Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini

VIII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 8.

Pravni režim građevinskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta, VODNOG ZEMLjIŠTA, šuma i šumskog zemljišta u javnoj svojini uređuje se posebnim zakonom.

Član 13.

Pod drugim stvarima u javnoj svojini iz člana 3. ovog zakona podrazumevaju se stvari koje ne spadaju u prirodna bogatstva, dobra od opšteg interesa, mreže ili stvari koje koriste organi i organizacije iz člana 12. ovog zakona (građevinsko zemljište u javnoj svojini, druge nepokretnosti i pokretne stvari u javnoj svojini).

Druga imovinska prava, u smislu ovog zakona, jesu: pravo na patent, pravo na licencu, model, uzorak i žig, pravo korišćenja tehničke dokumentacije i druga imovinska prava utvrđena zakonom ČIJI JE NOSILAC PRAVA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE.

Druga imovinska prava pribavljaju se, koriste i njima raspolaže u skladu sa zakonom, AKO NEŠTO DRUGO NIJE ODREĐENO OVIM ILI DRUGIM ZAKONOM.

ODREDBE OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA PRIBAVLjANjE, KORIŠĆENjE I RASPOLAGANjE NEPOKRETNIM STVARIMA, ODNOSNO SREDSTVIMA U JAVNOJ SVOJINI, SHODNO SE PRIMENjUJU I NA PRIBAVLjANjE, KORIŠĆENjE I RASPOLAGANjE DRUGIM IMOVINSKIM PRAVIMA AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUGAČIJE ODREĐENO I UKOLIKO JE TO U SKLADU SA OPŠTIM PROPISIMA KOJI UREĐUJU PRIBAVLjANjE, KORIŠĆENjE I RASPOLAGANjE DRUGIM IMOVINSKIM PRAVIMA.

ODREDBE OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA POSTUPAK DAVANjA U ZAKUP I KORIŠĆENjE NEPOKRETNIH STVARI U JAVNOJ SVOJINI SHODNO SE PRIMENjUJU I NA POSTUPAK USTUPANjA ISKORIŠĆAVANjA DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA, PREMA SADRŽINI PREDVIĐENOJ OPŠTIM PROPISIMA KOJI UREĐUJU DRUGA IMOVINSKA PRAVA.

Član 16.

Prirodna bogatstva, dobra u opštoj upotrebi, mreže u javnoj svojini, vodno zemljište i vodni objekti u javnoj svojini, zaštićena prirodna dobra u javnoj svojini i kulturna dobra u javnoj svojini, ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja.

Na nepokretnostima u javnoj svojini koje, u celini ili delimično, koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave za ostvarivanje njihovih prava i dužnosti ne može se sprovesti prinudno izvršenje.

Predmet prinudnog izvršenja ne mogu biti objekti, oružje i oprema namenjeni odbrani i državnoj i javnoj bezbednosti.

PREDMET PRINUDNOG IZVRŠENjA NE MOGU BITI NI UDELI, ODNOSNO AKCIJE KOJE JAVNA PREDUZEĆA I PRIVREDNA DRUŠTVA ČIJI JE VLASNIK REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE IMAJU U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, OSIM UKOLIKO POSTOJI SAGLASNOST REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE ILI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA USPOSTAVLjANjE ZALOGE NA TIM UDELIMA, ODNOSNO AKCIJAMA.

PREDMET PRINUDNOG IZVRŠENjA NE MOGU BITI NI POKRETNE I NEPOKRETNE STVARI KOJE KORISTE ZDRAVSTVENE USTANOVE IZ PLANA MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA.

Dobra iz stava 1. ovog člana ne mogu se otuđiti iz javne svojine.

Član 23.

O davanju na korišćenje nepokretnosti oduzete u skladu sa članom 22. st. 7. i 9. ovog zakona, kao i nepokretnosti koju Republika Srbija stekne nasleđem, poklonom ili jednostranom izjavom volje, ili na drugi zakonom određen način, odlučuje Vlada, ako zakonom nije drukčije određeno.

O davanju na korišćenje nepokretnosti oduzete u skladu sa članom 22. stav 10. ovog zakona, kao i nepokretnosti koju autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave stekne nasleđem poklonom ili jednostranom izjavom volje, ili na drugi zakonom određen način, odlučuje nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

POSTUPAK, USLOVI I NAČIN RASPOLAGANjA, UPRAVLjANjA, NAČIN ČUVANjA I PREUZIMANjA NEPOKRETNIH I POKRETNIH STVARI, KAO I DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA, KOJA SU U JAVNOJ SVOJINI PO OSNOVAMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, BLIŽE SE UREĐUJU UREDBOM VLADE.

Član 26.

Raspolaganjem stvarima u javnoj svojini, u smislu ovog zakona, smatra se:

1) davanje stvari na korišćenje;

2) davanje stvari u zakup;

3) prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine (sa naknadom ili bez naknade) uključujući i razmenu;

4) otuđenje stvari;

5) zasnivanje hipoteke na nepokretnostima;

6) ulaganje u kapital;

7) zalaganje pokretne stvari.

Stvari u javnoj svojini mogu se, u smislu stava 1. ovog člana, dati na korišćenje (sa naknadom ili bez naknade), ili u zakup drugom nosiocu javne svojine.

RASPOLAGANjEM DRUGIM IMOVINSKIM PRAVIMA REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRA SE USTUPANjE PRAVA ISKORIŠĆAVANjA DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA PREMA SADRŽINI ODREĐENOJ OPŠTIM PROPISIMA KOJI REGULIŠU ODGOVARAJUĆA DRUGA IMOVINSKA PRAVA.

Član 27.

O pribavljanju stvari i raspolaganju stvarima u svojini Republike Srbije, pod uslovima propisanim zakonom, odlučuje Vlada, ako zakonom nije drugačije određeno.

O pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u svojini Republike Srbije za potrebe državnih organa i organizacija, o prenosu prava javne svojine na nepokretnosti u svojini Republike Srbije na drugog nosioca prava javne svojine, kao i o pribavljanju i otuđenju prevoznih sredstava i opreme veće vrednosti za potrebe pomenutih organa i organizacija odlučuje Vlada, a o ostalim vidovima pribavljanja i raspolaganja pokretnim stvarima odlučuje funkcioner koji rukovodi organom, ako nešto drugo nije predviđeno ovim zakonom.

O pribavljanju i otuđenju pokretnih stvari za posebne namene, uključujući i prevozna sredstva i opremu veće vrednosti koje koristi ministarstvo nadležno za poslove odbrane i Vojska Srbije i koje za potrebe poslova bezbednosti koriste ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i službe bezbednosti, odlučuje rukovodilac tog organa, odnosno službi.

O otuđenju nepokretnosti u svojini Republike Srbije na kojima postoji pravo korišćenja iz člana 18. ovog zakona, kao i o zasnivanju hipoteke na tim nepokretnostima odlučuje Vlada.

O pribavljanju nepokretnosti u svojinu Republike Srbije za potrebe nosioca prava korišćenja iz člana 18. ovog zakona čiji je osnivač Republika Srbija, odlučuje nadležni organ tog nosioca prava korišćenja, uz prethodnu saglasnost Direkcije.

O davanju u zakup nepokretnosti iz stava 4. ovog člana, uključujući i otkaz ugovora, odlučuje nadležni organ nosioca prava korišćenja na nepokretnosti, saglasno članu 22. ovog zakona.

Izuzetno, o raspolaganju stvarima koje koristi Narodna banka Srbije odlučuje organ utvrđen zakonom kojim se uređuje položaj i nadležnosti Narodne banke Srbije, s tim što o otuđenju nepokretnosti i o zasnivanju hipoteke na tim nepokretnostima odlučuje Vlada.

Šta se smatra opremom veće vrednosti u smislu stava 2. ovog člana uređuje se uredbom Vlade.

O pribavljanju stvari i raspolaganju stvarima u svojini autonomne pokrajine, pod uslovima propisanim zakonom, odlučuje organ autonomne pokrajine određen u skladu sa statutom autonomne pokrajine.

O pribavljanju stvari i raspolaganju stvarima u svojini jedinice lokalne samouprave pod uslovima propisanim zakonom, odlučuje organ jedinice lokalne samouprave određen u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

AUTONOMNA POKRAJINA, ODNOSNO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, MOŽE ODLUKOM BLIŽE UREDITI NAČIN, USLOVE I POSTUPAK PRIBAVLjANjA, RASPOLAGANjA I UPRAVLjANjA STVARIMA KOJE SU U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO NA KOJIMA IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAŠĆENjA, KAO I NAČIN, USLOVE I POSTUPAK PRIBAVLjANjA, RASPOLAGANjA I UPRAVLjANjA DRUGIM IMOVINSKIM PRAVIMA U VEZI SA KOJIMA IMA ODGOVARAJUĆA PRAVA, U SKLADU SA ZAKONOM I PODZAKONSKIM AKTIMA.

Ništav je akt o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini koji je doneo nenadležni organ, kao i ugovor zaključen na osnovu takvog akta.

U pogledu utvrđivanja nadležnosti za odlučivanje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine, otuđenjem se smatra i odlučivanje o rashodovanju i rušenju objekta, osim u slučaju kad rušenje naloži nadležni organ zbog toga što objekat sklon padu ugrožava bezbednost, odnosno kad nadležni organ naloži rušenje objekta izgrađenog suprotno propisima o planiranju i izgradnji.

Član 35.

Uslovi pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanje u zakup stvari u javnoj svojini, kao i postupci javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda, bliže se uređuju uredbom Vlade.

USLOVI PRIBAVLjANjA I OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM I DAVANjE U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI, ODNOSNO PRIBAVLjANjA I USTUPANjA ISKORIŠĆAVANjA DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA PREMA SADRŽINI ODREĐENOJ OPŠTIM PROPISIMA KOJI REGULIŠU POJEDINA DRUGA IMOVINSKA PRAVA, KAO I POSTUPCI JAVNOG NADMETANjA, ODNOSNO PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA, BLIŽE SE UREĐUJU UREDBOM VLADE.

Pribavljanje mišljenja i dostavljanje ugovora Republičkom javnom pravobranilaštvu DRŽAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU

Član 37.

Ugovori o pribavljanju i otuđenju nepokretnosti u svojini Republike Srbije zaključuju se po prethodno pribavljenom mišljenju Republičkog javnog pravobranilaštva.

UGOVORI O PRIBAVLjANjU, OTUĐENjU I RAZMENI NEPOKRETNOSTI U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE, KAO I UGOVORI O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA SA REPUBLIKE SRBIJE NA DRUGE NOSIOCE PRAVA JAVNE SVOJINE, ZAKLjUČUJE SE PO PRETHODNO PRIBAVLjENOM MIŠLjENjU DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA.

Republičko javno pravobranilaštvo DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO dužno je da mišljenje iz stava 1. ovog člana da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Direkcija je dužna da primerak zaključenog ugovora iz stava 1. ovog člana dostavi Republičkom javnom pravobranilaštvu DRŽAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Član 38.

Republičko javno pravobranilaštvo DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO dužno je da podnese tužbu za poništenje ugovora iz člana 37. stav 1. ovog zakona koji je zaključen suprotno propisima, odnosno KAO I U SLUČAJU ako ugovorena naknada odstupa od propisane naknade ili od naknade koja se mogla ostvariti u vreme zaključenja ugovora.

