Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

VII. ODREDBE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 2a

Ovaj zakon primenjuje se i na izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave koje te jedinice utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u javnopravnom odnosu, kao i na sporedna poreska davanja po tim osnovama, U POSTUPCIMA U KOJIMA DONOSE PORESKE UPRAVNE AKTE, UKLJUČUJUĆI I AKTE U UPRAVNOM POSTUPKU ZA KOJE JE PROPISANA PRIMENA OVOG ZAKONA.

Kod utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda i sporednih poreskih davanja iz stava 1. ovog člana, izdavanja prekršajnog naloga, kao i kod podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje, nadležnom prekršajnom sudu, nadležni organ jedinice lokalne samouprave ima prava i obaveze koje po ovom zakonu ima Poreska uprava, osim prava i obaveza koje se odnose na:

1) identifikaciju i registraciju poreskih obveznika;

2) procenu poreske osnovice metodom parifikacije i metodom unakrsne procene;

3) otkrivanje poreskih krivičnih dela;

4) odlučivanje po pravnim lekovima uloženim protiv poreskih upravnih akata koje donesu organizacione jedinice Poreske uprave, odnosno protiv poreskih upravnih akata koje od 1. januara 2013. godine donesu jedinice lokalnih samouprava u poreskom postupku, za izvorne javne prihode iz stava 1. ovog člana;

4a) brisana („Službeni glasnik RS“, broj 47/13);

5) brisana („Službeni glasnik RS“, broj 53/10);

6) ostala prava i obaveze Poreske uprave sadržane u odredbama člana 160. tač. 1a), 7b), 9), 11b), 12) i 13a)-13d), čl. 161 , 164. i 167-171. ovog zakona.

Član 3.

Ako je drugim zakonom pitanje iz oblasti koju uređuje ovaj zakon uređeno na drukčiji način, primenjuju se odredbe ovog zakona.

Ako ovim zakonom nije drukčije propisano, poreski postupak se sprovodi po načelima i u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ODNOSNO U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE INSPEKCIJSKI NADZOR.

U postupku koji vodi Poreska uprava u vezi sa izdavanjem i oduzimanjem ovlašćenja, odobrenja, dozvola, saglasnosti i dr, primenom zakona kojim se uređuje devizno poslovanje, odnosno zakona kojim se uređuju igre na sreću, shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako tim zakonima nije drukčije određeno.

Član 11.

Poreska uprava, u okviru poslova državne uprave, vodi prvostepeni i drugostepeni poreski postupak, jedinstveni registar poreskih obveznika i poresko računovodstvo, procenjuje tržišnu vrednost nepokretnosti u skladu sa zakonom, otkriva poreska krivična dela i prekršaje i njihove izvršioce, nadležnom prekršajnom sudu podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje, prekršaje propisane zakonom koji uređuje fiskalne kase, prekršaje iz oblasti menjačkog poslovanja i drugih poslova shodno zakonu kojim je uređeno devizno poslovanje, kao i prekršaje iz oblasti igara na sreću, izdaje prekršajne naloge za ove prekršaje i obavlja druge poslove određene ovim zakonom.

Poreska uprava samostalno izvršava poslove iz stava 1. ovog člana na celokupnoj teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) i organizuje se tako da obezbeđuje funkcionalno jedinstvo u sprovođenju poreskih propisa.

U cilju obezbeđenja jedinstvenog sprovođenja propisa iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, akti (objašnjenja, mišljenja, instrukcije, uputstva i sl.) o primeni tih propisa koje daje ministar nadležan za poslove finansija, odnosno lice koje on ovlasti, obavezujući su za postupanje Poreske uprave.

Akti iz stava 3. ovog člana objavljuju se na internet stranama ministarstva nadležnog za poslove finansija i Poreske uprave.

Član 23.

Poreska obaveza prestaje:

1) naplatom poreza;

2) zastarelošću poreza;

3) otpisom poreza;

4) na drugi zakonom propisani način.

Neplaćena poreska obaveza poreskog obveznika – pravnog lica nad kojim je pravosnažnim rešenjem zaključen stečajni postupak bankrotstvom, prestaje, osim ako je radi njene naplate upisano založno pravo u javnim knjigama ili registrima, odnosno ako je, pored poreskog obveznika, drugo lice odgovorno za njeno ispunjenje.

U SLUČAJU IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, PORESKA UPRAVA DONOSI REŠENJE O PRESTANKU PORESKE OBAVEZE.

Član 26.

U cilju identifikacije poreskih obveznika, Poreska uprava dodeljuje fizičkim licima, preduzetnicima, pravnim licima i stalnim poslovnim jedinicama nerezidentnog pravnog lica PIB.

Ne može se dodeliti PIB:

1) pravnom licu čiji osnivač – pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice ima dospele, a neizmerene obaveze po osnovu javnih prihoda nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti, odnosno ako je pravnom licu ili preduzetniku privremeno oduzet PIB, u skladu sa ovim zakonom. NE MOŽE SE DODELITI PIB NI PRAVNOM LICU ČIJI JE OSNIVAČ – PRAVNO LICE, PREDUZETNIK ILI FIZIČKO LICE ISTOVREMENO OSNIVAČ LICA KOME JE PRIVREMENO ODUZET PIB, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;

2) pravnom licu čiji je osnivač fizičko lice koje je istovremeno osnivač i drugog privrednog subjekta koji ima neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda u vezi sa obavljanjem delatnosti;

3) pravnom licu nastalom statusnom promenom izdvajanja uz osnivanje, odnosno mešovitog izdvajanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, ako pravno lice koje je predmet podele ima neizmerene obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno ako mu je privremeno oduzet PIB, u skladu sa ovim zakonom;

4) preduzetniku koji ima dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda, nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti, odnosno ako mu je privremeno oduzet, u skladu sa ovim zakonom.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, Poreska uprava dodeliće PIB ako su dospele a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda do 100.000 dinara i ukoliko ove obaveze budu izmirene u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva za dodelu PIB, odnosno u tom roku bude pružena neopoziva bankarska garancija ili menica avalirana od strane poslovne banke.

Pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju registraciju je nadležna Agencija za privredne registre, PIB se dodeljuje preko te Agencije, u roku propisanom zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Za subjekte iz stava 4. ovog člana registraciona prijava za dodelu PIB podnosi se preko Agencije za privredne registre, u okviru registracione prijave osnivanja.

Prilikom odlučivanja po zahtevu za dodelu PIB iz stava 4. ovog člana neće se utvrđivati postojanje smetnji za dodelu PIB iz stava 2. ovog člana.

Ukoliko Poreska uprava u roku iz stava 4. ovog člana, na osnovu podataka iz svoje evidencije i evidencije drugih nadležnih organa utvrdi da prijava sadrži podatke koji nisu verodostojni ili su protiv osnivača subjekta iz tog stava izrečene zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane vršenja delatnosti u prekršajnom ili krivičnom postupku, doneće u tom roku rešenje o odbijanju zahteva za dodelu PIB.

Ako Poreska uprava u postupku kontrole, ODNOSNO U POSTUPKU PROVERE NA OSNOVU PODATAKA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE, utvrdi da su u vreme dodele PIB postojale smetnje za dodelu PIB iz st. 2. i 7. ovog člana, Poreska uprava će rešenjem privremeno oduzeti dodeljeni PIB – do otklanjanja tih smetnji, a primerak rešenja dostaviće banci i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu iz novčanih sredstava na računu obveznika.

