Predlog zakona o preuzimanju obaveza privrednog društva Air Serbia a.d. Beograd prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O PREUZIMANJU OBAVEZA PRIVREDNOG DRUŠTVA AIR SERBIA AD BEOGRAD PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA PO OSNOVU IZVRŠENIH USLUGA I ISPORUČENIH ROBA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG

REPUBLIKE SRBIJE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način i dinamika izmirenja obaveza Republike Srbije nastalih po osnovu preuzimanja obaveza privrednog društva Air Serbia a.d. Beograd prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba, kao i način obezbeđenja sredstava za ove namene.

Republika Srbija u javni dug preuzima i obaveze koje je privredno društvo Air Serbia a.d. Beograd izmirilo prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba iz stava 1. ovog člana i obavezuje se da ista sredstva refundira privrednom društvu Air Serbia a.d. Beograd.

Iznos obaveza

Član 2.

Republika Srbija preuzima kao javni dug Republike Srbije obaveze iz člana 1. ovog zakona, a u skladu sa Programom mera za izmirivanje obaveza privrednog društva Air Serbia a.d. Beograd prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba sa stanjem na dan 31. decembar 2013. godine.

Obaveze iz stava 1. ovog člana izvršiće se u orginalnoj valuti, i to u iznosu do 9.349.334.841,05 dinara, a transakcije u inostranoj valuti izvršiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja, i to: 23.540.644,42 evra, 74.730.704,93 američkih dolara, 572.327,91 dirhama (UAE), 2.611,37 australijskih dolara, 185.151,39 konvertibilnih maraka (BiH), 472,13 bugarskih leva, 3.010,49 kanadskih dolara, 361.028,55 švajcarskih franaka, 736.164,46 danskih kruna, 415.451,40 britanskih funti, 461.332,00 makedonskih denara, 1.631,00 norveških kruna, 1.305.943,45 ruskih rubalja, 1.143.632,64 švedskih kruna, 117.935,00 rijala (Saudijska Arabija), 7.692,71 tunižanskih dinara i 614,84 turskih lira.  

Sredstva za izmirenje obaveza

Član 3.

Sredstva za izmirenje obaveza iz člana 2. ovog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Način i dinamika izmirenja obaveza

Član 4.

Obaveze iz člana 2. ovog zakona prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba po osnovu zaključenih ugovora i prema privrednom društvu Air Serbia a.d. Beograd, Republika Srbija isplatiće u dve rate prema sledećoj dinamici:

– do 31. decembra 2014. godine – u visini 1/2 ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

– do 31. marta 2015. godine – u visini 1/2 ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona.

Izmirenje obaveza

Član 5.

Izmirenje obaveza prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba, kao i prema privrednom društvu Air Serbia a.d. Beograd izvršiće Ministarstvo finansija – Uprava za javni dug, u skladu sa članom 4. ovog zakona.

Završna odredba

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Saradnja između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata otpočela je potpisivanjem Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je zaključen 17. februara 2013. godine, a potvrđen od strane Narodne skupštine Republike Srbije 15. marta 2013. godine. Ovim sporazumom je predviđeno da će strane podsticati i promovisati saradnju između dve zemlje po principima prijateljstva, punog poštovanja suvereniteta dve zemlje i zajedničkih interesa u skladu sa važećim nacionalnim zakonodavstvom, međunarodnim pravom i odredbama tog sporazuma.

Okvirnim ugovorom o transakciji između Vlade Republike Srbije, Etihad Airways PJSC i Air Serbia a.d. Beograd, koji je potpisan 1. avgusta 2013. godine, definisana su prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o ulaganjima, Ugovorom između akcionara, Ugovorom o uslugama podrške i Ugovorom o konsultantskim uslugama, koji su svi potpisani 1. avgusta 2013. godine, definisani su svi aspekti saradnje između Vlade Republike Srbije, Etihad Airways PJSC i Air Serbia a.d. Beograd.