Tužba za pobijanje ugovora iz stava 1. ovog člana podnosi se u zakonom utvrđenom roku, a ako taj rok nije utvrđen zakonom – u roku od jedne godine od dana zaključenja ugovora.

Član 45.

Javno preduzeće i društvo kapitala čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koje na dan stupanja na snagu ovog zakona ima pravo korišćenja na nepokretnostima u državnoj svojini, koje čini deo ili ukupan kapital tih pravnih lica stiče pravo svojine na tim nepokretnostima saglasno odredbama čl. 42, 43. i 72. ovog zakona.

JAVNO PREDUZEĆE I DRUŠTVO KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ, ODNOSNO ČLAN REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, KOJE NA DAN STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA IMA PRAVO KORIŠĆENjA NA NEPOKRETNOSTIMA U DRŽAVNOJ SVOJINI, ODNOSNO NEOGRANIČENO PRAVO ISKORIŠĆAVANjA DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA, A KOJE ČINI DEO ILI UKUPAN KAPITAL TIH PRAVNIH LICA, STIČE PRAVO SVOJINE NA TIM NEPOKRETNOSTIMA, ODNOSNO POSTAJE JEDINI ISKLjUČIVI NOSILAC TIH DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA U ODNOSU PREMA REPUBLICI SRBIJI, AUTONOMNOJ POKRAJINI ILI JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE, SAGLASNO ODREDBAMA ČL. 42, 43. I 72. OVOG ZAKONA.

Odredba stava 1. ovog člana shodno se primenjuje i na nepokretnosti na kojoj je pravo korišćenja saglasno zakonu preneto na zavisna društva kapitala pravnih lica iz stava 1. ovog člana, KAO I NA DRUGA IMOVINSKA PRAVA KOJA SU BEZ OGRANIČENjA PRENETA NA TA ZAVISNA DRUŠTVA.

Radi sprovođenja odredaba st. 1. i 2. ovog člana izvršiće se, po potrebi, odgovarajuće promene osnivačkog akta, odnosno statuta, vezane za izmene u kapitalu i ulozima, promene u poslovnoj evidenciji i upis u registar privrednih subjekata.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na tzv. komercijalne nepokretnosti koje je Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave poverila javnom preduzeću, odnosno društvu kapitala u smislu člana 20. st. 2 – 4. ovog zakona.

Član 62.

Predmeti istorijskodokumentarne, kulturne i umetničke vrednosti, u smislu ovog zakona, jesu pisani i drugi istorijski dokumenti, skulpture, slike, predmeti od plemenitih metala, tapiserije i drugi predmeti likovne i primenjene umetnosti, kao i drugi predmeti i dela, ODNOSNO DRUGA IMOVINSKA PRAVA, od istorijsko-dokumentarnog, kulturnog i umetničkog značaja u javnoj svojini.

Predmeti iz stava 1. ovog člana mogu se, na zahtev muzeja i drugih kulturnih institucija, dati na korišćenje radi izlaganja.

O davanju predmeta iz stava 2. ovog člana zaključuje se ugovor u pismenom obliku, kojim se posebno uređuju pitanja osiguranja, prevoza, čuvanja, zaštite i vraćanja tih predmeta.

Vlada bliže uređuje način korišćenja, upravljanja, čuvanja i zaštite predmeta istorijsko-dokumentarne, kulturne i umetničke vrednosti u javnoj svojini.

Član 64.

Organi Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave vode evidenciju o stanju i kretanju sredstava u javnoj svojini koje koriste, u skladu sa zakonom.

Organi iz stava 1. ovog člana vode posebnu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini koje koriste.

Organi Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave dužni su da podatke iz evidencije nepokretnosti iz stava 2. ovog člana dostavljaju Direkciji, koja vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini.

Vlada uredbom propisuje sadržinu i način vođenja evidencije nepokretnosti iz stava 2. ovog člana, kao i rokove dostavljanja podataka i način vođenja jedinstvene evidencije iz stava 3. ovog člana.

Organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave dužni su da vode evidenciju nepokretnosti u svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave koje koriste, u skladu sa uredbom iz stava 4. ovog člana.

Javno preduzeće, društvo kapitala, zavisno društvo kapitala, ustanova ili drugo pravno lice čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini koje koristi.

Podatke iz evidencije nepokretnosti iz stava 6. ovog člana, javno preduzeće, društvo kapitala, zavisno društvo kapitala, ustanova javna agencija i drugo pravno lice čiji je osnivač Republika Srbija, dostavljaju Direkciji, koja vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini.

Podatke iz evidencije nepokretnosti iz stava 6. ovog člana, javno preduzeće, društvo kapitala, zavisno društvo kapitala, ustanova ili drugo pravno lice čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave dostavljaju nadležnom organu osnivača, koji te podatke dostavlja Direkciji, koja vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini.

Nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, u skladu sa uredbom iz stava 4. ovog člana.

JEDINSTVENU EVIDENCIJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, DIREKCIJA VODI KAO JAVNU I ELEKTRONSKU BAZU PODATAKA, OSIM ZA NEPOKRETNOSTI ZA POSEBNE NAMENE IZ ČLANA 59. OVOG ZAKONA.

ČLAN 77A

NADLEŽNI ORGAN ZA UPIS PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA DUŽAN JE DA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, PO SILI ZAKONA, IZVRŠI UPIS PRAVA JAVNE SVOJINE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA NEPOKRETNOSTIMA IZ ČLANA 72. STAV 5. ALINEJA 3. OVOG ZAKONA.

Član 78.

Po zahtevu za upis nadležan organ donosi rešenje, koje dostavlja podnosiocu zahteva i Republičkom javnom pravobranilaštvu DRŽAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

Upis prava vrši se na osnovu pravosnažnog rešenja iz stava 1. ovog člana.

Zahtev za upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave na nepokretnostima iz člana 72. ovog zakona usvojiće se ako je uz zahtev ili naknadno organu nadležnom za upis dostavljena potvrda Direkcije da za tu nepokretnost nije podneta prijava u skladu sa Zakonom o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine („Službeni glasnik RS”, broj 45/05).

ZAHTEV ZA UPIS PRAVA JAVNE SVOJINE AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA NEPOKRETNOSTIMA IZ ČLANA 72. OVOG ZAKONA USVOJIĆE SE AKO JE UZ ZAHTEV ILI NAKNADNO ORGANU NADLEŽNOM ZA UPIS DOSTAVLjENA POTVRDA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU DA ZA TU NEPOKRETNOST NIJE PODNET ZAHTEV ZA VRAĆANjE ODUZETE IMOVINE U SKLADU SA ZAKONOM O VRAĆANjU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENjU („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BR. 72/11, 108/13, 142/14 I 88/15-US).

Za nepokretnosti koje su prijavljene i evidentirane u skladu sa Zakonom iz stava 4. ovog člana, zahtev za upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave na nepokretnostima iz člana 72. ovog zakona usvojiće se ako je uz zahtev ili naknadno organu nadležnom za upis dostavljeno jedno od sledeća dva rešenja:

1) rešenje kojim se odbija zahtev za vraćanje imovine i obeštećenje;

2) rešenje kojim se utvrđuje pravo na obeštećenje.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, ako su za to ispunjeni propisani uslovi, organ nadležan za upis dozvoliće upis javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i kad nije dostavljena jedna od isprava iz stava 4. ovog člana, pod uslovom da se iz podnetog zahteva i dostavljene dokumentacije nedovsmisleno može utvrditi da je vraćanje predmetne nepokretnosti u naturalnom obliku ranijem vlasniku, odnosno njegovom zakonskom nasledniku isključeno po zakonu kojim se uređuje vraćanje oduzete imovine i obeštećenje.

Član 81.

