Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (sa tabelom usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1.

U Zakonu o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14 i 55/15), u članu 9. stav 1. tačka 2) posle alineje druge dodaje se alineja treća, koja glasi:

„- od 1. januara 2016. godine 52,50 din/lit;”.

U tački 3) posle alinije treće dodaje se alineja četvrta, koja glasi:

„- od 1. januara 2016. godine 54,00 din/lit;”.

U tački 5) posle alinije treće dodaje se alineja četvrta, koja glasi:

„- od 1. januara 2016. godine 41,00 din/kg;”.

U stavu 3. posle reči: „ovog člana,” dodaju se reči: „kojim se u smislu ovog zakona smatra pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice,”.

U stavu 5. tačka 1) podtačka (1) posle alineje druge dodaje se alineja treća, koja glasi:

„- od 1. januara 2016. godine 45,50 din/lit;”.

Podtačka (2) briše se.

U podtački (4) dodaje se alineja prva, koja glasi:

„- od 1. januara 2016. godine 7,00 din/lit;”.

U tački 3) podtačka (1) posle alineje druge dodaje se alineja treća, koja glasi:

„- od 1. januara 2016. godine 23,00 din/lit;”.

U podtački (2) dodaje se alineja prva, koja glasi:

„- od 1. januara 2016. godine 6,00 din/kg.”.

Član 2.

Član 12. menja se i glasi:

„Član 12.

Alkoholnim pićima smatraju se pića koja se, u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu sa propisom o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića.

U smislu ovog zakona, alkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se sva jaka alkoholna pića, koja su uređena propisima kojima se uređuje oblast jakih alkoholnih pića.

U smislu ovog zakona, alkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se i niskoalkoholna pića koja sadrže više od 1,2 % vol alkohola, a najviše 15 % vol alkohola, koja se proizvode od voćnih sokova ili osvežavajućih bezalkoholnih pića uz dodatak rafinisanog etil alkohola ili alkoholnih pića ili biljnih ekstrakata ili alkoholnih pića dobijenih putem fermentacije (vina, vina od jabuke – cider, vina od kruške – perry i dr.), a kvalitet voćnih sokova, osvežavajućih bezalkoholnih pića, rafinisanog etil alkohola, alkoholnih pića, vina i alkoholnih pića dobijenih putem fermentacije mora da bude u skladu sa propisima kojima se reguliše njihov kvalitet.

U smislu ovog zakona, alkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se i sve vrste piva, osim bezalkoholnog piva koje sadrži do 0,5% alkohola, bez obzira na način pakovanja.”

Član 3.

Naziv člana 12a i član 12a menjaju se i glase:

„Akcize na alkoholna pića

Član 12a

Akciza na alkoholna pića iz člana 12. ovog zakona plaća se po litri alkoholnog pića u sledećim iznosima, i to na:

1) rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda 124,00 din/lit;

2) rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina 316,00 din/lit;

3) ostala jaka alkoholna pića 203,00 din/lit;

4) niskoalkoholna pića 21,00 din/lit;

5) pivo 24,00 din/lit.

Na alkoholna pića iz stava 1. ovog člana koja su u pakovanju različitom od jednog litra, akciza se plaća srazmerno pakovanju.”

Član 4.

U članu 17. stav 1. broj: „12,” briše se.

Član 5.

U članu 23. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 1) ovog člana, u slučaju ako je poslednji dan u mesecu neradni dan, obveznik akcize dužan je da obračunatu akcizu uplati poslednjeg radnog dana u tom mesecu.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 6.

U članu 39a stav 1. reči: „kao i prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju,” brišu se.

Stav 5. briše se.

Dosadašnji st. 5, 6. i 7. postaju st. 4, 5. i 6.

Član 7.

U članu 39b stav 3. menja se i glasi:

„Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona, koji se koriste kao energetska goriva za industrijske svrhe, odnosno na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 4), 5) i 6) ovog zakona za industrijske svrhe, ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi za industrijske svrhe.”

Član 8.

U članu 40k posle reči: „za isporučenu električnu energiju,” dodaju se reči: „uključujući i troškove koji ne zavise od potrošnje električne energije, kao i naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije,”.

Član 9.

U članu 40l stav 2. posle reči: „period” dodaju se reči: „za akcizu”.

Član 10.

U članu 40lj stav 2. reči: „do (4)” zamenjuju se rečima: „i (3)”.

Član 11.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 142/14), u članu 12. stav 1. reči: „2015. godine” zamenjuju se rečima: „2016. godine”.

Član 12.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), u članu 8. reči: „za 2014. i 2015. godinu” zamenjuju se rečima: „za 2014, 2015. i 2016. godinu”.

Član 13.

Do 31. decembra 2015. godine oporezivanje alkoholnih pića, uključujući i piva, vrši se u skladu sa Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14 i 55/15).

Član 14.

Proizvođač niskoalkoholnih pića koji na dan 31. decembra 2015. godine ima proizvedena niskoalkoholna pića, koja sadrže više od 1,2 % vol alkohola, a najviše do 5 % vol alkohola, dužan je da sa stanjem na taj dan izvrši popis zatečenih zaliha navedenih proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu do 15. januara 2016. godine.

Od 1. januara 2016. godine lica iz stava 1. ovog člana dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostavljaju podatak o stanju zaliha niskoalkoholnih pića popisanih u smislu stava 1. ovog člana, na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška tih zaliha, najkasnije u roku od deset dana po isteku kalendarskog meseca.

Proizvođač niskoalkoholnih pića koji na dan 31. decembra 2015. godine ima proizvedena niskoalkoholna pića, koja sadrže više od 1,2 % vol alkohola, a najviše do 5 % vol alkohola na zalihama nije dužan da navedene proizvode prilikom stavljanja u promet obeleži kontrolnim akciznim markicama.

Član 15.

Na niskoalkoholna pića koja sadrže više od 1,2 % vol alkohola, a najviše do 5 % vol alkohola, koja su do 31. decembra 2015. godine uneta u carinsko područje Republike, a za koje nije okončan carinski postupak, nadležni carinski organ obračunaće akcizu u skladu sa odredbama ovog zakona. Uvoznik nije dužan da navedene proizvode prilikom uvoza obeleži kontrolnim akciznim markicama.

Član 16.

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa akcize na alkoholna pića izvršiće se u januaru 2017. godine indeksom potrošačkih cena u 2016. godini.

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5, čl. 12, 12a, 14, člana 40a stav 1. tačka 5) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini („Službeni glasnik RS”, broj 4/15), u delu koji se odnosi na iznose akciza na alkoholna pića, uključujući i pivo, kao i u delu koji se odnosi na dinarske iznose do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, i to za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje i na tečni naftni gas koji se koristi kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje.

Član 17.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 1), 4), 6) i 7), kao i dinarski iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 5. tačka 1) podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (3), tač. 4), 5) i 6) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14 i 55/15), izvršiće se u januaru 2016. godine indeksom potrošačkih cena u 2015. godini.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas, kao i dinarski iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, i to za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje i na tečni naftni gas koji se koristi kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje, propisani ovim zakonom izvršiće se u januaru 2017. godine indeksom potrošačkih cena u 2016. godini.

Član 18.

Lice koje je do dana početka primene ovog zakona nabavilo derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14 i 55/15), pravo na refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, koji se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, ostvaruje u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje („Službeni glasnik RS”, br. 112/12, 38/13 i 93/13).

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2016. godine.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona jesu postizanje ciljeva u domenu politike akciza, kao što je usaglašavanje predmeta oporezivanja akcizom, i to alkoholnih pića sa novim propisom kojim se uređuje oblast jakih alkoholnih pića, čija primena je od 1. januara 2016. godine, te je s tim u vezi neophodno uskladiti važeće odredbe Zakona o akcizama kojima se uređuje oporezivanje alkoholnih pića sa novim propisom kojim se uređuje ova oblast.

Naime, Zakon o jakim alkoholnim pićima („Službeni glasnik RS”, broj 92/15) na drugačiji način uređuje kategorije alkoholnih pića kroz Prilog Kategorije jakih alkoholnih pića, u odnosu na sada važeće propise kojima se uređuje kvalitet i drugi zahtevi za alkoholna pića, što za posledicu ima direktan uticaj na predmet oporezivanja akcizom alkoholnih pića.

Odredbom člana 2. tačka 4) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14 i 55/15) propisano je da se akcizom oporezuju alkoholna pića, a prema odredbi člana 12. stav 1. Zakona o akcizama, alkoholnim pićima smatraju se pića koja se, u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu sa propisom o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića. Stavom 3. navedenog člana Zakona o akcizama, propisano je da se akciza plaća u propisanim iznosima, i to na:

1) rakije:

– od voća, grožđa, specijalne rakije;

– od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina;

2) žestoka alkoholna pića i likere;

3) niskoalkoholna pića.

Imajući u vidu navedeno, ovim izmenama i dopunama Zakona o akcizama vrši se usklađivanje predmeta oporezivanja akcizom kada je reč o alkoholnim pićima sa novim propisom kojim se uređuje oblast jakih alkoholnih pića.

Osim toga, ovim zakonom vrši se proširenje predmeta oporezivanja akcizom kada je reč o niskoalkolnim pićima. Prema važećem zakonskom rešenju akcizom se oporezuju niskoalkoholna pića koja sadrže više od 5% v/v, a najviše 15% v/v etanola. Imajući u vidu kontinuirani trend rasta potrošnje niskoalkoholnih pića koja sadrže više od 1,2% v/v, a najviše 5% v/v etanola, naročito rasprostranjenog među mlađom populacijom, ovim zakonom predlaže se oporezivanje akcizom i ove vrste niskoalkoholnih pića.

Napominjemo, da kada je reč o iznosima akcize na alkoholna pića, ovim zakonom predlaže se da se iznosi akciza na alkoholna pića uvećaju za oko 2%, pri čemu napominjemo da će se prema ovom predloženom zakonskom rešenju naredno usklađivanje iznosa akciza na alkoholna pića izvršiti u 2017. godini sa indeksom potrošačkih cena u 2016. godini.

Pored toga, ovim zakonom predlaže se promena iznosa akcize na pojedine derivate nafte, i to na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas. Napominjemo, da je izmenama Zakona o akcizama iz 2012. godine, u cilju obezbeđivanja dugoročne izvesnosti akcizne politike, naročito kada se radi o iznosima akcize na derivate nafte, utvrđen akcizni kalendar do 2016. godine, kojim je postepeno izvršeno izjednačavanje iznosa akcize na motorne benzine, gasna ulja i TNG, koji se koriste za pogon motornih vozila, čime su iznosi akcize na bezolovni benzin i gasna ulja izjednačeni, s tim da je iznos akcize na tečni naftni gas (TNG), kao ekološkog goriva, a saglasno zakonodavstvu EU, ostao nešto niži. U cilju nastavka fiskalne konsolidacije, odnosno obezbeđivanja dodatnih prihoda po osnovu povećanja akcize na naftne derivate, ovim zakonom predlaže se da se iznos akcize na bezolovni benzin poveća za 2,50 din/lit, a za gasna ulja predlaže se povećanje od 4,00 din/lit, dok se kada je reč o tečnom naftnom gasu, predlaže povećanje od 1,00 din/kg. Pri tome napominjemo, da će se ovako uvećani iznosi akcize prvi put uskladiti sa indeksom potrošačkih cena u 2017. godini.

Propisivanjem akcize na derivate nafte obezbediće se godišnje povećanje prihoda po osnovu akciza u iznosu od dodatnih RSD 6 mlrd. Pored toga, očekuje se pozitivan efekat kao rezultat izmena koje se odnose na oporezivanje akcizom alkoholnih pića.

