Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Bugarske

PROSTORNI PLAN

PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA

AUTO-PUTA E-80, DEONICA NIŠ-MERDARE

UVODNE NAPOMENE

Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš-Merdare (u daljem tekstu: Prostorni plan), urađen je prema Odluci o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš-Merdare („Službeni glasnik RS, broj 7/16). Sadržaj i osnovna rešenja Prostornog plana usklađeni su sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US,  132/14 i 145/14), Zakona o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 88/10, u daljem tekstu: Zakon o PPRS) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 64/15), kao i sa drugim propisima.

Uporedo sa izradom Prostornog plana urađen je Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana na životnu sredinu prema Odluci o izradi strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš-Merdare, na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 108/15).

Sredstva za izradu Prostornog plana obezbedilo je JP „Putevi Srbije”. Nosilac izrade Prostornog plana je ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, u skladu sa članom 47. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji.

Stručni obrađivači Prostornog plana su Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, JP Zavod za urbanizam Niš i Institut za puteve a.d. Beograd.

Prostorni plan je urađen u skladu sa Generalnim projektom i Prethodnom studijom opravdanosti za izgradnju auto-puta E-80 (SEETO ruta 7), deonica Niš-Merdare. Prostorni plan je rađen uporedo sa izradom elemenata Idejnog projekta auto-puta E-80, deonica Niš-Merdare. Prostorni plan sadrži tekstualni i grafički deo. Tekstualni deo Prostornog plana sadrži: polazne osnove; principe, ciljeve i koncepciju izgradnje sistema; planska rešenja; pravila uređenja i pravila građenja; implementaciju. Grafički deo Prostornog plana sadrži: Referalnu kartu broj 1 – „Posebna namena prostora”, Referalnu kartu broj 2 – „Infrastrukturni sistemi i zaštita životne sredine, prirodnih i kulturnih dobara”, Referalnu kartu broj 3 – „Planirani sadržaji auto-puta sa sprovođenjem Prostornog plana”, Tematsku kartu broj 1 – „Detaljna regulacija sa elementima sprovođenja” (listovi 1-10) i Tematsku kartu broj 2 – „Karaktaristični profili autoputa” (listovi 1 – 3). Analitičko-dokumentaciona osnova Prostornog plana sadrži: izvode iz Prostornog plana Republike Srbije i drugih relevantnih razvojnih dokumenata; program opremanja i uređenja koridora auto-puta; analize i dijagnoze stanja; prognoze; planske iskaze kao i obrazloženja planskih rešenja; podatke, uslove i druga dokumenta iz procedure pripremanja, sa odgovarajućim grafičkim prikazima, kao i drugu dokumentaciju na kojoj je zasnovan Prostorni plan.

Stručnu kontrolu Nacrta Prostornog plana u skladu sa članom 49. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji obavila je Komisija za stručnu kontrolu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (u daljem tekstu: Komisija), 23. januara 2017. godine, koja je sačinila Izveštaj o obavljenoj stručnoj kontroli Prostornog plana Broj: 350-01-01461/2015-11 od 31. januara 2017. godine.

Nacrt Prostornog plana je bio izložen na javni uvid u jedinicama lokalne samouprave Merošina, Prokuplje i Kuršumlija od 1. marta 2017. do 30. marta 2017. godine. Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana održana je 10. marta 2017. godine u Prokuplju. Javna sednica Komisije održana je 10. aprila 2017. godine u Prokuplju. Komisija je sačinila Izveštaj o obavljenom javnom uvidu u Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana na životnu sredinu Broj: 350-01-01461/2015-11 od 28. aprila 2017. godine.

1. POLAZNE OSNOVE

OBUHVAT I OPIS GRANICA PODRUČJA PROSTORNOG PLANA

Granica Prostornog plana određena je na osnovu koridora auto-puta E-80, deonica Niš-Merdare, ukupne dužine oko 77 km. Na Sektoru 1 koridora auto-puta (km 0+000 – km 39+419) granicu Prostornog plana čini koridor auto-puta širine 700 m (po 350 m od ose koridora auto-puta), koji obuhvata pojas auto-puta, zaštitni pojas i pojas kontrolisane izgradnje (izuzev u građevinskom području Prokuplja gde je granica Prostornog plana određena granicom zaštitnog pojasa širine oko 220 m). Na Sektoru 2 koridora auto-puta (km 39+419 – km 77+000) granica Prostornog plana je određena granicama katastarskih opština kroz koje prolazi koridor auto-puta.

Prostornim planom obuhvaćeni su postojeći i planirani koridori drugih magistralnih infrastrukturnih sistema sa trasom i zaštitnim pojasima (neposrednim i širim) koji su u obuhvatu planskog područja.

Tabela 1. Obuhvat područja Prostornog plana

Jedinica lokalne samouprave (JLS)

Površina obuhvaćenog dela teritorije JLS, km2

%

Dužina deonica planiranog autoputa na teritoriji JLS, km

Opština Merošina

11,15

5,2

15,75

Opština Prokuplje

20,73

9,7

23,14

Opština Kuršumlija

182,05

85,1

38,03

Ukupno

213,92

100,0

76,92

Granica Prostornog nalazi se na delovima teritorija opština Merošina, Prokuplje i Kuršumlija, i to u sledećim katastarskim opštinama:

na teritoriji opštine Merošina – katastarske opštine (9): Merošina, Lepaja, Jug Bogdanovac, Gradište, Brest, Baličevac, Balajnac, Arbanasce, Aleksandrovo;

na teritoriji opštine Prokuplje – katastarske opštine (23): Viča, Prokuplje – grad, Prokuplje, Prekadin, Potočić, Pojate, Pločnik, Nova Božurna, Mala Plana, Kondželj, Gubetin, Gojinovac, Donja Toponica, Donja Stražava, Donja Konjuša, Bresničić, Bela Voda, Bace, Ćukovac, Đurovac, Tulare, Drenovac, Novo Selo;

na teritoriji opštine Kuršumlija – katastarske opštine (20): Rudare, Ravni Šort, Ljuša, Pepeljevac, Merdare, Mala Kosanica, Kuršumlija, Kupinovo, Krčmare, Kastrat, Grabovnica, Donje Točane, Degrmen, Dešiška, Barlovo, Visoka, Mačkovac, Bogujevac, Rača, Novo Selo.

Granica područja Prostornog plana definisana je karakterističnim tačkama, koordinatama (redni broj tačke, H koordinata, Y koordinata od 1 do 240), u delu koji prati osu koridora planiranog auto-puta kroz opštine Prokuplje i Merošina (Sektor 1, detaljna regulacija) i granicama celih katastarskih opština kroz opštinu Kuršumlija (Sektor 2), a prikazana je grafički i opisno (referalne karte i Tabela 1.).

Granica Prostornog plana polazi iz tačke 1. x-7530557, y-4785149 koja se nalazi na spoljnoj granici opštine Kuršumlija i Prokuplje u KO Bace i nastavlja u pravcu istoka prema tački 2. 7530722, 4785237; 3. 7531149, 4785495; 4. 7531450, 4785892; 5. 7531733, 4786304; 6. 7532078, 4786664; 7. 7532495, 4786940; 8. 7532934, 4787178; 9. 7533374, 4787416; 10. 7533814, 4787653; 11. 7534254, 4787891; 12. 7534694, 4788129; 13. 7535134, 4788367; 14. 7535582, 4788588; 15. 7535872, 4788692; 16. 7535792, 4788762; 17. 7535723, 4788887; 18. 7535936, 4788860; 19. 7535950, 4788846; 20. 7535995, 4788840; 21. 7536156, 4788826; 22. 7536655, 4788824; 23. 7537155, 4788820; 24. 7537655, 4788806; 26. 7538653, 4788754; 27. 7539128, 4788602; 28. 7539564, 4788358; 29. 7540053, 4788300; 30. 7540547, 4788377; 31. 7540773, 4788394; 32. 7540752, 4788345; 33. 7540734, 4788330; 34. 7540711, 4788223; 35. 7540777, 4788212; 36. 7541036, 4788172; 37. 7541266, 4788129; 38. 7541754, 4788021; 39. 7542245, 4787927; 40. 7542744, 4787898; 41. 7543239, 4787845; 42. 7543737, 4787796; 43. 7544235, 4787767; 44. 7544548, 4787713; 45. 7544703, 4787744; 46. 7544910, 4787631; 47. 7545106, 4787588; 48. 7545239, 4787538; 49. 7545265, 4787510; 50. 7545661, 4787484; 51. 7545692, 4787613; 52. 7545807, 4787676; 53. 7546002, 4787640; 54. 7546008, 4787602; 55. 7546171, 4787722; 56. 7546062, 4787784; 57. 7545977, 4787857; 58. 7545927, 4787842; 59. 7546333, 4788048; 60. 7546718, 4788355; 61. 7546977, 4788783; 62. 7547234, 4789212; 63. 7547504, 4789632; 64. 7547881, 4789957; 65. 7548349, 4790123; 66. 7548848, 4790122; 67. 7549342, 4790180; 68. 7549836, 4790250; 69. 7550306, 4790095; 70. 7550777, 4789977; 71. 7551174, 4790270; 72. 7551529, 4790622; 73. 7551884, 4790974; 74. 7552239, 4791326; 75. 7552594, 4791678; 76. 7552949, 4792030; 77. 7553304, 4792382; 78. 7553668, 4792725; 79. 7554072, 4793019; 80. 7554522, 4793235; 81. 7555003, 4793367; 82. 7555501, 4793411; 83. 7556001, 4793400; 84. 7556500, 4793398; 85. 7556987, 4793502; 86. 7557421, 4793747; 87. 7557790, 4794084; 88. 7558177, 4794400; 89. 7558627, 4794615; 90. 7559117, 4794709; 91. 7559616, 4794715; 92. 7560116, 4794713; 93. 7560616, 4794701; 94. 7561112, 4794637; 95. 7561594, 4794508; 96. 7562057, 4794319; 97. 7562510, 4794108; 98. 7562964, 4793898; 99. 7563417, 4793687; 100. 7563870, 4793476; 101. 7564344, 4793321; 102. 7564841, 4793329; 103. 7565322, 4793464; 104. 7565353, 4793473; 105. 7565335, 4793567; 106. 7565401, 4793594; od ove tačke menja pravac ka jugu 107. 7565532, 4793655; 108. 7565631, 4793539; 109. 7565683, 4793402; 110. 7565738, 4793262; 111. 7565753, 4793063; 112. 7565769, 4792829; sve do tačke 113. 7565811, 4792693; kada nastavlja u pravcu zapada, 114. 7565704, 4792634; 115. 7565623, 4792602. Od tačke 116. 7565543, 4792797 nastavlja u istom pravcu ka zapadu 117. 7565350, 4792742; 118. 7564865, 4792624; 119. 7564366, 4792613; 120. 7563878, 4792716; 121. 7563419, 4792914; 122. 7562966, 4793125; 123. 7562512, 4793336; 124. 7562059, 4793547; 125. 7561605, 4793756; 126. 7561131, 4793915; 127. 7560639, 4793998; 128. 7560139, 4794013; 129. 7559639, 4794015; 130. 7559139, 4794008; 131. 7558662, 4793873; 132. 7558266, 4793571; 133. 7557898, 4793232; 134. 7557481, 4792957; 135. 7557016, 4792777; 136. 7556523, 4792698; 137. 7556023, 4792698; 138. 7555524, 4792711; 139. 7555028, 4792657; 140. 7554558, 4792488; 141. 7554144, 4792211; 142. 7553780, 4791868; 143. 7553425, 4791516; 144. 7553070, 4791164; 145. 7552715, 4790812; 146. 7552360, 4790460; 147. 7552005, 4790108; 148. 7551650, 4789756; 149. 7551368, 4789501; 150. 7551352, 4789541; 151. 7551204, 4789457; 152. 7551144, 4789506; 153. 7551135, 4789641; 154. 7551001, 4789549; 155. 7550666, 4789486; 156. 7550800, 4789405; 157. 7550959, 4789164; 158. 7550778, 4789090; 159. 7550452, 4789302; 160. 7550318, 4789561; 161. 7549838, 4789787; 162. 7549672, 4789749; 163. 7549621, 4789766; 164. 7549608, 4789743; 165. 7549453, 4789619; 166. 7549363, 4789657; 167. 7549390, 4789594; 168. 7549249, 4789498; 169. 7549125, 4789592; 170. 7549064, 4789675; 171. 7549045, 4789643; 172. 7548819, 4789639; 173. 7548383, 4789622; 174. 7548086, 4789495; 175. 7548047, 4789560; 176. 7547991, 4789519; 177. 7548039, 4789463; 178. 7547897, 4789364; 179. 7547811, 4789218; 180. 7547926, 4789160; 181. 7547802, 4788964; 182. 7547609, 4789008; 183. 7547567, 4788925; 184. 7547624, 4788855; 185. 7547725, 4788820; 186. 7547746, 4788705; 187. 7547665, 4788569; 188. 7547537, 4788490; 189. 7547266, 4788432; 190. 7547147, 4788238; 191. 7547124, 4788159; 192. 7547206, 4788050; 193. 7547146, 4787977; 194. 7546941, 4787896; 195. 7546826, 4787801; 196. 7546745, 4787758; 197. 7546754, 4787743; 198. 7546669, 4787695; 199. 7546636, 4787718; 200. 7546577, 4787622; 201. 7546420, 4787548; 202. 7546288, 4787479; 203. 7546214, 4787477; 204. 7546078, 4787415; 205. 7546048, 4787256; 206. 7545915, 4787071; 207. 7545608, 4787010; 208. 7545188, 4787029; 209. 7544923, 4787051; 210. 7544767, 4787161; 211. 7544235, 4787271; 212. 7543739, 4787330; 213. 7543241, 4787372; 214. 7542743, 4787414; 215. 7542245, 4787461; 216. 7541752, 4787546; 217. 7541265, 4787660; 218. 7540768, 4787693; 219. 7540273, 4787626; 220. 7539775, 4787593; 221. 7539292, 4787713; 222. 7538855, 4787955; 223. 7538376, 4788082; 224. 7537876, 4788099; 225. 7537376, 4788114; 226. 7536876, 4788127; 227. 7536378, 4788097; 228. 7535898, 4787961; 229. 7535449, 4787741; 230. 7535009, 4787504; 231. 7534569, 4787266; 232. 7534129, 4787028; 233. 7533689, 4786790; 234. 7533250, 4786553; 235. 7532810, 4786314; 236. 7532409, 4786019; 237. 7532109, 4785620; 238. 7531829, 4785206; 239. 7531471, 4784859; sve do tačke 240. 7531252, 4784727 gde napušta opštinu Prokuplje i ulazi u opštinu Kuršumlija.

Granica Prostornog plana nastavlja istočnom granicom katastarske opštine Donje Točane, idući južno do kote 560 m n.v, nastavlja dalje do kote 561 m n.v. (Ognjino prisoje), dalje istočno ide do opštinske granice, zatim južno do izohipse od 500 m n.v. prati teren idući zapadno do katastarske opštine Bogujevac. Istočnom granicom katastarske opštine Bogujevac, granica Prostornog plana, prelazi Ašanski breg i dolazi do istočne granice katastarske opštine Grabovnica. Nastavlja južno, prateći teren, do kote od 637 m n.v, sve do vodotoka Grabovnička reka od koje nastavlja severo-zapadno do granice sa katastarskom opštinom Krčmare. Granica Prostornog plana, nastavlja istočnom granicom katastarske opštine Krčmare, idući južno preko kote od 469 m n.v. do naredne kote od 634 m n.v, i dalje južno, sve do granice sa katastarskim opštinama Kastrat i Visoka. Istočnom granicom, katastarske opštine Visoka, granica Prostornog plana ide južno do kote od 568 m n.v, dalje prati pad terena i dolazi do vodotoka Kamenička reka. Kratko prateći tok ovog vodotoka, dalje nastavlja južno preko Bele Stene i Bandere dolazi do katastarske opštine Rudare. Istočnom granicom ove katastarske opštine, ide južno do kote od 713 m n.v, dalje prati teren i preseca državni put IIA reda broj 228, nastavlja tokom vodotoka Mohanski potok do katastarske opštine Dešiška. Granica Prostornog plana dalje prati istočnu granicu katastarske opštine, idući južno sve do katastarske opštine Rača. Istočnom granicom katastarske opštine Rača, granica Prostornog plana idući južno preseca vodotok Duboki potok i prateći teren dolazi do katastarske opštine Kupinovo. Dalje, ide istočnom granicom pomenute katastarske opštine, pružajući se južno seče vodotok Banjska reka, prati teren i dolazi do kote od 559 m n.v. Nastavlja istim pravcem, preseca lokalni put i ide do kote od 682 m n.v. (Zebički vis), zatim južno do Sokolovice. Granica Prostornog plana nastavlja severno, južnom granicom katastarske opštine Kupinovo, preseca tok vodotoka Kutlovski potok, dalje preko Gole čukare do katastarske opštine Mala Kosanica. Istočnom granicom katastarske opštine Mala Kosanica, granica Prostornog plana nastavlja južno do kote od 682 m n.v. (Stanina čuka), zatim istim pravcem, granicom, katastarske opštine Degrmen ide do vodotoka Kravarski potok, odakle prati teren dalje južno sve do toponima Kravarska planina, nastavljajući do kote od 961 m n.v. Granica Prostornog plana, dalje nastavlja preko Mečje stene, seče izohipsu od 800 m n.v, prati pad terena sve do vodotoka Crkveni potok, zatim tokom vodotoka, neposredno prolazi pored Rašovića brda, zatim severno ide do železničke pruge i preseca je u blizini tunela Pikavac i dolazi do katastarske opštine Merdare. Istočnom granicom katastarske opštine Merdare, granica Prostornog plana, nastavlja južno, neposredno uz železničku prugu, odvaja se kod kružnog tunela i ide sve do administrativne linije prema Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: AP Kosovo i Metohija). Dalje, nastavlja severno preko Mirovca sve do Merdarskog tunela, gde ga i preseca. Nakon ovog tunela, granica Prostornog plana, seče i državni put IB reda broj 35, nastavlja na sever do toponima Majda. Odatle, severnom granicom katastarske opštine, granica Prostornog plana, ide do kote od 643 m n.v, preko Matovskog visa do naredne kote od 760 m n.v. i dalje do katastarske opštine Degremen. Dalje, zapadnom granicom pomenute katastarske opštine, granica Prostornog plana prati teren i dolazi do katastarske opštine Mala Kosanica. Zapadnom granicom katastarske opštine Mala Kosanica, granica Prostornog plana ide severno do vodotoka Prevetički potok, preseca ga, nastavlja istim pravcem, preko Banjskog visa i kote od 736 m n.v, dalje ide terenom do vodotoka Banjski potok, preseca ga i nastavlja dalje severno do katastarske opštine Rača. Zapadnom granicom katastarske opštine Rača, granica Prostornog plana nastavlja prema severu, prati teren, preseca vodotok Orlovačka reka, nastavlja prema severu i dolazi do katastarske opštine Ravni Šort. Takođe, zapadnom granicom katastarske opštine Ravni Šort, granica ide ka severu seče izohipsu od 600 m n.v. i vodotok Sastavci, prati teren i dolazi do katastraske opštine Ljuša. Kroz katastarsku opštinu Ljuša, granica Prostornog plana, kreće ka zapadu, seče teren i vodotok Palamarski potok, nastavlja severno i dolazi do naselja Kuršumlijska Banja. Od naselja Kuršumlijska Banja, granica ide i dalje severno prateći pravac državnog puta IIA reda broj 214 sve do Arsove čuke, prati teren, dolazi do Samokovskog šanca, katastarske opštine Visoka, nastavlja dalje izohipsom od 600 m n.v. do katastarske opštine Kastrat. Zapadnom granicom katastarske opštine Kastrat, granica Prostornog plana, ide ka severu, preseca izohipsu od 600 m n.v. i dva lokalna puta do granice katastarske opštine/opštine Kuršumlija. Granica Prostornog plana nastavlja zapadno granicom katastarske opštine/opštine Kuršumlija preko kote od 528 m n.v, prati pad terena, preseca vodotok Banjska reka i državni put IIA reda broj 214, zatim, severno ide do lokalnog puta i reke Toplice gde ih preseca, kao i državni put IIA reda broj 212, i preko naselja Donja Mikuljana dolazi do katastarske opštine Mačkovac. Granica Prostornog plana, dalje prati teren, prelazi prelazi Đurićko brdo, ide preko toponima Šatra, skreće prema istoku, preseca državni put IIA reda broj 214, ide do kote od 521 m n.v. (Barutana), prati pad terena, preseca lokalni put. Od granice sa katastarskom opštinom Pepeljevac, nastavlja istočno do katastarske opštine Novo Selo. Dalje, granica Prostornog plana nastavlja prateći teren, preseca lokalni put, u blizini sela Savići, ide do kote od 498 m n.v, prati pad teren preseca vodotok Vrševački potok (katastarska opština Novo Selo) i lokalni put (katastarska opština Barlovo). Zapadnom granicom, katastarske opštine Barlovo, granica Prostornog plana i do kote od 564 m n.v, zatim kroz katastarsku opštinu Pločnik prateći teren prelazi prevoj Šatra, nastavlja prema severu, zapadnom granicom pomenute katastarske opštine, preseca vodotok Barutanski potok, ide do kote od 412m n.v, zatim preko sela Lukići seče lokalni put i državni put IB reda broj 35 kao i reku Toplicu gde se i granica Prostornog plana završava.

Slika 1. Položaj planiranog koridora autoputa

OBAVEZE, USLOVI I SMERNICE IZ PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE I DRUGIH RAZVOJNIH DOKUMENATA

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine

Zakonom o PPRS utvrđene su dugoročne osnove organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite prostora Republike Srbije u cilju usaglašavanja ekonomskog i socijalnog razvoja sa prirodnim, ekološkim i kulturnim potencijalima i ograničenjima na njenoj teritoriji.

U Prostornom planu Republike Srbije utvrđena je koncepcija razvoja putnog saobraćaja i putne infrastrukture zasnovana na sintezi ranije započetih projekata i studija koji predstavljaju stečenu obavezu. Osnovna koncepcija razvoja putnog saobraćaja Republiku Srbiju definiše kao veliki saobraćajni i transportni centar, a unutar toga nekoliko većih urbanih centara kao nosioce primarnih funkcija. Prema toj koncepciji tokovi ljudi, dobara i kapitala ići će ka velikim centrima, gde se Beograd pojavljuje kao evropski MEGA centar, a Niš kao centar međunarodnog značaja (2020. godine).

Strateški prioritet jeste izgradnja državnog puta I reda (auto-puta E-80), deo rute 7 (SEETO), deonica Niš – Prokuplje. U periodu posle 2014. godine, a u pravcu ostvarivanja ciljeva prostornog razvoja Republike Srbije, planska rešenja u oblasti putnog saobraćaja su aktivnosti na deonicama državnog puta I reda (auto-put) ruta 7 (SEETO) Prokuplje – Kuršumlija – Priština (E-80, M-25) – Prizren – Vrbnica (granica sa Republikom Albanijom) (E-851), kao i izgradnja obilaznice oko Prokuplja.

Uredba o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga („Službeni glasnik RS”, broj 1/13)

Regionalni prostorni plan za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga obuhvata 7717 km2. Područje ovog prostornog plana nalazi se u celosti u obuhvatu Regionalnog prostornog plana.

Uredba o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga (u daljem tekstu: RPP za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga), donet je za vremenski period do 2020. godine. Plansko područje će se razvijati u okviru i van funkcionalnog urbanog područja Niša, sa položajem na koridoru intenzivnog razvoja duž postojećeg državnog puta i planiranog auto-puta, kojim se ostvaruje veza sa AP Kosovo i Metohija. Najveći potencijal razvoja saobraćaja predstavlja perspektiva intermodalnog koncipiranja infrastrukturnih sistema na bazi drumskog, železničkog i vazdušnog transporta. Pogranični položaj, povezivanje sa zemljama Evropske unije i Koridorom X, predstavljaju potencijale intenzivnog razvoja funkcija tranzitnog saobraćaja. Područje Prostornog plana ima dobar saobraćajno-geografski položaj na ukrštaju dva multimodalna infrastrukturna koridora, Koridora X (auto-put E-75, Beograd – Niš – granica Republike Makedonije) i Koridora Xc (auto-put E-80) čija je izgradnja započeta, preko koga se ostvaruje dobra povezanost sa mrežom evropskih puteva. Plan razvoja putne infrastrukture pretpostavlja podizanje kvantiteta i kvaliteta putne mreže, primenom planskih rešenja za povećanje saobraćajne dostupnosti i podizanje kvaliteta saobraćaja na državnim putevima I reda. Sa aspekta ovog prostornog plana značajna je planska odrednica o izradi planske i projektne dokumentacije za deo auto-puta E-80 – državnog puta I reda broj 25 (Niš – Prokuplje – Kuršumlija) čime se u širem pojasu puta I reda broj 25, rezerviše potencijalni koridor za izgradnju deonice auto-puta Niš – Prokuplje u dužini od oko 23 km.

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Nišgranica Republike Makedonije („Službeni glasnik RS”, br. 77/02 i 127/14)

Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Republike Makedonije, utvrđena su planska rešenja i propozicije za: 1) magistralni infrastrukturni koridor sa postojećim i planiranim magistralnim infrastrukturnim sistemima i njihovim zaštitnim pojasevima – auto-put E-75, pruga za velike brzine, gasovod i optički kabl sa vodotokom Južne Morave, sa pratećim objektima i sadržajima; 2) prateći alternativni putni pravac (bez naplate putarine) auto-puta E-75; 3) zonu uticaja koridora koja obuhvata prostor i zone širine od 1 do 5 km, od krajnjeg magistralnog infrastrukturnog sistema, koji je u funkcionalnoj vezi sa koridorom od Niša (Trupale) do granice sa Republikom Makedonijom.

U okviru osnovne mreže evropskih (E) puteva, u ovom prostornom planu predviđeno je da će planirani magistralni putni pravci omogućiti povezivanje auto-puta E-75 preko pravca Niš – Priština – Peć – Čakor (granica Crne Gore) sa AP Kosovom i Metohijom i Crnom Gorom. U sklopu te planske koncepcije petlja „Prokuplje” (km 821+500) predstavlja funkcionalnu vezu auto-puta E-75 sa područjem opštine i regionalnim centrom Prokuplje i magistralnim pravcem prema području AP Kosova i Metohije i makroregionalnom centru Priština, preko postojećeg državnog puta IB reda broj 35, odnosno planiranog auto-puta na pravcu Niš – Priština.

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Radan planine („Službeni glasnik RS”, broj 110/14)

Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Radan planine utvrđen je planski osnov za zaštitu, korišćenje i uređenje predloženog za zaštitu područja prirodnog dobra Radan planine, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja „Caričin grad” i drugih kulturnih dobara, akumulacije i izvorišta vode „Brestovac”, turističkog prostora Radan planine, kao i za održiv razvoj obuhvaćenih lokalnih zajednica (delova teritorije jedinica lokalne samouprave Bojnika, Kuršumlije, Lebana, Medveđe i Prokuplja). U delu o turizmu prepoznati su turistički potencijali sela Visoka, Rudare i Dešiška koji su u neposrednoj blizini državnog puta IB reda broj 35, tj. u obuhvatu ovog prostornog plana.

Opšti cilj razvoja saobraćaja utvrđen u ovom prostornom planu je obezbeđenje uslova za izgradnju, rekonstrukciju, opremanje i funkcionisanje državnih i opštinskih puteva kojima će se obezbediti povezivanje opština Jablaničkog i Topličkog upravnog okruga. Postojeća putna mreža preklapa se sa obuhvatom ovog prostornog plana na deonici državnog puta IB reda broj 35 Kuršumlija – Merdare na dužini od oko 10 km. Postojeća železnička mreža preklapa se sa obuhvatom ovog prostornog plana na deonici jednokolosečne neelektrificirane železničke pruge br. 71 (Niš) – Doljevac – Kastrat – Kosovo polje na dužini od oko 10 km.

Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015. godine

(„Službeni glasnik RS”, broj 4/08)

Predmetni putni pravac Niš-Merdare, pripada ruti 7 po klasifikaciji SEETO Lezhe (Albanija) – Priština – Doljevac i predstavlja deo evropskog puta E-80, prema klasifikaciji datoj u „Evropskom sporazumu o glavnim međunarodnim saobraćajnim arterijama”. Među glavnim drumskim transportnim osama, predmetni pravac je definisan kao veza Koridora X sa AP Kosovo i Metohija (Niš – Prokuplje – Kuršumlija – AP Kosovo i Metohija).

U okviru putne mreže Republike Srbije ovaj putni pravac u postojećem stanju kategorisan je kao državni put IB reda broj 35 Niš – Prokuplje – Merošina – Kuršumlija – Podujevo – Priština. U obuhvatu ovog prostornog plana je i državni put IIA reda broj 216 Prokuplje – Žitorađa – Doljevac, kojim se ostvaruje veza sa državnim putem A1 (auto-put E-75).

U Strategiji razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog saobraćaja u Republici Srbiji od 2008. do 2015. godine bio je definisan koncept razvoja mreže javnih puteva koji je uzimao u obzir:

privredni i demografski razvoj Republike Srbije i specijalne ciljeve;

trend poboljšanja političkih odnosa u Evropi i formiranje integrisane Transevropske mreže puteva i osnovne mreže;

poboljšanje efikasnosti drumskog transporta i nadgradnju postojeće mreže između zemalja zapadne, centralne, istočne i južne Evrope, bliskog i srednjeg Istoka;

politički i geografski položaj Republike Srbije u odnosu na okruženje i Evopsku uniju (u daljem tekstu: EU) i obaveze koje proizlaze iz uključenja Republike Srbije u međunarodni sistem tj. u Transevropsku mrežu puteva;

veze sa republikama bivše SFRJ koje se zajednički planiraju preko SEETO i finansiraju uz pomoć predpristupnih fondova EU.

Ovom strategijom bilo je opredeljeno da u kontekstu određivanja prioriteta za unapređenje postojećih i izgradnju novih javnih puteva treba sistematično koristiti savremene racionalne pristupe za podizanje kapaciteta navedenih puteva, imajući u vidu raspoloživa sredstva, potrebe i mrežu u celini, što je podrazumevalo mogućnost etapne gradnje.

2. PRINCIPI, CILJIVI I KONCEPCIJA IZGRADNJE SISTEMA

2.1. PRINCIPI IZGRADNJE SISTEMA

Izrada Prostornog plana i koncepcija izgradnje i razvoja auto-puta E-80 i magistralnih infrastrukturnih sistema u koridoru bazirana je na sledećim osnovnim principima održivog razvoja, i to:

princip održivog razvoja infrastrukture čijom primenom se podstiče ravnomeran prostorni razvoj, kroz stvaranje uslova za povezivanje nerazvijenih i izolovanih područja sa većim naseljima i omogućavanje njihovog pristupa magistralnim infrastrukturnim sistemima. U cilju postizanja uravnoteženog prostornog razvoja podrazumeva poboljšanje veza između malih gradova i ruralnih oblasti sa trans – evropskim mrežama i saobraćajnim centrima, kao i aktivnosti na povećanju regionalne dostupnosti kroz ostvarivanje nedostajućih unutarregionalnih veza. Princip podrazumeva i sprovođenje aktivnosti izgradnje telekomunikacionih mreža i eliminisanja fizičkih i drugih ograničenja, sa ciljem da se svim naseljima obezbedi podjednak pristup informacijama;

princip smanjivanja štetnog uticaja na životnu sredinu koji podrazumeva sagledavanje kvaliteta životne sredine i definisanje planskih rešenja kojima se ona štiti od negativnih uticaja. Pri tome je potrebno bazirati koncept zaštite na prevenciji i zaštiti od negativnih uticaja koji mogu nastati izgradnjom auto-puta i odvijanjem saobraćaja, kao i funkcionisanjem drugih magistralnih infrastrukturnih sistema u koridoru. Primena principa mora preduprediti ili ublažiti različite vrste štetnih uticaja po životnu sredinu, prvenstveno u pogledu zaštite od buke, zaštite i smanjivanja emisije štetnih gasova i sprečavanja i smanjivanja mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu prilikom akcidenata u koridoru.

Pored toga, koncepcija rešenja sistema auto-puta i drugih magistralnih infrastrukturnih sistema definisana je uz poštovanje sledećih posebnih principa izgradnje, i to:

afirmacija i dosledna podrška politici policentrizma i decentralizacije, uz istovremenu funkcionalno – razvojnu integraciju jedinica lokalne samouprave u neposrednom okruženju koridora;

interregionalno i transdržavno funkcionalno povezivanje regionalnih i lokalnih jedinica;

unapređenje saobraćajne dostupnosti kao dominantan faktor iskorišćenja teritorijalnih potencijala i uravnoteženog razvoja;

jačanje konkurentnosti, što podrazumeva jačanje i funkcionalno profilisanje slabo razvijenih područja;

aktivna implementacija politike učešće javnosti u postupku izrade i donošenja Prostornog plana, a naročito u pogledu uticaja na izbor pojedinih planskih rešenja, kao i veća transparentnost kod odlučivanja;

supsidijarnost koja predstavlja mogućnost rešavanja određenog problema na više nivoa odlučivanja, odnosno na onom nivou odlučivanja koji će obezbediti najveću efikasnost;

striktno poštovanje zaštite javnog interesa, javnih dobara i javnog prostora;

razvoj javno – privatnog partnerstva, posebno u pogledu izgradnje i korišćenja pratećih sadržaja za potrebe korisnika puta na koridoru;

sagledavanje ekonomske isplativosti kroz izradu prethodne studije opravdanosti;

obezbeđenje bezbednosti svih korisnika auto-puta, kojom se sa visokim stepenom pouzdanosti garantuje sigurnost učesnika u saobraćaju i materijalnih dobara od eventualnih havarija;

prilagođavanje evropskim standardima pri projektovanju i izvođenju puteva i opreme puta, uvođenje novih tehnologija u upravljanju saobraćajem, formiranje kvalitetnih baza podataka i dr.

2.2. OPŠTI I OPERATIVNI CILJEVI

Opšti cilj izrade Prostornog plana jeste definisanje planskog osnova i obezbeđenje prostornih uslova za izgradnju, opremanje i funkcionisanje auto-puta E-80 (deonica Niš-Merdare), kao i za razvoj i funkcionisanje drugih magistralnih infrastrukturnih sistema u koridoru.

Opšti ciljevi dugoročnog razvoja, korišćenja i uređenja prostora na području Prostornog plana određeni su strateškim opredeljenjima Zakona o PPRS i u širem prostornom kontekstu odnose se na:

razvoj putnog saobraćaja i putne infrastrukture kao prioriteta ekonomskog i socijalnog razvoja. Poseban značaj i republički prioritet jeste izgradnja tzv. „poprečnog pravca” auto-puta E-80 (državni put Ia reda) Niš – Prokuplje – Kuršumlija – Priština – Prizren – Vrbnica (granica sa Republikom Albanijom), koja direktno doprinosi realizaciji strateških ciljeva, i to: 1) realizacija projekata koji stimulišu ulogu Koridora X, auto-puta E-75 i 2) realizacija projekata radi povezivanja regiona unutar Republike Srbije i Republike Srbije sa okruženjem;

razvoj i unapređenje drugih magistralnih infrastrukturnih sistema u koridoru;

razvoj naselja i jedinica lokalne samouprave koje se neposredno vezuju za koridor, i to u prvom redu njihova saobraćajna i privredna integracija sa ukupnim prostorom Republike Srbije. Privredni razvoj i integracija i drugih delova regiona Južne i Istočne Srbije koji nisu u neposrednom okruženju infrastrukturnog koridora, u prvom redu delovi Nišavskog i Topličkog upravnog okruga, u slivu Toplice. Na području Prostornog plana nalaze se privredni i urbani centri Merošina, Prokuplje i Kuršumlija, a u neposrednom funkcionalnom okruženju su Niš, Priština i drugi centri. Uz druge mere i programe, njihovo saobraćajno integrisanje u prostor Republike Srbije smatra se jednim od glavnih preduslova bržeg privrednog i socijalnog razvoja. Izgradnja, opremanje i uređenje koridora indirektno će doprineti jačanju saobraćajnih, privrednih i drugih funkcija Beograda, Novog Sada, Niša i Prištine i većeg broja ostalih gradova i opština.

Posebni operativni ciljevi izrade Prostornog plana jesu:

utvrđivanje planskih rešenja kojima se rezerviše prostor za infrastrukturni koridor auto-puta E-80 (deonica Niš-Merdare), utvrđuje poseban režim zaštite koridora i kontaktnih područja, obezbeđuju uslovi za očuvanje i unapređenje kvaliteta saobraćajne povezanosti i dostupnosti naselja, privrednih i turističkih kompleksa u širem zaštitnom pojasu auto-puta i njegovom neposrednom i regionalnom okruženju;

definisanje odnosa sa ostalim namenama i infrastrukturnim sistemima u širem zaštitnom pojasu i okruženju auto-puta, radi bolje integracije i veće uloge auto-puta i uticaja na privredni i socijalni razvoj okruženja;

utvrđivanje trase auto-puta i saobraćajnih veza sa mrežom državnih i opštinskih puteva u okruženju koridora opredeljivanjem optimalnih lokacija denivelisanih petlji i denivelisanih ukrštanja;

utvrđivanje alternativne saobraćajnice auto-puta, bez naplate putarine;

utvrđivanje lokacija funkcionalnih pratećih sadržaja auto-puta – baze za održavanje i naplata putarine;

utvrđivanje lokacija pratećih sadržaja za potrebe korisnika puta – parkirališta, odmorišta i uslužnih centara;

usklađivanje položaja auto-puta i ostalih postojećih i planiranih infrastrukturnih sistema u koridoru (železničke pruge, vodoprivrede, energetske i elektronske infrastrukture) i njihovih zaštitnih pojaseva;

smanjenje negativnih uticaja auto-puta na životnu sredinu u širem zaštitnom pojasu;

obezbeđenje zaštite od buke na delovima koridora koji prolaze pored naselja;

očuvanje i unapređenje prirodnih, kulturnih i drugih vrednosti u koridoru;

pejzažno uređenje trase i objekata auto-puta, očuvanje karaktera predela u koridoru i na području Prostornog plana;

očuvanje i zaštita lokalnih izvorišta vodosnabdevanja i kvaliteta vode u vodotocima u koridoru i njegovom okruženju;

omogućavanje ostvarenja održivog razvoja poljoprivredne proizvodnje u neposrednom okruženju koridora i maksimalno očuvanje postojećeg kvaliteta poljoprivrednog zemljišta;

usaglašavanje i rešavanje potencijalnih konflikata vezanih za prolazak koridora kroz šume i šumsko zemljište;

razvoj turizma prilagođenog potrebama turističkih tržišta i lokalnog stanovništva, ali i zahtevima koje tranzit na koridoru postavlja u pogledu udobnosti i bezbednosti putovanja.

Osnovni zadaci u izradi Prostornog plana su:

rezervisanje prostora za objekte auto-puta i utvrđivanje uslova i mera za zaštitu i racionalno korišćenje prostora u njegovom širem zaštitnom pojasu i neposrednom okruženju;

ublažavanje razvojnih, fizičkih (prostornih) i ekoloških konflikata između auto-puta (koridora), ostalih infrastrukturnih sistema i neposrednog okruženja;

obezbeđenje uslova za kvalitetno saobraćajno povezivanje naselja, postojećih i planiranih privrednih kompleksa i zona sa auto-putem i za razvoj drugih saobraćajnih pravaca koji omogućavaju povećanje kvaliteta dostupnosti i povezanosti naselja i aktivnosti u njegovom širem zaštitnom pojasu, neposrednom i regionalnom okruženju;

utvrđivanje smernica i osnova za izmenu i dopunu važećih i izradu novih planskih dokumenta na planskom području, kao i izradu tehničke dokumentacije;

regulaciona razrada planskih rešenja i utvrđivanje smernica Prostornog plana za direktno sprovođenje, na osnovu kojih se mogu izdati lokacijski uslovi, za delove koridora auto-puta u obuhvatu Prostornog plana za koje nije predviđena izrada urbanističkog plana. Ovi elementi za direktno sprovođenje su neophodni za definisanje prostorne, tehnološke ili funkcionalne veze koridora auto-puta sa neposrednim okruženjem, kao i položaj i pravila uređenja, građenja i korišćenja objekata i površina u koridoru. U ove objekte spadaju: deonice i objekti auto-puta, funkcionalni prateći sadržaji auto-puta i prateći sadržaji za potrebe korisnika auto-puta za koje je urađena projektno – tehnička dokumentacija na nivou idejnog rešenja.

2.3. KONCEPCIJA REŠENJA SISTEMA AUTO-PUTA

Evropski put E-80 (SEETO ruta 7) ima saobraćajnu funkciju I reda koja podrazumeva međusobno povezivanje državnih (makroregionalnih) saobraćajnih težišta, odnosno prekogranično povezivanje centara sličnog značaja. Predmetna deonica auto- puta E-80 Niš-Merdare pripada navedenom međunarodnom putnom pravcu, čija je funkcija daljinsko povezivanje većih saobraćajnih čvorišta.

Analiza razvijenosti postojeće putne mreže pokazala je da je gustina mreže državnih puteva I i II reda u regionu blizu proseka u Republici Srbiji, dok je gustina lokalne putne mreže ispod proseka (Saobraćajna studija Generalnog projekta auto-puta E-80, SEETO ruta 7), što ukazuje da je na predmetnom prostoru ugrožena funkcija opsluživanja postojeće putne mreže. Stoga je neophodno posebnu pažnju obratiti na to da budući put najvišeg funkcionalnog ranga ne ugrozi mogućnost razvoja lokalne putne mreže, naročito u zonama naselja.

Koridor auto-puta E-80, deonica Niš-Merdare, počinje od petlje „Merošina” (km 821+500) na auto-putu E-75 (Koridor X) južno od Niša, dok se završava u zoni administrativnog prelaza Merdare.

Za koridor auto-puta E-80 rezerviše se prostor ukupne dužine od oko 77 km. Širina eksploatacionog pojasa (putnog zemljišta) sa jedne strane auto-puta, pre svega usled složene konfiguracije terena, kreće se od 35m do 70m od osovine auto-puta. Ukupna širina koridora auto-puta (pojas auto-puta, zaštitni pojas, pojas kontrolisane izgradnje) iznosi 700m.

U pogledu nivoa detaljnosti planskih rešenja i planskog obuhvata predmetni koridor auto-puta E-80 podeljen je na dva sektora.

prvi sektor je od petlje „Merošina” na auto-putu E-75 do naselja (profila) Pločnik (km 39+419), sa planskim rešenjima na nivou detaljne regulacije i granicom Prostornog plana u širini koridora auto-puta (pojas kontrolisane izgradnje). Prvi sektor je podeljen u pet deonica (tačka 3.1.1.).

drugi sektor je od Pločnika do administrativnog prelaza Merdare, sa planskim rešenjima na nivou Prostornog plana i granicom Prostornog plana u obuhvatu katastarskih opština kroz koje prolazi planirani koridor auto-puta. Ovaj sektor predstavlja jednu deonicu auto-puta, koja će biti detaljnije sagledana i podeljena na manje deonice u fazi izrade idejnog projekta i izmene i dopune ovog prostornog plana.

Koridor auta-puta se do Prokuplja pruža po ravničarskom i blago brdovitom terenu, uz projektovanu brzinu od 130 km/h. U zoni Prokuplja koridor zaobilazi naselje sa severne strane, gde ulazi u izrazito brdoviti teren, sa projektovanom brzinom od 100 km/h. Posle Prokuplja koridor ulazi u ravničarski predeo, prati dolinu reke Toplice i pruža se najvećim delom paralelno sa železničkom prugom, uz projektovanu brzinu od 130 km/h. Od naselja Kuršumlija koridor ulazi u brdovit do planinski deo, prati dolinu reka Kosanica i Mala Kosanica, sve do prevoja Merdare, sa projektovanom brzinom od 100 km/h.

Na koridoru auto-puta planirana je izgradnja sedam petlji, u cilju povezivanja auto-puta sa okolnim naseljima i putnom mrežom nižeg ranga. Uz koridor auto-puta obezbeđeno je funkcionisanje i alternativnog putnog pravca, kojim se omogućava obavljanje saobraćaja van sistema naplate putarine.

U odnosu prema naseljima, predmetna deonica auto-puta najvećim delom nalazi se van područja naselja. Jednim svojim delom, koridor se nalazi u zoni naselja Prokuplje i Kuršumlija. Dominantna funkcija na području naselja jeste vođenje tranzitnih tokova i povezivanje raskrsnica i putne mreže naselja sa planiranim petljama na auto-putu. Način povezivanja naselja sa auto-putem mora biti usklađen sa funkcionalnim rangom pristupnog puta, sa jedne strane i potrebama razvoja naselja, sa druge strane.

Auto-put E-80 Niš-Merdare planira se i projektuje kao državni put koji je namenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila, sa fizički razdvojenim kolovozima po smerovima, denivelisanim raskrsnicama, potpunom kontrolom pristupa, koji ima najmanje dve saobraćajne trake i jednu zaustavnu traku za svaki smer i kao takav obeležen je propisanim saobraćajnim znakom.

2.4. RAZVOJ OSTALIH INFRASTRUKTURNIH SISTEMA U KORIDORU

AUTO-PUTA

2.4.1. Ostala putna infrastruktura

Koncepcija razvoja putne infrastrukture na planskom području podrazumeva rehabilitaciju, rekonstrukciju i pojačano održavanje državnih puteva I i II reda, opštinskih puteva i ulica.

U obuhvatu Prostornog plana, važećom planskom dokumentacijom, planirana je rehabilitacija i rekonstrukcija državnih puteva: IA reda A1 Niš – Vranje; IB reda broj 35 Niš – Merošina – Prokuplje – Kuršumlija – Podujevo; IB reda broj 38 Blace – Beloljin; IIA reda broj 212 Brzeće – Blaževo – Merćez – Kuršumlija; IIA reda broj 216 Vukanja – Prokuplje – Žitorađa; IIA reda broj 228 Rudare – Prolom – Gajtan; IIB reda broj 415 Kruševac – Jastrebac – Potočić – Prokuplje; IIB reda broj 417 Merošina – Oblačina – veza sa državnim putem 216.

Pored navedenih puteva, planira se izgradnja obilaznica oko Merošine i Prokuplja, u cilju rasterećenja saobraćaja na gradskim saobraćajnicama, izmeštanja tranzitnih tokova iz naselja i povećanja bezbednost saobraćaja.

2.4.2. Ostala saobraćajna infrastruktura

Prema strateškom opredeljenju Zakona o PPRS adekvatnim merama i u razumnom vremenskom periodu postići će se takav nivo stanja infrastrukture, koja će, uz modernizaciju voznih sredstava, omogućiti da se poboljša kvalitet i brzina železničkog saobraćaja kako bi ostvario značajnu ulogu u razvoju održive mobilnosti. Na osnovu planova razvoja železničke mreže Evrope, Međunarodne železničke unije (UIC), ratifikovanih međunarodnih sporazuma (AGC, AGTC, SEECP i dr.) i potreba razvoja železničkog saobraćaja planiran je razvoj magistralne pruge za velike brzine u koridoru X, i to: Subotica – Novi Sad – Beograd – Niš (pravac E-85 i E-70), Niš – Dimitrovgrad – granica Republike Bugarske (pravac E-70); Niš – Preševo – granica Republike Makedonije (pravac E-85). Regionalne pruge povezuju regione sa magistralnom železničkom mrežom i imaju veliki značaj u integraciji železnice u regionalni razvoj zemlje. U koridoru auto-puta E-80 takvu ulogu ima regionalna jednokolosečna železnička pruga broj 18. (Niš) – Doljevac – Kastrat – Kosovo Polje, sa priključnim prugama br. 19. Kuršumlija – Kastrat i broj 20. (Barlovo) – Rasputnica 1 – Kuršumlija, koja područje Prostornog plana i njegovo regionalno okruženje povezuje sa magistralnom prugom Niš – Preševo – granica Republike Makedonije. Ova pruga se u Prokuplju uključuje u koridor auto-puta. Planira se revitalizacija i modernizacija (elektrifikacija, savremena SS, TK i druga oprema) regionalne jednokolosečne pruge broj 18. u postojećem koridoru pruge, sa minimumom neophodnog zauzimanja novog zemljišta. U obuhvatu Prostornog plana zadržavaju se postojeća službena mesta na regionalnoj pruzi:

stanice i rasputnice – Prokuplje (km 22+326), Beloljin (km 37+800), Rasputnica 1 (km 53+400), Kuršumlija (km 55+900), Rasputnica Kastrat (km 54+600/2+300) i Kosanička Rača (km 69+900);

stajališta – Gornja Draganja, Toplička Mala Plana, Bresničići, Toplica Milan, Pločnik, Barlovo, Novoselske Livade, Pepeljevac, Visoka, Ljuša, Rudare, Dešiška, Kosanica, Kosančić Ivan, Bosiljevac i Merdare.

Revitalizacija i modernizacija regionalne pruge biće utvrđena kroz izradu odgovarajuće tehničke i planske dokumentacije.

Na području Prostornog plana nije planiran razvoj regionalnih aerodroma. Korisnici vazdušnog saobraćaja sa područja Prostornog plana i iz njegovog regionalnog okruženja upućeni su na aerodrom „Konstantin Veliki” u Nišu. Aerodrom se nalazi u blizini koridora auto-puta E-80, na 12 km od petlje „Merošina – istokˮ. Planirano je da se aerodrom razvija za međunarodni saobraćaj i za vazdušni kargo saobraćaj. Uredbom o utvrđivanju Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), predviđena je do 2020. godine rehabilitacija poletno sletne staze sa dogradnjom rulnice i proširenjem platforme, rekonstrukcija i dogradnja postojeće terminalne zgrade, ugradnja prilaznih svetala, nabavka i ugradnja navigacionog sistema za precizni instrumentalni prilaz (ILS CAT I).

U blizini koridora auto-puta E-80 nalazi se koridor istočnoevropske biciklističke transverzale broj 11, s orijentacionim pravcem pružanja paralelno koridoru H. Sa evropskim biciklističkim koridorima povezivaće se nacionalne biciklističke rute. Prema Zakonu o PPRS i projektu Ciklo – turističke mreže Srbije (2014) zapadnomoravska nacionalna ruta broj 8 pružaće se kratkom deonicom od Niša do Baličevca pored koridora auto-puta E-80.

2.4.3. Ostali infrastrukturni sistemi

2.4.3.1. Vodoprivredni sistemi

Prema Zakonu o PPRS i Uredbi o utvrđivanju Vodoprivredne osnove Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 11/02), područje Prostornog plana je u obuhvatu Donje – južnomoravskog regionalnog sistema za snabdevanje vodom naselja Topličkog podsistema sa planiranom akumulacijom „Selova” kao izvorištem za snabdevanje vodom naselja u opštinama Prokuplje, Blace, Kuršumlija, Žitorađa, Merošina i Doljevac i deo potreba grada Niša. Prema Regionalnom prostornom planu za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga planirani magistralni cevovod od akumulacije „Selova” do Niša nalazi se van obuhvata područja Prostornog plana. Na području Prostornog plana prostiraće se planirani kraci magistralnog cevovoda za Kuršumliju, Prokuplje, Doljevac, Merošinu i Niš.

Ovim prostornim planom rezerviše se prostor za planirane krake magistralnog cevovoda. Planirani magistralni cevovod (sa kracima) utvrdiće se bliže odgovarajućim urbanističkim planom, na osnovu tehničke dokumentacije na nivou studije opravdanosti.

Razvoj mreže lokalnih vodovoda, kanalizacioanih sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda utvrđuje se prostornim planovima za jedinice lokalne samouprave čiji su delovi teritorije obuhvaćeni ovim prostornim planom.

Područje Prostornog plana u obuhvatu je i Južnomoravskog sistema rečnog sistema za uređenje, korišćenje i zaštitu voda. Uredbom o utvrđivanju Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine za zaštićeno područje „Kuršumlija – Prokuplje – Žitorađa – Doljevac: Toplica” predviđena je do 2020. godine izgradnja sistema za zaštitu od poplava na reci Toplici i pritoci Kosanici u ugroženim delovima naselja Kuršumlija i Prokuplje na području ovog Prostornog plana. Najveće plavne zone kroz koje prolazi koridor auto-puta E-80 prostiru se na potesu Viča – Ćukovac (opština Prokuplje) i Donje Točane – Krčmare (opština Kuršumlija), tako da sa aspekta izgradnje i eksploatacije auto-puta prioritet imaju radovi na njegovoj zaštiti od poplava.

Na području Prostornog plana realizovani su sledeći radovi od značaja za zaštitu koridora auto-puta E-80 od poplava:

reka Toplica ‒ izvedena je regulacija korita reke Toplice u urbanom centru Prokuplje (minor korito i obostrani nasipi) u dužini od 1100 m i poljska regulacija izvan Prokuplja do železničkog mosta – do mesta Draganja;

Straževačka reka ‒ u urbanom centru Prokuplje delimično je regulisana. Straževačka reka regulisana je kaskadno, u dužini od 500 m, uzvodno od mosta na magistralnom putu Niš – Prokuplje.

Neophodno je realizovati radove na zaštiti koridora auto-puta E-80 od poplava na neregulisanim vodotocima, u prvom redu na sektoru reke Toplice od mesta Draganja do ušća reke Kosanice u Kastratu kod Kuršumlije i toka Kosanice u opštini Kuršumlija. Neophodno je predvideti zaštitu od poplava i na bujičnim pritokama reke Toplice (Jugbogdanovačka reka, Maloplanska reka, Bresnička reka, Kondželjska reka, Jošanička reka, Draguška reka, Backa reka, Tularska reka i dr.).

Antierozione mere za zaštitu od voda utvrđuju se prostornim planovima za jedinice lokalne samouprave čiji su delovi teritorije obuhvaćeni ovim prostornim planom.

2.4.3.2. Energetski sistemi

2.4.3.2.1. Elektroenergetska mreža i objekti

Razvoj elektroenergetske mreže na području Prostornog plana i njegovog regionalnog okruženja zasnivaće se na:

1) postojećim dalekovodima i objektima, po naponskim nivoima

DV 400 kV ‒ dalekovodu broj 407 TS „Kosovo B” – TS „Niš 2”;

DV 100 kV i TS 110/35 kV ‒ DV broj 156 TS „Niš 1” – TS „Prokuplje”, DV broj 1185 TS „Kuršumlija” – TS „Prokuplje”, DV broj 1222 TS „Aleksandrovac” – TS „Kuršumlija” i TS 110/35 kV „Kuršumlija”;

DV 35kV i TS 35/10 kV ‒ DV TS „Tehnogas” – TS „Merošina”, DV TS „Merošina” – TS „Prokuplje 1”, DV TS „Prokuplje 1” – TS „Prokuplje”, DV TS „Prokuplje 1” – TS „Jastrebac”, DV TS „Prokuplje” – TS „Beloljin”, DV TS „Beloljin” – TS „Kuršumlija 2”, DV TS „ Kuršumlija 2” – TS „Šik – Kopaonik”, DV TS „Kuršumlija 2” – TS „Rača”, TS 35/10 kV „Merošina”, TS 35/10 kV „Beloljin”, TS 35/10 kV „ Kuršumlija 2” i TS 35/10 kV „ Rača”;

2) planiranim dalekovodima i objektima napona 110 kV

rekonstrukciji postojećih u dvostruki dalekovod po postojećoj trasi dalekovoda br. 154/1 i 154/2 na pravcu TS „Niš 2” – TS „Niš 8” – TS „Niš 1”;

izgradnji novog dalekovoda broj 156 TS „Niš 2” – TS „Prokuplje”;

izgradnji novog dalekovoda TS „Prokuplje” – TS „Doljevac”.

Ovim prostornim planom rezerviše se prostor za planirane koridore dalekovoda 110 kV, koji se bliže utvrđuju posebnim prostornim planom područja posebne namene.

Pored postojeće visokonaponske mreže i prenosnih i distributivnih elektroenergetskih objekata u obuhvatu Prostornog plana nalaze se i distributivne trafostanice 10/0,4 kV i niskonaponska mreža čiji će budući razvoj zavisiti od uslova vlasnika predmetnih instalacija i tehničke dokumentacije kojom će se razrađivati tehnička rešenja. Razvoj mreže dalekovoda i objekata nižeg naponskog nivoa utvrđuje se prostornim planovima za jedinice lokalne samouprave čiji su delovi teritorije obuhvaćeni ovim prostornim planom.

U funkciji trase i objekata, funkcionalnih i pratećih sadržaja auto-puta razvijaće se neophodni niskonaponski elektroenergetski vodovi i trafostanice na osnovu tehničke dokumentacije za auto-put na nivou studije opravdanosti sa idejnim projektom i projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje.

2.4.3.2.2. Gasovodna mreža i objekti

Zakonom o PPRS i Uredbom o utvrđivanju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga za period od 2015. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 89/15), predviđen je nastavak realizacije magistralnog gasovoda južno od Niša MG-11 Niš – Leskovac – Vranje sa pravcem paralelnog pružanja duž koridora H. Na teritoriji opštine Doljevac planiran je glavni razdelni čvor „Orljane” od koga će odvojiti krak MG-11 na pravcu Niš – Kuršumlija – Priština. Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine („Službeni glasnik RS”, broj 101/15), utvrđeno je da taj magistralni gasovod predstavlja sekciju Niš (Doljevac) – Priština transportnog gasovoda gasne interkonekcije Srbija – Crna Gora (uključujući AP Kosovo i Metohija). Sekcija transportnog gasovoda Niš (Doljevac) – Priština pružaće se preko teritorija opština Doljevac i Žitorađa van područja Prostornog plana. Na području Prostornog plana pruža se od granice katastarskih opština Novo Selo i Pojate do granice između katastarske opštine Merdare i AP Kosova i Metohije. Pored transportnog gasovoda, planirana su razvodni gasovodi za Merošinu i Blace. Prema RPP za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga, na transportnom i razvodnim gasovodima planirani su sledeći gasovodni objekti:

(a) glavni razdelni čvorovi (GRČ) ‒ GRČ „Orljane” u Doljevcu, GRČ „Žitorađa” i GRČ „Prokuplje” van područja Prostornog plana i GRČ „Blace” na području Prostornog plana;

(b) glavne merno – regulacione stanice (GMRS) ‒ GMRS „Doljevac”, GMRS „Žitorađa” i GMRS „Prokuplje” van područja Prostornog plana i GMRS „Merošina” i GMRS „Kuršumlija” na području Prostornog plana.

Realizacija planiranog transportnog i razvodnih gasovoda omogućiće izgradnju distributivnih gasovoda do potrošača gasa na području Prostornog plana i njegovom okruženju u opštinama: Doljevac, Žitorađa, Merošina, Prokuplje, Blace i Kuršumlija.

Uredbom o utvrđivanju Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine predviđena je relizacija transportnog gasovoda Doljevac – Podujevo do 2021. godine i gasifikacija opština Prokuplje, Blace i Kuršumlija u periodu 2018 – 2025. godine.

Tehničke karakteristike svih planiranih gasovoda su sledeće:

od čeličnih cevi,

maksimalnog radnog pritiska (MOR) 55 bar,

prečnika 150 ˂ DN ≤ 500 mm.

Ovim prostornim planom rezerviše se prostor za planirane koridore transportnog i razvodnih gasovoda. Planirani transportni i razvodni gasovodi biće bliže utvrđeni posebnim prostornim planom područja posebne namene.

Razvoj distributivne gasovodne mreže utvrdiće se odgovarajućim urbanističkim planom.

2.4.3.2.3. Elektronska infrastruktura

Zakonom o PPRS planirana je izgradnja optičkih kablova na svim magistralnim pravcima na teritoriji Republike Srbije, kako bi se izvršila zamena prevaziđenog tehnološkog sistema analognih veza, novim i jeftinijim digitalnim tehnologijama, koje obezbeđuju, pored razvoja TK kapaciteta terminalnog domaćeg i tranzitnog međunarodnog saobraćaja i razvoj širokopojasne digitalne mreže integrisanih telekomunikacionih usluga.

Osnovni potencijal razvoja telekomunikacija na području Prostornog plana i njegovog regionalnog okruženja jeste izgrađena mreža magistralnih pravaca optičkih kablova Beograd – Niš – granica Republike Makedonije i Niš – Prokuplje – Kuršumlija – administrativni prelaz Merdare – Priština. U koridoru magistralnog optičkog kabla Niš – Priština na deonici od Prokuplja do Beloljina nalazi se i deonica magistralnog optičkog kabla Prokuplje – Kruševac.

Mreža fiksnih telekomunikacija sastoji se od objekata komutacija, transportne i pristupnih mreža i dobro je razvijena. Područje Prostornog plana obuhvaćeno je sa dve mrežne grupe fiksne telefonije – MG „Niš” (sa pozivnim brojem 018) sa čvornom centralom „Merošina” i MG „Prokuplje” (sa pozivnim brojem 027) sa glavnom centralom „Prokuplje” van područja Prostornog plana i čvornom centralom „Kuršumlija” na području Prostornog plana. Mreža fiksnih telekomunikacija povezana je sa magistralnim optičkim kablom Niš – Prokuplje – Kuršumlija – Merdare.

Područje Prostornog plana pokriveno je signalima tri operatora mobilne telefonije: „Telekom Srbija” a.d. (u daljem tekstu: MTS), Telenor d.o.o. (u daljem tekstu: Telenor) i „VIP Mobile” (u daljem tekstu: VIP). Na području Prostornog plana MTS ima u radu 12 baznih stanica i šest u planu, Telenor osam u radu i četiri u planu, a VIP 16 aktivnih i deset u planu.

Na području Prostornog plana i njegovog neposrednog okruženja nalaze se postojeće, planirane i potencijalne nove lokacije baznih stanica (MTS – postojećih 12 i planiranih šest, Telenor – postojećih osam i planirane četiri, VIP – postojećih 16 i planiranih deset) i RR koridora operatera mobilne telefonije. Konačne lokacije za nove bazne stanice utvrdiće se odgovarajućim urbanističkim planom.

Elektronski komunikacioni sistemi omogućavaju uspešnu realizaciju daljinskog nadzora i upravljanja auto-puteva, odnosno izgradnju sistema sveobuhvatnog obaveštavanja učesnika u saobraćaju u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja. U funkciji auto-puta razvijaće se optička komunikaciona mreža kojom se obezbeđuju uslovi za protok informacija, podataka, govora, video i upravljačkih signala povezivanjem putnih telekomunikacionih koncentracija (saobraćajnih ormana, meteo – stanica, petlji i dr.). Realizacija ove mreže previđena je primenom optičkog kabla sa sledećim tehničkim karakteristikama:

tip optičkog kabla TOSM03 (8×6)xIIx0,4×3,5 CMAN G652D;

polaže se u dve zaštitne cevi PVC/PEHD prečnika 110 mm;

duž optičkog kabla postavljaju se telekomunikaciona okna – na razmaku do 2

km duž optičkog kabla, za svaki funkcionalni i prateći sadržaj auto-puta, i na krajevima zaštitnih cevi sa obe strane auto-puta u njegovoj neposrednoj zoni zaštite.

Usled etapnosti izgradnje auto-puta, ova mreža neće biti u funkciji do izgradnje kompletne saobraćajnice. Fazno položene deonice optičkog kabla trebalo bi konzervirati do povezivanja sa svim ostalim deonicama tog kabla, tj. do izgradnje kompletnog auto-puta.

Pored optičkih, predviđeni su i bakarni kablovi raznih tipova i kapaciteta za lokalno povezivanje elemenata u polju (senzora, sondi, kontrolera, VMS-ova, SOS „slejv” telefona i dr.), sa putnim telekomunikacionim koncentracijama.

2.5. REGIONALNI ZNAČAJ KORIDORA AUTO-PUTA I FUNKCIONALNE VEZE

Prema Zakonu o PPRS pristupačnost teritorije Republike Srbije i njenih regionalnih celina predstavlja jedan od ključnih kriterijuma za merenje uspešnosti prostornog razvoja i jedan je od najvažnijih indikatora za određivanje prostornih aspekata saobraćajnih sistema. Dobra pristupačnost saobraćajnoj infrastrukturi podrazumeva koordinirani razvoj saobraćajnih sistema i preduslov je poboljšanja uslova za ravnomeran ekonomski i socijalni razvoj, ostvarivanje uravnoteženog regionalnog razvoja i policentričnog sistema urbanih centara. Povećanje pristupačnosti treba da prati umrežavanje funkcionalnih urbanih područja. Tokovi ljudi, dobara i kapitala kretaće se ka velikim centrima i njihovim funkcionalnim područjima, među kojima je procenjeno da će Beograd da se razvija u evropski MEGA 3 centar, Niš i Priština kao centri međunarodnog značaja, Prokuplje kao regionalni centar, a Merošina, Žitorađa, Doljevac, Kuršumlija i Blace u manje urbane centre (2020. godine). Funkcionalno urbano područje Niša obuhvata teritorije grada Prokuplja i opština Merošina, Doljevac i Žitorađa. Manji urbani centar sa opštinom Kuršumlija sagledava se kao područje koje se razvija između funkcionalnih područja Niša i Prištine.

U Zakonu o PPRS identifikovane su razvojne osovine formirane duž postojećih i planiranih saobraćajnih koridora, među kojima razvojna osovina II ranga na pravcu postojećeg i planiranog državnog puta Niš – Priština – Prizren. Ovom razvojnom osovinom obuhvaćeni su urbani centri Prokuplje, Merošina i Kuršumlija, a gravitira joj i urbani centar Blace. Na razvoj urbanih centara Merošina, Žitorađa i Prokuplje značajan uticaj ima razvojna osovina I ranga duž koridora H.

Realizacijom planiranog auto-puta E-80 od Niša do Prištine ostvariće se viši kvalitet saobraćajne povezanosti dva urbana centra međunarodnog značaja – Niša i Prištine i viši kvalitet pristupačnosti njihovih funkcionalnih područja. Time će se doprineti boljoj povezanosti ove razvojne osovine sa razvojnom osovinom I ranga duž koridora H i drugim razvojnim osovinama II ranga. Podstaći će jačanje prostorno – funkcionalnih veza svih urbanih centara na području Prostornog plana i u obuhvaćenim oblastima sa beogradsko – novosadskom aglomeracijom na severu, sa Leskovcem, Vranjem, Prizrenom i Uroševcem na jugu i sa Pirotom na jugoistoku, kao i jačanje transgraničnih veza sa Skopljem, Solunom, Tiranom i Sofijom.

