Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – odluka US i 119/12),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 18. oktobra 2013. godine, donosi

FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

ZA 2014. GODINU

Član 1.

Ovim finansijskim planom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) za 2014. godinu i njegovo izvršavanje.

Finansijski plan Republičkog fonda za 2014. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan) sastoji se iz opšteg dela i posebnog dela.

I OPŠTI DEO

Član 2.

Opšti deo Finansijskog plana čine prihodi i primanja, rashodi i izdaci, i to:

Prihodi i primanja

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA Iznos 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 236.141.900 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 165.900.000 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 165.900.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 76.478.638 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 79.326.820 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 9.911.703 721320 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 9.911.703 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 182.839 730000 DONACIJE I TRANSFERI 2.580.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 2.580.000 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 2.580.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 2.580.000 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.580.000 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 668.000 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 280.000 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 1.632.000 740000 DRUGI PRIHODI 2.365.950 741000 PRIHODI OD IMOVINE 900 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.405.050 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 11.550 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 11.550 742200 Takse i naknade 29.000 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.364.500 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.364.500 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 960.000 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 960.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 960.000 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 30.000 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 930.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 1.061.577 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 1.061.577 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 64.234.373 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 64.234.373 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 64.234.373 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 64.234.373 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.843.120 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 53.825.000 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 3.313.000 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.880.000 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 56.580

781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 1.184.400 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 132.273 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 1.500 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 1.500 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 1.180 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 300 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 600 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 600 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 600   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 236.144.000

(u 000 dinara)

– preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 1.450.000 – ukupna sredstva Republičkog fonda za finansiranje rashoda i izdataka 237.594.000

2. Rashodi i izdaci

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI Iznos 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 237.179.800 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.604.275 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2.861.131 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 528.869 413000 NAKNADE U NATURI 3.165 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 86.510 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 95.000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 29.600 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.737.925 421000 STALNI TROŠKOVI 630.000 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 23.000 423000 USLUGE PO UGOVORU 326.125 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.800 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 72.000 426000 MATERIJAL 685.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.100 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 15.000 465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu 15.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 231.154.000 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 231.154.000 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 10.450.000 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 9.400.000 4711111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 4.677.440 4711122 Porez 864.800 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 2.252.240 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 314.900 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 1.184.400 4711125 Doprinos za NSZ 106.220 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 1.050.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 220.704.000 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 49.475.817 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 4.818.000 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 30.065.558 471214 Stomatološke usluge 5.320.184 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 117.154.165 471216 Pomagala i naprave 3.270.000 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 1.065.154 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 1.134.570 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 800.000 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 22.000 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 500.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 3.795.679 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 3.282.873 480000 OSTALI RASHODI 663.500 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 36.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 620.000 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 7.500 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 414.200 510000 OSNOVNA SREDSTVA 414.200 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 200.200 512000 MAŠINE I OPREMA 155.000 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 59.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4 i 5 237.594.000

(u 000 dinara)

– ukupni prihodi i primanja – klase 7, 8 i 9 236.144.000 – preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 1.450.000 – ukupni rashodi i izdaci – klase 4 i 5 237.594.000

II POSEBAN DEO

Član 3.

Poseban deo ovog finansijskog plana čine:

1. Sredstva za zdravstvenu zaštitu, utvrđena u članu 2. ovog finansijskog plana, raspoređena po namenama za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, ostale troškove zdravstvene zaštite i

2. Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene ustanove primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koje se nalaze u Planu mreže, zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove za produženu rehabilitaciju, apoteke i zdravstvene ustanove van Plana mreže sa kojima Republički fond zaključuje ugovore).