Pravni okvir kojim se definišu napred navedeni odnosi između tri strane, ima za osnovni cilj da privredno društvo za vazdušni saobraćaj Air Serbia a.d. Beograd posluje samostalno i postane međunarodno konkurentan nacionalni avioprevoznik, koji ostaje u većinskom državnom vlasništvu.

Značaj saradnje sa Etihad Airways PJSC ogleda se prvenstveno u mogućnosti da se u daljem razvoju nacionalnog avioprevoznika koristi iskustvo kompanije koja predstavlja međunarodni prepoznatljivo ime i jednog od najvećih globalnih avio prevoznika. Ugovorima su definisane aktivnosti koje se moraju realizovati kako bi se nacionalni avioprevoznik uspešno transformisao na održivoj osnovi u uspešnu i rentabilnu avio-kompaniju, kroz permanentno poboljšanje ponude usluga u avio- prevozu (kroz integrisanu putničku mrežu i usklađene funkcije distribucije i prodaje), ponovno uspostavljanje teretnog saobraćaja, stvaranja ubedljivije ponude usluga u cilju podsticanja dolaznog saobraćaja u Republiku Srbiju, postizanja značajnijih ušteda na troškovima i uspostavljanja korporativne kulture rukovodstva Društva i zaposlenih usmerene na rezultate projektovane Strateškim planom i biznis planovima.

Vlada Republike Srbije prepoznala je potrebu stalne podrške vezane za finansijsku sposobnost zajedničkog društva, i u skladu sa čl. 2.5.1, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.10, 2.5.11, 2.5.12 i 2.5.13 Okvirnog ugovora o transakciji Vlada Republike Srbije obavezala se da će preuzeti sve obaveze Air Serbia a.d. Beograd, bilo kog člana Air Serbia grupe, uključujući Air Serbia catering (prethodno JAT Ketering) prema poveriocima čija potraživanja datiraju od ranije, poveriocima čija su potraživanja u knjigama Društva i druge obaveze uključujući one nastale u redovnom toku poslovanja pre datuma zatvaranja.

Air Serbia a.d. Beograd je dostavila pregled obaveza koje je neophodno da Republika Srbija preuzme, a shodno finansijskim izveštajima čiju je reviziju izvršila revizorska kuća KPMG d.o.o. Beograd i dostavila mišljenje da finansijski izveštaji prikazuju istinitio i fer stanje konsolidovane finansijske pozicije ovog privrednog društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-15089/2014-3 od 11. decembra 2014. godine utvrđen je Program mera za izmirivanje obaveza privrednog društva Air Serbia a.d. Beograd prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba sa stanjem na dan 31. decembar 2013. godine, kojim je definisan tačan iznos obaveza i spisak pravnih i fizičkih lica, čija će potraživanja biti regulisana putem preuzimanja obaveza u javni dug od strane Republike Srbije.

Ukupan iznos obaveza koje se preuzimaju od strane Republike Srbije iznosi prema kursnoj listi Narodne banke Srbije na dan 30. septembar 2014. godine 19.302.535.814,12 dinara, od čega se na obaveze koje su već regulisane od strane Air Serbia a.d. Beograd odnosi 2.626.637.925,81 dinara. U cilju efikasnijeg servisiranja dugovanja koja se preuzimaju, jedan deo obaveza će servisirati Republika Srbija direktnim plaćanjem sledećim poveriocima Air Serbia a.d. Beograd – Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd, Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Jat tehnika d.o.o. Beograd, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore – SMATSA d.o.o. Beograd, Beogradska banka a.d. Beograd u stečaju, Investbanka a.d. Beograd u stečaju i Narodna banka Srbije, obaveze prema ostalim pravnim i fizičkim licima regulisaće Air Serbia a.d. Beograd nakon prenosa sredstava iz budžeta Republike Srbije. Da bi privredno društvo Air Serbia a.d. Beograd funkcionisalo, rukovodstvo ovog privrednog društva nije čekalo izmirivanje obaveza od strane Republike Srbije, već je izmirilo obaveze, te iz tog razloga Republika Srbija će refundirati te isplate Air Serbia a.d. Beograd. Na druga pravna i fizička lica čija potraživanja će regulisati Air Serbia a.d. Beograd odnosi se prema kursnoj listi Narodne banke Srbije na dan 30. septembar 2014. godine 809.394.645,00 dinara.