Kaznom zatvora od 30 do 60 dana i novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave koji donese akt o otuđenju nepokretnosti suprotno članu 80. stav 2. ovog zakona, kao i lice u organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave koje na osnovu takvog akta potpiše ugovor o otuđenju nepokretnosti.

NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 100.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U ORGANU REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE AKO:

NE VODI EVIDENCIJU O STANjU, VREDNOSTI I KRETANjU SREDSTAVA U JAVNOJ SVOJINI KOJE KORISTE (ČLAN 64. ST. 1, 2, 5. I 9.);

U PROPISANOM ROKU NE DOSTAVI DIREKCIJI PODATKE IZ EVIDENCIJE KOJU VODE U CILjU VOĐENjA JEDINSTVENE EVIDENCIJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI (ČLAN 64. ST. 3. I 8.).

NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 200.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE, AKO:

NE VODI EVIDENCIJU O STANjU, VREDNOSTI I KRETANjU SREDSTAVA U JAVNOJ SVOJINI KOJE KORISTE (ČLAN 64. STAV 6.);

U PROPISANOM ROKU NE DOSTAVI DIREKCIJI PODATKE IZ EVIDENCIJE KOJU VODE U CILjU VOĐENjA JEDINSTVENE EVIDENCIJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI (ČLAN 64. STAV 7.).

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 3. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU, NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 100.000 DINARA.

Član 82a

Izuzetno od člana 77. stav 2. i člana 82. stav 8. ovog zakona, upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno prava svojine javnog preduzeća i društva kapitala, izvršiće se i u slučaju kad se zahtev za upis ne podnese u roku iz člana 77. stav 1. i člana 82. stav 3. ovog zakona, na osnovu naknadnog zahteva za upis prava svojine, ako su za to ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.

Naknadni zahtev za upis prava svojine iz stava 1. ovog člana može se podneti najkasnije do 31. decembra 2017. godine 31. DECEMBRA 2020. GODINE.

Član 85.

Vlada može naknadno dati saglasnost u smislu čl. 8. i 8a Zakona o sredstvima na ugovor o pribavljanju nepokretnosti u državnu svojinu, odnosno o otuđenju nepokretnosti iz državne svojine zaključen do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako su za punovažnost tog ugovora ispunjeni svi propisani uslovi, osim postojanja saglasnosti Vlade i ako su obaveze po takvom ugovoru u potpunosti izvršene.

DIREKCIJA MOŽE, PO PRETHODNO PRIBAVLjENOM MIŠLjENjU DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA, NAKNADNO DATI SAGLASNOST U SMISLU ČLANA 8A ZAKONA O SREDSTVIMA NA UGOVOR O PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNU SVOJINU, ZAKLjUČEN DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, AKO SU ZA PUNOVAŽNOST TOG UGOVORA ISPUNjENI SVI PROPISANI USLOVI, OSIM POSTOJANjA SAGLASNOSTI DIREKCIJE I AKO SU OBAVEZE PO TAKVOM UGOVORU U POTPUNOSTI IZVRŠENE.

Kod pribavljanja nepokretnosti saglasnost se može dati i ako nije sproveden postupak javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda, a prethodne i naknadne saglasnosti Vlade, ODNOSNO DIREKCIJE za takvo pribavljanje nepokretnosti date do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi.

Danom stupanja na snagu ovog zakona vrši se konvalidacija svih ugovora o nabavci stanova koje je, nakon stupanja na snagu Zakona o sredstvima, do 7. novembra 2001. godine, kao ugovorna strana, u ime Republike Srbije, zaključilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

ČLAN 18.

OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA NE MOŽE SE SPROVESTI ZAPOČETO PRINUDNO IZVRŠENjE NA PREDMETIMA KOJI PO OVOM ZAKONU NE MOGU BITI PREDMET PRINUDNOG IZVRŠENjA.

ČLAN 19.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Ostavite komentar