Viši kvalitet saobraćajne povezanosti i pristupačnosti urbanih centara i njihovih funkcionalnih područja omogućiće intenzivniji privredni i interregionalni razvoj u pravcu veće integrisanosti oblasti u okviru Južne i Istočne Srbije i ovog regiona sa ukupnim prostorom Republike Srbije i međunarodnim okruženjem.

Podjednakog značaja je očekivani doprinos auto-puta razvoju i integraciji turističke ponude u sklopu turističkog klastera središnja i zapadna Srbija i klastera Jugoistočna Srbija. To će se ostvariti intenzivnim razvojem turing turističkog pravca od Niša do Prištine, koji spaja – razdvaja dva klastera i njegovim efikasnijim integrisanjem sa turing pravcima ka međunarodnim i nacionalnim gradskim turističkim centrima – Beogradu, Vranju i Skoplju, Pirotu i Sofiji, Prizrenu (sa primarnom turističkom destinacijom Šar-planinom) i Tirani. U širem okruženju, auto-put će doprineti višem kvalitetu dostupnosti i konkurentnosti primarne turističke destinacije Kopaonik (preko Blaca i Brusa, DP IB 38 i DP IIA 208 i 211, preko Kuršumlije i Blaževa, DP IIA 213, 212 i 211) i njene povezanosti sa aerodromima međunarodnog značaja „Konstantin Veliki” u Nišu i „Adem Jašari” u Prištini. Na području Prostornog plana i njegovog neposrednog okruženja doprineće razvoju i konkurentnosti turističkog prostora regionalnog značaja – Topličkog turističkog rejona utvrđenog RPP za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga. Topličkim turističkim rejonom obhvaćene su banje nacionalnog značaja – Prolom, Lukovska i Kuršumlijska, zaštićena područja prirodnih vrednosti Radan planina i Đavolja varoš, brojna nepokretna kulturna dobra, gradski turistički centri Prokuplje i Kuršumlija, planina Jastrebac, akumulacija Selova, Krstaško i Oblačinsko jezero i dr. turistički resursi.

Za postizanje očekivanih pozitivnih efekata uticaja auto-puta na regionalni, privredni i socijalni razvoj i integrisanost prostora neophodno je poboljšati kvalitet kapilarne putne mreže (ostali državni putevi i opštinski putevi) i ostvariti planirano povezivanje te mreže sa auto-putem E-80.

3. PLANSKA REŠENJA

3.1 POLOŽAJ KORIDORA AUTO-PUTA E-80 I PLAN RAZMEŠTAJA PRATEĆIH SADRŽAJA

3.1.1. Položaj koridora auto-puta

Koridor planiranog auto-puta E-80, deonica Niš-Merdare, podeljen je na dva sektora (pododeljak 2.3.) i šest deonica. Zbog konfiguracije terena na svakoj od deonica je planiran veći broj različitih objekata auto-puta, kao što su mostovi, tuneli, nadvožnjaci, podvožnjaci i propusti (Tabela 2: Objekti auto-puta po deonicama).

Deonica 1 (km 0+000 – km 5+500), dužine od 5,5 km – počinje na postojećoj petlji „Merošina” na koridoru auto-puta E-75 i završava se posle planirane petlje „Merošina – istok”. U postojećem stanju petlja „Merošina” je oblika „truba”, pri čemu se tehničkom dokumentacijom predviđa nova dispozicija u oblik „trougao”. Trasa planiranog auto-puta E-80 u svom nastavku položena je po postojećem državnom putu Ib reda broj 35, na način da se postojeći put, uz potrebno proširenje, koristi kao desna traka planiranog auto-puta, dok se leva traka gradi kao nova. Koridor auto-puta se pruža po ravničarskom i blago brdovitom terenu, uz projektovanu brzinu od 130 km/h. Na ovoj deonici auto-puta planirana je petlja „Merošina – istok” (km 5+215). Tehničkom dokumentacijom je predviđeno da bude oblika „truba”, sa naplatom putarine.

Deonica 2 (km 5+500 – km 14+284), dužine 8,8 km – počinje posle petlje „Merošina – istok” i završava se pre planirane petlje „Prokuplje – istok”. U ovoj deonici trasa auto-puta pruža se po blago brdovitom terenu, sve do urbanog područja Prokuplja, uz projektovanu brzinu od 130 km/h. Koridor planiranog auto-puta napušta trasu postojećeg državnog puta Ib reda broj 35 i prostire se paralelno sa njim sa severne strane na udaljenosti između 250 m i 1600 m. Auto-put svojom trasom preseca lokalnu putnu mrežu, i to: put Merošina – Rožina, put Merošina – Baličevac i put Jug Bogdanovac – Arbanasce.

Deonica 3 (km 14+284 – km 27+096), dužine 12,8 km – predstavlja najdužu deonicu, prolazi kroz građevinsko područje Prokuplja i karakterišu je veoma složeni prostorni uslovi. Deonica tangira urbano tkivo Prokuplja sa severne strane i poklapa se sa koridorom planirane obilaznice oko Prokuplja. Zbog konfiguracije terena projektovana je za brzinu od 100 km/h. Na ovoj deonici je planirano više mostovskih konstrukcija i tunela. Po izlasku iz tunela u severozapadnom delu Prokuplja, koridor se vraća u dolinu reke Toplice. Deonica obuhvata planirane petlje „Prokuplje – istok” (km 17+000) i „Prokuplje – zapad” (km 23+815).

Deonica 4 (km 27+096 – km 32+650), dužine 5,6 km – počinje u dolini reke Toplice po izlasku koridora auto-puta iz građevinskog područja Prokuplja i pruža se paralelno sa državnim putem Ib reda broj 35 i železničkom prugom (sa severne strane) i rekom Toplicom (sa južne strane). Prolazi kroz zaravnjen teren doline Toplice, uz projektovanu brzinu od 130 km/h. Završava se neposredno posle planirane petlje „Beloljin” (km 38+950).

Deonica 5 (km 32+650 – km 39+419), dužine 6,8 km – počinje posle planirane petlje „Beloljin” i završava se na profilu Pločnik. Pruža se u zaravnjenom terenu doline Toplice, gde koridor prelazi preko reke na njenu desnu stranu, uz projektovanu brzinu od 130 km/h.

Deonica 6 (km 39+419 – km 77+000), dužine 37,6 km – počinje od profila Pločnik i završava se na administrativnom prelazu „Merdare”. Zbog složene konfiguracije terena na ovoj deonici koridor auto-puta razdvaja se od koridora železničke pruge. U prvom delu u dužini od 10 km pruža se u zaravnjenom i blago brdovitom terenu, uz projektovanu brzinu od 130 km/h. Kod naselja Kuršumlija koridor prelazi na levu stranu reke Toplice, ulazi u brdovit do planinski deo, prati dolinu reka Kosanica i Mala Kosanica, sve do prevoja Merdare, sa projektovanom brzinom od 100 km/h. Na ovoj deonici se nalaze tri planirane petlje, petlja „Kuršumlija” (km 50+000), petlja „Rudare” (km 60+000) i petlja „Merdare” (km 76+700).

Na delu Deonice 6 kod Kuršumlije, orijentaciono od km 47+000 do km 53+000, definisana je i tzv. „Istočna varijanta” koridora auto-puta. U ovoj varijanti koridor auto-puta prelazi na desnu obalu reke Toplice i najvećim delom tunelski prolazi kroz brdo Krčmare, posle čega se južno od Kuršumlije vraća u osnovni koridor auto-puta. Na taj način koridor na većem rastojanju obilazi Kuršumliju i ne ugrožava nepokretna kulturna dobra (ostaci crkve i groblje na lokalitetu Belo polje, ostaci crkve Sv. Nedelje na groblju u selu Pepeljevac, manastir Sv. Nikole – tačka 3.3.2.). Ovu varijantu koridora auto-puta potrebno je preispitati u daljim fazama izrade tehničke dokumentacije i koridor konačno utvrditi prilikom izmena i dopuna ovog prostornog plana, a imajući u vidu i da je ona predviđena Prostornim planom opštine Kuršumlija i Planom generalne regulacije Kuršumlije.

Tabela 2. Objekti autoputa na deonicama

Redni broj

Objekat

Stacionaža (km)

Napomena

Sektor 1, deonice 1-5

1.

Most

0+210

L=10m

2.

Podvožnjak

1+071

Pločast propust L=5m

3.

Propust

1+478

Pločast propust

4.

Nadvožnjak

1+714

L=84m

5.

Podvožnjak

2+540

Pločast propust L=5m

6.

Most

2+988

L=25m

7.

Most

3+514

L=25m

8.

Propust

5+191

Propust 1000

9.

Most

5+825

L=210m

10.

Nadvožnjak

7+570

11.

Most

8+098

L=70m

12.

Most

8+515

L=70m

13.

Tunel

9+680

Tunel 1 L=220m

14.

Nadvožnjak

10+020

15.

Nadvožnjak

10+564

16.

Tunel

11+738

Tunel 2 L=225m

17.

Nadvožnjak

12+153

18.

Nadvožnjak

12+475

19.

Most

12+850

20.

Most

13+732

21.

Most

13+980

L=600m

22.

Tunel Božurani

15+608

L=620m

23.

Most

16+423

L=10m

24.

Nadvožnjak

17+184

L=84m

25.

Most

17+810

L=140m

26.

Most

18+051

L=35m

27.

Most

18+415

L=325m

28.

Nadvožnjak

18+985

L=35m

29.

Most

19+207

L=140m

30.

Tunel 4

19+642

L=265m

31.

Most

19+882

L=35m

32.

Nadvožnjak

20+155

L=90m

33.

Tunel Račun. brdo

20+837

L=1175m

34.

Most

21+550

L=175m

35.

Most

21+921

L=250m

36.

Tunel 6

22+230

L=220m

37.

Most

22+907

L=1030m

38.

Most

25+400

L=8m

39.

Most

26+500

L=34m

40.

Most

28+631

L=10m

41.

Most

29+800

L=8m

42.

Most

30+110

L=8m

43.

Most

31+793

L=12m

44.

Most

33+116

L=112m

45.

Most

33+622

L=8m

46.

Most

34+928

L=34m

47.

Most

35+157

L=34m

48.

Most

36+573

L=35m

49.

Most

37+535

L=12m

50.

Most

37+970

L=35m

51.

Most

38+277

L=12m

52.

Most

38+550

L=175 m

Sektor 2, Deonica 6

53.

Most

L=8m

54.

Most

L=8m

55.

Most

L=20m

56.

Most

L=8m

57.

Most

L=8m

58.

Nadvožnjak

L=84m

59.

Most

L=102m

60.

Nadvožnjak

L=84m

61.

Most

L=8m

62.

Most

L=8m

63.

Most

L=8m

64.

Most

L=510m

65.

Nadvožnjak

L=84m

66.

Most

L=112m

67.

Most

L=112m

68.

Nadvožnjak

L=84m

69.

Most

L=306m

70.

Nadvožnjak

L=84m

71.

Most

L=8m

72.

Nadvožnjak

L=84m

73.

Most

L=112m

74.

Nadvožnjak

L=84m

75.

Nadvožnjak

L=84m

76.

Nadvožnjak

L=84m

77.

Nadvožnjak

L=84m

78.

Most

L=510m

79.

Nadvožnjak

L=84m

80.

Most

L=476m

81.

Tunel

Borovčani L=290m

82.

Most

L=204m

83.

Most

L=340m

84.

Most

L=238m

85.

Tunel

Štacija L=600m

86.

Most

L=204m

87.

Most

L=442m

88.

Tunel

Lužani L=760m

89.

Tunel

Klisura L=400m

90.

Most

L=78m

91.

Most

L=408m

92.

Most

L=204m

93.

Most

L=136m

94.

Most

L=238m

95.

Tunel

Mijačići L=550m

96.

Most

L=646m

97.

Tunel

Rača L=520m

98.

Most

L=316m

99.

Most

L=136m

100.

Most

L=272m

101.

Most

L=8m

102.

Most

L=136m

103.

Most

L=238m

104.

Most

L=170m

105.

Most

L=34m

106.

Tunel

Merdare L=520m

107.

Most

L=238m

108.

Most

L=102m

109.

Most

L=102m

110.

Most

L=170m

111.

Most

L=136m

3.1.2. Razmeštaj pratećih sadržaja u koridoru auto-puta

Prateći sadržaji auto-puta dele se na:

1) funkcionalne sadržaje putnog saobraćaja za održavanje, upravljanje i obezbeđenje bržeg, sigurnijeg, udobnijeg i pouzdanijeg transporta robe i ljudi na auto-putu: a) baze za održavanje puta, b) objekte kontrole i upravljanja i v) objekte naplate putarine;

2) prateće sadržaje – za potrebe korisnika u saobraćaju: a) parkirališta i b) uslužni centri (stanice za snabdevanje pogonskim gorivom (u daljem tekstu: benzinske stanice), moteli, restorani, TIR centri i dr).

Utvrđuju se sledeći osnovni kriterijumi za razmeštaj pratećih sadržaja u koridoru auto-puta E-80:

1) razmeštaj pratećih sadržaja obezbediće funkcionalno zadovoljavanje;

(a) osnovnih zahteva bezbednosti saobraćaja – nepovoljnim se smatraju sve lokacije pratećih sadržaja na samoj petlji i u njenoj neposrednoj blizini, ulaznim i izlaznim kracima petlje; obezbeđenje veze sa auto-putem se vrši posebnim ulaznim i izlaznim saobraćajnim trakama prema kriterijumima koji se primenjuju za petlje;

(b) konfora korisnika auto-puta i konfora korisnika pratećeg sadržaja – lokacija pratećeg sadržaja ne sme da predstavlja mesto „nasilnog” usporenja na auto-putu;

(v) osnovnih zahteva u pogledu sadašnjih i budućih potreba i mogućnost fazne realizacije pratećih sadržaja u zavisnosti od porasta saobraćaja i neophodnih rekonstrukcija.

2) bezbednost saobraćaja može se obezbediti formiranjem paralelnih servisnih saobraćajnica sa jednom ulivnom i jednom izlivnom trakom za više pratećih sadržaja;

3) poštovanje optimalnih funkcionalnih rastojanja između pratećih sadržaja;

4) ravnomerno raspoređivanje pratećih sadržaja na celoj deonici auto-puta, radi obezbeđenja ravnomernije raspodele direktnih i indirektnih koristi za lokalnu zajednicu, mogućnosti zapošljavanja, prihoda lokalnih zajednica od poreza na profit objekata i dr;

5) na jednoj lokaciji može biti po pravilu jedna dominantna funkcija pratećeg sadržaja auto-puta sa pojedinim dopunskim, kompatibilnim sadržajima sa više korisnika, sa jednom ulaznom saobraćajnicom sa auto-puta i jednom izlaznom saobraćajnicom na auto-put;

6) odstupanje od kriterijuma pod tač. 2) i 3) ovog stava i gušći raspored pratećih sadržaja na koridoru moguć je kod urbanih centara (Prokuplje i Kuršumlija) i na prilazu putnom administrativnom prelazu Merdare, zbog veće frekvencije ulaznog i izlaznog saobraćaja na auto putu;

7) rangiranje deonica prema verovatnoći korišćenja pratećih sadržaja u koridoru auto-puta na osnovu prosečnog godišnjeg dnevnog saobraćaja i svojstva uticajnog područja posmatrane deonice auto-puta (rang ukrštanja, godišnji obim i neravnomernost ulazno – izlaznog saobraćaja);

8) stacionaža određenog sadržaja predstavljaju stacionažu na sredini dužine u odnosu na izliv i uliv sa auto-puta; stacionaže za planirane prateće sadržaje na delu koridora sa detaljnom regulacijom (Tematska karta broj 1, listovi 1-10) date su tačno, dok su za planirane prateće sadržaje za deo koridora bez detaljne regulacije date orijentaciono (sa tačnošću maksimum +/- 1000 m) i biće bliže definisane kroz izmenu i dopunu ovog prostornog plana (detaljnu regulaciju). U odnosu na smer rasta stacionaže određene su pozicije pratećih sadržaja desno/levo.

U izgradnji pratećih sadržaja u koridoru auto-puta preporučuje se poštovanje principa: bio – klimatske arhitekture i ekoloških kriterijuma sa malim stepenom uticaja na sredinu; korišćenja obnovljivih izvora energije i naprednih tehnika gradnje koje koriste sunce za grejanje i vetar za klimatizaciju, kao i lokalne građevinske materijale; uklapanja u pejzaž i dr.

3.1.2.1. Funkcionalni sadržaji

Baze za održavanje puta

Baze za održavanje puta imaju osnovnu ulogu servisiranja svih potrebnih radova zimskog i letnjeg održavanja puta, a komplementarni su im i objekti u funkciji informatike (telefonske veze, regulisanje i kontrola saobraćaja i sl.).

Utvrđuju se sledeći posebni kriterijumi za izbor lokacija baza za održavanje puta:

(1) blizina naselja, mogućnost opremanja komunalnom infrastrukturom, ekološka pogodnost;

(2) funkcionalno rastojanje od 40 do 60 km. U cilju obezbeđivanja normalnog funkcionisanja auto-puta u roku od dva sata u toku zimskog perioda, deonica ne sme da bude duža od 40 – 60 km, pod pretpostavkom da je brzina uklanjanja snega 20-30 km/h i da je baza optimalne veličine. Normativima redovnog održavanja puteva, prema kojima je preglede puta obavezno vršiti tri puta na dan, dužina deonice je takođe ograničena do 50 km;

(3) mogućnost manipulisanja vozila (petlje, naplata putarine);

(4) površina od 2 do 3 ha.

U koridoru auto-puta E-80, predviđene su dve baze za održavanje puta, i to:

(1) „Prokuplje zapad” – u sastavu Petlje „Prokuplje – zapad”, na stacionaži km 23+500. Sadrži i centar za kontrolu i upravljanje. Pripadajuća deonica za održavanje auto-puta ove baze je od petlje „Merošina” do petlje „Beloljin”;

(2) „Rudare” – u sastavu Petlje „Rudare”, na orijentacionoj stacionaži km 60+000. Pripadajuća deonica za održavanje auto-puta ove baze je od petlje „Beloljin” do administrativnog prelaza „Merdare”. Lokacija ove baze data je orijentacionim položajem i može biti korigovana u skladu sa programom razvoja JP „Putevi Srbije”, kao upravljača puta, u skladu sa Zakonom o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13) i kroz izmenu i dopunu Prostornog plana (detaljnu regulacionu razradu), pri čemu će se odrediti tačna stacionaža.

U cilju obezbeđivanja stalne prohodnosti i bezbednosti puta, baze za održavanje imaju sledeće osnovne funkcije:

redovno održavanje kolovoza i njemu pripadajućih površina (uključujući manje popravke kolovoza) i objekata, kao i održavanje saobraćajne signalizacije i putne opreme;

zimsko održavanje, koje pre svega predstavlja čišćenje snega i posipanje soli, kako bi se time obezbedila prohodnost puta;

svakodnevne redovne preglede kolovoza i objekata;

intervencije u vanrednim okolnostima, kao što su „špic” u saobraćaju i saobraćajne nesreće;

vođenje i nadzor nad saobraćajem.

Pored navedenih radova, baza za održavanje predviđene su da izvode i ostale radove na održavanju, koji se ne odnose direktno na održavanje i nadzor nad putevima, kao što su kompletno održavanje vozila i opreme.

2) Objekti i službe kontrole i upravljanja

Objekti i službe kontrole i upravljanja saobraćajem, koji imaju osnovnu namenu nadgledavanja odvijanja saobraćaja, policijske kontrole (stanice), informacionog centra i pružanja pomoći (punkta), uobičajeno se lociraju kod baza za održavanje puta u zavisnosti od njihovog ranga.

Lokacije objekata kontrole i upravljanja mogu se, u skladu sa programom razvoja JP „Putevi Srbije”, odrediti i u okviru ostalih funkcionalnih sadržaja (po potrebi i parkirališta) u koridoru auto-puta.

Za potrebe kontrole i upravljanja tunelskim delovima deonica auto-puta utvrđuju se dva centra za upravljanje:

Centar za upravljanje „Božurna” – Pogon na km 15+275 desno (u pravcu rasta stacionaže) i Pogon sa centrom za upravljanje na km 15+950 levo;

Centar za upravljanje „Račkovo brdo – Pogon sa centrom za upravljanje na km 20+200 desno i Pogon na km 21+450 levo.

3) Objekti naplate putarine

Za obezbeđenje zatvorenog sistema naplate putarine predviđena su dva čeona naplatna mesta (u daljem tekstu: ČNM) na auto-putu E-80, (uz napomenu da se sistem naplate putarine odnosno status ČNM može korigovati u skladu sa politikom upravljača auto-puta JP „Putevi Srbije”):

(1) ČNM „Merošina” na stacionaži km 2+125, između petlje „Merošina” na koridoru auto-puta E-75 (km 0+000) i planirane petlje „Merošina – istok” na stacionaži km 5+215;

(2) ČNM „Merdare” na orijentacionoj stacionaži km 75+750 pre administrativnog prelaza „Merdare”;

(3) kao i bočne ulivno – izlivne naplatne stanice (BNS).

3.1.2.2. Prateći sadržaji za korisnike auto-puta

Parkirališta

Parkirališta sa parkinzima površine 1,5-5 ha imaju osnovnu funkciju obezbeđenja sigurnog i konfornog putovanja, u prvom redu odmora i dopunsku funkciju promocije turizma u okruženju.

Utvrđuju se sledeći posebni kriterijumi za izbor lokacija parkirališta sa parkinzima:

(1) tehnički zahtevi saobraćaja (u podnožju, na sredini ili vrhu putnog uspona i sl); poseban prostor za parkiralište za automobile, teretna vozila i autobuse;

(2) funkcionalno rastojanje od 10 do 20 km – obostrano i naizmenično razmeštanje parkirališta za kraće zaustavljanje vozila i zadržavanje putnika sa potrebnim konforom za kraće zadržavanje i predah (od 15 do 30 minuta);

(3) poželjna je blizina većih ili manjih naselja, vidikovca, vodenog ogledala i sl. (prirodni ambijent), kao i opremljenost ili pogodnost lokacije za opremanje komunalnom infrastrukturom (za vodu za piće i sanitarni čvor) i telefonskim vezama za pružanje pomoći vozačima.

U koridoru auto-puta E-80 moguće je formirati parkirališta u pojasu auto-puta, kao fazu u realizaciji planiranih lokacija odmorišta i uslužnih centara ili kao posebne lokacije na rastojanju ne manjem od 4km od lokacije odmorišta i uslužnog centra.

Odmorišta i uslužni centri

Odmorišta

Odmorišta podrazumevaju duže zadržavanje korisnika puta (30-90 min.) i imaju razdvojene površine za parkiranje putničkih vozila, autobusa, teretnih vozila i ako postoji potreba turističkih vozila. Ona sadrže sve programe parkirališta, kao i dodatno javni telefon, osvetljenje, restorane, prodavnice i dr. Na odmorištu mogu biti i benzinske stanice i auto servisi za manje usluge i popravke. Slobodne površine su predviđene za odmor i kraću rekreaciju korisnika puta. U skladu sa Pravilnikom o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), definišu se dva tipa odmorišta, i to O1 i O2.

U koridoru auto-puta E-80, deonica Niš – Merdare, predviđeno je četiri odmorišta, i to:

odmorište „Merošina” (tip O2), obostrano, na stacionaži km 3+250, površine 3,49 ha (desno) i 3,49 ha (levo), sa benzinskom stanicom tipa II;

odmorišta „Jug Bogdanovac” (tip O1), obostrano, na stacionaži km 13+050, površine 3,27 ha (desno) i 3,35 ha (levo), sa benzinskom stanicom tipa I;

odmorište „Beloljin” (tip O1), obostrano, na stacionaži km 37+800, površine 3,99 ha (desno) i 4,38 ha (levo), sa benzinskom stanicom tipa I;

odmorište „Kuršumlija” (tip O2), obostrano, na orijentacionoj stacionaži 51+500, sa benzinskom stanicom tipa II.

Uslužni centri

Uslužni centri su celoviti multifunkcionalni prateći sadržaji koji prvenstveno služe za duže zadržavanje korisnika puta. Oni se, pored prethodno navedenih elemenata, opremaju motelima, kamping prostorom za rekreativna vozila, benzinskim stanicama, servisima, radionicama i dr. Oni su mali i specifično urbanizovani kompleksi potpuno komunalno opremljeni. Interne saobraćajnice i površine za parkiranje razvijaju se po vrstama vozila (putnički automobili, teretna vozila, autobusi), kao i po svrsi zadržavanja (npr. izdvojeno parkiralište za motel). Uslužni centri imaju veliki broj zaposlenih i lokalne korisnike iz šireg područja puta.

Pristup uslužnim centrima se obezbeđuje direktno sa puta za korisnike puta, dok se za lokalne korisnike i zaposlene obezbeđuje sa lokalne putne mreže, bez spajanja saobraćaja. Parking se formira na posebnim površinama oslonjenim samo na lokalnu putnu mrežu i pešačko kretanje do i od uslužnog centra.

Uslužni centri prvenstveno služe za potrebe korisnika puta, zbog čega su potrebe ostalih korisnika prihvatljive samo u onoj meri u kojoj ne ugrožavaju neophodan kvalitet usluge i nivo sigurnosti za korisnike auto-puta.

U koridoru auto-puta E-80, deonica Niš – Merdare, predviđen je jedan uslužni centar „Prokuplje”, obostrano, na stacionaži km 28+150, površine 5,34 ha (desno) i 5,16 ha (levo), sa motelom tipa II i benzinskom stanicom tipa II.

Posebni sadržajibenzinske stanice i moteli

Benzinske stanice na auto-putu obavezni su prateći sadržaji u koridoru auto- puta i predstavljaju punktove manje i srednje veličine, pretežno sa specijalizovanim saobraćajnim sadržajima za snabdevanje pogonskim gorivom, priborom i rezervnim delovima, za pružanje usluga opravke vozila, pranja vozila i drugo, uz odgovarajuće zadovoljavanje potreba (predah, uzimanje hrane, kupovina i sl.) u toku kraćeg i srednjeg zadržavanja putnika, sa mogućnošću dužeg zadržavanja u slučaju ozbiljnije opravke vozila i pešačke veze benzinske stanice sa drugim smeštajnim sadržajima. Benzinske stanice mogu biti samostalni objekti ili u sklopu motela.

Utvrđuju se sledeći posebni kriterijumi za izbor lokacija benzinskih stanica:

(1) funkcionalno rastojanje od 20 do 30 km – obostrano i naizmenično razmeštanje samostalnih benzinskih stanica tipa I (benzinsko – putnička stanica) i tipa II (benzinsko – servisna stanica, pododeljak 4.3.). Ukoliko zbog prolaska kroz urbane centre i prilaza putnim prelazima nije moguće ispoštovati to pravilo, dozvoliće se odstupanje u funkcionalnom rastojanju i smicanju;

(2) benzinske stanice u sastavu motela manjeg su kapaciteta i imaju osnovnu namenu usluge gostiju motela;

(3) poželjno je obezbeđenje obostranog pristupa (sa auto-puta i sa državnog puta ili javnog opštinskog puta), gde je to moguće;

(4) površina od 1,5 do 3 ha.

U koridoru auto-puta E-80, deonica Niš – Merdare, predviđeno je pet benzinskih stanica, i to:

benzinska stanica „Merošina” tipa II, obostrano, na stacionaži km 3+250, u sastavu odmorišta „Merošina”;

benzinska stanica „Jug Bogdanovac” tipa I, obostrano, na stacionaži km 13+050, u sastavu odmorišta „Jug Bogdanovac”;

benzinska stanica „Prokuplje” tipa II, obostrano, na stacionaži 28+150, u sastavu uslužnog centra „Prokuplje”;

benzinska stanica „Beloljin” tipa I, obostrano, na stacionaži km 37+800, u sastavu odmorišta „Beloljin”;

benzinska stanica „Kuršumlija” tipa II, obostrano, na orijentacionoj stacionaži 51+500, u sastavu odmorišta „Kuršumlija”.

Moteli u koridoru auto-puta predstavljaće punktove sa najbogatijim sadržajima, za najduže zadržavanje putnika radi potreba saobraćaja, odmora, rekreacije i turizma (koji podrazumeva najmanje jedno noćenje).

Utvrđuju se sledeći posebni kriterijumi za izbor lokacija motela:

(1) funkcionalno rastojanje od 30 do 60 km (tip I), odnosno 80-160 km (tip II). Ukoliko zbog prolaska kroz urbane centre i prilaza putnim prelazima nije moguće ispoštovati to pravilo, dozvoliće se odstupanje u smicanju;

(2) moteli mogu biti organizovani kao tip I (standardni motel) i tip II (motel u turističko – rekreativnom kompleksu, pododeljak 4.3.). U zavisnosti od pogodnosti lokacije, moteli će se graditi sa obe strane auto-puta, radi racionalizacije poslovanja i korišćenja izgrađenih kapaciteta, sa međusobnom pešačkom i kolsko – službenom vezom. Moguće je i premostiti auto-put objektom koji u svom sklopu ima uslužne sadržaje motela;

(3) lokacije su uslovljene položajem, prirodnim i stvorenim vrednostima područja, blizinom naselja, mogućnošću povezivanja sa državnim putevima i javnim opštinskim putevima, odnosno uz najveća saobraćajna čvorišta, posebno prema najznačajnijim turističkim destinacijama;

(4) površina tip I okvirno od 0,8 ha do 2 ha i tip II od 2 ha, pa naviše s tim da, ako je u njegovom sklopu i benzinska stanica, površine se sabiraju (za potrebe formiranja uslužnog centra površina može biti i manja od zbira, ali ne manje od 4 ha).

U koridoru auto-puta E-80, deonica Niš – Merdare, predviđen je jedan motel tipa II, obostrano, na stacionaži km 28+150, u sastavu uslužnog centra „Prokuplje”.

3) TIR centri

TIR centri („International Road Transports”) u koridoru auto-puta predstavljaju punktove prvenstveno za teška transportna vozila sa osnovnim i specijalizovanim sadržajima: za servisiranje, snabdevanje pogonskim gorivom, priborom i rezervnim delovima, pranje vozila i dr; uz odgovarajuće zadovoljavanje ostalih potreba (predah, higijena, uzimanje hrane, kupovina i sl); parkingom za minimum 50 teretnih vozila i više putničkih vozila i autobusa, sa potrebnim prolaznim trakama; zelenim razdelnim ostrvom, ulaznim i izlaznim kolovoznim trakama. Posebni kriterijumi za izbor lokacija TIR centara su: funkcionalno rastojanje od oko 200 km; na prilazu većim saobraćajnim čvorištima; mogućnost infrastrukturnog opremanja; površina od 3 ha do 5 ha.

U koridoru auto-puta E-80, planirana je izgradnja jednog TIR centra „Rudare” na orijentacionoj stacionaži km 62+000.

3.2. PLAN VEZA AUTO-PUTA SA OKRUŽENJEM

Veze auto-puta E-75 s okruženjem ostvarivaće se putem petlji, a ostale putne mreže preko denivelisanih ukrštanja, primenom sledećih kriterijuma:

1) obezbeđenje veza s auto-putem na mestima ukrštanja s državnim putevima I reda i saobraćajno najfrekventnijim državnim putevima II reda ili javnim opštinskim putevima, uz korišćenje alternativnih putnih pravaca;

2) obezbeđenje veze sa auto-putem ka gradskim i opštinskim centrima u okruženju koridora, po mogućnosti na mestu postojećih ukrštanja sa pravcima glavnih gradskih – naseljskih saobraćajnica;

3) obezbeđenje veze sa auto-putem za pojedina područja (planirana za razvoj turizma od međunarodnog i nacionalnog značaja) i značajne prostorno – razvojne strukture (industrija, robno – transportni centri i dr).

3.2.1. Petlje

Ovim prostornim planom utvrđen je položaj osam petlji (jedna postojeća i sedam planiranih), i to:

(1) postojeća petlja „Merošina” (km 0+000) na auto-putu E-75 – koja predstavlja početak auto-puta E-80, deonice Niš – Merdare, sa postojećom funkcijom povezivanja auto-puta E-75 sa državnim putem IB reda broj 35, odnosno planiranom funkcijom povezivanja sa auto-putem E-80;

(2) petlja „Merošina – istok” (km 5+215) – u funkciji veze auto-puta sa državnim putem IB reda broj 35, Merošinom i dalje sa državnim putem IIB reda broj 417;

(3) petlja „Prokuplje – istok” (km 17+000) – u funkciji veze auto-puta sa Prokupljem, državnim putem IB reda broj 35 i dalje posredno sa državnim putem IIB reda broj 418, državnim putem IIA reda broj 216 (veza sa naseljima Žitorađa i Doljevac) i državnim putem IIA reda broj 226 (veza sa naseljem Bojnik);

(4) petlja „Prokuplje – zapad” (km 23+815) – u funkciji veze auto-puta sa privredno – industrijskom zonom Prokuplja, Prokupljem, državnim putem IB reda broj 35 i dalje posredno sa državnim putem IIB reda broj 415;

(5) petlja „Beloljin” (km 32+270) – u funkciji veze auto-puta sa državnim putem IB reda broj 35, državnim putem IB reda broj 38 (veza sa naseljem Blace i gradom Kruševac), kao i posredno sa državnim putem IIB reda broj 415;

(6) petlja „Kuršumlija” (km 50+000) – u funkciji veze auto-puta sa Kuršumlijom, državnim putem IB reda broj 35 i državnim putem IIA reda broj 212 (veza sa naseljem Brzeće i turističkim područjem i Nacionalnim parkom „Kopaonik”);

(7) petlja „Rudare” (km 60+000) – u funkciji veze auto-puta sa državnim putem IB reda broj 35 i državnim putem IIA reda broj 228 (veza sa Prolom banjom, turističkim područjem Đavolja Varoš i Radan planina i naseljem Bojnik);

(8) petlja „Merdare” (km 76+700) – u funkciji povezivanja auto-puta, alternativnih putnih pravaca i Administrativnog prelaza „Merdare”.

3.2.2. Denivelisana ukrštanja

Denivelisanim ukrštanjima obezbeđuje se kvalitetno povezivanje i prohodnost mreže ostalih državnih i lokalnih puteva na području koridora i njegovog neposrednog i regionalnog okruženja.

Razmeštaj planiranih denivelisanih ukrštanja se utvrđuje polazeći od sledećih kriterijuma:

1) zadržavanjem postojećih trasa svih državnih i javnih opštinskih puteva i njihovog denivelisanog ukrštanja sa auto-putem;

2) obezbeđenjem denivelisanog ukrštanja za sve nekategorisane opštinske puteve (atarske puteve – poljski i šumski), s tim da mesto ukrštanja može biti pomereno sa trase atarskog puta na distanci maksimalne dužine 500 m, u kom slučaju se obezbeđuje izgradnja deonice nekategorisanog opštinskog puta duž ograde auto-puta do pogodnog mesta za ukrštanje;

3) obezbeđenjem, ukoliko je to potrebno, bar jednog denivelisanog ukrštanja za područje jedne katastarske opštine čiju teritoriju preseca auto-put;

4) razmeštajem denivelisanih ukrštanja javnih i nekategorisanih opštinskih puteva sa auto-putem obezbediće se udaljenost susednih ukrštanja koja je veća od 2 km, a manja od 4 km;

5) na otvorenom prostoru, po pravilu, prednost će imati nadvožnjaci, a u naseljima podvožnjaci, dok će ostali nadzemni vodovi (vodoprivredni, energetski i dr.) biti provedeni ispod trase u slučaju da to diktiraju lokalni uslovi (struktura tla, reljef itd.) i u slučaju da je navedeno tehničko rešenje prihvatljivo za subjekt, u čijoj je nadležnosti nadzemni vod;

6) dimenzionisanje nadvožnjaka ili podvožnjaka omogućiće prolazak svih vrsta vozila (npr. poljoprivredne mehanizacije), za dvosmerni saobraćaj, uz minimalnu visinu podvožnjaka 4,5 m i širinu 6 m;

7) propusti – mostovi (za premošćavanje vodotoka, suvih dolina i depresija) predvideće se kao višenamenski, sa mogućnošću korišćenja za kolski i pešački saobraćaj ili prolaz niske divljači;

8) instalacije i vodovi, koji su položeni uz auto-put i prugu, smestiće se van ograđenog putnog ili pružnog pojasa, a ukoliko ne postoji adekvatno rešenje za njihovo izmeštanje, instalacijama i vodovima obezbediće se posebne mere pristupa i zaštite.

Tabela 3. Denivelisana ukrštanja na koridoru autoputa (Sektor 1)

Red. br.

Prelazi preko/ispod

Ukrštanje/veza

KO

Opština

Stacionaža

Deonica

1.

Prelaz ispod auto-puta

lokalni asfaltni put Mramor – Batušinac

Balajnac

Merošina

km 00+210

01

2.

Prelaz ispod auto-puta

lokalni zemljani put

Balajnac

Merošina

km 01+071

01

3.

Prelaz preko auto-puta

asfaltni put, postojeći nadvožnjak

Balajnac

Merošina

km 01+714

01

4.

Prelaz ispod auto-puta

lokalni zemljani put

Gradište

Merošina

km 02+539

01

5.

Prelaz ispod auto-puta

Aleksandrovački potok, postojeći most

Gradište

Merošina

km 02+988

01

6.

Prelaz ispod auto-puta

opštinski asfaltirani put

Gradište

Merošina

km 03+513

01

7.

Prelaz preko auto-puta

petlja „Merošina istok”

Brest

Merošina

km 05+215

01

8.

Prelaz ispod auto-puta

potok, asfaltni put

Merošina

Merošina

km 05+820

02

9.

Prelaz preko auto-puta

asfaltni put

Balićevac

Merošina

km 07+571

02

10.

Prelaz ispod auto-puta

lokalni asfaltni put, Krajkovačka reka

Balićevac

Merošina

km 08+100

02

11.

Prelaz ispod auto-puta

Lepajski potok

Balićevac

Merošina

km 08+510

02

12.

Prelaz preko auto-puta

zemljani put

Balićevac

Merošina

km 10+563

02

13.

Prelaz preko auto-puta

zemljani put

Arbanasce

Merošina

km 12+475

02

14.

Prelaz ispod auto-puta

asfaltni put

Arbanasce

Merošina

km 13+733

02

15.

Prelaz ispod auto-puta

suvi potok, zemljani put

Arbanasce

Merošina

km 14+030

02

16.

Prelaz ispod auto-puta

zemljani put

Nova Božurna

Prokuplje

km 16+420

02

17.

Prelaz preko auto-puta

petlja „Prokuplje istok”

Donja Stražava

Prokuplje

km 17+000

02

18.

Prelaz preko auto-puta

asfaltni put

Đurovac

Prokuplje

km 17+185

03

19.

Prelaz ispod auto-puta

potok

Donja Stražava

Prokuplje

km 17+810

03

20.

Prelaz ispod auto-puta

zemljani put

Donja Stražava

Prokuplje

km 18+050

03

21.

Prelaz ispod auto-puta

reka Stražava, asfaltni put

Donja Stražava – Prokuplje grad

Prokuplje

km 18+400

03

22.

Prelaz preko auto-puta

asfaltni put, ul. Ćirila i Metodija

Prokuplje grad

Prokuplje

km 18+985

03

23.

Prelaz ispod auto-puta

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

km 19+200

03

24.

Prelaz ispod auto-puta

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

km 19+880

03

25.

Prelaz preko auto-puta

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

km 20+155

03

26.

Prelaz ispod auto-puta

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

km 21+570

03

27.

Prelaz ispod auto-puta

zemljani put, Crkveni potok

Prokuplje

Prokuplje

km 21+920

03

28.

Prelaz ispod auto-puta

reka Toplica, pruga

Prokuplje – Bela Voda

Prokuplje

km 22+910

03

29.

Prelaz preko auto-puta

petlja „Prokuplje zapad”

Prokuplje

Prokuplje

km 23+815

04

30.

Prelaz ispod auto-puta

zemljani put

Ćukovac

Prokuplje

km 25+400

04

31.

Prelaz ispod auto-puta

zemljani put

Gubetin

Prokuplje

km 26+450

04

32.

Prelaz ispod auto-puta

asfaltni put

Potočić

Prokuplje

km 28+632

04

33.

Prelaz ispod auto-puta

zemljani put

Drenovac

Prokuplje

km 29+799

04

34.

Prelaz ispod auto-puta

Kondželjska reka

Drenovac

Prokuplje

km 30+111

04

35.

Prelaz ispod auto-puta

potok

Bresničić

Prokuplje

km 31+793

04

36.

Prelaz preko auto-puta

petlja „Beloljin”

Bresničić

Prokuplje

km 32+280

05

37.

Prelaz ispod auto-puta

zemljani put

Kondželj

Prokuplje

km 33+180

05

38.

Prelaz ispod auto-puta

zemljani put

Kondželj

Prokuplje

km 33+622

05

39.

Prelaz ispod auto-puta

Draguška reka

Donja Konjuša

Prokuplje

km 34+928

05

40.

Prelaz ispod auto-puta

državni put IIA reda

Donja Konjuša

Prokuplje

km 35+157

05

41.

Prelaz ispod auto-puta

zemljani put

Viča

Prokuplje

km 36+573

05

42.

Prelaz ispod auto-puta

Suvodolski potok

Tulare

Prokuplje

km 37+570

05

43.

Prelaz ispod auto-puta

asfaltni put

Tulare

Prokuplje

km 37+990

05

44.

Prelaz ispod auto-puta

Backa reka

Tulare

Prokuplje

km 38+280

05

45.

Prelaz ispod auto-puta

reka Toplica

Viča

Prokuplje

km 38+550

05

3.2.3. Paralelni alternativni putni pravci

Osnovne funkcije paralelnog alternativnog putnog pravca auto-puta E-80 su:

– obezbeđenje alternativnog saobraćajnog pravca istok – zapad u Infrastrukturnom koridoru, radi omogućavanja obavljanja dela saobraćaja na ovom pravcu bez naplate putarine;

– prijem saobraćaja sa poprečnih putnih pravaca i usmeravanje na auto-put preko najbližih petlji;

– povezivanje državnih puteva I i II reda i opštinskih puteva i zadovoljenje lokalnih saobraćajnih potreba u Infrastrukturnom koridoru.

Polazeći od osnovnih funkcija, položaj koridora alternativnog putnog pravca utvrđen je primenom sledećih kriterijuma: (a) da se nalazi u blizini koridora auto-puta i (b) da povezuje gradske i opštinske centre i veća naselja u okruženju koridora.

Koridor alternativnog putnog pravca pružaće se paralelno koridoru auto-puta sa deonicama sa leve i desne strane, čije će se fukcionalno povezivanje ostvariti državnim putem IB reda broj 35 i petljama u denivelisanim ukrštajima, i to:

na području grada Niša alternativni pravac se prostire napuštenom trasom nekada magistralnog puta M-25, od državnog puta IIA reda broj 158 preko naselja 9. Maj, Mramor, Aleksandrovo, do planirane petlje „Merošina – istok” (potrebna sanacija);

kroz Merošinu alternativni pravac se prostire od državnog puta IB reda broj 35 kod planirane petlje „Merošina – istok” južno i preko Lepajskog potoka, dalje sa južne strane naselja Brest, potom istočno do državnog puta IB reda broj 35;

od Merošine do Prokuplja alternativni pravac zadržava postojeću trasu državnog puta IB reda broj 35;

južno od Prokuplja planira se alternativna saobraćajnica koja se prostire od državnog puta IB reda broj 35 (kružna raskrsnica sa saobraćajnicom ka petlji „Prokuplje – istok”), južno ka naselju Novo Selo, potom zapadno do državnog puta IIB reda broj 418 i u nastavku preko izgrađenog mosta preko Toplice, potom do državnog puta IIA reda broj 216, dalje sa leve strane reke Toplice do državnog puta IIB reda broj 415, preko reke Toplice do saobraćajnice koja vodi do naplatne rampe „Prokuplje – zapad” i do državnog puta IB reda broj 35. Ovaj pravac predstavlja neophodnu novu deonicu radi smanjenja obima tranzitnog saobraćaja kroz Prokuplje i vrši povezivanje četiri državna puta, industrijske zone, železničke i autobuske stanice u Prokuplju. Do realizacije nove deonice južno od Prokuplja alternativni put ostaje državni put IB reda broj 35 kroz Prokuplje. Nakon realizacije nove deonice državnog puta IB reda broj 35 južno od Prokuplja, postojeća deonica kroz urbano područje postaće gradska saobraćajnica;

od Prokuplja do Merdara alternativni pravac se prostire kompletno državnim putem IB reda broj 35, osim na mestima gde se vrši preklapanje trase auto-puta i gde će se izgraditi nekomercijalni paralelni državni put.

3.3. UTICAJ KORIDORA AUTO-PUTA NA PRIRODU I ŽIVOTNU SREDINU I MERE ZAŠTITE

3.3.1. Zaštita prirode i prirodnih dobara

Područje Prostornog plana obuhvata mali deo Parka prirode „Radan” koji je u statusu područja u postupku zaštite. Granicama Prostornog plana obuhvaćeni deo tog područja je u režimu zaštite II i III stepena.

Od evidentiranih prirodnih dobara na području Prostornog plana, izvan koridora, nalaze se tri objekta geonasleđa koji po svojim vrednostima i značaju ispunjavaju uslove za zaštitu kao spomenici prirode, i to: epigenetska klisura Toplice oko uzvišenja Hisar kod Prokuplja (br. 1 na referalnoj karti br. 1 i 2); konglomeratični ostenjaci u selu Krčmare (br. 2); formacija bazaltnih blokova na brdu Brankova kula (br. 3).

Na koridoru, u pojasu auto-puta i zaštitnom pojasu nema pojedinačnih ili grupa stabala drveća reprezentativnih u pogledu vrste, dimenzija i starosti i značajnih u kulturno – istorijskom i drugom pogledu.

Područje Prostornog plana obuhvata delove ekološki značajnih područja (u daljem tekstu: EZP) ustanovljenih Uredbom o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10), i to:

– EZP Radan, koje obuhvata budući PIO „Radan”, Emerald područje Radan kao deo tzv. Smaragdne mreže područja (Emerald Network of Areas of Special Conservation Interest – AsCI) značajnih sa stanovišta primene Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (Bernska konvencija) u Srbiji i PBA područje Radan – odabrano područje za dnevne leptire (Prime Butterfly Areas) po programu Butterfly Conservation Europe; granice Emerald i PBA područja su šire od granica predela izuzetnih odlika, tako da obuhvataju i koridor auto-puta;

– EZP „Lalinačke slatine”, IPA područje – međunarodno značajna područja za biljke (Important Plant Areas), ustanovljeno po programu Plantlife International – PlantEuropa, koje obuhvata dvadesetak odvojenih prostornih fragmenata u dolinama Toplice i Južne Morave, između sela Lalince i Balinovac, na kojima postoji fragilni ugroženi tip centralnobalkanskih slatinskih staništa; jedan od reprezentativnih primera tih staništa u okviru ovog IPA područja, između sela Lalince i Dudulajce, izvan granica Prostornog plana , zaštićen je kao spomenik prirode pod imenom „Lalinačka slatina”, na površini 250 ha; koridor auto-puta preseca jedan od fragmenata IPA područja između sela Baličevac i Arbanasce na dužini oko 600 m.

Shodno Uredbi o ekološkoj mreži, delovi vodotoka i priobalja Toplice i Kosanice koji su u prirodnom i poluprirodnom stanju imaju status ekoloških koridora.

Uredbom o ekološkoj mreži, a u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS” br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16), na EZP zabranjeni su uništavanje i narušavanje staništa, uništavanje i uznemiravanje divljih vrsta i promena namena površina pod prirodnom i poluprirodnom vegetacijom (livade, pašnjaci, tršćaci i dr.).

Uredbom o ekološkoj mreži granice ekološki značajnih područja Republike Srbije određene su na preglednoj (sitnorazmernoj) referalnoj karti samo okvirno i propisano je da će se one precizno definisati na ortofoto i katastarskoj podlozi razmere 1:5000. Takođe, čl. 15. i 16. Zakona o zaštiti prirode utvrđena je obaveza kartografskog prikaza staništa i tipova staništa koji treba da budu sastavni deo planova i programa. S obzirom da se nisu stekli neophodni uslovi da nadležne, odnosno zadužene institucije te obaveze izvrše, bliži prostorni i funkcionalni odnos koridora auto-puta, ekološki značajnih područja i staništa utvrdiće se u toku izrade i ekološkog licenciranja tehničke i dodatne planske dokumentacije.

Najosetljivija staništa su slatine (na delu deonice kroz topličku kotlinu), hrastove šume – sladuna, cera i kitnjaka (na delu deonice Kuršumlija – Merdare) i vodotoci (Toplice i Kosanice i njihovih pritoka) sa pribrežnom vegetacijom. Najosetljivije životinjske grupe su sisari (slepo kuče, šareni tvor, srna, divlja svinja, zec, vuk i dr.), uključujući slepe miševe i lovnu divljač, ptice (buljina, utina, lastavičar, vetruška, siva čaplja, prepelica i jarebica i gnezda ptica iz familije vrana), vodozemci i gmizavci.

Plansko rešenje trase odnosno koridora auto-puta ne indikuje značajne nepovoljne uticaje na biodiverzitet, predeo i ciljeve očuvanja i celovitost ekološki značajnih područja, a očekivani uticaji mogu se izbeći, smanjiti ili nadoknaditi.

Prostornim planom određuju se sledeće mere i preporuke za izbegavanje, otklanjanje i umanjivanje nepovoljnih uticaja izgradnje auto-puta na prirodu i prirodne vrednosti kojih će se pridržavati investitor i izvođač radova prilikom izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova:

projektovati i izgraditi odgovarajuće ekološke prelaze shodno Pravilniku o specijalnim tehničko – tehnološkim rešenjima koja omogućavaju nesmetanu i sigurnu komunikaciju divljih životinja („Službeni glasnik RS”, broj 72/10), a zaštitno zelenilo formirati tako da osim osnovne funkcije (zaštita od vetra, buke, erozije i dr.) ima i ulogu očuvanja i unapređenja karakteristične slike predela;

izgradnju posebnih tehničkih konstrukcija treba predvideti na prelazu trase auto-puta preko vodotoka i u kopnenom delu, u vidu posebnih prolaza/prelaza. Ovo je naročito važno za ostvarenje nesmetane komunikacije između delova staništa većeg broja vrsta sisara i vodenih organizama. Od posebnog je značaja obezbeđenje funkcionalnosti ekoloških koridora vrsta krupnih sisara (divlja svinja, vuk, mrki medved) u brdsko – planinskom delu koridora, na prostoru između Merdara i Kuršumlije. Precizne lokacije prelaza biće određene prilikom izdavanja uslova zaštite prirode za izradu tehničke dokumentacije;

očuvati potencijalna gnezdilišta kolonijalnih vrsta ptica (čaplje i druge kolonijalne vrste), odmorišta i zimovališta uz vodotokove i druge površine duž trase auto-puta;

u periodu gnežđenja ptica od 15. marta do 30. juna očuvati gnezda krupnih ptica grabljivica i vrsta iz porodice vrana (Corvidae);

izbeći seču i uništavanje strogo zaštićenih i zaštićenih drvenastih vrsta koje se nalaze na listama u okviru Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10, 47/11, 32/16 i 98/16);

prilikom trasiranja auto-puta postojeće vodotoke i krajrečnu vegetaciju u neposrednom aluvijonu maksimalno izbegavati. U slučaju neophodnosti trasiranja auto- puta kroz aluvijone rečnih tokova duž koridora, biće potrebno predvideti izgradnju posebnih tehničkih konstrukcija za umanjenje mogućih negativnih efekata na pojedine vrste i grupe;

izbeći uklanjanje pojedinačnih stabala impozantnih dimenzija koja nisu zaštićena kao spomenici prirode, a koja mogu biti vredna za zaštitu;

seču šume i uklanjanje pojedinačnih stabala drveća, posebno na mestima premošćavanja reka, zauzeće slatinskih staništa i uklanjanje gnezda ptica svesti na najneophodniji minimum;

ukoliko se u toku radova naiđe na geološka i paleontološka dokumenta (fosili, minerali, kristali i dr.), koja bi mogla predstavljati zaštićenu prirodnu vrednost nalazač je, shodno članu 99. Zakona o zaštiti prirode, dužan da o nalazu obavesti ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode u roku od osam dana od pronalaska i preduzme mere zaštite od uništenja, oštećivanja ili krađe do dolaska ovlašćenog lica.

Bliži uslovi i mere zaštite prirodnih vrednosti, odnosno divljih vrsta i njihovih staništa, predela i geonasleđa precizno će se utvrditi u postupku izrade i ekološke sertifikacije tehničke dokumentacije, a u saradnji investitora i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

3.3.2. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara

Na širem području Prostornog plana, odnosno u okviru delova ili celih katastarskih opština u obuhvatu Prostornog plana, nalaze se sledeća zaštićena, odnosno utvrđena nepokretna kulturna dobra:

1. Manastir Sv. Nikole, spomenik kulture od izuzetnog značaja – Crkva Sv. Nikole, zadužbina Stefana Nemanje podignuta u šestoj ili sedmoj deceniji 12. veka iznad leve obale Banjske reke na periferiji današnje Kuršumlije, sa u 13. veku dozidanom pripratom sa dve kule i kapelom kralja Milutina iz 14. veka (br. 22 na referalnoj karti br. 1 i 2);

2. Manastir Sv. Bogorodice, spomenik kulture od izuzetnog značaja – ostaci Crkve Sv. Bogorodice, zadužbina Stefana Nemanje podignuta u istom periodu kao i Crkva Sv. Nikole, na temeljima ranovizantijske bazilike (br. 24);

3. Markova crkva kod Kastrata, spomenik kulture – konzervirani ostaci kasnoantičke bazilike i srednjovekovne crkve podignute na zaravni desne obale Kosanice kod ušća u Toplicu (br. 25);

4. Marina kula kod Kastrata, spomenik kulture od velikog značaja – ostaci srednjovekovnog utvrđenja na kasnoantičkom lokalitetu, na uzvišenju iznad Markove crkve i sastavaka Toplice i Kosanice (br. 26);

5. Spomenik oslobodiocima Kuršumlije od Turaka, spomenik kulture, podignut 1896. godine u centru Kuršumlije u znak zahvalnosti i sećanja na oslobođenje Kuršumlije u srpsko – turskom ratu 19. januara 1878. godine (br. 23);

6. Pločnik, arheološko nalazište – ostaci naselja mlađeg neolita iz faze vinčanske kulture označene kao Vinča – Pločnik koje najverovatnije predstavlja i najstariji otkriveni metalurški centar i juvelirnicu na svetu, period 5400 – 4600 godina pre nove ere, otkrivenog 1927. godine, sa brojnim veoma vrednim nalazima /osnove kuća, peći, ognjišta, jame, ostave sa bakarnim i kamenim alatkama, delovi keramičkih posuda, figure, nakit (br. 13);

7. Rimske terme u selu Bace, arheološko nalazište – konzervirani ostaci javnog kupatila iz 3. ili 4. veka, otkriveni šezdesetih godina prošlog veka prilikom izgradnje puta i sačuvani izgradnjom vijadukta iznad lokaliteta (br. 16);

8. Crkva Sv. arhanđela Mihaila i Gavrila u Kondželju, spomenik kulture – crkva podignuta krajem 19. veka na temeljima srednjovekovne crkve iz 13. veka, u narodu poznata kao Toplička Gračanica (br. 9);

9. Prokuplje – spomenički kompleks Prokuplja koga čine srednjovekovno utvrđenje Hisar, Crkva. Sv. Prokopija i Latinska crkva, kao i spomenici kulture: zgrada Muzeja Toplice, zgrada Sokolskog doma, zgrada gimnazije, zgrada Stare gimnazije, zgrada opštine, spomenik palim Topličanima u ratovima 1912 – 1918. godine (br. 3);

10. Kulina – Balajnac, arheološko nalazište od velikog značaja – ostaci utvrđenja iz justinijanskog perioda vizantijskog carstva, sa bazilikom i cisternom za vodu, u selu Gradištu, opština Merošina (br. 1).

Za Crkvu Sv. Bogorodice i Crkvu Sv. Nikole ustanovljene su odlukama SO Kuršumlija 1987. godine zaštićene okoline, koje su potvrđene i odgovarajućim planskim dokumentima. Zaštićena okolina Manastira Sv. Bogorodica, površine 14 ha, obuhvata i prostor oko Markove crkve i ima dvostepeni režimom zaštite i korišćenja, pri čemu je neposredni prostor oko tih kulturnih dobara u I zoni zaštite, a ostali deo zaštićene okoline čini II zona zaštite. Zaštićena okolina Crkve Sv. Nikole, ima trostepeni režim zaštite i korišćenja.

Odlukom o utvrđivanju lokaliteta Pločnik kod Prokuplja za arheološko nalazište („Službeni glasnik RS”, broj 50/12) definisan je prostor nalazišta (oko 90 ha), u čijim granicama je i zaštićeno arheološko nalazište Rimske terme u selu Bace, i ustanovljena zaštićena okolina (oko 20 ha).

Za ostala utvrđena nepokretna kulturna dobra nisu u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS”, br. 71/94, 52/11 – dr. zakon, 52/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon), ustanovljene zaštićene okoline niti je precizno određen prostor zaštite kulturnog dobra.

Na području Prostornog plana nalazi se veći broj evidentiranih lokaliteta sa kulturnim i istorijskim sadržajem i vrednostima. Na osnovu pribavljenih akata nadležnih ustanova zaštite spomenika kulture i druge raspoložive dokumentacije ne može se utvrditi bliži status tih dobara, odnosno da li je za njih i kada formalno sproveden postupak evidencije i obaveštavanja u skladu sa članom 29. Zakona o kulturnim dobrima. Pri utvrđivanju planskih rešenja evidentirani lokaliteti su tretirani kao kulturna dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, odnosno kao nepokretnosti (zemljište i objekti) na kojima se primenjuju mere zaštite propisane navedenim zakonom.

Tabela 4. Zaštićena i evidentirana nepokretna kulturna dobra

Broj

na ref. karti

Katastarska

opština

Naziv i

lokacija

Vrsta i zaštitni

status NKD

Položaj

KOR(1)

OPŠTINA MEROŠINA

1.

Gradište

Kulina – Balajnac, selo Gradište, kasnoantičko arheološko nalaziše

Utvrđeno NKD – arheološko nalazište od velikog značaja

Van KOR

2.

Nova Božurnja

Ostava praistorijskog nakita, selo Nova Božurnja

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište

Van KOR

GRAD PROKUPLJE

3.

Prokuplje grad

Prokuplje – spomenički kompleks: a) utvrđenje Hisar, b) Crkva. Sv. Prokopija, v) Latinska crkva i zgrade: g) Muzeja Toplice, d) Sokolskog doma, đ) gimnazije, Stare gimnazije, e) opštine i ž) spomenik palim Topličanima u ratovima 1912 – 1918. godine

Utvrđena NKD – spomenici

kulture od velikog značaja (a, b i v) i spomenici kulture

Van KOR

4.

Gubetin

Savremena crkva na temeljima stare, selo Gubetin

Evidentirano NKD –

spomenik kulture

Van KOR

5.

Donja Toponica

Praistorijski tumul i srednjevekovno groblje, selo Donja Toponica

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište –

6.

Gornja Toponica

Antičko naselje, selo Smrdan

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište

7.

Mala Plana

Savremena crkva na temeljima stare, selo Mala Plana

Evidentirano NKD –

spomenik kulture

Van KOR

8.

Mala Plana

Praistorijski lokalitet

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište

Van KOR

9.

Kondželj

Crkva Sv. arhangela Mihaila i Gavrila

Utvrđeno NKD – spomenik kulture

Van KOR

10.

Donja Konjuša

Zborište u centru sela Donja Konjuša

Evidentirano NKD –

spomenik kulture

Van KOR

11

Viča

Praistorijsko naselje i crkva Ognjene Marije, selo Viča

Evidentirano NKD – arheološko nalazište i spomenik kulture

KOR

ZP

12.

Viča

Utvrđenje na lokalitetu Duvarine (grad Milana Toplice), selo Viča

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište

Van KOR

13.

Bace

Rimske terme i antičko naselje, selo Bace

Utvrđeno NKD – arheološko nalazište

Van KOR

14.

Bace

Temelji crkve, lokalitet Lukići, selo Bace

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište

Van KOR

15.

Bace

Crkva Sv. Joakima i Ane, selo Bace

Evidentirano NKD –

spomenik kulture

Van KOR

16.

Pločnik i Bace

Praistorijsko naselje vinčanske kulture

Utvrđeno NKD – arheološko nalazište

KOR

ZP

OPŠTINA KURŠUMLIJA

17.

Donje Točane

Ostaci Ognjeve crkve

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište

Van KOR

Donje Točane

Crkva uspenja Presvete Bogorodice

Evidentirano NKD –

spomenik kulture

18.

Barlovo

Ostaci zidova, selo Barlovo

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište

Van KOR

19.

Novo Selo

Crkva kod groblja, Novo Selo

Evidentirano NKD –

spomenik kulture i arheološko nalazište

Van KOR

20.

Novo Selo

Ostaci crkve i groblje, lokalitet Belo Polje

Evidentirano NKD – arheološko nalazište

KOR

PKI

21.

Pepeljevac

Ostaci Crkve sv. Nedelje na groblju, selo Pepeljevac

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište

KOR

PKI

22.

Kuršumlija

Manastir Sv. Nikole

Utvrđeno NKD – spomenik kulture od izuzetnog značaja

Van KOR

23.

Kuršumlija

Spomenik oslobodiocima Kuršumlije

Utvrđeno NKD – spomenik kulture

Van KOR

24.

Kuršumlija

Manastir sv. Bogorodice, Kuršumlija

Utvrđeno NKD – spomenik kulture od izuzetnog značaja

KOR

PKI

25.

Krčmare

Markova (Latinska) crkva – ostaci vizantijske bazilike

Utvrđeno NKD – spomenik kulture

KOR

PKI/PA

26.

Krčmare

Marina kula – ostaci srednjovekovnog utvrđenja

Utvrđeno NKD –spomenik kulture od velikog značaja

KOR

PKI/ZP

27.

Kastrat

Samokovo – antička rudišta

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište

Van

KOR

28.

Kastrat

Temelji Crkve – Kastrat

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište

Van KOR

29.

Visoka

Visoka, temelji crkvice sa nadgrobnicima

NKD pod prethodnom zaštitom – arheološko nalazište

KOR

PKI

30.

Ravni Šort

Brankova kula –ostaci vizantijskog utvrđenja

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište

Van

KOR

31.

Rača

Ostaci crkve kod groblja, selo Rača

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište

Van

KOR

32.

Rača

Srednjovekovno groblje kod crkve, lokalitet Staro šljakište

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište

KOR

PKI

33.

Merdare

Ostaci neolitskog naselja kod seoskog groblja

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište

KOR

ZP/PA

34.

Degremen

Ostaci neolitskog naselja

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište

Van

KOR

35.

Degremen

Ostaci srednjovekovne crkve kod Stožinića

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište

Van

KOR

36.

Degremen

Ostaci crkve kod Bačevine

Evidentirano NKD –

arheološko nalazište

Van

KOR

Položaj KOR1)/Položaj prema koridoru: Van KORizvan koridora, KOR PKIKoridor/pojas kontrolisane izgradnje, KOR ZPKoridor/zaštitni pojas, KOR PAKoridor/pojas autoputa

Definisano plansko rešenje koridora auto-puta neće ugroziti integritet i vrednosti zaštićenih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, odnosno ta dobra shodno članu 7. Zakona o kulturnim dobrima neće biti oštećena ili uništena.

Od utvrđenih kulturnih dobara, u koridoru auto-puta nalaze se: 1) Arheološko nalazište „Pločnik”, delovima zaštićenog prostora nalazišta i njegove zaštićene okoline, s tim što se ove površine ne nalaze u zaštitnom pojasu; 2) Spomenik kulture „Markova crkva” u neposrednoj blizini ose preliminarno planirane trase, spomenik kulture od velikog značaja „Marina kula” u pojasu kontrolisane izgradnje i spomenik kulture od izuzetnog značaja „Manastir Sv. Bogorodice”, udaljen od koridora oko 40 m, čiju zaštićenu okolinu koridor preseca.

Od dobara koja uživaju prethodnu zaštitu u koridoru se nalaze lokaliteti: Belo Polje – ostaci crkve i groblje, Pepeljevac – ostaci Crkve Sv. Nedelje na groblju, Visoka – temelji crkvice sa nadgrobnicima, Staro šljačište u Rači – srednjovekovno groblje kod crkve i Merdare – ostaci neolitskog naselja kod seoskog groblja. Ti lokaliteti su, osim lokaliteta Merdare, na udaljenosti od ose auto-puta većoj od 110 metara, odnosno ne nalaze se u pojasu auto-puta, tako da neće biti direktno izloženi radovima i zauzeću zemljišta. Takođe, osim lokaliteta Viča, koji je na delu koridora obuhvaćenog detaljnom planskom razradom, ostala dobra su na deonici koridora za koji će se detaljna planska razrada raditi naknadno, uz mogućnost izmene trase utvrđene ovim prostornim planom ukoliko se to pokaže neophodnim radi zaštite navedenih ili drugih naknadno identifikovanih kulturnih dobara.

Investitor odgovoran za izradu dalje planske, projektne i tehničke dokumentacije uspostaviće saradnju sa nadležnim ustanovama zaštite kulturnih dobara i pribaviti uslove i mere zaštite utvrđenih kulturnih dobara ili njihove zaštićene okoline i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, ukoliko je zbog položaja tih dobara i vrste i obima radova indikovana promena njihovog oblika, izgleda i svojstava, kao i mišljenje odnosno saglasnost na tu dokumentaciju.

Prostornim planom se posebno ukazuje na odredbe Zakona o kulturnim dobrima koje se odnose na uslove i mere istraživanja, tehničke mere i druge radove na mestima i objektima za koje se na osnovu podataka nadležne ustanove ili drugih saznanja pretpostavlja ili zna da imaju kulturne vrednosti.

Posebno su značajne sledeće obaveze investitora, izvođača radova i ustanova zaštite kulturnih dobara, i to:

– kada se u toku građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta i arheološke predmete, izvođač radova je dužan da odmah, bez odlaganja prekine radove i obavesti nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture i da preduzme mere da se nalaz ne uništi i ne ošteti i da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven;

– u slučaju da postoji neposredna opasnost oštećenja arheološkog nalazišta ili predmeta, nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture privremeno će obustaviti radove dok se na osnovu ovog zakona ne utvrdi da li je odnosna nepokretnost ili stvar kulturno dobro ili nije;

– ako to ne uradi nadležni zavod, radove će obustaviti Republički zavod za zaštitu spomenika kulture;

– obaveza investitora je da obezbedi sredstva za istraživanje, zaštitu, čuvanje, publikovanje i izlaganje dobra koje uživa prethodnu zaštitu koje otkrije prilikom izgradnje, do predaje dobra na čuvanje nadležnoj ustanovi zaštite.

3.3.3. Uticaj na životnu sredinu i mere zaštite

Zaštita životne sredine podrazumeva poštovanje svih opštih mera zaštite životne sredine i prirode i propisa utvrđenih propisima. U tom smislu se, na osnovu analize i ocene stanja životne sredine i na osnovu procenjenih mogućih uticaja, definišu smernice za zaštitu životne sredine.

Smernice za zaštitu imaju za cilj da identifikovane negativne uticaje na životnu sredinu usmere u okvire granica prihvatljivosti, a sa ciljem sprečavanja ugrožavanja životne sredine i zdravlja ljudi. One služe i da bi pozitivni uticaji zadržali takav trend. Smernice za zaštitu omogućavaju razvoj i sprečavaju konflikte u prostoru što je u funkciji realizacije ciljeva održivog razvoja.

Na osnovu rezultata izvršene multikriterijumske analize prioritetnih aktivnosti koje su predviđene planskim dokumentom, utvrđuju se smernice za zaštitu životne sredine koje su date za planirani auto-put i prateće sadržaje, odnosno za one objekte koji po prirodi svog funkcionisanja mogu predstavljati značajne zagađivače.

Opšte smernice za zaštitu životne sredine su sledeće:

adekvatno sprovođenje propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine i sprovođenje preuzetih međunarodnih obaveza, koje se odnose na sektor saobraćajne infrastrukture i sektor zaštite životne sredine;

obavezno sprovođenje smernica za zaštitu životne sredine definisanih u Strateškoj proceni uticaja i njihova detaljna razrada u procesu implementacije Prostornog plana, odnosno kroz izradu projektno – tehničke dokumentacije za pojedinačne projekte i studije o proceni uticaja na životnu sredinu u skladu sa zakonskom regulativom;

obavezno sprovođenje monitoringa kvaliteta životne sredine u skladu sa relevantnom zakonskom regulativom i Programom praćenja stanja životne sredine definisanim u Strateškoj proceni uticaja;

obavezno obezbeđivanje nadoknade u skladu sa relevantnim propisima vlasnicima objekta koji su direktno ugroženi realizacijom auto-puta (zauzimanje tj. uklanjanje objekata na trasi buduće saobraćajnice i sl.);

obezbeđivanje edukacije i učešće javnosti u svim fazama realizacije projekata u sektoru saobraćajne infrastrukture.

Mere zaštite vazduha

Za vreme izvođenja građevinskih radova potrebno je sprovesti niz mera kako bi se negativni uticaji na kvalitet vazduha sveli na minimum:

u cilju sprečavanja nekontrolisanog raznošenja građevinskog materijala transportnim sredstvima potrebno je sprovoditi čišćenje vozila pre izlaska na javne površine, kao i obavezno prekrivanje ili vlaženje materijala koji se transportuje kako ne bi došlo do njegovog razvejavanja;

po suvom i vetrovitom vremenu sprovoditi redovno vlaženje površina sa kojim može doći do razvejavanja prašine;

obavezno obezbediti tehničku ispravnost mehanizacije, redovnim (po potrebi vanrednim) tehničkim kontolama normi emisije štetnih gasova.

Ukoliko se u neposrednoj blizini nalaze ugroženi objekti, projektnom dokumentacijom je potrebno predvideti sledeće mere:

formiranje zelenih zaštitnih šumskih pojaseva, od različitih zasada otpornih na zagađenje vazduha;

izrada projekta pejzažnog rešenja za zaštitu od zagađenja vazduha u neposrednoj blizini pratećih sadržaja auto-puta (odmorišta, uslužni centri i dr.).

Mere zaštite od buke

Prethodnom analizom uticaja na životnu sredinu auto-puta urađenoj za potrebe Generalnog projekta, izvršena je analiza uticaja saobraćajne buke. Duž trase planiranog auto-puta locirano je više naselja koja u planskom periodu mogu biti izloženi prekomernim nivoima buke u toku izgradnje i u toku eksploatacije. U fazi izrade Idejnog projekta, odnosno Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, potrebno je izvršiti modelovanje saobraćajne buke i na osnovu rezultata predvideti mere u toku izgradnje i u toku eksploatacije, koje su neophodne za umanjenje uticaja buke na okolinu.

U toku izvođenja radova potrebno je preuzeti sledeće mere zaštite:

sprovoditi redovan monitoring buke u neposrednoj blizini gradilišta;

zahtevati od izvođača radova da poštuje mere ublažavanja od buke;

prilikom izvođenja radova koristiti modernu opremu sa prugušivačima buke (oprema koja zadovoljava zahteve Direktive EC/2000/14);

pridržavati se uobičajnih radnih sati u toku dana;

u blizini naselja rad sa bučnom opremom treba da bude ograničen, obavezna upotreba zaklona.

Pre puštanja auto-puta u eksploataciju, a na osnovu lokacijskih uslova, uraditi tehničku dokumentaciju za tehničke mere zaštite od buke unutar zemljišnog pojasa auto- puta (Projekat za građevinsku dozvolu tehničkih mera zaštite od buke i Projekat za izvođenje tehničkih mera zaštite od buke), pri čemu obezbediti sledeće mere zaštite:

na mestima gde dolazi do prekoračenja saobraćajne buke, u blizini naseljenih mesta i objekata, potrebno je planirati tehničke mere zaštite – konstrukcije za zaštitu od buke;

konstrukcije za zaštitu od buke moraju zadovoljavati akustične, konstruktivne i vizuelne karakteristike;

konstrukcije je potrebno dimenzionisati i realizovati za planski period od najmanje deset godina, sa mogućnošću etapne nadogradnje.

Mere zaštite tla

Zemljište na području Prostornog plana je relativno očuvano od zagađenja i velikim delom pogodno za proizvodnju hrane.

Radi zaštite auto-puta od spiranja i odronjavanja, predvideti ozelenjavanje travom, šibljem i drugim autohtonim rastinjem koja ne ugrožava preglednost puta kosina, useka, zaseka i nasipa, kao i druge kosine u putnom zemljištu na lokacijama gde je to moguće i ako karakteristike terena to omogućavaju.

Radi zaštite i sprečavanja nepovoljnog uticaja radova na izgradnji planiranog auto-puta na kvalitet zemljišta potrebno je preduzeti sledeće mere:

izgraditi kontrolisani sistem odvođenja atmosferskih voda sa kolovoza do separatora za prečišćavanje;

humusni materijal koji će biti skinut prilikom izgradnje potrebno je koristiti za humuziranje kosina nasipa. Način i mesto njegovog deponovanja utvrditi prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije;

prilikom izgradnje izbeći nepotrebno zbijanje tla;

uvesti zabranu otvaranja nekontrolisanih pristupnih puteva pojedinim delovima gradilišta;

sve manipulacije naftom i njenim derivatima u toku procesa gradnje, neophodno je obavljati na posebno definisanom mestu uz maksimalne mere zaštite kako ne bi došlo do prosipanja;

sva ambalaža za ulje i druge naftne derivate sakupljati i odnositi na kontrolisane deponije izvođača radova, sa kojih se kontrolisano odnosi preko ovlašćenog komunalnog preduzeća;

obavezno je parkiranje mašina samo na uređenim mestima;

ukoliko dođe do zagađenja tla uljem i naftnim derivatima, na tim mestima obavezno se uklanja deo zemljišta i odnosi na deponiju predviđenu za takvu vrstu otpada;

zabranjeno je pranje mašina i vozila u zoni radova;

zabranjeno je pranja miksera i odstranjivanje preostalih delova betonske mase na bilo koje površine van neposredne površine puta;

za sva pozajmišta i deponije izraditi potrebnu tehničku dokumentaciju (projekti rekultivacije);

izgraditi kontrolisani sistem odvođenja atmosferskih voda sa kolovoza do separatora za prečišćavanje.

Mere zaštite voda

Zaštita voda i njihovo korišćenje ostvaruje se u okviru integralnog upravljanja vodama sprovođenjem mera za očuvanje površinskih i podzemnih voda i njihovih rezervi, kvaliteta i količina. Vode se mogu koristiti, a otpadne vode ispuštati uz primenu odgovarajućeg tretmana, na način i do nivoa koji ne predstavlja opasnost od zagađivanja. Mere zaštite voda obezbeđuju sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vode opasnih, otpadnih i drugih štetnih materija, praćenje i ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda, kao i kvaliteta otpadnih voda i njihovo prečišćavanje. Radi zaštite i sprečavanja nepovoljnog uticaja auto-puta na kvalitet voda potrebno je preduzeti sledeće mere:

obavezno je očuvanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda u skladu sa zahtevanom klasom kvaliteta;

u blizini vodotokova korisititi samo kvalitetan materijal za nasip, kao što je šljunak bez primesa zemlje ili drugih nečistoća;

prilikom izrade tehničke dokumentacije predvideti zone od biljnog pokrivača između saobraćajnice i vodnih tela;

ispuštena voda u recipijent kvalitetom mora da odgovara propisima i zahtevima Uredbe o utvrđivanju Vodoprivredne osnove Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 11/02), što se dokazuje projektom za vodotokove i podzemne vode;

projektno – tehničkom dokumentacijom predvideti zaštitu erozija i sedimentacije;

projektno – tehničkom dokumentacijom predvideti rešenje obezbeđivanja izvorišta podzemnih i površinskih voda i zaštitu vodonosnih slojeva od zagađenja. Zbog specifičnosti izvorišta Viča potrebno je detaljnije sagledati potencijale izvorišta i potencijalnu ugroženost izvorišta i na osnovu prikupljenih podataka, uz poštovanje mera zaštite i sagledavanja prikupljenih mišljenja, potrebno je formirati optimalno tehničko rešenje za izvorište Viča;

na mestima ukrštanja auto-puta sa vodotokom obezbediti proticanje merodavnih računskih velikih voda građenjem propusta i mostova;

auto-put ne sme da prekine vodonosne slojeve, ukoliko preseca tehničkom dokumentacijom predvideti drenažni sloj kojim će se sačuvati kontinuitet vodonosnog sloja;

odvodnjavanje atmosferske vode mora da se obezbedi kontrolisanim sistemom odvođenja atmosferskih voda sa kolovoza do separatora za prečišćavanje pre upuštanja u recipijent;

svi objekti koji su u funkciji auto-puta, ako ispuštaju otpadne vode u vodotok (ugostiteljski objekti, administrativni, radionice i servisi) moraju obezbediti tretman voda do druge kategorije po svim parametrima definisanim kategorizacijom vodotokova;

prilikom projektovanja sistema za odvodnjavanje otpadnih voda sa kolovozne površine posebnu pažnju obratiti na mestima ukrštanja auto-puta sa vodotokovima radi sprečavanja direktnog izlivanja štetnih materija u recipijente;

donošenje akta koji reguliše obim i vremenske intervale postupka kontrole, čišćenja i prema potrebi popravke objekta odvodnjavanja površinskih voda i objekata za njihovo prečišćavanje.

Mere zaštite prirodnih dobara, flore i faune

Opšte mere zaštite zaštićenih područja prirodnih vrednosti, flore i faune date su u tački 3.3.1. Prostornog plana.

U fazi izgradnje auto-puta potrebno je sprovesti mere zaštite kako bi se uticaji na floru i faunu posmatranog prostora minimalizovali, i to:

gradilište organizovati na minimalnoj površini potrebnoj za njegovo funkcionisanje;

pri izboru lokacije voditi računa da to ne bude prostor sa izraženim karakteristikama flore i faune kako bi se izbegao nepotreban gubitak biotopa;

u slučaju da je u periodu pripreme lokacije i izvođenja radova neophodno ukloniti šumsku vegetaciju u određenom obimu, neophodno je odabrati, obeležiti doznačnim žigom i evidentirati stabla za seču (izvršiti doznaku), isplanirati izvlačenje i skladištenje drvne zapremine, do njene predaje vlasniku (korisniku) zemljišta sa koga je vegetacija uklonjena;

potrebno je definisati lokacije eventualnih pozajmišta zemlje, izvorišta kamena i lokacije za odlaganje otkrivke (jalovine), koju nakon izvršenih radova treba iskoristiti za sanaciju pozajmišta;

adekvatan monitoring zagađenosti vazduha i zemljišta, u skladu sa sa zakonskom regulativom;

u slučaju da tokom radova na lokaciji dođe do havarijskog izlivanja goriva, ulja i drugih opasnih i štetnih materija i supstanci, neophodno je izvođačkim projektom predvideti blagovremenu evakuaciju zagađenog zemljišta na mesto i pod uslovima nadležne komunalne službe i trenutnu sanaciju terena.

3.3.4. Mere zaštite od udesa i mere zaštite u vanrednim situacija

S obzirom na činjenicu da postoji verovatnoća udesa vozila koja transportuju opasne materije neophodno je predvideti posebne mere zaštite u takvim situacijama. Niz mera koje su planirane u sklopu opšte zaštite životne sredine imaju svoj puni smisao i obezbeđuju značajnu pouzdanost čitavog sistema i u slučajevima havarijskih zagađenja. Nasipi preko pet metara i mostovi preko vodotokova predstavljaju najugroženija mesta na auto-putu na kojima postoji najveći rizik od zagađenja usled akcidenta.

Imajući u vidu značaj područja kroz koje prolazi trasa budućeg auto-puta potrebno je da se u fazi projektovanja objekta predvide mere prevencije i mere sanacije.

Mere prevencije su:

obavezno predvideti tehničke mere zaštite u poprečnom profilu puta (izdignuti ivičnjaci, popunjavajući slojevi, hidroizolacioni slojevi);

studijom procene uticaja na životnu sredinu obavezno predvideti mere zaštite u fazi gradnje i u fazi eksploatacije;

obavezno predvideti mere ograničenja brzine za vozila koja prevoze opasne terete;

potrebno je planirati deponovanje određenih količina sorbenta i odgovorajuće mehanizacije u bazi za održavanje deonice auto-puta.

Mere sanacije su:

u fazi projektovanja treba predvideti mere evakuacije i neutralizacije toksičnih supstanci;

u slučaju havarije vozila sa opasnim teretom (u praškastom, granularnom, tečnom ili gasovitom stanju) saobraćaj obavezno zaustaviti, prebaciti na drugu traku auto-puta i poslati zahtev specijalizovanoj službi u najbližem mestu ili bazi za održavanje ili Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova;

potrebno je oganičiti isticanje opasne materije;

potrebno je ograničiti izlivenu tečnost na prostor na koji se izliva;

prikupljene materije tretirati sa posebnim postupcima regeneracije i njihovo deponovanje na specijalizovane deponije;

obavezna upotreba specijalnih sorbenasa i drugih sredstava za dekontaminaciju terena i saniranje posledica na mestu izlivanja opasnih materija;

ukoliko dođe do zagađenja u granicama i van granica pojasa auto-puta obavezno primenti metode remedijacije, kako zemljišta, tako i podzemnih voda ukoliko dođe do kontakta;

tehničkom dokumentacijom predvideti preventivne i operativne mere zaštite, reagovanje i postupke sanacije za slučaj havarijskog izlivanja opasnih materija u okolinu.

Za preventivnu zaštitu od požara, kao i njegovo uspešno eliminisanje, primenjivaće se Zakonom o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 20/15), utvrđene mere i kriterijumi protivpožarne zaštite. Duži tuneli predstavljaju najugroženije objekte od požara pa je, prilikom izrade tehničke dokumentacije, potrebno izraditi elaborat o zaštiti od požara i pribaviti saglasnost na tehničku dokumentaciju Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

3.4. UTICAJ KORIDORA AUTO-PUTA NA FUNKCIONISANJE NASELJA I RAZVOJ PRIVREDE

Uticaj koridora autoputa na funkcionisanje mreže naselja

Mrežu naselja na području Prostornog plana čine fragmenti mreža naselja na teritoriji grada Niša i opština Merošina, Prokuplje i Kuršumlija. Najjači uticaj ostvaruje Niš (van područja Prostornog plana), kao i Prokuplje (delom na području Prostornog plana) i Kuršumlija (na području Prostornog plana).

Na području koridora auto-puta E-80, deonica Niš-Merdare, mogu se izdvojiti dve celine sa aspekta analize funkcionisanja naselja u njegovom neposrednom okruženju. Na delu deonice auto-puta, Sektor 1 (do profila Pločnik), dužine 40 km, za koji je definisana detaljna regulacija u zaštitnom pojasu auto-puta, obuhvaćeni su delovi 29 katastarskih opština odnosno 27 naselja u opštinama Merošina i Prokuplje, tj. područje na kojem je prema popisu stanovništva 2011. godine živelo ukupno 38.038 stanovnika ili oko 36.000 stanovnika u naseljima čija su građevinska područja u kontaktnom području koridora auto-puta. Na Sektoru 2 (Pločnik – Merdare), dužine 37 km, obuhvaćene su cele katastarske opštine na teritoriji opština Prokuplje (Pločnik) i Kuršumlija (20), u kojima je prema poslednjem popisu živelo 15.447 stanovnika.

Koridor auto-puta većim delom pruža se van nastanjenih delova obuhvaćenih katastarskih opština, odnosno van građevinskih područja naselja. Prvenstveno prolazi preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta tangirajući građevinska područja naselja.

Na delu Sektora 1, Deonice 3 (pododeljka 2.3. i tačke 3.1.1. ovog prostornog plana) auto-put preseca jedno naselje gradskog tipa (Prokuplje), odnosno deonica auto-puta koja se pruža severno od Prokuplja prolazi/tangira delove raštrkanog građevinskog područja ovog naselja. Takođe, manji broj zaselaka koji su se razvijali duž poprečnih komunikacija putne mreže u koridoru auto-puta, trpeće efekte prolaska auto-puta, tj. neće se nalaziti u celosti na jednoj njegovoj strani, što je prisutno kod naselja: Jug Bogdanovac, Arbanasce, Stražava, Prokuplje, Drenovac, Kondželj i Donja Konjuša. Zbog izgradnje auto-puta doći će do preusmeravanja, odnosno ukidanja pojedinih postojećih komunikacija i uspostavljanja novih (preko nadvožnjaka i podvožnjaka), što se neće negativno odraziti na postojeće veze naselja Aleksandrovo, Baličevac i Arbanasce sa opštinskim centrom Merošinom, odnosno Donje Stražave, Potočića, Male Plane, Bresničića, Kondželja, Donje Konjuše i Tulara sa gradskim centrom Prokupljem. Na Sektoru 1, na trasi i u zaštitnom pojasu auto-puta nema objekata javnih službi. Poređenjem pozitivnih i negativnih efekata eksploatacije auto-puta, potencira se pristupačnost prostoru, skraćivanje vremena putovanja, oživljavanje privrednih aktivnosti, otvaranje mogućnosti za razvoj određenih delatnosti i zapošljavanja lokalnog stanovništva, što će ublažiti uticaj neželjenih efekata izuzimanja dela poljoprivrednog zemljišta iz proizvodnje i preusmeravanja pojedinih postojećih komunikacija među naseljima.

Na Sektoru 2, kojim su obuhvaćeni delovi opštine Kuršumlija i jedno naselje (Pločnik) u opštini Prokuplje, strateške odrednice u pogledu uticaja koridora auto- puta na razvoj mreže naselja i diferencijaciju funkcija centara u mreži obuhvataju:

organizaciju i razvoj malih/patuljastih naselja do 100 stanovnika i najbrojnijih, malih seoskih naselja od 101 do 500 stanovnika, posebno centara zajednice naselja Grabovnice i Rače, kao i lokalnih seoskih i specijalizovanih centara Barlova, Rudara, Degrmena i Merdara, pri čemu osnovu budućeg razvoja treba tražiti u povezivanju prirodnih pogodnosti i saobraćajnog položaja na koridoru auto-puta;

jačanje manjeg urbanog areala u okruženju nastalog lokalnom koncentracijom stanovništva i funkcija u Kuršumliji kao jedinom gradskom naselju i opštinskom centru na ovom delu deonice auto-puta;

zaustavljanje demografskog pražnjenja gotovo svih obuhvaćenih naselja i poremećaja u socio – ekonomskoj strukturi stanovništva;

jačanje intenziteta korišćenja prostora u odnosu na sadašnje veoma male gustine naseljenosti.

Razvojno – propulzivna uloga koridora auto-puta na ovom delu deonice ima višestruke i delimično, suprotne uticaje na razvoj i uređenje sela, tj. na očuvanje primarne funkcije seoskih atara kao sistema poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Negativni efekti mogu se ispoljiti zbog mogućnosti uticaja koridora na stihijsko zauzimanje pojaseva namenjenih realizaciji i zaštiti auto-puta, za stambenu izgradnju, podizanje privrednih objekata i sl. kao i usled gubljenja ekonomskog interesa jednog dela vlasnika poljoprivrednih fondova za obavljanje poljoprivrednih delatnosti. S druge strane, preovlađujući pozitivni efekti očitavaju se u povećanju pristupačnosti prostora, oživljavanju sela prema modelu integralnog ruralnog razvoja, kojim se obezbeđuje ekonomski prosperitet i demografska stabilnost, na bazi lokalnih resursa i turističkih potencijala, što bi omogućilo otvaranje novih radnih mesta i razvoj dopunskih aktivnosti, naporedo sa jačanjem lokalne inicijative.

Usmeravanje privrednog razvoja

Lokaciono – razvojni potencijal pojasa koridora auto-puta E-80, deonica Niš – Merdare je značajan u delovima slivova reke Toplice i njene pritoke Kosanice i povezivanju ovog prostora sa Koridorom X (sa kontaktima sa Koridorom VII i Koridorom IV), auto-putem E-75, tj. u povezivanju Pomoravlja i istočnog dela Balkana sa AP Kosovo i Metohija.

Na području Prostornog plana nalaze se privredni i urbani centri: Merošina, Prokuplje, Kuršumlija, a u neposrednom funkcionalnom okruženju su Niš, Priština i drugi centri. Uz druge mere i programe, njihovo saobraćajno integrisanje u prostor Republike Srbije smatra se jednim od glavnih preduslova bržeg privrednog i socijalnog razvoja.

Postojeću privrednu strukturu planskog područja odlikuju dominantne delatnosti poljoprivrede, šumarstva, prerađivačke i prehrambene industrije. Osnovna pogodnost za razvoj je korišćenje prirodnog potencijala (proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda, prerada drveta, bilja i šumskih plodova, turizam i dr.). Ograničenja u ovom pojasu ogledaju se u dužem periodu privredne stagnacije i teškog prolaska kroz proces restrukturiranja privredne strukture i privatizacije, u kom su pojedina preduzeća prestala sa radom. Takođe, u novije vreme je izraženija tendencija pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u građevinsko u rubnim zonama naselja, posebno duž glavnih putnih pravaca.

Područje Prostornog plana nalazi se na delu istražnog polja za koje je odobreno izvođenje geoloških istraživanja nafte i gasa južno od Save i Dunava (istražni prostor iz Registra istražnih prostora broj 1915).

Razvoj poljoprivrede

Polazeći od toga da na području Prostornog plana dominira poljoprivredno zemljište sa oko 60% površina, sa posebnim pogodnostima za poljoprivredne delatnosti u ravničarskom delu terena koji se prostire duž aluviona Toplice, pa sve do severnih padina planine Radan, koje gravitiraju ka Toplici (plodne oranice sa najzastupljenijim jednogodišnjim zasadima i povremenim površinama pod voćnjacima), pri čemu ne treba zanemariti ni značaj površina pod livadama, pašnjacima i šumama u okviru brdsko – planinskih terena kojim prolazi Sektor 2, Deonica 6 auto-puta, osnovne planske smernice za razvoj agroindustrijskog sektora obuhvataju:

održivo korišćenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta u zoni uticaja koridora i maksimalno očuvanje postojećeg kvaliteta poljoprivrednog zemljišta;

primenu integralnog i organskog sistema proizvodnje, zaštitu agro i bio diverziteta, negu i promociju proizvodnje i plasman tradicionalnih lokalnih proizvoda i osiguravanje prihoda malih proizvođača;

podsticanje proizvodnje poljoprivredno – prehrambenih artikala visokog kvaliteta, čiji će transport biti značajno poboljšan, a tržišni plasman proširen zahvaljujući uticaju koridora;

ulaganja u revitalizaciju proizvodnje i gazdinstava – proširenje poseda, sprečavanje usitnjavanja obradivog poljoprivrednog zemljišta uređenog komasacijom na parcele čija je površina manja od 1 ha, smanjenje zavisnosti poljoprivredne proizvodnje od klimatskih uslova i proširenje proizvodnje radi zadovoljenja ne samo ličnih potreba domicilnog stanovništva, obnova pašnjačkog stočarstva, obnova i podizanje novih dugogodišnjih zasada u voćarstvu, uzgoj autohtonih biljnih vrsta i rasa stoke;

veću povezanost poljoprivrede sa prerađivačkom industrijom i ulaganja u izgradnju malih pogona za preradu mleka, mesa, voća i za sakupljanje, doradu, pakovanje lekovitog bilja i šumskih plodova.

Razvoj i razmeštaj industrije

Na planskom području, razvoj industrije se usmerava na povezivanje industrijskih park – zona u Prokuplju i Kuršumliji, tj. na mogućnost formiranja većeg industrijskog kompleksa i većih proizvodnih pogona čiji bi se značaj mogao proširiti i na regionalnom nivou. Time se podstiče orijentacija ka međunarodnom pravcu i Koridoru H, koji vodi dolinama Velike i Južne Morave sa kontaktima sa dunavsko – savskim pojasom i Koridorom VII, ali i pravcima ka susednim državama, prvenstveno sa Republikom Bugarskom i Republikom Makedonijom. U nacionalnim okvirima, mogućnosti razvoja ove zone vezane su za privrednu saradnju sa industrijskim – privrednim centrima, prvenstveno na magistralnim koridorima duž Zapadne Morave, kao i privrednim centrima AP Kosovo i Metohija.

Povoljna saobraćajna povezanost (auto-put i železnica), blizina sirovinskih resursa, dobra infrastrukturna opremljenost i mala ulaganja koja su neophodna za njihovo aktiviranje i obnovu, čine posebno atraktivnim za formiranje industrijske park – zone u Prokuplju i Kuršumliji. U njima bi se zadržalo dosadašnje opredeljenje na prehrambenu i drvnu industriju s obzirom na bazu za unapređenje već postojećih industrijskih kompleksa koji rade („HISSAR” a.d. prehrambena industrija iz Prokuplja, JUROFUNGO d.o.o. Kuršumlija, Frunik Kuršumlija, DOO „Radiša”, „Vitana” d.o.o, Simpo „Šik” d.o.o. i „Jugo – adrija” d.o.o, Kuršumlija), ali se ovde takođe mogu stvoriti uslovi za dalji industrijski razvoj prerađivačke i tekstilne industrije (Nikodije Stojanović – TATKO – industrija filcanih proizvoda iz Prokuplja, manjih preduzeća za tekstil i tekstilne proizvode : „Mipa komerc”, „Cuca”, „Topličanka komerc”, „Burda” (samostalna zanatska krojačka radnja), „AS”, „Vuteks” (samostalna zanatska radnja za proizvodnju lake, teške i dečije konfekcije i dr, Kuršumlija), građevinskih, saobraćajnih i sličnih usluga („LEONI wiring systems southeast” d.o.o. fabrika kablova za automobilsku industriju iz Prokuplja), komercijalnih i poslovno – finansijskih usluga, formiranjem opremljenih lokacija (novih i starih) za razvoj malih i srednjih preduzeća. Posebnim merama treba podstaći i aktiviranje neiskorišćenog potencijala nekada značajnih privrednih nosilaca na ovom području, a koji trenutno ne posluju (metaloprerađivačka industrija „Metalac i fabrika konfekcije „7 jul”, Kuršumlija).

Pored ovih industrijskih zona, već su formirani nukleusi radnih zona „Aleksandrovo” i „Jug Bogdanovac”, a infrastrukturno su opremljeni, ali neiskorišćeni kapaciteti u okviru postojećeg kompleksa Trikotaža „Omladinka” – u stečaju (pogodan za razvoj tekstilne industrije) u opštini Merošina. Takođe, „inkubatori” razvoja ruralnog područja su u naseljima Donja Stražava, Potočić i Tulare u opštini Prokuplje, zahvaljujući podsticanju razvoja preduzetništva, porodičnog biznisa, malih i srednjih preduzeća. Na teritoriji opštine Kuršumlija moguće je formiranje manjih industrijskih zona u rubnom delu naselja Grabovnice i na potezu Rača – Merdare, i to za razvoj manjih proizvodnih pogona za poljoprivrednu proizvodnju, korišćenje kapaciteta konfekcijske industrije koja je pod stečajem „Rača”, Rača i za razvoj različitih poslovnih i uslužnih delatnosti koje se mogu javiti kao prateći sadržaji uz razvoj naselja Merdare kao centra uz carinu, zbog njegovog položaja neposredno uz administrativnu liniju prema AP Kosovo i Metohija.

Razmeštaj privrednih (industrijskih, proizvodnih) struktura na planskom području zasniva se na jačanju privredne konkurentnosti i teritorijalne kohezije nakon realizacije auto-puta, čime će se uticati na podizanje tzv. „stepena investicione privlačnosti” okruženja, najpre za razvoj aktivnosti i funkcija kojima će se valorizovati pogodnosti položaja u koridoru auto-puta i za razvoj drugih saobraćajnih pravaca koji omogućavaju povećanje kvaliteta dostupnosti i povezanosti naselja i aktivnosti u njegovom koridoru i zoni uticaja.

Razvoj turizma

Na osnovu ocene stanja turističkog potencijala na prostoru obuhvaćenim Prostornim planom i njegovog neposrednog i šireg okruženja, kao i mogućnosti njihovog bržeg aktiviranja u sklopu ukupne turističke ponude ovog područja, razvoj turizma treba prilagoditi potrebama drugih turističkih tržišta i lokalnog stanovništva, ali i zahtevima koje tranzit na auto-putu postavlja u pogledu udobnosti i prijatnosti putovanja.

Prema Zakonu o PPRS područje Prostornog plana sa njegovim neposrednim i regionalnim okruženjem pripada planiranim turističkim klasterima Jugoistočna i središnja i zapadna Srbija, dok se kao primarna destinacija sa kompletnom celogodišnjom ponudom izdvaja Kopaonik.

Razvoj turizma u neposrednom okruženju koridora auto- puta, zasnivaće se na strateškim prioritetima dominantnih vidova turizma i poštovanju principa održivog razvoja. Prema utvrđenim prirodnim i kulturnim vrednostima i dosadašnjim razvojem materijalne osnove, turistička ponuda zasnivaće se na: povoljnom geo – saobraćajnom položaju, kulturno – istorijskim znamenitostima, seoskom i izletničko – rekreativnom turizmu, opremanju turističkih zona objektima turističke i ostale infrastrukture, rekonstrukciji i modernizaciji pristupnih puteva turističkim lokalitetima, izgradnji pešačkih i biciklističkih staza i dr.

Prema prirodnim i stvorenim turističkim resursima i kriterijumima tražnje šireg kruga turističke i rekreativne klijentele, turistička ponuda zasnivaće se na sledećim dominantnim vidovima turizma RPP za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga:

planinskom turizmu i rekreaciji – na Jastrepcu i Radanu sa bogatom i raznovrsnom turističkom ponudom, prvenstveno u letnjoj i delom i zimskoj sezoni, uz kulturni, seoski, lovni, ekološki i druge specijalizovane vidove turizma;

kulturnom turizmu – prvenstveno u okviru ponude arheološkog nasleđa (zona neolitskog naselja Pločnik), prirodnih vrednosti (Đavolja Varoš), spomenika kulture, etno – vrednosti tradicionalnih sela i dr, tokom cele godine (pretežno u letnjoj sezoni), uz funkcionalnu integraciju turističke ponude okruženja kulturnih dobara;

banjskom turizmu – sa celogodišnjom ponudom (sa akcentom na letnjoj sezoni) u zdravstvenoj rehabilitaciji (balneološkoj i klimatskoj), zdravstvenoj i sportskoj rekreaciji (Kuršumlijska banja, Prolom Banja i Lukovska Banja), uz planinski, kulturni, seoski, ekološki i druge vidove turizma;

gradskom turizmu – sa inicijacijom gradskog turizma u opštinskim centrima Prokuplje i Kuršumlija, uz celogodišnju ponudu (sa akcentom na letnjoj sezoni) u poslovnom i manifestacionom turizmu, rekreaciji i dr, uz funkcionalnu integraciju sa ponudom gradskog okruženja;

seoskom turizmu – sa celogodišnjom ponudom, uz planinski, eko i etno – turizam, lovni turizam, proizvodnju eko – hrane i etno – zanatskih proizvoda, panoramske puteve (Jastrepcom i Radanom), u bližoj gravitaciji turističkih i rekreativnih kompleksa, centara i mesta komercijalne turističke ponude;

turizmu specijalnih interesovanja (izletnički, ekološki, kulturološki, seoski, lovni, istraživačke ture, biciklizam i dr.), zastupljen uz sve prethodno navedene vidove turuzma, uz funkcionalnu integraciju sa njima.

Uređenje i opremanje neposrednog pojasa zaštite auto-puta treba prilagoditi svim kategorijama putnika koji su u tranzitu, a prostorni razmeštaj pratećih sadržaja za potrebe korisnika auto-puta uskladiti i sa međunarodnim standardima. Zbog toga je u koridoru auto-puta E-80, deonica Niš-Merdare, predviđen jedan uslužni centar „Prokuplje” (sa motelom) i četiri obostrana odmorišta „Merošina”, „Jugbogdanovac”, „Beloljin” i „Kuršumlija”.

3.5. ODNOS KORIDORA AUTO-PUTA PREMA DRUGIM INFRASTRUKTURNIM SISTEMIMA

3.5.1. Položaj i veze u odnosu na ostalu saobraćajnu infrastrukturu

Regionalna jednokolosečna železnička pruga broj 18. (Niš) – Doljevac – Kastrat – Kosovo Polje sa priključnim prugama broj 19. i 20. nalazi se na području Prostornog plana na deonici od Prokuplja (katastarska opština Bele Vode), do granice katastarske opštine Merdare sa AP Kosovom i Metohijom.

Koridor auto-puta E-80 pružaće se paralelno koridoru postojeće regionalne železničke pruge na različitim udaljenostima od pruge. Koridor auto-puta se približava ili ukršta sa koridorom železničke pruge na sledećim deonicama auto-puta:

– opština Prokuplje – ukršta se na km 22+838,633 (most) u katastarskoj opštini Bela Voda; a približava se od km 23 do km 28 na području katastarskih opština Bela Voda, Ćukovac, Gubetin i Donja Toponica; kod km 31 na području katastarske opštine Drenovac; od km 33 do km 37 na području katastarskih opština Kondželj, Beloljin i Tulare; od km 40 do km 41 na području katastarske opštine Pločnik;

– opština Kuršumlija – ukršta se na km 45 u katastarskoj opštini Bogujevac i između km 53 i km 54 u katastarskoj opštini Kastrat; a približava se na km 48 na području katastarske opštine Pepeljevac, na km 51 na području katastarske opštine Kastrat; na km 57 na području katastarske opštine Visoka.

Veze železničke pruge sa okruženjem obezbediće se:

postojećim železničkim stanicama i stajalištima;

denivelisanim ukrštanjima sa auto-putem.

Rekonstrukcija i modernizacija železničkih stanica i stajališta definisaće se kroz dalju izradu tehničke i planske dokumentacije.

Denivelisano ukrštanje na km 22+838,633 utvrđeno je detaljnom regulacijom u sklopu Prostornog plana, dok će denivelisana ukrštanja na km 45 i između km 53 i km 54 biti utvrđena detaljnom regulacijom auto-puta na području opštine Kuršumlija u sklopu izmena i dopuna ovog prostornog plana.

Zapadnomoravska nacionalna biciklistička ruta broj 8. od Niša do Baličevca pratiće sa severne strane koridor auto-puta E-80. Od Baličevca će nastaviti u pravcu severa prateći državni put IIB 417.

3.5.2. Položaj i veze u odnosu na ostale infrastrukturne sisteme

3.5.2.1. Položaj i veze u odnosu na vodoprivrednu infrastrukturu

Na području Prostornog plana sa koridorom auto-puta E-80 ukrštaće se planirani kraci magistralnog cevovoda Topličkog podsistema za snabdevanje vodom naselja od akumulacije „Selova” u pravcu:

Niš ̶ na području katastarske opštine Aleksandrovo;

Merošina ̶ na području katastarskih opština Lepaja, Baličevac i Merošina;

Doljevac ̶ na području katastarskih opština Stražava, Đurovac, Pojate i Nova Božurna;

Prokuplje ̶ na području katastarske opštine Prokuplje;

Kuršumlija ̶ kroz naselja Mikuljana i Kuršumlija na području katastarske opštine Kuršumlija.

U obuhvatu ili na granici sa koridorom auto-puta nalazi se dvanaest lokalnih podzemnih izvorišta vode za snabdevanje naselja vodom – dva u opštini Merošina, pet u opštini Prokuplje i pet u opštini Kuršumlija. Položaj lokalnih podzemnih izvorišta voda za snabdevanje naselja vodom i ukrštanje magistralnih cevovoda za lokalne sisteme vodosnabdevanja sa koridorom auto-puta prikazana su na Referalnoj karti broj 2.

Tabela 5. Postojeće i planirane regulacije na rekama i potocima za zaštitu autoputa od poplava

Stacionaža auto-puta (km)

Potok/reka (naziv)

Komentar

2+988.34

Aleksandrovački potok

Regulacija L= 92 m

5+825

Golema Padina

Osiguranje korita u zoni mosta

7+420

Mala Padina

Potreban propust na auto-putu i uređenje kanala. Na km 7+420 je manji sliv koji treba uvesti u postojeći putni kanal na km 7+570 (predviđen je i nadvožnjak na ovoj lokaciji).

8+105

Krajkovačka reka

Regulacija L= 73 m

8+522.45

Lepajski potok

Regulacija L= 437 m

14+062

Jugbogdanovačka reka

Regulacija L= 105 m

14+235

Suvi potok

Regulacija L= 255 m

17+781.5

Ciganski potok

Regulacija L= 188 m

18+433

Stržavska reka

Regulacija L= 311 m

19+184

Bezimeni potok

Put i kanal uređenje ispod mosta – kanal L=87 m

22+679.4

Trnavska reka

Regulacija L= 238 m

23+050 – 23+850

reka Toplica

Regulacija procenjena L= od 1027 do 1287 m

25+509

Ranđelov potok

Ovaj sliv gravitira putnom prelazu preko pruge i auto-puta. U zoni pruge potrebno je primeniti tehničko rešenje sa manjim pločastim propustom (a ne posebnim objektom) kako bi se sprečilo oticanje vode na auto-put.

26+685 – 26+785

Planska reka

Regulacija L= 142 m

26+929 – 27+161

Planska reka

Regulacija L= 237 m

27+684.55

Planska reka

Regulacija L= 371 m

28+019

Drenovački potok

Regulacija L= 182 m

30+070.10

jaruga

Regulacija L= 197m

31+793

Zdravinjska reka

Regulacija L= 197 m

33+128.4

Kondželjska reka

Postojeća regulacija

34+928 (34+943)

Draguška reka

Regulacija L= 152 m

37+074

Tisin potok

Na 37+000 vodotok uzvodno od pruge i mogući objekat na pruzi koji nije snimljen. Sliv gravitira ka Suvodolskom potoku i Toplici

37+533

Suvodolski potok

Osiguranje korita na dužini od 117 m

38+278

Backa reka

Regulacija L= 110 m

38+553.85

Toplica

Osiguranje korita na dužini od 132 m

3.5.2.2. Položaj i veze u odnosu na energetsku infrastrukturu

3.5.2.2.1. Položaj i veze u odnosu na elektroenergetsku infrastrukturu

Postojeći dalekovod 400 kV preseca koridor auto-puta na km 13+712 na području katastarske opštine Jug Bogdanovac i Arbanasce, opština Prokuplje, odakle se pruža skoro paralelno koridoru auto-puta prolazeći na ili van područja Prostornog plana. Na područje Prostornog plana ulazi na području katastarske opštine Pločnik u opštini Prokuplje, nastavlja van područja Prostornog plana do ponovnog ulaska na područje katastarske opštine Novo Selo u opštini Kuršumlija. Nastavlja pružanje na području Prostornog plana i ukršta se sa koridorom auto-puta na km 47 na području katastarske opštine Pepeljevac i na km 52 na području katastarske opštine Krčmare, odakle se oba koridora pružaju skoro paralelno.

Postojeći dalekovod 220 kV nalazi se van koridora auto-puta u katastarskim opštinama Kuršumlija i Ljuša na području Prostornog plana.

Postojeći dalekovod 110 kV broj 156 TS „Niš 1” – TS „Prokuplje” ulazi na područje Prostornog plana u katastarskoj opštini Baličevac, opština Merošina i ukršta se sa koridorom auto-puta na:

u opštini Merošina ‒ km 10+057 u katastarskoj opštini Baličevac, km 14+246 u katastarskoj opštini Jug Bogdanovac i Arbanasce;

u opštini Prokuplje ‒ km 18+089 u katastarskoj opštini Donja Stražava.

Postojeći dalekovod broj 1185 TS „Kuršumlija” – TS „Prokuplje” celom trasom nalazi se na području Prostornog plana. Ukršta se sa koridorom auto-puta na:

u opštini Prokuplje ‒ km 21+222 u katastarskoj opštini Prokuplje, km 23+077 u katastarskoj opštini Bela Voda, km 24+028 u katastarskim opštinama Bela Voda i Ćukovac, km 37+140 u katastarskim opštinama Tulare i Viča;

u opštini Kuršumlija ‒ km 44 i km 45 u katastarskoj opštini Bogujevac.

Postojeći dalekovod TS „Kuršumlija” – TS „Aleksandrovac” početnim delom trase nalazi se na području Prostornog plana i seče koridor auto-puta u opštini Kuršumlija na km 51+ u katastarskoj opštini Kastrat.

Veze dalekovoda 110 kV sa okruženjem ostvarivaće se preko trafostanica 110/35 kV TS „Prokuplje” i TS „Kuršumlija”, dalekovoda i trafostanica 35 kV i nižeg naponskog nivoa.

U obuhvatu Prostornog plana nalazi se postojeća trafostanica 110/35 „Kuršumlija” i TS 35/10 kV „ Kuršumlija 2” koja je deo postrojenja trafostanice 110/35 „Kuršumlija”, čija će se udaljenost od eksploatacionog pojasa i neposrednog pojasa zaštite auto-puta utvrditi detaljnom regulacijom koridora auto-puta u sklopu izmena i dopuna ovog prostornog plana. Postojeće trafostanice TS 35/10 kV „Merošina”, TS 35/10 kV „Beloljin” i TS 35/10 kV „Rača” u obuhvatu su šireg pojasa zaštite auto-puta na području Prostornog plana, tako da ne postoji kolizija sa auto-putem.

Planira se izgradnja novih vodova 35 kV Rača – Prolom banja (van područja Prostornog plana) i voda 35 kV od TS 35/10 kV Kuršumlija II do Prolom banje (van područja Prostornog plana).

Ukrštanja dalekovoda 35 kV sa koridorom auto-puta data su u Tabeli 8. (pododeljk 3.6.) i na Referalnoj karti broj 2.

Ograničava se realizacija lokacija za potencijalne male hidroakumulacije na rekama Toplica i Kosanica u koridoru auto-puta na km 39, km 41, km 45, km 51 i km 60 do utvrđivanja detaljne regulacije koridora auto-puta na području opštine Kuršumlija u sklopu izmena i dopuna ovog prostornog plana.

3.5.2.2.2. Položaj i veze u odnosu na gasovodnu infrastrukturu

U obuhvatu Prostornog plana nema izgrađenih gasovoda i objekata u funkciji gasovoda.

Planirana sekcija transportnog gasovoda Niš (Doljevac) – Priština gasne interkonekcije Republika Srbija – Crna Gora (uključujući AP Kosovo i Metohija) pružaće se od glavnog razvodnog čvora GRČ „Orljane” u Doljevcu do GRČ „Žitorađa”, preko teritorija opština Doljevac i Žitorađa van područja Prostornog plana. Planirana glavna merno – regulaciona stanica GMRS „Žitorađa” priključiće se na GRČ „Žitorađa” i služiće za snabdevanje gasom potrošača u opštinama Žitorađa i Merošina. Od GRČ „Žitorađa” transportni gasovod pružaće se do GRČ „Prokuplje” na koji će se priključiti GMRS „Prokuplje” sa koje će se prirodnim gasom snabdevati potrošači na području opštine Prokuplje.

Od GRČ „Prokuplje” transportni gasovod pružaće se u pravcu severa i na područje Prostornog plana ulaziće na području katastarskih opština Novo Selo i Đurovac, gde će se ukrštati u blizini petlje „Prokuplje istok” sa koridorom auto-puta na orijentacionoj stacionaži km 16+700. Gasovod će pratiti koridor auto-puta do km 20, odakle nastavlja da zaobilazi urbani centar Prokuplje van područja Prostornog plana, na koje ponovo ulazi i ukršta se sa koridorom auto-puta pre petlje „Prokuplje – zapad”. Pravac pružanja transportnog gasovoda nastavlja da prati koridor auto-puta i državnog puta IB reda broj 35 do granice katastarske opštine Merdare sa AP Kosovom i Metohijom. Koridor transportnog gasovoda ukrštaće se sa koridorom auto-puta na orijentacionim stacionažama:

području opštine Prokuplje – km 16+700, km 18+900, km 19+800, km 24+500 i km 37+700 na području katastarske opštine Viča; km 45 na području katastarskih opština Bogujevac i Grabovnica;

području opštine Kuršumlija – km 51 i km 53 na području katastarske opštine Kastrat.

Razvodni gasovodi za Merošinu, Blace i Kuršumliju ukrštaće se sa koridorom auto-puta: između km 5 i km 6 na području katastarske opštine Brest, opština Merošina; na km 37 na području katastarske opštine Viča, opština Prokuplje; pre km 51 na području katastarske opštine Kuršumlija, opština Kuršumlija.

Veza planiranog transportnog i razvodnih gasovoda sa okruženjem ostvarivaće se preko gasovodnih objekta:

na području Prostornog plana

GRČ „Blace” na području katastarske opštine Viča, opština Prokuplje,

GMRS „Kuršumlija” na području katastarske opštine Kuršumlija, opština Kuršumlija;

van područja Prostornog plana

GRČ „Orljane” u Doljevcu, GRČ „Žitorađa” i GRČ „Prokuplje”,

GMRS „Doljevac”, GMRS „Žitorađa”, GMRS „Merošina” i GMRS „Prokuplje”.

Sva mesta ukrštaja gasovoda sa auto-putem data su orijentaciono, a tačna mesta i načini ukrštanja, lokacije objekata u funkciji gasovoda kao i tačna trasa gasovoda odrediće se izradom odgovarajuće planske i tehničke dokumentacije za transportni gasovod.

Koridor auto-puta ukrštaće se na više mesta i sa planiranom gasovodnom mrežom pritiska do 16 bar, a tačna mesta i načini ukrštanja odrediće se odgovarajućom planskom i tehničkom dokumentacijom koja će se izraditi za potrebe sistema distributivnih gasovoda na području obuhvaćenih opština.

3.5.2.2.3. Položaj i veze u odnosu na elektronsku infrastrukturu

Magistralni optički kabl Niš – Priština nalazi se na području Prostornog plana. Položaj magistralnog optičkog kabla sa privodima prikazan je na Referalnoj karti broj 2. Njihova ukrštanja sa auto-putem naznačena su u Tabeli 8. (pododeljak 3.6).

Položaj postojećih, planiranih i potencijalnih baznih stanica mobilne telefonije dat je na Referalnoj karti broj 2.

3.6. UPOTREBA ZEMLJIŠTA I PREGLED UKRŠTANJA KORIDORA AUTO-PUTA SA OSTALIM TEHNIČKIM SISTEMIMA

Postojeća upotreba prostora na području Prostornog plana (površine 213,92 km2) ima sledeću strukturu (Tabela 6.):

poljoprivredno zemljište 84,16 km2 (39,3%);

šume i šumsko zemljište 120,75 km2 (56,5%);

vodne površine (tekuće vode i akumulacija) 0,6 km2 (0,3%);

neplodne površine 8,42 km2 (3,9%).

Na području Prostornog plana zemljište se koristiti u najvećoj meri kao poljoprivredno i šumsko, a manjim delom kao građevinsko (Tabela 6.).

Na području opštine Prokuplje na poljoprivrednom zemljištu u kotlinskim delovima dominira voćarstvo (jabuke, šljive i višnje,) vinogradarstvo i ratarstvo (žitarice) u brežuljkastoj zoni, a stočarstvo (svinje, goveda, ovce, živina i dr.) na planinski, višim terenima. Najpovoljniji tereni su u kotlinskom delu i rečnim terasama Toplice i njenih pritoka do 350mnv. Zone povoljne za livade i pašnjake su na višim terenima pobrđa i planinskim delovima. Na području opštine Kuršumlija na poljoprivrednom zemljištu pretežno su pašnjačke i livadske površine, uz manje površine njiva u dolinskom severoistočnom delu, pri čemu još uvek preovlađuje ekstenzivan karakter proizvodnje.

Tabela 6. Bilans korišćenja zemljišta po jedinicama lokalne samouprave

Opština/ grad

Korišćenje zemljišta (ha – %)

Ukupno

Poljoprivredno

Šumsko

Vodno

Ostalo

Merošina

1050,2

12,5

16,2

0,1

0

48,6

5,8

1115,0

5,2

Prokuplje

1572,2

18,7

373,3

3,1

16,6

28,1

110,9

13,2

2073,0

9,7

Kuršumlija

5793,7

68,8

11685,8

96,8

42,5

71,9

682,5

81,0

18204,5

85,1

Ukupno

8416,1

39,3

12075,3

56,5

59,1

0,3

842,0

3,9

21392,5

100,0

Prema podacima iz CORINE baze podataka o korišćenju zemljišta u 2012. godini (http://land,copernicus,eu/pan – european/corine – land – cover/)

Promene u bilansu osnovne namene prostora su planskim rešenjima usmerene ka zauzimanju zemljišta za potrebe realizacije i izgradnje infrastrukturnog objekta auto- puta (Tabela 7.).

Tabela 7. Prikaz bilansa namene prostora na području Prostornog plana u ha

Godina

Namena prostora

Poljoprivredno

Šumsko

Vodno

Ostalo

Ukupno

Merošina

2016

1050,2

16,2

0

48,6

1115,0

2020

894,0

6,2

0

214,8

2020/2016

– 156

– 10

+166

Prokuplje

2016

1572,2

373,3

16,6

110,9

2073,0

2020

1332,6

363,0

16,6

360,8

2020/2016

– 240

– 10

+250

Kuršumlija

2016

5793,7

11685,8

42,5

682,5

18204,5

2022

42,5

2022/2015

– 200

– 200

0

+400

Ukupno područje Prostornog plana (1+2+3)

2016

8416,1

12075,3

59,1

842,0

21392,5

2022

7820,1

11855,3

59,1

1658

2022/2016

– 596

– 220

0

+816

Planirane promene u bilansu namene prostora do 2022. godine odraziće se najviše na poljoprivredno zemljište koje će se smanjiti za oko 6 km2, uglavnom za potrebe izgradnje infrastukturnog objekta auto-puta i pratećih sadržaja javne namene.

Tabela 8. Spisak tačaka ukrštanja koridora autoputa sa granicama jedinica lokalnih samouprava i drugim tehničkim infrastrukturnim objektima (Sektor 1)

R. br.

Oznaka

ukrštanja

Objekat

KO

Grad/

opština

Stanje

Opis ukrštanja

Stac. km

Tip objekta

Deonica

1.

UP1

asfaltni put

Balajnac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 00+210

most

01

2.

UE1

DV 10kV

Balajnac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 00+300

01

3.

UP2

zemljani put

Balajnac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 01+071

podvožnjak

01

4.

UP3

zemljani put

Balajnac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 01+478

podvožnjak

01

5.

UP4

asfaltni put

Balajnac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 01+714

nadvožnjak

01

6.

UK1

Granica KO

Balajnac – Gradište

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 02+232

01

7.

UV1

cevovod iz Selove

Gradište

Merošina

planirano

Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod

km 02+400

podvožnjak

01

8.

UP5

zemljani put

Gradište

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 02+539

podvožnjak

01

9.

UR1

regulacija – Aleksandrovački potok

Gradište

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 02+988

postojeći most

01

10.

UP6

asfaltni put

Gradište

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 03+513

most

01

11.

UO1

optički kabl

Gradište

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 03+810

01

12.

UE2

podzemni DV 10kV

Gradište

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 03+864

01

13.

UK2

Granica KO

Gradište-Brest

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 04+463

01

14.

UR2

propust f1000

Brest

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 05+191

podvožnjak

01

15.

UP7

petlja „Merošina-zapad”

Brest

Merošina

planirano

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 05+215

nadvožnjak

01

16.

UG1

razvodni gasovod MG-11

Brest

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod

km 05+398

01

17.

UE3

podzemni DV 10kV

Brest

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 05+408

01

18.

UB1

biciklistički koridor

Brest

Merošina

planirano

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 05+521

02

19.

UV2

vodovod

Brest

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod

km 05+530

02

20.

UO2

optički kabl

Brest

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 05+557

02

21.

UK3

Granica KO

Brest – Merošina

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 05+753

02

22.

UK4

Granica KO

Brest – Merošina

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 05+756

02

23.

UK5

Granica KO

Brest – Merošina

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 05+800

02

24.

UP8

asfaltni put, devijacija

Merošina

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 05+820

most

02

25.

UR3

regulacija – Golema padina

Merošina

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 05+825

most

02

26.

UE4

DV 10kV

Merošina

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 05+883

02

27.

UE5

DV 35kV

Merošina

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 05+928

02

28.

UK6

Granica KO

Merošina-Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 06+085

02

29.

UP9

zemljani put

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 06+142

devijacija

02

30.

UR4

regulacija – Mala Padina

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 07+420

propust

02

31.

UG2

distributivni gasovod do 16 bar

Balićevac

Merošina

planirano

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod

km 07+520

02

32.

UB2

biciklistički koridor

Balićevac

Merošina

planirano

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 07+555

most

02

33.

UO3

optički kabl +bakarni kabl

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 07+565

02

34.

UP10

asfaltni put

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 07+571

nadvožnjak

02

35.

UE6

DV 10kV

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 07+650

02

36.

UP11

zemljani put

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 07+711

devijacija

02

37.

UO4

bakarni kabl+TK kanalizacija

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 08+070

most

02

38.

UP12

asfaltni put, devijacija

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 08+074

most

02

39.

UG3

distributivni gasovod do 16 bar

Balićevac

Merošina

planirano

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod

km 08+100

02

40.

UR5

regulacija – Krajkovačka reka

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 08+105

most

02

41.

UP13

zemljani put

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 08+318

devijacija

02

42.

UR6

regulacija – Lepajski potok

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 08+513

most

02

43.

UP14

zemljani put

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 08+627

devijacija

02

44.

UE7

DV 35kV

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 08+964

02

45.

UE8

DV 35kV

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 09+372

02

46.

UP15

zemljani put

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 09+687

tunel

02

47.

UP16

zemljani put

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 10+021

podvožnjak

02

48.

UE9

DV 110kV

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 10+057

02

49.

UE10

DV 110kV

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 10+068

02

50.

UP17

zemljani put

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 10+297

devijacija

02

51.

UP18

zemljani put

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 10+563

nadvožnjak

02

52.

UP19

zemljani put

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 10+975

devijacija

02

53.

UP20

zemljani put

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 11+948

devijacija

02

54.

UP21

zemljani puta, devijacija

Balićevac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 12+154

nadvožnjak

02

55.

UK7

Granica KO

Balićevac – Arbanasce

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 12+160

02

56.

UP22

zemljani put

Arbanasce

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 12+182

devijacija

02

57.

UP23

zemljani put

Arbanasce

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 12+475

nadvožnjak

02

58.

UP24

zemljani put

Arbanasce

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 12+846

devijacija

02

59.

UP25

zemljani put

Arbanasce

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 13+414

devijacija

02

60.

UP26

zemljani put

Arbanasce

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 13+559

devijacija

02

61.

UE11

DV 10kV

Arbanasce

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 13+671

02

62.

UE12

DV 400kV

Arbanasce

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 13+713

02

63.

UP27

asfaltni puta

Arbanasce

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 13+733

most

02

64.

UO5

optički kabl +bakarni kabl

Arbanasce

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 13+735

02

65.

UG4

distributivni gasovod do 16 bar

Arbanasce

Merošina

planirano

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod

km 13+750

02

66.

UO6

optički kabl

Arbanasce

Merošina

planirano

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 13+827

most

02

67.

UR7

regulacija – Jugbogdanovačka reka

Arbanasce

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 14+062

most

02

68.

UP28

zemljani puta, devijacija

Arbanasce

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 14+118

most

02

69.

UR8

regulacija – Suvi potok

Arbanasce

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 14+235

most

02

70.

UE13

DV 110kV

Arbanasce

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 14+246

02

71.

UP29

zemljani put

Arbanasce

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 14+266

most

02

72.

UP30

zemljani puta, devijacija

Arbanasce

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 14+310

devijacija

02

73.

UK8

Granica KO

Arbanasce – Jug Bogdanovac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 15+142

02

74.

UR9

potok

Jug Bogdanovac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 15+150

pločast propust

02

75.

UP31

zemljani put

Jug Bogdanovac

Merošina

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 15+713

tunel

02

76.

UK9

Granica KO / opštine

Jug Bogdanovac – Nova Božurna

Merošina – Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom opštine – katastarske opštine

km 15+750

02

77.

UP32

zemljani put

Nova Božurna

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 15+880

tunel

02

78.

UR10

potok

Nova Božurna

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 16+017

pločast propust

02

79.

UE14

DV 35kV

Nova Božurna

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 16+318

02

80.

UP33

zemljani put

Nova Božurna

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 16+417

most

02

81.

UP34

zemljani put

Nova Božurna

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 16+417

most

02

82.

UR11

potok

Nova Božurna

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 16+465

most

02

83.

UK10

Granica KO

Nova Božurna – Pojate

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 16+578

02

84.

UP35

put makadam

Pojate

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 16+581

devijacija

02

85.

UK11

Granica KO

Pojate – Nova Božurna

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 16+665

02

86.

UP36

zemljani put

Nova Božurna

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 16+672

devijacija

02

87.

UK12

Granica KO

Nova Božurna – Đurovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 16+681

02

88.

UG5

magistralni gasovod MG-11

Đurovac

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod

km 16+700

02

89.

UE15

DV 35kV

Đurovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 16+995

02

90.

UP37

petlja „Prokuplje istok”

Đurovac

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 17+000

nadvožnjak

02

91.

UP38

zemljani put

Đurovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 17+073

devijacija

02

92.

UO7

bakarni kabl

Đurovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 17+180

03

93.

UP39

asfaltni put

Đurovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 17+185

nadvožnjak

03

94.

UG6

distributivni gasovod do 16 bar

Đurovac

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod

km 17+188

03

95.

UE16

DV 10kV

Đurovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 17+190

03

96.

UP41

zemljani put

Đurovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 17+416

devijacija

03

97.

UK13

Granica KO

Đurovac – Donja Stražava

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 17+455

03

98.

UR12

regulacija – Ciganski potok

Donja Stražava

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 17+781

most

03

99.

UP42

zemljani put

Donja Stražava

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 18+050

most

03

100.

UP43

zemljani put, devijacija

Donja Stražava

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 18+056

most

03

101.

UE17

DV 110kV

Donja Stražava

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 18+089

03

102.

UE18

DV 10kV

Donja Stražava

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 18+146

03

103.

UP44

zemljani put

Donja Stražava

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 18+322

most

03

104.

UR13

regulacija – reka Stražava

Donja Stražava

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 18+433

most

03

105.

UK14

Granica KO

Donja Straža – Prokuplje grad

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 18+433

03

106.

UG7

distributivni gasovod do 16 bar

Prokuplje grad

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod

km 18+550

03

107.

UO8

optički kabl

Prokuplje grad

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 18+557

03

108.

UO9

bakarni kabl

Prokuplje grad

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 18+559

03

109.

UP45

asfaltni put, ul. A. Čarnojevića

Prokuplje grad

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 18+563

most

03

110.

UO10

optički kabl

Prokuplje grad

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 18+611

03

111.

UE19

DV 10kV

Prokuplje grad

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 18+675

03

112.

UP46

zemljani put

Prokuplje grad

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 18+753

devijacija

03

113.

UG8

magistralni gasovod MG-11

Prokuplje grad

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod

km 18+880

03

114.

UP47

asfaltni put, ul. Ćirila i Metodija

Prokuplje grad

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 18+985

nadvožnjak

03

115.

UO11

pristupna mreža +bakarni kabl

Prokuplje grad

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 18+987

03

116.

UK15

Granica KO

Prokuplje grad – Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 19+050

03

117.

UR14

regulacija – Bezimeni potok

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 19+184

most

03

118.

UP48

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 19+185

most

03

119.

UO12

bakarni kabl +pristupna mreža

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 19+200

most

03

120.

UP49

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 19+523

tunel

03

121.

UP50

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 19+712

tunel

03

122.

UG9

magistralni gasovod MG-11

Prokuplje

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod

km 19+800

03

123.

UR15

potok

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 19+878

most

03

124.

UP51

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 19+880

most

03

125.

UO13

bakarni kabl +pristupna mreža

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 19+881

most

03

126.

UP52

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 20+155

nadvožnjak

03

127.

UO14

pristupna mreža +bakarni kabl

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 20+159

03

128.

UV3

vodovod

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod

km 20+175

03

129.

UO15

pristupna mreža +bakarni kabl

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 20+214

03

130.

UP53

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 20+219

devijacija

03

131.

UO16

pristupna mreža +bakarni kabl

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 20+260

03

132.

UP54

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 20+263

tunel

03

133.

UP55

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

km 20+292

tunel

03

134.

UO17

pristupna mreža +bakarni kabl

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 20+295

03

135.

UP56

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 20+643

tunel

03

136.

UE20

DV 35kV

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 20+718

03

137.

UE21

DV 35kV

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 20+756

03

138.

UP57

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 20+758

tunel

03

139.

UE22

DV 35kV

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 21+213

03

140.

UE23

DV 10kV

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 21+231

03

141.

UP58

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 21+496

most

03

142.

UP59

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 21+528

most

03

143.

UP60

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 21+570

most

03

144.

UE24

DV 10kV

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 21+868

03

145.

UO18

bakarni kabl

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 21+896

most

03

146.

UR16

Crkveni potok

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 21+898

most

03

147.

UP61

zemljani put, devijacija

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 21+900

most

03

148.

UP62

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 21+920

most

03

149.

UP63

put makadam

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 21+969

most

03

150.

UE25

DV 10kV

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 22+330

tunel

03

151.

UE26

DV 10kV

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 22+333

tunel

03

152.

UE27

DV 10kV

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 22+461

most

03

153.

UV4

cevovod iz Selove

Prokuplje

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod

km 22+500

podvožnjak

03

154.

UV5

vodovod

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod

km 22+513

most

03

155.

UG10

distributivni gasovod do 16 bar

Prokuplje

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod

km 22+515

03

156.

UP64

DP IB-35

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 22+524

most

03

157.

UO19

optički kabl +bakarni kabl

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 22+530

03

158.

UR17

regulacija – Trnavska reka

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 22+680

most

03

159.

UP65

asfaltni put

Prokuplje

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 22+735

nadvožnjak

03

160.

UPR1

pruga

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – pruga

km 22+839

most

03

161.

UP66

zemljani put, devijacija

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 22+969

most

03

162.

UE28

DV 110kV i 35kV

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 23+077

03

163.

UR18

regulacija reke Toplice

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 23+209

most

03

164.

UK16

Granica KO

Prokuplje – Bela Voda

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 23+284

03

165.

UR19

regulacija reke Toplice

Bela Voda

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 23+289

most

03

166.

UK17

Granica KO

Bela Voda – Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 23+370

03

167.

UP67

zemljani put

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 23+626

devijacija

03

168.

UP68

petlja „Prokuplje zapad”

Prokuplje

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 23+815

nadvožnjak

04

169.

UE29

DV 110kV i 35kV

Prokuplje

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 24+029

04

170.

UK18

Granica KO

Prokuplje – Ćukovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 24+162

04

17.1

UO20

optički kabl

Ćukovac

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 24+265

04

172.

UE30

DV 10kV

Ćukovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 24+391

04

173.

UG11

magistralni gasovod MG-11

Ćukovac

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod

km 24+550

03

174.

UE31

DV 35kV

Ćukovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 24+918

04

175.

UP69

zemljani put

Ćukovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 25+400

most

04

176.

UR20

regulacija – Ranđelov potok

Ćukovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 25+509

pločast propust

04

177.

UP70

zemljani put

Ćukovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 25+509

devijacija

04

178.

UK19

Granica KO

Ćukovac – Gubetin

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 26+095

04

179.

UP71

zemljani put

Gubetin

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 26+298

devijacija

04

180.

UP72

zemljani put

Gubetin

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 26+450

most

04

181.

UP73

zemljani put

Gubetin

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 26+450

devijacija

04

182.

UE32

DV 10kV

Gubetin

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 26+497

04

183.

UR21

regulacija – Planska reka

Gubetin

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom, regulacija Planske reke

km 26+685

devijacija

04

184.

UR22

regulacija – Planska reka

Gubetin

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom, regulacija Planske reke

km 27+030

devijacija

04

185.

UP74

zemljani put

Gubetin

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 27+160

devijacija

04

186.

UR23

regulacija – Planska reka

Gubetin

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom, regulacija Planske reke

km 27+161

devijacija

04

187.

UK20

Granica KO

Gubetin – Potočić

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 27+502

04

188.

UR24

regulacija – Planska reka

Potočić

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom, regulacija Planske reke

km 27+540

devijacija

04

189.

UK21

Granica KO

Potočić – Gubetin

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 27+556

04

190.