Ministar, u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove ekonomije i regionalnog razvoja PRIVREDE, bliže će urediti sadržinu registracione prijave iz stava 5. ovog člana, kao i rok, način i postupak odlučivanja po zahtevu za dodelu PIB subjektima iz stava 4. ovog člana.

U svemu ostalom što nije uređeno odredbama ovog člana u pogledu dodele i oduzimanja PIB subjektima iz stava 4. ovog člana, primenjivaće se odredbe ovog zakona kojim je uređena dodela i oduzimanje PIB ostalim subjektima.

PIB je jedinstveni i jedini broj fizičkog lica, preduzetnika i pravnog lica za sve javne prihode i zadržava se do prestanka postojanja, odnosno smrti tog lica.

PIB se koristi u poreskom postupku i obavezno se unosi u:

1) akt koji poreski obveznik podnosi Poreskoj upravi, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, drugim državnim organima i organizacijama i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;

2) akt koji Poreska uprava dostavlja poreskom obvezniku;

3) dokument kojim poreski obveznik plaća porez i sporedna poreska davanja;

4) nalog kojim se banci nalaže plaćanje poreza i sporednih poreskih davanja;

5) akt koji poreski obveznik podnosi organima i organizacijama nadležnim za vođenje registra i računa, u smislu čl. 29. i 30. ovog zakona.

Ako poreski obveznik ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, odnosno ne podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poreska uprava u roku od pet dana od dana nastanka izmene podataka, odnosno od dana prijema zahteva za dostavljanje dokumentacije i informacija, Poreska uprava rešenjem oduzima poreskom obvezniku dodeljeni PIB do ispunjenja obaveze iz člana 25. tač. 1) i 3) ovog zakona, a primerak rešenja dostavlja banci i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu iz novčanih sredstava na računu obveznika. Poreska uprava rešenjem oduzima dodeljeni PIB i u slučajevima kada je poreskom obvezniku naložena zabrana raspolaganja novčanim sredstvima preko računa poreskog obveznika otvorenog kod banke shodno čl. 66. i 87. ovog zakona i kada ta zabrana traje duže od godinu dana.

U slučaju iz stava 13. ovog člana, kao i u drugim slučajevima oduzimanja PIB, banka je dužna da obustavi izvršenje naloga poreskog obveznika za prenos sredstava sa računa obveznika od momenta prijema rešenja, osim u svrhu izmirivanja obaveza po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja.

Pri osnivanju privrednih subjekata u postupku statusne promene kod koje privredni subjekt nastavlja da postoji, primenjuju se odredbe st. 2. i 3. ovog člana.

PIB su dužni da koriste i organi i organizacije koji, u skladu sa propisom, vode evidenciju o pravnim i fizičkim licima i na osnovu te evidencije izdaju javne isprave.

Ministar je ovlašćen da propiše i druge akte od značaja za poreski postupak u koje se unosi PIB.

U SLUČAJU IZ STAVA 13. OVOG ČLANA, PORESKIM OBVEZNICIMA PREMA KOJIMA JE OTVOREN POSTUPAK STEČAJA, NA ZAHTEV STEČAJNOG SUDIJE PORESKA UPRAVA MOŽE VRATITI PRIVREMENO ODUZETI PIB, ZA VREME TRAJANJA POSTUPKA STEČAJA.

Po žalbama protiv rešenja o odbijanju zahteva za dodelu PIB, odnosno o oduzimanju dodeljenog PIB, odlučuje ministar na predlog komisije koju obrazuje za tu svrhu.

Član 29.

Agencija za privredne registre dostavlja obaveštenje Poreskoj upravi o izvršenom upisu u Registar privrednih subjekata (osnivanje, povezivanje i prestanak privrednog subjekta, statusne promene i promene oblika organizovanja tog subjekta, podaci o privrednom subjektu od značaja za pravni promet, podaci u vezi sa stečajnim postupkom i drugi podaci određeni zakonom), kao i o svakom drugom rešenju kojim se vrše promene osnivača, oblika organizovanja, naziva, delatnosti, visine osnovnog uloga i mesta sedišta, ili kojim se vrši bilo koja druga promena od značaja za utvrđivanje poreza.

Sud, organ lokalne samouprave, advokatska komora, profesionalna udruženja, kao i drugi organ ili organizacija nadležni za upis u odgovarajući registar lica koja obavljaju određenu delatnost dužni su da, u roku od pet dana od dana izvršenog upisa, Poreskoj upravi dostave obaveštenje o upisu, poništavanju upisa i brisanju iz registra, kao i o svakom drugom rešenju kojim se vrši promena od značaja za utvrđivanje poreza.

Organ koji vodi evidencije o mestu prebivališta, odnosno boravišta fizičkog lica, dužan je da u roku od pet dana od dana prijave ili odjave prebivališta, odnosno boravišta dostavi podatke Poreskoj upravi o: jedinstvenom matičnom broju građana, evidencionom broju za strance, imenu, prezimenu, šifri opštine prebivališta, odnosno boravišta, adresi prebivališta, odnosno boravišta, mestu rođenja i statusu lica.

Organ koji vodi evidencije o rođenju ili smrti fizičkog lica, dužan je da u roku od pet dana od dana evidencije rođenja ili smrti, odnosno proglašenja nestalog lica za umrlo, o tome dostavi podatke Poreskoj upravi.

Podaci iz st. 1-4. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku.

Postupak dostavljanja podataka iz stava 3. ovog člana sporazumno će bliže urediti ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, ne starijeg od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz propisanog registra.

Organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost, može brisati poreskog obveznika preduzetnika iz propisanog registra, pod uslovima propisanim u stavu 7. ovog člana, pa i u slučaju nepostojanja dokaza o prestanku obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ukoliko su ta lica stekla pravo na penziju shodno odredbama zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Agencija za privredne registre ne može izvršiti brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registrovati statusne promene i vršiti promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena, KAO I U PERIODU OD DOBIJANJA OBAVEŠTENJA DA JE PRIVREDNOM SUBJEKTU, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, PRIVREMENO ODUZET PIB, DO DOBIJANJA OBAVEŠTENJA DA JE TOM SUBJEKTU VRAĆEN PIB.

Akt kojim se uređuju način i postupak dostavljanja i sadržina obaveštenja iz stava 9. ovog člana donosi ministar, na predlog direktora Poreske uprave.

U pogledu zaštite podataka o ličnosti Poreska uprava dužna je da postupa na isti način kao i organ koji joj je te podatke dostavio, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Član 55.

Poresko rešenje o utvrđivanju poreza iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (1) ovog zakona Poreska uprava donosi na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika, i činjeničnog stanja utvrđenog u postupku kontrole, u skladu sa odredbom člana 122. stav 4. i člana 129. ovog zakona.

Poresko rešenje o utvrđivanju poreza iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (2) ovog zakona Poreska uprava donosi na osnovu podataka iz evidencija nadležnih organa, podataka iz poreske prijave, odnosno izmenjene poreske prijave a, po potrebi, i na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika.

Ako poreski obveznik ne podnese poresku prijavu, poresko rešenje o utvrđivanju poreza doneće se na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika i činjeničnog stanja utvrđenog u postupku kontrole.

Ako se u postupku donošenja rešenja iz st. 1-3. ovog člana utvrdi da podaci iz poreske prijave, poslovnih knjiga i evidencija ne odgovaraju stvarnom stanju, poresko rešenje o utvrđivanju poreza doneće se na osnovu procene poreske osnovice, na način uređen u odredbama čl. 58-60. ovog zakona.

IZUZETNO, REŠENJE O UTVRĐIVANJU POREZA PORESKA UPRAVA MOŽE DONETI NEPOSREDNIM ODLUČIVANJEM, KADA JE OSNOV ZA UTVRĐIVANJE POREZA UVID U PODATKE IZ EVIDENCIJA NADLEŽNIH ORGANA, BEZ PRETHODNOG IZJAŠNJAVANJA OBVEZNIKA O ČINJENICAMA KOJE SU OD ZNAČAJA ZA ODLUČIVANJE.

Član 74.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza iz člana 73. stav 3. ovog zakona, od poreskog obveznika se zahteva davanje sredstava obezbeđenja naplate, koja ne mogu biti manja od visine dugovanog poreza čije se plaćanje odlaže.

Sredstva obezbeđenja naplate iz stava 1. ovog člana su:

1) hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika;

2) zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika;

3) neopoziva bankarska garancija;

4) jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine na kojoj nema tereta;

5) trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može naplatiti;

6) menica avalirana od strane poslovne banke.

Ako se dugovani porez obezbeđuje sredstvima iz stava 2. tač. 1), 2) i 4) ovog člana, sredstva obezbeđenja ne mogu biti manja od 120% visine dugovanog poreza čija se naplata obezbeđuje.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza iz člana 73. stav 3. ovog zakona, Poreska uprava odlučuje iz kojih od predloženih, odnosno od drugih, poreskom obvezniku dostupnih sredstava obezbeđenja, iz stava 2. ovog člana, će se najefikasnije naplatiti dugovani porez i o tome obaveštava poreskog obveznika.

Dokaz da je obezbedio sredstva obezbeđenja iz stava 4. ovog člana poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi kao uslov za potpisivanje sporazuma, odnosno donošenje rešenja iz člana 73. stav 6. ovog zakona.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, od poreskog obveznika ne zahteva se ispunjenje uslova koje je propisala Vlada aktom iz člana 73. stav 2. ovog zakona, kao ni davanje sredstava obezbeđenja naplate – ako dugovani porez iz člana 73. stav 3. ovog zakona, po osnovu svih javnih prihoda koje naplaćuje Poreska uprava, na dan podnošenja zahteva za odlaganje njegovog plaćanja, iznosi, i to:

1) za pravno lice i preduzetnika – do 1.500.000 dinara;

2) za fizičko lice – do 200.000 dinara.

Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug, vodeći računa o efikasnosti naplate, naplatiti:

1) iz sredstava obezbeđenja;

2) u postupku prinudne naplate poreskog duga.

Ako se dospeli, a neplaćeni poreski dug u slučaju iz stava 7. ovog člana, naplaćuje iz sredstava obezbeđenja, Poreska uprava ne donosi rešenje o prinudnoj naplati, već samo obaveštava poreskog obveznika da će pristupiti prinudnoj naplati dospelog, a neplaćenog duga iz datih sredstava obezbeđenja naplate u skladu sa zakonom.

Ako se poreski obveznik iz stava 6. ovog člana ne pridržava rokova iz rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ili ukoliko za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, Poreska uprava će po službenoj dužnosti ukinuti rešenje i dospeli a neplaćeni poreski dug naplatiti u postupku prinudne naplate nad obveznikom.

Poreski obveznik za koga je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje iz st. 7. i 9. ovog člana, nema pravo da ponovo podnese zahtev za odlaganje plaćanja tog dugovanog poreza.

Član 87a

Radi obezbeđenja naplate poreza i sporednih poreskih davanja posle početka postupka prinudne naplate iz novčanih sredstava poreskog obveznika na njegovim računima na osnovu rešenja iz člana 92. stav 2. ovog zakona, Poreska uprava rešenjem ustanovljava privremenu meru obezbeđenja naplate poreskog potraživanja.

Privremena mera iz stava 1. ovog člana je zabrana poreskom obvezniku da novčane obaveze koje ima prema trećim licima izmiruje ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), prebijanjem (kompenzacija) i na drugi način u skladu sa zakonom.

Rešenje Poreske uprave o ustanovljavanju privremene mere iz stava 2. ovog člana postaje izvršno danom dostavljanja poreskom obvezniku.

Rešenje iz stava 2. ovog člana dostavlja se organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu zajedno sa izvršnim rešenjem Poreske uprave o prinudnoj naplati poreza i sporednih poreskih davanja iz novčanih sredstava poreskog obveznika.

REŠENJE PORESKE UPRAVE O USTANOVLJAVANJU PRIVREMENE MERE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, ISTOVREMENO SE DOSTAVLJA PORESKOM OBVEZNIKU I ORGANIZACIJI NADLEŽNOJ ZA PRINUDNU NAPLATU, ČIME POSTAJE IZVRŠNO.

ORGANIZACIJI NADLEŽNOJ ZA PRINUDNU NAPLATU DOSTAVLJA SE I IZVRŠNO REŠENJE PORESKE UPRAVE O PRINUDNOJ NAPLATI POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA IZ NOVČANIH SREDSTAVA PORESKOG OBVEZNIKA.

Organizacija nadležna za prinudnu naplatu je dužna da odmah po prijemu rešenja iz stava 2. ovog člana izvrši njegov upis u registar blokiranih računa pod datumom i tačnim vremenom prijema.

Privremena mera iz stava 2. ovog člana izvršava se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje platni promet, odnosno odredbama drugih zakona, a koje se odnose na prinudnu naplatu sa računa klijenta.

Banka je dužna da po prijemu naloga od strane organizacije nadležne za prinudnu naplatu, izdatog na osnovu rešenja iz stava 2. ovog člana, odmah obustavi izmirenje novčanih obaveza koje poreski obveznik ima prema trećim licima na osnovu ugovora o promeni poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), po osnovu prebijanja (kompenzacija) i po drugom osnovu u skladu sa zakonom, osim za plaćanja po osnovu isplata zarada i naknada troškova (za dolazak na rad i odlazak s rada i za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu), kao i po osnovu drugih primanja (otpremnina pri odlasku u penziju, solidarna pomoć i pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice) i novčanih naknada iz socijalnog programa za zaposlene kojima prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaja i likvidacije.

Privremena mera iz stava 2. ovog člana traje do naplate poreza na osnovu izvršenog rešenja Poreske uprave o prinudnoj naplati poreza i sporednih poreskih davanja iz novčanih sredstava poreskog obveznika, radi čijeg obezbeđenja naplate je i ustanovljena.

Poreska uprava može, na obrazloženi zahtev poreskog obveznika, uz saglasnost ministra, ukinuti ustanovljenu privremenu meru iz stava 2. ovog člana, ako poreski obveznik podnese sredstvo obezbeđenja naplate poreskog potraživanja iz člana 74. stav 2. ovog zakona.

Član 88.

Posle dostavljanja rešenja iz člana 87. stav 1. tačka 1) IZ ČLANA 87. STAV 1. TAČ. 1) I 2) ovog zakona, poreskom obvezniku nije dozvoljeno da raspolaže predmetima prinudne naplate na kojima je zaloga, ODNOSNO HIPOTEKA uspostavljena.

Rešenjem o prinudnoj naplati poreza iz novčanih sredstava poreskog obveznika obustavljaju se sve finansijske transakcije preko računa poreskog obveznika, osim transakcija koje se odnose na namirivanje poreza.

