Odluka o izboru tužilaca u tužilaštva posebne nadležnosti

PREDLOG

Na osnovu člana 74. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 116/08) i člana 136. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/09–prečišćen tekst),

Narodna skupština Republike Srbije na sednici ________2009. godine donosi

O D L U K U

O IZBORU TUŽILACA U TUŽILAŠTVA

POSEBNE NADLEŽNOSTI

I

1. Za Tužioca za organizovani kriminal u Tužilaštvo za organizovani kriminal bira se Miljko Radisavljević, Specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala.

2. Za Tužioca za ratne zločine u Tužilaštvu za ratne zločine bira se Vladimir Vukčević, sadašnji Tužilac za ratne zločine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ODLUKE

U odredbi člana 159. stav 2 Ustava Republike Srbije propisano je da javnog tužioca, na predlog Vlade, bira Narodna skupština.

Takođe, prema članu 74. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu (Službeni glasnik RS, broj 116/08), javnog tužioca, na predlog Vlade bira Narodna skupština na period od šest godina.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ODLUKE

U skladu sa odredbama čl. 78. i 79. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 116/08), Državno veće tužilaca oglasilo je izbor za tužioca za organizovani kriminal i tužioca za ratne zločine u „Službenom glasniku RS”, broj 89/09 i dnevnom listu „Politika” 2. novembra 2009. godine.

Za sve prijavljene kandidate koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za izbor za javnog tužioca sproveden je postupak utvrđivanja stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti u skladu sa Glavom VII Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije („Službeni glasnik RS”, broj 55/09).

Saglasno članu 25. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije, za sve kandidate koji su na dan konstituisanja Državnog veća tužilaca nosioci javnotužilačke funkcije pribavljena su mišljenja neposredno višeg javnog tužioca uz prethodno mišljenje kolegijuma neposredno višeg javnog tužilaštva o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata iz reda javnih tužilaca.

Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata iz reda zamenika javnih tužilaca koji su se javili na oglas za izbor javnog tužioca izvršeno je u skladu sa članom 26. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije odnosno na osnovu mišljenja javnog tužioca i kolegijuma javnog tužilaštva u kome kandidat obavlja funkciju.

Na osnovu člana 29. st. 1. i 5. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije svaki kolegijum javnog tužilaštva na osnovu rezultata ankete sačinio je izveštaj i dostavio Državnom veću tužilaca mišljenje – ocenu o stručnosti i osposobljenosti kandidata za obavljanje javnotužilačke funkcije.

Po pribavljenim mišljenjima Državno veće tužilaca je razmatrajući svaku pojedinačnu prijavu i mišljenje dalo konačnu ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije i utvrdilo u skladu sa članom 13. alineja 1. Zakona o Državnom veću tužilaca („Službeni glasnik RS”, broj 116/08) da Miljko Radisavljević, Specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala, bude na listi kandidata za izbor za tužioca za Tužilaštvo za organizovani kriminal, a da Vladimir Vukčević, sadašnji Tužilac za ratne zločine, bude kandidat za izbor tužioca za Tužilaštvo za ratne zločine. Ovu listu kandidata Državno veće tužilaca dostavilo je Vladi.

Ustanovljeno je da je Državno veće tužilaca utvrdilo da Miljko Radisavljević, Specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala, kandidat za izbor na funkciju tužioca za Tužioca za organizovani kriminal i Vladimir Vukčević, sadašnji Tužilac za ratne zločine, kandidat za izbor na funkciju tužioca za Tužioca za ratne zločine poseduju visok nivo sposobnosti rukovođenja, čime se obezbeđuje pravilan, tačan, blagovremen, nepristrasan i zakonit rad Tužilaštva za organizovani kriminal i Tužilaštva za ratne zločine. Takođe je, utvrđeno da kandidati poseduju naglašenu sposobnost nadzora zamenika javnog tužioca, sposobnost prepoznavanja i praćenja složenih predmeta, izraženu sposobnost i spremnost pružanja pomoći i davanja uputstava i davanja saveta zamenicima javnog tužioca, naglašenu sposobnost i spremnost za korišćenje najefikasnijih metoda i tehničkih sredstava u administrativnom poslovanju, u korišćenju novih informacionih tehnologija, u praćenju sudske prakse, kao i u podizanju stručnog nivoa nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih u tužilaštvu uz istovremenu sposobnost upravljanja u kriznim situacijama radi blagovremenog donošenja pravilnih odluka kada to okolnosti zahtevaju kao i visok stepen ispoljavanja profesionalnog integriteta i zaštite odnosno stvaranja poverenja u rad tužilaštva kada u posebnim okolnostima u javnosti dođe do uznemirenja javnosti. Imajući to sve u vidu, Vlada predlaže da se Miljko Radisavljević, Specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala, izabere za Tužioca za organizovani kriminal, kao i da se Vladimir Vukčević, sadašnji Tužilac za ratne zločine, izabere za Tužioca za ratne zločine, budući da su oba kandidata stručna, osposobljena i dostojna da obavljaju jednu od dve najvažnije javnotužilačke funkcije u Republici Srbiji.

III. REŠENjA KOJA SE PREDLAŽU ODLUKOM

Odlukom je, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije za Tužioca za organizovani kriminal predložen Miljko Radisavljević, a za Tužioca za ratne zločine predložen je Vladimir Vukčević.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ODLUKE

Za sprovođenje ove odluke nisu potrebna finansijska sredstva.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ODLUKE PO HITNOM POSTUPKU

Imajući u vidu značaj izbora nosilaca javnotužilačke funkcije za funkcionisanje pravosudnog sistema u Republici Srbiji, predlaže se da Narodna skupština Republike Srbije, po hitnom postupku, donese Odluku o izboru tužilaca u tužilaštvima posebne nadležnosti.

Ostavite komentar