Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA O DOPRINOSIMA

ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE,

ČIJA SE IZMENA I DOPUNA VRŠI

Član 11.

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti i doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u slučajevima utvrđenim zakonom jesu:

1) zadruga – za lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene poslove preko zadruge, u skladu sa zakonima koji uređuju sistem obaveznog socijalnog osiguranja;

2) organizacija za zapošljavanje – za lica koja, u skladu sa zakonom koji uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, uputi na dodatno obrazovanje i obuku;

3) organ, organizacija ili ustanova (škola, fakultet i dr.) ILI DRUGO LICE – kod koje se učenik ili student nalazi na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi;

4) organizator volontiranja u skladu sa zakonom koji uređuje volontiranje – za volontera;

4a) poslodavac u skladu sa zakonom koji uređuje rad – za lice na stručnom osposobljavanju i usavršavanju;

5) drugi pravni subjekti, u skladu sa zakonima koji uređuju sistem obaveznog socijalnog osiguranja.

Član 13.

Osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce je zarada, odnosno plata i naknada zarade, odnosno plate u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, opštim aktom i ugovorom o radu, odnosno rešenjem nadležnog organa (u daljem tekstu: zarada).

Osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce iz stava 1. ovog člana ne umanjuje se za iznos od 11.790 dinara NEOPOREZIVI IZNOS iz člana 15a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana.

Osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce je i iznos koji predstavlja zbir premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Republici Srbiji u skladu sa propisima koji uređuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda u skladu sa propisima koji uređuju dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, umanjen za iznos od 5.589 dinara mesečno.

Osnovica iz st. 1. do 3. ovog člana za poslodavce je i osnovica dodatnog doprinosa za staž osiguranja koji se zaposlenom računa sa uvećanim trajanjem u skladu sa zakonom.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, U OSNOVICU DOPRINOSA ZA ZAPOSLENE I ZA POSLODAVCE NE URAČUNAVAJU SE PRIMANjA KOJA ZAPOSLENI OSTVARI OD POSLODAVCA, NA KOJA SE NE PLAĆA POREZ NA ZARADE SAGLASNO ZAKONU KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DOHODAK GRAĐANA.

Član 35b

Osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budzetu Republike, KAO I ZA LICA ZA KOJA SE OSTVARUJE OSLOBOĐENjE IZ ČLANA 45G OVOG ZAKONA, je mesečna osnovica doprinosa koju čini iznos od 15% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Iznos mesečne osnovice doprinosa iz stava 1. ovog člana, svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju.

Član 37.

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

NAJNIŽU MESEČNU OSNOVICU DOPRINOSA ČINI IZNOS OD 35% PROSEČNE MESEČNE ZARADE U REPUBLICI ISPLAĆENE U PERIODU ZA PRETHODNIH 12 MESECI POČEV OD MESECA NOVEMBRA U GODINI KOJA PRETHODI GODINI ZA KOJU SE UTVRĐUJU I PLAĆAJU DOPRINOSI, ZA KOJI SU OBJAVLjENI PODACI REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.

IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE, IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, SVAKE GODINE OBJAVLjUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA, A SLUŽI ZA OBRAČUN I PLAĆANjE DOPRINOSA POČEV OD PRVOG JANUARA GODINE ZA KOJU SE DOPRINOSI UTVRĐUJU I PLAĆAJU.

Član 38.

Najniža mesečna osnovica doprinosa za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27 ovog zakona čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u četvrtom kvartalu prethodne godine, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA DOPRINOSA ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. OVOG ZAKONA ČINI IZNOS OD 35% PROSEČNE MESEČNE ZARADE U REPUBLICI ISPLAĆENE U PERIODU ZA PRETHODNIH 12 MESECI POČEV OD MESECA NOVEMBRA U GODINI KOJA PRETHODI GODINI ZA KOJU SE UTVRĐUJU I PLAĆAJU DOPRINOSI, PREMA OBJAVLjENOM PODATKU REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE.

Iznos najniže mesečne osnovice iz stava 1. ovog člana, svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju.

Član 42.

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici.

NAJVIŠU MESEČNU OSNOVICU DOPRINOSA ČINI PETOSTRUKI IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI ISPLAĆENE U PERIODU ZA PRETHODNIH 12 MESECI POČEV OD MESECA NOVEMBRA U GODINI KOJA PRETHODI GODINI ZA KOJU SE UTVRĐUJU I PLAĆAJU DOPRINOSI, PREMA OBJAVLjENOM PODATKU REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE.

IZNOS NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE, IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, SVAKE GODINE OBJAVLjUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA, A SLUŽI ZA OBRAČUN I PLAĆANjE DOPRINOSA POČEV OD PRVOG JANUARA GODINE ZA KOJU SE DOPRINOSI UTVRĐUJU I PLAĆAJU.

Član 43.

Najvišu godišnju osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne godišnje zarade u Republici isplaćene u godini za koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi.

NAJVIŠU GODIŠNjU OSNOVICU DOPRINOSA ČINI PETOSTRUKI IZNOS ZBIRA PROSEČNIH MESEČNIH ZARADA U REPUBLICI ISPLAĆENIH U PERIODU ZA PRETHODNIH 12 MESECI POČEV OD MESECA NOVEMBRA U GODINI KOJA PRETHODI GODINI ZA KOJU SE UTVRĐUJU I PLAĆAJU DOPRINOSI.

Nominalni iznos najviše godišnje osnovice, u skladu sa stavom 1. ovog člana, objavljuje ministar nadležan za poslove finansija.

Član 45.

Poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, pri čemu se preduzetnikom smatra lice koje je upisano u registar kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

POSLODAVAC – PRAVNO LICE, PREDUZETNIK, PREDUZETNIK PAUŠALAC ILI PREDUZETNIK POLjOPRIVREDNIK, KOJI ZAPOSLI NOVO LICE IMA PRAVO NA POVRAĆAJ DELA PLAĆENIH DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE, NA TERET ZAPOSLENOG I NA TERET POSLODAVCA, PO OSNOVU ZARADE ZA NOVOZAPOSLENO LICE, ISPLAĆENE ZAKLjUČNO SA 31. DECEMBROM 2019. GODINE.

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca.

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana ne smatra se lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

Povezano lice, u smislu ovog zakona, je lice koje se smatra povezanim licem u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Olakšicu iz stava 1. ovog člana može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine.

Olakšicu iz stava 1. ovog člana može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. marta 2014. godine.

Poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenih doprinosa iz stava 1. ovog člana, i to:

1) 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;

2) 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica:

3) 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

Zbir iznosa plaćenog doprinosa za koji poslodavac ima pravo na povraćaj prema stavu 7. ovog člana i iznosa plaćenog doprinosa za koji poslodavac nema pravo na povraćaj, predstavlja iznos ukupno plaćene obaveze doprinosa po osnovu zarade za novozaposleno lice.

Povraćaj plaćenih doprinosa iz stava 7. ovog člana vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu.

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja u skladu sa odgovarajućim propisom, osim u skladu sa odredbom zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana koja se odnosi na istu vrstu olakšice, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari olakšicu iz ovog člana.

Olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Državna revizorska institucija, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencija za borbu protiv korupcije, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Komisija za zaštitu konkurencije, Komisija za hartije od vrednosti, Fiskalni savet, Republička radiodifuzna agencija, Agencija za energetiku Republike Srbije i druge javne agencije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budzetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.