Rešenjem iz člana 87. stav 1. tač. 4) i 5) ovog zakona zabranjuje se dužnicima da namiruju svoje obaveze prema poreskom obvezniku, od dana dostavljanja tog rešenja.

Republika stiče založno pravo na stvarima, kojim se obezbeđuje i potraživanje u odnosu na sporedna poreska davanja, čiji se prioritet određuje u skladu sa vremenom upisa u registar ili vremenom obaveštenja dužnika.

Član 105.

Nepokretnost se popisuje, određuje njena početna vrednost i prodaje od strane poreskog izvršitelja u postupku prinudne naplate, na osnovu rešenja o prinudnoj naplati iz člana 92. stav 2. ovog zakona.

OD DANA POPISA NEPOKRETNOSTI, PORESKOM OBVEZNIKU NIJE DOZVOLJENO DA RASPOLAŽE PREDMETOM PRINUDNE NAPLATE.

ZABRANA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA SE UPISUJE U PROPISANI REGISTAR NEPOKRETNOSTI.

Član 113.

Porez po osnovu sekundarne poreske obaveze iz člana 31. ovog zakona utvrđuje Poreska uprava rešenjem.

Rešenje iz stava 1. ovog člana ne donosi se ako je poreska obaveza prestala na način iz člana 23. ovog zakona.

Ako zakonom nije drukčije propisano, rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se samo ako preduzetim merama prinudne naplate prema poreskom obvezniku porez nije naplaćen.

Ograničenje iz stava 3. ovog člana ne primenjuje se u slučaju iz člana 31. stav 2. tač. 2) -4) ovog zakona.

Naplata poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze vrši se shodnom primenom odredaba ovog zakona kojim se uređuje naplata poreza.

REŠENJEM O UTVRĐIVANJU POREZA PO OSNOVU SEKUNDARNE PORESKE OBAVEZE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NALAŽE SE LICU ODGOVORNOM ZA SEKUNDARNU PORESKU OBAVEZU DA UTVRĐENI POREZ IZMIRI U ROKU IZ TOG REŠENJA.

AKO LICE ODGOVORNO ZA SEKUNDARNU PORESKU OBAVEZU NE IZMIRI POREZ I SPOREDNA PORESKA DAVANJA PO OSNOVU SEKUNDARNE PORESKE OBAVEZE U ROKU KOJI JE NALOŽEN REŠENJEM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, PORESKA UPRAVA TOM LICU IZDAJE OPOMENU, U SKLADU SA ČLANOM 71. OVOG ZAKONA.

PRINUDNA NAPLATA POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA PO OSNOVU SEKUNDARNE PORESKE OBAVEZE, UTVRĐENIH REŠENJEM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, VRŠI SE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

Član 115.

Vlada može, na predlog ministra, doneti odluku o delimičnom ili potpunom otpisu poreza i sporednih poreskih davanja, osim doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, poreskog obveznika koji se prodaje u postupku privatizacije, odnosno koji je u postupku restruktuiranja.

Vlada može, na predlog ministra, uz prethodnu saglasnost jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju izvorni javni prihodi na koje se primenjuje ovaj zakon, doneti odluku o delimičnom ili potpunom otpisu tih javnih prihoda, poreskom obvezniku koji se prodaje u postupku privatizacije, odnosno koji je u postupku restrukturiranja.

Vlada može, na predlog ministra, doneti odluku o delimičnom ili potpunom otpisu poreza i sporednih poreskih davanja, uključujući takse, naknade i druge javne prihode, osim doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, poreskog obveznika kod kojeg je promenjena vlasnička struktura, po osnovu preuzetih ugovornih obaveza od strane Republike.

Poreska uprava rešenjem će otpisati dug po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja kada se steknu uslovi iz člana 22. st. 2. i 4. i člana 23. stav 2. ovog zakona, kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Član 124.

Nalog za terensku kontrolu Poreska uprava dostavlja poreskom obvezniku, na način iz člana 36. ovog zakona, neposredno pre početka kontrole.

U slučaju iz člana 118. stav 3. ovog zakona, kao i kontrole menjačkog poslovanja, kontrole priređivanja igara na sreću i kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, postupak terenske kontrole otpočinje VRŠI SE bez dostavljanja naloga za terensku kontrolu poreskom obvezniku.

Poreski inspektor je dužan da pokaže službenu legitimaciju poreskom obvezniku.

Poreska uprava može da odloži početak sprovođenja terenske kontrole ako poreski obveznik podnese usmeni prigovor odmah po prijemu naloga iz stava 1. ovog člana, navodeći razloge za odlaganje kontrole, s tim što je u roku od 24 časa od prijema naloga dužan da dostavi prigovor u pismenom obliku Poreskoj upravi.

Ako poreski inspektor oceni da je usmeni prigovor izjavljen da bi se ometala terenska kontrola, otpočeće postupak kontrole i navesti u zapisniku razloge na osnovu kojih je doneo takvu odluku.

Po prigovoru iz stava 4. ovog člana, Poreska uprava donosi zaključak protiv kojeg nije dopušten pravni lek.

Član 143.

Žalba se podnosi nadležnom drugostepenom poreskom organu NADLEŽNOM DRUGOSTEPENOM ORGANU (U DALJEM TEKSTU: DRUGOSTEPENI ORGAN), a predaje se neposredno ili preporučenom poštom, odnosno izjavljuje na zapisnik prvostepenom poreskom organu.

Žalba podneta u zakonskom roku nenadležnom organu smatra se kao blagovremeno podneta nadležnom organu.

U žalbi se navode poreski upravni akt protiv kojeg se podnosi žalba, žalbeni razlozi i dokazi za poništenje, izmenu ili ukidanje tog akta.

U postupku po žalbi teret dokazivanja je na žaliocu.

Podnosilac žalbe dužan je da žalbu potpiše.

Član 145.

O žalbi protiv prvostepenog poreskog upravnog akta odlučuje nadležni drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN određen ovim zakonom.

Član 147.

Žalba ne odlaže izvršenje poreskog upravnog akta.

Izuzetno, drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN može odložiti izvršenje poreskog upravnog akta KOJIM JE UTVRĐENA PORESKA OBAVEZA protiv kojeg je izjavljena žalba, ako poreski obveznik dokumentuje da bi plaćanjem poreza ili sporednih poreskih davanja pre konačnosti pobijanog akta pretrpeo bitnu ekonomsku štetu.

Zaključak o odlaganju izvršenja, protiv kojeg žalba nije dopuštena, donosi po hitnom postupku drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN U ROKU OD PET DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA.

Po žalbi drugostepeni poreski organ mora odlučiti u roku od 60 dana od dana predaje žalbe.

Ako se postupak po žalbi okonča na način iz člana 152. stav 3. ovog zakona, prvostepeni poreski organ je dužan da postupi po nalogu drugostepenog poreskog organa u roku od 40 dana od dana prijema drugostepenog rešenja.

Ako je na osnovu poreskog rešenja protiv kojeg je izjavljena žalba pokrenut postupak prinudne naplate, a postupak po žalbi se ne okonča u roku iz st. 4. i 5. ovog člana, prinudna naplata se prekida zaključkom dok se poreskom obvezniku ne dostavi rešenje po žalbi, odnosno dok prvostepeni poreski organ ne postupi po nalogu drugostepenog poreskog organa DRUGOSTEPENOG ORGANA.

Član 149.