Donošenjem ovog zakona stvaraju se uslovi, između ostalog, za realizaciju postignutog sporazuma koji se odnosi na fiskalnu konsolidaciju, a koji predstavlja osnov za sprovođenje sporazuma sa MMF-om, tako da će se ovim zakonom obezbediti kada se radi o iznosima akcize na derivate nafte, stabilniji priliv sredstava od akcize na derivate nafte u republički budžet.

Pored toga, ovim zakonom vrši se i preciziranje pojedinih odredaba zakona u cilju adekvatnije primene istog.

Postizanje planiranih ciljeva moguće je jedino ostvariti izmenama i dopunama zakona.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Ovim članom predlažu se novi iznosi akcize na pojedine derivate nafte, i to na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas. Pored toga, predlažu se i novi iznosi za refakciju plaćene akcize na derivate nafte u zavisnosti od namene korišćenja istih. Naime, propisuju se iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte koji se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari i za grejanje. Takođe, predlaže se ukidanje prava na refakciju plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju.

Uz član 2.

Ovim članom predlaže se usklađivanje predmeta oporezivanja akcizom alkoholnih pića sa novim Zakonom o jakim alkoholnim pićima („Službeni glasnik RS”, broj 92/15), kao i proširenje predmeta oporezivanja akcizom niskoalkoholnih pića koja sadrže više od 1,2% v/v, a najviše 5% v/v etanola.

Uz član 3.

Propisuju se novi iznosi akciza na alkoholna pića i pivo.

Uz čl. 4, 9. i 10.

Ovim članovima vrši se pravno-tehnička redakcija teksta.

Uz član 5.

Ovim članom predlaže se izuzetak, da je obveznik akcize dužan da obračunatu akcizu uplati poslednjeg radnog dana u mesecu, u slučaju kada je poslednji dan u tom mesecu neradni dan.

Uz član 6.

Predlaže se ukidanje prava na refakciju plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, što predstavlja usaglašavanje sa predloženom izmenom u članu 1. ovog zakona.

Uz član 7.

Ovim članom vrši se preciziranje odredaba koje se odnose na ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe, u smislu da se pravo na refakciju plaćene akcize može ostvariti, kada se radi o gasnim uljima, ukoliko se ista koriste kao energetsko gorivo u industrijske svrhe.

Uz član 8.

Ovim članom vrši se preciziranje osnovice za obračun akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju.

Uz član 11.

Ovim članom predlaže se produženje roka za oslobađanje od obračunavanja i plaćanja akcize do 31. decembra 2016. godine na derivate nafte, i to na: tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar) i tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.

Uz član 12.

Ovim članom predlaže se da će se sastavljanje i podnošenje obračuna akcize za 2016. godinu izvršiti u skladu sa Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 i 68/14-dr. zakon).

Uz član 13.

Propisuje se da do 31. decembra 2015. godine oporezivanje alkoholnih pića, uključujući i piva, vrši se u skladu sa Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14 i 55/15).

Uz član 14.

Ovim članom predlaže se da je proizvođač niskoalkoholnih pića koji na dan 31. decembra 2015. godine ima proizvedena niskoalkoholna pića, koja sadrže više od 1,2 % vol alkohola, a najviše do 5 % vol alkohola, dužan da sa stanjem na taj dan izvrši popis zatečenih zaliha navedenih proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu do 15. januara 2016. godine. Takođe, predlaže se da su ova lica, od 1. januara 2016. godine, dužna da nadležnoj organizacionoj jedinici poreske uprave dostavljaju podatak o stanju popisanih zaliha niskoalkoholnih pića na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška tih zaliha, najkasnije u roku od deset dana po isteku kalendarskog meseca. Pored toga, predlaže se da proizvođač niskoalkoholnih pića koji na dan 31. decembra 2015. godine ima proizvedena niskoalkoholna pića, koja sadrže više od 1,2 % vol alkohola, a najviše do 5 % vol alkohola na zalihama nije dužan da navedene proizvode prilikom stavljanja u promet obeleži kontrolnim akciznim markicama.

Uz član 15.

Predlaže se da se na niskoalkoholna pića koja sadrže više od 1,2 % vol alkohola, a najviše do 5 % vol alkohola, koja su do 31. decembra 2015. godine uneta u carinsko područje Republike, a za koje nije okončan carinski postupak, nadležni carinski organ obračunava akcizu u skladu sa odredbama ovog zakona. Pored toga, predlaže se da uvoznik nije dužan da navedene proizvode prilikom uvoza obeleži kontrolnim akciznim markicama.

Uz član 16.

Predlaže se da se prvo usklađivanje dinarskih iznosa akcize na alkoholna pića izvrši u januaru 2017. godine indeksom potrošačkih cena u 2016. godini. Pored toga, predlaže se da danom početka primene ovog zakona prestaju da važe usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5, čl. 12, 12a, 14, člana 40a stav 1. tačka 5) i člana 40g zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini („Službeni glasnik RS”, broj 4/15), u delu koji se odnose na iznose akciza na alkoholna pića, uključujući i pivo, kao i u delu koji se odnosi na dinarske iznose do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, i to za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje i na tečni naftni gas koji se koristi kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje.

Uz član 17.

Predlaže se da se prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 4) i 6), kao i dinarski iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 5. tačka 1) podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (3), tač. 4), 5) i 6) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14 i 55/15), izvrši u januaru 2016. godine indeksom potrošačkih cena u 2015. godini. Takođe, predlaže se da se prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas, kao i dinarski iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, i to za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje i na tečni naftni gas koji se koristi kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje, propisani ovim zakonom izvrši u januaru 2017. godine indeksom potrošačkih cena u 2016. godini.

Uz član 18.

Ovim članom predlaže se da lice koje je do dana početka primene ovog zakona nabavilo derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama (gasna ulja) pravo na refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, koji se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, može da ostvari u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje („Službeni glasnik RS”, br. 112/12, 38/13 i 93/13).

Uz član 19.

Ovim članom predlaže se stupanje na snagu ovog zakona i početak primene istog.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi stvaranja uslova da se obezbede dodatni prihodi u budžetu Republike Srbije od 2016. godine, i to od povećanja akcize na derivate nafte, kao i stvaranja uslova koji će omogućiti usklađivanje predmeta oporezivanja akcizom alkoholnih pića sa Zakonom o jakim alkoholnim pićima čija primena je propisna od 1. januara 2016. godine.

VI. PREGLED ODREDABA ZAKONA O AKCIZAMA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

Član 9.

Na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 51 00 i 2710 12 59 00) 55,00 din/lit;

bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11)

– do 31. decembra 2013. godine

49,60 din/lit;

– od 1. januara 2014. godine

– OD 1. JANUARA 2016. GODINE

50,00 din/lit;

52,50 DIN/LIT;

gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i 2710 20 19 00)

– do 31. decembra 2013. godine

42,00 din/lit;

– u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine

46,00 din/lit;

– od 1. januara 2015. godine

– OD 1. JANUARA 2016. GODINE

50,00 din/lit;

54,00 DIN/LIT;

4) kerozin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00) 62,00 din/kg;

5) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00)

– do 31. decembra 2013. godine

30,00 din/kg;

– u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014.

godine

35,00 din/kg;

– od 1. januara 2015. godine

– OD 1. JANUARA 2016. GODINE

40,00 din/kg;

41,00 DIN/KG;

6) ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99) 62,00 din/kg;

7) biogoriva i biotečnosti (tarifne oznake nomenklature CT: 3826 00 10 00 I 3826 00 90 00)

-do 31. decembra 2013. godine

42,00 din/lit;

– u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine

46,00 din/lit;

. – od 1. januara 2015. godine

50,00 din/lit;

Derivatima nafte, u smislu ovog zakona, smatraju se i:

1) svaki proizvod koji se prodaje i upotrebljava kao pogonsko gorivo;

2) aditivi, odnosno ekstenderi koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva.

Kupac – krajnji korisnik derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana, KOJIM SE U SMISLU OVOG ZAKONA SMATRA PRAVNO LICE, PREDUZETNIK, ODNOSNO FIZIČKO LICE, kroz kupoprodajnu cenu derivata nafte, biogoriva i biotečnosti snosi trošak punog iznosa akcize koji je propisan stavom 1. ovog člana ali ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u skladu sa čl. 39a i 39b ovog zakona u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste.