UR25

regulacija – Planska reka

Gubetin

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom, regulacija Planske reke

km 27+685

pločast propust

04

191.

UK22

Granica KO

Gubetin-Potočić

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 27+942

04

192.

UP75

zemljani put

Potočić

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 28+011

devijacija

04

193.

UP76

zemljani put

Potočić

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 28+273

devijacija

04

194.

UE34

DV 10kV

Potočić

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 28+525

04

195.

UP77

zemljani put

Potočić

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 28+538

devijacija

04

196.

UE33

podzemni vod

Potočić

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 28+626

04

197.

UP78

asfaltni put

Potočić

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 28+632

most

04

198.

UO21

optički kabl +bakarni kabl

Potočić

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 28+636

04

199.

UR26

regulacija – Drenovački potok

Potočić

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 29+019

pločast propust

04

200.

UK23

Granica KO

Potočić-Mala Plana

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 29+038

04

201.

UP79

zemljani put

Mala Plana

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 29+126

devijacija

04

202.

UK24

Granica KO

Mala Plana – Donja Toponica

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 29+155

04

203.

UK25

Granica KO

Donja Toponica-Mala Plana

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km29+200

04

204.

UK26

Granica KO

Mala Plana – Drenovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 29+790

04

205.

UP80

zemljani put

Drenovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 29+799

most

04

206.

UP81

zemljani put

Drenovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 29+873

devijacija

04

207.

UR27

regulacija – jaruga

Drenovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 30+070

pločast propust

04

208.

UR28

potok

Drenovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 30+111

most

04

209.

UP82

zemljani put

Drenovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 30+218

devijacija

04

210

UP83

zemljani put

Drenovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 30+296

devijacija

04

211.

UP84

zemljani put

Drenovac

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 30+307

devijacija

04

212.

UK27

Granica KO

Drenovac – Prekadin

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 30+609

04

213.

UK28

Granica KO

Prekadin – Bresničić

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 30+997

04

214.

UP85

zemljani put

Bresničić

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 31+486

devijacija

04

215.

UR29

potok

Bresničić

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 31+680

pločast propust

04

216.

UR30

regulacija – Zdravinjska reka

Bresničić

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 31+793

most

04

217.

UP86

zemljani put

Bresničić

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 31+923

devijacija

04

218.

UR31

potok

Bresničić

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 32+000

pločast propust

04

219.

UP87

petlja „Beloljin”

Bresničić

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 32+280

nadvožnjak

05

220.

UK29

Granica KO

Bresničić – Kondželj

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 32+553

05

221.

UO22

optički kabl

Kondželj

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 32+641

05

222.

UP88

zemljani put

Kondželj

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 33+116

most

05

223.

UR32

regulacija – Kondželjska reka

Kondželj

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 33+128

most

05

224.

UP89

zemljani put

Kondželj

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 33+159

devijacija

05

225.

UP90

zemljani put

Kondželj

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 33+180

most

05

226.

UP91

zemljani put

Kondželj

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 33+622

most

05

227.

UP92

zemljani put

Kondželj

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 33+728

devijacija

05

228.

UK30

Granica KO

Kondželj – Donja Konjuša

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 34+321

05

229.

UP93

zemljani put

Donja Konjuša

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 34+552

devijacija

05

230.

UR33

regulacija – Draguška reka

Donja Konjuša

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 34+928

most

05

231.

UO23

bakarni kabl

Donja Konjuša

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 35+153

05

232

UP94

DP IIA reda

Donja Konjuša

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 35+157

most

05

233.

UP95

zemljani put

Donja Konjuša

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 35+511

devijacija

05

234.

UE35

DV 10kV

Donja Konjuša

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 35+549

05

235.

UK31

Granica KO

Donja Konjuša – Viča

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 36+338

05

236.

UP96

zemljani put

Viča

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 36+573

most

05

237.

UG12

razvodni gasovod MG-11

Viča

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod

km 36+850

05

238.

UK32

Granica KO

Viča – Tulare

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 37+064

05

239.

UR34

regulacija – Tisin potok

Tulare

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 37+074

pločast propust

05

240.

UE36

DV 110 i 35kV

Tulare

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 37+185

05

241.

UR35

regulacija – Suvodolski potok

Tulare

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 37+533

05

242.

UG13

magistralni gasovod MG-11

Tulare

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod

km 37+680

05

243.

UE37

DV 10kV

Tulare

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod

km 37+915

05

244.

UP97

zemljani put

Tulare

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 37+970

most

05

245.

UP98

asfaltni put

Tulare

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 37+990

most

05

246.

UO24

optički kabl

Tulare

Prokuplje

planirano

Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom

km 37+998

05

247.

UR36

regulacija – Backa reka

Tulare

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 38+278

most

05

248.

UK33

Granica KO

Tulare – Viča

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa granicom katastarske opštine

km 38+285

05

249.

UV6

Cevovovod mineralne vode

Viča

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom –cevovod mineralne vode „Milan Toplica”

km 38+495

propust

05

250.

UR37

regulacija Toplice

Viča

Prokuplje

postojeće

Ukrštanje sa rekom

km 38+554

most

05

251.

UK34

Granica KO / opštine

Viča – Donje Točane

Prokuplje – Kuršumlija

postojeće

Ukrštanje sa granicom opštine – katastarske opštine

km 38+890

05

252.

UP99

zemljani put

Donje Točane

Kuršumlija

postojeće

Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put

km 39+189

devijacija

05

4. PRAVILA UREĐENJA I PRAVILA GRAĐENJA

4.1. POJASI ZAŠTITE I REŽIMI KORIŠĆENJA I UREĐENJA U KORIDORU AUTO-PUTA I OSTALE INFRASTRUKTURE

4.1.1. Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja u koridoru auto-puta

Prostornim planom se utvrđuje koridor auto-puta u ukupnoj širini od 700 m. U koridoru auto-puta nalaze se sledeći pojasi zaštite, i to:

pojas auto-puta (auto-putno zemljište) – čini zemljište potrebno za izgradnju auto-puta, petlji, denivelisanih ukrštanja i pratećih sadržaja. Pojas auto-puta utvrđuje se kao zemljište javne namene i ima širinu od 70 m do 150 m, u zavisnosti od konfiguracije terena i uslova za izgradnju objekata auto-puta. Granica pojasa auto-puta jeste ujedno i regulaciona linija;

zaštitni pojas – čini zemljište za koje se određuje strogo kontrolisani režim korišćenja (obostrano) u cilju zaštite funkcije auto-puta. Zaštitni pojas se utvrđuje kao zemljište ostale namene i ima širinu od 75 m od granice pojasa auto-puta. U zonama petlji, pratećih sadržaja i pojedinih objekata auto-puta zaštitni pojas se sužava do širine od oko 40 m. Granica zaštitnog pojasa jeste ujedno i granica detaljne regulacije (za Sektor 1);

pojas kontrolisane izgradnje – čini zemljište u režimu kontrolisane gradnje i zaštite životne sredine (obostrano). Pojas kontrolisane izgradnje se utvrđuje kao zemljište ostale namene i ima širinu od 200 m do 240 m od granice zaštitnog pojasa. Granica pojasa kontrolisane izgradnje jeste ujedno i granica Prostornog plana (za Sektor 1).

U građevinskom području Prokuplja (Deonica 03), zbog veće kontinualne izgrađenosti u prostoru, koridor auto-puta je uži i ima širinu od oko 460 m, odnosno jednostrano se sužava i ne obuhvata pojas kontrolisane izgradnje, i to:

od km 16+400 do km 20+400 i od km 21+000 do km 22+800 koridor se sužava sa južne, odnosno leve strane auto-puta (u smeru rasta stacionaže), zbog kontinualne izgrađenosti u prostoru koji pripada centralnom delu Prokuplja;

od km 22+400 do km 28+000 koridor se sužava sa severne, odnosno desne strane auto-puta, zbog značaja i kontinualne izgrađenosti u privredno – industrijskoj zoni i posebne namene prostora.

U koridoru auto-puta po pitanju definisanih pojasa zaštite postoje specifična odstupanja u zavisnosti od karakteristika objekata auto-puta, i to: na tunelskim delovima deonica pojasa auto-puta prekida se, dok zaštitni pojas ima širinu od oko 130 m; na mostovskim konstrukcijama kao delovima deonica pojas auto-puta sužava se na širinu od oko 40 m.

Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja koridora auto-puta utvrđuju se ovim Prostornim planom na osnovu čl. 28, 29. i 30. Zakona o javnim putevima.

Slika 2. Šematski prikaz poprečnog profila koridora autoputa

U pojasu auto-puta i zaštitnom pojasu uspostavlja se trajna obaveza pribavljanja uslova/saglasnosti od strane preduzeća nadležnog za realizaciju i gazdovanje auto-putem kod planiranja, projektovanja i izvođenja drugih građevinskih i zemljanih radova.

Uspostavlja se sledeći režim korišćenja i uređenja prostora u koridoru auto-puta, i to za:

1) pojas auto-puta – uspostavlja se režim zabrane izgradnje svih objekata koji nisu u funkciji izgradnje trase i objekata auto-puta, petlji, denivelisanih ukrštanja i pratećih sadržaja auto-puta;

2) zaštitni pojas – uspostavlja se režim strogo kontrolisanog korišćenja prostora, kojim se:

zabranjuje otvaranje rudnika, kamenoloma i deponija komunalnog i drugog otpada,

dozvoljava se izgradnja, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije i drugih objekata tehničke infrastrukture po prethodno pribavljenim uslovima i saglasnosti od strane preduzeća nadležnog za realizaciju i gazdovanje auto-putem,

ne dozvoljava se izgradnja novih objekata, izuzev objekata koju su u funkciji auto-puta, a prostor se može koristiti kao šumsko i poljoprivredno zemljište,

na građevinskom, šumskom i poljoprivrednom zemljištu dozvoljava se rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata, bez mogućnosti promene gabarita i volumena, ukoliko ne ugrožavaju funkciju auto-puta i ukoliko tehničkim rešenjima može da se obezbediti adekvatna zaštita od negativnih uticaja auto-puta (od buke, vibracija i aerozagađenja), a po prethodno pribavljenim uslovima od strane preduzeća nadležnog za realizaciju i gazdovanje auto-putem,

za sve postojeće stambene objekte, obavezna je adekvatna zaštita od negativnih uticaja auto-puta (od buke, vibracija i aerozagađenja);

3) pojas kontrolisane izgradnje – uspostavlja se režim kontrolisanog korišćenja prostora, kojim se:

ne dozvoljava izgradnja sledećih objekata: deponija komunalnog i drugog otpada, rudnika, kamenoloma, krečana, ciglana, stočnih pijaca, kvantaških pijaca i drugih objekata za koja se ograničenja utvrde u skladu sa posebnim propisima,

dozvoljava razvoj postojećih i novih aktivnosti koje nisu u koliziji sa funkcionalnim i tehničkim zahtevima postojećih i planiranih saobraćajnih i tehničkih infrastrukturnih sistema od nacionalnog i regionalnog značaja,

za proširenje i rekonstrukciju postojećih i izgradnju planiranih proizvodnih, skladišnih, distributivnih, uslužno – trgovinskih i drugih kapaciteta utvrđuje obaveza izrade procene uticaja na životnu sredinu, kojom će se, pored propisanog sadržaja, obuhvatiti i uticaji tih objekata na i od auto-puta, s tim da troškove sprovođenja svih mera zaštite životne sredine snose investitori tih objekata,

prioritet u korišćenju prostora obuhvaćenih delova postojećih i planiranih industrijskih zona daje skladišnim kapacitetima, logističkim centrima, komercijalno – prometnim i saobraćajnim uslugama, regionalnim trgovinskim centrima i sličnim sadržajima.

Koridori, pojasevi zaštite i režim korišćenja i uređenja prostora u koridorima ostalih državnih i opštinskih puteva utvrđuju se prostornim planovima za jedinice lokalne samouprave.

4.1.2. Pojasi, zone zaštite i režimi korišćenja koridora ostalih infrastrukturnih sistema

4.1.2.1. Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja železničke infrastrukture

Prostornim planom utvrđuje se koridor postojeće jednokolosečne regionalne železničke pruge u ukupnoj širini od 200 m, koji istovremeno predstavlja ukupni zaštitni pružni pojas.

Prostornim planom se u koridoru železničke pruge rezerviše prostor ukupne širine 16 m (po 8 m sa obe strane pruge, računajući od ose koloseka) za pružni pojas, izuzev na građevinskom području naselja gde je širine 12 m (po 6 m sa obe strane pruge, računajući od ose koloseka). Pružni pojas obuhvata i zemljišni prostor na kome se nalaze objekti, postrojenja i uređaji koji neposredno služe za odvijanje železničkog saobraćaja, prostor ispod mostova i vijadukta, kao i prostor iznad trase tunela. Prostornim planom zadržava se pružni pojas postojeće železničke pruge kao zemljište javne namene – građevinsko zemljište u javnoj svojini sa postojećom namenom za javni železnički saobraćaj.

Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja regionalne železničke pruge utvrđuju se ovim Prostornim planom na osnovu čl. 58. i 59. Zakona o železnici (,,Službeni glasnik RS”, br. 45/13 i 91/15). Prostornim planom se u koridoru auto-puta ustanovljavaju sledeći obostrani pojasevi/zone zaštite železničke pruge:

infrastrukturni pojas – širine 25 m od ose koloseka sa obe strane pruge, izuzev na građevinskom području naselja gde je širine 19;

zaštitni pružni pojas – širine 100 m od ose koloseka sa obe strane pruge.

U pružnom pojasu i infrastrukturnom pojasu pruge uspostavlja se trajna obaveza pribavljanja uslova/saglasnosti od strane upravljača javne železničke infrastrukture kod planiranja, projektovanja i izvođenja građevinskih i zemljanih radova.

Ustanovljava se sledeći režim korišćenja i uređenja prostora u koridoru železničke pruge za:

1) pružni pojas – uspostavlja se režim zabrane izgradnje svih objekata koji nisu u funkciji železničkog saobraćaja;

2) infrastrukturni pojas – uspostavlja se režim strogo kontrolisanog korišćenja prostora na prostoru izvan pružnog pojasa, kojim se:

– može dozvoliti postavljanje kablova, elektroenergetskih niskonaposnkih vodova za osvetljavanje, vodovoda i kanalizacije, elektronske vazdušne linije i vodovi i drugi vodovi i slični objekti i postrojenja na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti od upravljača železničke infrastrukture,

– izuzetno može dozvoliti zadržavanje postojećih objekata koji nisu u funkciji železničkog saobraćaja, na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti od upravljača železničke infrastrukture i pod uslovom da je izgradnja ili rekonstrukcija tih objekata predviđena odgovarajućim urbanističkim planom, a lokalna samouprava preuzima troškove sprovođenje propisanih mera njihove zaštite;

zaštitni pružni pojas – uspostavlja se režim kontrolisanog korišćenja prostora, kojim se na udaljenosti od 50 m od ose koloseka ili drugoj udaljenosti u skladu sa posebnim propisima, ne dozvoljava izgradnja sledećih objekata: rudnika, kamenoloma u kojima se koriste eksplozivna sredstva, industrija hemijskih i eksplozivnih proizvoda, postrojenja i drugih objekata za koja se ograničenja utvrde u skladu sa posebnim propisima.

4.1.2.2. Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja voda i vodoprivredne infrastrukture

Za sva postojeća i planirana lokalna izvorišta vodosnabdevanja ustanovljavaju se zone sanitarne zaštite u skladu sa Pravilnikom o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja („Službeni glasnik RS”, broj 92/08). Zona neposredne sanitarne zaštite izvorišta podzemne vode – zona I formira se na prostoru izvorišta na udaljenju od minimum 10 m oko vodozahvatnog objekta. U ovoj zoni je zabranjena izgradnja objekata koji nisu u funkciji vodosnabdevanja. U ostale dve zone sanitarne zaštite izvorišta podzemne vode dozvoljena je izgradnja saobraćajnica sa kanalima za odvod atmosferskih voda.

Zaštita vodnog zemljišta sprovodi se na način koji je definisan u Zakonu o PPRS i Zakonom o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16). Prema Zakonu o vodama, vodno zemljište jeste korito za veliku vodu i priobalno zemljište. Prostornim planom uspostavlja se vodno zemljište za:

neregulisane vodotoke – na pojasu širine 10 m duž obala vodotoka (prema članu 9. Zakona o vodama);

regulisane vodotoke uspostavlja se vodno zemljište do 50 m od nožice nasipa prema branjenom području (prema članu 9. Zakona o vodama), izuzev kada se regulacioni objekti grade za zaštitu puta od poplava na putnom pojasu.

Na vodnom zemljištu zabranjuje se izgradnja objekata koji nisu u funkciji vodnih objekata i obavljanje radova na uređenju vodotoka i zaštiti od štetnog dejstva vode.

Za planirane krake magistralnog cevovoda Topličkog podsistema za snabdevanje vodom naselja uspostavlja se koridor ukupne širine od 20 m za potrebe pozicioniranja i izvođenja radova na trasi i pratećim objektima cevovoda. Nakon postavljanja trase i objekata magistralnog cevovoda, uspostavlja se zaštitni pojas ukupne širine 5 m. U zaštitnom pojasu moguća je izgradnja ili rekonstrukcija drugih objekata i instalacija, po prethodno pribavljenim uslovima od preduzeća nadležnog za cevovod sirove vode.

4.1.2.3. Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja energetske infrastrukture

4.1.2.3.1. Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja elektroenergetske infrastrukture

Prostornim planom utvrđuju se koridori za elektroenergetske vodove sledeće širine prema naponskim nivoima:

1) nadzemne vodove – 400 kV od 60 m; 110 kV od 50 m; i 35 kV od 30 m;

2) podzemne vodove (kablove) – 110 kV od 4 m i 35 kV od 2 m.

Koridore formira zaštitni pojas za elektroenergetske vodove (prema članu 218. Zakona o energetici, „Službeni glasnik RS”, broj 145/14), sledeće širine:

1) za nadzemne vodove sa obe strane voda od krajnjeg faznog provodnika – 400 kV od po 30 m; 110 kV od po 25 m i 35 kV od po 15 m;

2) za podzemne vodove (kablove) od ivice armirano – betonskog kanala – 110 kV od po 2 m i 35 kV od po 1 m.

Zaštitni pojas za transformatorske stanice na otvorenom iznosi 10 m za naponski nivo do 35 kV i 30 m za naponski nivo 110 kV i iznad 110 kV.

U zaštitnoj zoni dalekovoda zabranjeno je skladištenje lako zapaljivog materijala (gorivo i sl.). Prilikom izvođenja radova i eksploatacije planiranih objekata ne sme da se naruši sigurnosna udaljenost od 5 m u odnosu na provodnike dalekovoda naponskog nivoa 110 kV, odnosno 7 m od provodnika dalekovoda naponskog nivoa 400 kV. Minimalno rastojanje planiranih objekata, prateće infrastrukture i instalacija iznosi 12 m od bilo kog dela stuba dalekovoda.

U zaštitnoj zoni dalekovoda neophodna je izrada elaborata o mogućnostima gradnje planiranih objekata, na koji saglasnost daje Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije” Beograd. U zaštitnoj zoni uspostavlja se trajna obaveza pribavljanja uslova/saglasnosti od strane privrednog subjekta nadležnog za gazdovanje dalekovodom za investiciono održavanje i rekonstrukciju objekata i instalacija. Izgradnja objekata (koji nisu namenjeni za trajni boravak ljudi) i druge infrastrukture u koridoru zaštitnog pojasa dalekovoda mora biti u skladu sa:

Zakonom o energetici;

Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „ Službeni list SRJ”, broj 18/92);

Pravilnikom o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V („Službeni list SFRJ”, br. 4/74, 13/78 – dr. pravilnik i „Službeni list SRJ”, broj 61/95 – dr. pravilnik);

Pravilnikom o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja napona iznad 1000 V („Službeni list SFRJ”, br. 4/72 i 13/78);

Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS”, broj 36/09);

Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Službeni glasnik RS”, broj 104/09);

Pravilnikom o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Službeni glasnik RS”, broj 104/09);

JUS N.C0.105 – Tehničkim uslovima zaštite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ”, broj 68/86).

4.1.2.3.2. Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja gasovodne infrastrukture

Prostornim planom opredeljuje se energetski koridor transportnog i razvodnih gasovoda gasne interkonekcije u ukupnoj širini od 400 m, po 200 m sa obe strane ose cevovoda, do njegovog definitivnog utvrđivanja odgovarajućim planskim dokumentom. U okviru ovog koridora utvrđuju se sledeći pojasevi/zone zaštite magistralnog gasovoda, u skladu sa uslovima nadležnog privrednog subjekta i odredbama Pravilnika o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, br. 37/13 i 87/15):

pojas neposredne zaštite – obuhvata eksploatacioni pojas cevovoda širine 6 m sa obe strane ose cevovoda (ukupne širine 12 m), prema uslovima nadležnog preduzeća i zonu opasnosti od eksplozije minimalne širine 3 m oko objekata koji predstavljaju sastavni deo gasovoda;

pojas uže zaštite – uspostavlja se od krajnje tačke pojasa neposredne zaštite u širini od 24 m (odnosno 30 m od ose cevovoda) sa obe strane cevovoda (ukupne širine 60 m) i pojas odgovarajuće širine oko objekata koji predstavljaju sastavni deo gasovoda;

pojas šire zaštite – uspostavlja se od krajnje tačke pojasa neposredne zaštite u širini od 170 m (odnosno 200 m od ose cevovoda) sa obe strane cevovoda (ukupne širine 340 m).

Ustanoviće se sledeći režim korišćenja i uređenja prostora u energetskom koridoru magistralnog gasovoda u:

pojasu neposredne zaštite – uspostavlja se režim zabrane izgradnje svih objekata koji nisu u funkciji gasovoda. U eksploatacionom pojasu gasovoda ne smeju se izvoditi radovi i druge aktivnosti (postavljanje transformatorskih stanica, pumpnih stanica, podzemnih i nadzemnih rezervoara, stalnih kamp mesta, vozila za kampovanje, kontejnera, skladištenja silirane hrane i teško – transportujućih materijala, kao i postavljanje ograde sa temeljom i sl.) bez pismenog odobrenja operatora transportnog sistema;

pojasu uže zaštite – zabranjena je izgradnja objekata i drugih javnih površina koji podrazumevaju trajni ili privremeni boravak ljudi. Postojeća putna i druga infrastruktura zadržava se kao stečeno stanje uz mogućnost usaglašava/izmeštanja, što se rešava kroz projektnu dokumentaciju gasovoda i uz saradnju sa vlasnikom/upravljačem predmetne infrastrukture. Izgradnja nove putne i druge infrastrukture je moguća, uz obavezujući uslov obezbeđenja saradnje sa upravljačem gasovoda;

pojasu šire zaštite – dozvoljena je rekonstrukcija, adaptacija i sanacija postojećih objekata, kao i izgradnja putne i druge infrastrukture. Izgradnja nadzemnih objekata, infrastrukturnih i komunalnih sistema je moguća, uz obaveznu procenu moguće ugroženosti.

4.1.2.4. Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja elektronske infrastrukture

Prostornim planom utvrđuju se koridori za optičke kablove ukupne širine 5 m, po 2,5 m sa obe strane ose kabla, polazeći od odredaba Pravilnika o zahtevima za utvrđivanje zaštitnog pojasa za elektronske komunikacione mreže i pripadajućih sredstava, radio – koridora i zaštitne zone i načinu izvođenja radova prilikom izgradnje objekata („Službeni glasnik RS”, broj 16/12). U okviru ovog koridora eksploatacioni pojas optičkog kabla ima širinu 1 m. Duž eksploatacionog pojasa Prostornim planom utvrđuje se neposredni pojas zaštite širine 2 m od spoljne ivice eksploatacionog pojasa sa obe strane optičkog kabla. U koridoru optičkog kabla – eksploatacionom pojasu i neposrednom pojasu zaštite ne dozvoljava se izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih objekata i podizanje trajnih zasada.

4.2. GRANICA I OBUHVAT POJASA I ZONA ZAŠTITE DETALJNE REGULACIJE

4.2.1. Spisak koordinata prelomnih tačaka i katastarskih parcela u obuhvatu detaljne regulacije

Granica detaljne regulacije određena je koordinatama prelomnih tačaka (redni broj tačke, H koordinata, Y koordinata) i predstavljena je na Tematskoj karti broj 1 (listovi 1 – 10) po deonicama 1 – 5:

Deonica 1

1. 7565532, 4793655; 2. 7565540, 4793646; 3. 7565566, 4793606; 4. 7565593, 4793582; 5. 7565603, 4793573; 6. 7565618, 4793548; 7. 7565622, 4793549; 8. 7565629, 4793542; 9. 7565672, 4793438; 10. 7565683, 4793402; 11. 7565701, 4793378; 12. 7565712, 4793357; 13. 7565730, 4793310; 14. 7565737, 4793275; 15. 7565761, 4792960; 16. 7565763, 4792933; 17. 7565764, 4792897; 18. 7565764, 4792878; 19. 7565767, 4792873; 20. 7565765, 4792862; 21. 7565767, 4792845; 22. 7565772, 4792813; 23. 7565779, 4792785; 24. 7565794, 4792739; 25. 7565811, 4792693; 26. 7565779, 4792676; 27. 7565749, 4792657; 28. 7565694, 4792629; 29. 7565623, 4792602; 30. 7565543, 4792797; 31. 7565496, 4792907; 32. 7565483, 4792934; 33. 7565479, 4792938; 34. 7565475, 4792938; 35. 7565435, 4792943; 36. 7565405, 4792948; 37. 7565366, 4792958; 38. 7565329, 4792978; 39. 7565232, 4792952; 40. 7565115, 4792923; 41. 7564973, 4792889; 42. 7564914, 4792878; 43. 7564851, 4792866; 44. 7564755, 4792853; 45. 7564704, 4792848; 46. 7564677, 4792846; 47. 7564654, 4792843; 48. 7564642, 4792842; 49. 7564617, 4792835; 50. 7564574, 4792828; 51. 7564533, 4792822; 52. 7564492, 4792821; 53. 7564459, 4792825; 54. 7564419, 4792834; 55. 7564391, 4792842; 56. 7564354, 4792852; 57. 7564328, 4792857; 58. 7564208, 4792877; 59. 7564160, 4792885; 60. 7564107, 4792889; 61. 7564027, 4792914; 62. 7563939, 4792944; 63. 7563894, 4792960; 64. 7563875, 4792969; 65. 7563837, 4792934; 66. 7563789, 4792894; 67. 7563759, 4792875; 68. 7563695, 4792947; 69. 7563706, 4792966; 70. 7563758, 4793021; 71. 7563721, 4793036; 72. 7563699, 4793040; 73. 7563680, 4793043; 74. 7563618, 4793055; 75. 7563571, 4793073; 76. 7563459, 4793125; 77. 7563386, 4793157; 78. 7563276, 4793210; 79. 7563196, 4793276; 80. 7563168, 4793290; 81. 7563126, 4793310; 82. 7563020, 4793358; 83. 7562843, 4793438; 84. 7562798, 4793459; 85. 7562712, 4793499; 86. 7562703, 4793502; 87. 7562700, 4793504; 88. 7562698, 4793504; 89. 7562608, 4793528; 90. 7562542, 4793515; 91. 7562293, 4793631; 92. 7562263, 4793678; 93. 7562173, 4793741; 94. 7562148, 4793757; 95. 7562136, 4793767; 96. 7562127, 4793767; 97. 7562110, 4793777; 98. 7562097, 4793781; 99. 7562067, 4793801; 100. 7562037, 4793815; 101. 7561974, 4793845; 102. 7561925, 4793867; 103. 7561913, 4793874; 104. 7561906, 4793877; 105. 7561846, 4793905; 106. 7561767, 4793942; 107. 7561723, 4793962; 108. 7561624, 4794003; 109. 7561550, 4794032; 110. 7561504, 4794049; 111. 7561452, 4794067; 112. 7561361, 4794095; 113. 7561282, 4794119; 114. 7561226, 4794135; 115. 7561147, 4794156; 116. 7561121, 4794164; 117. 7561031, 4794183; 118. 7560974, 4794184; 119. 7560904, 4794197; 120. 7560770, 4794217; 121. 7560748, 4794218; 122. 7560731, 4794215; 123. 7560714, 4794196; 124. 7560680, 4794171; 125. 7560633, 4794149; 126. 7560589, 4794137; 127. 7560542, 4794136; 128. 7560504, 4794142; 129. 7560467, 4794155; 130. 7560433, 4794171; 131. 7560419, 4794177; 132. 7560408, 4794173; 133. 7560384, 4794167; 134. 7560358, 4794163; 135. 7560311, 4794160; 136. 7560273, 4794155; 137. 7560227, 4794144; 138. 7560179, 4794140; 139. 7560164, 4794134; 140. 7560148, 4794087; 141. 7560016, 4794083; 142. 7559939, 4794198; 143. 7559972, 4794220; 144. 7559963, 4794259; 792. 7559998, 4794464; 793. 7560040, 4794494; 794. 7560084, 4794514; 795. 7560131, 4794522; 796. 7560215, 4794522; 797. 7560303, 4794521; 798. 7560396, 4794524; 799. 7560416, 4794526; 800. 7560430, 4794530; 801. 7560447, 4794537; 802. 7560469, 4794546; 803. 7560478, 4794551; 804. 7560520, 4794484; 805. 7560524, 4794477; 805.1. 7560546, 4794488; 805.2. 7560601, 4794520; 805.3. 7560607, 4794525; 806. 7560657, 4794553; 807. 7560676, 4794533; 808. 7560683, 4794518; 809. 7560699, 4794462; 810. 7560816, 4794446; 811. 7560866, 4794436; 812. 7560883, 4794433; 813. 7560995, 4794415; 814. 7561085, 4794397; 815. 7561156, 4794382; 816. 7561236, 4794364; 817. 7561316, 4794344; 818. 7561375, 4794328; 819. 7561416, 4794317; 820. 7561467, 4794299; 821. 7561534, 4794276; 822. 7561639, 4794238; 823. 7561670, 4794226; 824. 7561745, 4794196; 825. 7561821, 4794164; 826. 7561898, 4794129; 827. 7561963, 4794098; 828. 7562041, 4794064; 829. 7562066, 4794054; 830. 7562077, 4794046; 831. 7562126, 4794024; 832. 7562162, 4794010; 833. 7562208, 4793997; 834. 7562233, 4793987; 835. 7562265, 4793975; 836. 7562283, 4793966; 837. 7562367, 4793936; 838. 7562440, 4793946; 839. 7562689, 4793830; 840. 7562727, 4793758; 841. 7562790, 4793724; 842. 7562851, 4793691; 843. 7562883, 4793678; 844. 7562959, 4793645; 845. 7563020, 4793616; 846. 7563090, 4793580; 847. 7563152, 4793551; 848. 7563175, 4793550; 849. 7563195, 4793532; 850. 7563255, 4793502; 851. 7563293, 4793490; 852. 7563393, 4793473; 853. 7563464, 4793445; 854. 7563529, 4793413; 855. 7563694, 4793335; 856. 7563740, 4793311; 857. 7563818, 4793241; 858. 7563882, 4793208; 859. 7563908, 4793232; 860. 7563945, 4793261; 861. 7564038, 4793324; 862. 7564098, 4793253; 863. 7564029, 4793179; 864. 7564007, 4793156; 865. 7564066, 4793139; 866. 7564111, 4793133; 867. 7564164, 4793111; 868. 7564182, 4793108; 869. 7564220, 4793101; 870. 7564306, 4793086; 871. 7564380, 4793075; 872. 7564468, 4793083; 873. 7564503, 4793085; 874. 7564516, 4793085; 875. 7564554, 4793077; 876. 7564605, 4793071; 877. 7564625, 4793068; 878. 7564653, 4793071; 879. 7564733, 4793079; 880. 7564810, 4793088; 881. 7564918, 4793109; 882. 7564986, 4793124; 883. 7565128, 4793165; 884. 7565264, 4793221; 885. 7565280, 4793249; 886. 7565307, 4793278; 887. 7565335, 4793299; 888. 7565338, 4793301; 889. 7565368, 4793323; 890. 7565365, 4793373; 891. 7565359, 4793444; 892. 7565348, 4793494; 893. 7565339, 4793542; 894. 7565335, 4793567; 895. 7565356, 4793575; 896. 7565409, 4793597; 897. 7565471, 4793628; 898. 7565490, 4793639.

Deonica 2

144. 7559963, 4794259; 145. 7559937, 4794244; 146. 7559795, 4794257; 147. 7559706, 4794256; 148. 7559497, 4794260; 149. 7559300, 4794258; 150. 7559107, 4794249; 151. 7558973, 4794232; 152. 7558928, 4794219; 153. 7558833, 4794196; 154. 7558743, 4794168; 155. 7558656, 4794138; 156. 7558575, 4794100; 157. 7558450, 4794029; 158. 7558395, 4793995; 159. 7558294, 4793917; 160. 7558236, 4793857; 161. 7558126, 4793754; 162. 7558138, 4793745; 163. 7558054, 4793673; 164. 7558045, 4793678; 165. 7557878, 4793520; 166. 7557863, 4793409; 167. 7557795, 4793399; 168. 7557760, 4793359; 169. 7557703, 4793343; 170. 7557543, 4793246; 171. 7557407, 4793167; 172. 7557355, 4793135; 173. 7557156, 4793060; 174. 7557105, 4793048; 175. 7557056, 4793031; 176. 7557010, 4793021; 177. 7556960, 4792997; 178. 7556911, 4792991; 179. 7556892, 4792981; 180. 7556754, 4792957; 181. 7556682, 4792927; 182. 7556574, 4792920; 183. 7556566, 4792998; 184. 7556538, 4792996; 185. 7556540, 4792920; 186. 7556518, 4792919; 187. 7556474, 4792897; 188. 7556420, 4792909; 189. 7556361, 4792912; 190. 7556241, 4792896; 191. 7556141, 4792917; 192. 7556070, 4792922; 193. 7555983, 4792937; 194. 7555933, 4792930; 195. 7555842, 4792944; 196. 7555762, 4792941; 197. 7555766, 4792932; 198. 7555671, 4792899; 199. 7555668, 4792903; 200. 7555647, 4792942; 201. 7555599, 4792952; 202. 7555582, 4792953; 203. 7555393, 4792928; 204. 7555362, 4792929; 205. 7555321, 4792898; 206. 7555212, 4792885; 207. 7555168, 4792911; 208. 7555102, 4792907; 209. 7554790, 4792839; 210. 7554764, 4792822; 211. 7554706, 4792762; 212. 7554638, 4792722; 213. 7554597, 4792717; 214. 7554557, 4792814; 215. 7554525, 4792800; 216. 7554563, 4792713; 217. 7554521, 4792707; 218. 7554479, 4792679; 219. 7554422, 4792669; 220. 7554392, 4792656; 221. 7554353, 4792632; 222. 7554213, 4792540; 223. 7554078, 4792441; 224. 7553921, 4792324; 225. 7553685, 4792118; 226. 7553701, 4792024; 227. 7553531, 4791856; 228. 7553440, 4791864; 229. 7553285, 4791707; 230. 7553201, 4791633; 231. 7553121, 4791545; 232. 7553065, 4791511; 233. 7552919, 4791366; 234. 7552926, 4791362; 235. 7552881, 4791250; 236. 7552842, 4791247; 237. 7552826, 4791223; 238. 7552777, 4791183; 239. 7552765, 4791160; 240. 7552744, 4791096; 241. 7552712, 4791086; 701. 7552530, 4791286; 702. 7552664, 4791428; 703. 7552689, 4791406; 704. 7552698, 4791424; 705. 7552923, 4791653; 706. 7552957, 4791711; 707. 7553020, 4791765; 708. 7553280, 4792030; 709. 7553272, 4792116; 710. 7553442, 4792284; 711. 7553531, 4792273; 712. 7553619, 4792361; 713. 7553759, 4792505; 714. 7553814, 4792562; 715. 7553875, 4792616; 716. 7554004, 4792715; 717. 7554097, 4792772; 718. 7554150, 4792792; 719. 7554311, 4792880; 720. 7554350, 4792922; 721. 7554412, 4792961; 722. 7554449, 4792976; 723. 7554482, 4792899; 724. 7554515, 4792913; 725. 7554483, 4792990; 726. 7554560, 4793020; 727. 7554710, 4793052; 728. 7554755, 4793072; 729. 7554810, 4793087; 730. 7555013, 4793135; 731. 7555168, 4793163; 732. 7555309, 4793173; 733. 7555376, 4793208; 734. 7555448, 4793179; 735. 7555606, 4793172; 736. 7555698, 4793180; 737. 7555782, 4793167; 738. 7555857, 4793177; 739. 7555899, 4793162; 740. 7555935, 4793161; 741. 7555983, 4793165; 742. 7556085, 4793161; 743. 7556239, 4793162; 744. 7556282, 4793168; 745. 7556364, 4793162; 746. 7556411, 4793181; 747. 7556434, 4793185; 748. 7556477, 4793185; 749. 7556533, 4793191; 750. 7556535, 4793103; 751. 7556555, 4793105; 752. 7556546, 4793193; 753. 7556657, 4793204; 754. 7556683, 4793203; 755. 7556839, 4793223; 756. 7556932, 4793230; 757. 7556969, 4793258; 758. 7557030, 4793281; 759. 7557074, 4793292; 760. 7557270, 4793400; 761. 7557295, 4793419; 762. 7557301, 4793427; 763. 7557312, 4793473; 764. 7557361, 4793566; 765. 7557464, 4793550; 766. 7557469, 4793548; 767. 7557541, 4793597; 768. 7557588, 4793594; 769. 7557639, 4793629; 770. 7557782, 4793753; 771. 7557843, 4793821; 772. 7557993, 4793968; 773. 7558075, 4794040; 774. 7558152, 4794094; 775. 7558271, 4794178; 776. 7558377, 4794247; 777. 7558477, 4794299; 778. 7558524, 4794318; 779. 7558621, 4794362; 780. 7558722, 4794396; 781. 7558825, 4794426; 782. 7558928, 4794449; 783. 7559035, 4794467; 784. 7559142, 4794476; 785. 7559299, 4794479; 786. 7559501, 4794478; 787. 7559649, 4794475; 788. 7559709, 4794474; 789. 7559844, 4794474; 790. 7559936, 4794483; 791. 7559970, 4794464; 792. 7559998, 4794464.

Deonica 3

241. 7552712, 4791086; 242. 7552628, 4791058; 243. 7552587, 4791003; 244. 7552408, 4790820; 245. 7552165, 4790572; 246. 7552138, 4790531; 247. 7552119, 4790511; 248. 7552097, 4790466; 249. 7552061, 4790346; 250. 7551977, 4790271; 251. 7551879, 4790369; 252. 7551575, 4790067; 253. 7551663, 4789976; 254. 7551613, 4789853; 255. 7551395, 4789774; 256. 7551348, 4789771; 257. 7551222, 4789664; 258. 7551186, 4789672; 259. 7551056, 4789601; 260. 7551004, 4789549; 261. 7550946, 4789546; 262. 7550886, 4789532; 263. 7550784, 4789499; 264. 7550666, 4789486; 265. 7550708, 4789467; 266. 7550810, 4789399; 267. 7550931, 4789201; 268. 7550959, 4789164; 269. 7550896, 4789123; 270. 7550854, 4789104; 271. 7550783, 4789077; 272. 7550755, 4789139; 273. 7550725, 4789183; 274. 7550640, 4789199; 275. 7550452, 4789302; 276. 7550375, 4789479; 277. 7550318, 4789561; 278. 7550179, 4789640; 279. 7550050, 4789708; 280. 7549921, 4789762; 281. 7549885, 4789777; 282. 7549838, 4789787; 283. 7549712, 4789754; 284. 7549672, 4789749; 285. 7549621, 4789766; 286. 7549612, 4789764; 287. 7549608, 4789743; 288. 7549521, 4789686; 289. 7549453, 4789619; 290. 7549363, 4789657; 291. 7549390, 4789594; 292. 7549249, 4789498; 293. 7549202, 4789553; 294. 7549184, 4789568; 295. 7549125, 4789592; 296. 7549070, 4789675; 297. 7549064, 4789675; 298. 7549045, 4789643; 299. 7548975, 4789658; 300. 7548819, 4789639; 301. 7548761, 4789650; 302. 7548718, 4789653; 303. 7548594, 4789664; 304. 7548546, 4789662; 305. 7548507, 4789650; 306. 7548420, 4789627; 307. 7548312, 4789612; 308. 7548272, 4789607; 309. 7548239, 4789596; 310. 7548164, 4789552; 311. 7548086, 4789495; 312. 7548047, 4789560; 313. 7547991, 4789519; 314. 7548039, 4789463; 315. 7547940, 4789401; 316. 7547897, 4789364; 317. 7547870, 4789314; 318. 7547843, 4789275; 319. 7547819, 4789227; 320. 7547811, 4789218; 321. 7547926, 4789160; 322. 7547854, 4789034; 323. 7547802, 4788964; 324. 7547626, 4788998; 325. 7547609, 4789008; 326. 7547173, 4788280; 327. 7547108, 4788175; 328. 7547217, 4788063; 329. 7547146, 4787977; 330. 7546981, 4787908; 331. 7546941, 4787896; 332. 7546929, 4787888; 333. 7546879, 4787838; 334. 7546826, 4787801; 335. 7546745, 4787758; 336. 7546754, 4787743; 337. 7546669, 4787695; 338. 7546636, 4787718; 339. 7546613, 4787686; 340. 7546577, 4787622; 341. 7546501, 4787594; 342. 7546416, 4787545; 343. 7546379, 4787620; 344. 7546363, 4787612; 345. 7546405, 4787530; 346. 7546334, 4787494; 347. 7546288, 4787479; 348. 7546214, 4787477; 349. 7546078, 4787415; 350. 7546048, 4787256; 351. 7545918, 4787071; 352. 7545608, 4787010; 353. 7545224, 4787026; 354. 7544923, 4787051; 355. 7544723, 4787192; 356. 7544594, 4787334; 357. 7544541, 4787419; 358. 7544504, 4787467; 359. 7544389, 4787491; 360. 7544147, 4787531; 361. 7543806, 4787565; 362. 7543456, 4787587; 363. 7543289, 4787601; 364. 7542909, 4787641; 365. 7542712, 4787654; 366. 7542509, 4787669; 367. 7542306, 4787688; 368. 7542254, 4787694; 369. 7542225, 4787699; 370. 7542215, 4787695; 371. 7542160, 4787695; 372. 7542106, 4787705; 373. 7541882, 4787754; 374. 7541843, 4787773; 375. 7541713, 4787803; 376. 7541665, 4787803; 377. 7541572, 4787825; 561. 7541605, 4788054; 562. 7541898, 4787989; 563. 7542091, 4787954; 564. 7542194, 4787938; 565. 7542228, 4787928; 566. 7542276, 4787927; 567. 7542440, 4787916; 568. 7542553, 4787909; 569. 7542715, 4787900; 570. 7542913, 4787884; 571. 7543296, 4787841; 572. 7543297, 4787841; 573. 7543326, 4787840; 574. 7543429, 4787825; 575. 7543824, 4787788; 576. 7544177, 4787747; 577. 7544430, 4787706; 578. 7544503, 4787691; 579. 7544581, 4787729; 580. 7544703, 4787744; 581. 7544803, 4787714; 582. 7544895, 4787649; 583. 7544927, 4787610; 584. 7544942, 4787595; 585. 7545067, 4787570; 586. 7545164, 4787551; 587. 7545239, 4787538; 588. 7545265, 4787510; 589. 7545365, 4787491; 590. 7545490, 4787476; 591. 7545556, 4787476; 592. 7545661, 4787484; 593. 7545666, 4787517; 594. 7545692, 4787613; 595. 7545763, 4787651; 596. 7545807, 4787676; 597. 7545871, 4787673; 598. 7546002, 4787640; 599. 7546008, 4787602; 600. 7546080, 4787638; 601. 7546118, 4787690; 602. 7546209, 4787744; 603. 7546281, 4787774; 604. 7546316, 4787706; 605. 7546333, 4787715; 606. 7546297, 4787789; 607. 7546381, 4787835; 608. 7546468, 4787852; 609. 7546494, 4787853; 610. 7546529, 4787868; 611. 7546536, 4787880; 612. 7546549, 4787930; 613. 7546657, 4787985; 614. 7546696, 4788002; 615. 7546730, 4788029; 616. 7546795, 4788066; 617. 7546833, 4788096; 618. 7546864, 4788153; 619. 7546865, 4788166; 620. 7546875, 4788262; 621. 7546951, 4788301; 622. 7547009, 4788257; 623. 7547049, 4788323; 624. 7547500, 4789076; 625. 7547410, 4789133; 626. 7547482, 4789263; 627. 7547520, 4789282; 628. 7547551, 4789333; 629. 7547632, 4789407; 630. 7547668, 4789466; 631. 7547725, 4789509; 632. 7547754, 4789561; 633. 7547763, 4789592; 634. 7547830, 4789705; 635. 7547907, 4789616; 636. 7547982, 4789670; 637. 7547936, 4789746; 638. 7548037, 4789803; 639. 7548118, 4789812; 640. 7548151, 4789820; 641. 7548191, 4789842; 642. 7548250, 4789865; 643. 7548384, 4789893; 644. 7548477, 4789900; 645. 7548593, 4789900; 646. 7548696, 4789903; 647. 7548793, 4789916; 648. 7548872, 4789892; 649. 7548962, 4789875; 650. 7549026, 4789907; 651. 7549036, 4789894; 652. 7549274, 4789980; 653. 7549290, 4789940; 654. 7549412, 4789951; 655. 7549417, 4789984; 656. 7549464, 4790023; 657. 7549514, 4790045; 658. 7549550, 4790054; 659. 7549624, 4790072; 660. 7549750, 4790148; 661. 7549775, 4790027; 662. 7549812, 4790054; 663. 7549943, 4789992; 664. 7549996, 4789988; 665. 7550059, 4789963; 666. 7550111, 4789938; 667. 7550187, 4789894; 668. 7550324, 4789826; 669. 7550395, 4789801; 670. 7550429, 4789819; 671. 7550469, 4789856; 672. 7550550, 4789898; 673. 7550668, 4789905; 674. 7550777, 4789860; 675. 7550857, 4789802; 676. 7550947, 4789781; 677. 7550969, 4789783; 678. 7551068, 4789841; 679. 7551071, 4789869; 680. 7551144, 4789912; 681. 7551245, 4790002; 682. 7551272, 4790027; 683. 7551353, 4790165; 684. 7551417, 4790229; 685. 7551486, 4790159; 686. 7551789, 4790459; 687. 7551725, 4790523; 688. 7551791, 4790585; 689. 7551858, 4790630; 690. 7551887, 4790645; 691. 7551943, 4790711; 692. 7551981, 4790742; 693. 7552007, 4790779; 694. 7552085, 4790859; 695. 7552193, 4790960; 696. 7552257, 4791023; 697. 7552286, 4791071; 698. 7552364, 4791144; 699. 7552411, 4791183; 700. 7552508, 4791259; 701. 7552530, 4791286.

Deonica 4

377. 7541572, 4787825; 378. 7541478, 4787854; 379. 7541452, 4787867; 380. 7541319, 4787893; 381. 7541277, 4787875; 382. 7541141, 4787899; 383. 7541088, 4787902; 384. 7541005, 4787914; 385. 7540968, 4787936; 386. 7540807, 4787937; 387. 7540788, 4787922; 388. 7540735, 4787840; 389. 7540403, 4787799; 390. 7540311, 4787866; 391. 7540009, 4787822; 392. 7539897, 4787819; 393. 7539789, 4787827; 394. 7539681, 4787844; 395. 7539576, 4787867; 396. 7539472, 4787897; 397. 7539370, 4787937; 398. 7539271, 4787984; 399. 7539180, 4788036; 400. 7539010, 4788136; 401. 7538941, 4788173; 402. 7538801, 4788236; 403. 7538712, 4788268; 404. 7538624, 4788292; 405. 7538534, 4788310; 406. 7538441, 4788321; 407. 7538148, 4788333; 408. 7537550, 4788346; 409. 7537148, 4788352; 410. 7537008, 4788355; 411. 7536962, 4788357; 412. 7536894, 4788336; 413. 7536856, 4788306; 414. 7536795, 4788263; 415. 7536723, 4788241; 416. 7536643, 4788246; 417. 7536547, 4788279; 418. 7536470, 4788331; 419. 7536405, 4788343; 420. 7536276, 4788322; 509. 7536048, 4788500; 510. 7536286, 4788548; 511. 7536322, 4788553; 512. 7536282, 4788604; 513. 7536250, 4788626; 514. 7536170, 4788635; 515. 7535956, 4788655; 516. 7535872, 4788692; 517. 7535794, 4788759; 518. 7535723, 4788887; 519. 7535936, 4788860; 520. 7535950, 4788846; 521. 7535995, 4788840; 522. 7536404, 4788810; 523. 7536420, 4788794; 524. 7536535, 4788637; 525. 7536576, 4788595; 526. 7536699, 4788595; 527. 7536955, 4788598; 528. 7537056, 4788596; 529. 7537607, 4788572; 530. 7538055, 4788556; 531. 7538460, 4788539; 532. 7538566, 4788528; 533. 7538670, 4788511; 534. 7538722, 4788500; 535. 7538776, 4788492; 536. 7538831, 4788473; 537. 7538931, 4788440; 538. 7539013, 4788406; 539. 7539080, 4788373; 540. 7539175, 4788318; 541. 7539342, 4788211; 542. 7539422, 4788165; 543. 7539504, 4788127; 544. 7539588, 4788097; 545. 7539675, 4788075; 546. 7539764, 4788061; 547. 7539853, 4788056; 548. 7539990, 4788062; 549. 7540252, 4788098; 550. 7540310, 4788138; 551. 7540355, 4788203; 552. 7540689, 4788244; 553. 7540711, 4788223; 554. 7540903, 4788190; 555. 7540949, 4788188; 556. 7541036, 4788172; 557. 7541070, 4788151; 558. 7541155, 4788144; 559. 7541361, 4788113; 560. 7541463, 4788091; 561. 7541605, 4788054.

Deonica 5

420. 7536276, 4788322; 421. 7536137, 4788288; 422. 7535820, 4788178; 423. 7535752, 4788150; 424. 7535718, 4788158; 425. 7535691, 4788146; 426. 7535692, 4788121; 427. 7535470, 4788012; 428. 7535069, 4787807; 429. 7534678, 4787597; 430. 7534281, 4787378; 431. 7533840, 4787137; 432. 7533354, 4786883; 433. 7532787, 4786567; 434. 7532616, 4786470; 435. 7532496, 4786394; 436. 7532383, 4786310; 437. 7532279, 4786217; 438. 7532184, 4786115; 439. 7532095, 4786005; 440. 7532047, 4785941; 441. 7532052, 4785874; 442. 7532030, 4785802; 443. 7531913, 4785625; 444. 7531802, 4785536; 445. 7531771, 4785521; 446. 7531680, 4785389; 447. 7531633, 4785307; 448. 7531624, 4785307; 449. 7531582, 4785252; 450. 7531482, 4785154; 451. 7531439, 4785153; 452. 7531437, 4785151; 453. 7531404, 4785123; 454. 7531327, 4785065; 455. 7531292, 4785024; 456. 7531238, 4784987; 457. 7531054, 4784890; 458. 7531002, 4784863; 459. 7530997, 4784830; 460. 7530949, 4784755; 461. 7530840, 4784752; 462. 7530821, 4784770; 463. 7530642, 4784669; 464. 7530534, 4784870; 465. 7530731, 4784985; 466. 7530785, 4784996; 467. 7530950, 4785090; 468. 7530981, 4785103; 469. 7531012, 4785144; 470. 7531086, 4785185; 471. 7531139, 4785188; 472. 7531168, 4785206; 473. 7531210, 4785224; 474. 7531280, 4785277; 475. 7531305, 4785298; 476. 7531303, 4785331; 477. 7531361, 4785387; 478. 7531445, 4785495; 479. 7531451, 4785494; 480. 7531481, 4785529; 481. 7531588, 4785682; 482. 7531588, 4785689; 483. 7531605, 4785825; 484. 7531729, 4786011; 485. 7531831, 4786045; 486. 7531904, 4786147; 487. 7532007, 4786271; 488. 7532116, 4786385; 489. 7532235, 4786491; 490. 7532363, 4786588; 491. 7532495, 4786673; 492. 7532674, 4786773; 493. 7533251, 4787074; 494. 7533818, 4787385; 495. 7534039, 4787516; 496. 7534087, 4787534; 497. 7534128, 4787556; 498. 7534258, 4787632; 499. 7534571, 4787795; 500. 7534963, 4788003; 501. 7535269, 4788176; 502. 7535404, 4788249; 503. 7535586, 4788341; 504. 7535606, 4788324; 505. 7535640, 4788339; 506. 7535658, 4788370; 507. 7535730, 4788401; 508. 7535880, 4788454; 509. 7536048, 4788500.

U obuhvatu granica detaljne regulacije nalaze se katastarske parcele predstavljene na Tematskoj karti broj 1 (listovi 1 – 10) po deonicama 1 – 5 i jedinicama lokalne samouprave i katastarskim opštinama:

Detaljna regulacija je definisana za 39,42 km koridora auto-puta, ukupne površine od 1081,2 ha.

Deonica 1 – obuhvata 183,4 ha i sadrži sledeće katastarske parcele:

Tabela 9. Parcele detaljne regulacije Prostornog plana na teritoriji opštine Merošina

R. b.

Katastarska opština

Katastarska parcela broj:

1.

Aleksandrovo

576/1, 576/2, 579/1, 579/2, 579/3, 580/1, 580/2, 583/2, 585, 586, 587, 607.

2.

Balajnac

428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 430/1, 430/2, 431/1, 431/2, 431/3, 432/1, 433, 434, 435/1, 435/2, 435/3, 436, 437/1, 438, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2, 445/3, 457, 458/2, 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 463, 464/1, 464/2, 466/1, 466/2, 471/1, 472/1, 472/2, 472/3, 472/4, 473, 477, 478/1, 478/2, 483, 484/1, 484/2, 484/3, 490/1, 490/2, 490/3, 490/4, 491, 492/1, 492/2, 493, 496/1, 496/2, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 497/5, 498/1, 498/2, 499, 500, 501/1, 501/2, 502, 503, 504, 505, 524, 525, 526/1, 527, 528, 529, 531, 532/1, 532/2, 533/1, 533/2, 533/3, 533/4, 534/2, 534/3, 535, 536, 537/6, 537/7, 1198/2, 1198/3, 1199/1, 1200/1, 1201, 1202, 1203, 1206/1, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1217/1, 1218/1, 1218/2, 1219/1, 1274, 1275, 1276/1, 1276/2, 1276/3, 1277/1, 1279/1, 1283/1, 1284/1, 1285/1, 1285/2, 1289, 1292, 1293, 1294/1, 1294/2, 1295/1, 1296/1, 1297/1, 1297/2, 1298, 1299/1, 1300/1, 1300/2, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306/2, 1307/1, 1313/3, 1314, 1315, 1316/1, 1317/1, 1318/1, 1319/1, 1319/2, 1320/1, 1321/1, 1322/1, 1323/1, 1323/2, 1323/3, 1324, 1325, 1326, 1327/1, 1327/2, 1328/1, 1328/2, 1329/1, 1329/2, 1335, 1336, 1337, 1439, 1476, 1477/1, 1478/1, 1479/1, 1482/1, 1483/2, 1486/1, 1486/2, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530/1, 1530/4, 1531/2, 1532/1, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538/1, 1538/2, 1539/1, 1539/2, 1539/3, 1542/1, 1542/2, 1551/2, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1597, 1598, 1599, 1600/1, 1600/2, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607/3, 1607/4, 1607/5, 1608/1, 1609/1, 1609/2, 1610, 1611, 1612, 1613/1, 1613/2, 1614, 1615, 1616/1, 1616/3, 1617/1, 1617/3, 1618/1, 1618/3, 1619/1, 1619/3, 1620/1, 1620/3, 1621/1, 1621/2, 1621/3, 1622/1, 1623/1, 1623/3, 1624/1, 1627/1, 1628/1, 1629/1, 1629/2, 1630/1, 1630/3, 1630/4, 1630/5, 1630/6, 1631/1, 1631/2, 1631/5, 1631/6, 1632/2, 1632/3, 1633/2, 1633/4, 1634/2, 1634/4, 1635/2, 1635/4, 1636/2, 1636/4, 1637/2, 1638/1, 1638/2, 1639/2, 1640/2, 1641/2, 1642/1, 1642/3, 1643/1, 1644/1, 1644/2, 1644/3, 1645/1, 1646, 1647, 1650, 1651, 1668/1, 1668/2, 1668/3, 1668/4, 1668/5, 1668/6, 1668/7, 1668/8, 1668/9, 1668/10, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/4, 1669/6, 1669/8, 1670/1, 1670/3, 1671/1, 1671/3, 1672/1, 1672/3, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1673/5, 1674/1, 1674/3, 1675/1, 1675/3, 1676/1, 1676/2, 1676/3, 1677/1, 1677/3, 1678/1, 1678/3, 1679/1, 1679/2, 1679/3, 1679/5, 1679/7, 1680/1, 1680/3, 1680/4, 1680/5, 1681/1, 1681/3, 1681/4, 1682, 1683/1, 1683/2, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688/1, 1688/2, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694/1, 1694/2, 1695/1, 1695/6, 1695/7, 1695/8, 1695/9, 1695/10, 1695/11, 1695/12, 1696/1, 1696/2, 1696/3, 1698/2, 1701, 1702, 1705, 1721, 1722, 1723, 1724/1, 1724/2, 1725/1, 1725/3, 1726/1, 1726/3, 1727/1, 1727/3, 1728/1, 1728/3, 1729/1, 1729/3, 1730/1, 1730/3, 1731/1, 1731/3, 1732/1, 1732/3, 1733/1, 1733/3, 1734/1, 1734/3, 1735/1, 1735/3, 1736/1, 1736/2, 1736/4, 1736/6, 1737/1, 1737/2, 1737/3, 1737/5, 1738/1, 1738/2, 1739/1, 1740/1, 1741/1, 1741/2, 1742/1, 1743/1, 1744/1, 1745/1, 1745/2, 1745/3, 1746/1, 1746/2, 1787/2, 1787/3, 1787/4, 1787/5, 1787/6, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1789/1, 1790/1, 1791/1, 1792/1, 1792/3, 1793/1, 1793/3, 1794, 1805/1, 1805/3, 1806/1, 1806/3, 1807/1, 1807/3, 1813/1, 1814/2, 1814/3, 1815/1, 1815/2, 1815/3, 1817/1, 1818/1, 1818/2, 1819/2, 1820, 1821, 1822/1, 1822/2, 1823/1, 1823/2, 1824, 1825/1, 1825/2, 1825/3, 1826, 1827/2, 1827/3, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833/2, 1834, 1835, 3661, 3664/1, 3666/1, 3666/3, 3666/5, 3668/1, 3668/3, 3671/1, 3671/3, 3672/1, 3677/2, 3677/4, 3678/1, 3678/3, 3685, 3688, 3689.

3.

Brest

2635, 2636, 2637, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2676, 2677, 2678, 2679, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785/1, 2785/2, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2944, 2945, 2946, 2947, 2950, 2951, 2952, 3270, 3271, 3277, 3278, 3281, 3282, 3283, 3284, 3287, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300.

4.

Gradište

1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 8/1, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 30/1, 30/2, 30/3, 31, 32/1, 33/1, 34/1, 34/2, 35, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 39/2, 40, 41, 50, 51/1, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 54, 55/1, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61, 62, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 64/3, 64/5, 64/8, 64/12, 64/13, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8, 95/1, 95/2, 96/1, 97/1, 97/2, 97/3, 97/7, 100/2, 101, 102, 103, 104/2, 104/3, 104/5, 106, 107, 108, 109, 197, 198, 199, 284, 285, 286/1, 286/2, 287/1, 288, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 290/3, 291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 294/1, 295/1, 295/2, 295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 295/13, 295/14, 296/1, 296/2, 297, 298/2, 316, 317, 318, 319/1, 319/2, 320/1, 320/2, 321, 322/1, 322/2, 323/1, 323/2, 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 324/8, 325, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 327, 328, 329, 330, 331, 334, 335, 336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 336/5, 555, 556, 557, 558/1, 558/2, 558/3, 558/5, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 560/3, 561, 562/1, 562/2, 563/1, 563/2, 564/1, 564/2, 567, 576, 577/1, 577/2, 579/2, 579/4, 580, 581, 582, 583, 584/1, 584/2, 585/1, 585/2, 586/1, 586/2, 587/1, 587/2, 588, 589, 590, 591, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 594/1, 594/2, 595, 596, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 599/1, 599/2, 599/3, 600/1, 602/1, 603/1, 604/1, 604/2, 605/1, 605/3, 606, 607/1, 608/1, 609/1, 609/2, 610/2, 611/6, 615/1, 615/3, 616/1, 617/1, 617/2, 618/1, 619/1, 620, 621, 622/1, 622/2, 623/1, 623/2, 623/3, 623/5, 624/1, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633/1, 633/2, 634/1, 635/1, 636/1, 637/1, 637/2, 637/3, 638/1, 638/2, 639, 640/1, 640/2, 641/1, 642/1, 642/2, 642/3, 643/1, 643/2, 643/3, 643/5, 644/1, 644/2, 645/1, 646/1, 646/2, 646/3, 647/1, 648/1, 649/1, 650/1, 650/2, 651/1, 652/1, 653/1, 653/3, 654/1, 655, 657/1, 658/1, 658/2, 658/4, 659/1, 659/2, 660/1, 660/2, 661, 662, 663, 664/1, 664/2, 668, 669/1, 669/2, 669/6, 2874, 2875/1, 2875/2, 2877/1, 2877/2, 2878/1, 2878/2, 2879/1, 2879/2, 2892, 2893, 2894.

5.

Merošina

1, 2/1, 2/2, 3, 4/2, 4/4, 10, 11, 35/4, 1843/1, 1851.

Deonica 2 – obuhvata 208,6 ha i sadrži sledeće katastarske parcele:

Tabela 10. Parcele detaljne regulacije Prostornog plana na teritoriji opštine Merošina

R. b.

Katastarska opština

Katastarska parcela broj:

1.

Arbanasce

603, 604, 605, 606, 607, 608/1, 608/2, 609, 610, 611/1, 611/2, 611/3, 611/4, 611/5, 611/6, 612, 613/1, 613/2, 613/3, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 644/1, 644/4, 645/1, 646, 1245/3, 1258, 1259/10, 1259/7, 1259/8, 1259/9, 1260, 1261, 1262, 1263/1, 1263/2, 1264, 1265/3, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1274/2, 1274/3, 1275, 1280, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291/1, 1291/2, 1292/1, 1292/2, 1292/3, 1292/4, 1292/5, 1292/6, 1292/7, 1292/8, 1292/9, 1294, 1295, 1296/1, 1296/2, 1297/1, 1297/2, 1298/1, 1298/2, 1299, 1300, 1301/1, 1301/2, 1301/3, 1302, 1303, 1304, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1305/4, 1305/5, 1305/6, 1305/7, 1306/1, 1306/2, 1306/3, 1306/4, 1306/5, 1306/7, 1306/8, 1307, 1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1311, 1312/1, 1312/2, 1313/1, 1313/2, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322/1, 1322/2, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331/1, 1331/2, 1332, 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1334/1, 1334/2, 1334/3, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341/1, 1341/2, 1341/3, 1341/4, 1341/5, 1341/6, 1342, 1343/1, 1343/2, 1343/3, 1343/4, 1343/5, 1343/6, 1343/7, 1344, 1345, 1346/1, 1346/2, 1347/1, 1347/2, 1348/1, 1348/2, 1348/3, 1348/4, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480/1, 1480/2, 1481/1, 1481/2, 1481/3, 1482, 1483, 1484, 1486/2, 1487, 1654, 1656/171, 1656/172, 1656/173, 1656/174, 1656/229, 1656/230, 1656/232, 1657/1, 1657/2, 1657/3, 1657/4, 1657/5, 1658, 1659/1, 1659/2, 1659/3, 1659/4, 1659/5, 1659/6, 1662, 1663, 1664, 1665, 1667, 1668/1, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/4, 1669/5, 1669/6, 1669/7, 1670, 2176/1, 2180, 2185, 2186, 2187, 2191, 2198, 2199.

2.

Baličevac

951/1, 951/2, 953/1, 953/2, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 963, 964/1, 965, 966/1, 966/2, 967, 968, 969/1, 969/2, 970/1, 970/2, 971, 972, 973/1, 973/2, 1227/3, 1228, 1230/1, 1230/2, 1239, 1241, 1242/1, 1242/2, 1243, 1244/1, 1244/2, 1245, 1246, 1247, 1248/1, 1248/2, 1249, 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258/1, 1258/2, 1259/1, 1259/2, 1260/1, 1260/2, 1261/1, 1261/2, 1262/1, 1262/2, 1263/1, 1263/2, 1263/3, 1264/2, 1264/3, 1265, 1266, 1267/1, 1267/2, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 1268/4, 1268/5, 1269, 1270, 1271, 1272/1, 1272/2, 1272/3, 1272/4, 1272/5, 1272/6, 1272/7, 1273, 1274, 1275/1, 1275/2, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1281/1, 1281/2, 1282, 1283/1, 1283/2, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289/1, 1289/2, 1290, 1291, 1292, 1293/1, 1294, 1295, 1296, 1303/1, 1303/2, 1304/1, 1304/2, 1304/3, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1306/1, 1306/2, 1306/3, 1307, 1308, 1309/1, 1309/2, 1309/3, 1310, 1311, 1312/1, 1312/2, 1313/1, 1313/2, 1314, 1315, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332/1, 1332/2, 1333, 1334, 1335, 1336/1, 1336/2, 1336/3, 1337, 1338, 1339, 1340/1, 1340/2, 1341/1, 1341/2, 1342/3, 1347, 1348/1, 1348/2, 1349, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355/1, 1355/2, 1356/1, 1356/2, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362/1, 1362/2, 1363, 1364/1, 1364/2, 1365, 1366, 1367, 1368, 1373, 1374/1, 1374/2, 1375/1, 1375/2, 1608, 1609/2, 1614, 1615, 1617, 1618/1, 1618/2, 1618/3, 1618/4, 1619, 1620, 1621, 1622, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1639, 1640, 1641, 1642/1, 1642/2, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652/1, 1652/2, 1653, 1654/1, 1654/2, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663/1, 1663/2, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670/1, 1670/2, 1671, 1672/1, 1672/2, 1673/2, 1677, 1678/1, 1678/2, 1679, 1680, 1681, 1682/1, 1682/2, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687/1, 1687/2, 1688/1, 1688/2, 1689/1, 1689/2, 1690, 1691, 1692, 1694/1, 1694/2, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701/1, 1701/2, 1702, 1703, 1704, 1705/1, 1705/2, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712/1, 1712/2, 1713/1, 1714/1, 1714/2, 1785, 1786/1, 1786/2, 1787, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799/1, 1799/2, 1799/3, 1856, 1857/1, 1857/2, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1875, 1876/1, 1876/2, 1877/1, 1877/2, 1877/3, 1877/4, 1877/5, 1878/1, 1878/2, 1879, 1880, 1881/1, 1881/2, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887/1, 1887/2, 1888/1, 1888/2, 1889/1, 1889/2, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894/1, 1894/2, 1895/1, 1895/2, 1895/3, 1895/4, 1896, 1897, 1898, 1899/1, 1899/2, 1899/3, 1900/1, 1900/2, 1900/3, 1901/1, 1901/2, 1901/3, 1901/4, 1901/5, 1902/1, 1902/2, 1902/3, 1903/1, 1903/2, 1903/3, 1904/1, 1904/2, 1904/3, 1905, 1906, 1907, 1908/1, 1908/2, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1915/1, 1915/2, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920/1, 1920/2, 1921/1, 1921/2, 1921/3, 1922/1, 1922/2, 1923, 1976/2, 1977/1, 1977/2, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,1991, 1992/1, 1992/2, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006/1, 2006/2, 2007/1, 2007/2, 2007/3, 2007/4, 2007/5, 2007/6, 2008/1, 2008/2, 2009/1, 2009/2, 2009/3, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015/1, 2015/2, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024/1, 2024/2, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2026, 2027, 2028/1, 2028/2, 2029/1, 2029/2, 2030, 2031/1, 2031/2, 2032/1, 2032/2, 2032/3, 2033, 2034/1, 2034/2, 2034/3, 2035, 2036/1, 2036/2, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041/1, 2041/2, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054/1, 2054/2, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059/1, 2059/2, 2061/4, 2259/1, 2259/2, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275/1, 2275/2, 2276/1, 2276/2, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281/1, 2281/2, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294/1, 2294/2, 2295, 2296, 2297, 2298/1, 2298/2, 2299, 2300, 2301/1, 2301/2, 2302/1, 2302/2, 2302/3, 2302/4, 2302/5, 2302/6, 2302/7, 2303, 2304/1, 2395/1, 2399/1, 2399/2, 2399/3, 2400, 2401/1, 2401/2, 2406, 2407, 2408, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2422/1, 2423, 2424, 2425, 2430/1, 2431, 2432/1, 2432/2, 2433, 2445, 2446, 2449/1, 2449/2, 2450/1, 2450/2, 2451, 2478, 2479, 2480, 2481/1, 2481/2, 2481/3, 2482, 2483, 2484/2, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504/1, 2504/2, 2505, 2506, 2507, 2508/1, 2508/2, 2509, 2510, 2511/1, 2511/2, 2512/1, 2512/2, 2514, 2515/1, 2515/2, 2517, 2518/1, 2518/2, 2519, 2520, 2525, 2526/1, 2526/2, 2526/3, 2528/1, 2528/3, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535/1, 2535/2, 2535/3, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540/1, 2540/2, 2541, 2543, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2563/1, 2563/2, 2563/3, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569/1, 2569/2, 2569/3, 2570, 2571, 2573/1, 2573/2, 2574, 2575, 2576, 2577/2, 2577/3, 2577/6, 2578/2, 2578/3, 2579, 2580/2, 2580/3, 2580/4, 2581, 2582/2, 2586, 2587, 2588/3, 2657, 2658/1, 2658/2, 2659, 2660, 2661/1, 2661/2, 2661/3, 2662, 2663, 2664/1, 2664/2, 2665/1, 2665/2, 2666/1, 2666/2, 2667/1, 2667/2, 2668/1, 2668/2, 2669/1, 2669/2, 2669/3, 2670, 2671, 2672, 2678, 2679, 2682, 2686, 2687/1, 2693, 2694, 2695, 2702, 2707, 2708, 2710/2, 2853/1, 2853/2, 2855/1, 2855/2, 2856, 2857/1, 2857/2, 2857/3, 2858/1, 2858/2, 2859/1, 2859/2, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2861, 2862/1, 2862/2, 2862/3, 2862/4, 2862/5, 2862/6, 2862/7, 2863/1, 2863/2, 2863/3, 2863/4, 2863/5, 2864, 2865, 2866/1, 2866/2, 2866/3, 2866/4, 2867/1, 2867/2, 2868/1, 2868/2, 2869, 3148/4, 3148/5, 3148/6, 3148/7, 3148/8, 3149/1, 3149/2, 3149/3, 3150/1, 3150/2, 3151/1, 3151/2, 3151/3, 3152/1, 3152/2, 3153, 3154/1, 3154/2, 3154/3, 3155, 3156/1, 3156/2, 3156/3, 3156/4, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164/1, 3164/11, 3164/2, 3164/3, 3164/4, 3164/5, 3164/6, 3164/7, 3164/8, 3165/2, 3165/3, 3165/4, 3165/5, 3167, 3168/1, 3168/2, 3169, 3170/1, 3170/2, 3171, 3172, 3173/1, 3173/2, 3174/1, 3174/2, 3174/3, 3175/1, 3175/2, 3177/3, 3178/1, 3178/2, 3178/3, 3179/1, 3179/2, 3180/1, 3180/2, 3180/3, 3181, 3182/1, 3182/2, 3182/3, 3182/4, 3183,

3184, 3185/1, 3185/2, 3185/3, 3185/4, 3185/5, 3185/6, 3186, 3187,3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194/1, 3194/2, 3195, 3196/1, 3196/2, 3196/3, 3196/4, 3196/5, 3197/1, 3197/10, 3197/11, 3197/2, 3197/3, 3197/4, 3197/5, 3197/6, 3197/7, 3197/8, 3197/9, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203/1, 3222, 3223/1, 3223/2, 3223/3, 3223/4, 3224, 3225, 3234, 3235/1, 3235/2, 3235/3, 3236, 3237, 3270/2, 3270/3, 3271/2, 3286, 3289, 3290/1, 3290/2, 3292/1, 3292/2, 3293/1, 3293/2, 3293/3, 3294/1, 3294/2, 3294/3, 3295, 3296, 3297, 3298/1, 3298/2, 3299/2, 3299/3, 3299/4, 3299/5, 3300/1, 3300/2, 3300/3, 3300/4, 3300/5, 3301/1, 3301/2, 3302/1, 3302/2, 3302/3, 3303/1, 3303/2, 3304/1, 3305, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322/1, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327/1, 3327/2, 3328/1, 3328/2, 3328/3, 3328/4, 3328/5, 3328/6, 3328/7, 3328/8, 3329/3, 3330/1, 3331/1, 3331/2, 3332/1, 3332/2, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3348/10, 3348/6, 3348/7, 3348/8, 3348/9, 3349, 3350, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357/1, 3357/2, 3358, 3359/1, 3359/2, 3360, 3361/1, 3361/2, 3362, 3369/1, 3485/1, 3485/2, 3486/1, 3486/2, 3487, 3489/1, 3489/4, 3489/5, 3490, 3491/1, 3491/2, 3491/3, 3491/4, 3492/1, 3492/2, 3493/3, 3493/4, 3495/1, 3495/2, 3495/3, 3495/4, 3495/5, 3495/6, 3495/7, 3496/1,3496/2, 3497/1, 3497/2, 3498, 3499, 3500/1, 3500/2, 3501/1, 3501/2, 3502, 3503, 3504/1, 3504/2, 3504/3, 3504/4, 3505, 3506, 3507/1, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516/1, 3516/2, 3517, 3518, 3519/2, 3519/3, 3520/1, 3520/2, 3523/1, 3523/2, 3523/3, 3524, 3525, 3526, 3527/1, 3527/2, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534/1, 3534/2, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548/1, 3548/2, 3548/3, 3549, 4272/1, 4272/2, 4272/3, 4273, 4279, 4283, 4284, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290/1, 4293, 4295, 4297, 4312, 4313.

3.

Brest

2643, 2644, 3279, 3280.

4.

Jug Bogdanovac

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 35/1, 35/2, 36, 37, 535/1, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 549, 550, 551/2, 552, 556, 608, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 719, 720/1, 720/2, 721, 722, 723, 724, 725/1, 725/2, 728, 894/1, 895/1, 895/2, 896, 898, 901, 1641, 1642/5.

5.

Lepaja

2689/1, 2689/2, 2690, 2691, 2692, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2726, 2727.

6.

Merošina

1, 2/1, 2/2, 3, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17/1, 17/2, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 61, 1851.

Deonica 3 – obuhvata 372,5 ha i sadrži sledeće katastarske parcele:

Tabela 11. Parcele detaljne regulacije Prostornog plana na teritoriji opštine Merošina

R. b.

Katastarska opština

Katastarska parcela broj:

1.

Arbanasce

1654, 1656/157, 1656/161, 1656/163, 1656/164, 1656/165, 1656/166, 1656/167, 1656/168, 1656/169, 1656/170, 1656/171, 1656/172, 1656/173, 1656/174, 1656/175, 1656/176, 1656/177, 1656/178, 1656/179, 1656/180, 1656/200, 1656/202, 1656/203, 1656/224, 1656/225, 1656/230, 1656/231, 1656/232, 1656/233, 1656/241, 1659/1, 1659/2, 1659/4, 1659/5, 1659/6, 1660/1, 1660/2, 1660/3, 1660/4, 1660/5, 1661, 1662, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680/1, 1680/2, 1680/3, 1680/4, 1681/1, 1681/2, 1681/3, 1682, 2059, 2060, 2061/1, 2061/2, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078/1, 2078/2, 2078/3, 2078/4, 2078/5, 2079/1, 2079/2, 2080/1, 2080/2, 2081, 2082, 2083, 2084/1, 2084/2, 2085/1, 2085/2, 2086, 2087, 2088, 2089/2, 2089/3, 2089/4, 2099, 2100, 2101, 2102/1, 2102/2, 2102/3, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112/1, 2112/2, 2113, 2114, 2115/1, 2115/2, 2115/3, 2115/4, 2115/5, 2115/6, 2115/7, 2117, 2123, 2124/1, 2124/2, 2124/3, 2125/1, 2125/2, 2125/3, 2125/4, 2125/5, 2125/6, 2126, 2127/1, 2127/2, 2127/3, 2128, 2129, 2130/1, 2130/2, 2131, 2132, 2133/1, 2133/2, 2134, 2135, 2136/1, 2136/2, 2137, 2138/1, 2138/2, 2139/1, 2139/2, 2140, 2141, 2142, 2143/1, 2143/2, 2144/1, 2144/2, 2145, 2147/1, 2148/1, 2148/2, 2149, 2152, 2153/1, 2153/3, 2153/4, 2153/6, 2155/1, 2155/2, 2156/1, 2191.

2.

Jug Bogdanovac

896, 898, 901, 938/1, 938/2, 939/1, 939/3, 939/4, 940, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983/1, 983/2, 983/3, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994/1, 994/2, 995, 996, 997/1, 997/2, 997/3, 997/4, 998/1, 998/2, 998/3, 999, 1000, 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1001/5, 1001/6, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1013, 1014, 1015, 1016, 1038/1, 1038/2, 1038/3, 1038/4, 1038/5, 1038/13, 1038/14, 1038/15, 1038/16, 1038/17, 1038/18, 1038/19, 1038/20, 1038/21, 1038/22, 1038/23, 1038/26, 1038/32, 1038/33, 1038/34, 1038/36, 1038/37, 1038/38, 1038/39, 1038/43, 1038/44, 1038/45, 1038/46, 1038/47, 1038/48, 1038/49, 1038/50, 1038/51, 1038/52, 1038/53, 1038/54, 1038/55, 1038/57, 1038/58, 1038/59, 1038/60, 1038/61, 1038/62, 1038/63, 1038/64, 1038/65, 1038/66, 1038/69, 1038/70, 1038/74 1038/103, 1038/104, 1038/105, 1038/106, 1038/107, 1038/108, 1038/109, 1038/110, 1038/111, 1038/112, 1038/113, 1038/114, 1038/115, 1038/116, 1038/117, 1038/118, 1038/119, 1038/120, 1038/121, 1038/122, 1038/123, 1038/125, 1038/126, 1038/127, 1038/129, 1038/131, 1038/132, 1038/207, 1038/215, 1038/217.

Tabela 12. Parcele detaljne regulacije Prostornog plana na teritoriji opštine Prokuplje

R. b.

Katastarska opština

Katastarska parcela broj:

1.

Bela Voda

1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39, 222, 223, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 227/3, 228, 229, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 250/1, 250/2, 250/3, 251, 252, 253, 254, 255, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 261/1, 261/2, 262, 263, 264, 265/1, 265/2, 265/3, 266, 267, 268/1, 268/2, 268/3, 268/4, 268/5, 268/6, 268/7, 268/8, 268/9, 269/1, 269/2, 269/3, 270, 271, 272/1, 272/10, 272/11, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 272/7, 272/8, 272/9, 273/1, 273/2, 273/3, 274, 275, 276, 277, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/3, 280/1, 280/2, 280/3, 281, 282, 288/1, 288/2, 289, 290, 291, 292, 293, 546, 550, 551.

2.

Gubetin

48/2, 48/3, 53/1, 53/2, 54, 55, 57, 58/3, 58/4, 59, 60/1, 60/4, 62, 64, 65, 69, 70, 75, 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 81, 82, 83/1, 83/3, 84/1, 85/1, 85/3, 87/1, 87/2, 87/4, 87/5, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90, 91/1, 91/2, 91/3, 91/7, 93/10, 93/11, 93/12, 93/14, 93/8, 93/9, 96/2, 97, 98/1, 113, 114, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 116/1, 116/2, 117, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 129/3, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 153/3, 154, 155, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 157, 158, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 160, 161, 162/1, 162/2, 162/3, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 167/3, 168, 169/1, 169/2, 169/3, 170, 171, 172/1, 172/2, 173, 177/2, 179, 181, 184, 185, 186, 187/3, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 192, 193/10, 193/11, 193/12, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 195/1, 195/2, 195/3, 195/4, 203/1, 203/2, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 225/2, 226, 227, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 334/3, 338, 1406, 1407, 1410, 1411, 1413.

3.

Donja Stražava

257/12, 257/13, 257/19, 304/4, 305, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329/1, 329/2, 329/3, 330, 331, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 338, 339/1, 339/3, 340/2, 340/3, 340/30, 340/31, 340/32, 341, 342, 343, 344/1, 344/10, 344/12, 344/17, 344/4, 344/6, 344/7, 344/9, 345/1, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 346, 347, 348, 349/1, 349/2, 353, 358, 374, 375, 376/1, 376/2, 377/1, 377/2, 377/3, 377/4, 378/1, 378/2, 378/3, 378/4, 378/5, 378/6, 378/7, 378/8, 378/9, 379/1, 379/2, 379/3, 379/4, 379/5, 379/6, 379/7, 379/8, 380/1, 380/11, 380/12, 380/13, 380/14, 380/15, 380/16, 380/17, 380/18, 380/19, 380/2, 380/3, 380/4, 380/5, 380/6, 380/7, 381/11, 381/12, 384, 385, 386, 387, 388, 389/1, 389/2, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399/1, 399/2, 399/3, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 413, 416, 678/1, 678/2, 678/3, 679/1, 679/2, 679/3, 680/14, 680/2, 680/3, 680/4, 853, 854, 855/1, 855/2, 856, 857/1, 857/2, 857/3, 858/1, 858/2, 859, 861, 862/3, 863, 864, 865, 866/1, 866/2, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874/1, 874/2, 874/3, 874/4, 874/5, 874/6, 875, 876, 877, 878/1, 878/2, 878/3, 879, 880, 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 881/5, 882, 883/1, 883/2, 884, 885, 886, 887, 963, 965, 966/1, 967/2, 967/3.

4.

Đurovac

247, 248/2, 248/3, 248/4, 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 262/10, 262/15, 262/2, 262/3, 262/7, 263, 264, 272, 273, 274/1, 274/10, 274/11, 274/12, 274/13, 274/14, 274/2, 274/3, 274/6, 274/7, 274/9, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5, 275/6, 275/7, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 276/6, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 278/1, 278/2, 278/3, 279, 280, 285, 286, 287, 288/1, 288/2, 288/4, 288/5, 289/1, 289/5, 289/6, 289/7, 289/8, 290/1, 290/5, 290/6, 290/7, 291/2, 291/3, 292, 294.

5.

Nova Božurna

19/1, 19/2, 19/4, 19/6, 20/1, 20/2, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 47/4, 47/6, 48, 60/1, 60/2, 62/1, 62/2, 62/3, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 65, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 68, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 71, 72/1, 72/2, 73, 74, 75, 76, 77, 79/2, 80, 124, 125, 126/1, 126/4, 127, 128, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 133/1, 133/3, 137, 138, 139/1, 139/2, 141, 142/2, 143, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 146/1, 146/2, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157/2, 157/3, 158, 159/3, 161, 167, 168, 173/1, 173/2, 173/3, 174/1, 174/2, 175, 176, 177, 178/10, 178/11, 178/12, 178/13, 178/18, 178/19, 178/2, 178/20, 178/21, 178/25, 178/26, 178/27, 178/28, 178/29, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 178/7, 178/8, 178/9, 179, 699, 700, 704.

6.

Novo Selo

25, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 30/3, 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 52, 327.

7.

Pojate

1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/8, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/5, 12/6, 12/7, 12/10, 12/11, 12/13, 12/15, 13/1, 13/3, 13/4, 13/6, 13/8, 13/9, 14/1, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/10, 15/1, 15/6, 15/7, 15/10, 19/2, 19/18, 19/19, 20/1, 660/1.

8.

Prokuplje – grad

1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/10, 8/11, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 10, 17, 18, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 48, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 53, 54/1, 54/2, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 56/1, 56/2, 56/4, 56/5, 57/1, 57/2, 58/1, 58/10, 58/11, 58/12, 58/15, 58/16, 58/17, 58/18, 58/19, 58/5, 59, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 71/1, 71/10, 71/11, 71/12, 71/13, 71/14, 71/15, 71/16, 71/17, 71/18, 71/19, 71/2, 71/20, 71/21, 71/22, 71/23, 71/24, 71/25, 71/26, 71/27, 71/28, 71/29, 71/3, 71/30, 71/31, 71/32, 71/33, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 72, 73/1, 73/2, 73/3, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 75, 76, 77, 78/2, 81/2, 81/3, 81/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 84/1, 84/3, 84/4, 84/5, 85/1, 85/10, 85/11, 85/12, 85/13, 85/14, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 86, 87, 88/1, 88/10, 88/11, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/7, 88/8, 88/9, 89/1, 89/10, 89/14, 89/15, 89/16, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9, 90, 91, 92/1, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 93, 94/1, 94/6, 94/7, 94/8, 117/1, 117/2, 117/3, 117/8, 118, 119, 120/10, 120/11, 120/12, 121/1, 121/3, 121/4, 132, 133, 134, 135/1, 135/12, 135/13, 766/3, 767/1, 767/2, 767/3, 767/4, 767/7, 768/1, 768/2, 768/3, 768/4, 768/5, 768/6, 768/8, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 769/5, 769/6, 769/7, 771/1, 771/10, 771/9, 773/1, 773/3, 775, 776/1, 776/6, 779, 5684/1, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697/1, 5708.

9.

Prokuplje

2013/2, 2013/9, 2014, 2020/12, 2020/14, 2020/15, 2020/16, 2020/17, 2020/18, 2020/21, 2021/1, 2021/2, 2021/3, 2021/4, 2022, 2023, 2024, 2025/1, 2025/2, 2026/1, 2026/2, 2027, 2028/1, 2028/3, 2029, 2041/3, 2043, 2044/1, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2109/1, 2109/2, 2109/3, 2109/5, 2110/1, 2110/2, 2110/3, 2110/4, 2175, 2176/1, 2176/2, 2176/3, 2176/4, 2177, 2178, 2179, 2180/1, 2181, 2182/1, 2183, 2184, 2185/1, 2185/2, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2209/1, 2209/2, 2210, 2211/1, 2212, 2213, 2214, 2215/1, 2215/2, 2215/3, 2215/4, 2215/5, 2215/6, 2216/1, 2216/2, 2216/3, 2216/4, 2216/5, 2216/6, 2216/7, 2217, 2218, 2219/1, 2219/2, 2219/3, 2220, 2221/2, 2221/3, 2221/4, 2221/5, 2222/1, 2222/2, 2222/3, 2223/2, 2227/1, 2227/2, 2228, 2229/1, 2229/2, 2229/3, 2229/4, 2229/5, 2230/1, 2230/2, 2230/3, 2230/4, 2230/5, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235/1, 2235/2, 2235/3, 2235/4, 2235/5, 2235/6, 2235/7, 2235/8, 2235/9, 2236, 2237/1, 2237/2, 2237/3, 2237/4, 2238/1, 2238/2, 2238/3, 2238/4, 2238/5, 2238/6, 2238/7, 2238/8, 2238/9, 2239/1, 2239/2, 2239/3, 2239/4, 2239/5, 2239/6, 2239/7, 2239/8, 2239/9, 2240/1, 2240/2, 2555, 2558/1, 2559/1, 2559/2, 2559/3, 2559/4, 2559/5, 2559/6, 2559/7, 2559/8, 2559/9, 2561/1, 2561/2, 2561/3, 2561/4, 2561/5, 2562, 2563/2, 2566/10, 2566/3, 2566/4, 2566/5, 2566/6, 2566/7, 2566/8, 2566/9, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572/1, 2572/2, 2572/3, 2572/4, 2573/1, 2573/2, 2573/3, 2573/4, 2573/5, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2597, 2598, 2599, 2600, 2604, 2605, 2634/2, 2636, 2637, 2638/1, 2638/2, 2638/3, 2642, 2643/1, 2643/2, 2643/3, 2644, 2647, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657/1, 2657/2, 2657/3, 2658/1, 2658/2, 2659, 2660, 2662, 2663, 2664, 2666, 2667/1, 2667/2, 2668/1, 2668/2, 2668/3, 2669/1, 2669/2, 2669/3, 2669/4, 2669/5, 2669/6, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675/1, 2675/2, 2675/3, 2675/4, 2675/5, 2675/6, 2676, 2677/1, 2677/2, 2681/1, 2681/10, 2681/2, 2682/1, 2682/2, 2684/1, 2684/2, 2684/3, 2685/1, 2685/2, 2686/1, 2686/3, 2687, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2957, 2960, 2962, 2963, 2964/1, 2964/2, 2965, 2966, 2967, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2988, 2989, 2990, 2993, 2994, 2995, 2996, 3016/1, 3016/2, 3017/1, 3017/2, 3018/2, 3019/1, 3019/2, 3019/3, 3027, 3028, 3029/3, 3030/1, 3030/2, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038/1, 3039/1, 3046/1, 3046/3, 3048/6, 3049, 3050, 3051/2, 3053/1, 3054, 3055/1, 3055/2, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075/2, 3076, 3077, 3078, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085/1, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094/1, 3094/2, 3094/4, 3103, 3104, 3105, 3106,

3107, 3108, 3109, 4025/1, 4025/2, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4176, 4244, 4245, 4246, 4247, 4254, 4255, 4256/1, 4256/2, 4256/3, 4256/4, 4256/5, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261/1, 4261/2, 4262/1, 4262/2, 4262/3, 4263/1, 4263/2, 4264, 4265/1, 4265/2, 4265/3, 4266/1, 4266/2, 4266/3, 4266/4, 4266/5, 4266/6, 4268, 4269, 4270, 4271/1, 4272, 4274, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283/1, 4283/2, 4283/3, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288/1, 4288/2, 4289, 4290, 4291, 4294/2, 4301, 4302/1, 4302/2, 4302/3, 4303, 4306, 4307, 4308/1, 4308/2, 4308/3, 4308/4, 4308/5, 4308/6, 4308/7, 4309/1, 4309/2, 4310, 4311, 4312/1, 4312/2, 4313/1, 4313/2, 4313/3, 4314, 4315, 4316, 4317/1, 4317/2, 4317/3, 4317/4, 4317/5, 4318, 4319/1, 4319/2, 4320, 4321, 4322, 4323/1, 4323/2, 4323/3, 4324, 4325, 4326/1, 4326/2, 4326/3, 4326/4, 4327/1, 4327/2, 4327/3, 4327/4, 4327/5, 4327/6, 4328/1, 4328/2, 4328/3, 4329/1, 4329/2, 4330/1, 4330/2, 4330/3, 4330/4, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335/2, 4335/3, 4335/4, 4336, 4337/1, 4337/2, 4337/3, 4338/1, 4338/2, 4339/1, 4339/2, 4339/3, 4339/4, 4339/5, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346/1, 4346/2, 4347/2, 4347/4, 4347/5, 4347/6, 4347/7, 4347/8, 4347/9, 4348, 4364, 4379, 4380/1, 4380/3, 4380/4, 4380/5, 4381, 4382/1, 4382/2, 4382/3, 4382/4, 4383/1, 4383/2, 4383/3, 4384, 4389/1, 4389/17, 4389/20, 4389/21, 4389/22, 4389/24, 4389/25, 4389/26, 4389/27, 4389/28, 4389/29, 4389/30, 4390/1, 4390/2, 4390/3, 4391/1, 4391/20, 4391/22, 4391/23, 4391/25, 4391/7, 4415, 4416, 4417, 4418/1, 4419, 4420, 4421/1, 4421/2, 4421/3, 4421/4, 4421/5, 4422, 4432/1, 4432/2, 4433/1, 4433/2, 4434, 4435, 4436/2, 4436/3, 4437, 4438, 4439, 4440/1, 4440/2, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448/1, 4448/2, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453/1, 4453/2, 4453/3, 4453/4, 4453/5, 4453/7, 4454/1, 4454/3, 4455/1, 4455/10, 4455/11, 4455/12, 4455/13, 4455/14, 4455/15, 4455/2, 4455/3, 4455/4, 4455/5, 4455/6, 4455/7, 4455/8, 4455/9, 4456/1, 4456/2, 4456/3, 4456/4, 4458, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464/1, 4464/2, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469/1, 4469/2, 4469/3, 4469/4, 4470/1, 4470/2, 4470/3, 4521, 4522/1, 4524/1, 4524/2, 4524/3, 4524/4, 4524/5, 4524/6, 4524/7, 4524/8, 4525, 4526/1, 4526/2, 4527/1, 4527/2, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534/1, 4534/2, 4534/3, 4534/4, 4534/5, 4534/8, 4535, 4536/1, 4536/2, 4536/3, 4536/4, 4536/5, 4537, 4538, 4539/1, 4539/11, 4539/2, 4539/3, 4539/4, 4539/5, 4539/6, 4540/1, 4541/1, 4541/2, 4547, 4549/3, 6382/1, 6383/2, 6384, 6388, 6389, 6390, 6391, 6392/2, 6393, 6394/1, 6397/1, 6399/1, 6401/1, 6402/1, 6404/1, 6406, 6407/1, 6409, 6414, 6417, 6418/3, 6419, 6435, 6440.

10.

Ćukovac

195, 225, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246/1, 246/2, 246/3, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 251/3, 252, 253/1, 253/2, 254/1, 254/2, 255, 256, 257/1, 257/2, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 260/3, 261/1, 261/2, 261/3, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/1, 268/2, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 270/5, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4, 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 273, 274, 275, 276, 277/1, 277/2, 277/3, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 304/1, 304/2, 305, 306/1, 306/2, 306/3, 306/4, 306/5, 306/6, 306/7, 306/8, 422/1, 423, 424, 426/1, 426/2, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 440, 441, 442/1, 443, 444, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 497, 498, 499/1, 499/2, 504, 505, 506, 507, 508, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523/1, 523/2, 523/3, 524, 525, 526/1, 526/2, 526/3, 527, 528, 529, 530, 531/1, 531/2, 531/3, 533, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545/1, 545/2, 545/3, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548/1, 548/2, 548/3, 549, 550, 551, 552, 553, 554/1, 554/2, 555/1, 555/2, 555/3, 555/4, 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 561, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 569, 570, 571, 572, 573, 576, 577/1, 578/1, 579/10, 579/11, 579/12, 579/13, 579/14, 579/15, 579/2, 579/3, 579/4, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 594, 595, 596/1, 596/2, 596/3, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608/1, 608/2, 609, 610, 611/1, 611/4, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 613, 1388, 1389, 1392, 1393, 1394, 1395.

Deonica 4 – obuhvata 154,7 ha i sadrži sledeće katastarske parcele:

Tabela 13. Parcele detaljne regulacije Prostornog plana na teritoriji opštine Prokuplje

R. b.

Katastarska opština

Katastarska parcela broj:

1.

Bresničić

1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1755, 1759, 1760, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1783, 1784, 1785/1, 1786/2, 1787, 1788, 1789, 1790/1, 1790/2, 1791, 1792/1, 1792/2, 1793, 1794, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834/1, 1834/2, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839/1, 1839/2, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2, 1845, 1846, 1847/1, 1847/2, 1847/3, 1847/4, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855/1, 1855/2, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867/1, 1867/2, 1868/1, 1868/2, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1882/1, 1882/2, 1885, 1886, 1945, 1948, 1949/1, 1949/2, 1950, 1951, 1958, 1960, 1961, 1962/1, 1962/2, 1962/3, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967/1, 1967/2, 1967/3, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978/1, 1978/2, 1979, 1980, 1981, 1982/1, 1982/2, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988/1, 1988/2, 1988/3, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994/1, 1994/2, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004/1, 2004/2, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011/1, 2011/2, 2011/3, 2011/4, 2011/5, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2078/1, 2078/2, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109/1, 2109/2, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131/1, 2131/2, 2131/3, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146/1, 2146/2, 2146/3, 2146/4, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177/1, 2177/2, 2178, 2180, 2187, 2188, 2189, 2207, 2208, 2217/1, 2217/2, 2218, 2219, 2221, 2222, 2223, 2226, 2227, 2228/1, 2228/10, 2228/11, 2228/2, 2228/3, 2228/4, 2228/5, 2228/6, 2228/7, 2228/8, 2228/9, 2229, 2230, 2231/1, 2231/2, 2231/3, 2232/1, 2232/2, 2232/3, 2232/4, 2232/5, 2232/6, 2232/7, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2251, 2252/1, 2253, 2254, 2255, 2259, 2282, 2283/1, 2283/2, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352/1, 2352/2, 2353, 2354, 2355, 2356/1, 2356/2, 2357, 2358, 2359/1, 2359/2, 2359/3, 2359/4, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2384, 2385, 2386, 2389, 2396/3, 2397, 2398, 2400.

2.

Drenovac

115, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 140, 141/1, 141/2, 142/1, 142/2, 142/3, 143/1, 143/2, 143/3, 144/1, 144/2, 145, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 164, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 279, 280, 281/1, 281/2, 282, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330/1, 330/3, 331, 332/1, 332/2, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360/1, 360/2, 361/1, 361/2, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393/1, 393/2, 394, 395, 396, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 399/1, 399/3, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414/1, 414/2, 415, 573, 575, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 610, 626, 627.

3.

Donja Toponica

57, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 153, 154/1, 154/2, 154/3, 155/1, 155/2, 155/3, 156, 157/1, 157/2, 157/3, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 1834.

4.

Gubetin

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 134, 135, 137, 233, 234, 235, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247/1, 247/2, 247/3, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 250/1, 250/2, 250/3, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 258/2, 258/3, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 261/1, 261/2, 261/3, 262, 263, 264, 265/1, 266, 1406, 1410, 1411, 1414.

5.

Kondželj

77, 82, 93, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 95, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109/1, 109/2, 109/3, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 116, 117, 118, 119, 120, 122/1, 122/2, 123, 689, 690.

6.

Mala Plana

1554, 1555, 1557, 1559, 1561, 1562/2, 1563, 1564, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1580, 1585, 1586, 1587/1, 1587/2, 1587/3, 1587/4, 1588/1, 1588/2, 1589, 1590, 1591, 1592, 1594, 1595, 1598, 1600, 1601/1, 1601/2, 1602, 1603, 1604, 1605/1, 1605/2, 1605/7, 1606, 1607, 1608/1, 1608/2, 1608/3, 1609, 1610/1, 1611, 1612/1, 1612/2, 1613, 1614/1, 1614/2, 1615/1, 1615/3, 1615/4, 1616, 1617, 1618/1, 1618/2, 1619, 1620, 1621/1, 1621/2, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635/1, 1635/2, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640/1, 1640/2, 1640/3, 1640/4, 1643, 1644, 1646, 1647/1, 1647/2, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1656.

7.

Potočić

1244, 1252, 1253, 1254/1, 1254/2, 1255, 1256, 1257, 1258, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 1269, 1270, 1271, 1272/1, 1272/2, 1272/3, 1272/4, 1272/5, 1272/6, 1272/7, 1272/8, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308/1, 1308/10, 1308/11, 1308/12, 1308/13, 1308/14, 1308/15, 1308/16, 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/7, 1308/8, 1308/9, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1316/1, 1316/2, 1316/3, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1443/2, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1978/2, 1978/3, 1978/4, 1978/5, 1978/6, 1979, 1985/1, 1985/2, 1986, 1987, 1994/2, 2001, 2003, 2004, 2005/1, 2005/2, 2006/1, 2006/2, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022/1, 2022/2, 2022/3, 2023/1, 2023/2, 2023/3, 2024, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044/1, 2044/2, 2045/1, 2045/2, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2131, 2135, 2136, 2138, 2139, 2140, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155/1, 2155/2, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178/1, 2178/2, 2179/1, 2179/2, 2179/3, 2180/1, 2180/10, 2180/11, 2180/12, 2180/13, 2180/2, 2180/5, 2180/6, 2180/7, 2180/8, 2180/9, 2181/4, 2181/6, 2181/7, 2182, 2183, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2195, 2196, 2197, 2199, 2202, 2207/1, 2214, 2225, 2226.

8.

Prekadin

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2248/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Deonica 5 – obuhvata 162,0 ha i sadrži sledeće katastarske parcele:

Tabela 14. Parcele detaljne regulacije Prostornog plana na teritoriji opštine Prokuplje

R. b.

Katastarska opština

Katastarska parcela broj:

1.

Bace

1028, 1029, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1040, 2186.

2.

Bresničić

2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2376, 2377, 2378, 2379.

3.

Donja Konjuša

109, 110, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 134/1, 134/2, 135, 136, 137, 138/3, 138/4, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 1704, 1705, 1706/1, 1706/2, 1706/3, 1706/4, 1706/5, 1707, 1709, 185, 187, 380, 381/1, 382, 383, 384/1, 384/2, 384/3, 384/4, 384/5, 385/1, 385/2, 386, 387, 389, 390, 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 400/3, 400/5, 400/6, 406, 418, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443/1, 443/2, 444, 445, 446, 447/1, 447/2, 447/3, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 454, 455, 456, 457, 458/1, 459, 460, 778, 780, 781, 782/1, 782/2, 783/1, 784/1, 785, 788/1, 788/2, 789, 790/1, 790/2, 791/1, 791/2, 792, 795, 796, 801, 802, 806, 821, 823, 827/2, 828/1, 828/2, 829, 830, 831, 835, 837, 838/1, 838/2, 839/1, 839/2, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872/1, 872/2, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882.

4.

Kondželj

118, 119, 120, 121, 122/1, 122/2, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130/1, 130/2, 131, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 135/3, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/2, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 170, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201, 210, 211, 212/1, 212/2, 215, 216, 219/1, 220, 221/1, 221/10, 221/11, 221/12, 221/2, 221/3, 221/4, 221/5, 221/6, 221/7, 221/8, 221/9, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 230, 231, 232, 244, 248/1, 248/2, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 258, 259, 459, 460, 461, 465/1, 465/2, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 493, 494, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 515, 516, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 546/1, 552, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561/1, 561/2, 561/3, 636/1, 636/2, 637, 638, 640, 641, 642, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 655, 656, 659/1, 659/2, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678/1, 678/2, 679, 680, 681, 682, 683, 684/1, 684/2, 685, 686, 687, 688, 689, 692.

5.

Tulare

564, 565, 566, 567, 586, 587, 593, 594, 598, 2161, 2162/1, 2162/2, 2163/1, 2163/2, 2163/3, 2164, 2165/1, 2165/2, 2166, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205/1, 2205/2, 2206, 2207/1, 2207/2, 2208/1, 2208/2, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2233/1, 2233/2, 2234/1, 2234/2, 2234/3, 2235/1, 2235/2, 2236, 2237, 2238, 2239/1, 2239/2, 2240/1, 2240/2, 2241, 2242/1, 2242/2, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2254, 2255, 2256, 2257, 2259/1, 2259/2, 2259/3, 2260/1, 2260/2, 2261, 2262, 2263, 2264/1, 2264/2, 2264/3, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290/1, 2290/2, 2290/3, 2291, 2294, 2295, 2296/1, 2296/2, 2296/3, 2319, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330/1, 2330/2, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338/1, 2338/2, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368/1, 2368/2, 2369, 2370/1, 2370/2, 2371/2, 2371/3, 2371/4, 2371/5, 2371/6, 2372/1, 2373, 2374/1, 2374/2, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387/1, 2387/2, 2387/3, 2387/4, 2388/1, 2388/2, 2389/1, 2389/2, 2390/1, 2390/2, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399/1, 2399/2, 2400, 2401, 2402/1, 2402/2, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2425.

6.

Viča

9, 8, 10, 11, 12, 13/1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 100, 1003, 101, 102, 103, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 114, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 532/1, 532/2, 532/3, 533/1, 533/2, 533/3, 534/1, 534/2, 535, 536, 537/1, 537/2, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 983, 984, 985, 986, 988, 99/1, 99/2, 990, 991, 992, 993, 994, 996/1, 996/2, 997/1, 997/2, 997/3, 1003, 1277/1, 1277/3, 1280, 1281, 1284.

Tabela 15. Parcele detaljne regulacije Prostornog plana na teritoriji opštine Kuršumlija

R. b.

Katastarska opština

Katastarska parcela broj:

1.

Donje Točane

28/2, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 46, 47, 48, 50, 51/1, 51/2, 51/3, 52, 53, 54, 55, 199, 200, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 2923, 2924, 2948.

4.2.2. Spisak koordinata prelomnih tačaka i katastarskih parcela javne namene

(za potpunu eksproprijaciju, u pojasu auto-puta)

Regulaciona linija određena je koordinatama prelomnih tačaka (redni broj tačke, H koordinata, Y koordinata) i predstavljena je na Tematskoj karti broj 1 „Detaljna regulacija sa elementima sprovođenja” listovi 1 – 10, po deonicama 1 – 5:

Deonica 1

1. 7565392, 4793590, 2. 7565409, 4793597, 3. 7565471, 4793628, 4. 7565496, 4793605, 5. 7565497, 4793592, 6. 7565517, 4793571, 7. 7565530, 4793552, 8. 7565561, 4793513, 9. 7565576, 4793492, 10. 7565581, 4793477, 11. 7565588, 4793467, 12. 7565598, 4793444, 13. 7565598, 4793431, 14. 7565615, 4793414, 15. 7565624, 4793401, 16. 7565630, 4793388, 17. 7565633, 4793362, 18. 7565638, 4793348, 19. 7565641, 4793337, 20. 7565647, 4793322, 21. 7565650, 4793306, 22. 7565657, 4793293, 23. 7565667, 4793267, 24. 7565667, 4793253, 25. 7565668, 4793240, 26. 7565665, 4793223, 27. 7565674, 4793211, 28. 7565676, 4793205, 29. 7565676, 4793176, 30. 7565676, 4793147, 31. 7565678, 4793134, 32. 7565686, 4793126, 33. 7565687, 4793120, 34. 7565684, 4793079, 35. 7565673, 4793045, 36. 7565689, 4793005, 37. 7565705, 4792995, 38. 7565706, 4792980, 39. 7565700, 4792976, 40. 7565705, 4792953, 41. 7565707, 4792935, 42. 7565696, 4792931, 43. 7565700, 4792867, 44. 7565702, 4792849, 45. 7565723, 4792855, 46. 7565741, 4792862, 47. 7565753, 4792870, 48. 7565765, 4792876, 49. 7565767, 4792873, 50. 7565756, 4792866, 51. 7565743, 4792859, 52. 7565725, 4792851, 53. 7565738, 4792818, 54. 7565752, 4792784, 55. 7565767, 4792747, 56. 7565784, 4792710, 57. 7565798, 4792685, 58. 7565779, 4792676, 59. 7565766, 4792668, 60. 7565749, 4792657, 61. 7565694, 4792629, 62. 7565680, 4792663, 63. 7565666, 4792697, 64. 7565648, 4792745, 65. 7565631, 4792789, 66. 7565619, 4792816, 67. 7565590, 4792884, 68. 7565561, 4792953, 69. 7565556, 4792966, 70. 7565551, 4792964, 71. 7565544, 4792981, 72. 7565527, 4792996, 73. 7565512, 4793006, 74. 7565493, 4793014, 75. 7565474, 4793019, 76. 7565459, 4793020, 77. 7565431, 4793022, 78. 7565403, 4793030, 79. 7565377, 4793042, 80. 7565353, 4793065, 81. 7565299, 4793053, 82. 7565574, 4792995, 83. 7564968, 4792970, 84. 7564928, 4792962, 85. 7564778, 4792937, 86. 7564677, 4792926, 87. 7564627, 4792921, 88. 7564576, 4792908, 89. 7564556, 4792906, 90. 7564525, 4792901, 91. 7564499, 4792901, 92. 7564471, 4792904, 93. 7564420, 4792917, 94. 7564371, 4792931, 95. 7564321, 4792939, 96. 7564262, 4792949, 97. 7564231, 4792954, 98. 7564142, 4792967, 99. 7564121, 4792968, 100. 7564090, 4792978, 101. 7564042, 4792993, 102. 7563993, 4793009, 103. 7563898, 4793047, 104. 7563887, 4793053, 105. 7563866, 4793021, 106. 7563848, 4793001, 107. 7563811, 4792964, 108. 7563765, 4792926, 109. 7563732, 4792906, 110. 7563723, 4792915, 111. 7563738, 4792942, 112. 7563779, 4792986, 113. 7563802, 4793013, 114. 7563822, 4793042, 115. 7563839, 4793073, 116. 7563763, 4793106, 117. 7563732, 4793115, 118. 7563692, 4793122, 119. 7563640, 4793132, 120. 7563602, 4793147, 121. 7563565, 4793164, 122. 7563319, 4793278, 123. 7563239, 4793343, 124. 7563132, 4793395, 125. 7563114, 4793403, 126. 7563051, 4793432, 127. 7562886, 4793506, 128. 7562850, 4793523, 129. 7562778, 4793557, 130. 7562724, 4793580, 131. 7562703, 4793586, 132. 7562547, 4793557, 133. 7562321, 4793663, 134. 7562231, 4793800, 135. 7562178, 4793835, 136. 7562162, 4793844, 137. 7562151, 4793845, 138. 7562142, 4793851, 139. 7562132, 4793854, 140. 7562114, 4793865, 141. 7562071, 4793887, 142. 7562194, 4793823, 143. 7561908, 4793964, 144. 7561827, 4794002, 145. 7561791, 4794019, 146. 7561718, 4794051, 147. 7561636, 4794084, 148. 7561608, 4794095, 149. 7561543, 4794119, 150. 7561496, 4794136, 151. 7561440, 4794155, 152. 7561364, 4794178, 153. 7561240, 4794214, 154. 7561221, 4794219, 155. 7561135, 4794243, 156. 7561038, 4794263, 157. 7561038, 4794263, 158. 7560981, 4794264, 159. 7560836, 4794338, 160. 7560862, 4794316, 161. 7560778, 4794296, 162. 7560748, 4794298, 163. 7560717, 4794296, 164. 7560698, 4794290, 165. 7560678, 4794276, 166. 7560639, 4794240, 167. 7560606, 4794225, 168. 7560578, 4794217, 169. 7560522, 4794220, 170. 7560469, 4794242, 171. 7560454, 4794250, 172. 7560426, 4794257, 173. 7560401, 4794255, 174. 7560368, 4794245, 175. 7560303, 4794240, 176. 7560281, 4794237, 177. 7560230, 4794227, 178. 7560197, 4794221, 179. 7560164, 4794219, 180. 7560128, 4794206, 181. 7560108, 4794194, 182. 7560098, 4794162, 183. 7560101, 4794153, 184. 7560106, 4794133, 185. 7560108, 4794113, 186. 7560108, 4794086, 187. 7560074, 4794085, 188. 7560073, 4794104, 189. 7560070, 4794128, 190. 7560066, 4794143, 191. 7560062, 4794153, 192. 7560050, 4794165, 193. 7560041, 4794168, 194. 7560024, 4794166, 195. 7560013, 4794160, 196. 7559979, 4794139, 197. 7559961, 4794165, 198. 7560000, 4794191, 199. 7560013, 4794219, 200. 7560008, 4794239, 201. 7560002, 4794268, 202. 7559999, 4794286, 203. 7560000, 4794306, 204. 7560003, 4794323, 205. 7560007, 4794339, 206. 7560012, 4794353, 207. 7560017, 4794363, 208. 7560026, 4794378, 209. 7560039, 4794394, 210. 7560056, 4794409, 211. 7560065, 4794416, 212. 7560071, 4794420, 213. 7560087, 4794429, 214. 7560108, 4794437, 215. 7560122, 4794441, 216. 7560153, 4794443, 217. 7560199, 4794442, 218. 7560229, 4794442, 219. 7560283, 4794441, 220. 7560303, 4794441, 221. 7560334, 4794441, 222. 7560356, 4794442, 223. 7560387, 4794442, 224. 7560406, 4794444, 225. 7560442, 4794451, 226. 7560455, 4794454, 227. 7560477, 4794462, 228. 7560506, 4794476, 228.1. 7560520, 4794484; 228.2. 7560524, 4794477; 229. 7560546, 4794488; 230. 7560552, 4794476, 231. 7560593, 4794495, 232. 7560601, 4794496, 233. 7560606, 4794493, 234. 7560609, 4794488, 235. 7560628, 4794425, 236. 7560640, 4794402, 237. 7560632, 4794419, 238. 7560645, 4794388, 239. 7560651, 4794387, 240. 7560665, 4794386, 241. 7560722, 4794379, 242. 7560802, 4794367, 243. 7560874, 4794342, 244. 7560891, 4794351, 245. 7561040, 4794324, 246. 7561159, 4794300, 247. 7561208, 4794289, 248. 7561296, 4794266, 249. 7561364, 4794248, 250. 7561393, 4794240, 251. 7561470, 4794213, 252. 7561498, 4794203, 253. 7561546, 4794186, 254. 7561593, 4794169, 255. 7561641, 4794152, 256. 7561687, 4794133, 257. 7561753, 4794106, 258. 7561771, 4794098, 259. 7561808, 4794082, 260. 7561908, 4794035, 261. 7561945, 4793948, 262. 7561953, 4794014, 263. 7562009, 4793991, 264. 7562028, 4793983, 265. 7562036, 4793977, 266. 7562099, 4793949, 267. 7562127, 4793937, 268. 7562145, 4793931, 269. 7562164, 4793926, 270. 7562174, 4793923, 271. 7562194, 4793917, 272. 7562222, 4793906, 273. 7562232, 4793902, 274. 7562250, 4793892, 275. 7562265, 4793882, 276. 7562433, 4793905, 277. 7562660, 4793799, 278. 7562731, 4793664, 279. 7562748, 4793656, 280. 7562756, 4793651, 281. 7562782, 4793636, 282. 7562817, 4793618, 283. 7562854, 4793604, 284. 7562909, 4793580, 285. 7562965, 4793555, 286. 7563000, 4793536, 287. 7563027, 4793523, 288. 7563071, 4793500, 289. 7563107, 4793483, 290. 7563133, 4793472, 291. 7563144, 4793471, 292. 7563154, 4793464, 293. 7563180, 4793450, 294. 7563252, 4793418, 295. 7563270, 4793412, 296. 7563383, 4793392, 297. 7563638, 4793274, 298. 7563694, 4793245, 299. 7563733, 4793208, 300. 7563756, 4793188, 301. 7563788, 4793166, 302. 7563823, 4793148, 303. 7563869, 4793125, 304. 7563896, 4793163, 305. 7563922, 4793191, 306. 7563969, 4793229, 307. 7564015, 4793263, 308. 7564064, 4793293, 309. 7564072, 4793284, 310. 7564034, 4793240, 311. 7563987, 4793193, 312. 7563962, 4793167, 313. 7563937, 4793131, 314. 7563921, 4793103, 315. 7563930, 4793099, 316. 7564013, 4793070, 317. 7564070, 4793057, 318. 7564091, 4793055, 319. 7564119, 4793043, 320. 7564137, 4793036, 321. 7564213, 4793021, 322. 7564262, 4793013, 323. 7564311, 4793004, 324. 7564378, 4792994, 325. 7564417, 4792996, 326. 7564446, 4792999, 327. 7564486, 4793004, 328. 7564503, 4793005, 329. 7564528, 4793001, 330. 7564557, 4792996, 331. 7564624, 4792987, 332. 7564662, 4792992, 333. 7564760, 4793002, 334. 7564895, 4793022, 335. 7564944, 4793033, 336. 7565052, 4793059, 337. 7565180, 4793095, 338. 7565128, 4793080, 339. 7565228, 4793123, 340. 7565275, 4793156, 341. 7565296, 4793169, 342. 7565315, 4793179, 343. 7565336, 4793187, 344. 7565348, 4793210, 345. 7565370, 4793229, 346. 7565401, 4793251, 347. 7565417, 4793264, 348. 7565433, 4793286, 349. 7565435, 4793314, 350. 7565427, 4793349, 351. 7565421, 4793368, 352. 7565414, 4793393, 353. 7565426, 4793422, 354. 7565417, 4793458, 355. 7565412, 4793483, 356. 7565398, 4793558.

Deonica 2

1. 7560031, 4794384, 2. 7560026, 4794378, 3. 7560017, 4794363, 4. 7560012, 4794353, 5. 7560008, 4794343, 6. 7559999, 4794343, 7. 7559966, 4794344, 8. 7559949, 4794344, 9. 7559918, 4794326, 10. 7559848, 4794332, 11. 7559799, 4794337, 12. 7559649, 4794336, 13. 7559549, 4794337, 14. 7559499, 4794340, 15. 7559399, 4794338, 16. 7559299, 4794338, 17. 7559200, 4794334, 18. 7559151, 4794331, 19. 7559052, 4794324, 20. 7559004, 4794318, 21. 7558955, 4794310, 22. 7558908, 4794296, 23. 7558860, 4794285, 24. 7558765, 4794260, 25. 7558672, 4794230, 26. 7558626, 4794212, 27. 7558537, 4794170, 28. 7558458, 4794126; 29. 7558462, 4794118; 30. 7558470, 4794110; 31. 7558464, 4794099; 31.1. 7558457, 4794083; 32. 7558454, 4794072; 33. 7558439, 4794070; 34. 7558442, 4794054; 35. 7558413, 4794053, 36. 7558371, 4794057, 37. 7558354, 4794064, 38. 7558350, 4794061, 39. 7558287, 4794015, 40. 7558241, 4793976, 41. 7558180, 4793913, 42. 7558143, 4793880, 43. 7558071, 4793812, 44. 7558034, 4793779, 45. 7558034, 4793766, 46. 7558059, 4793755, 47. 7558107, 4793718, 47.1. 7558095, 4793708; 48. 7558088, 4793713; 48.1. 7558083, 4793702; 49. 7558051, 4793722, 50. 7557998, 4793713, 51. 7557977, 4793692, 52. 7557940, 4793686, 53. 7557853, 4793606, 54. 7557803, 4793558, 55. 7557792, 4793479, 56. 7557766, 4793475, 57. 7557747, 4793464, 58. 7557716, 4793429, 59. 7557671, 4793417, 60. 7557631, 4793394, 61. 7557565, 4793353, 62. 7557457, 4793286, 63. 7557367, 4793237, 64. 7557319, 4793207, 65. 7557180, 4793155, 66. 7557132, 4793137, 67. 7557082, 4793125, 68. 7557034, 4793108, 69. 7556984, 4793097, 70. 7556937, 4793075, 71. 7556886, 4793069, 72. 7556865, 4793058, 73. 7556731, 4793034, 74. 7556663, 4793006, 75. 7556606, 4793001, 76. 7556498, 4792999, 77. 7556463, 4792981, 78. 7556431, 4792988, 79. 7556358, 4792992, 80. 7556243, 4792977, 81. 7556211, 4792983, 82. 7556154, 4792996, 83. 7556081, 4793002, 84. 7555982, 4793018, 85. 7555934, 4793011, 86. 7555846, 4793024, 87. 7555782, 4793021, 88. 7555732, 4793021, 89. 7555694, 4793015, 90. 7555695, 4793004, 91. 7555705, 4792975, 92. 7555728, 4792919, 93. 7555710, 4792913, 94. 7555702, 4792924, 95. 7555677, 4792971, 96. 7555655, 4793027, 97. 7555633, 4793028, 98. 7555583, 4793034, 99. 7555484, 4793026, 100. 7555435, 4793019, 101. 7555386, 4793008, 102. 7555336, 4793010, 103. 7555291, 4792975, 104. 7555229, 4792968, 105. 7555190, 4792990, 106. 7555141, 4792991, 107. 7555043, 4792978, 108. 7554946, 4792961, 109. 7554850, 4792938, 110. 7554802, 4792926, 111. 7554755, 4792912, 112. 7554713, 4792883, 113. 7554656, 4792826, 114. 7554607, 4792797, 115. 7554489, 4792782, 116. 7554448, 4792755, 117. 7554399, 4792746, 118. 7554355, 4792727, 119. 7554270, 4792675, 120. 7554184, 4792621, 121. 7554163, 4792603, 122. 7554069, 4792535, 123. 7553991, 4792476, 124. 7553932, 4792432, 125. 7553833, 4792356, 126. 7553757, 4792292, 127. 7553682, 4792227, 128. 7553649, 4792194, 129. 7553644, 4792123, 130. 7553658, 4792038, 131. 7553516, 4791897, 132. 7553408, 4791907, 133. 7553367, 4791906, 134. 7553329, 4791873, 135. 7553297, 4791834, 136. 7553248, 4791788, 137. 7553227, 4791763, 138. 7553190, 4791729, 139. 7553144, 4791690, 140. 7553118, 4791659, 141. 7553070, 4791608, 142. 7553015, 4791574, 143. 7552968, 4791527, 144. 7552897, 4791457, 145. 7552826, 4791386, 146. 7552799, 4791360, 147. 7552806, 4791344, 148. 7552827, 4791330, 149. 7552825, 4791326, 150. 7552797, 4791324, 151. 7552766, 4791277, 152. 7552715, 4791235, 153. 7552692, 4791192, 154. 7552671, 4791132, 155. 7552584, 4791227, 156. 7552713, 4791364, 157. 7552731, 4791402, 158. 7552737, 4791408, 159. 7552769, 4791388, 160. 7552797, 4791415, 161. 7552868, 4791486, 162. 7552939, 4791556, 163. 7552987, 4791603, 164. 7553020, 4791659, 165. 7553102, 4791732, 166. 7553144, 4791775, 167. 7553200, 4791836, 168. 7553284, 4791918, 169. 7553318, 4791955, 170. 7553320, 4792035, 171. 7553314, 4792101, 172. 7553456, 4792242, 173. 7553548, 4792230, 174. 7553640, 4792269, 175. 7553676, 4792305, 176. 7553746, 4792377, 177. 7553781, 4792413, 178. 7553817, 4792449, 179. 7553870, 4792504, 180. 7553927, 4792555, 181. 7554006, 4792619, 182. 7554048, 4792648, 183. 7554108, 4792685, 184. 7554132, 4792699, 185. 7554184, 4792719, 186. 7554273, 4792768, 187. 7554362, 4792817, 188. 7554401, 4792860, 189. 7554435, 4792881, 190. 7554446, 4792881, 191. 7554472, 4792820, 192. 7554551, 4792931, 193. 7554583, 4792944, 194. 7554674, 4792963, 195. 7554735, 4792975, 196. 7554781, 4792997, 197. 7554831, 4793009, 198. 7554929, 4793035, 199. 7555028, 4793056, 200. 7555128, 4793074, 201. 7555178, 4793084, 202. 7555216, 4793087, 203. 7555280, 4793091, 204. 7555331, 4793095, 205. 7555380, 4793120, 206. 7555432, 4793099, 207. 7555482, 4793098, 208. 7555583, 4793093, 209. 7555633, 4793086, 210. 7555649, 4793086, 211. 7555634, 4793167, 212. 7555652, 4793173, 213. 7555674, 4793087, 214. 7555696, 4793101, 215. 7555734, 4793091, 216. 7555784, 4793087, 217. 7555849, 4793095, 218. 7555884, 4793083, 219. 7555937, 4793081, 220. 7555984, 4793085, 221. 7556084, 4793081, 222. 7556212, 4793083, 223. 7556244, 4793082, 224. 7556283, 4793088, 225. 7556344, 4793081, 226. 7556382, 4793082, 227. 7556438, 4793105, 228. 7556481, 4793105, 229. 7556495, 4793098, 230. 7556594, 4793117, 231. 7556628, 4793122, 232. 7556653, 4793124, 233. 7556686, 4793123, 234. 7556727, 4793128, 235. 7556771, 4793132, 236. 7556845, 4793143, 237. 7556868, 4793143, 238. 7556918, 4793145, 239. 7556967, 4793156, 240. 7557008, 4793188, 241. 7557054, 4793205, 242. 7557101, 4793217, 243. 7557145, 4793239, 244. 7557221, 4793277, 245. 7557316, 4793334, 246. 7557354, 4793363, 247. 7557375, 4793394, 248. 7557387, 4793444, 249. 7557405, 4793478, 250. 7557444, 4793472, 251. 7557478, 4793461, 252. 7557525, 4793489, 253. 7557564, 4793515, 254. 7557598, 4793514, 255. 7557625, 4793523, 256. 7557647, 4793538, 257. 7557688, 4793566, 258. 7557749, 4793618, 259. 7557837, 4793695, 260. 7557883, 4793745, 261. 7557922, 4793785, 262. 7557934, 4793796, 263. 7558012, 4793875, 264. 7558085, 4793944, 265. 7558124, 4793977, 266. 7558166, 4794006, 267. 7558198, 4794029, 268. 7558316, 4794112, 269. 7558376, 4794151, 270. 7558419, 4794178, 271. 7558510, 4794226, 272. 7558603, 4794268, 273. 7558698, 4794305, 274. 7558746, 4794320, 275. 7558844, 4794349, 276. 7558944, 4794371, 277. 7559045, 4794388, 278. 7559146, 4794396, 279. 7559197, 4794398, 280. 7559298, 4794399, 281. 7559399, 4794398, 282. 7559499, 4794398, 283. 7559549, 4794395, 284. 7559649, 4794395, 285. 7559749, 4794392, 286. 7559799, 4794393, 287. 7559849, 4794394, 288. 7559919, 4794401, 289. 7559949, 4794384, 290. 7559999, 4794384.

Deonica 3

1. 7552584, 4791227, 2. 7552671, 4791132, 3. 7552661, 4791102, 4. 7552675, 4791073, 5. 7552665, 4791070, 6. 7552604, 4791147, 7. 7552552, 4791094, 8. 7552523, 4791052, 9. 7552454, 4790980, 10. 7552382, 4790911, 11. 7552247, 4790762, 12. 7552177, 4790691, 13. 7552139, 4790658, 14. 7552103, 4790624, 15. 7552075, 4790581, 16. 7552053, 4790558, 17. 7552022, 4790496, 18. 7551991, 4790391, 19. 7551950, 4790354, 20. 7551586, 4789999, 21. 7551552, 4789916, 22. 7551379, 4789853, 23. 7551319, 4789850, 24. 7551239, 4789786, 25. 7551200, 4789751, 26. 7551172, 4789758, 27. 7551085, 4789705, 28. 7551008, 4789667, 29. 7550969, 4789627, 30. 7550940, 4789626, 31. 7550865, 4789610, 32. 7550843, 4789603, 33. 7550765, 4789577, 34. 7550713, 4789569, 35. 7550660, 4789565, 36. 7550607, 4789566, 37. 7550572, 4789561, 38. 7550540, 4789540, 39. 7550533, 4789482, 40. 7550552, 4789433, 41. 7550604, 4789426, 42. 7550669, 4789397, 43. 7550752, 4789341, 44. 7550801, 4789265, 45. 7550867, 4789151, 46. 7550896, 4789123, 47. 7550854, 4789104, 48. 7550826, 4789176, 49. 7550772, 4789256, 50. 7550667, 4789275, 51. 7550514, 4789359, 52. 7550445, 4789518, 53. 7550366, 4789631, 54. 7550353, 4789637, 55. 7550322, 4789654, 56. 7550316, 4789655, 57. 7550311, 4789657, 58. 7550174, 4789734, 59. 7550115, 4789765, 60. 7550041, 4789801, 61. 7549996, 4789818, 62. 7549909, 4789854, 63. 7549863, 4789864, 64. 7549816, 4789864, 65. 7549746, 4789846, 66. 7549697, 4789832, 67. 7549680, 4789830, 68. 7549625, 4789849, 69. 7549577, 4789838, 70. 7549544, 4789832, 71. 7549536, 4789791, 72. 7549471, 4789749, 73. 7549404, 4789683, 74. 7549383, 4789692, 75. 7549434, 4789811, 76. 7549380, 4789802, 77. 7549309, 4789777, 78. 7549292, 4789733, 79. 7549327, 4789687, 80. 7549310, 4789678, 81. 7549341, 4789609, 82. 7549290, 4789574, 83. 7549258, 4789610, 84. 7549225, 4789637, 85. 7549178, 4789656, 86. 7549122, 4789741, 87. 7549082, 4789756, 88. 7549018, 4789751, 89. 7549007, 4789733, 90. 7548981, 4789739, 91. 7548929, 4789736, 92. 7548878, 4789727, 93. 7548810, 4789682, 94. 7548791, 4789685, 95. 7548776, 4789730, 96. 7548726, 4789733, 97. 7548677, 4789739, 98. 7548594, 4789744, 99. 7548532, 4789741, 100. 7548485, 4789727, 101. 7548404, 4789705, 102. 7548301, 4789692, 103. 7548254, 4789685, 104. 7548209, 4789670, 105. 7548169, 4789651, 106. 7548119, 4789618, 107. 7548077, 4789588, 108. 7547952, 4789503, 109. 7547912, 4789479, 110. 7547892, 4789466, 111. 7547833, 4789415, 112. 7547802, 4789356, 113. 7547774, 4789317, 114. 7547753, 4789273, 115. 7547719, 4789237, 116. 7547690, 4789190, 117. 7547815, 4789127, 118. 7547787, 4789078, 119. 7547742, 4789016, 120. 7547135, 4788090, 121. 7547097, 4788043, 122. 7547015, 4788010, 123. 7546954, 4787983, 124. 7546908, 4787970, 125. 7546879, 4787951, 126. 7546828, 4787900, 127. 7546785, 4787870, 128. 7546738, 4787847, 129. 7546679, 4787812, 130. 7546675, 4787792, 131. 7546698, 4787757, 132. 7546671, 4787742, 133. 7546643, 4787762, 134. 7546605, 4787773, 135. 7546561, 4787750, 136. 7546539, 4787720, 137. 7546521, 4787686, 138. 7546468, 4787666, 139. 7546416, 4787637, 140. 7546333, 4787583, 141. 7546304, 4787568, 142. 7546274, 4787559, 143. 7546201, 4787557, 144. 7546150, 4787541, 145. 7546093, 4787512, 146. 7546025, 4787478, 147. 7546007, 4787470, 148. 7545973, 4787287, 149. 7545871, 4787143, 149.1. 7545701, 4787110; 149.2. 7545751, 4787155; 149.3. 7545781, 4787176; 149.4. 7545779, 4787181; 149.5. 7545748, 4787170; 149.6. 7545688, 4787108; 150. 7545602, 4787091, 151. 7545228, 4787105, 152. 7544951, 4787129, 153. 7544776, 4787252, 154. 7544658, 4787382, 155. 7544607, 4787464, 156. 7544550, 4787540, 157. 7544439, 4787562, 158. 7544306, 4787587, 159. 7544109, 4787617, 160. 7543911, 4787636, 161. 7543811, 4787645, 162. 7543712, 4787651, 163. 7543612, 4787656, 164. 7543412, 4787671, 165. 7543313, 4787680, 166. 7543282, 4787699, 167. 7543263, 4787683, 168. 7543246, 4787685, 169. 7543163, 4787695, 170. 7543064, 4787707, 171. 7543014, 4787711, 172. 7542965, 4787717, 173. 7542915, 4787721, 174. 7542865, 4787725, 175. 7542815, 4787729, 176. 7542765, 4787733, 177. 7542715, 4787734, 178. 7542665, 4787737, 179. 7542565, 4787744, 180. 7542515, 4787749, 181. 7542415, 4787756, 182. 7542365, 4787762, 183. 7542315, 4787767, 184. 7542265, 4787774, 185. 7542242, 4787777, 186. 7542216, 4787781, 187. 7542200, 4787775, 188. 7542167, 4787775, 189. 7542119, 4787784, 190. 7542073, 4787790, 191. 7542016, 4787801, 192. 7541957, 4787815, 193. 7541912, 4787828, 194. 7541870, 4787850, 195. 7541821, 4787860, 196. 7541723, 4787883, 197. 7541675, 4787883, 198. 7541581, 4787905, 199. 7541591, 4787975, 200. 7541689, 4787954, 201. 7541737, 4787943, 202. 7541834, 4787920, 203. 7541883, 4787911, 204. 7541981, 4787893, 205. 7542078, 4787875, 206. 7542127, 4787868, 207. 7542176, 4787860, 208. 7542208, 4787851, 209. 7542225, 4787848, 210. 7542243, 4787847, 211. 7542275, 4787847, 212. 7542348, 4787843, 213. 7542375, 4787841, 214. 7542419, 4787838, 215. 7542449, 4787836, 216. 7542489, 4787833, 217. 7542549, 4787829, 218. 7542566, 4787828, 219. 7542618, 4787826, 220. 7542658, 4787823, 221. 7542748, 4787817, 222. 7542784, 4787814, 223. 7542848, 4787810, 224. 7542854, 4787808, 225. 7542870, 4787808, 226. 7542923, 4787802, 227. 7542947, 4787800, 228. 7542958, 4787798, 229. 7542998, 4787794, 230. 7543036, 4787790, 231. 7543074, 4787786, 232. 7543127, 4787780, 233. 7543156, 4787776, 234. 7543155, 4787769, 235. 7543170, 4787769, 236. 7543252, 4787764, 237. 7543268, 4787741, 238. 7543287, 4787761, 239. 7543319, 4787760, 240. 7543369, 4787754, 241. 7543419, 4787745, 242. 7543518, 4787736, 243. 7543668, 4787724, 244. 7543717, 4787718, 245. 7543817, 4787708, 246. 7543917, 4787698, 247. 7544116, 4787675, 248. 7544216, 4787661, 249. 7544315, 4787645, 250. 7544415, 4787627, 251. 7544470, 4787616, 252. 7544513, 4787607, 253. 7544604, 4787651, 254. 7544697, 4787662, 255. 7544768, 4787641, 256. 7544840, 4787590, 257. 7544868, 4787556, 258. 7544904, 4787521, 259. 7544953, 4787510, 260. 7544953, 4787511, 261. 7545100, 4787481, 262. 7545149, 4787472, 263. 7545199, 4787464, 264. 7545223, 4787437, 265. 7545292, 4787423, 266. 7545351, 4787412, 267. 7545427, 4787401, 268. 7545487, 4787396, 269. 7545558, 4787396, 270. 7545634, 4787400, 271. 7545664, 4787404, 272. 7545731, 4787415, 273. 7545744, 4787500, 274. 7545760, 4787559, 275. 7545812, 4787587; 276. 7545855, 4787580; 277. 7545914, 4787571; 278. 7545917, 4787553; 279. 7545914, 4787494; 280. 7545965, 4787505; 281. 7546008, 4787513, 282. 7546076, 4787547, 283. 7546132, 4787575, 284. 7546173, 4787629, 285. 7546245, 4787673, 286. 7546280, 4787687, 287. 7546367, 4787736, 288. 7546408, 4787759, 289. 7546477, 4787772, 290. 7546507, 4787773, 291. 7546543, 4787784, 292. 7546587, 4787808, 293. 7546611, 4787849, 294. 7546624, 4787899, 295. 7546647, 4787890, 296. 7546691, 4787913, 297. 7546738, 4787933, 298. 7546775, 4787963, 299. 7546837, 4787998, 300. 7546897, 4788045, 301. 7546944, 4788132, 302. 7546945, 4788161, 303. 7546950, 4788211, 304. 7546982, 4788227, 305. 7547060, 4788167, 306. 7547641, 4789036, 307. 7547497, 4789125, 308. 7547540, 4789203, 309. 7547610, 4789239, 310. 7547596, 4789307, 311. 7547623, 4789317, 312. 7547649, 4789280, 313. 7547674, 4789325, 314. 7547699, 4789369, 315. 7547729, 4789411, 316. 7547787, 4789455, 317. 7547829, 4789530, 318. 7547837, 4789560, 319. 7547864, 4789604, 320. 7547910, 4789552, 321. 7548012, 4789697, 322. 7548062, 4789726, 323. 7548132, 4789733, 324. 7548179, 4789745, 325. 7548225, 4789769, 326. 7548273, 4789789, 327. 7548395, 4789813, 328. 7548478, 4789820, 329. 7548530, 4789817, 329.1. 7548563, 4789832; 329.2. 7548571, 4789819; 330. 7548596, 4789820, 331. 7548683, 4789823, 332. 7548734, 4789825, 333. 7548784, 4789825, 334. 7548785, 4789864, 335. 7548787, 4789865, 336. 7548830, 4789821, 337. 7548881, 4789807, 338. 7548930, 4789797, 339. 7548979, 4789794, 340. 7549003, 4789806, 341. 7549015, 4789790, 342. 7549077, 4789795, 343. 7549086, 4789870, 344. 7549203, 4789912, 345. 7549215, 4789912, 346. 7549251, 4789824, 347. 7549292, 4789860, 348. 7549368, 4789862, 349. 7549421, 4789871, 350. 7549477, 4789884, 351. 7549487, 4789887, 352. 7549488, 4789918, 353. 7549492, 4789942, 354. 7549507, 4789954, 355. 7549540, 4789969, 356. 7549569, 4789976, 357. 7549654, 4789997, 358. 7549694, 4790021, 359. 7549716, 4789915, 360. 7549764, 4789919, 361. 7549821, 4789961, 362. 7549873, 4789935, 363. 7549924, 4789914, 364. 7549978, 4789909, 365. 7550027, 4789889, 366. 7550074, 4789867, 367. 7550148, 4789825, 368. 7550206, 4789792, 369. 7550295, 4789751, 370. 7550355, 4789730, 371. 7550378, 4789724, 372. 7550407, 4789717, 373. 7550476, 4789753, 374. 7550516, 4789791, 375. 7550572, 4789819, 376. 7550655, 4789824, 377. 7550738, 4789790, 378. 7550823, 4789728, 379. 7550941, 4789700, 380. 7550991, 4789704, 381. 7551063, 4789742, 382. 7551144, 4789795, 383. 7551146, 4789821, 384. 7551188, 4789846, 385. 7551263, 4789910, 386. 7551336, 4789977, 387. 7551362, 4790025, 388. 7551416, 4790115, 389. 7551445, 4790144, 390. 7551811, 4790494, 391. 7551841, 4790522, 392. 7551898, 4790561, 393. 7551935, 4790580, 394. 7551982, 4790630, 395. 7552001, 4790655, 396. 7552040, 4790687, 397. 7552069, 4790729, 398. 7552103, 4790766, 399. 7552320, 4790973, 400. 7552347, 4791017, 401. 7552386, 4791049, 402. 7552419, 4791086, 403. 7552458, 4791118, 404. 7552501, 4791145, 405. 7552568, 4791206, 406. 7552580, 4791222, 407. 7550901, 4789710.

Deonica 4

1. 7541591, 4787975, 2. 7541581, 4787905, 3. 7541568, 4787908, 4. 7541509, 4787928, 5. 7541480, 4787943, 6. 7541383, 4787965, 7. 7541335, 4787975, 8. 7541300, 4787972, 9. 7541267, 4787958, 10. 7541196, 4787970, 11. 7541151, 4787979, 12. 7541096, 4787982, 13. 7541032, 4787991, 14. 7540992, 4788016, 15. 7540942, 4788018, 16. 7540893, 4788018, 17. 7540843, 4788018, 18. 7540758, 4787949, 19. 7540712, 4787877, 20. 7540414, 4787840, 21. 7540334, 4787898, 22. 7540207, 4787929, 23. 7540155, 4787921, 24. 7540091, 4787911, 25. 7540055, 4787907, 26. 7540003, 4787902, 27. 7539952, 4787899, 28. 7539900, 4787899, 29. 7539797, 4787907, 30. 7539747, 4787915, 31. 7539696, 4787923, 32. 7539646, 4787933, 33. 7539596, 4787945, 34. 7539546, 4787958, 35. 7539497, 4787973, 36. 7539401, 4788010, 37. 7539308, 4788054, 38. 7539220, 4788105, 39. 7539134, 4788156, 40. 7539049, 4788206, 41. 7539006, 4788229, 42. 7538978, 4788243, 43. 7538963, 4788252, 44. 7538948, 4788259, 45. 7538874, 4788293, 46. 7538829, 4788311, 47. 7538783, 4788327, 48. 7538737, 4788344, 49. 7538692, 4788357, 50. 7538680, 4788361, 51. 7538668, 4788364, 52. 7538642, 4788370, 53. 7538594, 4788381, 54. 7538546, 4788389, 55. 7538497, 4788396, 56. 7538399, 4788404, 57. 7538300, 4788409, 58. 7538200, 4788412, 59. 7538100, 4788414, 60. 7538000, 4788417, 61. 7537900, 4788420, 62. 7537800, 4788422, 63. 7537700, 4788425, 64. 7537600, 4788426, 65. 7537500, 4788427, 66. 7537450, 4788428, 67. 7537350, 4788429, 68. 7537200, 4788430, 69. 7537050, 4788435, 70. 7537022, 4788436, 71. 7537007, 4788435, 72. 7536958, 4788437, 73. 7536951, 4788437, 74. 7536857, 4788408, 75. 7536809, 4788370, 76. 7536760, 4788336, 77. 7536713, 4788322, 78. 7536659, 4788326, 79. 7536583, 4788351, 80. 7536501, 4788407, 81. 7536406, 4788424, 82. 7536357, 4788417, 83. 7536260, 4788400, 84. 7536212, 4788390, 85. 7536191, 4788385, 86. 7536125, 4788436, 87. 7536149, 4788441, 88. 7536199, 4788451, 89. 7536249, 4788461, 90. 7536349, 4788477, 91. 7536399, 4788484, 92. 7536422, 4788532, 93. 7536414, 4788566, 94. 7536337, 4788663, 95. 7536278, 4788704, 96. 7536177, 4788714, 97. 7535977, 4788733, 98. 7535915, 4788760, 99. 7535857, 4788811, 100. 7535821, 4788874, 101. 7535936, 4788860, 102. 7535950, 4788846, 103. 7535995, 4788840, 104. 7536100, 4788832, 105. 7536248, 4788817, 106. 7536296, 4788795, 107. 7536324, 4788777, 108. 7536359, 4788742, 109. 7536420, 4788656, 110. 7536474, 4788585, 111. 7536530, 4788528, 112. 7536565, 4788515, 113. 7536701, 4788515, 114. 7536852, 4788518, 115. 7536955, 4788484, 116. 7536938, 4788519, 117. 7536994, 4788516, 118. 7537009, 4788517, 119. 7537024, 4788517, 120. 7537053, 4788516, 121. 7537103, 4788514, 122. 7537203, 4788509, 123. 7537352, 4788503, 124. 7537452, 4788498, 125. 7537502, 4788497, 126. 7537602, 4788492, 127. 7537702, 4788487, 128. 7537802, 4788484, 129. 7537902, 4788481, 130. 7538002, 4788478, 131. 7538102, 4788474, 132. 7538202, 4788471, 133. 7538302, 4788468, 134. 7538403, 4788463, 135. 7538504, 4788455, 136. 7538555, 4788448, 137. 7538605, 4788440, 138. 7538656, 4788432, 139. 7538683, 4788427, 140. 7538695, 4788424, 141. 7538708, 4788421, 142. 7538757, 4788414, 143. 7538805, 4788397, 144. 7538854, 4788382, 145. 7538903, 4788365, 146. 7538982, 4788332, 147. 7538999, 4788325, 148. 7539014, 4788316, 149. 7539044, 4788302, 150. 7539089, 4788277, 151. 7539175, 4788223, 152. 7539259, 4788168, 153. 7539342, 4788117, 154. 7539429, 4788072, 155. 7539519, 4788035, 156. 7539565, 4788020, 157. 7539612, 4788008, 158. 7539659, 4787997, 159. 7539707, 4787988, 160. 7539755, 4787981, 161. 7539803, 4787978, 162. 7539900, 4787977, 163. 7539949, 4787978, 164. 7539997, 4787982, 165. 7540046, 4787987, 166. 7540080, 4787993, 167. 7540192, 4788008, 168. 7540214, 4788024, 169. 7540339, 4788109, 170. 7540377, 4788165, 171. 7540675, 4788202, 172. 7540743, 4788137, 173. 7540894, 4788110, 174. 7540903, 4788109, 175. 7540941, 4788108, 176. 7541007, 4788096, 177. 7541045, 4788073, 178. 7541096, 4788070, 179. 7541146, 4788065, 180. 7541196, 4788057, 181. 7541246, 4788051, 182. 7541296, 4788043, 183. 7541346, 4788034, 184. 7541396, 4788024, 185. 7541494, 4788001, 186. 7541532, 4787990.

Deonica 5

1. 7536125, 4788436, 2. 7536191, 4788385, 3. 7536164, 4788378, 4. 7536116, 4788365, 5. 7536069, 4788352, 6. 7535975, 4788321, 7. 7535882, 4788288, 8. 7535791, 4788252, 9. 7535745, 4788234, 10. 7535709, 4788242, 11. 7535691, 4788233, 12. 7535646, 4788213, 13. 7535610, 4788196, 14. 7535610, 4788171, 15. 7535566, 4788150, 16. 7535521, 4788129, 17. 7535432, 4788083, 18. 7535344, 4788038, 19. 7535255, 4787992, 20. 7535166, 4787947, 21. 7535077, 4787901, 22. 7534988, 4787855, 23. 7534900, 4787808, 24. 7534811, 4787761, 25. 7534723, 4787714, 26. 7534679, 4787690, 27. 7534636, 4787666, 28. 7534594, 4787638, 29. 7534506, 4787589, 30. 7534462, 4787566, 31. 7534419, 4787542, 32. 7534375, 4787518, 33. 7534329, 4787497, 34. 7534285, 4787473, 35. 7534242, 4787448, 36. 7534198, 4787424, 37. 7534156, 4787396, 38. 7534114, 4787370, 39. 7534025, 4787324, 40. 7533980, 4787302, 41. 7533936, 4787278, 42. 7533892, 4787255, 43. 7533803, 4787208, 44. 7533759, 4787186, 45. 7533714, 4787163, 46. 7533625, 4787118, 47. 7533536, 4787072, 48. 7533447, 4787025, 49. 7533359, 4786978, 50. 7533272, 4786930, 51. 7533184, 4786881, 52. 7533097, 4786832, 53. 7533010, 4786782, 54. 7532923, 4786733, 55. 7532836, 4786685, 56. 7532748, 4786637, 57. 7532704, 4786613, 58. 7532691, 4786627, 59. 7532660, 4786610, 60. 7532661, 4786589, 61. 7532575, 4786539, 62. 7532492, 4786487, 63. 7532411, 4786432, 64. 7532333, 4786372, 65. 7532259, 4786308, 66. 7532188, 4786240, 67. 7532123, 4786167, 68. 7532091, 4786130, 69. 7532031, 4786053, 70. 7532001, 4786013, 71. 7532012, 4785878, 72. 7531994, 4785819, 73. 7531883, 4785652, 74. 7531780, 4785570, 75. 7531670, 4785515, 76. 7531612, 4785432, 77. 7531587, 4785387, 78. 7531550, 4785387, 79. 7531542, 4785377, 80. 7531554, 4785347, 81. 7531522, 4785306, 82. 7531485, 4785270, 83. 7531448, 4785233, 84. 7531407, 4785232, 85. 7531384, 4785211, 86. 7531313, 4785154, 87. 7531272, 4785125, 88. 7531238, 4785084, 89. 7531196, 4785055, 90. 7531151, 4785030, 91. 7530973, 4784938, 92. 7530929, 4784914, 93. 7530920, 4784859, 94. 7530904, 4784834, 95. 7530871, 4784833, 96. 7530847, 4784856, 97. 7530794, 4784849, 98. 7530604, 4784737, 99. 7530570, 4784801, 100. 7530761, 4784910, 101. 7530812, 4784920, 102. 7530857, 4784943, 103. 7530943, 4784993, 104. 7530987, 4785018, 105. 7531032, 4785039, 106. 7531065, 4785082, 107. 7531108, 4785106, 108. 7531164, 4785109, 109. 7531206, 4785135, 110. 7531249, 4785154, 111. 7531286, 4785180, 112. 7531367, 4785246, 113. 7531387, 4785263, 114. 7531385, 4785299, 115. 7531419, 4785332, 116. 7531451, 4785369, 117. 7531479, 4785407, 118. 7531514, 4785401, 119. 7531522, 4785412, 120. 7531513, 4785443, 121. 7531544, 4785480, 122. 7531601, 4785561, 123. 7531630, 4785602, 124. 7531628, 4785687, 125. 7531644, 4785811, 126. 7531755, 4785978, 127. 7531847, 4786008, 128. 7531939, 4786058, 129. 7531969, 4786099, 130. 7532032, 4786179, 131. 7532066, 4786217, 132. 7532136, 4786292, 133. 7532209, 4786363, 134. 7532286, 4786430, 135. 7532366, 4786492, 136. 7532450, 4786550, 137. 7532537, 4786604, 138. 7532624, 4786654, 139. 7532642, 4786643, 140. 7532672, 4786659, 141. 7532668, 4786679, 142. 7532712, 4786703, 143. 7532800, 4786750, 144. 7532889, 4786797, 145. 7532978, 4786843, 146. 7533067, 4786888, 147. 7533156, 4786934, 148. 7533244, 4786981, 149. 7533333, 4787027, 150. 7533421, 4787074, 151. 7533508, 4787123, 152. 7533595, 4787172, 153. 7533682, 4787222, 154. 7533725, 4787248, 155. 7533771, 4787267, 156. 7533859, 4787316, 157. 7533901, 4787342, 158. 7533942, 4787371, 159. 7533986, 4787395, 160. 7534074, 4787444, 161. 7534121, 4787461, 162. 7534165, 4787486, 163. 7534210, 4787508, 164. 7534253, 4787533, 165. 7534295, 4787561, 166. 7534341, 4787579, 167. 7534384, 4787605, 168. 7534430, 4787626, 169. 7534473, 4787651, 170. 7534561, 4787699, 171. 7534605, 4787723, 172. 7534652, 4787741, 173. 7534696, 4787765, 174. 7534784, 4787813, 175. 7534871, 4787861, 176. 7534959, 4787909, 177. 7535046, 4787958, 178. 7535133, 4788008, 179. 7535220, 4788057, 180. 7535307, 4788106, 181. 7535396, 4788154, 182. 7535485, 4788199, 183. 7535530, 4788223, 184. 7535575, 4788245, 185. 7535594, 4788230, 186. 7535627, 4788245, 187. 7535673, 4788266, 188. 7535696, 4788276, 189. 7535714, 4788307, 190. 7535760, 4788327, 191. 7535856, 4788362, 192. 7535952, 4788392, 193. 7536050, 4788419, 194. 7536100, 4788430.

Katastarske parcele javne namene predstavljene su na Tematskoj karti broj 1 (listovi 1 – 10) po deonicama 1 – 5 i jedinicama lokalne samouprave:

Deonica 1

Tabela 16. Parcele javne namene Prostornog plana na teritoriji opštine Merošina

R. b.

Katastarska opština

Katastarska parcela broj:

1.

Balajnac

428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 430/1, 430/2, 431/1, 431/2, 431/3, 432/1, 437/1, 438, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2, 445/3, 457, 458/2, 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 463, 464/1, 464/2, 466/1, 466/2, 471/1, 472/1, 472/2, 472/3, 472/4, 473, 490/2, 490/3, 490/4, 493, 496/1, 496/2, 497/3, 497/4, 498/1, 498/2, 499, 1198/2, 1198/3, 1199/1, 1200/1, 1201, 1202, 1203, 1206/1, 1217/1, 1218/1, 1218/2, 1219/1, 1276/2, 1276/3, 1277/1, 1279/1, 1283/1, 1284/1, 1285/1, 1285/2, 1294/1, 1294/2, 1295/1, 1296/1, 1297/1, 1297/2, 1298, 1299/1, 1300/1, 1305, 1306/2, 1307/1, 1313/3, 1316/1, 1317/1, 1318/1, 1319/1, 1319/2, 1320/1, 1321/1, 1322/1, 1323/2, 1323/3, 1329/2, 1439, 1476, 1477/1, 1479/1, 1482/1, 1527, 1528, 1529, 1530/1, 1530/4, 1531/2, 1532/1, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538/1, 1604, 1605, 1606, 1607/3, 1607/4, 1607/5, 1608/1, 1609/1, 1609/2, 1614, 1616/1, 1616/3, 1617/1, 1617/3, 1618/1, 1618/3, 1619/1, 1619/3, 1620/1, 1620/3, 1621/1, 1621/2, 1621/3, 1622/1, 1623/1, 1623/3, 1624/1, 1627/1, 1630/1, 1630/3, 1630/4, 1630/5, 1630/6, 1631/1, 1631/2, 1631/5, 1631/6, 1632/2, 1632/3, 1633/2, 1633/4, 1634/2, 1634/4, 1635/2, 1635/4, 1636/2, 1636/4, 1637/2, 1638/1, 1638/2, 1639/2, 1640/2, 1641/2, 1642/1, 1642/3, 1643/1, 1645/1, 1646, 1668/1, 1668/2, 1668/3, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/4, 1669/6, 1669/8, 1670/1, 1670/3, 1671/1, 1671/3, 1672/1, 1672/3, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1673/5, 1674/1, 1674/3, 1675/1, 1675/3, 1676/1, 1676/2, 1676/3, 1677/1, 1677/3, 1678/1, 1678/3, 1679/1, 1679/2, 1679/3, 1679/5, 1679/7, 1680/1, 1680/3, 1680/4, 1681/1, 1681/3, 1681/4, 1689, 1695/1, 1695/10, 1695/11, 1695/12, 1695/6, 1695/7, 1695/8, 1695/9, 1696/1, 1696/2, 1698/2, 1725/1, 1725/3, 1726/1, 1726/3, 1727/1, 1727/3, 1728/1, 1728/3, 1729/1, 1729/3, 1730/1, 1730/3, 1731/1, 1731/3, 1732/1, 1732/3, 1733/1, 1733/3, 1734/1, 1734/3, 1735/1, 1735/3, 1736/1, 1736/2, 1736/4, 1736/6, 1737/1, 1737/2, 1737/3, 1737/5, 1738/1, 1738/2, 1739/1, 1740/1, 1741/1, 1741/2, 1742/1, 1743/1, 1744/1, 1745/1, 1745/2, 1745/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1789/1, 1790/1, 1791/1, 1792/1, 1792/3, 1793/1, 1793/3, 1805/1, 1805/3, 1806/1, 1806/3, 1807/1, 1807/3, 1813/1, 1822/1, 1822/2, 3664/1, 3666/1, 3666/3, 3666/5, 3668/1, 3668/3, 3671/1, 3671/3, 3672/1, 3677/2, 3677/4, 3678/1, 3678/3, 3688, 3689.

2.

Brest

2637, 2644, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2676, 2677, 2678, 2679, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2698, 2699, 2700, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785/1, 2785/2, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2944, 2945, 2946, 2947, 2950, 2951, 3270, 3271, 3278, 3281, 3282, 3284, 3287, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299.

3.

Gradište

1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 8/1, 9/1, 9/2, 10/2, 32/1, 33/1, 36, 37/1, 37/2, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 54, 55/1, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 62, 63/1, 63/2, 64/1, 64/12, 64/13, 64/2, 64/3, 64/5, 64/8, 65/1, 65/2, 101, 102, 103, 198, 287/1, 290/1, 290/2, 290/3, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 294/1, 295/2, 295/7, 295/8, 295/9, 296/1, 296/2, 322/2, 323/1, 323/2, 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 324/8, 325, 326/1, 326/2, 555, 556, 557, 558/1, 558/2, 558/3, 558/5, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 560/3, 561, 562/1, 562/2, 563/2, 593/2, 593/3, 593/4, 598/1, 598/2, 598/3, 599/1, 599/2, 599/3, 600/1, 602/1, 603/1, 604/1, 604/2, 605/1, 605/3, 606, 607/1, 608/1, 615/1, 615/3, 616/1, 617/1, 617/2, 618/1, 619/1, 620, 621, 622/1, 622/2, 623/1, 623/2, 623/3, 623/5, 624/1, 625, 626, 627, 628, 632, 633/1, 633/2, 634/1, 635/1, 636/1, 637/1, 637/2, 638/1, 639, 640/1, 640/2, 641/1, 642/1, 642/2, 642/3, 643/1, 643/2, 643/3, 643/5, 644/1, 644/2, 645/1, 646/1, 647/1, 648/1, 649/1, 650/1, 650/2, 651/1, 652/1, 653/1, 653/3, 654/1, 655, 657/1, 658/1, 659/1, 659/2, 2874, 2877/1, 2877/2, 2878/1, 2878/2, 2879/1, 2879/2, 2893, 2894.

4.

Merošina

1, 2/1, 2/2, 35/4, 4/2, 4/4, 10, 11, 1843/1, 1851.

Deonica 2

Tabela 17. Parcele javne namene Prostornog plana na teritoriji opštine Merošina

R. b.

Katastarska opština

Katastarska parcela broj:

1.

Arbanasce

606, 607, 608/1, 608/2, 609, 610, 611/3, 611/4, 611/6, 612, 613/1, 613/2, 613/3, 614, 615, 616, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 625, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/6, 630, 631, 632, 1259/10, 1260, 1261, 1262, 1263/1, 1263/2, 1264, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1274/2, 1286, 1291/1, 1291/2, 1292/1, 1292/2, 1292/3, 1292/4, 1292/5, 1292/6, 1292/7, 1292/8, 1292/9, 1294, 1295, 1296/1, 1296/2, 1297/1, 1297/2, 1298/1, 1298/2, 1299, 1300, 1301/1, 1301/2, 1301/3, 1304, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1305/4, 1305/5, 1305/6, 1305/7, 1306/1, 1306/2, 1306/3, 1306/4, 1306/5, 1306/7, 1306/8, 1307, 1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1311, 1313/1, 1313/2, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322/1, 1323, 1324, 1325, 1329, 1335, 1341/1, 1341/2, 1342, 1343/3, 1343/4, 1343/5, 1343/6, 1343/7, 1477, 1478, 1479, 1480/1, 1480/2, 1481/1, 1481/2, 1481/3, 1482, 1654, 1656/171, 1656/172, 1656/173, 1656/229, 1656/230, 1656/232, 1657/1, 1657/2, 1657/3, 1657/4, 1657/5, 1658, 1659/1, 1659/2, 1659/3, 1659/4, 1659/5, 1659/6, 1662, 2176/1, 2180, 2185, 2186, 2187, 2191, 2198, 2199.

2.

Baličevac

953/2, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 963, 964/1, 965, 966/1, 966/2, 967, 969/2, 1230/1, 1230/2, 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258/1, 1258/2, 1259/1, 1259/2, 1260/1, 1260/2, 1261/1, 1261/2, 1262/1, 1262/2, 1263/1, 1263/2, 1263/3, 1264/2, 1264/3, 1265, 1266, 1267/1, 1267/2, 1268/1, 1268/2, 1268/4, 1268/5, 1269, 1270, 1271, 1272/2, 1272/3, 1272/4, 1272/5, 1272/6, 1275/1, 1275/2, 1276, 1277, 1279, 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1281/1, 1281/2, 1282, 1283/1, 1283/2, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1309/1, 1309/2, 1309/3, 1310, 1330, 1331, 1332/1, 1332/2, 1333, 1334, 1340/1, 1341/1, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355/1, 1355/2, 1356/1, 1357, 1359, 1360, 1361, 1362/1, 1362/2, 1367, 1368, 1373, 1618/1, 1618/2, 1621, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652/1, 1652/2, 1653, 1654/1, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663/2, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1671, 1672/1, 1672/2, 1677, 1678/1, 1679, 1680, 1681, 1682/1, 1682/2, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687/1, 1688/1, 1688/2, 1689/1, 1689/2, 1690, 1694/1, 1694/2, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1701/1, 1701/2, 1702, 1703, 1704, 1705/1, 1705/2, 1708, 1709, 1710, 1711, 1785, 1786/1, 1786/2, 1787, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1789, 1799/1, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1876/2, 1877/4, 1877/5, 1878/2, 1881/1, 1881/2, 1882, 1883, 1886, 1887/1, 1887/2, 1888/1, 1888/2, 1889/1, 1889/2, 1890, 1893, 1894/1, 1894/2, 1895/1, 1895/2, 1895/3, 1895/4, 1896, 1897, 1898, 1899/1, 1899/2, 1899/3, 1900/1, 1900/2, 1900/3, 1901/1, 1901/2, 1901/3, 1901/4, 1901/5, 1902/1, 1902/2, 1902/3, 1903/1, 1903/2, 1903/3, 1904/1, 1904/2, 1904/3, 1905, 1906, 1907, 1908/1, 1909, 1920/1, 1920/2, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991, 1992/1, 2007/1, 2008/1, 2008/2, 2009/1, 2009/2, 2009/3, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015/1, 2015/2, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024/1, 2024/2, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2026, 2027, 2028/1, 2028/2, 2029/1, 2029/2, 2030, 2031/1, 2031/2, 2032/1, 2032/2, 2032/3, 2034/1, 2034/2, 2034/3, 2035, 2039, 2040, 2041/1, 2043, 2045, 2046, 2047, 2266, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275/1, 2275/2, 2276/1, 2276/2, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281/1, 2281/2, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294/1, 2294/2, 2295, 2296, 2298/1, 2298/2, 2301/1, 2301/2, 2302/1, 2423, 2424, 2425, 2431, 2432/1, 2433, 2445, 2446, 2449/1, 2449/2, 2450/1, 2450/2, 2478, 2479, 2480, 2482, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2504/2, 2507, 2508/1, 2508/2, 2509, 2515/1, 2515/2, 2519, 2520, 2525, 2526/3, 2528/1, 2528/3, 2529, 2530, 2531, 2533, 2534, 2535/1, 2535/2, 2535/3, 2536, 2537, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2563/1, 2563/2, 2563/3, 2564, 2565, 2566, 2567, 2569/2, 2569/3, 2570, 2571, 2574, 2575, 2576, 2577/2, 2577/3, 2577/6, 2578/2, 2578/3, 2579, 2580/3, 2581, 2586, 2587, 2660, 2661/1, 2661/2, 2661/3, 2662, 2663, 2664/1, 2664/2, 2665/1, 2665/2, 2666/1, 2666/2, 2667/1, 2667/2, 2668/1, 2668/2, 2859/1, 2859/2, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2861,

2862/2, 2862/3, 2862/4, 2862/5, 2862/6, 2862/7, 2863/1, 2863/2, 2863/3, 2863/4, 2863/5, 2864, 2865, 2866/4, 3149/1, 3149/2, 3149/3, 3151/1, 3151/2, 3151/3, 3152/1, 3152/2, 3153, 3154/1, 3154/2, 3154/3, 3155, 3156/1, 3156/2, 3156/3, 3156/4, 3161, 3162, 3163, 3164/1, 3164/2, 3164/3, 3164/4, 3164/5, 3164/6, 3164/7, 3164/8, 3165/3, 3165/4, 3165/5, 3168/1, 3168/2, 3170/2, 3178/1, 3178/2, 3178/3, 3179/1, 3179/2, 3180/1, 3180/2, 3180/3, 3181, 3182/1, 3182/2, 3182/3, 3182/4, 3185/3, 3185/4, 3185/5, 3185/6, 3186, 3187, 3188, 3190, 3197/6, 3225, 3289, 3290/1, 3290/2, 3292/1, 3292/2, 3293/1, 3293/2, 3293/3, 3296, 3298/1, 3298/2, 3299/5, 3300/1, 3300/2, 3300/3, 3300/4, 3300/5, 3301/1, 3301/2, 3303/1, 3305, 3320, 3321, 3322/1, 3323, 3328/1, 3328/2, 3328/3, 3328/4, 3328/5, 3328/6, 3328/8, 3329/3, 3332/1, 3332/2, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3348/6, 3348/7, 3348/8, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3358, 3359/1, 3359/2, 3360, 3486/1, 3491/1, 3491/2, 3491/3, 3491/4, 3492/1, 3492/2, 3496/1, 3496/2, 3497/1, 3497/2, 3498, 3500/1, 3500/2, 3501/1, 3501/2, 3502, 3505, 3506, 3507/1, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516/1, 3516/2, 3523/1, 3523/3, 3524, 3525, 3526, 3527/1, 3527/2, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3536, 3537, 3538, 3543, 4272/2, 4272/3, 4273, 4279, 4283, 4284, 4286, 4287, 4288, 4289, 4293, 4295, 4297, 4312, 4313.

3.

Jug Bogdanovac

30, 550, 543, 1642/5.

4.

Lepaja

2699, 2700, 2701, 2726, 2727.

5.

Merošina

1, 2/1, 2/2, 3, 4/2, 4/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17/1, 17/2, 18, 22, 35/4, 1843/1, 1851.

Deonica 3

Tabela 18. Parcele javne namene Prostornog plana na teritoriji opštine Merošina

R. b.

Katastarska opština

Katastarska parcela broj:

1.

Arbanasce

1656/170, 1656/171, 1656/172, 1656/173, 1656/230, 1656/231, 1656/232, 1656/233, 1659/1, 1659/2, 1659/4, 1659/5, 1659/6, 1660/1, 1660/2, 1660/3, 1660/4, 1660/5, 1661, 1662, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1681/1, 1681/2, 1681/3, 1682, 2061/1, 2061/2, 2062, 2063, 2064, 2071, 2072, 2073, 2074, 2076, 2077, 2081, 2082, 2083, 2084/1, 2084/2, 2085/1, 2085/2, 2086, 2088, 2101, 2102/1, 2102/2, 2102/3, 2103, 2104, 2105, 2110, 2111, 2112/1, 2112/2, 2113, 2114, 2115/1, 2115/2, 2115/3, 2115/4, 2126, 2127/1, 2127/2, 2127/3, 2128, 2129, 2130/1, 2130/2, 2131, 2133/1, 2133/2, 2134, 2135, 2136/1, 2137, 2138/1, 2138/2, 2139/1, 2139/2, 2140, 2141, 2142, 2143/1, 2191.

Tabela 19. Parcele javne namene Prostornog plana na teritoriji opštine Prokuplje

R. b.

Katastarska opština

Katastarska parcela broj:

1.

Bela Voda

2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 6, 7, 8, 11, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/4, 35/5, 222, 223, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 227/3, 228, 229, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 263, 264, 265/1, 265/2, 265/3, 266, 267, 268/1, 268/2, 268/3, 268/4, 268/5, 268/6, 268/7, 268/8, 268/9, 269/1, 269/2, 269/3, 270, 271, 272/1, 272/10, 272/11, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 272/7, 272/8, 272/9, 273/1, 273/2, 273/3, 274, 275, 276, 277, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/3, 280/2, 280/3, 281, 282, 288/1, 289, 546, 550, 551.

2.

Donja Stražava

314, 315, 316, 317, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 338, 340/2, 340/3, 340/30, 341, 342, 343, 345/7, 346, 347, 348, 353, 374, 375, 376/1, 376/2, 377/1, 377/2, 377/3, 377/4, 378/1, 378/4, 378/5, 378/9, 385, 386, 387, 388, 389/2, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399/1, 399/2, 399/3, 400, 401, 402, 405, 406, 416, 679/1, 679/2, 857/1, 857/2, 857/3, 858/1, 858/2, 861, 863, 864, 865, 866/1, 866/2, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874/1, 874/2, 874/3, 874/4, 874/5, 874/6, 875, 876, 877, 878/1, 878/2, 878/3, 879, 880, 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 881/5, 882, 883/1, 883/2, 884, 885, 963, 965, 966/1, 967/2, 967/3.

3.

Đurovac

248/2, 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 263, 274/1, 274/13, 274/14, 274/2, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 277/8, 278/1, 278/2, 278/3, 279, 280, 285, 286, 287, 288/4, 288/5, 292, 294.

4.

Gubetin

137, 138, 139, 140, 1406, 1407, 141, 1410, 142, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 153/3, 154, 155, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 157, 158, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 160, 162/1, 162/2, 162/3, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 167/3, 168, 169/1, 169/2, 186, 187/3, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 192, 195/2, 195/3, 212, 216, 219, 220, 223, 224/1, 224/2, 226, 239, 240, 334/3, 338.

5.

Jug Bogdanovac

938/1, 1038/103, 1038/104, 1038/105, 1038/106, 1038/107, 1038/108, 1038/109, 1038/110, 1038/111, 1038/112, 1038/113, 1038/114, 1038/115, 1038/116, 1038/117, 1038/118, 1038/119, 1038/120, 1038/121, 1038/123, 1038/19, 1038/207, 1038/215, 1038/32, 1038/33, 1038/37, 1038/38, 1038/44, 1038/45, 1038/46, 1038/47, 1038/48, 1038/52, 1038/53, 1038/58, 1038/59.

6.

Nova Božurna

63, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 70/1, 70/2, 71, 72/1, 72/2, 127, 128, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 133/1, 133/3, 137, 138, 139/1, 139/2, 141, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 146/1, 146/2, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 161, 168, 173/2, 173/3, 174/2, 176, 177, 178/10, 178/11, 178/18, 178/19, 178/2, 178/25, 178/26, 178/27, 178/28, 178/29, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 178/7, 178/8, 178/9, 179, 699, 700, 704.

7.

Novo Selo

28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 30/3, 654/2.

8.

Pojate

1, 2/1, 2/8, 3/1, 3/2, 4, 5, 7/1, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 10/4, 10/5, 10/6, 11/1, 11/2, 12/1, 13/1, 20/1, 660/1.

9.

Prokuplje – grad

1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/2, 8/8, 118, 132, 44, 45, 46/1, 47/5, 47/6, 48, 49, 50/2, 51/1, 52/1, 53, 54/1, 55/5, 56/1, 56/2, 56/4, 59, 61/1, 61/2, 63, 64, 65, 67/1, 67/2, 68/1, 69, 70/2, 70/3, 70/4, 71/10, 71/17, 71/2, 71/28, 71/30, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 72, 73/3, 82/4, 82/5, 85/11, 85/12, 85/13, 85/14, 86, 87, 88/1, 88/11, 90, 91, 92/9, 93, 5684/1, 5693, 5694, 5697/1.

10.

Prokuplje

2020/17, 2021/4, 2022, 2023, 2024, 2025/1, 2026/1, 2026/2, 2027, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2177, 2178, 2179, 2180/1, 2182/1, 2183, 2184, 2185/1, 2185/2, 2186, 2187, 2188, 2212, 2214, 2215/2, 2215/3, 2215/4, 2215/5, 2215/6, 2216/1, 2216/6, 2216/7, 2217, 2218, 2220, 2228, 2229/1, 2229/2, 2229/3, 2229/4, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235/1, 2235/2, 2235/3, 2235/4, 2235/5, 2235/6, 2235/7, 2235/8, 2235/9, 2236, 2559/1, 2559/3, 2559/4, 2561/1, 2561/2, 2561/3, 2561/4, 2562, 2566/4, 2568, 2570, 2571, 2572/1, 2572/2, 2572/3, 2572/4, 2573/1, 2573/2, 2573/3, 2573/4, 2573/5, 2575, 2668/1, 2668/2, 2668/3, 2669/1, 2669/2, 2669/3, 2669/4, 2669/5, 2669/6, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675/1, 2675/2, 2675/3, 2675/4, 2675/5, 3017/1, 3030/1, 3030/2, 3031, 3032, 3033, 3034, 3036, 3046/1, 3046/3, 3055/1, 3055/2, 3056, 3057, 3058, 3059, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3068, 3070, 3071, 3072, 3073, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085/1, 3086, 3087, 3088, 3091, 3092, 3093, 4027, 4028, 4254, 4255, 4256/1, 4256/2, 4256/3, 4256/4, 4256/5, 4257, 4258, 4260, 4263/1, 4264, 4265/1, 4265/2, 4265/3, 4266/1, 4266/2, 4266/3, 4266/4, 4266/5, 4266/6, 4268, 4270, 4271/1, 4272, 4274, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4288/1, 4288/2, 4307, 4308/1, 4308/2, 4308/3, 4308/4, 4308/5, 4308/6, 4308/7, 4309/1, 4309/2, 4310, 4311, 4312/1, 4312/2, 4313/1, 4313/2, 4313/3, 4314, 4315, 4316, 4317/1, 4317/2, 4317/3, 4317/4, 4317/5, 4318, 4319/1, 4319/2, 4320, 4321, 4322, 4330/1, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335/3, 4335/4, 4337/1, 4337/2, 4337/3, 4338/1, 4338/2, 4339/1, 4339/2, 4339/3, 4339/4, 4339/5, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4347/9, 4418/1, 4419, 4420, 4421/2, 4421/3, 4421/4, 4421/5, 4433/1, 4434, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448/1, 4448/2, 4449, 4450, 4452, 4453/7, 4455/13, 4455/14, 4455/2, 4455/3, 4455/4, 4455/5, 4455/6, 4455/7, 4455/8, 4456/4, 4464/1, 4467, 4468, 4469/1, 4469/2, 4469/3, 4469/4, 4470/1, 4470/2, 4470/3, 4525, 4526/1, 4527/1, 4527/2, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534/1, 4534/2, 4534/3, 4534/4, 4534/5, 4535, 4536/1, 4536/2, 4536/3, 4536/4, 4536/5, 4537, 4538, 4539/1, 4539/2, 6382/1, 6383/2, 6384, 6388, 6392/2, 6394/1, 6397/1, 6399/1, 6401/1, 6402/1, 6404/1, 6418/3, 6419, 6435, 6440.

11.

Ćukovac

259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 260/3, 261/1, 261/2, 261/3, 262, 264, 265, 266, 267, 268/1, 268/2, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 270/5, 271/2, 271/3, 271/4, 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 273, 274, 275, 276, 277/1, 277/2, 277/3, 278, 279, 280, 281, 282, 424, 426/2, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438/2, 439/1, 439/2, 440, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 497, 498, 499/1, 499/2, 504, 505, 506, 507, 508, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523/1, 523/2, 523/3, 524, 525, 526/1, 526/2, 526/3, 527, 539, 540, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548/1, 548/2, 548/3, 549, 550, 551, 552, 553, 554/1, 554/2, 555/1, 555/2, 555/3, 555/4, 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 561, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 569, 570, 571, 572, 573, 578/1, 579/14, 579/15, 579/2, 579/3, 579/5, 580, 582, 583, 596/1, 596/2, 596/3, 598, 599, 602, 603, 606, 607, 608/1, 610, 611/4, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 613, 1392.

Deonica 4

Tabela 20. Parcele javne namene Prostornog plana na teritoriji opštine Prokuplje

R. b.

Katastarska opština

Katastarska parcela broj:

1.

Bresničić

1742, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834/1, 1834/2, 1835, 1837, 1838, 1839/1, 1839/2, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2, 1845, 1846, 1847/1, 1847/2, 1847/3, 1847/4, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855/1, 1855/2, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867/1, 1867/2, 1868/1, 1868/2, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967/1, 1967/2, 1967/3, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 1981, 1982/1, 1982/2, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988/1, 1988/2, 1988/3, 1993, 2002, 2003, 2004/1, 2004/2, 2005, 2006, 2007, 2011/1, 2011/2, 2011/5, 2012, 2014, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2089, 2093, 2094, 2097, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109/1, 2109/2, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2119, 2121, 2122, 2125, 2126, 2127, 2128, 2131/1, 2131/2, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2146/1, 2146/2, 2146/3, 2146/4, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2166, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2228/1, 2228/11, 2228/2, 2229, 2230, 2231/1, 2231/2, 2231/3, 2232/1, 2232/2, 2232/3, 2232/4, 2232/5, 2232/6, 2232/7, 2233, 2234, 2235, 2239, 2240, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352/1, 2352/2, 2353, 2354, 2355, 2356/1, 2356/2, 2357, 2358, 2359/1, 2359/2, 2359/3, 2359/4, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2372, 2373, 2374, 2375, 2396/3, 2397, 2398, 2400.

2.

Drenovac

143/1, 143/2, 143/3, 144/1, 144/2, 145, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 160, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 164, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 175, 180, 329, 330/1, 330/3, 331, 332/1, 332/2, 335, 336/1, 336/2, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393/1, 393/2, 394, 395, 396, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 399/1, 399/3, 400, 401, 402, 403, 406, 407, 410, 411, 412, 413, 414/1, 585, 586, 587, 610, 626, 627.

3.

Donja Toponica

81, 82, 83, 84, 88, 89, 155/1, 155/2, 155/3, 156, 157/1, 157/2, 157/3, 158, 159, 160, 164, 165, 166, 1834.

4.

Gubetin

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 135, 136, 137, 240, 241, 249/1, 250/1, 250/2, 250/3, 1406, 1410.

5.

Kondželj

96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 102, 103, 104, 111, 117, 118, 119, 120, 122/1, 122/2.

6.

Mala Plana

1562/2, 1563, 1564, 1571, 1572, 1590, 1591, 1592, 1594, 1595, 1598, 1600, 1601/1, 1601/2, 1602, 1603, 1605/1, 1605/2, 1605/7, 1608/2, 1608/3, 1611, 1612/1, 1612/2, 1613, 1614/1, 1614/2, 1616, 1617, 1618/1, 1618/2, 1619, 1621/1, 1622, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1632, 1633, 1634, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640/1, 1640/2, 1643, 1644, 1646, 1647/1, 1647/2, 1648, 1649, 1650, 1653, 1656.

7.

Potočić

1272/1, 1272/2, 1272/3, 1273, 1274, 1275, 1276, 1279, 1280, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308/1, 1308/10, 1308/11, 1308/13, 1308/14, 1308/15, 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/8, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1316/1, 1316/2, 1316/3, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022/1, 2022/2, 2022/3, 2023/1, 2023/2, 2023/3, 2024, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2028, 2029, 2042, 2045/1, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2140, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178/1, 2178/2, 2179/1, 2180/11, 2180/12, 2180/13, 2181/6, 2181/7, 2202, 2207/1, 2225, 2226.

8.

Prekadin

3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29.

Deonica 5

Tabela 21. Parcele javne namene Prostornog plana na teritoriji opštine Prokuplje

R. b.

Katastarska opština

Katastarska parcela broj:

1.

Bresničić

2370.

2.

Donja Konjuša

136, 137, 138/4, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 1704, 1705, 1706/1, 1706/2, 1707, 1709, 185, 187, 381/1, 382, 383, 384/1, 384/2, 386, 387, 389, 390, 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 444, 445, 446, 447/1, 447/2, 447/3, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 460, 780, 785, 788/1, 788/2, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872/1, 872/2, 873, 874.

3.

Kondželj

118, 119, 120, 121, 122/1, 122/2, 123, 124, 125, 126, 127, 134, 135/1, 135/2, 135/3, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/2, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145/3, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 198, 199, 216, 220, 221/10, 221/11, 221/12, 221/2, 221/4, 221/6, 221/7, 221/8, 221/9, 222, 223, 224, 225, 226, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 498, 499, 500, 501, 507, 508, 509, 510, 511, 515, 516, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 530, 531, 532, 660, 661, 662, 663, 664, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 680, 681, 682, 683, 684/1, 684/2, 687, 688.

4.

Tulare

2199, 2200, 2203, 2204, 2205/1, 2205/2, 2206, 2207/1, 2207/2, 2208/1, 2208/2, 2233/2, 2234/1, 2234/2, 2234/3, 2235/1, 2235/2, 2236, 2237, 2238, 2239/1, 2239/2, 2240/1, 2240/2, 2241, 2242/1, 2242/2, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2255, 2256, 2257, 2259/1, 2259/3, 2260/1, 2260/2, 2261, 2262, 2263, 2264/1, 2264/2, 2264/3, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2295, 2296/1, 2296/2, 2296/3, 2337, 2338/1, 2338/2, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2351, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368/1, 2368/2, 2370/1, 2371/3, 2371/4, 2371/5, 2372/1, 2373, 2374/1, 2374/2, 2375, 2376, 2377, 2378, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387/1, 2387/2, 2387/3, 2387/4, 2388/1, 2388/2, 2389/1, 2389/2, 2390/1, 2390/2, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399/1, 2399/2, 2400, 2401, 2402/1, 2402/2, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2425.

5.

Viča

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 124, 125, 126, 127, 1277/1, 1277/3, 128, 1284, 129, 532/1, 532/2, 532/3, 534/1, 535, 536, 537/1, 538, 540, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985.

Tabela 22. Parcele javne namene Prostornog plana na teritoriji opštine Kuršumlija

R. b.

Katastarska opština

Katastarska parcela broj:

1.

Donje Točane

30, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 46, 47, 48, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 220, 221, 2923.

4.2.3. Spisak koordinata prelomnih tačaka parcela javne namene za deonice auto-puta, petlji i pratećih sadržaja za korisnike auto-puta

Parcele javne namene J (1 – 25) određene su koordinatama prelomnih tačaka (redni broj tačke, H koordinata, Y koordinata) i katastarskim parcelama (k.p.) u obuhvatu, po deonicama 1 – 5:

Deonica 1

Javna parcela – J1 – postojeća petlja „Merošina” (km 0+000) na auto-putu E-75, opština Merošina, KO Balajnac, površine od 21,14 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1. 7565392, 4793590, 2. 7565409, 4793597, 3. 7565471, 4793628, 4. 7565496, 4793605, 5. 7565497, 4793592, 6. 7565517, 4793571, 7. 7565530, 4793552, 8. 7565561, 4793513, 9. 7565576, 4793492, 10. 7565581, 4793477, 11. 7565588, 4793467, 12. 7565598, 4793444, 13. 7565598, 4793431, 14. 7565615, 4793414, 15. 7565624, 4793401, 16. 7565630, 4793388, 17. 7565633, 4793362, 18. 7565638, 4793348, 19. 7565641, 4793337, 20. 7565647, 4793322, 21. 7565650, 4793306, 22. 7565657, 4793293, 23. 7565667, 4793267, 24. 7565667, 4793253, 25. 7565668, 4793240, 26. 7565665, 4793223, 27. 7565674, 4793211, 28. 7565676, 4793205, 29. 7565676, 4793176, 30. 7565676, 4793147, 31. 7565678, 4793134, 32. 7565686, 4793126, 33. 7565687, 4793120, 34. 7565684, 4793079, 35. 7565673, 4793045, 36. 7565689, 4793005, 37. 7565705, 4792995, 38. 7565706, 4792980, 39. 7565700, 4792976, 40. 7565705, 4792953, 41. 7565707, 4792935, 42. 7565696, 4792931, 43. 7565700, 4792867, 44. 7565702, 4792849, 45. 7565723, 4792855, 46. 7565741, 4792862, 47. 7565753, 4792870, 48. 7565765, 4792876, 49. 7565767, 4792873, 50. 7565756, 4792866, 51. 7565743, 4792859, 52. 7565725, 4792851, 53. 7565738, 4792818, 54. 7565752, 4792784, 55. 7565767, 4792747, 56. 7565784, 4792710, 57. 7565798, 4792685, 58. 7565779, 4792676, 59. 7565766, 4792668, 60. 7565749, 4792657, 61. 7565694, 4792629, 62. 7565680, 4792663, 63. 7565666, 4792697, 64. 7565648, 4792745, 65. 7565631, 4792789, 66. 7565619, 4792816, 67. 7565590, 4792884, 68. 7565561, 4792953, 69. 7565556, 4792966, 70. 7565551, 4792964, 71. 7565544, 4792981, 72. 7565527, 4792996, 73. 7565512, 4793006, 74. 7565493, 4793014, 75. 7565474, 4793019, 76. 7565459, 4793020, 77. 7565431, 4793022, 78. 7565403, 4793030, 79. 7565377, 4793042, 80. 7565353, 4793065, 81. 7565299, 4793053, 82. 7565574, 4792995, 336. 7565052, 4793059, 337. 7565180, 4793095, 338. 7565128, 4793080, 339. 7565228, 4793123, 340. 7565275, 4793156, 341. 7565296, 4793169, 342. 7565315, 4793179, 343. 7565336, 4793187, 344. 7565348, 4793210, 345. 7565370, 4793229, 346. 7565401, 4793251, 347. 7565417, 4793264, 348. 7565433, 4793286, 349. 7565435, 4793314, 350. 7565427, 4793349, 351. 7565421, 4793368, 352. 7565414, 4793393, 353. 7565426, 4793422, 354. 7565417, 4793458, 355. 7565412, 4793483, 356. 7565398, 4793558.

KO Balajnac, k.p: 428, 214, 429/1, 429/2, 430/1, 430/2, 431/1, 431/2, 431/3, 432/1, 437/1, 438, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2, 445/3, 457, 458/2, 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 463, 464/1, 464/2, 466/1, 466/2, 471/1, 472/1, 472/2, 472/3, 472/4, 473, 490/2, 490/3, 490/4, 493, 496/1, 496/2, 497/3, 497/4, 498/1, 498/2, 499, 1198/2, 1198/3, 1199/1, 1200/1, 1201, 1202, 1203, 1206/1, 1217/1, 1218/1, 1218/2, 1219/1, 1276/2, 1276/3, 1277/1, 1279/1, 1283/1, 1284/1, 1285/1, 1285/2, 1294/1, 1294/2, 1295/1, 1296/1, 1297/1, 1297/2, 1298, 1299/1, 1300/1, 1305, 1306/2, 1307/1, 1313/3, 1316/1, 1317/1, 1318/1, 1319/1, 1319/2, 1320/1, 1321/1, 1322/1, 1323/2, 1323/3, 1329/2, 1788/2, 1788/4, 3664/1, 3672/1, 3688, 3689.

Javna parcela – J2 – put – opština Merošina, KO Balajnac, Gradište i Brest, površina od 36,27 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 82. 7565574, 4792995, 83. 7564968, 4792970, 84. 7564928, 4792962, 85. 7564778, 4792937, 86. 7564677, 4792926, 87. 7564627, 4792921, 88. 7564576, 4792908, 89. 7564556, 4792906, 90. 7564525, 4792901, 91. 7564499, 4792901, 92. 7564471, 4792904, 93. 7564420, 4792917, 94. 7564371, 4792931, 95. 7564321, 4792939, 96. 7564262, 4792949, 97. 7564231, 4792954, 98. 7564142, 4792967, 99. 7564121, 4792968, 100. 7564090, 4792978, 101. 7564042, 4792993, 102. 7563993, 4793009, 103. 7563898, 4793047, 104. 7563887, 4793053, 105. 7563866, 4793021, 106. 7563848, 4793001, 107. 7563811, 4792964, 108. 7563765, 4792926, 109. 7563732, 4792906, 110. 7563723, 4792915, 111. 7563738, 4792942, 112. 7563779, 4792986, 113. 7563802, 4793013, 114. 7563822, 4793042, 115. 7563839, 4793073, 116. 7563763, 4793106, 117. 7563732, 4793115, 118. 7563692, 4793122, 119. 7563640, 4793132, 120. 7563602, 4793147, 121. 7563565, 4793164, 122. 7563319, 4793278, 123. 7563239, 4793343, 124. 7563132, 4793395, 125. 7563114, 4793403, 126. 7563051, 4793432, 127. 7562886, 4793506, 128. 7562850, 4793523, 129. 7562778, 4793557, 130. 7562724, 4793580, 131. 7562703, 4793586, 134. 7562231, 4793800, 135. 7562178, 4793835, 136. 7562162, 4793844, 137. 7562151, 4793845, 138. 7562142, 4793851, 139. 7562132, 4793854, 140. 7562114, 4793865, 141. 7562071, 4793887, 142. 7562194, 4793823, 143. 7561908, 4793964, 144. 7561827, 4794002, 145. 7561791, 4794019, 146. 7561718, 4794051, 147. 7561636, 4794084, 148. 7561608, 4794095, 149. 7561543, 4794119, 150. 7561496, 4794136, 151. 7561440, 4794155, 152. 7561364, 4794178, 153. 7561240, 4794214, 154. 7561221, 4794219, 155. 7561135, 4794243, 156. 7561038, 4794263, 157. 7561038, 4794263, 158. 7560981, 4794264, 159. 7560836, 4794388, 160. 7560862, 4794316, 243. 7560874, 4794342, 244. 7560891, 4794351, 245. 7561040, 4794324, 246. 7561159, 4794300, 247. 7561208, 4794289, 248. 7561296, 4794266, 249. 7561364, 4794248, 250. 7561393, 4794240, 251. 7561470, 4794213, 252. 7561498, 4794203, 253. 7561546, 4794186, 254. 7561593, 4794169, 255. 7561641, 4794152, 256. 7561687, 4794133, 257. 7561753, 4794106, 258. 7561771, 4794098, 259. 7561808, 4794082, 260. 7561908, 4794035, 261. 7561945, 4793948, 262. 7561953, 4794014, 263. 7562009, 4793991, 264. 7562028, 4793983, 265. 7562036, 4793977, 266. 7562099, 4793949, 267. 7562127, 4793937, 268. 7562145, 4793931, 269. 7562164, 4793926, 270. 7562174, 4793923, 271. 7562194, 4793917, 272. 7562222, 4793906, 273. 7562232, 4793902, 274. 7562250, 4793892, 275. 7562265, 4793882, 278. 7562731, 4793664, 279. 7562748, 4793656, 280. 7562756, 4793651, 281. 7562782, 4793636, 282. 7562817, 4793618, 283. 7562854, 4793604, 284. 7562909, 4793580, 285. 7562965, 4793555, 286. 7563000, 4793536, 287. 7563027, 4793523, 288. 7563071, 4793500, 289. 7563107, 4793483, 290. 7563133, 4793472, 291. 7563144, 4793471, 292. 7563154, 4793464, 293. 7563180, 4793450, 294. 7563252, 4793418, 295. 7563270, 4793412, 296. 7563383, 4793392, 297. 7563638, 4793274, 298. 7563694, 4793245, 299. 7563733, 4793208, 300. 7563756, 4793188, 301. 7563788, 4793166, 302. 7563823, 4793148, 303. 7563869, 4793125, 304. 7563896, 4793163, 305. 7563922, 4793191, 306. 7563969, 4793229, 307. 7564015, 4793263, 308. 7564064, 4793293, 309. 7564072, 4793284, 310. 7564034, 4793240, 311. 7563987, 4793193, 312. 7563962, 4793167, 313. 7563937, 4793131, 314. 7563921, 4793103, 315. 7563930, 4793099, 316. 7564013, 4793070, 317. 7564070, 4793057, 318. 7564091, 4793055, 319. 7564119, 4793043, 320. 7564137, 4793036, 321. 7564213, 4793021, 322. 7564262, 4793013, 323. 7564311, 4793004, 324. 7564378, 4792994, 325. 7564417, 4792996, 326. 7564446, 4792999, 327. 7564486, 4793004, 328. 7564503, 4793005, 329. 7564528, 4793001, 330. 7564557, 4792996, 331. 7564624, 4792987, 332. 7564662, 4792992, 333. 7564760, 4793002, 334. 7564895, 4793022, 335. 7564944, 4793033, 336. 7565052, 4793059.

KO Balajnac, k.p: 1307/1, 1323/3, 1439, 1476, 1477/1, 1479/1, 1482/1, 1527, 1528, 1529, 1530/1, 1530/4, 1531/2, 1532/1, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538/1, 1604, 1605, 1606, 1607/3, 1607/4, 1607/5, 1608/1, 1609/1, 1609/2, 1614, 1616/1, 1616/3, 1617/1, 1617/3, 1618/1, 1618/3, 1619/1, 1619/3, 1620/1, 1620/3, 1621/1, 1621/2, 1621/3, 1622/1, 1623/1, 1623/3, 1624/1, 1627/1, 1630/1, 1630/3, 1630/4, 1630/5, 1630/6, 1631/1, 1631/2, 1631/5, 1631/6, 1632/2, 1632/3, 1633/2, 1633/4, 1634/2, 1634/4, 1635/2, 1635/4, 1636/2, 1636/4, 1637/2, 1638/1, 1638/2, 1639/2, 1640/2, 1641/2, 1642/1, 1642/3, 1643/1, 1645/1, 1646, 1668/1, 1668/2, 1668/3, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/4, 1669/6, 1669/8, 1670/1, 1670/3, 1671/1, 1671/3, 1672/1, 1672/3, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1673/5, 1674/1, 1674/3, 1675/1, 1675/3, 1676/1, 1676/2, 1676/3, 1677/1, 1677/3, 1678/1, 1678/3, 1679/1, 1679/2, 1679/3, 1679/5, 1679/7, 1680/1, 1680/3, 1680/4, 1681/1, 1681/3, 1681/4, 1689, 1695/1, 1695/10, 1695/11, 1695/12, 1695/6, 1695/7, 1695/8, 1695/9, 1696/1, 1696/2, 1698/2, 1725/1, 1725/3, 1726/1, 1726/3, 1727/1, 1727/3, 1728/1, 1728/3, 1729/1, 1729/3, 1730/1, 1730/3, 1731/1, 1731/3, 1732/1, 1732/3, 1733/1, 1733/3, 1734/1, 1734/3, 1735/1, 1735/3, 1736/1, 1736/2, 1736/4, 1736/6, 1737/1, 1737/2, 1737/3, 1737/5, 1738/1, 1738/2, 1739/1, 1740/1, 1741/1, 1741/2, 1742/1, 1743/1, 1744/1, 1745/1, 1745/2, 1745/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1789/1, 1790/1, 1791/1, 1792/1, 1792/3, 1793/1, 1793/3, 1805/1, 1805/3, 1806/1, 1806/3, 1807/1, 1807/3, 1813/1, 1822/1, 1822/2, 3666/1, 3666/3, 3666/5, 3668/1, 3668/3, 3671/1, 3671/3, 3677/2, 3677/4, 3678/1, 3678/3, 3688, 3689.

KO Brest, k.p: 2699, 2700, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 3270, 3284, 3296, 3297, 3298, 3299.

KO Gradište, k.p: 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 8/1, 9/1, 9/2, 10/2, 32/1, 33/1, 36, 37/1, 37/2, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 54, 55/1, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 62, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 64/3, 64/5, 64/8, 64/12, 64/13, 65/1, 65/2, 287/1, 290/1, 290/2, 290/3, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 294/1, 295/2, 295/7, 295/8, 295/9, 296/1, 296/2, 322/2, 323/1, 323/2, 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 324/8, 325, 326/1, 326/2, 558/1, 558/2, 558/3, 558/5, 559/1, 559/2, 560/1, 562/1, 593/2, 593/3, 593/4, 598/1, 598/2, 598/3, 599/1, 599/2, 599/3, 600/1, 602/1, 603/1, 604/1, 604/2, 605/1, 605/3, 607/1, 608/1, 615/1, 615/3, 616/1, 617/1, 617/2, 618/1, 619/1, 620, 621, 622/1, 622/2, 623/1, 623/2, 623/3, 623/5, 624/1, 625, 638/1, 639, 640/1, 640/2, 641/1, 642/1, 642/2, 642/3, 643/1, 643/2, 643/3, 643/5, 644/1, 644/2, 645/1, 646/1, 647/1, 648/1, 649/1, 650/2, 651/1, 652/1, 653/1, 653/3, 654/1, 655, 659/1, 659/2, 2874, 2877/1, 2877/2, 2878/1, 2878/2, 2879/1, 2879/2, 2893, 2894.

Javna parcela – J3 – odmorište „Merošina”, desno, na stacionaži km 3+250, površine od 3,49 ha, sa benzinskom stanicom tipa II, opština Merošina, KO Gradište.

Koordinate prelomnih tačaka: 131. 7562703, 4793586, 132. 7562547, 4793557, 133. 7562321, 4793663, 134. 7562231, 4793800.

KO Gradište, k.p: 101, 102, 103, 198, 558/5, 605/1, 605/3, 606, 615/1, 615/3, 616/1, 622/1, 623/1, 623/2, 624/1, 625, 626, 627, 628, 632, 633/1, 633/2, 634/1, 635/1, 636/1, 637/1, 637/2, 638/1, 639, 640/1, 640/2, 641/1, 642/1, 642/2, 643/1, 643/2, 646/1, 647/1, 2874, 2878/1, 2893.

Javna parcela – J4 – odmorište „Merošina”, levo, na stacionaži km 3+250, površine od 3,49 ha, sa benzinskom stanicom tipa II, opština Merošina, KO Gradište.

Koordinate prelomnih tačaka: 275. 7562265, 4793882, 276. 7562433, 4793905, 277. 7562660, 4793799, 278. 7562731.

KO Gradište, k.p: 555, 556, 557, 558/1, 558/2, 559/1, 560/1, 560/2, 560/3, 561, 562/1, 562/2, 563/2, 599/2, 618/1, 619/1, 620, 621, 622/2, 623/3, 645/1, 648/1, 649/1, 650/1, 650/2, 653/1, 653/3, 654/1, 655, 657/1, 658/1, 659/1, 659/2, 2874, 2878/2, 2893.

Javna parcela – J5 – petlja „Merošina – istok” (km 5+215) – opština Merošina, KO Brest i Merošina, površine od 16,60 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 159. 7560836, 4794338, 160. 7560862, 4794316, 161. 7560778, 4794296, 162. 7560748, 4794298, 163. 7560717, 4794296, 164. 7560698, 4794290, 165. 7560678, 4794276, 166. 7560639, 4794240, 167. 7560606, 4794225, 168. 7560578, 4794217, 169. 7560522, 4794220, 170. 7560469, 4794242, 171. 7560454, 4794250, 172. 7560426, 4794257, 173. 7560401, 4794255, 174. 7560368, 4794245, 175. 7560303, 4794240, 176. 7560281, 4794237, 177. 7560230, 4794227, 178. 7560197, 4794221, 179. 7560164, 4794219, 180. 7560128, 4794206, 181. 7560108, 4794194, 182. 7560098, 4794162, 183. 7560101, 4794153, 184. 7560106, 4794133, 185. 7560108, 4794113, 186. 7560108, 4794086, 187. 7560074, 4794085, 188. 7560073, 4794104, 189. 7560070, 4794128, 190. 7560066, 4794143, 191. 7560062, 4794153, 192. 7560050, 4794165, 193. 7560041, 4794168, 194. 7560024, 4794166, 195. 7560013, 4794160, 196. 7559979, 4794139, 197. 7559961, 4794165, 198. 7560000, 4794191, 199. 7560013, 4794219, 200. 7560008, 4794239, 201. 7560002, 4794268, 202. 7559999, 4794286, 203. 7560000, 4794306, 204. 7560003, 4794323, 205. 7560007, 4794339, 206. 7560012, 4794353, 207. 7560017, 4794363, 208. 7560026, 4794378, 209. 7560039, 4794394, 210. 7560056, 4794409, 211. 7560065, 4794416, 212. 7560071, 4794420, 213. 7560087, 4794429, 214. 7560108, 4794437, 215. 7560122, 4794441, 216. 7560153, 4794443, 217. 7560199, 4794442, 218. 7560229, 4794442, 219. 7560283, 4794441, 220. 7560303, 4794441, 221. 7560334, 4794441, 222. 7560356, 4794442, 223. 7560387, 4794442, 224. 7560406, 4794444, 225. 7560442, 4794451, 226. 7560455, 4794454, 227. 7560477, 4794462, 228. 7560506, 4794476, 228.1. 7560520, 4794484; 228.2. 7560524, 4794477; 229. 7560546, 4794488; 230. 7560552, 4794476, 231. 7560593, 4794495, 232. 7560601, 4794496, 233. 7560606, 4794493, 234. 7560609, 4794488, 235. 7560628, 4794425, 236. 7560640, 4794402, 237. 7560632, 4794419, 238. 7560645, 4794388, 239. 7560651, 4794387, 240. 7560665, 4794386, 241. 7560722, 4794379, 242. 7560802, 4794367, 243. 7560874, 4794342, 244. 7560891, 4794351.

KO Brest, k.p: 2637, 2644, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2676, 2677, 2678, 2679, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2698, 2699, 2700, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785/1, 2785/2, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2944, 2945, 2946, 2947, 2950, 2951, 3270, 3271, 3278, 3281, 3282, 3287, 3292, 3293, 3294, 3295.

KO Merošina, k.p: 1, 2/1, 2/2, 4/2, 4/4, 10, 11, 35/4, 1843/1, 1851.

Deonica 2

Javna parcela – J6 – put – opština Merošina, KO Baličevac i Merošina, površina od 31,65 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1. 7560031, 4794384, 2. 7560026, 4794378, 3. 7560017, 4794363, 4. 7560012, 4794353, 5. 7560008, 4794343, 6. 7559999, 4794343, 7. 7559966, 4794344, 8. 7559949, 4794344, 9. 7559918, 4794326, 10. 7559848, 4794332, 11. 7559799, 4794337, 12. 7559649, 4794336, 13. 7559549, 4794337, 14. 7559499, 4794340, 15. 7559399, 4794338, 16. 7559299, 4794338, 17. 7559200, 4794334, 18. 7559151, 4794331, 19. 7559052, 4794324, 20. 7559004, 4794318, 21. 7558955, 4794310, 22. 7558908, 4794296, 23. 7558860, 4794285, 24. 7558765, 4794260, 25. 7558672, 4794230, 26. 7558626, 4794212, 27. 7558537, 4794170, 28. 7558458, 4794126; 29. 7558462, 4794118; 30. 7558470, 4794110; 31. 7558464, 4794099; 31.1. 7558457, 4794083; 32. 7558454, 4794072; 33. 7558439, 4794070; 34. 7558442, 4794054; 35. 7558413, 4794053, 36. 7558371, 4794057, 37. 7558354, 4794064, 38. 7558350, 4794061, 39. 7558287, 4794015, 40. 7558241, 4793976, 41. 7558180, 4793913, 42. 7558143, 4793880, 43. 7558071, 4793812, 44. 7558034, 4793779, 45. 7558034, 4793766, 46. 7558059, 4793755, 47. 7558107, 4793718, 47.1. 7558095, 4793708; 48. 7558088, 4793713; 48.1. 7558083, 4793702; 49. 7558051, 4793722, 50. 7557998, 4793713, 51. 7557977, 4793692, 52. 7557940, 4793686, 53. 7557853, 4793606, 54. 7557803, 4793558, 55. 7557792, 4793479, 56. 7557766, 4793475, 57. 7557747, 4793464, 58. 7557716, 4793429, 59. 7557671, 4793417, 60. 7557631, 4793394, 61. 7557565, 4793353, 62. 7557457, 4793286, 63. 7557367, 4793237, 64. 7557319, 4793207, 65. 7557180, 4793155, 66. 7557132, 4793137, 67. 7557082, 4793125, 68. 7557034, 4793108, 69. 7556984, 4793097, 70. 7556937, 4793075, 71. 7556886, 4793069, 72. 7556865, 4793058, 73. 7556731, 4793034, 74. 7556663, 4793006, 75. 7556606, 4793001, 230. 7556594, 4793117, 231. 7556628, 4793122, 232. 7556653, 4793124, 233. 7556686, 4793123, 234. 7556727, 4793128, 235. 7556771, 4793132, 236. 7556845, 4793143, 237. 7556868, 4793143, 238. 7556918, 4793145, 239. 7556967, 4793156, 240. 7557008, 4793188, 241. 7557054, 4793205, 242. 7557101, 4793217, 243. 7557145, 4793239, 244. 7557221, 4793277, 245. 7557316, 4793334, 246. 7557354, 4793363, 247. 7557375, 4793394, 248. 7557387, 4793444, 249. 7557405, 4793478, 250. 7557444, 4793472, 251. 7557478, 4793461, 252. 7557525, 4793489, 253. 7557564, 4793515, 254. 7557598, 4793514, 255. 7557625, 4793523, 256. 7557647, 4793538, 257. 7557688, 4793566, 258. 7557749, 4793618, 259. 7557837, 4793695, 260. 7557883, 4793745, 261. 7557922, 4793785, 262. 7557934, 4793796, 263. 7558012, 4793875, 264. 7558085, 4793944, 265. 7558124, 4793977, 266. 7558166, 4794006, 267. 7558198, 4794029, 268. 7558316, 4794112, 269. 7558376, 4794151, 270. 7558419, 4794178, 271. 7558510, 4794226, 272. 7558603, 4794268, 273. 7558698, 4794305, 274. 7558746, 4794320, 275. 7558844, 4794349, 276. 7558944, 4794371, 277. 7559045, 4794388, 278. 7559146, 4794396, 279. 7559197, 4794398, 280. 7559298, 4794399, 281. 7559399, 4794398, 282. 7559499, 4794398, 283. 7559549, 4794395, 284. 7559649, 4794395, 285. 7559749, 4794392, 286. 7559799, 4794393, 287. 7559849, 4794394, 288. 7559919, 4794401, 289. 7559949, 4794384, 290. 7559999, 4794384.

KO Baličevac, k.p: 953/2, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 963, 964/1, 965, 966/1, 966/2, 967, 969/2, 1230/1, 1230/2, 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258/1, 1258/2, 1259/1, 1259/2, 1260/1, 1260/2, 1261/1, 1261/2, 1262/1, 1262/2, 1263/1, 1263/2, 1263/3, 1264/2, 1264/3, 1265, 1266, 1267/1, 1267/2, 1268/1, 1268/2, 1268/4, 1268/5, 1269, 1270, 1271, 1272/2, 1272/3, 1272/4, 1272/5, 1272/6, 1275/1, 1275/2, 1276, 1277, 1279, 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1281/1, 1281/2, 1282, 1283/1, 1283/2, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1309/1, 1309/2, 1309/3, 1310, 1330, 1331, 1332/1, 1332/2, 1333, 1334, 1340/1, 1341/1, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355/1, 1355/2, 1356/1, 1357, 1359, 1360, 1361, 1362/1, 1362/2, 1367, 1368, 1373, 1618/1, 1618/2, 1621, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652/1, 1652/2, 1653, 1654/1, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663/2, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1671, 1672/1, 1672/2, 1677, 1678/1, 1679, 1680, 1681, 1682/1, 1682/2, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687/1, 1688/1, 1688/2, 1689/1, 1689/2, 1690, 1694/1, 1694/2, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1701/1, 1701/2, 1702, 1703, 1704, 1705/1, 1705/2, 1708, 1709, 1710, 1711, 1785, 1786/1, 1786/2, 1787, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1789, 1799/1, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1876/2, 1877/4, 1877/5, 1878/2, 1881/1, 1881/2, 1882, 1883, 1886, 1887/1, 1887/2, 1888/1, 1888/2, 1889/1, 1889/2, 1890, 1893, 1894/1, 1894/2, 1895/1, 1895/2, 1895/3, 1895/4, 1896, 1897, 1898, 1899/1, 1899/2, 1899/3, 1900/1, 1900/2, 1900/3, 1901/1, 1901/2, 1901/3, 1901/4, 1901/5, 1902/1, 1902/2, 1902/3, 1903/1, 1903/2, 1903/3, 1904/1, 1904/2, 1904/3, 1905, 1906, 1907, 1908/1, 1909, 1920/1, 1920/2, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991, 1992/1, 2007/1, 2008/1, 2008/2, 2009/1, 2009/2, 2009/3, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015/1, 2015/2, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024/1, 2024/2, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2026, 2027, 2028/1, 2028/2, 2029/1, 2029/2, 2030, 2031/1, 2031/2, 2032/1, 2032/2, 2032/3, 2034/1, 2034/2, 2034/3, 2035, 2039, 2040, 2041/1, 2043, 2045, 2046, 2047, 2266, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275/1, 2275/2, 2276/1, 2276/2, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281/1, 2281/2, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294/1, 2294/2, 2295, 2296, 2298/1, 2298/2, 2301/1, 2301/2, 2302/1, 2423, 2424, 2425, 2431, 2432/1, 2433, 2445, 2446, 2449/1, 2449/2, 2450/1, 2450/2, 2478, 2479, 2480, 2482, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2504/2, 2507, 2508/1, 2508/2, 2509, 2515/1, 2515/2, 2519, 2520, 2525, 2526/3, 2528/1, 2528/3, 2529, 2530, 2531, 2533, 2534, 2535/1, 2535/2, 2535/3, 2536, 2537, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2563/1, 2563/2, 2563/3, 2564, 2565, 2566, 2567, 2569/2, 2569/3, 2570, 2571, 2574, 2575, 2576, 2577/2, 2577/3, 2577/6, 2578/2, 2578/3, 2579, 2580/3, 2581, 2586, 2587, 2660, 2661/1, 2661/2, 2661/3, 2662, 2663, 2664/1, 2664/2, 2665/1, 2665/2, 2666/1, 2666/2, 2667/1, 2667/2, 2668/1, 2668/2, 4272/2, 4272/3, 4273, 4283, 4284, 4286, 4287, 4288.

KO Merošina, k.p: 1, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17/1, 17/2, 18, 22, 1851.

Javna parcela – J7 – put – opština Merošina, KO Baličevac, površina od 17,15 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 76. 7556498, 4792999, 77. 7556463, 4792981, 78. 7556431, 4792988, 79. 7556358, 4792992, 80. 7556243, 4792977, 81. 7556211, 4792983, 82. 7556154, 4792996, 83. 7556081, 4793002, 84. 7555982, 4793018, 85. 7555934, 4793011, 86. 7555846, 4793024, 87. 7555782, 4793021, 88. 7555732, 4793021, 89. 7555694, 4793015, 90. 7555695, 4793004, 91. 7555705, 4792975, 92. 7555728, 4792919, 93. 7555710, 4792913, 94. 7555702, 4792924, 95. 7555677, 4792971, 96. 7555655, 4793027, 97. 7555633, 4793028, 98. 7555583, 4793034, 99. 7555484, 4793026, 100. 7555435, 4793019, 101. 7555386, 4793008, 102. 7555336, 4793010, 103. 7555291, 4792975, 104. 7555229, 4792968, 105. 7555190, 4792990, 106. 7555141, 4792991, 107. 7555043, 4792978, 108. 7554946, 4792961, 109. 7554850, 4792938, 110. 7554802, 4792926, 111. 7554755, 4792912, 112. 7554713, 4792883, 113. 7554656, 4792826, 114. 7554607, 4792797, 192. 7554551, 4792931, 193. 7554583, 4792944, 194. 7554674, 4792963, 195. 7554735, 4792975, 196. 7554781, 4792997, 197. 7554831, 4793009, 198. 7554929, 4793035, 199. 7555028, 4793056, 200. 7555128, 4793074, 201. 7555178, 4793084, 202. 7555216, 4793087, 203. 7555280, 4793091, 204. 7555331, 4793095, 205. 7555380, 4793120, 206. 7555432, 4793099, 207. 7555482, 4793098, 208. 7555583, 4793093, 209. 7555633, 4793086, 210. 7555649, 4793086, 211. 7555634, 4793167, 212. 7555652, 4793173, 213. 7555674, 4793087, 214. 7555696, 4793101, 215. 7555734, 4793091, 216. 7555784, 4793087, 217. 7555849, 4793095, 218. 7555884, 4793083, 219. 7555937, 4793081, 220. 7555984, 4793085, 221. 7556084, 4793081, 222. 7556212, 4793083, 223. 7556244, 4793082, 224. 7556283, 4793088, 225. 7556344, 4793081, 226. 7556382, 4793082, 227. 7556438, 4793105, 228. 7556481, 4793105, 229. 7556495, 4793098.

KO Baličevac, k.p: 2859/1, 2859/2, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2861, 2862/2, 2862/3, 2862/4, 2862/5, 2862/6, 2862/7, 2863/1, 2863/2, 2863/3, 2863/4, 2863/5, 2864, 2865, 2866/4, 3197/6, 3225, 3289, 3290/1, 3290/2, 3292/1, 3292/2, 3293/1, 3293/2, 3293/3, 3296, 3298/1, 3298/2, 3299/5, 3300/1, 3300/2, 3300/3, 3300/4, 3300/5, 3301/1, 3301/2, 3303/1, 3305, 3320, 3321, 3322/1, 3323, 3328/1, 3328/2, 3328/3, 3328/4, 3328/5, 3328/6, 3328/8, 3329/3, 3332/1, 3332/2, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3348/6, 3348/7, 3348/8, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3358, 3359/1, 3359/2, 3360, 3486/1, 3491/1, 3491/2, 3491/3, 3491/4, 3492/1, 3492/2, 3496/1, 3496/2, 3497/1, 3497/2, 3498, 3500/1, 3500/2, 3501/1, 3501/2, 3502, 3505, 3506, 3507/1, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516/1, 3516/2, 3523/1, 3523/3, 3524, 3525, 3526, 3527/1, 3527/2, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3536, 3537, 3538, 3543, 4279, 4289, 4293, 4295.

Javna parcela – J8 – put – opština Merošina, KO Arbanasce, Baličevac, Jug Bogdanovac i Lepaja, površina od 18,50 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 115. 7554489, 4792782, 116. 7554448, 4792755, 117. 7554399, 4792746, 118. 7554355, 4792727, 119. 7554270, 4792675, 120. 7554184, 4792621, 121. 7554163, 4792603, 122. 7554069, 4792535, 123. 7553991, 4792476, 124. 7553932, 4792432, 125. 7553833, 4792356, 126. 7553757, 4792292, 127. 7553682, 4792227, 128. 7553649, 4792194, 133. 7553367, 4791906, 134. 7553329, 4791873, 135. 7553297, 4791834, 136. 7553248, 4791788, 137. 7553227, 4791763, 138. 7553190, 4791729, 139. 7553144, 4791690, 140. 7553118, 4791659, 141. 7553070, 4791608, 142. 7553015, 4791574, 143. 7552968, 4791527, 144. 7552897, 4791457, 145. 7552826, 4791386, 146. 7552799, 4791360, 147. 7552806, 4791344, 148. 7552827, 4791330, 149. 7552825, 4791326, 150. 7552797, 4791324, 151. 7552766, 4791277, 152. 7552715, 4791235, 153. 7552692, 4791192, 154. 7552671, 4791132, 155. 7552584, 4791227, 156. 7552713, 4791364, 157. 7552731, 4791402, 158. 7552737, 4791408, 159. 7552769, 4791388, 160. 7552797, 4791415, 161. 7552868, 4791486, 162. 7552939, 4791556, 163. 7552987, 4791603, 164. 7553020, 4791659, 165. 7553102, 4791732, 166. 7553144, 4791775, 167. 7553200, 4791836, 168. 7553284, 4791918, 169. 7553318, 4791955, 174. 7553640, 4792269, 175. 7553676, 4792305, 176. 7553746, 4792377, 177. 7553781, 4792413, 178. 7553817, 4792449, 179. 7553870, 4792504, 180. 7553927, 4792555, 181. 7554006, 4792619, 182. 7554048, 4792648, 183. 7554108, 4792685, 184. 7554132, 4792699, 185. 7554184, 4792719, 186. 7554273, 4792768, 187. 7554362, 4792817, 188. 7554401, 4792860, 189. 7554435, 4792881, 190. 7554446, 4792881, 191. 7554472, 4792820.

KO Arbanasce, k.p: 606, 607, 608/1, 608/2, 609, 610, 611/3, 611/4, 611/6, 612, 613/1, 613/2, 613/3, 614, 615, 616, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 625, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/6, 630, 631, 632, 1286, 1292/1, 1292/2, 1292/3, 1292/4, 1292/6, 1292/7, 1292/8, 1292/9, 1294, 1295, 1296/1, 1296/2, 1297/1, 1297/2, 1298/2, 1299, 1300, 1301/1, 1301/2, 1301/3, 1305/1, 1305/2, 1305/5, 1305/6, 1305/7, 1306/1, 1306/2, 1306/3, 1306/4, 1306/5, 1306/7, 1306/8, 1307, 1308, 1313/1, 1313/2, 1329, 1341/1, 1341/2, 1342, 1343/3, 1343/4, 1343/5, 1343/6, 1343/7, 1477, 1478, 1479, 1480/1, 1480/2, 1481/1, 1481/2, 1481/3, 1482, 1654, 1656/171, 1656/172, 1656/173, 1656/229, 1656/230, 1656/232, 1657/1, 1657/2, 1657/3, 1657/4, 1657/5, 1658, 1659/1, 1659/2, 1659/3, 1659/4, 1659/5, 1659/6, 1662, 2176/1, 2180, 2185, 2186, 2187, 2191, 2198, 2199.

KO Baličevac, k.p: 3149/1, 3149/2, 3149/3, 3151/1, 3151/2, 3151/3, 3152/1, 3152/2, 3153, 3154/1, 3154/2, 3154/3, 3155, 3156/1, 3156/2, 3156/3, 3156/4, 3161, 3162, 3163, 3164/1, 3164/2, 3164/3, 3164/4, 3164/5, 3164/6, 3164/7, 3164/8, 3165/3, 3165/4, 3165/5, 3168/1, 3168/2, 3170/2, 3178/1, 3178/2, 3178/3, 3179/1, 3179/2, 3180/1, 3180/2, 3180/3, 3181, 3182/1, 3182/2, 3182/3, 3182/4, 3185/3, 3185/4, 3185/5, 3185/6, 3186, 3187, 3188, 3190, 4297, 4312, 4313.

KO Jug Bogdanovac, k.p: 30, 1642/5.

KO Lepaja, k.p: 2699, 2700, 2701, 2726, 2727.

Javna parcela – J9 – odmorište „Jug Bogdanovac”, desno, na stacionaži km 13+050, površine po 3,27 ha, sa benzinskom stanicom tipa I, opština Merošina, KO Arbanasce.

Koordinate prelomnih tačaka: 169. 7553318, 4791955, 170. 7553320, 4792035, 171. 7553314, 4792101, 172. 7553456, 4792242, 173. 7553548, 4792230, 174. 7553640, 4792269.

KO Arbanasce, k.p: 632, 1259/10, 1259/9, 1260, 1261, 1262, 1263/1, 1263/2, 1264, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1274/2, 1286, 1291/1, 1291/2, 1292/1, 1292/3, 1292/4, 1292/5, 1298/1, 1298/2, 2187.

Javna parcela – J10 – odmorište „Jug Bogdanovac”, levo, na stacionaži km 13+050, površine po 3,34 ha, sa benzinskom stanicom tipa I, opština Merošina, KO Arbanasce i Jug Bogdanovac.

Koordinate prelomnih tačaka: 128. 7553649, 4792194, 129. 7553644, 4792123, 130. 7553658, 4792038, 131. 7553516, 4791897, 132. 7553408, 4791907, 133. 7553367, 4791906.

KO Arbanasce, k.p: 1300, 1301/3, 1304, 1305/2, 1305/3, 1305/4, 1305/5, 1305/6, 1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1311, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322/1, 1322/2, 1323, 1324, 1325, 2186, 2187. KO Jug Bogdanovac, k.p: 543, 550.

Deonica 3

Javna parcela – J11 – put – opština Merošina, KO Arbanasce i Jug Bogdanovac, površina od 11,52 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1. 7552584, 4791227, 2. 7552671, 4791132, 3. 7552661, 4791102, 4. 7552675, 4791073, 5. 7552665, 4791070, 6. 7552604, 4791147, 7. 7552552, 4791094, 8. 7552523, 4791052, 9. 7552454, 4790980, 10. 7552382, 4790911, 11. 7552247, 4790762, 12. 7552177, 4790691, 13. 7552139, 4790658, 14. 7552103, 4790624, 15. 7552075, 4790581, 16. 7552053, 4790558, 17. 7552022, 4790496, 18. 7551991, 4790391, 19. 7551950, 4790354, 390. 7551811, 4790494, 391. 7551841, 4790522, 392. 7551898, 4790561, 393. 7551935, 4790580, 394. 7551982, 4790630, 395. 7552001, 4790655, 396. 7552040, 4790687, 397. 7552069, 4790729, 398. 7552103, 4790766, 399. 7552320, 4790973, 400. 7552347, 4791017, 401. 7552386, 4791049, 402. 7552419, 4791086, 403. 7552458, 4791118, 404. 7552501, 4791145, 405. 7552568, 4791206, 406. 7552580, 4791222.

KO Arbanasce, k.p: 1656/170, 1656/171, 1656/172, 1656/173, 1656/230, 1656/231, 1656/232, 1656/233, 1659/1, 1659/2, 1659/4, 1659/5, 1659/6, 1660/1, 1660/2, 1660/3, 1660/4, 1660/5, 1661, 1662, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1681/1, 1681/2, 1681/3, 1682, 2061/1, 2061/2, 2062, 2063, 2064, 2071, 2072, 2073, 2074, 2076, 2077, 2081, 2082, 2083, 2084/1, 2084/2, 2085/1, 2085/2, 2086, 2088, 2101, 2102/1, 2102/2, 2102/3, 2103, 2104, 2105, 2110, 2111, 2112/1, 2112/2, 2113, 2114, 2115/1, 2115/2, 2115/3, 2115/4, 2126, 2127/1, 2127/2, 2127/3, 2128, 2129, 2130/1, 2130/2, 2131, 2133/1, 2133/2, 2134, 2135, 2136/1, 2137, 2138/1, 2138/2, 2139/1, 2139/2, 2140, 2141, 2142, 2143/1, 2191.

KO Jug Bogdanovac, k.p: 938/1, 1038/19, 1038/32, 1038/33, 1038/37, 1038/38, 1038/44, 1038/45, 1038/46, 1038/47, 1038/48, 1038/52, 1038/53, 1038/58, 1038/59, 1038/103, 1038/104, 1038/105, 1038/106, 1038/107, 1038/108, 1038/109, 1038/110, 1038/111, 1038/112, 1038/113, 1038/114, 1038/115, 1038/116, 1038/117, 1038/118, 1038/119, 1038/120, 1038/121, 1038/123, 1038/207, 1038/215.

Javna parcela – J12 – put – opština Prokuplje, KO Nova Božurnja i Pojate, površina od 7,23 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 20. 7551586, 4789999, 21. 7551552, 4789916, 22. 7551379, 4789853, 23. 7551319, 4789850, 24. 7551239, 4789786, 25. 7551200, 4789751, 26. 7551172, 4789758, 27. 7551085, 4789705, 28. 7551008, 4789667, 29. 7550969, 4789627, 30. 7550940, 4789626, 379. 7550941, 4789700, 380. 7550991, 4789704, 381. 7551063, 4789742, 382. 7551144, 4789795, 383. 7551146, 4789821, 384. 7551188, 4789846, 385. 7551263, 4789910, 386. 7551336, 4789977, 387. 7551362, 4790025, 388. 7551416, 4790115, 389. 7551445, 4790144, 407. 7550901, 4789710.

KO Nova Božurna, k.p: 63, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 70/1, 70/2, 71, 72/1, 72/2, 127, 128, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 133/1, 133/3, 137, 138, 139/1, 139/2, 141, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 146/1, 146/2, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 161, 173/2, 173/3, 174/2, 176, 177, 178/10, 178/11, 178/18, 178/19, 178/2, 178/25, 178/26, 178/27, 178/28, 178/29, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 178/7, 178/8, 178/9, 179, 699, 700.

KO Pojate, k.p: 660/1.

Javna parcela – J13 – petlja „Prokuplje – istok” (km 17+000) – opština Prokuplje, KO Đurovac, Nova Božurnja, Novo Selo i Pojate, površina od 15,21 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 30. 7550940, 4789626, 31. 7550865, 4789610, 32. 7550843, 4789603, 33. 7550765, 4789577, 34. 7550713, 4789569, 35. 7550660, 4789565, 36. 7550607, 4789566, 37. 7550572, 4789561, 38. 7550540, 4789540, 39. 7550533, 4789482, 40. 7550552, 4789433, 41. 7550604, 4789426, 42. 7550669, 4789397, 43. 7550752, 4789341, 44. 7550801, 4789265, 45. 7550867, 4789151, 46. 7550896, 4789123, 47. 7550854, 4789104, 48. 7550826, 4789176, 49. 7550772, 4789256, 50. 7550667, 4789275, 51. 7550514, 4789359, 52. 7550445, 4789518, 53. 7550366, 4789631, 54. 7550353, 4789637, 55. 7550322, 4789654, 56. 7550316, 4789655, 57. 7550311, 4789657, 371. 7550378, 4789724, 372. 7550407, 4789717, 373. 7550476, 4789753, 374. 7550516, 4789791, 375. 7550572, 4789819, 376. 7550655, 4789824, 377. 7550738, 4789790, 378. 7550823, 4789728, 407. 7550901, 4789710.

KO Đurovac, k.p: 248/2, 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 285, 286, 287, 288/4, 288/5, 292, 294. KO Nova Božurna, k.p: 161, 168, 173/3, 699, 704.

KO Novo Selo, k.p: 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 30/3, 654/2.

KO Pojate, k.p: 1, 2/1, 2/8, 3/1, 3/2, 4, 5, 7/1, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 10/4, 10/5, 10/6, 11/1, 11/2, 12/1, 13/1, 20/1, 660/1.

Javna parcela – J14 – put – opština Prokuplje, KO Donja Stražava, Đurovac, Prokuplje i Prokuplje – grad, površina od 25,01 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 57. 7550311, 4789657, 58. 7550174, 4789734, 59. 7550115, 4789765, 60. 7550041, 4789801, 61. 7549996, 4789818, 62. 7549909, 4789854, 63. 7549863, 4789864, 64. 7549816, 4789864, 65. 7549746, 4789846, 66. 7549697, 4789832, 67. 7549680, 4789830, 68. 7549625, 4789849, 69. 7549577, 4789838, 70. 7549544, 4789832, 71. 7549536, 4789791, 72. 7549471, 4789749, 73. 7549404, 4789683, 74. 7549383, 4789692, 75. 7549434, 4789811, 76. 7549380, 4789802, 77. 7549309, 4789777, 78. 7549292, 4789733, 79. 7549327, 4789687, 80. 7549310, 4789678, 81. 7549341, 4789609, 82. 7549290, 4789574, 83. 7549258, 4789610, 84. 7549225, 4789637, 85. 7549178, 4789656, 86. 7549122, 4789741, 87. 7549082, 4789756, 88. 7549018, 4789751, 89. 7549007, 4789733, 90. 7548981, 4789739, 91. 7548929, 4789736, 92. 7548878, 4789727, 93. 7548810, 4789682, 94. 7548791, 4789685, 95. 7548776, 4789730, 96. 7548726, 4789733, 97. 7548677, 4789739, 98. 7548594, 4789744, 99. 7548532, 4789741, 100. 7548485, 4789727, 101. 7548404, 4789705, 102. 7548301, 4789692, 103. 7548254, 4789685, 104. 7548209, 4789670, 105. 7548169, 4789651, 106. 7548119, 4789618, 107. 7548077, 4789588, 321. 7548012, 4789697, 322. 7548062, 4789726, 323. 7548132, 4789733, 324. 7548179, 4789745, 325. 7548225, 4789769, 326. 7548273, 4789789, 327. 7548395, 4789813, 328. 7548478, 4789820, 329. 7548530, 4789817, 329.1. 7548563, 4789832; 329.2. 7548571, 4789819; 330. 7548596, 4789820, 331. 7548683, 4789823, 332. 7548734, 4789825, 333. 7548784, 4789825, 334. 7548785, 4789864, 335. 7548787, 4789865, 336. 7548830, 4789821, 337. 7548881, 4789807, 338. 7548930, 4789797, 339. 7548979, 4789794, 340. 7549003, 4789806, 341. 7549015, 4789790, 342. 7549077, 4789795, 343. 7549086, 4789870, 344. 7549203, 4789912, 345. 7549215, 4789912, 346. 7549251, 4789824, 347. 7549292, 4789860, 348. 7549368, 4789862, 349. 7549421, 4789871, 350. 7549477, 4789884, 351. 7549487, 4789887, 352. 7549488, 4789918, 353. 7549492, 4789942, 354. 7549507, 4789954, 355. 7549540, 4789969, 356. 7549569, 4789976, 357. 7549654, 4789997, 358. 7549694, 4790021, 359. 7549716, 4789915, 360. 7549764, 4789919, 361. 7549821, 4789961, 362. 7549873, 4789935, 363. 7549924, 4789914, 364. 7549978, 4789909, 365. 7550027, 4789889, 366. 7550074, 4789867, 367. 7550148, 4789825, 368. 7550206, 4789792, 369. 7550295, 4789751, 370. 7550355, 4789730, 371. 7550378.

KO Donja Stražava, k.p: 314, 315, 316, 317, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 338, 340/2, 340/3, 340/30, 341, 342, 343, 345/7, 346, 347, 348, 353, 374, 375, 376/1, 376/2, 377/1, 377/2, 377/3, 377/4, 378/1, 378/4, 378/5, 378/9, 385, 386, 387, 388, 389/2, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399/1, 399/2, 399/3, 400, 401, 402, 405, 406, 416, 679/1, 679/2, 857/1, 857/2, 857/3, 858/1, 858/2, 861, 863, 864, 865, 866/1, 866/2, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874/1, 874/2, 874/3, 874/4, 874/5, 874/6, 875, 876, 877, 878/1, 878/2, 878/3, 879, 880, 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 881/5, 882, 883/1, 883/2, 884, 885, 963, 965, 966/1, 967/2, 967/3.

KO Đurovac, k.p: 263, 274/1, 274/13, 274/14, 274/2, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 277/8, 278/1, 278/2, 278/3, 279, 280, 286, 287, 288/4, 288/5, 292.

KO Prokuplje, k.p: 2020/17, 2021/4, 2022, 2023, 2024, 2025/1, 2026/1, 2026/2, 2027, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2214, 2215/2, 2215/3, 2215/4, 2215/5, 2215/6, 2216/1, 2216/6, 2216/7, 2217, 2218, 2228, 2229/1, 2229/2, 2229/3, 2229/4, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235/1, 2235/2, 2235/3, 2235/4, 2235/5, 2235/6, 2235/7, 2235/8, 2235/9, 2236, 6399/1, 6402/1, 6404/1. KO Prokuplje – grad, k.p: 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/2, 8/8, 44, 45, 46/1, 47/5, 47/6, 48, 49, 50/2, 51/1, 52/1, 53, 54/1, 55/5, 56/1, 56/2, 56/4, 59, 61/1, 61/2, 63, 64, 65, 67/1, 67/2, 68/1, 69, 70/2, 70/3, 70/4, 71/10, 71/17, 71/2, 71/28, 71/30, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 72, 73/3, 82/4, 82/5, 85/11, 85/12, 85/13, 85/14, 86, 87, 88/1, 88/11, 90, 91, 92/9, 93, 118, 132, 5684/1, 5693, 5694, 5697/1.

Javna parcela – J15 – put – opština Prokuplje, KO Prokuplje, površina od 8,07 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 108. 7547952, 4789503, 109. 7547912, 4789479, 110. 7547892, 4789466, 111. 7547833, 4789415, 112. 7547802, 4789356, 113. 7547774, 4789317, 114. 7547753, 4789273, 115. 7547719, 4789237, 116. 7547690, 4789190, 117. 7547815, 4789127, 118. 7547787, 4789078, 119. 7547742, 4789016, 306. 7547641, 4789036, 307. 7547497, 4789125, 308. 7547540, 4789203, 309. 7547610, 4789239, 310. 7547596, 4789307, 311. 7547623, 4789317, 312. 7547649, 4789280, 313. 7547674, 4789325, 314. 7547699, 4789369, 315. 7547729, 4789411, 316. 7547787, 4789455, 317. 7547829, 4789530, 318. 7547837, 4789560, 319. 7547864, 4789604, 320. 7547910, 4789552.

KO Prokuplje, k.p: 2177, 2178, 2179, 2180/1, 2182/1, 2183, 2184, 2185/1, 2185/2, 2186, 2187, 2188, 2212, 2220, 2559/1, 2559/3, 2559/4, 2561/1, 2561/2, 2561/3, 2561/4, 2562, 2566/4, 2568, 2570, 2571, 2572/1, 2572/2, 2572/3, 2572/4, 2573/1, 2573/2, 2573/3, 2573/4, 2573/5, 2575, 2668/1, 2668/2, 2668/3, 2669/1, 2669/2, 2669/3, 2669/4, 2669/5, 2669/6, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675/1, 2675/2, 2675/3, 2675/4, 2675/5, 6397/1, 6401/1.

Javna parcela – J16 – put – opština Prokuplje, KO Prokuplje, površina od 8,25 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 120. 7547135, 4788090, 121. 7547097, 4788043, 122. 7547015, 4788010, 123. 7546954, 4787983, 124. 7546908, 4787970, 125. 7546879, 4787951, 126. 7546828, 4787900, 127. 7546785, 4787870, 128. 7546738, 4787847, 129. 7546679, 4787812, 130. 7546675, 4787792, 131. 7546698, 4787757, 132. 7546671, 4787742, 133. 7546643, 4787762, 134. 7546605, 4787773, 135. 7546561, 4787750, 136. 7546539, 4787720, 137. 7546521, 4787686, 138. 7546468, 4787666, 139. 7546416, 4787637, 287. 7546367, 4787736, 288. 7546408, 4787759, 289. 7546477, 4787772, 290. 7546507, 4787773, 291. 7546543, 4787784, 292. 7546587, 4787808, 293. 7546611, 4787849, 294. 7546624, 4787899, 295. 7546647, 4787890, 296. 7546691, 4787913, 297. 7546738, 4787933, 298. 7546775, 4787963, 299. 7546837, 4787998, 300. 7546897, 4788045, 301. 7546944, 4788132, 302. 7546945, 4788161, 303. 7546950, 4788211, 304. 7546982, 4788227, 305. 7547060, 4788167.

KO Prokuplje, k.p: 3017/1, 3030/1, 3030/2, 3031, 3032, 3033, 3034, 3036, 3046/1, 3046/3, 3055/1, 3055/2, 3056, 3057, 3058, 3059, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3068, 3070, 3071, 3072, 3073, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085/1, 3086, 3087, 3088, 3091, 3092, 3093, 4027, 4028, 4433/1, 4434, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448/1, 4448/2, 4449, 4450, 4452, 4464/1, 4467, 4468, 4469/1, 4469/2, 4469/3, 4469/4, 4470/1, 4470/2, 4470/3, 6383/2, 6418/3, 6419.

Javna parcela – J17 – petlja „Prokuplje – zapad” (km 23+815) – opština Prokuplje, KO Bela Voda, Ćukovac i Prokuplje, površina od 50,521 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 140. 7546333, 4787583, 141. 7546304, 4787568, 142. 7546274, 4787559, 143. 7546201, 4787557, 144. 7546150, 4787541, 145. 7546093, 4787512, 146. 7546025, 4787478, 147. 7546007, 4787470, 148. 7545973, 4787287, 149. 7545871, 4787143, 149.1. 7545701, 4787110; 149.2. 7545751, 4787155; 149.3. 7545781, 4787176; 149.4. 7545779, 4787181; 149.5. 7545748, 4787170; 149.6. 7545688, 4787108; 150. 7545602, 4787091, 151. 7545228, 4787105, 152. 7544951, 4787129, 153. 7544776, 4787252, 154. 7544658, 4787382, 155. 7544607, 4787464, 156. 7544550, 4787540, 157. 7544439, 4787562, 251. 7544470, 4787616, 252. 7544513, 4787607, 253. 7544604, 4787651, 254. 7544697, 4787662, 255. 7544768, 4787641, 256. 7544840, 4787590, 257. 7544868, 4787556, 258. 7544904, 4787521, 259. 7544953, 4787510, 260. 7544953, 4787511, 261. 7545100, 4787481, 262. 7545149, 4787472, 263. 7545199, 4787464, 264. 7545223, 4787437, 265. 7545292, 4787423, 266. 7545351, 4787412, 267. 7545427, 4787401, 268. 7545487, 4787396, 269. 7545558, 4787396, 270. 7545634, 4787400, 271. 7545664, 4787404, 272. 7545731, 4787415, 273. 7545744, 4787500, 274. 7545760, 4787559, 275. 7545802, 4787581, 276. 7545827, 4787595, 277. 7545859, 4787593, 278. 7545931, 4787575, 279. 7545939, 4787527, 280. 7545940, 4787501, 281. 7546008, 4787513, 282. 7546076, 4787547, 283. 7546132, 4787575, 284. 7546173, 4787629, 285. 7546245, 4787673, 286. 7546280, 4787687.

KO Bele Vode, k.p: 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 6, 7, 8, 11, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/4, 35/5, 222, 223, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 227/3, 228, 229, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 263, 264, 265/1, 265/2, 265/3, 266, 267, 268/1, 268/2, 268/3, 268/4, 268/5, 268/6, 268/7, 268/8, 268/9, 269/1, 269/2, 269/3, 270, 271, 272/1, 272/10, 272/11, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 272/7, 272/8, 272/9, 273/1, 273/2, 273/3, 274, 275, 276, 277, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/3, 280/2, 280/3, 281, 282, 288/1, 289, 546, 550, 551.

KO Ćukovac, k.p: 611/4, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 613.

KO Prokuplje, k.p: 4254, 4255, 4256/1, 4256/2, 4256/3, 4256/4, 4256/5, 4257, 4258, 4260, 4263/1, 4264, 4265/1, 4265/2, 4265/3, 4266/1, 4266/2, 4266/3, 4266/4, 4266/5, 4266/6, 4268, 4270, 4271/1, 4272, 4274, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4288/1, 4288/2, 4307, 4308/1, 4308/2, 4308/3, 4308/4, 4308/5, 4308/6, 4308/7, 4309/1, 4309/2, 4310, 4311, 4312/1, 4312/2, 4313/1, 4313/2, 4313/3, 4314, 4315, 4316, 4317/1, 4317/2, 4317/3, 4317/4, 4317/5, 4318, 4319/1, 4319/2, 4320, 4321, 4322, 4330/1, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335/3, 4335/4, 4337/1, 4337/2, 4337/3, 4338/1, 4338/2, 4339/1, 4339/2, 4339/3, 4339/4, 4339/5, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4347/9, 4382/4, 4418/1, 4419, 4420, 4421/2, 4421/3, 4421/4, 4421/5, 4453/7, 4455/13, 4455/14, 4455/2, 4455/3, 4455/4, 4455/5, 4455/6, 4455/7, 4455/8, 4456/4, 4525, 4526/1, 4527/1, 4527/2, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534/1, 4534/2, 4534/3, 4534/4, 4534/5, 4535, 4536/1, 4536/2, 4536/3, 4536/4, 4536/5, 4537, 4538, 4539/1, 4539/2, 6382/1, 6384, 6388, 6392/2, 6394/1, 6435, 6440.

Javna parcela – J18 – put – opština Prokuplje, KO Ćukovac i Gubetin, površina od 21,02 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 157. 7544439, 4787562, 158. 7544306, 4787587, 159. 7544109, 4787617, 160. 7543911, 4787636, 161. 7543811, 4787645, 162. 7543712, 4787651, 163. 7543612, 4787656, 164. 7543412, 4787671, 165. 7543313, 4787680, 166. 7543282, 4787699, 167. 7543263, 4787683, 168. 7543246, 4787685, 169. 7543163, 4787695, 170. 7543064, 4787707, 171. 7543014, 4787711, 172. 7542965, 4787717, 173. 7542915, 4787721, 174. 7542865, 4787725, 175. 7542815, 4787729, 176. 7542765, 4787733, 177. 7542715, 4787734, 178. 7542665, 4787737, 179. 7542565, 4787744, 180. 7542515, 4787749, 181. 7542415, 4787756, 182. 7542365, 4787762, 183. 7542315, 4787767, 184. 7542265, 4787774, 185. 7542242, 4787777, 186. 7542216, 4787781, 187. 7542200, 4787775, 188. 7542167, 4787775, 189. 7542119, 4787784, 190. 7542073, 4787790, 191. 7542016, 4787801, 192. 7541957, 4787815, 193. 7541912, 4787828, 194. 7541870, 4787850, 195. 7541821, 4787860, 196. 7541723, 4787883, 197. 7541675, 4787883, 198. 7541581, 4787905, 199. 7541591, 4787975, 200. 7541689, 4787954, 201. 7541737, 4787943, 202. 7541834, 4787920, 203. 7541883, 4787911, 204. 7541981, 4787893, 205. 7542078, 4787875, 206. 7542127, 4787868, 207. 7542176, 4787860, 208. 7542208, 4787851, 209. 7542225, 4787848, 210. 7542243, 4787847, 211. 7542275, 4787847, 212. 7542348, 4787843, 213. 7542375, 4787841, 214. 7542419, 4787838, 215. 7542449, 4787836, 216. 7542489, 4787833, 217. 7542549, 4787829, 218. 7542566, 4787828, 219. 7542618, 4787826, 220. 7542658, 4787823, 221. 7542748, 4787817, 222. 7542784, 4787814, 223. 7542848, 4787810, 224. 7542854, 4787808, 225. 7542870, 4787808, 226. 7542923, 4787802, 227. 7542947, 4787800, 228. 7542958, 4787798, 229. 7542998, 4787794, 230. 7543036, 4787790, 231. 7543074, 4787786, 232. 7543127, 4787780, 233. 7543156, 4787776, 234. 7543155, 4787769, 235. 7543170, 4787769, 236. 7543252, 4787764, 237. 7543268, 4787741, 238. 7543287, 4787761, 239. 7543319, 4787760, 240. 7543369, 4787754, 241. 7543419, 4787745, 242. 7543518, 4787736, 243. 7543668, 4787724, 244. 7543717, 4787718, 245. 7543817, 4787708, 246. 7543917, 4787698, 247. 7544116, 4787675, 248. 7544216, 4787661, 249. 7544315, 4787645, 250. 7544415, 4787627, 251. 7544470, 4787616.

KO Ćukovac, k.p: 259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 260/3, 261/1, 261/2, 261/3, 262, 264, 265, 266, 267, 268/1, 268/2, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 270/5, 271/2, 271/3, 271/4, 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 273, 274, 275, 276, 277/1, 277/2, 277/3, 278, 279, 280, 281, 282, 424, 426/2, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438/2, 439/1, 439/2, 440, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 497, 498, 499/1, 499/2, 504, 505, 506, 507, 508, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523/1, 523/2, 523/3, 524, 525, 526/1, 526/2, 526/3, 527, 539, 540, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548/1, 548/2, 548/3, 549, 550, 551, 552, 553, 554/1, 554/2, 555/1, 555/2, 555/3, 555/4, 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 561, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 569, 570, 571, 572, 573, 578/1, 579/14, 579/15, 579/2, 579/3, 579/5, 580, 582, 583, 596/1, 596/2, 596/3, 598, 599, 602, 603, 606, 607, 608/1, 610, 612/1, 1392.

KO Gubetin, k.p: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 153/3, 154, 155, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 157, 158, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 160, 162/1, 162/2, 162/3, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 167/3, 168, 169/1, 169/2, 186, 187/3, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 192, 195/2, 195/3, 212, 216, 219, 220, 223, 224/1, 224/2, 226, 239, 240, 334/3, 338, 1406, 1407, 1410.

Deonica 4

Javna parcela – J19 – put – opština Prokuplje, KO Bresničić, Gubetin, Drenovac, Donja Toponica, Mala Plana, Potočić i Prekadin, površina od 35,09 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1. 7541591, 4787975, 2. 7541581, 4787905, 3. 7541568, 4787908, 4. 7541509, 4787928, 5. 7541480, 4787943, 6. 7541383, 4787965, 7. 7541335, 4787975, 8. 7541300, 4787972, 9. 7541267, 4787958, 10. 7541196, 4787970, 11. 7541151, 4787979, 12. 7541096, 4787982, 13. 7541032, 4787991, 14. 7540992, 4788016, 15. 7540942, 4788018, 16. 7540893, 4788018, 17. 7540843, 4788018, 22. 7540207, 4787929, 23. 7540155, 4787921, 24. 7540091, 4787911, 25. 7540055, 4787907, 26. 7540003, 4787902, 27. 7539952, 4787899, 28. 7539900, 4787899, 29. 7539797, 4787907, 30. 7539747, 4787915, 31. 7539696, 4787923, 32. 7539646, 4787933, 33. 7539596, 4787945, 34. 7539546, 4787958, 35. 7539497, 4787973, 36. 7539401, 4788010, 37. 7539308, 4788054, 38. 7539220, 4788105, 39. 7539134, 4788156, 40. 7539049, 4788206, 41. 7539006, 4788229, 42. 7538978, 4788243, 43. 7538963, 4788252, 44. 7538948, 4788259, 45. 7538874, 4788293, 46. 7538829, 4788311, 47. 7538783, 4788327, 48. 7538737, 4788344, 49. 7538692, 4788357, 50. 7538680, 4788361, 51. 7538668, 4788364, 52. 7538642, 4788370, 53. 7538594, 4788381, 54. 7538546, 4788389, 55. 7538497, 4788396, 56. 7538399, 4788404, 57. 7538300, 4788409, 58. 7538200, 4788412, 59. 7538100, 4788414, 60. 7538000, 4788417, 61. 7537900, 4788420, 62. 7537800, 4788422, 63. 7537700, 4788425, 64. 7537600, 4788426, 65. 7537500, 4788427, 66. 7537450, 4788428, 67. 7537350, 4788429, 68. 7537200, 4788430, 69. 7537050, 4788435, 70. 7537022, 4788436, 71. 7537007, 4788435, 72. 7536958, 4788437, 115. 7536955, 4788484, 116. 7536938, 4788519, 117. 7536994, 4788516, 118. 7537009, 4788517, 119. 7537024, 4788517, 120. 7537053, 4788516, 121. 7537103, 4788514, 122. 7537203, 4788509, 123. 7537352, 4788503, 124. 7537452, 4788498, 125. 7537502, 4788497, 126. 7537602, 4788492, 127. 7537702, 4788487, 128. 7537802, 4788484, 129. 7537902, 4788481, 130. 7538002, 4788478, 131. 7538102, 4788474, 132. 7538202, 4788471, 133. 7538302, 4788468, 134. 7538403, 4788463, 135. 7538504, 4788455, 136. 7538555, 4788448, 137. 7538605, 4788440, 138. 7538656, 4788432, 139. 7538683, 4788427, 140. 7538695, 4788424, 141. 7538708, 4788421, 142. 7538757, 4788414, 143. 7538805, 4788397, 144. 7538854, 4788382, 145. 7538903, 4788365, 146. 7538982, 4788332, 147. 7538999, 4788325, 148. 7539014, 4788316, 149. 7539044, 4788302, 150. 7539089, 4788277, 151. 7539175, 4788223, 152. 7539259, 4788168, 153. 7539342, 4788117, 154. 7539429, 4788072, 155. 7539519, 4788035, 156. 7539565, 4788020, 157. 7539612, 4788008, 158. 7539659, 4787997, 159. 7539707, 4787988, 160. 7539755, 4787981, 161. 7539803, 4787978, 162. 7539900, 4787977, 163. 7539949, 4787978, 164. 7539997, 4787982, 165. 7540046, 4787987, 166. 7540080, 4787993, 167. 7540192, 4788008, 168. 7540214, 4788024, 174. 7540903, 4788109, 175. 7540941, 4788108, 176. 7541007, 4788096, 177. 7541045, 4788073, 178. 7541096, 4788070, 179. 7541146, 4788065, 180. 7541196, 4788057, 181. 7541246, 4788051, 182. 7541296, 4788043, 183. 7541346, 4788034, 184. 7541396, 4788024, 185. 7541494, 4788001, 186. 7541532, 4787990.

KO Bresničić, k.p: 1742, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834/1, 1834/2, 1835, 1837, 1838, 1839/1, 1839/2, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2, 1845, 1846, 1847/1, 1847/2, 1847/3, 1847/4, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855/1, 1855/2, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867/1, 1867/2, 1868/1, 1868/2, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967/1, 1967/2, 1967/3, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 1981, 1982/1, 1982/2, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988/1, 1988/2, 1988/3, 1993, 2002, 2003, 2004/1, 2004/2, 2005, 2006, 2007, 2011/1, 2011/2, 2011/5, 2012, 2014, 2228/1, 2228/2, 2229, 2230, 2231/3, 2232/3, 2232/4, 2232/5, 2233, 2396/3, 2397.

KO Gubetin, k.p: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 135, 136, 137, 240, 241, 249/1, 250/1, 250/2, 250/3, 1406, 1410.

KO Drenovac, k.p: 143/1, 143/2, 143/3, 144/1, 144/2, 145, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 160, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 164, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 175, 180, 329, 330/1, 330/3, 331, 332/1, 332/2, 335, 336/1, 336/2, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393/1, 393/2, 394, 395, 396, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 399/1, 399/3, 400, 401, 402, 403, 406, 407, 410, 411, 412, 413, 414/1, 585, 586, 587, 610, 626, 627.

KO Donja Toponica, k.p: 81, 82, 83, 84, 88, 89, 155/1, 155/2, 155/3, 156, 157/1, 157/2, 157/3, 158, 159, 160, 164, 165, 166, 1834.

KO Mala Plana k.p: 1562/2, 1563, 1564, 1571, 1572, 1590, 1591, 1592, 1594, 1595, 1598, 1600, 1601/1, 1601/2, 1602, 1603, 1605/1, 1605/2, 1605/7, 1608/2, 1608/3, 1611, 1612/1, 1612/2, 1613, 1614/1, 1614/2, 1616, 1617, 1618/1, 1618/2, 1619, 1621/1, 1622, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1632, 1633, 1634, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640/1, 1640/2, 1643, 1644, 1646, 1647/1, 1647/2, 1648, 1649, 1650, 1653, 1656.

KO Potočić, k.p: 1272/1, 1272/2, 1272/3, 1273, 1274, 1275, 1276, 1279, 1280, 1282, 1283, 1284, 1285, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308/13, 1308/14, 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/2, 1315, 1316/1, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1355, 1356, 1357, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022/1, 2022/2, 2022/3, 2023/1, 2023/2, 2023/3, 2024, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2028, 2029, 2042, 2045/1, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178/1, 2178/2, 2207/1, 2225, 2226.

KO Prekadin, k.p: 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29.

Javna parcela – J20 – uslužni centar „Prokuplje”, desno, na stacionaži km 28+150, opština Prokuplje, KO Gubetin i Potočić, površine 5,34 ha, sa motelom tipa II i benzinskom stanicom tipa II.

Koordinate prelomnih tačaka: 168. 7540214, 4788024, 169. 7540339, 4788109, 170. 7540377, 4788165, 171. 7540675, 4788202, 172. 7540743, 4788137, 173. 7540894, 4788110, 174. 7540903, 4788109.

KO Gubetin, k.p: 1/1, 1/2, 1/3.

KO Potočić, k.p: 1280, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 2140, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2207/1.

Javna parcela – J21 – uslužni centar „Prokuplje”, levo, na stacionaži km 28+150, opština Prokuplje, KO Gubetin i Potočić, površine 5,16 ha, sa motelom tipa II i benzinskom stanicom tipa II.

Koordinate prelomnih tačaka: 17. 7540843, 4788018, 18. 7540758, 4787949, 19. 7540712, 4787877, 20. 7540414, 4787840, 21. 7540334, 4787898, 22. 7540207, 4787929.

KO Gubetin, k.p: 1/3, 1/4.

KO Potočić, k.p: 1308/1, 1308/10, 1308/11, 1308/13, 1308/14, 1308/15, 1308/16, 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/8, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1316/1, 1316/2, 1316/3, 1317, 1318, 1319, 1320, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 2165, 2166, 2167, 2168, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2178/2, 2179/1, 2180/11, 2180/12, 2180/13, 2181/6, 2181/7, 2202.

Javna parcela – J22 – petlja „Beloljin” (km 38+950) – opština Prokuplje, KO Bresničić i Kondželj, površine 15,99 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 72. 7536958, 4788437, 73. 7536951, 4788437, 74. 7536857, 4788408, 75. 7536809, 4788370, 76. 7536760, 4788336, 77. 7536713, 4788322, 78. 7536659, 4788326, 79. 7536583, 4788351, 80. 7536501, 4788407, 81. 7536406, 4788424, 82. 7536357, 4788417, 83. 7536260, 4788400, 84. 7536212, 4788390, 85. 7536191, 4788385, 86. 7536125, 4788436, 87. 7536149, 4788441, 88. 7536199, 4788451, 89. 7536249, 4788461, 90. 7536349, 4788477, 91. 7536399, 4788484, 92. 7536422, 4788532, 93. 7536414, 4788566, 94. 7536337, 4788663, 95. 7536278, 4788704, 96. 7536177, 4788714, 97. 7535977, 4788733, 98. 7535915, 4788760, 99. 7535857, 4788811, 100. 7535821, 4788874, 101. 7535936, 4788860, 102. 7535950, 4788846, 103. 7535995, 4788840, 104. 7536100, 4788832, 105. 7536248, 4788817, 106. 7536296, 4788795, 107. 7536324, 4788777, 108. 7536359, 4788742, 109. 7536420, 4788656, 110. 7536474, 4788585, 111. 7536530, 4788528, 112. 7536565, 4788515, 113. 7536701, 4788515, 114. 7536852, 4788518, 115. 7536955, 4788484, 116. 7536938, 4788519.

KO Bresničić, k.p: 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2089, 2093, 2094, 2097, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109/1, 2109/2, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2119, 2121, 2122, 2125, 2126, 2127, 2128, 2131/1, 2131/2, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2146/1, 2146/2, 2146/3, 2146/4, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2166, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2228/11, 2230, 2231/1, 2231/2, 2231/3, 2232/1, 2232/2, 2232/3, 2232/5, 2232/6, 2232/7, 2233, 2234, 2235, 2239, 2240, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352/1, 2352/2, 2353, 2354, 2355, 2356/1, 2356/2, 2357, 2358, 2359/1, 2359/2, 2359/3, 2359/4, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2372, 2373, 2374, 2375, 2398, 2400.

KO Kondželj, k.p: 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 102, 103, 104, 111, 117, 118, 119, 120, 122/1, 122/2.

Deonica 5

Javna parcela – J23- put – opština Prokuplje, KO Bresničić, Donja Konjuša, Viča i Tulare i Kondželj, i Kuršumlija, KO Donje Točane, površine 47,57 ha,

Koordinate prelomnih tačaka: 1. 7536125, 4788436, 2. 7536191, 4788385, 3. 7536164, 4788378, 4. 7536116, 4788365, 5. 7536069, 4788352, 6. 7535975, 4788321, 7. 7535882, 4788288, 8. 7535791, 4788252, 9. 7535745, 4788234, 10. 7535709, 4788242, 11. 7535691, 4788233, 12. 7535646, 4788213, 13. 7535610, 4788196, 14. 7535610, 4788171, 15. 7535566, 4788150, 16. 7535521, 4788129, 17. 7535432, 4788083, 18. 7535344, 4788038, 19. 7535255, 4787992, 20. 7535166, 4787947, 21. 7535077, 4787901, 22. 7534988, 4787855, 23. 7534900, 4787808, 24. 7534811, 4787761, 25. 7534723, 4787714, 26. 7534679, 4787690, 27. 7534636, 4787666, 28. 7534594, 4787638, 29. 7534506, 4787589, 30. 7534462, 4787566, 31. 7534419, 4787542, 32. 7534375, 4787518, 33. 7534329, 4787497, 34. 7534285, 4787473, 35. 7534242, 4787448, 36. 7534198, 4787424, 37. 7534156, 4787396, 38. 7534114, 4787370, 39. 7534025, 4787324, 40. 7533980, 4787302, 41. 7533936, 4787278, 42. 7533892, 4787255, 43. 7533803, 4787208, 44. 7533759, 4787186, 45. 7533714, 4787163, 46. 7533625, 4787118, 47. 7533536, 4787072, 48. 7533447, 4787025, 49. 7533359, 4786978, 50. 7533272, 4786930, 51. 7533184, 4786881, 52. 7533097, 4786832, 53. 7533010, 4786782, 54. 7532923, 4786733, 55. 7532836, 4786685, 56. 7532748, 4786637, 57. 7532704, 4786613, 58. 7532691, 4786627, 59. 7532660, 4786610, 60. 7532661, 4786589, 61. 7532575, 4786539, 62. 7532492, 4786487, 63. 7532411, 4786432, 64. 7532333, 4786372, 65. 7532259, 4786308, 66. 7532188, 4786240, 67. 7532123, 4786167, 68. 7532091, 4786130, 69. 7532031, 4786053, 70. 7532001, 4786013, 75. 7531670, 4785515, 76. 7531612, 4785432, 77. 7531587, 4785387, 78. 7531550, 4785387, 79. 7531542, 4785377, 80. 7531554, 4785347, 81. 7531522, 4785306, 82. 7531485, 4785270, 83. 7531448, 4785233, 84. 7531407, 4785232, 85. 7531384, 4785211, 86. 7531313, 4785154, 87. 7531272, 4785125, 88. 7531238, 4785084, 89. 7531196, 4785055, 90. 7531151, 4785030, 91. 7530973, 4784938, 92. 7530929, 4784914, 93. 7530920, 4784859, 94. 7530904, 4784834, 95. 7530871, 4784833, 96. 7530847, 4784856, 97. 7530794, 4784849, 98. 7530604, 4784737, 99. 7530570, 4784801, 100. 7530761, 4784910, 101. 7530812, 4784920, 102. 7530857, 4784943, 103. 7530943, 4784993, 104. 7530987, 4785018, 105. 7531032, 4785039, 106. 7531065, 4785082, 107. 7531108, 4785106, 108. 7531164, 4785109, 109. 7531206, 4785135, 110. 7531249, 4785154, 111. 7531286, 4785180, 112. 7531367, 4785246, 113. 7531387, 4785263, 114. 7531385, 4785299, 115. 7531419, 4785332, 116. 7531451, 4785369, 117. 7531479, 4785407, 118. 7531514, 4785401, 119. 7531522, 4785412, 120. 7531513, 4785443, 121. 7531544, 4785480, 122. 7531601, 4785561, 123. 7531630, 4785602, 128. 7531939, 4786058, 129. 7531969, 4786099, 130. 7532032, 4786179, 131. 7532066, 4786217, 132. 7532136, 4786292, 133. 7532209, 4786363, 134. 7532286, 4786430, 135. 7532366, 4786492, 136. 7532450, 4786550, 137. 7532537, 4786604, 138. 7532624, 4786654, 139. 7532642, 4786643, 140. 7532672, 4786659, 141. 7532668, 4786679, 142. 7532712, 4786703, 143. 7532800, 4786750, 144. 7532889, 4786797, 145. 7532978, 4786843, 146. 7533067, 4786888, 147. 7533156, 4786934, 148. 7533244, 4786981, 149. 7533333, 4787027, 150. 7533421, 4787074, 151. 7533508, 4787123, 152. 7533595, 4787172, 153. 7533682, 4787222, 154. 7533725, 4787248, 155. 7533771, 4787267, 156. 7533859, 4787316, 157. 7533901, 4787342, 158. 7533942, 4787371, 159. 7533986, 4787395, 160. 7534074, 4787444, 161. 7534121, 4787461, 162. 7534165, 4787486, 163. 7534210, 4787508, 164. 7534253, 4787533, 165. 7534295, 4787561, 166. 7534341, 4787579, 167. 7534384, 4787605, 168. 7534430, 4787626, 169. 7534473, 4787651, 170. 7534561, 4787699, 171. 7534605, 4787723, 172. 7534652, 4787741, 173. 7534696, 4787765, 174. 7534784, 4787813, 175. 7534871, 4787861, 176. 7534959, 4787909, 177. 7535046, 4787958, 178. 7535133, 4788008, 179. 7535220, 4788057, 180. 7535307, 4788106, 181. 7535396, 4788154, 182. 7535485, 4788199, 183. 7535530, 4788223, 184. 7535575, 4788245, 185. 7535594, 4788230, 186. 7535627, 4788245, 187. 7535673, 4788266, 188. 7535696, 4788276, 189. 7535714, 4788307, 190. 7535760, 4788327, 191. 7535856, 4788362, 192. 7535952, 4788392, 193. 7536050, 4788419, 194. 7536100, 4788430.

KO Bresničić, k.p: 2370.

KO Viča, k.p: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 532/1, 532/2, 532/3, 534/1, 535, 536, 537/1, 538, 540, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 1277/1, 1284.

KO Donja Konjuša, k.p: 136, 1706/2, 390, 389, 387, 386, 384/2, 391/3, 448, 872/1, 865, 864, 863, 444, 446, 445, 157, 156, 155, 151, 150, 149, 788/2, 788/1, 450, 861, 447/2, 447/1, 384/1, 383, 382, 381/1, 138/4, 137, 869, 868, 867, 866, 860, 859, 858, 857, 785, 780, 874, 873, 391/4, 391/2, 391/1, 872/2, 871, 870, 1705, 187, 185, 158, 154, 153, 152, 1706/1, 1709, 1707, 1704, 460, 451/2, 451/1, 447/3, 449.

KO Kondželj, k.p: 118, 119, 120, 121, 122/1, 122/2, 123, 124, 125, 126, 127, 134, 135/1, 135/2, 135/3, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/2, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145/3, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 198, 199, 216, 220, 221/10, 221/11, 221/12, 221/2, 221/4, 221/6, 221/7, 221/8, 221/9, 222, 223, 224, 225, 226, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 498, 499, 500, 501, 507, 508, 509, 510, 511, 515, 516, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 530, 531, 532, 660, 661, 662, 663, 664, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 680, 681, 682, 683, 684/1, 684/2, 687, 688. KO Tulare, k.p: 2199, 2200, 2203, 2204, 2205/1, 2205/2, 2206, 2207/1, 2207/2, 2208/1, 2208/2, 2233/2, 2234/1, 2234/2, 2234/3, 2235/1, 2235/2, 2236, 2237, 2238, 2239/1, 2239/2, 2240/1, 2240/2, 2241, 2242/1, 2242/2, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2256, 2257, 2260/1, 2260/2, 2261, 2262, 2263, 2264/1, 2264/2, 2264/3, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2274, 2275, 2276, 2281, 2337, 2338/1, 2338/2, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2351, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368/1, 2368/2, 2370/1, 2371/3, 2371/4, 2372/1, 2374/1, 2374/2, 2375, 2376, 2377, 2378, 2381, 2382, 2383, 2384, 2388/1, 2388/2, 2389/1, 2389/2, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2398, 2399/1, 2399/2, 2425.

KO Donje Točane, k.p: 30, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 46, 47, 48, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 220, 221, 2923.

Javna parcela – J24 – odmorište „Beloljin”, desno, na stacionaži km 37+800, površine od 3,99 ha, sa benzinskom stanicom tipa I. Opština prokuplje, KO Tulare.

Koordinate prelomnih tačaka: 123. 7531630, 4785602, 124. 7531628, 4785687, 125. 7531644, 4785811, 126. 7531755, 4785978, 127. 7531847, 4786008, 128. 7531939, 4786058.

KO Tulare, k.p: 2234/1, 2234/2, 2234/3, 2235/1, 2235/2, 2236, 2237, 2238, 2255, 2256, 2257, 2259/1, 2259/3, 2260/1, 2261, 2262, 2263, 2264/1, 2264/2, 2264/3, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2295, 2296/1, 2296/2, 2296/3, 2371/3, 2372/1, 2374/1, 2374/2, 2375, 2376, 2377, 2378, 2381, 2425.

Javna parcela – J25 – odmorište „Beloljin”, levo, na stacionaži km 37+800, površine od 4,38 ha, sa benzinskom stanicom tipa I. opština Prokuplje, KO Tulare i Viča.

Koordinate prelomnih tačaka: 70. 7532001, 4786013, 71. 7532012, 4785878, 72. 7531994, 4785819, 73. 7531883, 4785652, 74. 7531780, 4785570, 75. 7531670, 4785515,

KO Tulare, k.p: 2234/1, 2234/2, 2234/3, 2235/1, 2235/2, 2236, 2237, 2238, 2239/1, 2239/2, 2240/1, 2240/2, 2241, 2260/2, 2261, 2262, 2263, 2264/1, 2264/2, 2264/3, 2265, 2266, 2267, 2281, 2371/4, 2371/5, 2372/1, 2373, 2374/1, 2374/2, 2375, 2376, 2377, 2378, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387/1, 2387/2, 2387/3, 2387/4, 2388/1, 2388/2, 2389/1, 2389/2, 2390/1, 2390/2, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399/1, 2399/2, 2400, 2401, 2402/1, 2402/2, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2425.

KO Viča, k.p: 1277/1, 1277/3.

4.2.4. Spisak katastarskih parcela na kojima se nalaze objekti planirani za uklanjanje

U obuhvatu zemljišta javne namene, odnosno pojasu auto-puta, predviđeno je uklanjanje objekata na katastarskim parcelama predstavljenim na Tematskoj karti broj 1 „Detaljna regulacija sa elementima sprovođenja”, po katastarskim opštinama na deonicama 1 – 5:

Redni broj

Katastarska parcela

Katastarska opština

Opština

Deonica

1.

654/1

Gradište

Merošina

1

2.

658/1

Gradište

Merošina

1

3.

964/1

Baličevac

Merošina

2

4.

1306/8

Arbanasce

Merošina

2

5.

378/4

Donja Stražava

Prokuplje

3

6.

129/2

Nova Božurna

Prokuplje

3

7.

178/10

Nova Božurna

Prokuplje

3

8.

1

Prokuplje grad

Prokuplje

3

9.

5/2

Prokuplje grad

Prokuplje

3

10.

5/1

Prokuplje grad

Prokuplje

3

11.

6/3

Prokuplje grad

Prokuplje

3

12.

6/1

Prokuplje grad

Prokuplje

3

13.

6/2

Prokuplje grad

Prokuplje

3

14.

7/2

Prokuplje grad

Prokuplje

3

15.

8/2

Prokuplje grad

Prokuplje

3

16.

45

Prokuplje grad

Prokuplje

3

17.

46/1

Prokuplje grad

Prokuplje

3

18.

47/5

Prokuplje grad

Prokuplje

3

19.

47/6

Prokuplje grad

Prokuplje

3

20.

56/1

Prokuplje grad

Prokuplje

3

21.

56/2

Prokuplje grad

Prokuplje

3

22.

61/2

Prokuplje grad

Prokuplje

3

23.

71/2

Prokuplje grad

Prokuplje

3

24.

73/3

Prokuplje grad

Prokuplje

3

25.

90

Prokuplje grad

Prokuplje

3

26.

91

Prokuplje grad

Prokuplje

3

27.

87

Prokuplje grad

Prokuplje

3

28.

88/1

Prokuplje grad

Prokuplje

3

29.

88/11

Prokuplje grad

Prokuplje

3

30.

92/9

Prokuplje grad

Prokuplje

3

31.

68/1

Prokuplje grad

Prokuplje

3

32.

2021/4 – svi objekti

Prokuplje grad

Prokuplje

3

33.

2022

Prokuplje grad

Prokuplje

3

34.

2187

Prokuplje

Prokuplje

3

35.

2215/5

Prokuplje

Prokuplje

3

36.

2216/6

Prokuplje

Prokuplje

3

37.

2235/2

Prokuplje

Prokuplje

3

38.

2235/1

Prokuplje

Prokuplje

3

39.

2235/3

Prokuplje

Prokuplje

3

40.

2235/4

Prokuplje

Prokuplje

3

41.

2229/2

Prokuplje

Prokuplje

3

42.

2229/4

Prokuplje

Prokuplje

3

43.

2561/3

Prokuplje

Prokuplje

3

44.

2566/4

Prokuplje

Prokuplje

3

45.

2668/3

Prokuplje

Prokuplje

3

46.

3057

Prokuplje

Prokuplje

3

47.

3062

Prokuplje

Prokuplje

3

48.

3064

Prokuplje

Prokuplje

3

49.

4264

Prokuplje

Prokuplje

3

50.

4344

Prokuplje

Prokuplje

3

51.

4337/2

Prokuplje

Prokuplje

3

52.

4469/1

Prokuplje

Prokuplje

3

53.

4469/3

Prokuplje

Prokuplje

3

54.

4470/2

Prokuplje

Prokuplje

3

55.

4446

Prokuplje

Prokuplje

3

56.

4468

Prokuplje

Prokuplje

3

57.

2050

Potočić

Prokuplje

4

58.

387

Donja Konjuša

Prokuplje

5

59.

445

Donja Konjuša

Prokuplje

5

60.

446

Donja Konjuša

Prokuplje

5

61.

447/1

Donja Konjuša

Prokuplje

5

62.

447/2

Donja Konjuša

Prokuplje

5

63.

1706/1

Donja Konjuša

Prokuplje

5

64.

1706/2

Donja Konjuša

Prokuplje

5

65.

1706/3

Donja Konjuša

Prokuplje

5

66.

1706/4

Donja Konjuša

Prokuplje

5

67.

1706/5

Donja Konjuša

Prokuplje

5

68.

979

Viča

Prokuplje

5

4.3. PRAVILA UREĐENJA I GRAĐENJA AUTO-PUTA I PRATEĆIH SADRŽAJA

4.3.1. Pravila uređenja i građenja auto-puta

Ovim prostornim planom formiraju se građevinske parcele zemljišta javne namene J1 – 25 (tačka 4.2.3, Tematska karta broj 1, listovi 1 – 10), za izgradnju deonica auto-puta, petlji i pratećih sadržaja za korisnike auto-puta.

Ako je u toku implementacije ovog prostornog plana potrebno formirati manje građevinske parcele za pojedine funkcionalne celine ili ako to zahteva dinamika rešavanja imovinskopravnih odnosa i izgradnje, dozvoljava se dalja parcelacija formiranih građevinskih parcela, izradom projekta parcelacije.

Auto-put mora da se izgradi tako da ispunjava sledeće osnovne tehničke uslove:

da ima dve fizički odvojene kolovozne trake, sa najmanje dve saobraćajne trake za svaku kolovoznu traku, s tim što svaka saobraćajna traka mora da bude široka najmanje 3,75 m, a da se, zavisno od konfiguracije terena (računske brzine), širina saobraćajne trake može smanjiti do 3,50 m;

da svaka kolovozna traka ima posebnu traku širine 2,5 m za prinudno zaustavljanje vozila duž cele trake ili duž pojedinih njenih delova na pogodnim rastojanjima, zavisno od terenskih uslova, a u tunelima i galerijama može, umesto posebne trake, da na pogodnim mestima ima uređene prostore za prinudno zaustavljanje vozila;

da ostali elementi puta (poluprečnik krivine, uzdužni nagib, ivične trake i sl.) omogućavaju brzinu do 130 km/h, a zavisno od konfiguracije terena brzinu od najmanje 100 km/h.

Tabela 23. Granični elementi autoputa

Računska brzina

Vr (km/h)

130

100

a) situacioni plan

Minimalni poluprečnik kružne krivine

min R (m)

800

450

Maksimalni poluprečnik kružne krivine

max R (m)

5000 (10000)

5000 (10000)

minL (m)

72

56

minA (parametar klotoide)

300

195

b) podužni profil

Najveća dužina pravca (m)

2600

2000

Najmanja dužina pravca (m)

260

200

Minimalni radijus R (ipk – 2.5%)

5000

3000

Minimalni radijus konkavnog zaobljenja

min Rvkonk (m)

11250

4250

Minimalni radijus konveksnog zaobljenja

min Rvkonv (m)

22500

8000

Maksimalni podužni nagib nivelete

max iN (%)

4.0

5.0

Minimalni podužni nagib nivelete

min iN (%)

nasip 0%, usek 0,8% (rigol),1% (segmentni kanal)

nasip 0%, usek 0,8% (rigol), 1% (segmentni kanal)

v) poprečni profil

Maksimalni poprečni nagib

max ipk (%)

7.0

izuzetno 8.0

7.0

izuzetno 8.0

Minimalni poprečni nagib

min ipk (%)

2.5

2.5

Širina vozne trake

tv (m)

3.75

3.50

Širina ivične trake uz zaustavnu traku

tiz (m)

0.50

0.50

Širina ivične trake uz razdelni pojas

tiv (m)

1.00

0.50

Širina zaustavne trake

tz (m)

2.50

2.50

Širina bankine

b (m)

1.50

1.25

Minimalna širina razdelnog pojasa

Rt (m)

3.00

2.50

g) preglednost

Dužina zaustavne preglednosti

min Pz (m) za iN=0

300

180

Poprečni profil planiranog auto-puta, na osnovu geometrijskih poprečnih profila iz tehničke dokumentacije, podrazumeva:

Deonice sa računskom brzinom Vr=100 km/h

Kolovozne trake:

Vozne trake 4h3.50 m,

Ivične trake 4h0.50 m,

Zaustavne trake2h2.50 m;

Prateći elementi kolovoza;

(1)Razdelna traka 2.50 m*,

(2) Bankine2h1.2 5 m;

Deonice sa računskom brzinom Vr=130 km/h

Kolovozne trake:

Vozne trake 4h3.75 m,

Ivične trake 2h(1.00m+0.50 m),

Zaustavne trake2h2.50 m;

Prateći elementi kolovoza:

Razdelna traka 3.00 m*,

Bankine2h1.50 m.

Širina razdelne trake može biti veća ukoliko se u okviru te trake zahteva postavljanje određenih elemenata puta (stubovi javnog osvetljenja, stub mosta preko auto-puta ili drugih elemenata prateće infrastrukture).

Svaka denivelisana raskrsnica sadrži tri osnovne grupe funkcionalnih elemenata iz kojih se komponuje prostorno rešenje:

ukrsni pravci (glavni pravac (GP) – sporedni pravac (SP);

izlivi i ulivi;

spojne rampe.

Optimalno rešenje vođenja ukrsnih pravaca je takvo da se denivelacija glavnog i sporednog pravca ostvaruje natputnjakom iznad glavnog pravca. Sagledivost tog objekta rešava se odgovarajućom „S” krivinom glavnog pravca.

Najpovoljnija pozicija ukrštaja na glavnom pravcu nalazi se u zoni infleksije, ili u horizontalnoj krivini R≥2Rmin.

Situacioni tok sporednog pravca u području ukrštaja ili priključka mora biti usaglašen sa nivelacionim rešenjem i planiranim programom denivelisane raskrsnice.

Podužni nagib nivelete glavnog pravca ograničava se na In≤3%.

Ugao ukrštaja glavnog i sporednog pravca treba da bude oko 90°.

Prilikom projektovanja uliva i izliva moraju se poštovati sledeći principi:

ulive i izlive treba projektovati isključivo sa desne strane glavnog putnog pravca;

za svaki putni smer treba organizovati samo po jedan izliv i jedan uliv;

ispravan poredak je prvo izliv pa uliv.

Izlivi i ulivi mogu biti jednotračni ili dvotračni, sa dodatnim voznim trakama ili bez njih na osnovnom kolovozu. Broj voznih traka osnovnog kolovoza menja se između uliva i izliva susednih raskrsnica. Kreće se u granicama ±1 vozna traka.

Promena broja voznih traka između uliva i izliva susednih raskrsnica može se promeniti u sledećim slučajevima:

veliko opterećenje uliva, odnosno izliva koje bitno povećava opterećenje deonice između njih;

nedovoljno odstojanje uliva i izliva susednih raskrsnica koje ugrožava propusnu moć i bezbednost deonice (manevar preplitanja);

ugrožena bezbednost u zonama uliva.

Izlivanje sa osnovnog pravca na spojnu rampu sastoji se iz promene vozne trake uz prilagođavanje brzine vožnje na dužini trake za usporenje. Standardna dužina izliva je dužine oko 250 m, od čega se promena vozne trake obavi na dužini od 60 m, a usporenje na dužini od 190 m. Na dvotračnim izlivima dužina izliva iznosi 500 m. Standardna dužina uliva je 250 m, od čega na manevar ubrzanja otpada 190 m, a promena vozne trake se obavi na dužini od 60 m. Na dvotračnim ulivima dužina uliva iznosi 500 m.

Za povezivanje ukrsnih pravaca korite se dve vrte rampi koje se razlikuju po svojoj funkciji: 1)vezne rampe – koje opslužuju samo jednu saobraćajnu struju između uliva i izliva i 2) priključne rampe – koje preko sekundarne površinske raskrsnice, opslužuju dve saobraćajne struje.

Tipovi rampi po prostornom obliku mogu biti:

direktne rampe – koriste se na svim tipovima denivelisanih raskrsnica i služe za desna skretanja. Skretni ugao direktnih rampi je ᵞ~90°. Kapacitet jednotračne direktne rampe je od 1300 do 1600 voz/h;

poludirektne rampe – razvijaju se u okviru skretnog ugla ᵞ~120°. Kapacitet jednotračne poludirektne rampe je od 1100 do 1400 voz/h;

indirektne rampe – razvijaju se u okviru skretnog ugla ᵞ≥270° i koristi se za leva skretanja. Kapacitet jednotračne poludirektne rampe je od 800 do 1000 voz/h.

Geometrijski poprečni profili rampi utvrđuju se prema saobraćajnom opterećenju i dužinama rampi, i mogu biti:

„R1” – ima jednotračni kolovoz ukupne širine 5.50 m (minimum 5.0 m). Primenjuju se na relativno kratkim rampama, dužine manje od 250 m, za saobraćajno opterećenje Qmer≤1.000voz/h ili na srednje dugim rampama malog saobraćajnog opterećenja, na ukrštaju (priključku) auto-puta sa dvotračnim (višetračnim) putem;

„R2” – sadrži jednotračni kolovoz sa zaustavnom trakom ukupne širine 6.00 m i primenjuje se na srednje dugim i dugim rampama opterećenja Qmer≤1.000voz/h, na ukrštaju (priključku) dva auto-puta ili auto-puta sa dvotračnim putem;

„R3” – sadrži dvotračni kolovoz širine 7.00 m bez zaustavne trake namenjen saobraćajnom opterećenju Qmer>1.000voz/h ili manjem saobraćajnom opterećenju Qmer>800voz/h na dugim jednosmernim rampama. Taj profil se primenjuje na ukrštaju (priključku) dva auto-puta;

„R4” – sadrži dvotračni kolovoz sa zaustavnom trakom širine 10.00 m i namenjen je saobraćajnom opterećenju Qmer>1.350voz/h i dugim spojnim rampama. Taj profil se primenjuje na ukrštaju (priključku) dva auto-puta.

Kada se paralelno vode dve ulivne i izlivne (dvosmerne) rampe standardna širina razdelne trake između njih radi bezbednosti iznosi Rt≥2.00 m.

Ostali državni putevi I reda (alternativni putni pravac) moraju se izgraditi tako da ispunjavaju sledeće uslove:

da saobraćajne trake budu širine najmanje po 3.5 m, s tim što se, zavisno od konfiguracije terena, gustine i strukture saobraćaja, širina saobraćajne trake može smanjiti do 3.25 m;

da ostali elementi puta (poluprečnik krivine, podužni nagib, ivične trake itd.) omogućavaju bezbedan saobraćaj za veće brzine, a najmanje za brzinu od 100 km/h, a izuzetno 80 km/h na planinskim prevojima i drugim nepovoljnim planinskim terenima;

da raskrsnice budu izvedene tako da se vozila mogu bezbedno uključivati na put i isključivati sa puta;

da imaju potpunu kontrolu pristupa i da se na državni put I reda može uključivati samo preko raskrsnica koje moraju biti izgrađene na propisanom odstojanju.

Državni putevi II reda moraju se izgraditi tako da imaju kolovoznu površinu sa najmanje jednom saobraćajnom trakom po smeru. Širina saobraćajne trake ne bi trebalo da bude manja od 3.25 m. U naseljenim mestima i na mestima na kojima se očekuje pešački saobraćaj, državni putevi II reda moraju da imaju obostrano ili jednostrano izgrađene trotoare na način da se pešački saobraćaj može bezbedno odvijati.

Opštinski putevi moraju biti izgrađeni tako da imaju kolovoznu površinu sa najmanje jednom saobraćajnom trakom po smeru, kao i sa trotoarima na mestima na kojima se očekuje pešački saobraćaj.

Zemljani put koji se priključuje na javni put mora se izgraditi sa tvrdom podlogom ili sa istim kolovoznim zastorom kao i javni put na koji se priključuje u širini od najmanje 5 m i u dužini od najmanje 40 m za državni put I reda, 20 m za državni put II reda i 10 m za opštinski put, računajući od ivice kolovoza.

Zaštitni pojas, sa svake strane javnog puta, ima sledeće širine:

državni putevi IA reda – auto-putevi – 40 m;

ostali državni putevi I reda – 20 m;

državni putevi II reda – 10 m;

opštinski putevi – 5 m.

Tehničkom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva, osim ulica, moraju se predvideti mesta pored javnog puta za izgradnju stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom, auto-servisa i objekata za privremeni smeštaj onesposobljenih vozila, a za auto-puteve i državne puteve I reda funkcionalnih pratećih sadržaja, kao i pratećih sadržaja za korisnike puta.

Zemljani trup puta potrebno je izgraditi na osnovu nalaza geotehničkog elaborata.

Odvodnjavanje površinskih voda potrebno je projektovati tako da se vode na najefikasniji način evakuišu sa površine kolovoza i sprovedu do recipijenta.

Uređenje putnog pojasa

Pri izradi plana ozelenjavanja potrebno je:

obezbediti sigurnost korisnika puta i poboljšanje uslova eksploatacije;

odvojiti kolovozni deo puta od drugih namena površina;

učvrstiti kosine nasipa i useka;

smanjiti nivo buke;

poboljšati mikroklimatske uslove;

učiniti vožnju prijatnijom.

Prilikom uređenja putnog pojasa potrebno je poštovati sledeća minimalna rastojanja:

minimalno rastojanje srednje visokog rastinja od ivice bankina auto-puta je 4,5 m;

minimalno rastojanje sadnica šiblja od ivice bankina je 3,5 m , na škarpama nasipa od ivice lokalnih saobraćajnica je 3 m;

minimalno rastojanje drveća od ivice kanala je 4 m , a minimalno rastojanje šiblja od ivice kanala je 3 m.

Zelene površine obuhvataju:

površine bankina duž trase auto-puta obostrano (planirano podizanje travnjaka);

površine srednjeg razdelnog pojasa (delimično podizanje travnjaka pošto je razdelna traka delom trase celom širinom izbetonirana, popločana, a delom predviđena za podizanje travnjaka);

površine škarpi obostrano duž auto-puta (planirana sadnja sadnim materijalom različite kategorije i podizanje travnjaka);

površine denivelisanih ukrštaja (planirano podizanje travnjaka).

Potrebno je primeniti grupacije različitih kategorija zelenila, sa sadnjom sadnica srednje visokih i nižih lišćara, srednje visokih četinara, ukrasnog šiblja, poleglih četinara i travnjaka, koje će zajedno dati neophodno zasenčenje budućeg auto-puta. Ovo rastinje treba da ima izraženu sposobnost vezivanja terena kao zaštita od erozije i filter koji će zadržavati čestice prašine, čađi i delimično teške metale.

Elektroenergetsko snabdevanje u funkciji autoputa

U eksploatacionom pojasu auto-puta, neposrednom ili širem pojasu zaštite auto-puta previđeno je podzemno polaganje (kabliranje) niskonaponskih elektroenergetskih vodova i nadzemnih objekata u funkciji trase i objekata, funkcionalnih i pratećih sadržaja auto-puta. Njihovo polaganje odvijaće se na osnovu tehničke dokumentacije za auto-put na nivou studije opravdanosti sa idejnim projektom i projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, u skladu sa važećim propisima i sa mogućnošću da se izvođenje radova reguliše u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji.

Objekti koji zahtevaju napajanje električnom energijom na trasi auto-puta su: tuneli, denivelisane raskrsnice, odmorišta i uslužni centri, naplatne rampe i baze za održavanje. To su objekti koji su najzahtevniji u smislu angažovane snage. Dugački tuneli (preko 400 m ) su najveći potrošači električne energije i zahtevaju osnovno, rezervno i neprekidno napajanje (dominantni potrošači ventilacija i rasveta). U drugu kategoriju u smislu potrošnje spadaju kratki tuneli, denivelisane raskrsnice, odmorišta i uslužni centri, gde kao potrošač dominira rasveta. Posebnu grupu čine naplatne rampe i baze za održavanje gde su potrošači u objektima. Najmanji konzumenti električne energije su potrošači raspoređeni duž trase, kao što su meteo stanice, saobraćajna signalizacija i SOS telefoni.

Glavno napajanje svih objekata električnom energijom odvijaće se preko transformatorskih stanica 10/0,4 kV raspoređenih duž trase auto-puta, i to primarno uz tunele, denivelisane raskrsnice, naplatne rampe i baze za održavanje. Transformatorske stanice će biti stubne, montažno – betonske i u sklopu zidanih objekata, a u zavisnosti od maksimalne jednovremene snage. Napajanje transformatorskih stanica obavljaće se putem kablovskih vodova ili dalekovoda. Dalja distribucija do potrošača će se obavljati na 1kV naponskom nivou preko razvodnih ormana.

Rezervno napajanje električnom energijom biće obezbeđeno preko dizel – električnih agregata, dok će besprekidno napajanje električnom energijom biti obezbeđeno preko UPS uređaja.

Elektronske komunikacije u funkciji daljinskog nadzora i upravljanja autoputem

U eksploatacionom pojasu sa desne strane auto-puta (u smeru rasta stacionaže) previđeno je polaganje optičkog kabla u funkciji putne optičke komunikacione mreže uduvavanjem u cevi kablovske kanalizacije, sa poprečnim vezama na svakih jedan kilometar.

Elementi konstrukcija za zaštitu od buke

Izrada i postavljanje konstrukcija za zaštitu od buke mora biti u skladu sa standardima SRPS EN 1793 i SRPS EN 1794 i SRPS EN 14388.

Konstrukcije za zaštitu od buke moraju biti izvedene tako da se prilikom prolaska buke koja nastaje odvijanjem saobraćaja kroz konstrukciju za zaštitu od buke (uzimajući u obzir sve elemente konstrukcije) ona smanjuje za najmanje 25 dB(A).

Sve elemente konstrukcije za zaštitu od buke (dvoslojni ili višeslojni) dimenzionisati u skladu sa predviđenim opterećenjima, odnosno u skladu sa statičkim proračunom.

Tabela 24. Minimalna udaljenost lica konstrukcije za zaštitu od buke od spoljne ivice kolovoza autoputa

Lokacija konstrukcije za zaštitu od buke

Projektovana brzina V85 km/h

Minimalna udaljenost lica konstrukcije od ivice (m)

Duž saobraćajne trake:

Sa zaštitnom ogradom

≤90

1.60

>90

1.80

Bez zaštitne ograde

≤50

1.50

60,70

1.60

80,90

1.80

100,110

2.00

120

2.50

Na auto-putu:

Duž zaustavne trake

1.60

Na zaštitnoj ogradi

≤90

1.10

>90

1.60

Na ivici objekta

1.60

Duž konstrukcije za zaštitu od buke obezbediti uzdužno i poprečno odvodnjavanje, tako da svi elementi konstrukcije budu zaštićeni od uticaja atmosferskih voda.

4.3.2. Pravila uređenja i građenja funkcionalnih sadržaja auto-puta

U zavisnosti od namenjenih aktivnosti predviđenih baza za održavanje puta odrediće se njihov konačan sadržaj, pri čemu osnovni sadržaj čine: portirnica, upravna zgrada sa centrom za upravljanje i kontrolu saobraćaja, magacin soli, pokrivena skladišta, otvorena skladišta, garaže za razne vrste vozila, remontna radionica, magacin rezervnih delova, vaga, komunalni objekti, pumpe za gorivo, cisterne za plin i lako sagorivo ulje, skladište zapaljivih materijala, trafostanica, parking vozila, pristupni putevi i dr. Potrebna površina za izgradnju baze za održavanje puta iznosi oko 2 ha.

Potrebna površina za ČNM (čeono naplatno mesto) iznosi oko 3 ha, a za BNS (bočno naplatno mesto) oko 0,3 ha. Na ČNM i BNS biće omogućen i elektronski vid naplate putarine. Broj naplatnih rampi na naplatnim mestima iznosi 7 – 11, razdvojenih razdelnim ostrvima.

4.3.3. Pravila uređenja i građenja pratećih sadržaja za korisnike auto-puta

Utvrđuju se sledeća pravila uređenja i građenja pratećih sadržaja za korisnike auto-puta na planiranim lokacijama odmorišta i uslužnog centra:

osnovna namena

komercijalne delatnosti u funkciji pratećih sadržaja za potrebe korisnika auto-puta: benzinska stanica, motel,

dozvoljene prateće namene: saobraćajne, pešačke i parking površine, zelene i slobodne površine i sl,

dozvoljeni prateći sadržaji: delatnosti/usluge (trgovina na malo, restoran, prostor za kancelarijsko poslovanje), infopunkt, služba prve pomoći, magacin, toaleti, servis za opravku vozila i sl,

dozvoljena prateća oprema: nadstrešnica, lanterna, podzemni rezervoari, totemi, reklamni panoi, jarboli i dr;

uslovi za formiranje građevinske parcele

građevinske parcele za prateće sadržaje korisnika auto-puta formirane su ovim planom,

ako to zahteva funkcionalna ili imovinsko – pravna organizacija prostora, kao i dinamika izgradnje, urbanističkim projektom i projektom parcelacije je na lokaciji pratećih sadržaja dozvoljeno formiranje više građevinskih parcela,

lokacija pratećih sadržaja može imati samo jedan pristup auto-putu tipa uliv – izliv. U slučaju formiranja više građevinskih parcela u kompleksu, građevinske parcele ostvaruju pristup do uliva/izliva i servisne saobraćajnice posredno preko interne ulične mreže;

položaj objekata na parceli

građevinska linija objekata prema auto-putu je na rastojanju ne manjem od 40 m od spoljne ivice zemljišnog pojasa državnog puta,

udaljenje objekata od bočne i zadnje granice parcele iznosi minimum jednu visinu objekta (1h),

dozvoljena je izgradnja više objekata na parceli, svi kao slobodnostojeći,

minimalno udaljenje objekta od susednog objekta ne može biti manje od jedne visine objekta (1h),

objekte, rezervoare i druge podzemne objekte postaviti u okviru zone građenja,

dozvoljen je prespust od 3.0 m za nadstrešnicu stanice za snabdevanje gorivom u odnosu na građevinsku linuju. Nadstrešnicu i lanternu planirati tako da budu povezane sa objektom i sa njim čine jedinstvenu celinu;

indeks zauzetosti

na lokacijama odmorišta maksimalni indeks zauzetosti je 10%,

na lokaciji uslužnog centra maksimalni indeks zauzetosti je 15%;

visina venca objekta

za objekte benzinskih stanica maksimalna spratnost je prizemlje, maksimalna visina venca objekta je 5 m od kote pristupne saobraćajnice, maksimalna visina nadstrešnice je 6 m,

za motele i druge komercijalne objekte maksimalna visina venca objekta je 16 m;

kota prizemlja

kota prizemlja može biti maksimalno 0,2 m viša od kote pristupnog trotoara;

arhitektonsko oblikovanje

savremenim arhitektonskim formama, atraktivnim elementima oblikovanja i primenom kvalitetnih materijala za izgradnju ove vrste objekata, kao i uvođenjem elemenata urbanog dizajna, treba doprineti formiranju vizuelnog identiteta kompleksa;

uslovi za ograđivanje parcele

parcela mora biti ograđena zaštitnom transparentnom ogradom maksimalne visine do 2,0m sa zadnje i bočnih granica parcele;

rešenje saobraćajnih površina

interne saobraćajne površine u okviru parcele planirati tako da omoguće nesmetanu delatnost svih objekata na parceli i međusobnu nezavisnost pojedinih funkcija. Sve saobraćajnice planirati za dvosmerni saobraćaj sa minimalnom širinom kolovoza od 6 m,

u nivelacionom smislu, potrebno je prilagoditi kote novih internih saobraćajnih površina sa kotama ulivno – izlivnih priključaka na auto-put,

saobraćajnice na delu na kome se nalaze motorna vozila za vreme punjenja gorivom projektovati sa maksimalnim nagibom od 2%,

planirati opremanje odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom,

za potrebe kolskog pristupa zaposlenih, komunalnih vozila i vozila za hitne intervencije sa lokalne saobraćajne mreže, planirati poziciju kontrolisanog ulaza – kolsku kapiju. Ovaj ulaz se ne može koristiti u druge svrhe osim za hitne intervencije,

standarde pristupačnosti za lica sa posebnim potrebama potrebno je primeniti na pešačkim površinama i prilazima do objekta,

kolovozna konstrukcija se planira kao fleksibilna sa nosećim slojevima od asfalt betona na delu saobraćajnih površina van mesta za istakanje goriva i kao kruta cementno – betonska konstrukcija na manipulativnim površinama uz mesta za istakanje goriva,

odvodnjavanje saobraćajnih površina planira se gravitacionim oticanjem površinskih voda u sistem zatvorene kanalizacione mreže, uz poštovanje nivelete postojećih ulivno – izlivnih rampi. Atmosferske vode sa manipulativnih površina u zoni automata prihvatiti posebnom slivničkom rešetkom i odvesti do separatora za prečišćavanje, a zatim ispustiti u recipijent;

uslovi za slobodne i zelene površine

minimalni procenat zelenila u direktnom kontaktu sa tlom iznosi 40%,

neophodno je izvršiti vrednovanje postojećeg stanja vegetacije, vredna stabla sačuvati i uklopiti u novo pejzažno – arhitektonsko rešenje,

unutrašnjim obodom parcele planirati zaštitni zeleni pojas od lišćarskih i četinarskih drvenastih i žbunastih vrsta,

zelenu površinu ka auto-putu ozeleneti visokokvalitetnim dekorativnim vrstama drveća i žbunja na travnoj podlozi,

na parking prostorima za putnička vozila zasaditi listopadna drvoredna stabla. Koristiti školovane sadnice lišćara (jedno stablo na dva do tri parking mesta), min. visine 3,5 m, stablo čisto od grana do visine od 2,5 m i prsnog prečnika najmanje 15 cm,

za ozelenjavanje koristiti autohtone vrste (minimum 50% vrsta), primarno listopadne, guste i dobro razvijene krošnje, ali i određen procenat četinarskih vrsta, koje treba da su prilagodljive lokalnim pedološkim i klimatskim uslovima i otporne na zagađenja od saobraćaja,

mogu se koristiti i egzote za koje je potvrđeno da se dobro adaptiraju datim uslovima sredine, pri čemu je zabranjena primena invanzivnih vrsta;

inženjersko – geološki uslovi

kod planiranih saobraćajnica moraju se poštovati standardi i faznost izgradnje nasipa, konstruktivnih slojeva i kolovoza. Projektovanje i izgradnju saobraćajnih i parking površina izvoditi u skladu sa standardima SRPS, prema kategorijama saobraćajnica i podtla, uvažavajući sve neophodne uslove vezano za tlo. Saobraćajne površine izvoditi bez velikih zasecanja terena, u nasipu bez prisustva vode,

planiranu infrastrukturu u okviru kompleksa izvesti u tehničkom rovu u cilju sprečavanja neravnomernih sleganja,

u daljoj fazi projektovanja izvesti detaljna geološka istraživanja u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 101/15);

infrastrukturni objekti

prateći sadržaji za korisnike auto-puta se opremaju infrastrukturom iz koridora auto-puta ili iz mreža van koridora auto-puta. Za potrebe izrade urbanističkog projekta i daljih aktivnosti na projektovanju vodosnabdevanja, odvođenja otpadnih i kišnih voda, snabdevanja električnom energijom, toplotnom energijom i dr. pribaviti uslove JP „Putevi Srbije” i nadležnih javnih komunalnih preduzeća;

evakuacija otpada

za evakuaciju otpadaka sastava kao kućno smeće planirano je postavljanje kontejnera za smeće unutar parcele. Kontejner postaviti na izbetoniranom platou u posebno izgrađenoj niši ili betonskom boksu unutar kompleksa sa direktnim i neometanim prilazom za komunalna vozila i radnike;

uslovi i mogućnosti fazne realizacije

dozvoljena je fazna realizacija objekata u kompleksu i na parceli, uz uslov da svaka faza predstavlja funkcionalnu celinu.

Pored pravila uređenja i građenja za prateće sadržaje za korisnike auto-puta, utvrđuju se osnovni sadržaji po lokacijama, u zavisnosti od vrste i tipa pratećeg sadržaja, kao i mogućnosti fazne gradnje.

Osnovni sadržaji parkirališta (prva faza):

(1) orijentaciona površina 1,2 ha, zeleno razdelno ostrvo, ulazna i izlazna kolovozna traka su obavezni;

(2) parking putničkih automobila sa minimum 20 mesta (5×2,5 m ) (parking mesta za osobe sa invaliditetom 5%, a minimum 1 parking mesto), parking teretnih vozila sa minimum osam mesta (22×3,5 m ) i autobusa sa minimum tri mesta (15×5 m, po mogućstvu sa nadstrešnicama i senicima za zaštitu vozila od sunca);

(3) javna česma, sanitarni čvor (minimum 40 m2 bruto);

(4) mesta za odmor i sedenje za minimum 50 osoba, nadstrešnice, telefonska govornica i pejzažno uređena površina za odmor od 500 do 1000 m2;

(5) tabla sa nazivom i planom parkirališta na ulazu u parkiralište (informacije o neposrednom okruženju i njegovim motivima) i tabla na izlazu sa parkirališta sa osnovnim informacijama o daljem putu (o glavnim saobraćajnim skretanjima prema gradovima, banjama, turističkim destinacijama, prirodnim i kulturnim dobrima i dr);

(6) ostali funkcionalni sadržaji putnog saobraćaja.

Dodatni sadržaji parkirališta (druga faza):

(1) manji kafe/restoran, manja prodavnica, manje igralište (za odbojku ili košarku),

(2) mini – pijaca za prodaju lokalnih poljoprivrednih i tradicionalnih zanatskih proizvoda sa natkrivenim prostorom sa tezgama i pratećim sanitarnim uređajima;

(3) moguće informativno – turistički punkt u funkciji promocije turizma (sa javnim i službenim telefonom ili upotrebom mobilnog telefona i detaljnijim informacijama o neposrednom okruženju i saobraćajnim skretanjima prema turističkim motivima i dr);

(4) prostor za priručna sredstva prve pomoći i pomoći na putu za putničke automobile (min. 30 m2);

(5) po potrebi službeni objekat za nužni smeštaj zaposlenih na parkiralištu i svratište inspekcije i policije.

Tip I benzinsko – putničke stanice može da ima sledeće sadržaje (u prvoj fazi):

(1) zeleno razdelno ostrvo, ulazna i izlazna kolovozna traka su obavezni;

(2) pumpna stanica sa orjentaciono deset točionih mesta i to: osam za putnička vozila (za benzin, dizel, tečni naftni gas (TNG), komprimovani prirodni gas (KPG), a u perspektivi i za punjenje automobila na električni pogon) i dva za teretna vozila (benzin, dizel, TNG i KPG), sa prodajom ostalih potrošnih materijala, sitnih rezervnih delova za automobile i dr;

(3) parking za 40 i više putničkih vozila (parking mesta za osobe sa invaliditetom minimum 5%), za 16 i više teretnih vozila i za četiri i više autobusa, sa potrebnim prolaznim trakama;

(4) javna česma i javni mokri čvor, po pravilu u okviru benzinske stanice (muški i ženski, za osobe sa invaliditetom i roditelje sa malom decom, minimum 80 m2 bruto) i privremeno dnevno sabiralište smeća sa stanice (površina po proračunu);

(5) tabla sa nazivom i planom benzinske stanice na ulazu u stanicu;

(6) informativno – turistički punkt na izlazu sa stanice (sa javnim i službenim telefonom i informacijama o neposrednom okruženju i njegovim motivima, o glavnim saobraćajnim skretanjima prema gradovima, banjama, turističkim destinacijama, prirodnim i kulturnim dobrima i dr);

(7) služba pomoći i  informacija, sa službenim i javnim telefonom;

(8) restoran sa kuhinjom, otvorenim i zatvorenim prostorom za goste, kao i prostorom za igru i animaciju dece;

(9) prodavnica opšte potrošnje: piće, hrana, cigarete, štampa i dr;

(10) službeni smeštaj osoblja restorana i pumpne stanice, sastajalište inspekcije, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih, nužan smeštaj zaposlenih sa ostavom materijala, alata i dr.

Tip II benzinsko – servisna stanica može da ima sledeće dodatne sadržaje u drugoj fazi realizacije (u odnosu na tip I):

(1) prodavnica rezervnih delova i opreme za najzastupljenije marke automobila (minimum 100 m2 bruto);

(2) servis za opravku vozila (odvojeno za putnička vozila od kamiona i autobusa, sa šlep – službom, zaklonjenim parkingom za havarisana vozila i dr), lociran na izlaznom delu benzinske stanice.

Tip I standardni motel može da ima sledeće sadržaje u funkciji saobraćaja, tranzitne rekreacije i turizma na auto-putu (moguća izgradnja ovog tipa motela kao prve faze u formiranju kompleksa motela tipa II):

(1) zeleno razdelno ostrvo, ulazna i izlazna kolovozna traka;

(2) po pravilu okvirno 50 – 100 ležajeva sa: restoranom otvorenog tipa od okvirno 80 – 160 mesta u zatvorenom prostoru i okvirno 100 – 200 mesta na terasi, kuhinjom odgovarajućeg kapaciteta, prodavnicom (suvenira i dr) i mokrim čvorom. Objekat veličine 1500 – 4000 m2;

(3) parking za 50 – 100 putničkih vozila (parking mesta za osobe sa invaliditetom minimum 5%), 20 – 40 teretnih vozila i 5 – 10 autobusa, sa potrebnim prolaznim trakama;

(4) javna česma, zaseban javni mokri čvor (ženski i muški, za osobe sa invaliditetom i roditelje sa malom decom, 50 – 100 m2 bruto) i privremeno dnevno sabiralište smeća sa punkta, površina po proračunu;

(5) tabla sa nazivom motela i planom motelskog kompleksa na ulazu u punkt;

(6) turističko – informativni sadržaji;

(7) službeni smeštaj osoblja motela, turističko – informativnog objekta i održavaoca punkta, prostorije za policiju, svratište za inspekciju u sastavu motela;

(8) sadržaji za odmor i relaksaciju (nadstrešnice, uređene slobodne zelene površine, kao i sadržaji za odmor – staze, klupe i stolovi, sedišta, korpe za otpatke i dr). Pored prostora za odmor i rekreaciju, moguće je uređenje i opremanje odgovarajućih površina za kampovanje;

(9) pejzažno uređene i održavane slobodne površine (zelene, relaksacione i dr).

Tip II (motel u turističko – rekreativnom kompleksu) može da ima sledeće sadržaje u funkciji saobraćaja, tranzitne rekreacije i turizma na auto-putu:

(1) zeleno razdelno ostrvo, ulazna i izlazna kolovozna traka;

(2) više od 100 ležajeva sa: restoranom u zatvorenom prostoru i na terasi, kuhinjom odgovarajućeg kapaciteta, moguć je i fri – šop i prodavnica (etno – zanatskih proizvoda i suvenira i dr), mokrim čvorom (sa ženskim i muškim delom, za osobe sa invaliditetom i roditelje sa malom decom);

(3) parking za više od 100 putničkih, 40 teretnih vozila i deset autobusa, sa potrebnim prolaznim trakama (za više od 560 jednovremenih korisnika);

(4) zaseban objekat (objekti) restorana i kafea;

(5) javne česme i javni mokri čvorovi (sa ženskim i muškim delom, za osobe sa invaliditetom i roditelje sa malom decom, za korisnike koji nisu obuhvaćeni mokrim čvorovima u motelu i posebnim ugostiteljskim objektima) i privremena dnevna sabirališta smeća sa kompleksa, površine po proračunu;

(6) tabla sa nazivom i planom motelskog kompleksa na ulazu u kompleks;

(7) turističko – informativni i promotivno – propagandni sadržaji (turistički biro, turistička izložba, video projekcije i dr, sa javnim i službenim telefonima i informacijama o okruženju kompleksa, glavnim saobraćajnim skretanjima prema gradovima, banjama, turističkim destinacijama, prirodnim i kulturnim dobrima i dr);

(8) policijska stanica;

(9) pošta i filijala banke sa menjačnicom;

(10) prostor za službeni smeštaj osoblja motela, turističko – informativnih sadržaja i dr. (po pravilu za 1/2 osoblja smene), kao i službene prostorije za inspekcije i dr;

(11) zatvoreni objekti za sportsku rekreaciju (teretana, stoni tenis, skvoš, kuglana, streljaštvo iz vazdušnog oružja i dr);

(12) otvoreni sportsko – rekreativni tereni (tenis, odbojka, košarka, mali fudbal, mala trim – staza i dr);

(13) zatvoreni objekti za relaksaciju i zabavu (sauna, masaža, bilijar, šah, fliperi, kompjuterske igre i dr);

(14) specijalni zatvoreni i otvoreni rekreativni sadržaji, zavisno od prirodno turističkih resursa (termo – akvatički sadržaji sa termalnim bazenima i dr);

(15) sadržaji za odmor i relaksaciju u etno – ambijentu (otvoreni paviljoni, nadstrešnice, zakloni od vetra, vatrišta, uređene slobodne zelene površine, sa sadržajima za odmor – staze, klupe, stolovi, korpe za otpatke. Pored prostora za odmor i rekreaciju, obavezno je uređenje i opremanje odgovarajućih površina za kampovanje;

(16) pejzažno uređene i održavane slobodne površine (zelene, rekreativne, relaksacione, kamp i dr).

4.4. PRAVILA UKRŠTANJA KORIDORA AUTO-PUTA SA DRUGIM SAOBRAĆAJNIM I INFRASTRUKTURNIM SISTEMIMA

4.4.1. Pravila paralelnog vođenja i ukrštanja auto-puta sa železničkom infrastrukturom

Pravila paralelnog vođenja i ukrštanja auto-puta i železničke pruge su:

prilikom paralelnog vođenja planiranog auto-puta u odnosu na postojeću železničku prugu, rastojanje između najbliže tačke gornjeg stroja puta i ose koloseka predmetne pruge ne sme da bude manje od 8 m;

odvodnjavanje površinskih voda za vreme i nakon izgradnje auto-puta mora biti kontrolisano i rešeno tako da vodi na suprotnu stranu od trupa železničke pruge;

u neposrednom pojasu zaštite pruge ne mogu da se postavljaju znakovi, izvori jake svetlosti ili bilo kojih predmeta i sprave koje bojom, oblikom ili svetlošću mogu smanjiti vidljivost železničkih signala ili koji mogu dovesti u zabunu radnike u vezi značenja signalnih znakova;

u neposrednom pojasu zaštite pruge mogu za potrebe trase i objekata, pratećih sadržaja auto-puta da se postavljaju kablovi, električni vodovi niskog napona za osvetljenje, telegrafske i telefonske vazdušne linije i vodovi, kontaktni vodovi i postrojenja, kanalizacije i cevovodi i drugi vodovi i slični objekti i postrojenja na osnovu izdate saglasnosti upravljača železničke infrastrukture;

u slučaju uređenja zelenih površina u koridoru auto-puta i pruge mora se ispoštovati uslov da visoko rastinje mora biti na rastojanju većem od 10 m u odnosu na osu koloseka postojeće železničke pruge;

sva ukrštanja auto-puta sa železničkom infrastrukturom moraju da budu denivelisana uz poštovanje svetlog profila pruge, u skladu sa Pravilnikom o načinu ukrštanja železničke pruge i puta, pešačke i biciklističke staze, mestu na kojem se može izvesti ukrštanje i merama za osiguranje bezbednog saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 89/16).

Pravila za pozicioniranje objekata u sklopu uslužnih centara, koji su prateći sadržaji za korisnike auto-puta, u odnosu na železničku prugu su:

benzinske stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila – neophodno je da zona III bude na udaljenosti od minimum 20 m od ose krajnjeg koloseka predmetne pruge, to jest da minimalna odstojanja od osovine pružnog koloseka budu:

28 m do okna ulaznog otvora podzemnog rezervoara,

26 m do otvora za punjenje pogonskih rezervoara motornih vozila,

27,5 m do automata za istakanje goriva, odnosno otvora za istakanje autocisterne;

servisni i komercijalni objekti (prodajni objekti) – moraju se nalaziti na rastojanju od najmanje 25 m od ose krajnjeg koloseka železničke pruge, tj. van neposrednog pojasa zaštite pruge.

4.4.2. Pravila paralelnog vođenja i ukrštanja auto-puta sa vodoprivrednom infrastrukturom

Pravila paralelnog vođenja i ukrštanja auto-puta i vodoprivredne infrastrukture su:

prilikom paralelnog vođenja, kraci magistralnog cevovoda topličkog podsistema za snabdevanje vodom naselja, vodovodne i kanalizacione cevi moraju biti postavljene, odnosno izmeštene van zaštitne ograde, tj. van eksploatacionog pojasa auto-puta;

ukrštanje krakova magistralnog cevovoda topličkog podsistema za snabdevanje vodom naselja, vodovodnih i kanalizacionih cevi sa auto-putem predviđa se isključivo mehaničkim utiskivanjem ili podbušivanjem ispod trupa puta, pod adekvatnim uglom predviđenim za vodoprivrednu infrastrukturu i u propisanoj zaštitnoj cevi, s tim da:

zaštitna cev mora da bude postavljena na celoj dužini između zaštitne ograde sa obe strane auto-puta,

minimalna dubina cevovoda i zaštitne cevi od najniže kote kolovoza auto-puta do gornje kote zaštitne cevi iznosi 1,5 – 2,0 m;

ne dozvoljava se vođenje kraka magistralnog cevovoda topličkog podsistema za snabdevanje vodom naselja, vodovodnih i kanalizacionih cevi na lokacijama u neposrednom pojasu zaštite auto-puta koje mogu biti inicijalne za pokretanje klizišta, odrona, odvala i sličnih geodinamičkih hazarda.

Sva ukrštanja auto-puta sa vodotocima obezbeđuju se mostovima i potrebnim regulacionim građevinama na vodotocima.

4.4.3. Pravila paralelnog vođenja i ukrštanja auto-puta sa energetskom infrastrukturom

4.4.3.1. Pravila paralelnog vođenja i ukrštanja auto-puta sa elektroenergetskom infrastrukturom

Pravila paralelnog vođenja i ukrštanja auto-puta i elektroenergetske infrastrukture su:

prilikom paralelnog vođenja auto-puta i elektroenergetskih vodova na dužini većoj od 5 km, elektroenergetski vodovi moraju da budu udaljeni, odnosno izmešteni, najmanje 100 m od granice eksploatacionog pojasa auto-puta;

preporučuje se podzemno vođenje (kabliranje) elektroenergetskih vodova na mestima njihovog ukrštanja sa auto-putem, isključivo mehaničkim utiskivanjem ispod trupa puta, pod adekvatnim uglom predviđenim za elektroenergetsku infrastrukturu i u propisanoj zaštitnoj cevi, s tim da:

zaštitna cev mora da bude postavljena na celoj dužini između zaštitne ograde sa obe strane auto-puta,

minimalna dubina cevovoda i zaštitne cevi od najniže kote kolovoza auto-puta do gornje kote zaštitne cevi iznosi 1,5 – 2,0 m;

ukrštanje elektroenergetskih vodova 35 – 400 kV sa auto-putem može da bude vazdušno, s tim da:

ugao ukrštanja bude po mogućstvu 90o, odnosno minimum 30o,

najmanja visina od gornje ivice nivelete kolovoza do najnižeg provodnika iznosi 12 m,

minimalna udaljenost stuba dalekovoda od ograde auto-puta iznosi 40 m,

kada je visina stuba dalekovoda veća od 25 m postavlja se, odnosno izmešta, na rastojanju od zaštitne ograde auto-puta koje ne može biti manje od visine stuba dalekovoda.

4.4.3.2. Pravila paralelnog vođenja i ukrštanja auto-puta sa gasovodnom infrastrukturom

Pravila paralelnog vođenja i ukrštanja auto-puta i gasovodne infrastrukture (MOP 55 bar, prečnika 150<DN≤500) su:

1) prilikom paralelnog vođenja auto-puta i transportnog/razvodnog gasovoda objekti gasovoda moraju da budu van zaštitne ograde auto-puta tako da je od granice eksploatacionog pojasa auto-puta cevovod gasovoda udaljen najmanje 20 m, a GMRS najmanje 30 m;

2) ukrštanje transportnog/razvodnog gasovoda sa auto-putem predviđa se isključivo mehaničkim utiskivanjem ispod trupa puta u propisanoj zaštitnoj cevi, s tim da:

zaštitna cev mora da bude postavljena na celoj dužini između zaštitne ograde sa obe strane auto-puta,

ugao ukrštanja cevovoda po pravilu je 90o,

minimalna dubina cevovoda i zaštitne cevi od najniže kote kolovoza auto-puta do gornje kote zaštitne cevi iznosi 1,5 – 2,0 m.

4.4.4. Pravila paralelnog vođenja i ukrštanja auto-puta sa elektronskom infrastrukturom

Pravila paralelnog vođenja i ukrštanja auto-puta i elektronskih komunikacionih vodova su:

prilikom paralelnog vođenja auto-puta i elektronskog komunikacionog voda, nezaštićeni vod mora da budu udaljen, odnosno izmešten, najmanje 5 m od granice eksploatacionog pojasa auto-puta;

izmeštanje deonica postojećih optičkih TK kablova treba predvideti u dužini od oko 2 km;

ukrštanje elektronskog komunikacionog voda sa auto-putem predviđa se isključivo mehaničkim podbušivanjem ili utiskivanjem ispod trupa puta, u propisanoj zaštitnoj cevi, s tim da:

zaštitna cev mora da bude postavljena na celoj dužini između zaštitne ograde sa obe strane auto-puta,

ugao ukrštanja je 90o,

minimalna dubina elektronskog komunikacionog voda i zaštitne cevi od najniže kote kolovoza auto-puta do gornje kote zaštitne cevi iznosi 1,5 – 2,0 m;

na mestima na kojima je na bliskom rastojanju više pristupnih TK kablova, ukrštanja sa auto-putem se obezbeđuje na jednom mestu, a najviše na dva mesta, TK kablovskom kanalizacijom sa brojem cevi prema uslovima vlasnika TK kablova.

5. IMPLEMENTACIJA

5.1. INSTITUCIONALNI OKVIR IMPLEMENTACIJE I UČESNICI U IMPLEMENTACIJI

Ključni učesnici u implementaciji Prostornog plana, koji će direktno implementirati koncepciju i planska rešenja za izgradnju auto-puta i razvoj saobraćajnih i ostalih infrastrukturnih sistema na području posebne namene jesu:

– Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kroz kontrolu daljih aktivnosti na izradi planske i tehničke dokumentacije, upravnog postupka izdavanja potrebnih dozvola i odobrenja, inspekcijski nadzor, kao i ocenjivanje potrebe i opravdanosti izmene i dopune pojedinih rešenja ovog prostornog plana;

– Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i JP „Putevi Srbije” kroz dalju razradu tehničke dokumentacije, pripremu i sprovođenje investicionih aktivnosti za izgradnju planiranog auto-puta;

– nadležna ministarstva sa upravljačima i operaterima infrastrukturnih sistema kroz usklađivanje razvoja sistema i aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji objekata ostalih infrastrukturnih sistema sa aktivnostima na realizaciji planiranog auto-puta;

– nadležna ministarstva sa odgovarajućim direkcijama i upravama za poslove vodoprivrede, šumarstva, zaštite životne sredine, prirode i spomenika kulture kroz usklađivanje sektorskih planskih dokumenata i aktivnosti sa aktivnostima na realizaciji planiranog auto-puta;

– uprave jedinica lokalne samouprave (grad Niš, opštine Merošina, Prokuplje i Kuršumlija) sa direkcijama za urbanizam i javnim komunalnim preduzećima, kroz kontrolu daljih aktivnosti na izradi planske i tehničke dokumentacije na lokalnom nivou, kontrolu upravnog postupka izdavanja potrebnih dozvola i odobrenja, i inspekcijski nadzor za objekte u obuhvatu koridora auto-puta i koridorima ostalih infrastrukturnih sistema koje je moguće graditi u skladu sa pravilima ovog prostornog plana i dr.

Institucionalni okvir implementacije, u širem smislu, čine sve institucije i organi koji će posredno učestvovati u implementaciji planskih rešenja, i to: 1) u oblasti zaštite i korišćenja prirodnih resursa – ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i rudarstva, JP „Srbijašume”, JVP „Srbijavode”, udruženja poljoprivrednika, lokalna javna komunalna preduzeća, nevladine organizacije i dr; 2) u oblasti razvoja privrede – ministarstva nadležna za poslove turizma, industrije i dr; lokalne turističke organizacije, turistički klasteri, udruženja privrednika i preduzetnika i druga pravna lica; 3) u oblasti razvoja saobraćaja i infrastrukturnih sistema – ministarstva nadležna za poslove saobraćaja, infrastrukture, energetike, telekomunikacija i vodoprivrede; JP „Putevi Srbije”, „Infrastruktura železnice Srbije” a.d, JP „Elektroprivreda Srbije”, Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije” Beograd, JP „Srbijagas”, JBP „Srbijavode”; „MTS”, Telenor, „VIP Mobile” i drugi operateri; lokalna javna komunalna preduzeća, distributeri električne enrgije i dr; 4) u oblasti zaštite životne sredine, prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara – ministarstva nadležna za poslove životne sredine i kulture; Zavod za zaštitu prirode Srbije; Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i mesno nadležni zavodi za zaštitu spomenika kulture, lokalni muzeji, nevladine organizacije i dr.

5.2. SMERNICE ZA SPROVOĐENJE PLANA

Prostorni plan se sprovodi, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, na sledeći način:

direktno (neposredno), za deo Prostornog plana sa razradom na nivou detaljne regulacije (Sektor 1), u obuhvatu pojasa auto-puta (zemljišta javne namene):

izdavanjem lokacijskih uslova za objekte auto-puta i funkcionalne prateće sadržaje;

izradom urbanističkog projekta i izdavanjem lokacijskih uslova za prateće sadržaje za potrebe korisnika auto-puta.

indirektno, za deo Prostornog plana sa razradom na nivou detaljne regulacije (Sektor 1) u obuhvatu zaštitnog pojasa i pojasa kontrolisane izgradnje, kao i za deo Prostornog plana bez razrade na nivou detaljne regulacije (Sektor 2):

primenom i razradom planskih rešenja Prostornog plana u drugim planskim dokumentima za infrastrukturne sisteme koji se nalaze u koridoru ili se ukrštaju sa koridorom auto-puta;

primenom i razradom planskih rešenja Prostornog plana u planskim dokumentima jedinica lokalne samouprave.

Kroz izmenu i dopunu ovog prostornog plana definisaće se detaljna regulacija za Sektor 2 Deonicu 6 koridora auto-puta (od km 39+419 do km 77+000), uključujući i odabir konačnog rešenja za koridor auto-puta kod naselja Kuršumlija (prikazan u dve varijante u ovom prostornom planu). U narednim fazama planiranja i projektovanja za Sektor 2 Deonicu 6 koridora auto-puta, koridor auto-puta planirati što je više moguće van postojećeg građevinskog zemljišta, kao i na način da ne ugrozi postojeća seoska groblja, crkve i crkvišta, pri čemu je posebno potrebno imati u vidu naselje Merdare i eventualnu zaštitu neolitskog naselja i seoskog groblja.

5.2.1. Direktno sprovođenje Prostornog plana

Prostorni plan se sprovodi direktno (neposredno) za deo Prostornog plana sa razradom na nivou detaljne regulacije (Sektor 1), u obuhvatu pojasa auto-puta (zemljišta javne namene), i to:

izdavanjem lokacijskih uslova za:

celokupnu trasu auto-puta sa mostovima, tunelima i drugim objektima,

petlje i denivelisana ukrštanja,

funkcionalne prateće sadržaje: baza za održavanje puta „Prokuplje – zapad”, objekti kontrole i upravljanja, objekti naplate putarine,

pristupne protivpožarne puteve do pojedinih objekata auto-puta,

zaštitne objekte i radove na mestima ukrštanja auto-puta sa ostalim infrastrukturnim sistemima i vodotocima,

elektroenergetsku i elektronsku infrastrukturu u funkciji auto-puta,

pejzažno uređenje zelenih površina u pojasu auto-puta,

parkirališta;

izradom urbanističkog projekta i izdavanjem lokacijskih uslova za:

odmorišta,

uslužni centar.

Prostorni plan predstavlja osnov za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti. Potpunom eksproprijacijom, odnosno administrativnim prenosom nepokretnosti, obezbeđuje se prostor za formiranje građevinskih parcela objekata koji su sastavni delovi auto-puta i građevinskih parcela pratećih sadržaja auto-puta. Potpunom eksproprijacijom se trajno menja postojeća namena i vlasništvo nad obuhvaćenim nepokretnostima.

Rešenjem o utvrđivanju javnog interesa, određuje se korisnik eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa nepokretnosti. Korisnik eksproprijacije preuzima sva prava, obaveze i odgovornosti predviđene Zakonom o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS”, br. 53/95 i 23/01 – SUS, „Službeni list SRJ”, broj 16/01 – SUS i „Službeni glasnik RS”, br. 20/09 , 55/13 – US i 106/16 – autentično tumačenje).

U delu Prostornog plana sa razradom na nivou detaljne regulacije, površine koje su predmet utvrđivanja javnog interesa određene su grafički sa elementima za geodetsko obeležavanje i popisom obuhvaćenih katastarskih parcela.

U slučaju međusobnog neslaganja tekstualnih i grafičkih podataka ili neslaganja zbog naknadnih promena nastalih održavanjem katastra nepokretnosti, merodavna je situacija na Tematskoj karti broj 1 (listovi 1 – 10).

5.2.2. Smernice za sprovođenje Prostornog plana u drugim prostornim i urbanističkim planovima

Važeći planski dokumenti doneti do dana stupanja na snagu ovog prostornog plana, primenjuju se na sledeći način:

1. ne primenjuju se planski dokumenti u delu pojasa auto-puta (zemljišta javne namene) utvrđenog ovim prostornim planom (Sektor 1, Tematska karta broj 1 „Detaljna regulacija sa elementima sprovođenja” listovi 1 – 10);

2. primenjuju se, u delu i na način koji nije u suprotnosti sa ovim prostornim planom, planski dokumenti u delu zaštitnog pojasa i pojasa kontrolisane izgradnje (Sektor 1, Tematska karta broj 1 „Detaljna regulacija sa elementima sprovođenja” listovi 1 – 10), naročito u pogledu režima korišćenja, uređenja i zaštite prostora;

3. primenjuju se, u delu i na način koji nije u suprotnosti sa ovim prostornim planom, planski dokumenti doneti za područja za koja ovim prostornim planom nije utvrđena detaljna regulacija (Sektor 2), naročito u pogledu sprečavanja širenja građevinskog područja i rezervisanja prostora za planirani koridor auto-puta.

Nadležni organi jedinica lokalne samouprave, čiji su delovi teritorije u obuhvatu ovog prostornog plana – Sektora 1, doneće odluku i pokrenuti postupak usaglašavanja (izmene i dopune) donetih planskih dokumenata sa ovim prostornim planom, u roku koji ne može biti duži od dve godine od dana donošenja ovog planskog dokumenta.

Do usaglašavanja važećih planskih dokumenata jedinica lokalnih samouprava sa ovim prostornim planom, primenjuju se na prethodno definisani način sledeća planska rešenja utvrđena planskim dokumentima:

prostornim planovima jedinica lokalne samouprave:

Prostornim planom opštine Merošina – šematski prikazi uređenja naselja za Arbanasce i Jug Bogdanovac;

Prostornim planom opštine Prokuplje – planirano proširenje građevinskog područja naselja Potočić, Mala Plana, Drenovac, Beloljin i Donja Konjuša;

Prostornim planom opštine Kuršumlija – 1) šematski prikaz uređenja naselja (ŠP): ŠP 1 – 01 Barlovo; ŠP 1 – 02 Grabovnica; ŠP 1 – 08 Rača; ŠP 2 – 01 Barlovo, za naselja Donje Točane, Bogujevac i Novo Selo; ŠP 2 – 02 Grabovnica, za naselje Krčmare; ŠP 2 – 07 Kuršumlija, na naselje Pepeljevac, Kastrat i Visoka; ŠP 2 – 12 Rača, za naselje Mala Kosanica i Dešiška; 2) šematski prikazi uređenja naselja za Rudare (ŠP 1 – 09) i Merdare (ŠP 1 – 07).

planovima generalne regulacije,

Planom generalne regulacije Merošine – planirane nove površine i namene u severnom delu prostorne celine „II” oko buduće petlje „Merošina – istok”;

Planom generalne regulacije Prokuplja (PGRP) – planirane nove površine i namene u rubnim delovima građevinskog područja celina „B” i „V1” na severnom delu područja u obuhvatu PGRP i u južnim rubnim delovima građevinskog područja celina „B” i „V5” na jugozapadnom delu područja u obuhvatu PGRP;

Planom generalne regulacije Kuršumlije.

Prostorni planovi područja posebne namene koji u svom obuhvatu sadrže delove administrativnih područja opština Prokuplje, Merošina i Kuršumlija primenjivaće se u delu i na način koji nije u suprotnosti sa ovim Prostornim planom, odnosno neće se primenjivati na površine rezervisane za koridor auto-puta E-80, kao i na površine planirane za rekonstrukciju postojeće petlje „Merošina” na koridoru auto-puta E-75.

Po utvrđivanju ovog prostornog plana i stupanja na snagu Uredbe o proglašenju Parka prirode Radan („Službeni glasnik RS”, broj 91/17), utvrdiće se izmene i dopune Odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Radan planine („Službeni glasnik RS”, broj 34/10), u cilju usaglašavanja i definisanja novog obuhvata Parka prirode Radan i zona I, II i III stepena zaštite.

5.2.3. Sprovođenje Prostornog plana u sektorskim planovima i programima

Sprovođenje i usaglašavanje planskih koncepcija, rešenja i propozicija utvrđenih ovim prostornim planom u sektorskim planovima i programima u skladu sa zakonom, obezbeđuju:

ministarstvo nadležno za vodoprivredu, odnosno Republička direkcija za vode i JVP „Srbijavode”, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i lokalnim javnim komunalnim preduzećima, usklađivanjem i realizacijom planiranih radova na reci Toplici i pritoci Kosanici za zaštićeno područje „Kuršumlija – Prokuplje – Žitorađa – Doljevac: Toplica” predviđenih Uredbom o utvrđivanju Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 104/16);

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i „Infrastruktura železnice Srbije” a.d. usklađivanjem i realizacijom programa izgradnje i rekonstrukcije železničke infrastrukture;

ministarstvo nadležno za energetiku i JP „Srbijagas” usklađivanjem i realizacijom radova na planiranom transportnom gasovodu Niš (Doljevac) – Priština u sklopu gasne interkonekcije Republika Srbija – Crna Gora predviđenih Uredbom o utvrđivanju Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine;

ministarstvo nadležno za energetiku i Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije” Beograd, usklađivanjem i realizacijom planiranih radova na elektroenergetskoj mreži i objektima;

operatori mobilne telefonije „MTS”, „Telenor” i „VIP Mobile” usklađivanjem svojih programa razvoja mobilne telefonije;

organi lokalne samouprave i opštinska javna komunalna preduzeća usklađivanjem programa razvoja vodovodne i kanalizacione infrastrukture;

organi lokalne samouprave i opštinska javna preduzeća nadležna za izgradnju i održavanje puteva, usklađivanjem programa razvoja opštinskih javnih puteva;

organi lokalne samouprave u saradnji s ministarstvom nadležnim za zaštitu životne sredine, usklađivanjem i realizacijom lokalnih planova i programa zaštite životne sredine (srednjoročnih planova zaštite od buke, programa i planova monitoringa životne sredine).

5.3. PRIORITETNA PLANSKA REŠENJA I PROJEKTI

Prostornim planom je predviđena fazna implementacija, odnosno fazna izgradnja planiranog auto-puta E-80.

Prva faza implementacije Prostornog plana obuhvata izgradnju pet deonica Sektora 1, ovim planom definisanim detaljnom regulacijom (od km 0+000 do km 39+419). Druga faza implementacije Prostornog plana odnosi se na, prethodno definisanje detaljne regulacije, a zatim i izgradnju Sektora 2, šeste deonice auto-puta (od km 39+419 do km 77+000), koja će se utvrditi u sklopu izmena i dopuna ovog prostornog plana.

Izgradnja planiranog auto-puta može da se realizuje:

fazno po deonicama utvrđenim ovim prostornim planom i/ili

fazno u pogledu izgradnje auto-puta u poprečnom profilu – izgradnja poluauto-puta (u poluprofilu) kao prve faze i auto-puta u punom profilu kao druge i konačne faze;

Prioriteti u implementaciji Prostornog plana do kraja 2020. godine su:

izrada i revizija tehničke dokumentacije na nivou studije opravdanosti sa idejnim projektom za svih šest deonica auto-puta;

izrada i tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu i izrada projekta za izvođenje za pet deonica auto-puta (Sektor 1) za koje je definisana detaljna regulacija u ovom prostornom planu;

rešavanje imovinsko pravnih odnosa za pet deonica auto-puta (Sektor 1) za koje je definisana detaljna regulacija u ovom prostornom planu;

rekonstrukcija postojeće petlje „Merošina” na auto-putu E-75;

izgradnja deonica auto-puta, u skladu sa dinamikom koju opredeljuju ministarstvo nadležno za saobraćaj i infrastrukturu i JP „Putevi Srbije”.

5.4. MERE I INSTRUMENTI ZA IMPLEMENTACIJU

Osnovne mere i instrumenti za implementaciju planskih rešenja i smernica ovog prostornog plana su:

1. Plansko – programske mere i instrumenti

izrada studije opravdanosti sa idejnim projektom za svih šest deonica auto-puta po prioritetima (Sektor 1 deonice 1 – 5, Sektor 2 Deonica 6),

izrada projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje za svih šest deonica auto-puta po prioritetima (Sektor 1 deonice 1 – 5, Sektor 2 Deonica 6),

izrada po potrebi projekata parcelacije i preparcelacije, izrada projekata geodetskog obeležavanja i izrada elaborata za eksproprijaciju nepokretnosti, po fazama i dr;

2. Organizacione mere i instrumenti

obezbeđenje mera pojačanog nadzora urbanističke i građevinske inspekcije radi kontrole korišćenja, sprečavanja izgradnje novih i ozakonjenja postojećih objekata na prostoru rezervisanom za koridor auto-puta, do njegovog privođenja planiranoj nameni,

nadležno Javno preduzeće „Putevi Srbije” utvrdiće i obavestiti nadležne opštinske službe o kriterijumima za finansijsko i materijalno obeštećenje kod preuzimanja nepokretnosti, ograničenja prava svojine i šteta nastalih pri izvođenju radova na izgradnji trase i objekata auto-puta,

stručne službe nadležnih jedinica lokalne samouprave informisaće, putem oglašavanja u sredstvima javnog informisanja, lokalnu zajednicu o donetim programima iz alineje druge ove tačke, davati uputstva o pravima i obavezama vlasnika i korisnika obuhvaćenih nepokretnosti i druga potrebna obaveštenja u vezi sa sprovođenjem Prostornog plana,

nadležno Javno preduzeće „Putevi Srbije” obezbediće monitoring životne sredine i buke u koridoru auto-puta i dr.

SPISAK SKRAĆENICA

RS – Republika Srbija,

AP – autonomna pokrajina,

JLS – jedinica lokalne samouprave,

KO – katastarska opština,

KP– katastarska parcela,

SEETO – South East Europe Transport Observatory – Jugoistočna evropska transportna opservatorija,

UIC – Međunarodna železnička unija,

TS – trafostanica,

BS – Bazna stanica,

DV – dalekovod,

GRČ – glavni razdelni čvor,

GMRS – glavna merno-regulaciona stanica,

TK – telekomunikacije,

RR koridor – radio-relejni koridor,

MG – mrežna grupa,

DP – državni put,

MEGA – evropska metropolitenska područja rasta/razvoja,

TIR – internacionalni putni transport – kargo parking centar,

ČMN – čeono naplatno mesto,

BNS – bočna naplatna stanica,

EZP – ekološki značajno područje,

PIO – predeo izuzetnih odlika,

PBA – Prime Butterfly Areas – odabrano područje za dnevne leptire,

IPA –Instrument for Pre-accession Assistance – instrument za pretpristupnu pomoć,

SO – skupština opštine,

NKD – nepokretno kulturno dobro,

GP – glavni pravac,

SP – sporedni pravac,

TNG – tečni naftni gas,

KPG – komprimovani prirodni gas,

JP – javno preduzeće,

JVP – javno vodoprivredno preduzeće,

ŠP – šematski prikaz.

Ostavite komentar