Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA

PRIVATIZACIJU

Član 1.

U Zakonu o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 38/01 i 135/04) u članu 5. stav 2, posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

„2a) provizije od prodaje akcija odnosno udela u vlasništvu Agencije odnosno akcija i udela koji čine imovinu institucije koja se bavi poslovima Akcionarskog fonda (u daljem tekstu: Fond);”

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Visinu provizije iz stava 2. tačka 2a) ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja.”

Član 2.

Član 6. menja se i glasi:

„Član 6.

Agencija obavlja delatnost posredovanja u prodaji državnog i društvenog kapitala i imovine u postupku privatizacije, kao i poslove:

1) promocije privatizacije;

2) iniciranja privatizacije;

3) sprovođenja privatizacije;

4) kontrole postupka privatizacije;

5) prodaje akcija odnosno udela čiji su zakoniti imaoci Republika Srbija, Fond, Fond za razvoj Republike Srbije, akcije koje su prenete republičkom fondu nadležnom za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih i akcije ili udele posle raskida ugovora o prodaji kapitala odnosno imovine zaključenog između Agencije i kupca kapitala.

Pored poslova iz stav 1. ovog člana Agencija obavlja i:

1) poslove u ime i za račun Fonda;

2) poslove stečajnog upravnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;

3) poslove likvidacionog upravnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija;

4) poslove prodaje nepokretnosti u ime i za račun prodavca;

5) i druge poslove, u skladu sa zakonom.”

Član 3.

U članu 7. u tački 2) posle reči: „privatizaciji” dodaju se reči: „ i o prenosu i prometu akcija bez naknade na građane i zaposlene i bivše zaposlene u skladu sa zakonom kojim se uređuje Fond”.

Član 4.

U članu 9.stav 1. tačka 6) briše se.

Član 5.

Posle člana 11. dodaju se čl. 11a, 11b, 11v ,11g. 11d, 11đ i 11e, koji glase:

„Član 11a

U poslovima prodaje akcija odnosno udela Agencija prodaje akcije odnosno udele čiji su zakoniti imaoci Republika Srbija, Fond, Fond za razvoj Republike Srbije, akcije koje su prenete republičkom fondu nadležnom za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, kao i akcije ili udele posle raskida ugovora o prodaji kapitala odnosno imovine zaključenog između Agencije i kupca kapitala.

Sredstva od prodaje akcija odnosno udela i naplaćenih dividendi Fonda uplaćuju se na poseban račun otvoren za te namene kod poslovne banke i koriste se za isplatu novčane naknade građanima odonosno otkup sopstvenih akcija Fonda.

Sredstva od prodaje akcija, odnosno udela i naplaćenih dividendi republičkog fonda nadležnog za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih prenose se na uplatni račun tog fonda.

Sredstva od prodaje akcija, odnosno udela i naplaćenih dividendi Fonda za razvoj Republike Srbije, prenose se na podračun tog fonda u okviru konsolidovanog računa trezora.

Troškovi Agencije u postupku prodaje akcija, odnosno udela iz stava 1. ovog člana izmiruju se u visini realnih troškova iz sredstava ostvarenih od prodaje akcija, odnosno udela pre uplate tih sredstava na uplatni račun budžeta Republike Srbije, odnosno na poseban račun kod poslovne banke.

Realni troškovi prodaje akcija odnosno udela iz stava 4. ovog člana obuhvataju izdatke vezane za troškove: tržišta hartija od vrednosti, angažovanja brokersko-dilerskog društva i ovlašćene banke, Centralnog registra, javnog oglašavanja, poreza na prenos apsolutnih prava, provizija, kao i druge troškove.

Agencija naplaćuje dividendu po osnovu akcija kojima raspolaže.

Član 11b

Akcije iz člana 11a ovog zakona su obične akcije.

Pravo glasa po osnovu akcija iz stava 1. ovog člana, Agencija koristi prilikom donošenja odluke o:

1) smanjenju, odnosno povećanju kapitala akcionarskog društva;

2) reorganizaciji akcionarskog društva;

3) zalaganju stvari, uspostavljanju hipoteke i u drugim slučajevima opterećivanja imovine;

4) davanju ili uzimanju imovine u dugoročni zakup;

5) poravnanju sa poveriocima;

6) sticanju, odnosno raspolaganju nepokretnom imovinom i imovinom velike vrednosti.

Akcionarsko društvo je dužno da zatraži od Agencije izjašnjenje o korišćenju prava glasa na sednici skupštine akcionara na kojoj se donosi odluka iz stava 2. ovog člana, najkasnije 15 dana pre donošenja te odluke.

Ako se Agencija ne izjasni o odluci iz stava 2. ovog člana do dana donošenja odluke, smatraće se da je prisustvovala sednici skupštine akcionara i glasala protiv donošenja te odluke.

Odluka doneta suprotno stavu 3. ovog člana ništava je.

Način izjašnjavanja Agencije po osnovu prenetih akcija iz stava 1. ovog člana bliže propisuje ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na udele.

Privredna društva u kojima Fond ima akcije dužna su da na zahtev Agencije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva dostave prospekt tržištu hartija od vrednosti i zaključe ugovor sa tržištem hartija od vrednosti o listingu i kotaciji, odnosno obezbede uslove za trgovanje akcijama na tržištu hartija od vrednosti.

Ako privredno društvo ne postupi po zahtevu Agencije iz stava 8. ovog člana ili po pismenoj inicijativi akcionara koji imaju najmanje jednu desetinu osnovnog kapitala izdavaoca, trgovina akcijama se odvija na finansijskoj berzi bez prospekta.

Član 11 v

Agencija trguje akcijama odnosno udelima u skladu sa Programom Fonda.

Akcijama iz stava 1. ovog člana trguje se na tržištu hartija od vrednosti.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, akcijama Fonda može se trgovati van tržišta hartija od vrednosti putem javne ponude, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti, metodom javnog tendera ili javne aukcije i prihvatanjem ponude za preuzimanje.

Na postupak prodaje metodom javnog tendera ili javne aukcije iz stava 3. ovog člana, primenjuju se propisi kojima se uređuje privatizacija a prihvatanje ponude za preuzimanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava.

Odluku o o trgovanju akcijama van tržišta hartija od vrednosti donosi Savet Fonda, ako oceni da je to povoljnije.

Istovremeno sa ponudom za prodaju akcija metodom javnog tendera, mogu se nuditi na prodaju i akcije pojedinačnih akcionara pravnog lica čije se akcije nude na prodaju, radi prodaje većinskog paketa akcija.

Udeo čija je knjigovodstvena vrednost, prema poslednjem finanijskom izveštaju, manja od 200.000 dinara prodaje se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju privredna društva.

Agencija jnj dužna da u postupku trgovine akcijama poštuje principe javnosti i nediskriminacije.

Vlada bliže uređuje postupak i način prodaje akcija i udela metodom javne aukcije.

