Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti

Službeni glasnik Republike Srbije

broj 79/17 od 25. avgusta 2017. godine

3064

Na osnovu člana 5. Zakona o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU

o izmeni Odluke o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti

1. U Odluci o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti („Službeni glasnik RS”, br. 24/16 i 53/17), u tački 3. alineja treća, podtačka 8), menja se i glasi:

„8) Mihajlo Jovanović, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu;”.

Podtačka 12) menja se i glasi:

„12) Dragoslav Stanižan, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge;”.

U alineji četvrtoj, podtačka 10) menja se i glasi:

„10) Nemanja Vukotić, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge.”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 02-7839/2017-1

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar