Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

PREGLED ODREDABA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU KOJE SE MENjAJU ILI DOPUNjUJU

Član 6.

Osnovna plata određuje se množenjem osnovice za obračun i isplatu plata (u daljem tekstu: osnovica) sa koeficijentom, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, osnovna plata određuje se množenjem osnovice sazbirom koeficijenta i korektivnog koeficijenta

Osnovna plata ostvaruje se za puno radno vreme ili radno vreme koje se smatra punim radnim vremenom.

Za nepuno radno vreme pravo na osnovnu platu ostvaruje se srazmerno vremenu provedenom na radu.

Član 7.

Osnovica je jedinstvena za sve zaposlene i utvrđuje se za svaku budzetsku godinu zakonom o budzetu Republike Srbije, uz prethodno pribavljanje mišljenja Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije o predlogu visine osnovice u postupku pripreme tog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, osnovica za obračun i isplatu plata službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, kao i drugih zaposlenih u organima, organizacijama i javnim službama koje je osnovala autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave a čije se plate KOD KOJIH SE PLATE PRETEŽNO isplaćuju iz budzeta osnivača, utvrđuje se budzetom autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave u skladu sa masom sredstava opredeljenom za obračun i isplatu plata u okviru budzeta autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje socijalno-ekonomskog saveta.

Osnovica iz stava 2. ovog člana razmatra se samo u toku procesa pripreme budzeta za narednu budzetsku godinu i utvrđuje odlukom o budzetu, na način kojim se planira smanjenje ukupnih rashoda i čime se obezbeđuje dugoročna finansijska održivost i za šta se daje detaljno obrazloženje.

Osnovica iz stava 2. ovog člana je jedinstvena za sve zaposlene čija se plata isplaćuje iz budzeta autonomne pokrajine, odnosno iz budzeta jedinice lokalne samouprave i ne može biti veća od osnovice iz stava 1. ovog člana utvrđene za odgovarajuću budzetsku godinu.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA IZ ČLANA 1. STAV 3. TAČKA 7) OVOG ZAKONA, ODNOSNO PRAVNIM LICIMA IZ ČLANA 1. STAV 3. TAČ. 6) I 9) OVOG ZAKONA, KOJI NISU DIREKTNI ILI INDIREKTNI KORISNICI BUDžETA, ODNOSNO KORISNICI SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE BUDžETSKI SISTEM, UTVRĐUJE SE OPŠTIM AKTOM JAVNE SLUŽBE, ODNOSNO PRAVNOG LICA U SKLADU SA MASOM SREDSTAVA OPREDELjENOM ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U OKVIRU FINASIJSKIH PLANOVA TIH PRAVNIH LICA.

OSNOVICA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA NE MOŽE BITI VEĆA OD OSNOVICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UTVRĐENE ZA ODGOVARAJUĆU BUDžETSKU GODINU.

Član 10.

U cilju jedinstvenog praćenja radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru, poslova koji se obavljaju i visine osnovne plate zaposlenih na tim radnim mestima, odnosno u odgovarajućim zvanjima, činovima, na položajima i funkcijama, uspostavlja se Opšti katalog radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru (u daljem tekstu: Opšti katalog).

Opšti katalog sačinjava i objavljuje na svojoj internet prezentaciji ministarstvo nadležno za poslove državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: ministarstvo). U sačinjavanju Opšteg kataloga, ministarstvo je dužno da sarađuje sa organima, organizacijama i ustanovama u javnom sektoru.

Opšti katalog sadrži popis zvanja i položaja državnih službenika i službenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, popis funkcija u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, opšti/tipičan opis poslova koji se obavljaju u odgovarajućem zvanju, odnosno na položaju i zahteve za sticanje zvanja, odnosno obavljanje poslova na položaju, kao i platne grupe i platne razrede u koje su svrstana zvanja i položaji u skladu sa zakonom, odnosno visinu osnovne plate funkcionera u skladu sa zakonom. Opšti katalog u delu koji se odnosi na zvanja, položaje i funkcije i platne grupe i platne razrede, odnosno visinu osnovne plate funkcionera, sačinjava se na osnovu posebnih kataloga zvanja, položaja i funkcija, čija sadržina odgovara sadržini Opšteg kataloga.

Poseban katalog zvanja, položaja i funkcija u Narodnoj skupštini, službi predsednika Republike i Ustavnom sudu sačinjavaju ti organi, poseban katalog u sudovima sačinjava Visoki savet sudstva, u javnim tužilaštvima Državno veće tužilaca, u organima državne uprave Služba za upravljanje kadrovima, u drugim državnim organima – ti organi, u organima autonomne pokrajine nadležan organ autonomne pokrajine, a u organima jedinice lokalne samouprave ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave. Posebni katalozi se objavljuju na internet prezentacijama tih organa i dostavljaju ministarstvu radi sačinjavanja i objavljivanja Opšteg kataloga na internet prezentaciji ministarstva.

Opšti katalog sadrži i popis radnih mesta policijskih službenika, osim radnih mesta koja su aktom u unutrašnjem uređenju i sistematizaciji označena stepenom poverljivosti, opšte/tipične opise poslova na tim radnim mestima i zahteve za njihovo obavljanje, kao i platne grupe i platne razrede u koje su svrstana ta radna mesta, odnosno visinu osnovne plate funkcionera utvrđenu u skladu sa propisima kojima se uređuju te plate. Opšti katalog, u delu koji se odnosi na radna mesta i plate policijskih službenika, zaposlenih, odnosno funkcionera, sačinjava se na osnovu posebnog kataloga koji utvrđuje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, čija sadržina odgovara sadržini Opšteg kataloga. Poseban katalog se objavljuje na internet prezentaciji ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i dostavlja ministarstvu radi sačinjavanja i objavljivanja Opšteg kataloga na internet prezentaciji ministarstva.

Opšti katalog sadrži i popis činova za profesionalne pripadnike Vojske Srbije i koeficijente čina, raspone koeficijenata plata vojnih službenika i nameštenika prema stručnoj spremi, odnosno stepenu obrazovanja, iskazane prema osnovici utvrđenoj u skladu sa članom 7. stav 1. ovog zakona, OSIM ZA RADNA MESTA KOJA SU AKTOM O UNUTRAŠNjEM UREĐENjU I SISTEMATIZACIJI OZNAČENA STEPENOM TAJNOSTI. Opšti katalog u delu koji se odnosi na profesionalne pripadnike Vojske Srbije, sačinjava se na osnovu posebnog kataloga koji utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove odbrane čija sadržina odgovara sadržini Opšteg kataloga. Poseban katalog se objavljuje na internet prezentaciji ministarstva nadležnog za poslove odbrane i dostavlja ministarstvu radi sačinjavanja i objavljivanja Opšteg kataloga na internet prezentaciji ministarstva.

Opšti katalog sadrži i popis radnih mesta za zaposlene nameštenike iz člana 1. stav 3. tač. 1) i 4) ovog zakona i zaposlene iz člana 1. stav 3. tač. 6)-9) ovog zakona, njihove opšte/tipične opise i zahteve za njihovo obavljanje, kao i platne grupe i platne razrede u koje su svrstana ta radna mesta u skladu sa zakonom. Opšti katalog, u delu koji se odnosi na ta radna mesta, sačinjava se na osnovu akta Vlade kojim se utvrđuju ta radna mesta, opisi tih radnih mesta i zahtevi za njihovo obavljanje.

OPŠTI KATALOG SADRŽI I POPIS RADNIH MESTA ZA ZAPOSLENE NAMEŠTENIKE IZ ČLANA 1. STAV 3. TAČ. 1) I 4) OVOG ZAKONA I ZAPOSLENE IZ ČLANA 1. STAV 3. TAČ. 6)–9) OVOG ZAKONA, NjIHOVE OPŠTE/TIPIČNE OPISE I ZAHTEVE ZA NjIHOVO OBAVLjANjE, KAO I PLATNE GRUPE I PLATNE RAZREDE U KOJE SU SVRSTANA TA RADNA MESTA U SKLADU SA ZAKONOM. OPŠTI KATALOG, U DELU KOJI SE ODNOSI NA TA RADNA MESTA NAMEŠTENIKA I RADNA MESTA ZAPOSLENIH KOD PRAVNIH LICA IZ ČLANA 1. STAV 3. TAČ. 6)–9) OVOG ZAKONA KOJA SU DIREKTNI I INDIREKTNI KORISNICI BUDžETA U SKLADU SA PROPISIMA O BUDžETSKOM SISTEMU, SAČINjAVA SE NA OSNOVU AKTA VLADE KOJIM SE UTVRĐUJU TA RADNA MESTA, OPISI TIH RADNIH MESTA I ZAHTEVI ZA NjIHOVO OBAVLjANjE. OPŠTI KATALOG, U DELU KOJI SE ODNOSI NA RADNA MESTA ZAPOSLENIH KOD PRAVNIH LICA IZ ČLANA 1. STAV 3. TAČ. 6)–9) OVOG ZAKONA KOJA NISU DIREKTNI I INDIREKTNI KORISNICI BUDžETA U SKLADU SA PROPISIMA O BUDžETSKOM SISTEMU, SAČINjAVA SE NA OSNOVU RADNIH MESTA SADRŽANIH U AKTU O SISTEMATIZACIJI TIH PRAVNIH LICA I DRUGIH PODATAKA POTREBNIH ZA OBJAVLjIVANjE OPŠTEG KATALOGA KOJE MINISTARSTVU DOSTAVLjAJU TA PRAVNA LICA RADI OBJAVLjIVANjA.

Zvanja državnih službenika i službenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave u katalozima predstavljaju popis zvanja u koja su razvrstana njihova radna mesta u skladu sa zakonom, odnosno drugim propisom kojim se uređuje radnopravni status zaposlenih u državnim organima, odnosno organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Položaji u katalogu predstavljaju popis radnih mesta koja su u skladu sa zakonom, odnosno drugim propisom kojim se uređuje radnopravni status zaposlenih u državnim organima, odnosno organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, utvrđena kao položaj.

Funkcije u katalogu predstavljaju popis radnih mesta funkcionera koji funkciju ostvaruju u skladu zakonom i drugim propisom.

Opšti/tipičan opis poslova u katalogu obuhvata najčešće poslove koji se obavljaju na odgovarajućem radnom mestu, odnosno u odgovarajućem zvanju ili na položaju, a koji su utvrđeni propisom, odnosno opštim aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Zahtevi za obavljanje poslova i zadataka radnog mesta, odnosno za sticanje zvanja u katalogu predstavljaju zahtevanu stručnu spremu, odnosno obrazovanje, znanje i radno iskustvo potrebno za obavljanje poslova i zadataka radnog mesta, odnosno za sticanje zvanja, koji su utvrđeni zakonom, odnosno drugim propisom.

Izuzetno, Bezbednosno-informativna agencija nema obavezu sačinjavanja posebnog kataloga.

Član 15

Rasponi koeficijenata platnih grupa i platnih razreda su sledeći:

Matrica Platni razredi

Platne grupe |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | |XIII |6,38 |- |6,83 |6,84 |- |7,81 |7,82 |- |8,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |XII |4,80 |- |4,94 |4,95 |- |5,24 |5,25 |- |5,55 |5,56 |- |5,88 |5,89 |- |6,24 |6,25 |- |6,61 |6,62 |- |7,01 |7,02 |- |7,43 |7,44 |- |7,66 | |XI |3,88 |- |3,96 |3,97 |- |4,14 |4,15 |- |4,32 |4,33 |- |4,52 |4,53 |- |4,72 |4,73 |- |4,93 |4,94 |- |5,16 |5,17 |- |5,39 |5,40 |- |5,52 | |X |3,24 |- |3,30 |3,31 |- |3,45 |3,46 |- |3,61 |3,62 |- |3,77 |3,78 |- |3,94 |3,95 |- |4,12 |4,13 |- |4,30 |4,31 |- |4,50 |4,51 |- |4,61 | |IX |2,71 |- |2,75 |2,76 |- |2,86 |2,87 |- |2,97 |2,98 |- |3,09 |3,10 |- |3,22 |3,23 |- |3,35 |3,36 |- |3,48 |3,49 |- |3,62 |3,63 |- |3,70 | |VIII |2,20 |- |2,23 |2,24 |- |2,32 |2,33 |- |2,42 |2,43 |- |2,51 |2,52 |- |2,62 |2,63 |- |2,72 |2,73 |- |2,83 |2,84 |- |2,94 |2,95 |- |3,01 | |VII |1,98 |- |2,01 |2,02 |- |2,09 |2,10 |- |2,17 |2,18 |- |2,26 |2,27 |- |2,35 |2,36 |- |2,45 |2,46 |- |2,55 |2,56 |- |2,65 |2,66 |- |2,71 | |VI |1,72 |- |1,74 |1,75 |- |1,81 |1,82 |- |1,88 |1,89 |- |1,95 |1,96 |- |2,02 |2,03 |- |2,10 |2,11 |- |2,18 |2,19 |- |2,23 | | | | |V |1,56 |- |1,58 |1,59 |- |1,63 |1,64 |- |1,68 |1,69 |- |1,73 |1,74 |- |1,79 |1,80 |- |1,85 |1,86 |- |1,89 | | | | | | | |IV |1,43 |- |1,44 |1,45 |- |1,49 |1,50 |- |1,54 |1,55 |- |1,59 |1,60 |- |1,64 |1,65 |- |1,68 | | | | | | | | | | |III |1,32 |- |1,33 |1,34 |- |1,36 |1,37 |- |1,40 |1,41 |- |1,44 |1,45 |- |1,47 | | | | | | | | | | | | | |II |1,20 |- |1,20 |1,21 |- |1,24 |1,25 |- |1,27 |1,28 |- |1,31 |1,32 |- |1,33 | | | | | | | | | | | | | |I |1,11 |- |1,12 |1,13 |- |1,15 |1,16 |- |1,17 |1,18 |- |1,20 |1,21 |- |1,23 | | | | | | | | | | | | | |

Rasponi koeficijenata platnih grupa i platnih razreda su sledeći:

[pic]

Član 39

Do 1. jula 2017. godine doneće se, u skladu sa odredbama ovog zakona, zakon kojim se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama koje je osnovala autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave a na koje se primenjuju propisi o radnim odnosima u autonomnim pokrajinama ili jedinicama lokalne samouprave.

Do 1. januara 2018. 2019. godine sa odredbama ovog zakona uskladiće se zakoni kojima se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u državnim organima, policijskih službenika, profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u organima u čijem su delokrugu bezbedonosni i obaveštajni poslovi.

Do 1. januara 2018. 2019. godine doneće se, u skladu sa odredbama ovog zakona, zakoni kojima se uređuju radnopravni status, plate i druga primanja zaposlenih u javnim službama, javnim agencijama i drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Posebnim zakonima iz st. 1-3. ovog člana odrediće se da zaposleni zadržava zatečenu platu na radnom mestu na koje je bio raspoređen, odnosno čije poslove obavlja na dan početka primene posebnih zakona, uz određivanje načina prilagođavanja te plate, kojim će se obezbediti njeno usaglašavanje sa platom koju bi ostvario primenom odredaba ovog i posebnih zakona, a koji mora biti postepen i prilagođen budzetskim ograničenjima.

Zatečena plata iz stava 4. ovog člana predstavlja osnovnu platu zaposlenog uvećanu za dodatak na platu, odnosno uvećanje plate koje je zaposleni imao na dan stupanja na snagu posebnog zakona, a koje nije propisano odredbama ovog zakona ili koje postaje sastavni deo koeficijenta u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Pravo na platu i druga primanja iz radnog odnosa zaposleni u organima, organizacijama, službama i agencijama ostvaruju na osnovu propisa koji su na snazi do početka primene posebnih zakona iz st. 1-3. ovog člana.

Član 40

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se počev od 1. januara 2018.2019. godine, odnosno od 1. jula 2017. godine – na zaposlene u organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, izuzev odredaba člana 10. i čl. 37-39. ovog zakona koje se primenjuju od stupanja na snagu ovog zakona.

Ostavite komentar