Ako odluka po žalbi zavisi od prethodnog pitanja koje je predmet sudskog spora ili je u nadležnosti drugog upravnog organa, drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN zaključkom privremeno prekida postupak po žalbi do rešavanja prethodnog pitanja.

Rešavanje drugostepenog poreskog organa DRUGOSTEPENOG ORGANA po žalbi

Član 150.

Ako je žalba nedopuštena, neblagovremena ili izjavljena od neovlašćenog lica, a prvostepeni poreski organ je propustio da je zbog toga odbaci, odbaciće je drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN.

Ako žalbu ne odbaci, drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN uzima predmet u rešavanje.

Drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN može da:

1) odbije žalbu;

2) poništi poreski upravni akt u celosti ili delimično;

3) izmeni poreski upravni akt.

Član 151.

Drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN će odbiti žalbu kada utvrdi da je prvostepeni postupak pravilno sproveden i da je poreski upravni akt pravilno i na zakonu zasnovan, a žalba neosnovana.

Drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN odbiće žalbu i kada nađe da je u prvostepenom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli uticati na rešenje poreske upravne stvari.

Ako drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN nađe da je prvostepeni poreski upravni akt zasnovan na zakonu, ali zbog drugih razloga, a ne zbog onih navedenih u aktu, on će u svom rešenju navesti te razloge, a žalbu odbiti.

Član 152.

Ako drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN utvrdi da su u prvostepenom poreskom postupku činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrđene, da se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od uticaja na rešavanje poreske upravne stvari, ili da je dispozitiv pobijanog poreskog upravnog akta nejasan ili je u protivrečnosti s obrazloženjem, on će dopuniti postupak i otkloniti izložene nedostatke, sam ili preko prvostepenog poreskog organa ili zamoljenog organa.

Ako drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN nađe da se na osnovu činjenica utvrđenih u dopunskom postupku poreska upravna stvar mora rešiti drukčije nego što je rešena u prvostepenom poreskom upravnom aktu, on će rešenjem poništiti prvostepeni poreski upravni akt i sam rešiti poresku upravnu stvar.

Ako drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN nađe da će nedostatke prvostepenog poreskog postupka brže i ekonomičnije otkloniti prvostepeni poreski organ, on će svojim rešenjem poništiti prvostepeni poreski upravni akt i vratiti predmet prvostepenom poreskom organu na ponovni postupak. U tom slučaju drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN dužan je da svojim rešenjem ukaže prvostepenom poreskom organu u kojem pogledu treba da dopuni postupak, a prvostepeni organ dužan je da u svemu postupi po drugostepenom rešenju i da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 40 dana od dana prijema drugostepenog rešenja, donese novo rešenje.

Protiv novog rešenja iz stava 3. ovog člana dopuštena je žalba.

Ako drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN utvrdi da su u prvostepenom poreskom upravnom aktu pogrešno ocenjeni dokazi, da je iz utvrđenih činjenica izveden pogrešan zaključak u pogledu činjeničnog stanja, da je pogrešno primenjen pravni propis na osnovu kojeg se rešava stvar, ili ako nađe da je na osnovu slobodne ocene trebalo doneti drukčije rešenje, on će svojim rešenjem poništiti prvostepeni poreski upravni akt i sam rešiti stvar.

Ako drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN utvrdi da je poreski upravni akt pravilan u pogledu utvrđenih činjenica i u pogledu primene zakona, ali da se cilj zbog kojeg je akt donet može postići i drugim sredstvima povoljnijim za poreskog obveznika, on će izmeniti prvostepeni poreski upravni akt u tom smislu.

Član 153.

Ako drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN utvrdi da je u prvostepenom postupku učinjena nepravilnost koja čini poreski upravni akt ništavim, oglasiće takav akt ništavim, kao i onaj deo postupka koji je sproveden posle te nepravilnosti.

Ako drugostepeni poreski organ DRUGOSTEPENI ORGAN utvrdi da je prvostepeni poreski upravni akt doneo nenadležni organ, on će taj akt po službenoj dužnosti poništiti i dostaviti predmet nadležnom organu na rešavanje.

Član 160.

Poreska uprava:

1) vrši registraciju poreskih obveznika dodeljivanjem PIB i vodi jedinstven registar poreskih obveznika;

1a) vodi registre u oblasti menjačkog poslovanja u skladu sa propisima kojima se uređuje devizno poslovanje, kao i u oblasti igara na sreću u skladu sa propisima kojima se uređuju igre na sreću;

2) vrši utvrđivanje poreza u skladu sa zakonom;

3) vrši poresku kontrolu u skladu sa zakonom;

4) vrši redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja;

5) otkriva poreska krivična dela i njihove izvršioce i u vezi sa tim preduzima zakonom propisane mere;

5a) brisana („Službeni glasnik RS“, broj 68/14)

6) izdaje prekršajne naloge, odnosno nadležnom prekršajnom sudu podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje, prekršaje propisane zakonom koji uređuje fiskalne kase, prekršaje iz oblasti menjačkog poslovanja i drugih poslova shodno zakonu kojim je uređeno devizno poslovanje, kao i prekršaje iz oblasti igara na sreću;

6a) brisana („Službeni glasnik RS“, broj 53/10)

7) odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja donetih u poreskom postupku od strane organizacionih jedinica Poreske uprave;

7a) brisana („Službeni glasnik RS“, broj 101/11)

7b) odlučuje po pravnim lekovima uloženim protiv poreskih upravnih akata koje od 1. januara 2013. godine donese jedinica lokalne samouprave u poreskom postupku, za izvorne javne prihode iz člana 2a stav 1. ovog zakona;

8) stara se o primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;

9) razvija i održava jedinstveni poreski informacioni sistem;

10) vodi poresko računovodstvo;

11) planira i sprovodi obuku zaposlenih;

11a) vrši nadzor nad primenom zakona i drugih propisa od strane njenih organizacionih jedinica i po izvršenom nadzoru preduzima mere u skladu sa zakonom kojim je uređen opšti upravni postupak;

11b) vrši unutrašnju kontrolu rada i ponašanja poreskih službenika i nameštenika u vezi sa radom i u slučajevima kada se utvrdi protivpravno postupanje ili ponašanje pokreće i vodi odgovarajuće postupke radi utvrđivanja odgovornosti;

11v) obavlja internu reviziju svih organizacionih delova Poreske uprave u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima interne revizije u javnom sektoru;

12) pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima u primeni poreskih propisa za poreze koje utvrđuje, kontroliše i naplaćuje, u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi;

13) obezbeđuje javnost u radu;

13a) izdaje i oduzima ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova;

13b) organizuje obuku i izdaje certifikate za obavljanje menjačkih poslova;

13v) vrši kontrolu menjačkog i deviznog poslovanja, u skladu sa propisima kojim je uređeno devizno poslovanje, kao i kontrolu spoljnotrgovinskog poslovanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa zakonom;

13g) brisana („Službeni glasnik RS“, broj 47/13)

13d) obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću, u skladu sa propisima;

14) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom;

15) obavlja i druge poslove na osnovu zaključenih ugovora uz naknadu, u skladu sa zakonom.

Član 163a

U vanbilansnom poreskom računovodstvu Poreska uprava vodi neplaćene poreske obaveze:

1) poreskih obveznika koji su saglasno drugim propisima brisani iz propisanog registra, osim ako je za ispunjenje tih obaveza odgovorno drugo lice;

2) za koje je nastupila apsolutna zastarelost u skladu sa ovim zakonom .;

3) KOJE SU PREDMET NAMIRENJA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE REGULIŠE STEČAJNI POSTUPAK PUTEM BANKROTSTVA, DO OKONČANJA STEČAJNOG POSTUPKA;

4) PO OSNOVU SPORNIH I DUBIOZNIH POTRAŽIVANJA.

