Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

PREDLOG ZAKONA

Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 38/15), u članu 21. stav 4. posle reči: „način” dodaju se reči: „i visinu troškova”.

Član 2.

U članu 22. posle tačke 2. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 3. koja glasi:

„3. osnivač agencije kome je aktom nadležnog inspekcijskog organa utvrđeno da kao neregistrovani privredni subjekat obavlja poslove zapošljavanja, u roku od tri godine od dana donošenja tog akta.”

Član 3.

U članu 37. stav 3 reči: „najkasnije do 31. jula tekuće godine” zamenjuju se rečima: „u tekućoj godini”.

Član 4.

U članu 43. stav 1. tačka 8. reči: „lica koja traže zaposlenje”, zamenjuju se rečima: „ili održanju zaposlenosti, u skladu sa aktom Vlade”.

U stavu 2. reči: „usmerene ka zapošljavanju lica” brišu se.

Član 5.

U članu 52. stav 1. reči: „za čijim je radom prestala potreba” brišu se, a posle reči: „obezbediti” dodaju se reči: „ili održati”.

U stavu 3. posle reči: „poslodavac” dodaju se reči: „ili Nacionalna služba do iznosa raspoloživih sredstava, u skladu sa opštim aktom”.

Posle stava 4. dodaju se st. 5, 6. i 7. koji glase:

„Troškove obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog radi sticanja dodatnih znanja i veština u cilju održanja zaposlenja kod poslodavca može da snosi Nacionalna služba, u skladu sa raspoloživim sredstvima, a na predlog tela nadležnog za ekonomski razvoj i po pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove zapošljavanja.

Nacionalna služba vodi posebnu evidenciju o poslodavcu i zaposlenom iz stava 5. ovog člana.

Bliže kriterijume i uslove za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština propisuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.”

Član 6.

Član 69. menja se i glasi:

„Član 69.

Mesečni iznos novčane naknade predstavlja proizvod dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata. Dnevna novčana naknada utvrđuje se množenjem osnovice dnevne novčane naknade sa ličnim koeficijentom.

Osnovica dnevne novčane naknade u sebi sadrži pripadajuće doprinose za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje i iznosi 1000 dinara.

Lični koeficijent iz stava 2. ovog člana predstavlja odnos ukupne zarade, odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos, odnosno prestalo osiguranje i prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike u trenutku ostvarivanja prava na novčanu naknadu.

Mesečni iznos novčane naknade utvrđuje se srazmerno broju kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata novčane naknade, s tim da za ceo kalendarski mesec ne može biti niži od 22.390 dinara, niti viši 51.905 dinara.

Član 7.

Član 70. menja se i glasi:

„Član 70.

Osnovica dnevne novčane naknade, kao i najniži i najviši mesečni iznos novčane naknade iz člana 69. ovog zakona usklađuju se sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Usklađene iznose iz stava 1. ovog člana objavljuje Nacionalna služba na svom veb sajtu, najkasnije u roku od sedam dana od dana objavljivanja indeksa iz stava 1. ovog člana.

Usklađeni iznosi iz stava 2. ovog člana primenjuju se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tih iznosa.”

Član 8.

U članu 80. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Žalba izjavljena na rešenje iz stava 2. ovog člana ne odlaže njegovo izvršenje.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 9.

U članu 87. u stavu 1. posle tačke 7. dodaje se tačka 7a koja glasi:

„7a ne obavesti Nacionalnu službu o svakoj promeni koja utiče na sticanje ili gubljenje prava ili obaveza po ovom zakonu, najkasnije pet dana od nastanka promene;”

Član 10.

Ministar nadležan za poslove zapošljavanja doneće akta na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Nacionalna služba uskladiće opšta akta sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 11.

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona ostvarila prava u skladu sa propisima i opštim aktima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, ostvaruju prava u obimu i trajanju utvrđenim tim propisima i opštim aktima.

Nacionalna služba, iz svojih prihoda, u skladu sa raspoloživim sredstvima, nastavlja da isplaćuje privremene i posebne naknade ustanovljene u skladu sa posebnim merama i aktima Vlade i postojećim evidencijama Nacionalne službe.

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama zakona i opštih akata po kojima su započeti.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, s tim što odredbe člana 6. počinju da se primenjuju od 1. januara 2018. godine, a odredbe člana 7. počinju da se primenjuju od 1. januara 2019. godine.

Ostavite komentar