Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNI ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2017. GODINU

Član 1.

U Zakonu o budzetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), u članu 16. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, isplata nagrada i bonusa zaposlenima kod korisnika sredstava budzeta Republike Srbije u 2017. godini može se vršiti na osnovu odluke Vlade.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar