Odluka o izmenama Strategije stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji za period 2011-2013. godine (sa Akcionim planom)

Ha osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O D L U K U

O IZMENAMA STRATEGIJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA

DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U REPUBLICI SRBIJI

ZA PERIOD 2011-2013. GODINE

1. U Strategiji stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji za period 2011-2013. godine („Službeni glasnik PC”, broj 56/11), u nazivu i tekstu reči: „za period 2011-2013. godine” brišu se.

2. U delu VIII. PLAN SPROVOĐENJA I PROCENA FINANSIJSKOG UTICAJA, stav 3, reči: „Početni iznos za ove namene u budžetu Republike Srbije, počev od 2012. godine, trebalo bi obezbediti na nivou sredstava odobrenih za ovu namenu u budžetu za 2011. godinu” brišu se.

3. Akcioni plan koji je odštampan uz Strategiju stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji za period 2011-2013. godine („Službeni glasnik PC”, broj 56/11), zamenjuje se Akcionim planom za sprovođenje Strategije stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji za period 2013-2015. godine, koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

4. Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 151-4380/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar