Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

PREGLED ODREDABA ZAKONA O ZAPOŠLjAVANjU I OSIGURANjU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 21.

Dozvolu za rad agenciji izdaje Ministarstvo na osnovu pismenog zahteva, ako agencija ispunjava uslove u pogledu:

1. prostorne i tehničke opremljenosti;

2. stručne osposobljenosti zaposlenih.

Dozvola za rad može se izdati agenciji koja ima zaposleno najmanje jedno lice sa visokom spremom.

Pod stručno osposobljenim licem smatra se lice koje ima najmanje srednju spremu i položen ispit za rad u zapošljavanju.

Prostorne i tehničke uslove za rad agencije, uslove u pogledu stručne osposobljenosti zaposlenih, kao i program, sadržinu i način I VISINU TROŠKOVA polaganja ispita za rad u zapošljavanju propisuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

Ministarstvo vodi registar izdatih dozvola.

Član 22.

Agenciju ne može osnovati, niti u njoj poslove zapošljavanja može obavljati lice koje je:

1. osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci, u periodu od tri godine nakon izdržavanja kazne;

2. osnivač agencije kojoj je oduzeta dozvola za obavljanje poslova zapošljavanja, u roku od tri godine od dana oduzimanja dozvole;

3. OSNIVAČ AGENCIJE KOME JE AKTOM NADLEŽNOG INSPEKCIJSKOG ORGANA UTVRĐENO DA KAO NEREGISTROVANI PRIVREDNI SUBJEKAT OBAVLjA POSLOVE ZAPOŠLjAVANjA, U ROKU OD TRI GODINE OD DANA DONOŠENjA TOG AKTA.

Član 43.

Mere aktivne politike zapošljavanja su aktivnosti usmerene ka unapređenju zaposlenosti, i to:

u posredovanju u zapošljavanju lica koja traže zaposlenje;

u profesionalnoj orijentaciji i savetovanju o planiranju karijere;

subvencije za zapošljavanje;

podrška samozapošljavanju,

dodatno obrazovanje i obuka;

podsticaji za korisnike novčane naknade;

javni radovi;

druge mere usmerene ka zapošljavanju lica koje traže zaposlenje ILI ODRŽANjU ZAPOSLENOSTI, U SKLADU SA AKTOM VLADE.

Druge mere aktivne politike zapošljavanja usmerene ka zapošljavanju lica iz stava 1. tačka 8. ovog člana mogu se kreirati na godišnjem nivou Akcionim planom, u zavisnosti od potreba tržišta rada.

Nacionalna služba opštim aktom bliže uređuje kriterijume, način i druga pitanja od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja.

Član 37.

Osnovni instrument aktivne politike zapošljavanja je Nacionalni akcioni plan zapošljavanja (u daljem tekstu: Akcioni plan).

Akcioni plan, usaglašen sa Nacionalnom strategijom zapošljavanja, utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Akcioni plan se usvaja na godišnjem nivou, najkasnije do 31. jula tekuće godine za narednu godinu U TEKUĆOJ GODINI.

Ministarstvo podnosi Vladi godišnji izveštaj o sprovođenju Akcionog plana, najkasnije do 30. aprila za prethodnu godinu.

  

Član 52.

Dodatnim obrazovanjem i obukom, u smislu ovog zakona, smatraju se aktivnosti kojima se nezaposlenom i zaposlenom za čijim je radom prestala potreba kod poslodavca, kome nije moguće obezbediti ILI ODRŽATI odgovarajuće zaposlenje, pruža mogućnost da kroz proces teorijskog i praktičnog osposobljavanja stekne nova znanja i veštine radi zapošljavanja, odnosno stvaranja mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Dodatno obrazovanje i obuku organizuje Nacionalna služba ili agencija na zahtev poslodavca ili za potrebe tržišta rada.

Troškove dodatnog obrazovanja i obuke koje organizuje Nacionalna služba na zahtev poslodavca snosi poslodavac ILI NACIONALNA SLUŽBA DO IZNOSA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA, U SKLADU SA OŠTIM AKTOM, a troškove dodatnog obrazovanja i obuke za tržište rada snosi Nacionalna služba, u skladu sa opštim aktom Nacionalne službe.

Troškove dodatnog obrazovanja i obuke za potrebe poslodavca može da snosi Nacionalna služba, u skladu sa opštim aktom.

TROŠKOVE OBUKE ZA POTREBE POSLODAVCA ZA ZAPOSLENOG RADI STICANjA DODATNIH ZNANjA I VEŠTINA U CILjU ODRŽANjA ZAPOSLENjA KOD POSLODAVCA MOŽE DA SNOSI NACIONALNA SLUŽBA, U SKLADU SA RASPOLOŽIVIM SREDSTVIMA, A NA PREDLOG TELA NADLEŽNOG ZA EKONOMSKI RAZVOJ I PO PRIBAVLjENOJ SAGLASNOSTI MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZAPOŠLjAVANjA.

NACIONALNA SLUŽBA VODI POSEBNU EVIDENCIJU O POSLODAVCU I ZAPOSLENOM IZ STAVA 5. OVOG ČLANA.

BLIŽE KRITERIJUME I USLOVE ZA UKLjUČIVANjE ZAPOSLENOG U OBUKE ZA POTREBE POSLODAVCA RADI STICANjA DODATNIH ZNANjA I VEŠTINA PROPISUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZAPOŠLjAVANjA.

Član 69.

Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade jeste prosečna zarada, odnosno plata ili naknada zarade, odnosno naknada plate koja je nezaposlenom isplaćena u skladu sa zakonom u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je prestalo osiguranje.*

Ako zarada nije isplaćena ili je isplaćena u iznosu nižem od osnovice na koju je obračunat doprinos, osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini osnovica na koju je obračunat doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti i za koju je podneta pojedinačna poreska prijava nadležnom organu, u skladu sa zakonom.*

Ako nezaposlenom u periodu iz stava 1. ovog člana nije obračunat doprinos za  obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti i nije podneta pojedinačna poreska prijava nadležnom organu u skladu sa zakonom, visina novčane naknade utvrđuje se u najnižem iznosu, u skladu sa zakonom.

MESEČNI IZNOS NOVČANE NAKNADE PREDSTAVLjA PROIZVOD DNEVNE NOVČANE NAKNADE I BROJA KALENDARSKIH DANA U MESECU ZA KOJI SE OSTVARUJE PRAVO I VRŠI ISPLATA. DNEVNA NOVČANA NAKNADA UTVRĐUJE SE MNOŽENjEM OSNOVICE DNEVNE NOVČANE NAKNADE SA LIČNIM KOEFICIJENTOM.

OSNOVICA DNEVNE NOVČANE NAKNADE U SEBI SADRŽI PRIPADAJUĆE DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO I PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE I IZNOSI 1000 DINARA.

LIČNI KOEFICIJENT IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PREDSTAVLjA ODNOS UKUPNE ZARADE, ODNOSNO NAKNADE ZARADE, OSNOVICE OSIGURANjA I VISINE UGOVORENE NAKNADE U POSLEDNjIH 12 MESECI KOJI PRETHODE MESECU U KOME JE PRESTAO RADNI ODNOS, ODNOSNO PRESTALO OSIGURANjE I PROSEČNE GODIŠNjE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U REPUBLICI SRBIJI PREMA POSLEDNjEM OBJAVLjENOM PODATKU ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE U TRENUTKU OSTVARIVANjA PRAVA NA NOVČANU NAKNADU.

MESEČNI IZNOS NOVČANE NAKNADE UTVRĐUJE SE SRAZMERNO BROJU KALENDARSKIH DANA U MESECU ZA KOJI SE OSTVARUJE PRAVO I VRŠI ISPLATA NOVČANE NAKNADE, S TIM DA ZA CEO KALENDARSKI MESEC NE MOŽE BITI NIŽI OD 22.390 DINARA, NITI VIŠI 51.905 DINARA.

  

Član 70.

Novčana naknada utvrđuje se u visini od 50% osnovice iz člana 69. ovog zakona.

Novčana naknada iz stava 1. ovog člana ne može biti viša od 160% niti niža od 80% minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu za mesec u kojem se vrši isplata novčane naknade.

Novčana naknada iz stava 2. ovog člana određuje se na osnovu broja radnih časova za mesec za koji se vrši isplata novčane naknade.*

OSNOVICA DNEVNE NOVČANE NAKNADE, KAO I NAJNIŽI I NAJVIŠI MESEČNI IZNOS NOVČANE NAKNADE IZ ČLANA 69. OVOG ZAKONA USKLAĐUJU SE SA GODIŠNjIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U KALENDARSKOJ GODINI KOJA PRETHODI GODINI U KOJOJ SE USKLAĐIVANjE VRŠI, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE.

USKLAĐENE IZNOSE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBJAVLjUJE NACIONALNA SLUŽBA NA SVOM SAJTU, NAJKASNIJE U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA INDEKSA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

USKLAĐENI IZNOSI IZ ST. 2. OVOG ČLANA PRIMENjUJU SE OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA PO OBJAVLjIVANjU TIH IZNOSA.

4. Postupak za ostvarivanje prava iz obaveznog osiguranja

 

Član 80.

O pravima nezaposlenog iz obaveznog osiguranja odlučuje se u postupku propisanom zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

O pravima nezaposlenog u prvom stepenu odlučuje nadležni organ Nacionalne službe, određen statutom.

ŽALBA IZJAVLjENA NA REŠENjE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NE ODLAŽE NjEGOVO IZVRŠENjE.

Drugostepeni organ, u rešavanju o pravima nezaposlenog lica iz obaveznog osiguranja jeste direktor Nacionalne službe.

Protiv konačnog rešenja Nacionalne službe, nezaposleni može tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom, u skladu sa zakonom.

Član 87.

Nezaposleni se briše sa evidencije ako bez opravdanog razloga ne izvršava svoje obaveze prema Nacionalnoj službi, odnosno ako:

1. se ne javi Nacionalnoj službi u rokovima iz ovog zakona;

2. na zahtev Nacionalne službe ne dostavi dokaz o aktivnom traženju zaposlenja;

3. odbije ponuđeno posredovanje za odgovarajuće zaposlenje;

4. se ne javi poslodavcu kome ga uputi Nacionalna služba, a radi se o upućivanju u vezi sa posredovanjem za odgovarajuće zaposlenje;

5. odbije da utvrdi individualni plan zapošljavanja, ili se ne pridržava njegovih odredaba;

6. odbije ili svojom krivicom napusti učešće u meri aktivne politike zapošljavanja;

7. se ne odazove na poziv Nacionalne službe;

7a NE OBAVESTI NACIONALNU SLUŽBU O SVAKOJ PROMENI KOJA UTIČE NA STICANjE ILI GUBLjENjE PRAVA ILI OBAVEZA PO OVOM ZAKONU, NAJKASNIJE PET DANA OD NASTANKA PROMENE;

8. obavlja rad bez zaključenog ugovora o radu ili ugovora po osnovu kojeg ostvaruje pravo na rad van radnog odnosa.

Nezaposleni se briše sa evidencije danom neizvršavanja obaveze utvrđene ovim zakonom.

Ako postoji opravdani razlog za nejavljanje, u smislu stava 1. ovog člana, nezaposleni je dužan da se lično javi i obavesti Nacionalnu službu odmah po prestanku tog razloga.

Lice koje traži promenu zaposlenja i drugo lice koje traži zaposlenje briše se iz evidencije ako se ne javi Nacionalnoj službi najmanje jednom u šest meseci, odnosno na poziv Nacionalne službe.

SAMOSTALNI ČLANOVI

Član 10.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZAPOŠLjAVANjA DONEĆE AKTA NA OSNOVU OVLAŠĆENjA IZ OVOG ZAKONA U ROKU OD 30 DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

NACIONALNA SLUŽBA USKLADIĆE OPŠTA AKTA SA OVIM ZAKONOM U ROKU OD 30 DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 11.

LICA KOJA SU DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA OSTVARILA PRAVA U SKLADU SA PROPISIMA I OPŠTIM AKTIMA KOJI SU BILI NA SNAZI DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, OSTVARUJU PRAVA U OBIMU I TRAJANjU UTVRĐENIM TIM PROPISIMA I OPŠTIM AKTIMA.

NACIONALNA SLUŽBA, IZ SVOJIH PRIHODA, U SKLADU SA RASPOLOŽIVIM SREDSTVIMA, NASTAVLjA DA ISPLAĆUJE PRIVREMENE I POSEBNE NAKNADE USTANOVLjENE U SKLADU SA POSEBNIM MERAMA I AKTIMA VLADE I POSTOJEĆIM EVIDENCIJAMA NACIONALNE SLUŽBE.

POSTUPCI ZAPOČETI PRE STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA OKONČAĆE SE PO ODREDBAMA ZAKONA I OPŠTIH AKATA PO KOJIMA SU ZAPOČETI.

ČLAN 12.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, S TIM ŠTO ODREDBE ČLANA 6. POČINjU DA SE PRIMENjUJU OD 1. JANUARA 2018. GODINE, A ODREDBE ČLANA 7. POČINjU DA SE PRIMENjUJU OD 1. JANUARA 2019. GODINE.

Ostavite komentar