Neplaćene poreske obaveze iz stava 1. tačka 2) ovog člana vode se u ukupnom iznosu po poreskom obvezniku.

Poreska uprava po službenoj dužnosti neplaćene obaveze iz stava 1. ovog člana prenosi iz poreskog računovodstva u vanbilansno poresko računovodstvo po saznanju o brisanju iz propisanog registra, odnosno protekom roka zastarelosti u skladu sa ovim zakonom.

NEPLAĆENE PORESKE OBAVEZE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VODE SE PO PORESKOM OBVEZNIKU I IZNOSIMA DUGOVANOG POREZA I KAMATE PO POJEDINAČNIM UPLATNIM RAČUNIMA JAVNIH PRIHODA.

PORESKA UPRAVA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI NEPLAĆENE OBAVEZE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRENOSI IZ PORESKOG RAČUNOVODSTVA U VANBILANSNO PORESKO RAČUNOVODSTVO PO SAZNANJU O BRISANJU IZ PROPISANOG REGISTRA, PO DONOŠENJU REŠENJA O UTVRĐIVANJU SPORNIH I DUBIOZNIH POTRAŽIVANJA, ODNOSNO PO PODNETOJ PRIJAVI POTRAŽIVANJA U STEČAJNOM POSTUPKU.

Sadržinu, postupak i način vođenja vanbilansnog poreskog računovodstva, UKLJUČUJUĆI I NAČIN VOĐENJA SPORNIH I DUBIOZNIH POTRAŽIVANJA, bliže uređuje ministar aktom iz člana 163. stav 2. ovog zakona.

Član 165.

Po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rešenja donetih u poreskom postupku, ODNOSNO U POSTUPCIMA IZ ČLANA 2A STAV 1. OVOG ZAKONA, rešava ministar ili lice koje on ovlasti DRUGOSTEPENI ORGAN – MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE FINANSIJA.

Poreska uprava izdaje prekršajne naloge shodnom primenom zakona kojim se uređuju prekršaji.

Po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rešenja donetih u postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost odlučuje ministar na predlog komisije koju obrazuje za tu svrhu.

Član 179.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne podnese, ili ne podnese u propisanom roku prijavu za registraciju (član 25. tačka 1), član 27. i član 28. stav 7);

2) na zahtev Poreske uprave ne dostavi, ili ne dostavi u određenom roku, poslovne knjige i evidencije koje sa njim povezana nerezidentna lica vode u inostranstvu ili Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, odnosno overene prepise ili overene prevode tih knjiga i evidencija (član 37. st. 3-5);

2a) na zahtev Poreske uprave ne obezbede izvod podataka iz svojih elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija, pristup i uvid u podatke u svojim elektronsko vođenim poslovnim knjigama i evidencijama, pristup i uvid u softversku i hardversku opremu, kao i bazu podataka koji se koriste u okviru sistema za elektronsko vođenje poslovnih knjiga i evidencija (član 37a stav 1);

2b) poresku prijavu ne podnose u elektronskom obliku (član 38. stav 8);

2v) brisana („Službeni glasnik RS“, broj 68/14)

3) u pojedinačnoj poreskoj prijavi navede netačne podatke (član 41 );

3a) licu za koje je platio porez po odbitku ne izda potvrdu najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku, koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku (član 41. stav 11);

4) na zahtev Poreske uprave ne dostavi, ili ne dostavi na označeno mesto na uvid i proveru poslovne knjige i evidencije, poslovnu dokumentaciju i druge isprave (član 25. tačka 3) i član 44);

5) ne dopusti da se obavi uviđaj na stvari, prostoriji ili zemljištu, odnosno da se kroz njih ili preko njih pređe radi uviđaja (čl. 49. i 50 );

6) ometa sprovođenje prinudne naplate, ili ako se ne udalji sa mesta na kojem se sprovodi prinudna naplata i nastavi njeno ometanje, ili ako odbije da stvari koje poseduje učini dostupnim za potrebe sprovođenja prinudne naplate (član 89. stav 7. i član 90. stav 3);

6a) ako ne postupi po nalogu iz rešenja iz člana 96a stav 2. ovog zakona, odnosno ako u propisanom roku ne obavesti nadležni poreski organ o promenama koje mogu uticati na izvršenje rešenja iz člana 96a stav 2. ovog zakona (član 96a st. 3. i 4);

7) na zahtev poreskih izvršitelja ne preda stvar poreskog obveznika koja se kod njega nalazi, a ne plati poresku obavezu poreskog obveznika umesto predaje stvari (član 103. stav 1);

8) onemogućava poreskom inspektoru, odnosno poreskom izvršitelju da uđe na zemljište i u prostorije u kojima obavlja delatnost, a po odobrenju suda i u stan radi podvrgavanja kontroli, odnosno sprovođenja prinudne naplate (član 25. tačka 7) i član 125. stav 5);

9) kod njega zaposleno lice ometa ovlašćenog službenika Poreske uprave – poreskog inspektora da privremeno zapečati poslovni ili skladišni prostor u postupku terenske kontrole, da obavi prinudnu naplatu ili drugu zakonom utvrđenu dužnost (član 126. stav 2);

10) na zahtev Poreske uprave, odnosno poreskog inspektora, ne podnese dokumentaciju, ili ne pruži informacije i obaveštenja, ili ne da izjave koje su od uticaja na utvrđivanje činjeničnog stanja bitnog za oporezivanje ( član 25. tačka 3), član 121. stav 1. i član 127. stav 1);

11) poreskom inspektoru u postupku terenske kontrole ne omogući uvid u stanje robe, odnosno u poslovne knjige, evidencije i drugu dokumentaciju ili isprave, ili ako to u njegovo ime ne učini od njega određeno ili kod njega zaposleno lice ili drugo lice (član 127. st. 2, 3. i 7);

12) kod njega zaposleno lice onemogućava poreskog inspektora u sprovođenju mere oduzimanja robe ili oduzimanja dokumentacije u toku poreske kontrole (član 130);

13) otuđi stvari za koje je poreski inspektor izrekao meru privremene zabrane otuđenja (član 132. stav 3. tačka 5);

14) u postupku prikupljanja obaveštenja ne postupi po zahtevu Poreske policije (član 135. stav 3).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne obavesti, ili ne obavesti u propisanom roku Poresku upravu o licu koje je, kao nerezident, opunomoćilo za izvršavanje poslova u vezi sa poreskim obavezama (član 14. stav 2);

2) ne obavesti, ili ne obavesti u propisanom roku Poresku upravu o otvaranju ili zatvaranju računa kod banke u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ili u inostranstvu (član 25. tačka 8);

3) za podatke koje obrađuje sredstvima za automatsku obradu podataka ne obezbedi, na zahtev Poreske uprave, izvod podataka na mediju koji Poreska uprava naznači, ili ako Poreskoj upravi ne omogući potpuni uvid u računovodstveni sistem kroz dokumentaciju, a kada je neophodno i kroz pristup hardveru i softveru (član 37. stav 6);

4) se, na zahtev Poreske uprave, ne odazove na poziv radi pojašnjenja, ili ne pruži podatke i informacije neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za oporezivanje (član 45. i član 47. stav 2);

5) ne postupi po rešenju o prinudnoj naplati iz nenovčanog potraživanja poreskog obveznika i Poreskoj upravi ne preda stvari koje duguje poreskom obvezniku (član 97. stav 2);

6) Poreskoj upravi ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku podatke o hartijama od vrednosti poreskog obveznika koje kod sebe čuva, sa procenom njihove vrednosti, ili ako u propisanom roku ne proda te hartije od vrednosti ili ih ne proda pod najboljim uslovima na tržištu, ili ako ostvarena sredstva po odbitku propisane provizije i troškova ne uplati na račun Poreske uprave (član 98. st. 3-5);

7) stvar obuhvaćenu izlučnom tužbom koja mu je ostavljena na čuvanje ne sačuva u nepromenjenom stanju do okončanja spora po izlučnoj tužbi (član 102. stav 4);

8) ne izvrši ili ne izvrši u propisanom roku rešenje o prinudnoj naplati na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima poreskog obveznika, odnosno ako ne izvrši rešenje o naplati poreskog duga obveznika iz sopstvenih sredstava u skladu sa zakonom (član 189. st. 8. i 9).

Za prekršaj iz stava 4. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 4. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 25.000 do 250.000 dinara.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) Poreskoj upravi ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, odnosno upis u registar ili ako prijavi netačne izmene podataka (član 25. tačka 1);

2) prilikom podnošenja poreske prijave ili drugog propisanog akta na propisanom mestu ne unese svoj PIB (član 26. stav 12);

3) u poresku prijavu ne unese PIB poreskog savetnika, ili je podnese nepotpisanu od tog lica, ako je to lice pripremilo prijavu ili njen deo (član 38. stav 4);

4) ne postupi po nalogu Poreske uprave da učestvuje u postupku kancelarijske kontrole ili da pruži tražena objašnjenja (član 25. tačka 9) i član 121. stav 1);

5) ne stavi na raspolaganje odgovarajuće mesto za rad poreskih inspektora u postupku terenske kontrole (član 125. st. 2. i 3);

6) ne bude prisutan tokom terenske kontrole, ili odbije da učestvuje u postupku terenske kontrole, u skladu sa ovim zakonom (član 25. tačka 9) i član 127 ).

Za prekršaj iz stava 7. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 7. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 dinara.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ako izvrši brisanje lica bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, osim za lica iz člana 29. stav 8. ovog zakona , za obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ukoliko su stekli pravo na penziju shodno odredbama zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje (član 29. stav 7).

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Agencija za privredne registre ako izvrši brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registruje statusne promene, odnosno vrši promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena, KAO I U PERIODU OD DOBIJANJA OBAVEŠTENJA DA JE PRIVREDNOM SUBJEKTU, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, PRIVREMENO ODUZET PIB, DO DOBIJANJA OBAVEŠTENJA DA JE TOM SUBJEKTU VRAĆEN PIB (član 29. stav 9).

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj banka koja dozvoli isplatu zarada, naknada zarada, kao i drugih prihoda fizičkih lica po osnovu kojih se plaća porez po odbitku, ako nalog kojim se banci nalaže isplata tih prihoda, kao i plaćanje poreza po odbitku ne sadrži poziv na broj odobrenja za plaćanje ukupne obaveze po tom osnovu koji je dodelila Poreska uprava na način iz člana 41. ovog zakona, osim isplate kamate na štedne uloge svojim deponentima (član 30a ).

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj banka koja Poreskoj upravi ne dostavi u elektronskom obliku podatke o izvršenim platnim nalozima za isplatu, odnosno nalozima za prenos po isplatiocima prihoda i šiframa plaćanja do 5-og u mesecu za prethodni mesec, odnosno uplaćenim novčanim sredstvima na devizne račune fizičkih lica, u roku od 30 dana od dana uplate ili o uplatama na račun obveznika poreza na dohodak građana po osnovu prihoda od samostalnih delatnosti u kalendarskom mesecu, u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca (član 30b stav 1).

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj banka, koja porez i sporedna poreska davanja, za čije obezbeđenje naplate je ustanovljena privremena mera zabrane prenosa novčanih sredstava preko računa poreskog obveznika i upisana u registru blokiranih računa koji vodi nadležna organizacija, na osnovu poreskog rešenja ne prenese sa računa poreskog obveznika, do visine raspoloživih sredstava na tom računu, na propisani uplatni račun javnih prihoda (član 66. stav 6).

ČLAN 180B

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE KOJE U REPUBLICI SRBIJI VRŠI PROMET DOBARA, ODNOSNO USLUGA U SKLADU SA PORESKIM ZAKONOM, A U REPUBLICI SRBIJI NEMA SEDIŠTE NI STALNU POSLOVNU JEDINICU, ODNOSNO IMA STALNU POSLOVNU JEDINICU ALI PROMET DOBARA, ODNOSNO USLUGA VRŠI VAN SVOJE STALNE POSLOVNE JEDINICE, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 100.000 DO 2.000.000 DINARA AKO U SKLADU SA PORESKIM ZAKONOM NE ODREDI PORESKOG PUNOMOĆNIKA I NE EVIDENTIRA SE ZA OBAVEZU PLAĆANJA POREZA.

PORESKI OBVEZNIK – FIZIČKO LICE KOJI U REPUBLICI SRBIJI VRŠI PROMET DOBARA, ODNOSNO USLUGA U SKLADU SA PORESKIM ZAKONOM, A U REPUBLICI SRBIJI NEMA PREBIVALIŠTE, ODNOSNO BORAVIŠTE, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 50.000 DINARA AKO U SKLADU SA PORESKIM ZAKONOM NE ODREDI PORESKOG PUNOMOĆNIKA I NE EVIDENTIRA SE ZA OBAVEZU PLAĆANJA POREZA.

Član 181.

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u:

1) sudu, organu lokalne samouprave, advokatskoj komori, profesionalnom udruženju, kao i u drugom organu ili organizaciji nadležnim za upis u odgovarajući

registar, ako Poreskoj upravi ne dostavi, ili ne dostavi u predviđenom roku propisano obaveštenje, odnosno podatke (član 29. stav 2. i član 184.);

1a) organu koji vodi evidencije o mestu prebivališta, odnosno boravišta fizičkog lica, ako Poreskoj upravi u predviđenom roku ne dostavi propisane podatke (član 29. stav 3);

2) organu koji vodi evidencije o rođenju ili smrti fizičkog lica, ako u propisanom roku ne obavesti Poresku upravu o podacima vezanim za rođenje ili smrt, odnosno proglašenje nestalog lica za umrlo (član 29. stav 4);

2a) banci, ako ne obustavi izvršenje naloga poreskog obveznika za prenos sredstava sa računa obveznika od momenta prijema rešenja o oduzimanju PIB-a (član 26. st. 8. i 14);

2b) banci, ako ne obustavi izmirivanje novčanih obaveza koje poreski obveznik ima prema trećim licima na osnovu ugovora o promeni poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), po osnovu prebijanja (kompenzacija) i po drugom osnovu u skladu sa zakonom (član 87a);

2v) organizaciji za prinudnu naplatu, ako ne obračuna kamatu na način propisan ovim zakonom, od dana donošenja rešenja do dana prenosa celokupnog iznosa poreza i sporednih poreskih davanja i ako iznos obračunate kamate ne prenese na odgovarajuće račune javnih prihoda (član 95. stav 2);