Sredstva za zdravstvenu zaštitu iz stava 1. tačka 1. ovog člana, koja se raspoređuju prema kriterijumima i merilima u skladu sa opštim aktom, kojim se utvrđuju uslovi, kriterijumi i merila za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga, po pojedinim namenama su:

(u 000 dinara)

R. br. Planirana sredstva po ugovorenim namenama za zdravstvenu zaštitu za 2014. godinu  Vrsta zdravstvene zaštite Ukupno Primarna Sekundarna i tercijarna   1 2 3 4=2+3 1. Plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca 37.225.716 61.884.284 99.110.000 2. Prevoz zaposlenih na posao i sa posla 1.219.018 2.253.278 3.472.296 3. Troškovi energenata 3.240.758 5.387.977 8.628.735 4. Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama 2.490.705 34.087.925 36.578.630 4.1. Lekovi za lečenje retkih bolesti   280.000 280.000 5. Ishrana bolesnika   2.857.654 2.857.654 6. Ostali materijali i troškovi 4.250.412 9.944.976 14.195.388 6.1 Sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom 735.000 715.000 1.450.000 7. Ustanove van Plana mreže 1.049.208 663.071 1.712.279 8. Zavod za sudsku medicinu Niš i Institut za sudsku medicinu Novi Sad   75.000 75.000

I SVEGA RASHODI PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PO UGOVORENIM NAMENAMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE (1-8) 49.475.817 117.154.165 166.629.982 9. Usluge dijalize (materijal za dijalizu)     4.818.000 10. Lekovi izdati na recept     30.065.558 11. Stomatološke usluge     5.320.184 12. Pomagala i naprave     3.270.000 13. Ustanove socijalne zaštite     1.065.154 14. Troškovi lečenja u inostranstvu     1.322.000 15. Instituti i zavodi za javno zdravlje     3.282.873 16. Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju     3.795.679 17. Transfuzije krvi i Institut za virusologiju i imunologiju „Torlak“     1.134.570 II SVEGA OSTALI RASHODI PO NAMENAMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE (9-17)     54.074.018 III UKUPNO RASHODI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (I + II)     220.704.000

Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda iz stava 1. tačka 2. ovog člana su:

PRIHODI I PRIMANjA

(u 000 dinara)

OP Ek. Klasifi-kacija Opis Ukupno Iz Budzeta Od OOSO Donacije Iz ostalih izvora-sopstveni prihodi 1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8 5001   TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5002 + 5104) 258.880.034 11.855.080 219.059.595 1.591.589 26.373.770 5002 700000 TEKUĆI PRIHODI (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097 + 5101) 211.361.504 11.854.812 182.739.148 1.591.589 15.175.955 5057 730000 DONACIJE I TRANSFERI (5058 + 5061 + 5064) 4.253.667 3.668.722   574.964 9.981 5058 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (5059 + 5060) 18.995 18.775   220   5061 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (5062 + 5063) 490.079     489.971 108 5064 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (5065 + 5066) 3.744.593 3.649.947   84.773 9.873 5067 740000 DRUGI PRIHODI (5068 + 5075 + 5080 + 5087 + 5090) 15.865.932 21.021 653 1.015.725 14.828.533 5068 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 5069 do 5074) 287.514       287.514 5075 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 5076 do 5079) 13.695.230   653 2.000 13.692.577 5080 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 5081 do 5086) 116.757       116.757 5087 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (5088 + 5089) 1.012.898 9.877   986.468 16.553

5090 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (5091) 753.533 11.144   27.257 715.132 5092 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (5093 + 5095) 3.383.278 2.566.247 723.552 900 92.579 5093 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (5094) 3.148.862 2.395.221 663.274 900 89.467 5095 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (5096) 234.416 171.026 60.278   3.112 5097 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (5098) 182.382.704 123.441 182.014.943   244.320 5098 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (5099 + 5100) 182.382.704 123.441 182.014.943   244.320 5101 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (5102) 5.475.923 5.475.381     542 5102 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (5103) 5.475.923 5.475.381     542 5104 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5105 + 5112 + 5119 + 5122) 47.518.530 268 36.320.447   11.197.815 5105 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (5106 + 5108 + 5110) 22.312 268 1.306   20.738 5106 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (5107) 9.718 130 1.306   8.282 5108 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (5109) 5.518 138     5.380 5110 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (5111) 7.076       7.076 5112 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (5113 + 5115 + 5117) 47.496.218   36.319.141   11.177.077 5113 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (5116) 140.455       140.455 5115 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (5118) 47.355.763   36.319.141   11.036.622 5117 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5130 + 5149) 947.503       947.503 5129 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (5131 + 5141) 893.035       893.035 5130 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 5132 do 5140) 893.035       893.035 5131 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5150 + 5160) 54.468       54.468 5149 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 5151 do 5159) 54.468       54.468 5150   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA (5001 + 5129) 259.827.537 11.855.080 219.059.595 1.591.589 27.321.273

RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANSIRANjA

(u 000 dinara)

OP Ek. klasifi-kacija Opis Ukupno Iz budzeta Od OOSO Donacije Iz ostalih izvora-sopstveni prihodi 1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8 5170   TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKE IMOVINE (5171 + 5339) 259.037.892 11.850.798 219.059.595 1.588.461 26.539.038 5171 400000 TEKUĆI RASHODI (5172 + 5194 + 5239 + 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322) 209.195.711 5.224.101 186.482.096 612.291 16.877.223 5172 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190 + 5192) 131.648.344 3.848.956 118.502.973 91.894 9.204.521 5173 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (5174) 102.524.279 1.110.909 94.488.838 78.796 6.845.736 5175 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 5176 do 5178) 19.448.681 197.570 17.917.584 7.622 1.325.905 5179 413000 NAKNADE U NATURI (5180) 657.594 6.663 567.091 453 83.387 5181 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA (od 5182 do 5185) 4.169.163 2.493.227 1.393.789 900 281.247 5186 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (5187) 2.966.995 18.486 2.543.639 323 404.547 5188 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (5189) 1.881.632 22.101 1.592.032 3.800 263.699 5194 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229) 74.951.380 1.336.909 66.342.631 420.236 6.851.604 5195 421000 STALNI TROŠKOVI (od 5196 do 5202) 12.181.820 135.298 10.574.563 5.399 1.466.560 5203 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 5204 do 5208) 350.433 16.726 160.378 15.942 157.387 5209 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 5210 do 5217) 3.747.768 119.724 2.139.538 94.558 1.393.948 5218 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 5219 do 5225) 1.052.284 135.501 470.254 1.760 444.769 5226 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (5227 + 5228) 4.552.577 576.999 2.970.806 181.488 823.284 5229 426000 MATERIJAL (od 5230 do 5238) 53.066.498 352.661 50.027.092 121.089 2.565.656 5239 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (5240 + 5244 + 5246 + 5248 + 5252) 544.081       544.081 5240 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 5241 do 5243) 533.107       533.107 5244 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (5245) 9.720       9.720 5248 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 5249 do 5251) 18       18 5252 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (5253) 1.236       1.236 5254 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (5255 + 5265 + 5272 + 5274) 88.889 282 35.253   53.354 5255 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 5256 do 5264) 58.064 197 30.683   27.184 5274 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 5275 do 5277) 30.825 85 4.570   26.170 5291 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI(5292 + 5295 + 5298 + 5301 + 5304) 1.559.055 2.500 1.450.000 99.239 7.316 5304 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI (5305 + 5306) 1.559.055 2.500 1.450.000 99.239 7.316 5322 480000 OSTALI RASHODI (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335 + 5337) 403.962 35.454 151.239 922 216.347