Član 11g

U obavljanju poslova u ime i za račun Fonda, Agencija:

1) se stara o akcijama odnosno udelima koji čine imovinu Fonda i novčanim sredstvima Fonda;

2) prenosi bez naknade akcije odnosno udele Fonda na lica koja su u skladu sa propisom kojim se uređuje pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije stekla stutus nosilaca prava .

3) prodaje akcije odnosno udele koji čine imovinu Fonda;

4) vrši administrativne i marketinške poslove i aktivnosti;

5) predlaže Savetu Fonda Pravila poslovanja za obavljanje poslova u ime i za račun Fonda i druge akte značajne za rad Fonda;

6) vrši i druge poslove za potrebe Fonda u skladu sa zakonom i aktima Fonda.

Pravilima poslovanja iz stava 1. tačka 5) ovog člana uređuju se naročito:

1) uslovi i način obavljanja poslova u ime i za račun Fonda;

2) međusobni odnosi Agencije i Fonda;

3) administrativne i računovodstvene procedure;

4) kontrolne i sigurnosne mere za obradu podataka i njihovo čuvanje;

5) sistem interne kontrole;

6) mere za sprečavanje zloupotrebe privilegovanih informacija;

7) druga pitanja od značaja za obavljanje poslova u ime i za račun Fonda.

Član 11d

U poslovima stečajnog upravnika Agencija sprovodi postupak stečaja kada je imenovana za stečajnog upravnika nad pravnim licem koje je u većinskoj državnoj odnosno društvenoj svojini, u skladu sa zkonom kojim se uređuje stečaj.

Član 11đ

U poslovima likvidacionog upravnika Agencija pokreće i sprovodi postupak prinudne likvidacije subjekata privatizacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija.

Likvidacioni upravnik ima pravo na posebnu naknadu ostvarenu prodajom imovine (provizija ).

Visinu provizije iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja.

Član 11e

U poslovima prodaje nepokretnosti u ime i za račun prodavca Agencija prodaje nepokretnu imovinu pod uslovima i na način sadržan u ovlašćenju za prodaju te imovine datog od strane prodavca. ”

Član 6.

U članu 12. stav 1. zapeta i reči : „nadzorni odbor” brišu se.

U stavu.2. reči: „i nadzornog odbora” brišu se.

U stavu 3. reči: „i nadzornog ” brišu se.

Član 7.

Član 14. briše se.

Član 8.

Posle člana 16. dodaje se naslov iznad člana i član 16a koji glase:

„Zabrana zloupotrebe povlašćenih informacija

Član 16a

Lica u Agenciji koja raspolažu povlašćenim informacijama ne smeju da ih upotrebe radi sticanja imovinske koristi ili drugih pogodnosti za sebe i treća lica.

Povlašćena informacija iz stava 1. ovog člana jeste informacija o tačno određenim činjenicama koje nisu poznate u javnosti, u vezi s jednim ili više subjekata privatizacije, odnosno sa njegovim akcijama koje se javno nude na tržištu, koja bi, da je poznata javnosti, uticala na njihovu cenu.

Licima iz stava 1. ovog člana smatraju se sva lica koja su u obavljanju svojih radnih dužnosti ili funkcija saznala za povlašćene informacije.”

Član 9.

Posle člana 17. dodaje se naslov iznad člana 17a i čl. 17a i 17 b, koji glase:

„Evidencija, pravo uvida i informisanje građana

Član 17a

Agencija vodi evidenciju akcija odnosno udela kao i evidenciju akcija i udela Fonda, u skladu sa propisima kojima se uređuje ta evidencija.

Agencija može od Centralnog registra dobiti evidenciju akcionara u akcionarskim društvima u kojima raspolaže akcijama u skladu sa zakonom.

Član 17b

Agencija je dužna da u srestvima javnog informisanja i na sajtu Agencije dva puta godišnje, zaključno sa 30. junom odnosno 31. decembrom tekuće godine za tu godinu informiše građane o vrednosti imovine Fonda, strukturi imovine Fonda i ostalim podacima od značaja za formiranje cene akcija. ”

Član 10.

U članu 18. posle stava 1. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Vlada podnosi godišnji izveštaj o poslovanju Fonda Narodnoj skupštini Republike Srbije.”

Član 11.

Posle člana 18. dodaju se se naslovi iznad čl. 18a i 18g i čl. 18a, 18b, 18 v i 18g, koji glase:

„Vođenje poslovnih knjiga i spoljna i unutrašnja revizija

Član 18a

Imovina Fonda se vodi odvojeno od imovine Agencije.

Agencija je dužna da, odvojeno od svojih, vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje Fonda.

Član 18b

Radi obavljanja godišnje revizije finansijskih izveštaja Fonda, Agencija angažuje spoljnog revizora.

Spoljni revizor sačinjava izveštaj i daje mišljenje da li su godišnji finansijski izveštaji sačinjeni u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, odnosno međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i da li istinito i objektivno prikazuju finansijski položaj Fonda, rezultate poslovanja i novčane tokove Fonda za tu godinu.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana dostavlja se Savetu Fonda i Vladi preko ministarstva nadležnog za poslove ekonomije i regionalnog razvoja.

Član 18v

Agencija obavlja unutrašnju reviziju Fonda, u okviru posebne organizacione jedinice Agencije.

Organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana ima najmanje jednog zaposlenog koji ima zvanje utvrđeno zakonom kojim se uređuje revizija i drugim propisima iz te oblasti.

Unutrašnja revizija pruža nezavisno i objektivno mišljenje o pitanjima koja su predmet revizije, prati identifikaciju rizika i upravljanje tim rizikom, pruža pomoć u ostvarivanju ciljeva Fonda, obavlja savetodavnu aktivnost na unapređenju poslovanja Fonda, kao i postojećeg načina upravljanja i rukovođenja procesima, utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Fonda vode uredno i u skladu sa propisima, obavlja i druge poslove koji se odnose na unutrašnju reviziju.

Prekršaji zbog zloupotrebe povlašćenih informacija

Član 18g

Novčanom kaznom od 50.000 do150.000 dinara kazniće se za prekršaj lice u Agenciji iz člana 16a ovog zakona koje povlašćenu informaciju iz tog člana upotrebi radi sticanja imovinske koristi ili drugih pogodnosti za sebe i treća lica.”

Član 12.

Agencija je pravni sledbenik Akcijskog fonda.

Na Agenciju se prenose akcije odnosno udeli iz portfelja Akcijskog fonda koji su tom fondu preneti po osnovu raskinutih ugovora, do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Agencija preuzima prava obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu Akcijskog fonda.

Agencija preuzima i potreban broj zaposlenih u  Akcijskom fondu.

Zaposleni koji ne budu preuzeti, u smislu stava 4. ovog člana, imaju prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Prava iz stava 5. ovog člana zaposleni ostvaruju u Agenciji.

Član 13.

Centralni registar će po službenoj dužnosti izvršiti prenos akcija sa vlasnčkog računa Akcijskog fonda na vlasnički račun Agencije na osnovu rešenja koje mu dostavi Agencija.

Agencija nadležna za poslove registracije privrednih subjekata će po službenoj dužnosti izvršiti promenu vlasnika udela sa Akcijskog fonda na Agenciju na osnovu rešenja koje mu dostavi Agencija.

Član 14.

Agencija je dužna da usaglasi svoja opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca od dana  stupanja na snagu ovog zakona.

Član15.

Akcijski fond, osnovan Zakonom o Akcijskom fondu („Službeni glasnik RS”, br. 38/01 i 45/05), nastavlja sa radom po propisima po kojima je osnovan, a prestaje sa radom danom početka rada Fonda.

Član 16.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

Zakon o Akcijskom fondu („Službeni glasnik RS”, br. 38/01 i 45/05);

odredbe član 4. stav 1. tačka 2) i član 6 Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07).

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tač. 6. i 7. Ustava Republike Srbije prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnostii i svojinske odnose.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 38/01 i135/04) donet je 2001 god. sa jednom izmenom i dopunom 2004. god. Agencija za privatizaciju je specijalizovana institucija nadležna da u ime i za račun Republike Srbije obavlja poslove koji se odnose na promovisanje,iniciranje, sprovođenje i kontrolisanje postupka privatizacije. Agencija obvlja svoju delatnost već 9 godina. U ovom vremenskom periodu, u zavisnosti od potreba procesa privatizacije, Agencija za privatizaciju je proširivala svoje aktivnosti u skladu sa novodonošenim zakonima a koje nisu bile praćene i adekvatnim izmenama samog zakona o Agenciji za privatizaciju. (npr. poslovi stečajnog upravnika, poslovi likvidacionog upravnika, evidencije nosioca prava za za besplatne akcije koje građani ostvaruju u postupku privatizacije itd).

Pored toga ovim predlogom zakona predlaže se objedinjavanje aktivnosti koje su do sada obavljali Agencija za privatizaciju i Akcijski fond i na taj način racionalizuje njihovo poslovanje i lakše koordinira njihov rad. Objedinjavanje aktivnosti navedenih institucija uz dodatne aktivnosti odgovara i potrebama savremene ekonomije.

Ovo je takođe i jedna od mera racionalizacije poslovanja u uslovima svetske ekonomske krize. Takođe je i jedna od mera kojima se raconalizuje rad i smanjuje obim zaposlenih u javnoj upravi.

Do sada je Akcijski fond funkcionisao na principu primanja naloga od Agencije za privatizaciju. Određeni deo poslova za potrebe ovog fonda obavljala je Agencija (poslove aukcijske prodaje udela iz Akcijskog fonda, tenderske prodaje akcija, kontrolu izvršenja ugovora, bila potpisnik pojedinih ugovora zajedno sa Akcijskim fondom itd.). Kako se delatnost Agencije proširuje i na poslove obavljanja poslova u ime i za račun Akcionarskog Fonda u čijem su portfelju i akcije odnosno udeli iz Privatizacionog registra kojima je do sada upravljao Akcijski, fond, ekonomski nije opravdano da postoje dve institucije.

Takođe jedan od razloga za donošenje ovog predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji je i osnivanje Akcionarskog fonda koji ima svojstvo pravnog lica i čiji je zadatak izdavanje i distribuiranje akcija građanima. Ovaj Fond nema zaposlenih pa će poslove u njegovo ime i za njegov račun, obavljati Agencija s obzirom da je instucionalno opremljena za obavljanje ovih poslova i da joj nisu potrebna ni dodatna sredstva ni kadrovi za ovu delatnost.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

U Zakonu o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 38/01 i 135/04) članom 1. menja se član. Članom 5. Zakona uređuje se pitanje sredstava za osnivanje i rad Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija). Predlogom zakona u članu 5. u stavu 2. dodaje se nova tačka 2a) kojom se uređuje da prihode Agencije za njen rad čini i provizija od prodaje akcija odnosno udela u vlasništvu Agencije odnosno Akcionarskog Fonda s obzirom da je delatnost Agencije proširena u tom smislu. Naime, Agencija kao svoju delatnost koja joj je proširena pripajanjem Akcijskog fonda vrši prodaju akcija iz njenog portfelja (akcije koje su bile predmet privatizacije, a ugovor sa kupcem je raskinut) kao i akcije Akcionarskog fonda.

Visinu provizije za obavljanje ovih poslova propisuje ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja.

Uz član 2.

Članom 2. Predloga zakona promenjen je član 6. Zakona. Ovim članom se uređuje delatnost Agencije tako što je njena delatnost proširena. Pojedini poslovi Agencije su uređeni drugim zakonima (npr. Zakonom o stečaju, Zakonom o privatizaciji) pa se ovom odredbom, sa jedne strane usaglašava delatnost Agencije sa drugim propisima a ujedno i proširuje njena delatnost poslovima koje je do sada obaljao Akcijski Fond.

Agencija obavlja delatnost posredovanja u prodaji državnog i društvenog kapitala i imovine u postupku privatizacije, kao i poslove:

-promocije privatizacije

– iniciranja privatizacije;

– sprovođenja privatizacije;

– kontrole postupka privatizacije;

– prodaju akcija odnosno udela u vlasništvu Agencije i Fonda;

– poslove u ime i za račun Fonda

– poslove stečajnog upravnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;

– poslove likvidacionog upravnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija;

– poslove prodaje nepokretnosti;

– i druge poslove predviđene zakonom.

Uz član 3.

Članom 3. Predloga zakona se dopunjuje postojeći član 7. Zakona kojim se detaljnije uređuju poslovi promocije privatizacije

Tako se tačka 2) koja se odnosi na edukaciju privatizacije proširuje i poslovima edukacije prenosa i prometa akcija bez naknade na građane i zaposlene i bivše zaposlene u skladu sa zakonom kojim se uređuje institucija koja se bavi poslovima Fonda.

Uz član 4.

Članom 4. Predloga zakona u članu 9.stav 1. tačka 6) se briše, s obzirom da će poslove prodaje akcija ubuduće obavljati Agencija pošto Akcijski fond prestaje da postoji.

Uz član 5.

Članom 5. Predloga zakona se posle člana 11. dodaju novi čl. 11a, 11b, 11v, 11g, 11d, 11đ i 11 e, kojima se detaljnije razrađuje proširena delatnost Agencije.

Član 11a i 11b i 11 v

U poslovima prodaje akcija odnosno udela Agencija prodaje akcije odnosno udele u vlasništvu Fonda, vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije, akcije koje su prenete republičkom fondu nadležnom za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih kao i akcije ili udele posle raskida ugovora o prodaji kapitala odnosno imovine zaključenog između Agencije i kupca kapitala.

Agencija otvara poseban račun kod poslovne banke na koji uplaćuje sredstva od prodaje akcija, odnosno udela i naplaćenih dividendi Fonda.

Sredstva od prodaje akcija, odnosno udela i naplaćenih dividendi republičkog fonda nadležnog za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih i Fonda za razvoj Republike Srbije, prenose se na uplatne račune tih fondova.

Troškovi Agencije u postupku prodaje akcija, odnosno udela iz stava izmiruju se u visini realnih troškova iz sredstava ostvarenih od prodaje akcija, odnosno udela pre uplate tih sredstava na uplatni račun budžeta Republike Srbije odnosno na poseban račun kod poslovne banke.

Ovim članom se takođe uređuje šta predstavlja realne troškove prodaje akcija odnosno udela. Realni troškovi obuhvataju izdatke vezane za troškove: finansijske berze, angažovanja berzanskih posrednika, Centralnog registra, javnog oglašavanja, poreza na prenos apsolutnih prava, proviziju kao i druge troškove.

Agencija naplaćuje dividendu po osnovu akcija kojima raspolaže.

Članom 11b. se propisuje karakter akcija, u kojim slučajevima Agencija ostvaruje pravo glasa, obaveze akcionarskog društva da traži izjašnjenje Agencije kao i da dostavi prospekt finansijskoj berzi.

Članom 11b. propisuje se način trgovanja akcijama odnosno udelima Fonda.

Član 11g

Poslovi u ime i za račun Fonda su novi poslovi Agencije. U obavljanju poslova u ime i za račun Fonda Agencija:

– se stara o akcijama odnosno udelima i novčanim sredstvima Fonda;

– prenosi bez naknade akcije odnosno udele Fonda na lica koja su u skladu sa propisom kojim se uređuje pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije stekla status nosilaca prava .

– prodaje akcije odnosno udele koje su u vlasništvu Fonda;

– vrši administrativne i marketinške poslove i aktivnosti;

– i druge poslove za potrebe Fonda u skladu sa zakonom i opštim aktima tog fonda.

Ovim članom uređuje se i sadržaj Pravila poslovanja Fonda.

Član 11d

Agencija se bavi poslovima stečajnog upravnika od stupanja na snagu Zakona o stečaju. Ovim članom se samo vrši usaglašavanje Zakona o Agenciji sa Zakonom o stečaju. Tako u poslovima stečajnog upravnika Agencija sprovodi postupak stečaja kada je stečajno veće imenuje za stečajnog upravnika nad pravnim licem koje je u većinskoj državnoj odnosno društvenoj svojini.

Član 11đ

U poslovima likvidacionog upravnika Agencija pokreće i sprovodi postupak prinudne likvidacije subjekata privatizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija.

Kako troškovi Agencije kao likvidacionog upravnika nisu regulisani, a oni su znatni, to je učinjeno ovom odredbom Predloga zakona tako što je propisano da likvidacioni upravnik ima pravo na posebnu naknadu ostvarenu prodajom imovine (provizija).

Visinu provizije propisuje ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja.

Član 11e

U poslovima prodaje nepokretnosti u ime i za račun prodavca Agencija prodaje nepokretnu imovinu pod uslovima i na način sadržan u ovlašćenju za prodaju te imovine datod od strane prodavca.

Uz član 6.

Član 6. Predloga zakona je pravno redakcijska norma koja je posledica brisanja odredaba o nadzornom odboru koji je prestao da postoji. Naime Zakon o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br.18/05 i 81/05) ne poznaje nadzorni odbor kao organ javne agencije pa je taj organ izostavljeno i iz ovog predloga zakona.

Uz član 7.

Članom 7. Predloga zakona briše se član 14. kojim se uređivao nadzorni odbor iz razloga navedenih u obrazloženju uz član 7. Predloga zakona.

Uz član 8.

Posle člana 16. dodaje se podnalov i novi član 16a kojim se uređuje zabrana zloupotrebe povlašćenih informacija. Lica u Agenciji koja raspolažu povlašćenim informacijama ne smeju da ih upotrebe radi sticanja imovinskih koristi ili drugih pogodnosti za sebe i treća lica.

Stavom 2. uređuje se šta je povlašćena informacija. Prema odredbi ovog člana to je informacija o tačno određenim činjenicama koje nisu poznate u javnosti, u vezi s jednim ili više subjekata privatizacije, odnosno sa njegovim akcijama koje se javno nude na tržištu, koja bi, da je poznata javnosti, uticala na njihovu cenu.

Licima koja raspolažu povlašćenim informacijama smatraju se sva lica koja su u obavljanju svojih radnih dužnosti ili funkcija saznala za povlašćene informacije.

Uz član 9.

Članom 9. Predloga zakona posle člana 17. dodaje se podnaslov i novi članovi 17a i 17b kojim se uređuje evidencija , pravo uvida i informisanje građana.

Agencija vodi evidenciju akcija odnosno udela koje su bile predmet prodaje a ugovor sa kupcem kapitala je raskinut kao i evidenciju akcija i udela Fonda, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo.

Agencija ima pravo uvida u knjigu akcija odnosno udela privrednih društava u kojima je akcionar ili udeličar kao i pravo uvida u centralni registar u kojem se evidentiraju hartije od vrednosti.

Uz član 10.

U članu 18. dodaje se novi stav kojim se propisuje da Vlada podnosi godišnji izveštaj o poslavanju Fonda Narodnoj skupštini Republike Srbije, zbog značaja koji Fond ima.

Uz član 11.

Članom 11. Predloga zakona posle člana 18. dodaje se podnaslov i novi članovi 18a, 18b i 18v i 18g. Ovim članovima predloga zakona utrđuje se pitanje vođenja poslovnih knjiga Fonda, spoljne i unutrašnje revizije koja se odnosi na finansijske izveštaje Fonda kao i prekršaj zbog zloupotrebe povlašćenih informacija.

Agencija je dužna da imovinu Fonda vodi odvojeno od imobine Agencije (18a).

Radi obavljanja godišnje revizije finansijskih izveštaja Fonda, Agencija angažuje spoljnog revizora Spoljni revizor sačinjava izveštaj i daje mišljenje da li su godišnji finansijski izveštaji sačinjeni u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja odnosno međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i da li istinito i objektivno prikazuju finansijski položaj Fonda, rezultate poslovanja i novčane tokove. Izveštaj se dostavlja Savetu i Vladi preko ministarstva nadležnog za poslove ekonomije i regionalnog razvoja (18b).

Pored spoljne Agencija obavlja unutrašnja reviziju Fonda, u okviru posebne organizacione jedinice Agencije.

Unutrašnja revizija pruža nezavisno i objektivno mišljenje o pitanjima koja su predmet revizije, prati identifikaciju rizika i upravljanje tim rizikom, pruža pomoć u ostvarivanju ciljeva Fonda obavlja savetodavnu i druge aktivnost na unapređenju poslovanja Fonda. (18v).

Novčana kazna za prekršaj zbog zloupotrebe povlašćenih informacija za lice koje učini prekršaj iznosi od 50.000 do 150.000 din. (član 18g).

Uz član 12.

Član 12. kao i naredni članovi imaju karakter prelaznih i završnnih odredaba Predloga zakona. Prema odredbi ovog člana Agencija je pravni sledbenik Akcijskog fonda.

Kako je Agencija pravni sledbenik Akcijskog fonda na Agenciju se prenose akcije odnosno udeli iz portfelja Akcijskog fonda koji su tom fondu preneti po osnovu raskinutih ugovora, do dana stupanja na snagu ovog zakona. Ostale akcije iz portfelja Akcijskog fonda prenose se Akcionarskom fondu koji ih distribuira građanima.

Agencija preuzima prava obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu Akcijskog fonda.

Agencija preuzima potreban broj zaposlenih u  Akcijskom fondu. Zaposleni koji ne budu preuzeti, imaju prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Prava na otpremninu zaposleni koji ne budu preuzeti ostvaruju u Agenciji.

Uz član 13.

Ovim članom Predloga zakona se konstituiše obaveza za Centralni registar da po službenoj dužnosti izvršiti prenos akcija sa vlasnčkog računa Akcijskog fonda na vlasnički račun Agencije na osnovu rešenja koje mu dostavi Agencija.

Agencija nadležna za poslove registracije privrednih subjekata će po službenoj dužnosti izvršiti promenu vlasnika udela udela sa vlasnčkog računa Akcijskog fonda na vlasnički račun Agencije na osnovu rešenja koje mu dostavi Agencija.

Uz član 14.

Članom 14. Predloga zakona uređeno je pitanje usaglašavanja opštih akata. Agencija je dužna da usaglasi svoja opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca od dana  stupanja na snagu ovog zakona. 

Uz član 15.

Akcijski fond, osnovan Zakonom o Akcijskom fondu („Službeni glasnik RS”, br. 38/01 i 45/05), nastavlja sa radom po propisima po kojima je osnovan, a prestaje sa radom danom početka rada Fonda.

Uz član 16.

Kako se Akcijski fond pripojio Agenciji za privatizaciju to danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Akcijskom fondu („Službeni glasnik RS”, br. 38/01 i 45/05) i odredbe član 4. stav 1. tačka 2) i član 6.Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07).

Uz član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU ODNOSNO DOPUNjUJU

Sredstva za osnivanje i rad Agencije

Član 5.

Sredstva za osnivanje Agencije obezbeđuju se iz:

1) budžeta Republike Srbije;

2) donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica.

Sredstva za rad Agencije obezbeđuju se iz:

1) prihoda koje ostvari obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti;

2) donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;

2A) PROVIZIJE OD PRODAJE AKCIJA ODNOSNO UDELA U VLASNIšTVU AGENCIJE ODNOSNO AKCIJA I UDELA KOJI čINE IMOVINU INSTITUCIJE KOJA SE BAVI POSLOVIMA AKCIONARSKOG FONDA (U DALJEM TEKSTU: FOND);

3) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

VISINU PROVIZIJE IZ STAVA 2. TAčKA 2A) OVOG čLANA PROPISUJE MINISTAR NADLEžAN ZA POSLOVE EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA.

Poslovi Agencije

Član 6.

AGENCIJA OBAVLJA DELATNOST POSREDOVANJA U PRODAJI DRžAVNOG I DRUšTVENOG KAPITALA I IMOVINE U POSTUPKU PRIVATIZACIJE, KAO I POSLOVE:

1) PROMOCIJE PRIVATIZACIJE;

2) INICIRANJA PRIVATIZACIJE;

3) SPROVOđENJA PRIVATIZACIJE;

4) KONTROLE POSTUPKA PRIVATIZACIJE;

5) PRODAJE AKCIJA ODNOSNO UDELA čIJI SU ZAKONITI IMAOCI REPUBLIKA SRBIJA, FOND, FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, AKCIJE KOJE SU PRENETE REPUBLIčKOM FONDU NADLEžNOM ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZAPOSLENIH I AKCIJE ILI UDELE POSLE RASKIDA UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ODNOSNO IMOVINE ZAKLJUčENOG IZMEđU AGENCIJE I KUPCA KAPITALA.

PORED POSLOVA IZ STAV 1. OVOG čLANA AGENCIJA OBAVLJA I:

1) POSLOVE U IME I ZA RAčUN FONDA;

2) POSLOVE STEčAJNOG UPRAVNIKA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREđUJE STEčAJ;

3) POSLOVE LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREđUJE PRIVATIZACIJA;

4) POSLOVE PRODAJE NEPOKRETNOSTI U IME I ZA RAčUN PRODAVCA;

5) I DRUGE POSLOVE, U SKLADU SA ZAKONOM.”

Član 7.

U obavljanju poslova promocije privatizacije Agencija:

1) informiše javnost o subjektima privatizacije;

2) edukuje javnost o privatizaciji, I O PRENOSU I PROMETU AKCIJA BEZ NAKNADE NA GRAđANE I ZAPOSLENE I BIVšE ZAPOSLENE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREđUJE FOND;

3) daje informacije o potencijalnim kupcima, kapitalu, proizvodima, uslugama i radnoj snazi na domaćem tržištu;

4) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Član 9.

U obavljanju poslova sprovođenja privatizacije Agencija:

1) određuje metod privatizacije u subjektu privatizacije;

2) organizuje i sprovodi postupak prodaje putem javnog tendera;

3) predlaže tenderskoj komisiji izbor najpovoljnije ponude;

4) organizuje postupak prodaje putem javne aukcije;

5) po potrebi priprema dokumentaciju za privatizaciju metodom javnog tendera, program privatizacije odnosno program restrukturiranja;

6)organizuje postupak prodaje akcija prenetih na Akcijski fond;

6) sprovodi restrukturiranja u postupku privatizacije ili upućuje zahtev

nadležnom organu da sprovede restrukturiranje u postupku privatizacije;

7) objedinjuje i čuva dokumentaciju i podatke o sprovedenim javnim tenderima i javnim aukcijama;

8) pribavlja mišljenje organa teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave, prema mestu sedišta subjekta privatizacije;

9) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Organ teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave, dužan je da mišljenje iz tačke 9) IZ TAČKE 8) stav 1. ovog člana o pokrenutoj inicijativi za privatizaciju dostavi Agenciji u roku od 15 dana od dana dostavljanja inicijative na mišljenje.

ČLAN 11A

U POSLOVIMA PRODAJE AKCIJA ODNOSNO UDELA AGENCIJA PRODAJE AKCIJE ODNOSNO UDELE čIJI SU ZAKONITI IMAOCI REPUBLIKA SRBIJA, FOND, FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, AKCIJE KOJE SU PRENETE REPUBLIčKOM FONDU NADLEžNOM ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZAPOSLENIH KAO I AKCIJE ILI UDELE POSLE RASKIDA UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ODNOSNO IMOVINE ZAKLJUčENOG IZMEđU AGENCIJE I KUPCA KAPITALA.

SREDSTVA OD PRODAJE AKCIJA, ODNOSNO UDELA I NAPLAćENIH DIVIDENDI FONDA UPLAćUJU SE NA POSEBAN RAčUN OTVOREN ZA TE NAMENE KOD POSLOVNE BANKE I KORISTE SE ZA ISPLATU NOVČANE NAKNADE GRAĐANIMA ODNOSNO OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA FONDA.

SREDSTVA OD PRODAJE AKCIJA, ODNOSNO UDELA I NAPLAćENIH DIVIDENDI REPUBLIčKOG FONDA NADLEžNOG ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZAPOSLENIH PRENOSE SE NA UPLATNI RAčUN TOG FONDA.

SREDSTVA OD PRODAJE AKCIJA, ODNOSNO UDELA I NAPLAćENIH DIVIDENDI FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, PRENOSE SE NA PODRAčUN TOG FONDA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAčUNA TREZORA.

TROšKOVI AGENCIJE U POSTUPKU PRODAJE AKCIJA, ODNOSNO UDELA IZ STAVA 1. OVOG čLANA IZMIRUJU SE U VISINI REALNIH TROšKOVA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE AKCIJA, ODNOSNO UDELA PRE UPLATE TIH SREDSTAVA NA UPLATNI RAčUN BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ODNOSNO NA POSEBAN RAčUN KOD POSLOVNE BANKE.

REALNI TROšKOVI PRODAJE AKCIJA ODNOSNO UDELA IZ STAVA 4. OVOG čLANA OBUHVATAJU IZDATKE VEZANE ZA TROšKOVE: TRžIšTA HARTIJA OD VREDNOSTI, ANGAžOVANJA BROKERSKO-DILERSKOG DRUšTVA I OVLAšćENE BANKE, CENTRALNOG REGISTRA, JAVNOG OGLAšAVANJA, POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, PROVIZIJU KAO I DRUGE TROšKOVE.

AGENCIJA NAPLAćUJE DIVIDENDU PO OSNOVU AKCIJA KOJIMA RASPOLAžE.

ČLAN 11B

AKCIJE IZ čLANA 11A OVOG ZAKONA SU OBIčNE AKCIJE.

PRAVO GLASA PO OSNOVU AKCIJA IZ STAVA 1. OVOG čLANA, AGENCIJA KORISTI PRILIKOM DONOšENJA ODLUKE O:

1) SMANJENJU, ODNOSNO POVEćANJU KAPITALA AKCIONARSKOG DRUšTVA;

2) REORGANIZACIJI AKCIONARSKOG DRUšTVA;

3) ZALAGANJU STVARI, USPOSTAVLJANJU HIPOTEKE I U DRUGIM SLUčAJEVIMA OPTEREćIVANJA IMOVINE;

4) DAVANJU ILI UZIMANJU IMOVINE U DUGOROčNI ZAKUP;

5) PORAVNANJU SA POVERIOCIMA;

6) STICANJU, ODNOSNO RASPOLAGANJU NEPOKRETNOM IMOVINOM I IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI.

AKCIONARSKO DRUšTVO JE DUžNO DA ZATRAžI OD AGENCIJE IZJAšNJENJE O KORIšćENJU PRAVA GLASA NA SEDNICI SKUPšTINE AKCIONARA NA KOJOJ SE DONOSI ODLUKA IZ STAVA 2. OVOG čLANA, NAJKASNIJE 15 DANA PRE DONOšENJA TE ODLUKE.

AKO SE AGENCIJA NE IZJASNI O ODLUCI IZ STAVA 2. OVOG čLANA DO DANA DONOšENJA ODLUKE, SMATRAćE SE DA JE PRISUSTVOVALA SEDNICI SKUPšTINE AKCIONARA I GLASALA PROTIV DONOšENJA TE ODLUKE.

ODLUKA DONETA SUPROTNO STAVU 3. OVOG čLANA NIšTAVA JE.

NAčIN IZJAšNJAVANJA AGENCIJE PO OSNOVU PRENETIH AKCIJA IZ STAVA 1. OVOG čLANA BLIžE PROPISUJE MINISTAR NADLEžAN ZA POSLOVE EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA.

ODREDBE OVOG čLANA SHODNO SE PRIMENJUJU I NA UDELE.

PRIVREDNA DRUšTVA U KOJIMA FOND IMA AKCIJE DUžNA SU DA NA ZAHTEV AGENCIJE U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA DOSTAVE PROSPEKT TRžIšTU HARTIJA OD VREDNOSTI I ZAKLJUčE UGOVOR SA TRžIšTEM HARTIJA OD VREDNOSTI O LISTINGU I KOTACIJI, ODNOSNO OBEZBEDE USLOVE ZA TRGOVANJE AKCIJAMA NA TRžIšTU HARTIJA OD VREDNOSTI.

AKO PRIVREDNO DRUšTVO NE POSTUPI PO ZAHTEVU AGENCIJE IZ STAVA 8. OVOG čLANA ILI PO PISMENOJ INICIJATIVI AKCIONARA KOJI IMAJU NAJMANJE JEDNU DESETINU OSNOVNOG KAPITALA IZDAVAOCA, TRGOVINA AKCIJAMA SE ODVIJA NA FINANSIJSKOJ BERZI BEZ PROSPEKTA.

ČLAN 11V

AGENCIJA TRGUJE AKCIJAMA ODNOSNO UDELIMA U SKLADU SA PROGRAMOM FONDA.

AKCIJAMA IZ STAVA 1. OVOG čLANA TRGUJE SE NA TRžIšTU HARTIJA OD VREDNOSTI.

IZUZETNO OD STAVA 2. OVOG čLANA AKCIJAMA FONDA MOžE SE TRGOVATI VAN TRžIšTA HARTIJA OD VREDNOSTI PUTEM JAVNE PONUDE, U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREđUJE TRžIšTE HARTIJA OD VREDNOSTI METODOM JAVNOG TENDERA ILI JAVNE AUKCIJE I PRIHVATANJEM PONUDE ZA PREUZIMANJE.

NA POSTUPAK PRODAJE METODOM JAVNOG TENDERA ILI JAVNE AUKCIJE IZ STAVA 3. OVOG čLANA, PRIMENJUJU SE PROPISI KOJIMA SE UREđUJE PRIVATIZACIJA A PRIHVATANJE PONUDE ZA PREUZIMANJE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREđUJE PREUZIMANJE AKCIONARSKIH DRUšTAVA.

ODLUKU O TRGOVANJU AKCIJAMA VAN TRžIšTA HARTIJA OD VREDNOSTI, DONOSI SAVET FONDA AKO OCENI DA JE TO POVOLJNIJE.

ISTOVREMENO SA PONUDOM ZA PRODAJU AKCIJA METODOM JAVNOG TENDERA, MOGU SE NUDITI NA PRODAJU I AKCIJE POJEDINAčNIH AKCIONARA PRAVNOG LICA čIJE SE AKCIJE NUDE NA PRODAJU, RADI PRODAJE VEćINSKOG PAKETA AKCIJA.

UDEO čIJA JE KNJIGOVODSTVENA VREDNOST, PREMA POSLEDNJEM FINANIJSKOM IZVEšTAJU, MANJA OD 200.000 DINARA PRODAJE SE U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREđUJU PRIVREDNA DRUšTVA.

AGENCIJA JE DUŽNA DA U POSTUPKU TRGOVINE AKCIJA POšTUJE PRINCIPE JAVNOSTI I NEDISKRIMINACIJE.

VLADA BLIžE UREđUJE POSTUPAK I NAčIN PRODAJE AKCIJA I UDELA METODOM JAVNE AUKCIJE.

ČLAN 11G

U OBAVLJANJU POSLOVA U IME I ZA RAČUN FONDA, AGENCIJA:

1) SE STARA O AKCIJAMA ODNOSNO UDELIMA KOJI čINE IMOVINU FONDA I NOVčANIM SREDSTVIMA FONDA;

2) PRENOSI BEZ NAKNADE AKCIJE ODNOSNO UDELE FONDA NA LICA KOJA SU U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UREđUJE PRAVO NA BESPLATNE AKCIJE I NOVčANU NAKNADU KOJU GRAđANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE STEKLA STUTUS NOSILACA PRAVA;

3) PRODAJE AKCIJE ODNOSNO UDELE KOJI ČINE IMOVINU FONDA;

4) VRšI ADMINISTRATIVNE I MARKETINšKE POSLOVE I AKTIVNOSTI;

5) PREDLAžE SAVETU FONDA PRAVILA POSLOVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U IME I ZA RAčUN FONDA I DRUGE AKTE ZNAčAJNE ZA RAD FONDA;

6) I DRUGE POSLOVE ZA POTREBE FONDA U SKLADU SA ZAKONOM I OPšTIM AKTIMA TOG FONDA.

PRAVILIMA POSLOVANJA IZ STAVA 1. TAČKA 5. OVOG ZAKONA UREđUJU SE NAROčITO:

1) USLOVI I NAčIN OBAVLJANJA POSLOVA U IME I ZA RAčUN FONDA;

2) MEđUSOBNI ODNOSI AGENCIJE I FONDA;

3) ADMINISTRATIVNE I RAčUNOVODSTVENE PROCEDURE;

4) KONTROLNE I SIGURNOSNE MERE ZA OBRADU PODATAKA I NJIHOVO čUVANJE;

5) SISTEM INTERNE KONTROLE;

6) MERE ZA SPREčAVANJE ZLOUPOTREBE PRIVILEGOVANIH INFORMACIJA;

7) DRUGA PITANJA OD ZNAčAJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U IME I ZA RAčUN FONDA.

ČLAN 11D

U POSLOVIMA STEčAJNOG UPRAVNIKA AGENCIJA SPROVODI POSTUPAK STEčAJA KADA JE IMENOVANA ZA STEčAJNOG UPRAVNIKA NAD PRAVNIM LICEM KOJE JE U VEćINSKOJ DRžAVNOJ ODNOSNO DRUšTVENOJ SVOJINI, U SKLADU SA ZKONOM KOJIM SE UREđUJE STEčAJ.

ČLAN 11Đ

U POSLOVIMA LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA AGENCIJA POKREćE I SPROVODI POSTUPAK PRINUDNE LIKVIDACIJE SUBJEKATA PRIVATIZACIJE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREđUJE PRIVATIZACIJA.

LIKVIDACIONI UPRAVNIK IMA PRAVO NA POSEBNU NAKNADU OSTVARENU PRODAJOM IMOVINE (PROVIZIJA).

VISINU PROVIZIJE IZ STAVA 1. OVOG čLANA PROPISUJE MINISTAR NADLEžAN ZA POSLOVE EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA.

ČLAN 11E

U POSLOVIMA PRODAJE NEPOKRETNOSTI U IME I ZA RAčUN PRODAVCA AGENCIJA PRODAJE NEPOKRETNU IMOVINU POD USLOVIMA I NA NAčIN SADRžAN U OVLAšćENJU ZA PRODAJU TE IMOVINE DATOG OD STRANE PRODAVCA.

Organi

Član 12.

Organi agencije su: upravni odbor, nadzorni odbor i direktor.

Članove upravnog odbora i nadzornog odbora imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, od kojih najmanje jednog na predlog organa teritorijalne autonomije.

Članovi upravnog ODBORA i nadzornog odbora, kao i direktor imenuju se na period od četiri godine.

Član 14.

Nadzorni odbor ima predsednika i četiri člana.

Nadzorni odbor:

1) pregleda završni račun i izveštaje o poslovanju i utvrđuje da li su sačinjeni u

skladu sa propisima;

2) donosi poslovnik o radu;

3) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

O rezultatima izvršenog nadzora, nadzorni odbor Agencije tromesečno obaveštava ministarstvo nadležno za poslove privatizacije koje u roku od 15 dana od dana prijema izveštaja obaveštava Vladu Republike Srbije.

ZABRANA ZLOUPOTREBE POVLAšćENIH INFORMACIJA

ČLAN 16A

LICA U AGENCIJI KOJA RASPOLAžU POVLAšćENIM INFORMACIJAMA NE SMEJU DA IH UPOTREBE RADI STICANJA IMOVINSKE KORISTI ILI DRUGIH POGODNOSTI ZA SEBE I TREćA LICA.

POVLAšćENA INFORMACIJA IZ STAVA 1. OVOG čLANA JESTE INFORMACIJA O TAčNO ODREđENIM čINJENICAMA KOJE NISU POZNATE U JAVNOSTI, U VEZI S JEDNIM ILI VIšE SUBJEKATA PRIVATIZACIJE, ODNOSNO SA NJEGOVIM AKCIJAMA KOJE SE JAVNO NUDE NA TRžIšTU, KOJA BI, DA JE POZNATA JAVNOSTI, UTICALA NA NJIHOVU CENU.

LICIMA IZ STAVA 1. OVOG čLANA SMATRAJU SE SVA LICA KOJA SU U OBAVLJANJU SVOJIH RADNIH DUžNOSTI ILI FUNKCIJA SAZNALA ZA POVLAšćENE INFORMACIJE.

EVIDENCIJA I PRAVO UVIDA

ČLAN 17A

AGENCIJA VODI EVIDENCIJU AKCIJA ODNOSNO UDELA U NJENOM VLASNIšTVU KAO I EVIDENCIJU AKCIJA I UDELA FONDA, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREđUJE TA EVIDENCIJA.

AGENCIJA MOžE OD CENTRALNOG REGISTRA DOBITI EVIDENCIJU AKCIONARA U AKCIONARSKIM DRUšTVIMA U KOJIMA RASPOLAžE AKCIJAMA U SKLADU SA ZAKONOM.

ČLAN 17B

AGENCIJA JE DUžNA DA U SRESTVIMA JAVNOG INFORMISANJA I NA SAJTU AGENCIJE DVA PUTA GODIšNJE, ZAKLJUčNO SA 30. JUNOM ODNOSNO 31. DECEMBROM TEKUćE GODIINE ZA TU GODINU INFORMIšE GRAđANE O VREDNOSTI IMOVINE FONDA, STRUKTURI IMOVINE FONDA I OSTALIM PODACIMA OD ZNAčAJA ZA FORMIRANJE CENE AKCIJA.

Nadzor

Član 18.

Nadzor nad radom Agencije vrši ministarstvo nadležno za poslove privatizacije.

VLADA PODNOSI GODIšNJI IZVEšTAJ O POSLOVANJU FONDA NARODNOJ SKUPšTINI REPUBLIKE SRBIJE.

VOđENJE POSLOVNIH KNJIGA I SPOLJNA I UNUTRAšNJA REVIZIJA

ČLAN 18A

IMOVINA FONDA VODI ODVOJENO OD IMOVINE AGENCIJE.

AGENCIJA JE DUžNA DA, ODVOJENO OD SVOJIH, VODI POSLOVNE KNJIGE I SASTAVLJA FINANSIJSKE IZVEšTAJE FONDA.

ČLAN 18B

RADI OBAVLJANJA GODIšNJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEšTAJA FONDA, AGENCIJA ANGAžUJE SPOLJNOG REVIZORA.

SPOLJNI REVIZOR SAčINJAVA IZVEšTAJ I DAJE MIšLJENJE DA LI SU GODIšNJI FINANSIJSKI IZVEšTAJI SAčINJENI U SKLADU SA MEđUNARODNIM STANDARDIMA FINANSIJSKOG IZVEšTAVANJA ODNOSNO MEđUNARODNIM RAčUNOVODSTVENIM STANDARDIMA, ZAKONOM KOJIM SE UREđUJE RAčUNOVODSTVO I REVIZIJA I DA LI ISTINITO I OBJEKTIVNO PRIKAZUJU FINANSIJSKI POLOžAJ FONDA, REZULTATE POSLOVANJA I NOVčANE TOKOVE FONDA ZA TU GODINU.

IZVEšTAJ IZ STAVA 2. OVOG čLANA DOSTAVLJA SE SAVETU FONDA I VLADI PREKO MINISTARSTVA NADLEžNOG ZA POSLOVE EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA.

ČLAN 18V

AGENCIJA OBAVLJA UNUTRAšNJA REVIZIJU FONDA, U OKVIRU POSEBNE ORGANIZACIONE JEDINICE AGENCIJE.

ORGANIZACIONA JEDINICA IZ STAVA 1. OVOG čLANA IMA NAJMANJE JEDNOG ZAPOSLENOG KOJI IMA ZVANJE UTVRđENO ZAKONOM KOJIM SE UREđUJE REVIZIJA I DRUGIM PROPISIMA IZ TE OBLASTI.

UNUTRAšNJA REVIZIJA PRUžA NEZAVISNO I OBJEKTIVNO MIšLJENJE O PITANJIMA KOJA SU PREDMET REVIZIJE, PRATI IDENTIFIKACIJU RIZIKA I UPRAVLJANJE TIM RIZIKOM, PRUžA POMOć U OSTVARIVANJU CILJEVA FONDA OBAVLJA SAVETODAVNU AKTIVNOST NA UNAPREđENJU POSLOVANJA FONDA KAO I POSTOJEćEG NAčINA UPRAVLJANJA I RUKOVOđENJA PROCESIMA, UTVRđUJE DA LI SE POSLOVNE KNJIGE I DRUGA DOKUMENTA FONDA VODE UREDNO I U SKLADU SA PROPISIMA, OBAVLJA I DRUGE POSLOVE KOJI SE ODNOSE NA UNUTRAšNJU REVIZIJU.

PREKRšAJI ZBOG ZLOUPOTREBE POVLAšćENIH INFORMACIJA

ČLAN 18G

NOVčANOM KAZNOM OD 50.000 DO 150.000 DINARA KAZNIćE SE ZA PREKRšAJ LICE U AGENCIJI čLANA 16A KOJE POVLAšćENU INFORMACIJU IZ TOG čLANA UPOTREBI RADI STICANJA IMOVINSKE KORISTI ILI DRUGIH POGODNOSTI ZA SEBE I TREćA LICA.

ČLAN 12.

AGENCIJA JE PRAVNI SLEDBENIK AKCIJSKOG FONDA.

NA AGENCIJU SE PRENOSE AKCIJE ODNOSNO UDELI IZ PORTFELJA AKCIJSKOG FONDA KOJI SU TOM FONDU PRENETI PO OSNOVU RASKINUTIH UGOVORA, DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

AGENCIJA PREUZIMA PRAVA OBAVEZE, PREDMETE, OPREMU, SREDSTVA ZA RAD I ARHIVU AKCIJSKOG FONDA.

AGENCIJA PREUZIMA POTREBAN BROJ ZAPOSLENIH U  AKCIJSKOM FONDU.

ZAPOSLENI KOJI NE BUDU PREUZETI, U SMISLU STAVA 1. OVOG čLANA, IMAJU PRAVA ZAPOSLENIH ZA čIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREđUJE RAD.

PRAVA IZ STAVA 2. OVOG čLANA ZAPOSLENI OSTVARUJU U AGENCIJI.

ČLAN 13.

CENTRALNI REGISTAR ćE PO SLUžBENOJ DUžNOSTI IZVRšITI PRENOS AKCIJA SA VLASNčKOG RAčUNA AKCIJSKOG FONDA NA VLASNIčKI RAčUN AGENCIJE NA OSNOVU REšENJA KOJE MU DOSTAVI AGENCIJA.

AGENCIJA NADLEžNA ZA POSLOVE REGISTRACIJE PRIVREDNIH SUBJEKATA ćE PO SLUžBENOJ DUžNOSTI IZVRšITI PRENOS UDELA SA AKCIJSKOG FONDA NA AGENCIJU NA OSNOVU REšENJA KOJE MU DOSTAVI AGENCIJA.

ČLAN 14.

AGENCIJA JE DUžNA DA USAGLASI SVOJA OPšTA AKTA SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA U ROKU OD TRI MESECA OD DANA  STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA. 

ČLAN 15.

AKCIJSKI FOND, OSNOVAN ZAKONOM O AKCIJSKOM FONDU („SLUžBENI GLASNIK RS”, BR. 38/01 I 45/05), NASTAVLJA SA RADOM PO PROPISIMA PO KOJIMA JE OSNOVAN, A PRESTAJE SA RADOM DANOM POčETKA RADA FONDA.

ČLAN 16.

DANOM STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJE DA VAžI ZAKON O AKCIJSKOM FONDU („SLUžBENI GLASNIK RS”, BR. 38/01 I 45/05) I ODREDBE čLAN 4. STAV 1. TAčKA 2) I čLAN 6. ZAKONA O PRIVATIZACIJI („SLUžBENI GLASNIK RS ”, BR. 38/01, 18/03, 45/05 I 123/07).

ČLAN 17.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUžBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Ostavite komentar