Uredba o Nacionalnom programu prevencije, lečenja i kontrole astme i hronične opstruktivne bolesti pluća u Republici Srbiji do 2020. godine (prilozi)

Prilog 6

Test za kontrolu astme za decu preko 12 godina i odrasle

Ime………………………………………………………………. Datum…………………….

Ovaj test može pomoći osobama sa astmom (od 12 godina i starijima) da procene stepen kontrole astme.

Molimo Vas da zaokružite odgovarajući broj pored odgovora za svako pitanje. Ukupno ima PET pitanja. Rezultat ovog testa o kontroli astme ćete dobiti sabiranjem brojeva koji odgovaraju svakom Vašem odgovoru. Molimo Vas da prodiskutujete rezultate sa Vašim lekarom.

Korak 1: Zaokružite broj pored odgovora za svako pitanje i zapišite ga u kvadrat sa strane. Molimo Vas da odgovorite što iskrenije možete. Ovo će pomoći Vama i lekaru da procenite pravo stanje Vaše astme.

Korak 2: Saberite brojeve da biste dobili ukupan rezultat.

Korak 3: Okrenite stranu da biste saznali šta Vaš rezultat znači.

Pitanje 1:

U protekle 4 nedelje, koliko često Vas je astma ometala u obavljanju uobičajenih aktivnosti na poslu, u školi ili kući?

Rezultat

Uvek

1

Vrlo

često

2

Povremeno

3

Retko

4

Nikada

5

Pitanje 2:

U protekle 4 nedelje, koliko često Vam je nedostajao dah?

Češće od jednom dnevno

1

Jednom

dnevno

2

3 do 6

puta nedeljno

3

1 ili 2

puta nedeljno

4

Nikada

5

Pitanje 3:

U protekle 4 nedelje, koliko često su Vas simptomi astme (šištanje u grudima, kašalj, nedostatak vazduha, stezanje u grudima ili bol u grudima) budili noću ili ujutru ranije nego obično?

4 ili više noći nedeljno

1

2 do 3

noći nedeljno

2

Jednom

nedeljno

3

Jednom ili

dva puta

4

Nikada

5

Pitanje 4:

U protekle 4 nedelje, koliko često Vam je bila potrebna pumpica za otklanjanje simptoma (kao na primer VentolinTM) ili aparat za inhalaciju?

3 ili više

puta dnevno

1

1 ili 2

puta dnevno

2

2 ili 3

puta nedeljno

3

Jednom nedeljno ili ređe

4

Nikada

5

Pitanje 5:

Kako biste ocenili kontrolu Vaše astme u protekle 4 nedelje?

Uopšte

nije kontrolisana

1

Slabo

kontrolisana

2

Donekle

kontrolisana

3

Dobro

kontrolisana

4

Kontrolisana

5

Ukupan zbir: …………

Ostavite komentar