Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu raspodele i kriterijumima za dodelu stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

(korice I strana)

Prilog broj 1.

SRB Dnevnik putovanja br. SRB_______

D N E V N I K P U T O V A Nj A

za

međunarodni prevoz stvari uz

Vremensku dozvolu br. SRB ……………………..

Prevoznik: ___________________________________________________

(Naziv)

___________________________________________________

___________________________________________________

(Adresa)

Pečat

Izdata: Beograd, …………………

(Mesto i datum izdavanja)

(korice II strana)

VAŽNE NAPOMENE

Ovaj dnevnik putovanja i odgovarajuća vremenska dozvola moraju biti u vozilu. Može postojati samo jedan dnevnik putovanja po dozvoli.

Imaocu ove dozvole, registrovanog u matičnoj zemlji ugovornici, dozvoljeno je obavljanje drumskog prevoza stvari sa vremenskom dozvolom na teritoriji druge zemlje ugovornice za period od godinu dana. Vozilo se može zadržati na teritoriji zemlje ugovornice najviše 7 dana od dana ulaska, što znači da se posle tog perioda mora vratiti u zemlju registracije.

Dnevnik putovanja mora biti ispunjen unapred, pre početka svake vožnje sa teretom između pojedinih mesta utovara i istovara, kao i za svaku vožnju bez tereta.

Ako se teret tovari na nekom zbirnom mestu, potrebno je prikazati vožnju sa kompletnim teretom, dok vožnje prikupljanja i distribuiranja tereta ne treba prikazivati.

Sve ispravke se moraju napraviti tako da originalni tekst i brojke ostanu čitljivi.

Iskorišćeni obrasci dnevnika putovanja moraju se čuvati u dnevniku najmanje mesec dana, i trebaju se vratiti nadležnom organu zemlje ugovornice, koji ih je izdao.

Vremenska dozvola br. SRB _______ List br._______

a) Datum polaskab) Datum dolaska a) Mesto utovarab) Mesto istovara a) Zemlja utovarab) Zemlja istovara Registarske oznake vozila Masa prevezenog tereta(t)(sa jednom decimalom) Posebne napomene 1 2 3 4 5 6 a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b) a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b) a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)

Ostavite komentar