2g) organu, organizaciji ili drugom licu nadležnom za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost, ako izvrši brisanje lica bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, osim za lica iz člana 29. stav 8. ovog zakona , za obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ukoliko su stekli pravo na penziju shodno odredbama zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje (član 29. stav 7);

2d) Agenciji za privredne registre ako izvrši brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registruje statusne promene, odnosno vrši promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena KAO I U PERIODU OD DOBIJANJA OBAVEŠTENJA DA JE PRIVREDNOM SUBJEKTU, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, PRIVREMENO ODUZET PIB, DO DOBIJANJA OBAVEŠTENJA DA JE TOM SUBJEKTU VRAĆEN PIB (član 29. stav 9);

3) banci, ako pravnom licu, preduzetniku ili fizičkom licu otvori račun bez podnetog dokaza o izvršenoj registraciji (član 30. stav 1);

3a) banci koja dozvoli isplatu zarada, naknada zarada, kao i drugih prihoda fizičkih lica po osnovu kojih se plaća porez po odbitku, ako nalog kojim se banci nalaže isplata tih prihoda, kao i plaćanje poreza po odbitku ne sadrži poziv na broj odobrenja za plaćanje ukupne obaveze po tom osnovu koji je dodelila Poreska uprava na način iz člana 41. ovog zakona, osim isplate kamate na štedne uloge svojim deponentima (član 30a );

3b) banci koja Poreskoj upravi ne dostavi u elektronskom obliku podatke o izvršenim platnim nalozima za isplatu, odnosno nalozima za prenos po isplatiocima prihoda i šiframa plaćanja do 5-og u mesecu za prethodni mesec, odnosno o uplaćenim novčanim sredstvima na devizne račune fizičkih lica, u roku od 30 dana od dana uplate ili o uplatama na račun obveznika poreza na dohodak građana po osnovu prihoda od samostalnih delatnosti u kalendarskom mesecu, u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca (član 30b stav 1);

4) Poreskoj upravi, odnosno kod banke, ako ne izvrši, odnosno ne izvrši u propisanom roku, ili uz pripadajuću kamatu povraćaj više ili pogrešno plaćenog

poreza i sporednih poreskih davanja, odnosno poresku refakciju, odnosno refundaciju poreza, odnosno preknjižavanje (član 65. stav 4);

4a) banci koja porez i sporedna poreska davanja, za čije obezbeđenje naplate je ustanovljena privremena mera zabrane prenosa novčanih sredstava preko računa poreskog obveznika i upisana u registru blokiranih računa koji vodi nadležna organizacija, na osnovu poreskog rešenja, ne prenese sa računa poreskog obveznika, do visine raspoloživih sredstava na tom računu, na propisani uplatni račun javnih prihoda (član 66. stav 6);

5) brisana („Službeni glasnik RS“, broj 61/07)

6) organu nadležnom za vođenje založnog registra pokretnih stvari, registra nepokretnosti, odnosno registra blokiranih računa, ako ne upiše založno pravo poreskog poverioca u propisanom roku (član 87. stav 5. i član 188. st. 1. i 4);

7) organu nadležnom za vođenje registra nepokretnosti, ako ne dostavi, ili ne dostavi u propisanom roku, Poreskoj upravi traženi izvod iz javnih knjiga o nepokretnostima koje su svojina poreskog obveznika i izveštaj da li je upisana hipoteka drugog poverioca (član 90. stav 2);

8) banci, ako prinudnu naplatu iz novčanih sredstava poreskog obveznika ne vrši u skladu sa zakonom, ili ako ne izvrši rešenje o naplati poreskog duga obveznika naplatom iz sredstava te banke u skladu sa zakonom (član 95. st. 2. i 3);

9) banci ili drugom pravnom licu, kod kojeg se čuvaju hartije od vrednosti poreskog obveznika, ako Poreskoj upravi ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku podatke o tim hartijama od vrednosti sa procenom njihove vrednosti, odnosno ako u propisanom roku ne proda te hartije od vrednosti ili ih ne proda pod najboljim uslovima na tržištu, ili ako ostvarena sredstva po odbitku propisane provizije i troškova ne uplati na račun Poreske uprave (član 98. st. 3-5);

10) banci, ako ne postupi po rešenju Poreske uprave o zabrani raspolaganja sredstvima na računu poreskog obveznika ( član 132. stav 3. tačka 1);

11) državnom organu i organizaciji, organu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, ako Poreskoj upravi ne dostavi činjenice koje je doznalo obavljajući poslove iz svog delokruga, a koje ukazuju na mogućnost da poreska obaveza nije ispunjena (član 158 );

11a) jedinici lokalne samouprave, ako u roku od pet dana po isteku kalendarskog meseca ne dostavi Poreskoj upravi u elektronskom obliku naziv, odnosno ime i prezime i PIB obveznika poreza na imovinu, podatke iz poreskih prijava koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu, kao i podatke o naplati tog poreza, a po zahtevu Poreske uprave i podatke o utvrđivanju i naplati ostalih izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave (član 159);

11b) državnom organu i organizaciji, ako na zahtev organa jedinice lokalne samouprave, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, ne dostavi podatke kojima raspolaže vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a koji su od značaja za utvrđivanje izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, odnosno koje za te podatke jedinici lokalne samouprave naplati taksu ili drugi trošak (član 159b);

12) banci, ako ne obustavi, ili ne obustavi u propisanom roku sve transakcije preko računa pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji nisu dostavili dokaz o izvršenoj registraciji (član 185. stav 2);

13) banci, ako ne postupi po rešenju o prinudnoj naplati iz novčanih potraživanja poreskog obveznika i ne izvrši prenos sredstava sa računa njegovog dužnika na propisani uplatni račun javnih prihoda, odnosno ako ne izvrši rešenje o prinudnoj naplati dugovanog iznosa neposredno iz sredstava te banke u skladu sa zakonom (član 189);

14) organu nadležnom za evidenciju nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini ako u propisanom roku ne preuzme u državinu nepokretnosti i pokretne stvari prenete u svojinu Republike (član 104. stav 19. i član 110. stav 11).

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 25.

ODREDBE ČL. 1. I 3, ČLANA 5. STAV 5, ČL. 15-19. I ČLANA 21. OVOG ZAKONA, KOJE SE ODNOSE NA UTVRĐIVANJE NADLEŽNOSTI DRUGOSTEPENOG ORGANA I REŠAVANJE U DRUGOSTEPENIM PORESKIM POSTUPCIMA PRIMENJIVAĆE SE POČEV OD 1. JULA 2017. GODINE, KADA PRESTAJU I NADLEŽNOSTI PORESKE UPRAVE U POGLEDU OVLAŠĆENJA ZA REŠAVANJE U DRUGOSTEPENOM PORESKOM POSTUPKU.

DANOM POČETKA PRIMENE STAVA 1. OVOG ČLANA, MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE FINANSIJA PREUZEĆE ZAPOSLENE U PORESKOJ UPRAVI ANGAŽOVANE NA OVIM POSLOVIMA, KAO I PREDMETE, INFORMACIONI SISTEM, ARHIVU, OPREMU I SREDSTVA ZA RAD.

PREDMETE U KOJIMA NIJE OKONČAN POSTUPAK PRED DRUGOSTEPENIM PORESKIM ORGANOM, DO 30. JUNA 2017. GODINE, PREUZEĆE DRUGOSTEPENI ORGAN UTVRĐEN OVIM ZAKONOM.

ČLAN 26.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU 1. JANUARA 2017. GODINE.

Ostavite komentar