Odnos između Air Serbia a.d. Beograd i Republike Srbije nakon stupanja na snagu ovog zakona definisaće se posebnim ugovorom sa ciljem ispunjavanja odredaba Ugovora o uslugama podrške zaključenog između Vlade Republike Srbije, Etihad Airways PJSC i Air Serbia a.d. Beograd. Na ovaj način će se omogućiti donošenje odluka o otpisu potraživanja nastalih po osnovu ovog programa u periodu od 2015. do 2018. godine, a u skladu sa odredbama Ugovora o uslugama podrške.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. stav 1. Predloga zakona predviđa se način i dinamika izmirivanja obaveza Republike Srbije prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba.

Odredbom člana 1. stav 2. Predloga zakona predviđa se da Republika Srbija u javni dug preuzima i obaveze koje je privredno društvo Air Serbia a.d. Beograd izmirilo prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba iz stava 1. ovog člana, kao i obaveza da se ista sredstva refundiraju privrednom društvu Air Serbia a.d. Beograd.

Odredbama člana 2. Predloga zakona predviđa se iznos preuzetih obaveza.

Odredbom člana 3. Predloga zakona predviđeno je da će se sredstva za izmirenje obaveza iz ovog zakona obezbeđivati u budžetu Republike Srbije.

Odredbama člana 4. Predloga zakona predviđa se način i dinamika izmirenja obaveza.

Odredbom člana 5. Predloga zakona predviđa se način izmirenja obaveza.

Odredbom člana 6. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je neophodno što pre preduzeti mere kako bi se započelo sa izmirenjem dugovanja prema privrednim društvima, a koje su neophodne kako iz finansijskih tako i iz bezbednosnih razloga.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja sadržan je u članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da zakon stupa na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njegovog donošenja.

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja nalaze se u tome da je u što hitnijem roku potrebno isplatiti zaostale obaveze privrednim društvima koja imaju potraživanja prema privrednom društvu Air Serbia a.d. Beograd, kako bi na taj način privredno društvo Air Serbia a.d. Beograd u što kraćem roku izvršilo finansijsku konsolidaciju, kako bi moglo samostalno da obavlja svoju delatnost i postane međunarodno konkurentan nacionalni avioprevoznik.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

PREDLOGA ZAKONA O PREUZIMANJU OBAVEZA PRIVREDNOG DRUŠTVA AIR SERBIA AD BEOGRAD PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA PO OSNOVU IZVRŠENIH USLUGA I ISPORUČENIH ROBA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU OBAVEZA PRIVREDNOG DRUŠTVA AIR SERBIA AD BEOGRAD PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA PO OSNOVU IZVRŠENIH USLUGA I ISPORUČENIH ROBA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE

PROPOSED LAW OF TAKE-OVER THE OBLIGATIONS OF THE COMPANY AIR SERBIA AD BELGRADE TOWARDS LEGAL AND PHYSICAL ENTETIES IN RESPECT OF EXECUTED SERVICES AND DELIVERED GOODS AND CONVERTING THESE OBLIGATIONS INTO THE PUBLIC DEBT OF SERBIA

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnosi na normativnu saržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje relevantni propisi Evropske unije sa kojima je potrebno uskladiti odredbe Predloga zakona o preuzimanju obaveza privrednog društva Air Serbia a.d. Beograd prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona o preuzimanju obaveza privrednog društva Air Serbia a.d. Beograd prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar