Predlog zakona o izmenama Zakona o akcizama (sa tabelom usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1.

U Zakonu o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09 i 31/09), u članu 17. stav 1. reči: „godišnje stopom rasta cena na malo” zamenjuju se rečima: „godišnjim indeksom potrošačkih cena”.

U stavu 4. reči: „godišnjom stopom rasta cena na malo” zamenjuju se rečima: „godišnjim indeksom potrošačkih cena”.

Član 2.

U članu 40a stav 1. menja se i glasi:

„Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji plaća se akciza, i to:

1) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine u iznosu od 26,00 din/pak;

2) od 1. januara 2012. godine u iznosu od 30,00 din/pak.”

Član 3.

U članu 40v stav 1. reči: „rastom cena na malo” zamenjuju se rečima: „godišnjim indeksom potrošačkih cena”.

Član 4.

Usklađivanje iznosa akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1, na alkoholna pića iz čl. 12. i 12a i na cigare i cigarilose iz člana 40g Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09 i 31/09), izvršiće se u januaru 2011. godine stopom rasta cena na malo u 2010. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Ovlašćuje se Vlada da objavi iznose akciza iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize iz člana 2. ovog zakona izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2011. godine.

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNO-PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač. 6) i 15) Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona jesu postizanje ciljeva u domenu politike akciza, kao što su dalja postepena harmonizacija akcizne politike sa propisima i standardima Evropske unije, smanjenje pojava sive ekonomije u prometu cigareta i samim tim, obezbeđivanje stabilnijeg priliva sredstava od akciza u republički budžet.

Harmonizacija akcizne politike ispoljava se, pre svega, u daljem usaglašavanju sa sistemom oporezivanja cigareta akcizom u Evropskoj uniji, u smislu povećanja ukupnog akciznog opterećenja cigareta, imajući u vidu da prema opštem pravilu iz Direktive Saveta br. 92/79/EEZ, 99/81/EEZ i 02/10EC ukupno akcizno opterećenje (specifična akciza + proporcionalna akciza) ne sme biti ispod 57% maloprodajne cene jedne paklice cigareta u kategoriji cigareta sa najpopularnijom cenom i da ukupna akciza ne može biti niža od 64€ na 1000 komada cigareta u kategoriji cigareta sa najpopularnijom cenom. Ovim zakonom, predlaže se izmena postojećeg sistema oporezivanja cigareta akcizom, u smislu povećanja specifične akcize, čime se obezbeđuje dalje približavanje pomenutim standardima EU. Na ovaj način obezbediće se povećanje prihoda od akcize na cigarete, s obzirom da bi budžetski prihod u velikoj meri bio nezavisan od cenovne politike proizvođača, odnosno uvoznika cigareta. Istovremeno, na ovaj način, tržište se štiti od jeftinijih cigareta lošeg kvaliteta, čime se utiče na smanjenje potrošnje cigareta i sprovodi Okvirna konvencije o kontroli duvana. Utvrđivanjem akcizne strukture na cigarete do 2012. godine, svim učesnicima na tržištu garantuje se stabilnost i predvidivost, a što, kao očekivanu posledicu, treba da ima održivost investicija i zaposlenosti u domaćoj duvanskoj industriji. Predložene mere odgovaraju kako domaćem proizvođaču cigareta, tako i uvozniku cigareta, a državi obezbeđuju održivost prihoda.

Postizanje planiranih ciljeva moguće je jedino ostvariti izmenama i dopunama zakona.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

S obzirom da Republički zavod za statistiku počev od 1. januara 2011. godine, a u skladu sa usvojenom strategijom razvoja statističkog sistema, prekida sa objavljivanjem podataka o rastu cena na malo, već prelazi na objavljivanje indeksa potrošačkih cena, ovim članom predlaže se da se dinarski iznosi akciza na derivate nafte i alkoholna pića usklađuju godišnjim indeksom potrošačkih cena, umesto godišnjom stopom rasta cena na malo.

Uz član 2.

Predlažu se novi iznosi specifične akcize na cigarete, po periodima primene do 2012. godine, i dalje.

Uz član 3.

S obzirom da Republički zavod za statistiku počev od 1. januara 2011. godine, a u skladu sa usvojenom strategijom razvoja statističkog sistema, prekida sa objavljivanjem podataka o rastu cena na malo, već prelazi na objavljivanje indeksa potrošačkih cena, ovim članom predlaže se da se dinarski iznosi akciza na cigarete i cigare i cigarilose usklađuju godišnjim indeksom potrošačkih cena, umesto godišnjom stopom rasta cena na malo.

Uz član 4.

Ovim članom predlaže se da će se, izuzetno, u januaru 2011. godine usklađivanje iznosa akcize na derivate nafte, alkoholna pića i cigare i cigarilose izvršiti u januaru 2011. godine stopom rasta cena na malo u 2010. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Ovlašćuje se Vlada da objavi usklađene iznose akciza.

Uz član 5.

Ovim članom precizira se vreme kada će se izvršiti prvo naredno usklađivanje specifičnih iznosa akcize na cigarete sa indeksom potrošačkih cena u 2011. godini.

Uz član 6.

Ovim članom propisuje se dan stupanja na snagu ovog zakona.

IV. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

             V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 52/10). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se stvore uslovi za realizaciju planiranog trenda prikupljanja prihoda od akciza u republičkom budžetu.

   

VI ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Predloženim izmenama zakona (povećanjem specifične akcize na cigarete za 2,50 din/pak. u odnosu na poslednji usklađeni iznos akcize od 21,33 din/pak. koji bi se primenjivao od 1. januara 2011. godine, a koji bi bio uvećan za stopu rasta cena na malo za 2010. godinu, ostvarili bi se veći prihodi od akcize na cigarete za oko 3 mlrd. dinara) obezbediće se održivost prihoda, imajući u vidu da bi budžetski prihod u velikoj meri bio nezavisan od cenovne politike proizvođača, odnosno uvoznika cigareta, kao i da bi se na ovaj način, tržište štitilo od jeftinijih cigareta lošeg kvaliteta.

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Proizvođači i uvoznici cigareta (čije tržište čini oko 97% ukupnog tržišta svih duvanskih prerađevina) imaće obavezu plaćanja nominalno više ukupne akcize. Učešće ukupne akcize u maloprodajnoj ceni najpopularnijih brendova biće nešto više nego sada. Međutim, ovo ne bi trebalo bitno da utiče na rast maloprodajnih cena, bez obzira na rast učešća specifične akcize u strukturi maloprodajne cene cigareta.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Predlaganje viših iznosa akcize na cigarete može, eventualno uticati na rast maloprodajnih cena cigareta, što zavisi i od cenovne politike svakog pravnog subjekta na tržištu Republike.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Predloženim izmenama zakona obezbediće se, sagledavajući celokupan period, rast budžetskih prihoda. Osim toga, ovim merama vrši se postepeno usklađivanje sa obavezujućim propisima EU kada je reč o minimalnom akciznom opterećenju maloprodajnih cena ovih proizvoda.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predložene izmene i dopune zakona imaju neutralan efekat kada je reč o stvaranju novih privrednih subjekata, ali imaju efekat na formiranje različitih maloprodajnih cena cigareta, shodno cenovnoj politici svakog privrednog subjekta na tržištu i njegovoj ekonomskoj poziciji na tržištu, čime se podstiče i konkurentnost na tržištu.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Tokom rada na zakonu zainteresovane strane imale su aktivno učešće u radu.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Ministarstvo finansija, kao obrađivač zakona, koordiniraće aktivnosti sa nadležnim organima, prvenstveno sa Poreskom upravom i Upravom carina, kako bi se obezbedila pravilna primene zakona u celini.

ODREDBE ZAKONA KOJE SE MENjAJU

Indeksacija

Član 17.

Dinarski iznosi akciza iz čl. 9, 12. i 12a ovog zakona usklađuju se godišnje stopom rasta cena na malo GODIŠNjIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U slučaju povećanja proizvođačkih cena derivata nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona zbog rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koje negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, Vlada Republike Srbije može privremeno smanjiti iznose akciza utvrđene u skladu sa ovim zakonom za iznose za koje su povećane proizvođačke cene tih derivata nafte, s tim što to umanjenje ne može biti veće od 20% poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

U slučaju smanjenja proizvođačkih cena derivata nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona zbog pada cene sirove nafte na svetskom tržištu, iznosi akciza utvrđeni u skladu sa stavom 2. ovog člana uvećavaju se za iznose za koje su smanjene proizvođačke cene tih derivata nafte, a najviše do poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona sa godišnjom stopom rasta cena na malo GODIŠNjIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA, osnovice za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni, odnosno umanjeni ili uvećani iznosi akciza na pomenute derivate nafte, saglasno stavu 1, odnosno st. 2. i 3. ovog člana.

Ovlašćuje se Vlada Republike Srbije da objavi iznose akciza iz st. 1. – 3. ovog člana.

Usklađeni iznosi akciza iz stava 5. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 40a

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji plaća se akciza, i to:

1) do 31. decembra 2009. godine u iznosu od 12,00 din/pak;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine u iznosu od 17,00 din/pak;

3) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine u iznosu od 21,00 din/pak;

4) od 1. januara 2012. godine 25,00 din/pak.

NA CIGARETE IZ UVOZA I NA CIGARETE PROIZVEDENE U ZEMLjI PLAĆA SE AKCIZA, I TO:

1) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2011. GODINE U IZNOSU OD 26,00 DIN/PAK;

2) OD 1. JANUARA 2012. GODINE U IZNOSU OD 30,00 DIN/PAK.

Akciza na cigarete iz stava 1. ovog člana plaća se po pakovanju od 20 komada.

Na cigarete koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Član 40v

Dinarski iznosi akcize iz čl. 40a i 40g ovog zakona usklađuju se sa rastom cena na malo GODIŠNjIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA.

Usklađeni iznosi akciza iz stava 1. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.

Usklađivanje dinarskih iznosa akcize vrši se u skladu sa članom 17. ovog zakona.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač- Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O AKCIZAMA

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO EXCISE LAW

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Čl. 37. i 100. Sporazuma i član 22. Prelaznog sporazuma.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Potpuno usklađeno.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

2008-1

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 110. i 111. Ugovora o funkcionisanju EU – potpuno usklađeno.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 92/79/EEZ – delimično usklađen

Direktiva Saveta 99/81/EEZ – delimično usklađen

Direktiva Saveta 02/10/EZ – delimično usklađen

Direktiva Saveta 10/12/EZ – delimično usklađen

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Odredba Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01,…..31/09 – u daljem tekstu: Zakon), u članu 40a (visina specifične akcize na cigarete) je delimično usklađena sa Direktivama Saveta br. 92/79/EEZ, 99/81/EEZ, 02/10EZ i 10/12/EZ. S obzirom da je u zemljama EU propisan mešovit sistem akcize (specifična akciza + ad valorem akciza), kao i u Republici Srbiji, proizilazi da je domaće zakonodavsto usaglašeno sa sistemom oporezivanja akcizom cigareta sa zemljama EU. Prema opštem pravilu Direktiva Saveta br. 92/79/EEZ, 99/81/EEZ, 02/10EZ i 10/12/EZ najniže akcizno opterećenje na 1000 komada cigareta iznosi 64€, a procenat ukupnog akciznog opterećenja na kategoriju cigareta sa najpopularnijom cenom (NPC), prema pomenutom opštem pravilu, iznosi 57%. U Republici Srbiji, prema Predlogu zakona o izmenama Zakona o akcizama, najniže akcizno opterećenje na 1000 komada cigareta isnosilo bi 27,92€, a procenat ukupnog akciznog opterećenja na kategoriju cigareta sa najpopularnijom cenom (NPC), bio bi 62.36%. Prema tome, visina ukupnog akciznog opterećenja delimično je usaglašena sa opštim pravilom iz Direktiva Saveta br. 92/79/EEZ, 99/81/EEZ, 02/10EZ i 10/12/EZ. Takođe, procenat učešća specifične akcize u ukupnom poreskom opterećenju prema Predlogu zakona o izmenama Zakona o akcizama iznosio bi 35,25%, što je u saglasnosti sa standardima EU. Visina ukupnog akciznog opterećenja na cigarte biće predmet daljeg usaglašavanja u narednom periodu.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Odredba člana 1. Predloga zakona o izmenama Zakona o akcizama je predmet usaglašavanja sa standardima Evropske unije.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Navedeni izvori prava EU su u postupku prevođenja na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Propis je u postupku prevođenja na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti. 1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Direktiva 92/79/EEZ od 19. oktobra 1992. godine o ujednačavanju akciza na duvanske prerađevineDirektiva 1999/81/EZ od 29. jula 1999. godine kojom se menjaju Direktive 92/79/EEZ o ujednačavanju akciza na duvanske prerađevine, Direktive 92/80/EEZ o ujednačavanju akciza na duvanske prerađevine, osim cigareta i Direktive 95/59/EZ o strukturi i stopama akcize na duvanske prerađevineDirektiva 2002/10/EZ od 12. februara 2002. godine kojom se menjaju Direktive 92/79/EEZ, 92/80/EEZ and 95/59/EZ o strukturi i stopama akcize na duvanske prerađevine Direktiva 2010/12/EZ od 16. februara 2010. godine kojom se menjaju Direktive 92/79/EEZ, 92/80/EEZ and 95/59/EZ o strukturi i stopama akcize na duvanske prerađevine i Direktive 2008/118/EZCouncil Directive 92/79/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxes on cigarettesCouncil Directive 1999/81/EC of 29 July 1999 amending Directive 92/79/EEC on the approximation of taxes on cigarettes, Directive 92/80/EEC on the approximation of taxes on manufactured tobacco other than cigarettes and Directive 95/59/EC on taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobaccoCouncil Directive 2002/10/EC of 12 February 2002 amending Directives 92/79/EEC, 92/80/EEC and 95/59/EC as regards the structure and rates of excise duty applied on manufactured tobaccoCouncil Directive 2010/12/EU of 16 February 2010 amending Directives 92/79/EEC, 92/80/EEC and 95/59/EC on the structure and rates of excise duty applied on manufactured tobacco and Directive 2008/118/EC 31992L007931999L008132002L001032010L0012 3.Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivač: Ministarstvo finansija 30. novembar 2010. godine 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog zakona o izmenama Zakona o akcizama 2008-1 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

2. |Propisuje se mešovit sistem akcize (specifična akciza + ad valorem akciza), s tim da se mora primeniti opšte pravilo: da ukupno akcizno opterećenje (specifična akciza + ad valorem) ne sme da bude ispod 57% maloprodajne cene jedne paklice cigareta u najpopularnijoj cenovnoj kategoriji cigareta (NPC) i da ukupna akciza ne može biti niža od 64€ na 1000 komada cigareta u NPC |40a |Predlaže se povećane specifičnnog iznosa akcize na cigarete po periodima primene, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine u iznosu od 26,00 din/pak; a od 1. januara 2012. godine u iznosu od 30,00 din/pak.

| |Razlozi za delimičnu usklađenost sadržani su tome da prema opštem pravilu pomenutih Direktiva najniže akcizno opterećenje na 1000 komada cigareta iznosi 64€, a procenat ukupnog akciznog opterećenja na kategoriju cigareta sa najpopularnijom cenom (NPC), prema pomenutom opštem pravilu, iznosi 57%. U RS, prema Predlogu zakona, najniže akcizno opterećenje na 1000 komada cigareta isnosilo bi 27,92€, a procenat ukupnog akciznog opterećenja na NPC, bio bi 62.36%. Prema tome, visina ukupnog akciznog opterećenja delimično je usaglašena sa opštim pravilom. |Najkasnije do dobijanja statusa punopravnog člana |Smisao direktive preuzet je u najvećoj meri

| |Ostali članovi Direktive nisu relevantni za narmativnu uređenost Predloga zakona o izmenama Zakona o akcizama |      |      |      | |      |      |      | |      |      | |      | |      |      |      | |      | |      |      | |      |      | | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      | |. | | | |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |

Ostavite komentar