Član 45v

Poslodavac – pravno lice koje se u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo razvrstava u mikro i mala pravna lica, odnosno preduzetnik koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica, ima pravo na povraćaj 75% plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, pri čemu se preduzetnikom smatra lice koje je upisano u registar kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

POSLODAVAC – PRAVNO LICE KOJE SE U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE RAČUNOVODSTVO RAZVRSTAVA U MIKRO I MALA PRAVNA LICA, KAO I PREDUZETNIK, PREDUZETNIK PAUŠALAC ILI PREDUZETNIK POLjOPRIVREDNIK, KOJI ZASNUJE RADNI ODNOS SA NAJMANjE DVA NOVA LICA, IMA PRAVO NA POVRAĆAJ 75% PLAĆENIH DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE, NA TERET ZAPOSLENOG I NA TERET POSLODAVCA, PO OSNOVU ZARADE ZA NOVOZAPOSLENO LICE, ISPLAĆENE ZAKLjUČNO SA 31. DECEMBROM 2019. GODINE.

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca.

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana ne smatra se lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

Poslodavac koji od 1. januara 2016. godine zasnuje radni odnos sa jednim novozaposlenim, pa u narednom periodu zasnuje radni odnos i sa drugim novozaposlenim licem, može koristiti olakšicu za prvog novozaposlenog tek po zasnivanju radnog odnosa sa drugim novozaposlenim licem, s tim da pravo na povraćaj plaćenih doprinosa za prvog novozaposlenog može da ostvari za zaradu koju je tom licu isplatio za mesec u kome je stekao uslov za korišćenje poreske olakšice.

Olakšicu iz stava 1. ovog člana može da ostvari poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih najmanje za dva u odnosu na broj zaposlenih koji je poslodavac imao na dan 31. oktobra 2015. godine.

Ako je u periodu od 31. oktobra 2015. godine do 31. decembra 2015. godine poslodavac povećao broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. oktobra 2015. godine, olakšicu za novozaposlene sa kojima je zasnovao radni odnos od 1. januara 2016. godine može da koristi počev od meseca u kome je stekao uslov za korišćenje olakšice.

Ako je u periodu od 31. oktobra 2015. godine do 31. decembra 2015. godine poslodavac smanjio broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. oktobra 2015. godine, olakšicu za novozaposlene sa čijim zasnivanjem radnog odnosa poveća broj zaposlenih u odnosu na broj koji bi bio da nije smanjio broj zaposlenih u periodu od 31. oktobra 2015. godine do 31. decembra 2015. godine, može da koristi počev od meseca u kome je stekao uslov za korišćenje olakšice.

Olakšicu iz stava 1. ovog člana može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. oktobra 2015. godine.

Povraćaj plaćenih doprinosa iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu.

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja u skladu sa odgovarajućim propisom, osim u skladu sa odredbom zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana koja se odnosi na istu vrstu olakšice, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari olakšicu iz ovog člana.

Olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, javne agencije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budzetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.

ČLAN 45G

POSLODAVAC – NOVOOSNOVANO PRIVREDNO DRUŠTVO, KAO I NOVOOSNOVANI PREDUZETNIK, KOJI JE UPISAN U REGISTAR NADLEŽNOG ORGANA, ODNOSNO ORGANIZACIJE, MOŽE DA OSTVARI PRAVO NA OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA DOPRINOSA NA TERET ZAPOSLENOG I NA TERET POSLODAVCA PO OSNOVU ZARADE OSNIVAČA, ODNOSNO PO OSNOVU LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA, KAO I PO OSNOVU ZARADE ZAPOSLENIH I TO NAJVIŠE ZA DEVET NOVOZAPOSLENIH LICA SA KOJIMA JE ZASNOVAO RADNI ODNOS.

PRAVO NA OSLOBOĐENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PO OSNOVU ZARADE OSNIVAČA MOŽE DA SE OSTVARI UKOLIKO JE OSNIVAČ, ODNOSNO SVAKI OD OSNIVAČA AKO IH JE VIŠE, ZASNOVAO RADNI ODNOS U TOM PRIVREDNOM DRUŠTVU, ODNOSNO PO OSNOVU ZARADE ZA NAJVIŠE DEVET NOVOZAPOSLENIH, UKOLIKO JE LICE PRIJAVLjENO NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE U CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I U PERIODU OD NAJMANjE ŠEST MESECI NEPREKIDNO PRE DANA OSNIVANjA PRAVNOG LICA, ODNOSNO ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA KOD POSLODAVCA KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE BILO PRIJAVLjENO KAO NEZAPOSLENI, ILI JE U PERIODU OD 12 MESECI PRE DANA OSNIVANjA, ODNOSNO ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA KOD POSLODAVCA STEKLO SREDNjE, VIŠE ILI VISOKO OBRAZOVANjE.

PRAVO NA OSLOBOĐENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, POSLODAVAC MOŽE DA OSTVARI ZA PORESKI PERIOD U KOJEM JE OSNOVAN, KAO I ZA NAREDNI PORESKI PERIOD, PO OSNOVU ZARADE KOJA JE ISPLAĆENA ZAKLjUČNO SA 31. DECEMBROM NAVEDENOG PORESKOG PERIODA.

OSLOBOĐENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA LICE KOJE JE OSNIVAČ, ODNOSNO PREDUZETNIK MOŽE DA OSTVARI SAMO JEDNOM KAO NOVOOSNOVANI SUBJEKT, I TO U SVOJSTVU ILI KAO OSNIVAČ ILI KAO PREDUZETNIK.

PRAVO NA OSLOBOĐENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OSTVARUJE SE POD SLEDEĆIM USLOVIMA:

1) DA JE SVAKI ČLAN – OSNIVAČ NOVOOSNOVANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA ZASNOVAO RADNI ODNOS SA PRIVREDNIM DRUŠTVOM KOJE SU OSNOVALI;

2) DA U SVAKOM PORESKOM PERIODU ZA KOJI OSTVARUJE PRAVO NA OSLOBOĐENjE MOŽE DA GA OSTVARI ZA NAJVIŠE DEVET NOVOZAPOSLENIH KOJI ISPUNjAVAJU USLOVE;

3) DA JE SA SVIM ČLANOVIMA – OSNIVAČIMA NOVOOSNOVANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA, UKLjUČUJUĆI I NOVOZAPOSLENE, POSLODAVAC ZAKLjUČIO UGOVOR O RADU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU RADNI ODNOSI, I DA JE LICA PRIJAVIO NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE U CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA;

4) DA SU OSNIVAČI NOVOOSNOVANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA, KAO I PREDUZETNIK, U PERIODU OD NAJMANjE ŠEST MESECI NEPREKIDNO PRE DANA OSNIVANjA PRAVNOG LICA, ODNOSNO REGISTROVANjA PREDUZETNIKA, KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE BILI PRIJAVLjENI KAO NEZAPOSLENI ILI DA SU U PERIODU OD 12 MESECI PRE DANA OSNIVANjA STEKLI SREDNjE, VIŠE ILI VISOKO OBRAZOVANjE, U SKLADU SA ZAKONOM.

OSLOBOĐENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA OSTVARI POSLODAVAC – PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK, KOJI JE OSNOVAN ZAKLjUČNO SA 31. DECEMBROM 2020. GODINE.

DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE U PERIODU ZA KOJI SE KORISTI OSLOBOĐENjE, MOŽE DA SE PLAĆA ZA OSNIVAČE I ČLANOVE KOJI SU ZASNOVALI RADNI ODNOS U PRIVREDNOM DRUŠTVU, ODNOSNO PREDUZETNIK MOŽE DA PLAĆA ZA SEBE, ODNOSNO MOŽE DA SE PLAĆA ZA NOVOZAPOSLENE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE.

DOPRINOS ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANjE PLAĆA SE NA NAČIN KAO ZA LICA ZA KOJA SE SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA OBEZBEĐUJU U BUDžETU REPUBLIKE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE.

POSLODAVAC KOJI ZA ODREĐENO LICE KORISTI BILO KOJU VRSTU PODSTICAJA U SKLADU SA ODGOVARAJUĆIM PROPISOM, OSIM U SKLADU SA ODREDBOM ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DOHODAK GRAĐANA KOJA SE ODNOSI NA ISTU VRSTU OLAKŠICE, PO OSNOVU ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA SA TIM LICEM NEMA PRAVO DA ZA TO LICE OSTVARI OSLOBOĐENjE IZ OVOG ČLANA.

Član 51.

Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu za zaposlene, izabrana, imenovana i postavljena lica i lica koja obavljaju privremene i povremene poslove je poslodavac.

Poslodavac je dužan da doprinose iz stava 1. ovog člana obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, po propisima koji važe u momentu isplate tih primanja.

Ako poslodavac ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa iz člana 37. ovog zakona.

Ako poslodavac u roku iz stava 3. ovog člana ne obračuna i ne uplati doprinose za prethodni mesec, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, a na osnovu raspoloživih podataka, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.

Poslodavac je dužan da pri isplati zarade za odgovarajući mesec plati razliku između plaćenog iznosa doprinosa u skladu sa st. 3. i 4. ovog člana i iznosa doprinosa obračunatog na zaradu koju isplaćuje.

Obveznik doprinosa koji ostvaruje zaradu ili naknadu za privremene i povremene poslove kod nerezidenta Republike (diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, odnosno međunarodna organizacija ili predstavnik i službenik takvog predstavništva, odnosno organizacije i dr.) ili kod drugog lica koje po zakonu nije u obavezi da obračunava i plaća doprinose po odbitku, a poslodavac ne obračuna i ne uplati doprinose istovremeno sa obračunom i isplatom zarade, odnosno naknade, dužan je da sam obračuna  i plati doprinose po stopama iz člana 44. stav 1. ovog zakona, na način koji je za te slučajeve propisan za plaćanje poreza na dohodak građana, po zakonu koji uređuje porez na dohodak građana.

OBVEZNIK DOPRINOSA ZAPOSLENI KOJI U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OSTVARUJE PRIMANjA OD LICA POVEZANIH SA POSLODAVCEM SAGLASNO ČLANU 13. STAV 4. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, DUŽAN JE DA SAM OBRAČUNA  I PLATI DOPRINOSE PO STOPAMA IZ ČLANA 44. STAV 1. OVOG ZAKONA, NA NAČIN KOJI JE ZA TE SLUČAJEVE PROPISAN ZA PLAĆANjE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA, PO ZAKONU KOJI UREĐUJE POREZ NA DOHODAK GRAĐANA.

VIIIa Utvrđivanje i plaćanje doprinosa za preduzetnika za vreme porodiljskog odsustva koji delatnost nastavlja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe

VIIIA UTVRĐIVANjE I PLAĆANjE DOPRINOSA ZA PREDUZETNIKA KOJI OSTVARUJE OSTALE NAKNADE PO OSNOVU ROĐENjA I NEGE DETETA I POSEBNE NEGE DETETA

Član 65b

Za preduzetnika koji ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, a delatnost nastavlja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe, ne utvrđuje se obaveza plaćanja doprinosa po osnovu lične zarade, na oporezivu dobit, odnosno paušalno utvrđen prihod na koji se plaća porez po zakonu koji uređuje porez na dohodak građana, za vreme ostvarivanja prava na naknadu zarade.

ZA PREDUZETNIKA KOJI OSTVARUJE OSTALE NAKNADE PO OSNOVU ROĐENjA I NEGE DETETA I POSEBNE NEGE DETETA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE FINANSIJSKA PODRŠKA PORODICI SA DECOM, NE PLAĆAJU SE DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE PO TOM OSNOVU ZA VREME OSTVARIVANjA PRAVA NA TU NAKNADU.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, ZA PREDUZETNIKA KOJI NASTAVLjA DA OBAVLjA PREDUZETNIČKU DELATNOST ZA VREME OSTVARIVANjA PRAVA NA OSTALE NAKNADE, OSNOVICU DOPRINOSA ČINI LIČNA ZARADA, ODNOSNO OPOREZIVA DOBIT, ODNOSNO PAUŠALNO UTVRĐENI PRIHOD.

OBVEZNIK PLAĆANjA DOPRINOSA ZA VREME OSTVARIVANjA PRAVA NA OSTALE NAKNADE JE PREDUZETNIK IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

Član 65v

Za preduzetnika koji ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, a delatnost nastavlja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe, doprinosi se obračunavaju i plaćaju na iznos naknade zarade koju, prema propisima koji uređuju finansijsku podršku porodici sa decom, preduzetnik ostvaruje za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, u skladu sa članom 18. ovog zakona.

Obračunavanje i plaćanje doprinosa po osnovu naknade zarade za lica iz stava 1. ovog člana, vrši nadležni organ u skladu sa propisima koji uređuju finansijsku podršku porodici sa decom.

Član 67.

Obveznik doprinosa po osnovu ugovorene naknade, za koga doprinos obračunava, obustavlja i plaća isplatilac prihoda u skladu sa članom 57. stav 1. ovog zakona može u toku tekuće godine na propisanom obrascu podneti zahtev za prestanak obaveze plaćanja doprinosa po osnovu buduće ugovorene naknade u toj godini, kada osnovica doprinosa koji su plaćeni po osnovu ugovorene naknade zajedno sa osnovicama doprinosa koji su plaćeni po drugim osnovama dostigne iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa.

Procenjenu najvišu godišnju osnovicu doprinosa iz stava 1. ovog člana čini petostruki iznos godišnje zarade ostvarene po zaposlenom u Republici u prethodnoj godini uvećan za procenjeni rast zarada u tekućoj godini.

PROCENjENU NAJVIŠU GODIŠNjU OSNOVICU DOPRINOSA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ČINI IZNOS NAJVIŠE GODIŠNjE OSNOVICE DOPRINOSA IZ ČLANA 43. OVOG ZAKONA UTVRĐEN ZA GODINU KOJA PRETHODI GODINI ZA KOJU SE PRIMENjUJE PROCENjENA NAJVIŠA GODIŠNjA OSNOVICA DOPRINOSA, UVEĆAN ZA PROCENjENI RAST ZARADA U TEKUĆOJ GODINI.

Nominalni iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija.

Rešenje o prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu buduće ugovorene naknade u toku tekuće godine donosi organizacija za obavezno socijalno osiguranje, u roku od 15 dana od dana podnošenja dokumentovanog zahteva obveznika.

ČLAN 15.

OSNOVICA DOPRINOSA IZ ČL. 4. I 6. OVOG ZAKONA, KOJU ČINI 35% PROSEČNE MESEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI ISPLAĆENE U PERIODU OD DECEMBRA 2016. GODINE ZAKLjUČNO SA NOVEMBROM 2017. GODINE, ODNOSNO KOJU ČINI PETOSTRUKI IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ZA NAVEDENI PERIOD, PRIMENjIVAĆE SE OD PRVOG NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA IZNOSA OSNOVICE U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

IZNOS OSNOVICA DOPRINOSA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBJAVLjUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA.

ČLAN 16.

OSLOBOĐENjE IZ ČLANA 10. OVOG ZAKONA PRIMENjIVAĆE SE OD 1. OKTOBRA 2018. GODINE.

ČLAN 17.

ODREDBE ČL. 12. I 13. OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA UTVRĐIVANjE I PLAĆANjE DOPRINOSA ZA PREDUZETNIKA KOJI OSTVARUJE OSTALE NAKNADE PO OSNOVU ROĐENjA I NEGE DETETA I POSEBNE NEGE DETETA, PRIMENjIVAĆE SE OD 1. JULA 2018. GODINE.

ČLAN 18.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU 1. JANUARA 2018. GODINE.

Ostavite komentar