5323 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (5324 + 5325) 3.561     15 3.546 5326 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 5327 do 5329) 229.775 755 68.547 907 159.566 5330 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (5331) 169.540 34.699 82.474   52.367 5332 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (5333 + 5334) 1.086   218   868 5339 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (5340 + 5362 + 5371 + 5374 + 5382) 49.842.181 6.626.697 32.577.499 976.170 9.661.815 5340 510000 OSNOVNA SREDSTVA (5341 + 5346 + 5356 + 5358 + 5360) 9.229.869 6.624.123 164.731 976.170 1.464.845 5341 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 5342 do 5345) 2.825.356 1.958.473 6.311 444.306 416.266 5346 512000 MAŠINE I OPREMA (od 5347 do 5355) 6.256.760 4.612.740 150.151 516.162 977.707 5356 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (5357) 106.090 32.351 4.787 13.717 55.235 5360 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (5361) 41.663 20.559 3.482 1.985 15.637 5362 520000 ZALIHE (5363 + 5365 + 5369) 40.612.312 2.574 32.412.768   8.196.970 5365 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 5366 do 5368) 78.512   51.138   27.374 5369 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (5370) 40.533.800 2.574 32.361.630   8.169.596 5382 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (5383)           5383 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (5384)           5385 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (5386 + 5409) 953.315 651   348 952.316 5386 610000 OTPLATA GLAVNICE (5387 + 5397 + 5405 + 5407) 101.409 651   348 100.410 5387 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 5388 do 5396) 87.239       87.239 5407 614000 OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (5408) 14.170 651   348 13.171 5409 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (5410 + 5420 + 5429) 851.906       851.906 5410 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 5411 do 5419) 851.906       851.906 5431   UKUPNI RASHODI I IZDACI (5170 + 5385) 259.991.207 11.851.449 219.059.595 1.588.809 27.491.354

U okviru procenjenih prihoda i primanja korisnika sredstava Republičkog fonda od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja (kolona 6) sadržani su procenjeni prihodi i primanja po osnovu participacije za pružene usluge, lekove na recept i medicinsko-tehnička pomagala izdata osiguranim licima Republičkog fonda u iznosu od 7.355,00 miliona dinara.

Sredstva iz stava 3. ovog člana korisnici sredstava Republičkog fonda koriste za namene utvrđene u ugovoru o pružanju usluga zdravstvene zaštite zaključenom između Republičkog fonda i zdravstvenih ustanova.

Član 4.

U okviru prihoda i primanja i rashoda i izdataka iz člana 2. Finansijskog plana, Republički fond ostvaruje prihode i izvršava rashode po osnovu sprovođenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, i to:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifikacija VRSTA Iznos 1 2 3 7423615 Prihodi po osnovu premije osiguranja 11.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa (rashodi po osnovu naknada šteta) 7.500

Član 5.

U okviru ukupnih sredstava Republičkog fonda za finansiranje rashoda i izdataka planirana su i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina u iznosu od 1.450,00 miliona dinara, koja će se koristiti samo za izmirenje obaveza zdravstvenih ustanova u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13).

Član 6.

Raspored sredstava po ovom finansijskom planu, vrši se u skladu sa utvrđenim kriterijumima i merilima Republičkog fonda, donetim odlukama i ugovorima koji se zaključuju sa nosiocima zdravstvene zaštite, kao i drugim aktima koje donese Republički fond.

Raspored sredstava u skladu sa stavom 1. ovog člana vrši se periodično u skladu sa ostvarenjem prihoda iz člana 2. ovog finansijskog plana.

Konačan raspored sredstava u skladu sa stavom 1. ovog člana vrši se u poslednjem tromesečju tekuće godine u skladu sa ostvarenjem ovog finansijskog plana.

Član 7.

Naredbodavac za izvršenje ovog finansijskog plana je direktor Republičkog fonda.

Druga ovlašćena lica u Direkciji Republičkog fonda, Pokrajinskom fondu za zdravstveno osiguranje i direktori filijala Republičkog fonda mogu donositi rešenja i naredbe o isplati sredstava u okviru ovlašćenja utvrđenih rešenjem direktora Republičkog fonda, a u skladu sa ovim finansijskim planom i drugim aktima Republičkog fonda.

Lica koja raspolažu sredstvima Republičkog fonda rešenja i naredbe mogu donositi u okviru aproprijacije utvrđene ovim finansijskim planom.

Član 8.

Direktor Republičkog fonda odlukom može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda i izdatka u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod i izdatak čiji se iznos umanjuje, a izuzetno i preko 5% za troškove zdravstvene zaštite i za iznos umanjenja uvećati druge aproprijacije utvrđene ovim finansijskim planom.

Član 9.

Ovaj finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

UPRAVNI ODBOR REPUBLIČKOG FONDA

ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

01/2 broj: 400-92/13 PREDSEDNIK U Beogradu, 18. oktobra 2013. godine dr Rajko Kosanović

55013.22/42

Ostavite komentar