Kupac – krajnji korisnik derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog u stavu 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana i iznosa akcize iz stava 5. ovog člana.

Kupcu – krajnjem korisniku derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana iznos do kojeg se umanjuje plaćena akciza prema nameni je:

1) za gasna ulja iz stava 1. tačka 3) ovog člana koja se koriste:

(1) kao motorno gorivo za transportne

svrhe za prevoz lica i stvari, i to:

– do 31. decembra 2012. godine

37,00 din/lit;

– od 1. januara 2013. godine

– OD 1. JANUARA 2016. GODINE

39,50 din/lit;

45,50 DIN/LIT;

(2) kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju

2,50 din/lit;

(3) brisana

(4) za grejanje

– OD 1. JANUARA 2016. GODINE

2,50 din/lit;

7,00 DIN/LIT;

(5) kao energetska goriva u proizvodnji

električne i toplotne energije

0 din/lit;

(6) u industrijske svrhe

0 din/lit.

2) za kerozin iz stava 1. tačka 4) ovog člana koji se koristi u industrijske svrhe 0 din/lit.

3)za tečni naftni gas iz stava 1. tačka 5) ovog člana koji se koristi:

(1) kao motorno gorivo za transportne

svrhe za prevoz lica i stvari, i to:

do 31. decembra 2012. godine

19,21 din/kg;

-od 1. januara 2013. godine

– OD 1. JANUARA 2016. GODINE

20,50 din/kg;

23,00 DIN/KG;

(2) za grejanje

– OD 1. JANUARA 2016. GODINE

4,40 din/kg;

6,00 DIN/KG;

(3) u industrijske svrhe

0 din/kg.

4) za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S a koji se koriste u industrijske svrhe 0 din/kg;

5) za biogoriva iz stava 1. tačka 7) ovog člana koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari 39,50 din/lit.

6) za biotečnosti iz stava 1. tačka 7) ovog člana koje se koriste:

(1) za grejanje

2,50 din/lit;

(2) kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

0 din/lit.

Biogoriva, definisana su zakonom kojim se uređuje oblast energetike, kao tečna ili gasovita goriva za saobraćaj, proizvedena iz biomase.

Biotečnosti, definisane su zakonom kojim se uređuje oblast energetike, kao tečna goriva za proizvodnju električne i toplotne energije i energije za grejanje i hlađenje, proizvedene iz biomase, osim za saobraćaj.

Alkoholna pića

Član 12.

Alkoholnim pićima smatraju se pića koja se, u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu sa propisom o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića.

Alkoholnim pićem, u smislu ovog zakona, smatraju se i sve vrste piva bez obzira na način pakovanja.

Akciza se na alkoholna pića plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) rakije:

– od voća, grožđa, specijalne rakije

-od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

53,83din/lit;

136,55din/lit;

2) žestoka alkoholna pića i likere

87,54din/lit;

3) niskoalkoholna pića

9,00din/lit.

Na alkoholna pića koja su u pakovanjima različitim od pakovanja iz stava 3. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

ALKOHOLNIM PIĆIMA SMATRAJU SE PIĆA KOJA SE, U ZAVISNOSTI OD SIROVINA OD KOJIH SE PROIZVODE I SADRŽAJA ETANOLA, STAVLJAJU U PROMET KAO TAKVA VRSTA PIĆA U SKLADU SA PROPISOM O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ALKOHOLNA PIĆA.

U SMISLU OVOG ZAKONA, ALKOHOLNIM PIĆIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRAJU SE SVA JAKA ALKOHOLNA PIĆA, KOJA SU UREĐENA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE OBLAST JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA.

U SMISLU OVOG ZAKONA, ALKOHOLNIM PIĆIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRAJU SE I NISKOALKOHOLNA PIĆA KOJA SADRŽE VIŠE OD 1,2 % VOL ALKOHOLA, A NAJVIŠE 15 % VOL ALKOHOLA, KOJA SE PROIZVODE OD VOĆNIH SOKOVA ILI OSVEŽAVAJUĆIH BEZALKOHOLNIH PIĆA UZ DODATAK RAFINISANOG ETIL ALKOHOLA ILI ALKOHOLNIH PIĆA ILI BILJNIH EKSTRAKATA ILI ALKOHOLNIH PIĆA DOBIJENIH PUTEM FERMENTACIJE (VINA, VINA OD JABUKE – CIDER, VINA OD KRUŠKE – PERRY I DR.), A KVALITET VOĆNIH SOKOVA, OSVEŽAVAJUĆIH BEZALKOHOLNIH PIĆA, RAFINISANOG ETIL ALKOHOLA, ALKOHOLNIH PIĆA, VINA I ALKOHOLNIH PIĆA DOBIJENIH PUTEM FERMENTACIJE MORA DA BUDE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE REGULIŠE NJIHOV KVALITET.

U SMISLU OVOG ZAKONA, ALKOHOLNIM PIĆIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRAJU SE I SVE VRSTE PIVA, OSIM BEZALKOHOLNOG PIVA KOJE SADRŽI DO 0,5% ALKOHOLA, BEZ OBZIRA NA NAČIN PAKOVANJA.

Pivo

AKCIZE NA ALKOHOLNA PIĆA

Član 12a

Akciza se plaća na sve vrste piva, osim bezalkoholnog piva koje sadrži do 0,5% alkohola, u iznosu od 15,00 dinara po litru.

ČLAN 12A

AKCIZA NA ALKOHOLNA PIĆA IZ ČLANA 12. OVOG ZAKONA PLAĆA SE PO LITRI ALKOHOLNOG PIĆA U SLEDEĆIM IZNOSIMA, I TO NA:

1) RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, VINA I DRUGE VOĆNE RAKIJE SA DODATKOM EKSTRAKTA BILJA, DELOVA BILJA ILI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 124,00 DIN/LIT;

2) RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH SIROVINA 316,00 DIN/LIT;

3) OSTALA JAKA ALKOHOLNA PIĆA 203,00 DIN/LIT;

4) NISKOALKOHOLNA PIĆA 21,00 DIN/LIT;

5) PIVO 24,00 DIN/LIT.

NA ALKOHOLNA PIĆA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJA SU U PAKOVANJU RAZLIČITOM OD JEDNOG LITRA, AKCIZA SE PLAĆA SRAZMERNO PAKOVANJU.

Član 17.

Dinarski iznosi akciza iz člana 9. st. 1. i 5, čl. 12, 12a, 14. i 14a ovog zakona usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U slučaju rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koji negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, Vlada može privremeno smanjiti iznose akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona utvrđene u skladu sa ovim zakonom za iznose za koje su povećane cene tih derivata nafte, s tim što to umanjenje ne može biti veće od 20% poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

U slučaju pada cene sirove nafte na svetskom tržištu, iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona, utvrđeni u skladu sa stavom 2. ovog člana uvećavaju se za iznose za koje su smanjene cene tih derivata nafte, a najviše do poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, osnovice za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni, odnosno umanjeni ili uvećani iznosi akciza na pomenute derivate nafte, saglasno stavu 1. odnosno st. 2. i 3. ovog člana.

Ovlašćuje se Vlada da objavi iznose akciza iz st. 1. – 3. ovog člana.

Iznosi akciza iz st. 1, 2. i 3. ovog člana primenjivaće se od dana određenog u aktu Vlade, kojim se vrši usklađivanje, privremeno smanjenje, odnosno povećanje iznosa akciza.

Plaćanje akcize

Član 23.

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati:

1) najkasnije poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu;

2) najkasnije 15. dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA, U SLUČAJU AKO JE POSLEDNJI DAN U MESECU NERADNI DAN, OBVEZNIK AKCIZE DUŽAN JE DA OBRAČUNATU AKCIZU UPLATI POSLEDNJEG RADNOG DANA U TOM MESECU.

Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predviđen za plaćanje uvoznih dažbina.

Član 39a

Kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koristi za transportne svrhe, kao i prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, odnosno za grejanje, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, pod uslovom da te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize, da je kupac – krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize, a kada se ovi derivati nafte, biogoriva i biotečnosti prodaju kupcu – krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, kupac – krajnji korisnik ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovom da poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti.

Pravo na refakciju plaćene akcize ostvaruje se u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe, ostvaruje lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koji se koriste za grejanje, ostvaruje lice radi zagrevanja poslovnog, odnosno stambenog prostora.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona, ostvaruje lice koje motorno gorivo koristi za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona ima i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe.

Ovlašćeni distributer, u smislu ovog zakona, jeste lice koje je registrovano kod Agencije za energetiku Republike Srbije i bavi se prodajom na veliko, odnosno na malo derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte i biogoriva.

Bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 39b

Kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog zakona, koristi kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte i biotečnosti, pod uslovom da te derivate nafte i biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte i biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize i da je kupac – krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) ovog zakona, koji se koriste kao energetsko gorivo u proizvodnji električne i toplotne energije, ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog zakona za industrijske svrhe, ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi za industrijske svrhe.

PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 3) OVOG ZAKONA, KOJI SE KORISTE KAO ENERGETSKA GORIVA ZA INDUSTRIJSKE SVRHE, ODNOSNO NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 4), 5) I 6) OVOG ZAKONA ZA INDUSTRIJSKE SVRHE, OSTVARUJE LICE KOJE TE DERIVATE NAFTE KORISTI ZA INDUSTRIJSKE SVRHE.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana i utvrđuje listu gasnih ulja koja se koriste u industrijske svrhe u smislu stava 1. ovog člana.

Član 40k

Osnovicu za obračun akcize na električnu energiju iz člana 40i stav 1. ovog zakona čini cena električne energije u koju se uračunavaju svi troškovi koji su direktno vezani za isporučenu električnu energiju, UKLJUČUJUĆI I TROŠKOVE KOJI NE ZAVISE OD POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE, KAO I NAKNADA ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Član 40l

Snabdevač električnom energijom obračunava akcizu na električnu energiju na osnovu izdatih računa, odnosno na osnovu obračuna potrošnje električne energije za sopstvene potrebe, u obračunskom periodu.

Obračunski period ZA AKCIZU je kalednarski mesec u kojem je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije.

Obaveza obračunavanja akcize nastaje najranijim od sledećih dana, i to danom:

1)očitavanja potrošnje električne energije, na osnovu podataka o merenju isporučene električne energije;

2)utvrđivanja procenjene potrošnje električne energije.

Merenje isporučene električne energije iz stava 3. tačka 1) ovog člana vrši operator prenosnog sistema, odnosno operator distributivnog sistema.

Utvrđivanje procenjene potrošnje električne energije iz stava 3. tačka 2) ovog člana vrši snabdevač električnom energijom na osnovu podataka operatora distributivnog sistema o procenjenim isporučenim mesečnim količinama električne energije krajnjem kupcu prema prosečnoj mesečnoj potrošnji električne energije tog kupca iz odgovarajućeg obračunskog perioda prethodne godine, odnosno prema sporazumno utvrđenoj mesečnoj potrošnji električne energije sa novim krajnjim kupcem.

Snabdevač električnom energijom iz stava 5. ovog člana obavezan je da najmanje jednom šestomesečno sačini konačan obračun akcize za mesece za koje je akciza utvrđena prema procenjenim, odnosno sporazumno utvrđenim mesečnim količinama električne energije.

Snabdevač električnom energijom dužan je da za isporučenu, odnosno procenjenu isporuku električne energije izda račun, odnosno da sačini obračun iz stava 1. ovog člana, u roku od osam dana od dana nastanka obaveze po osnovu akcize.

Račun, odnosno obračun iz stava 7. ovog člana obavezno sadrži podatak o datumu nastanka obaveze po osnovu akcize, osnovici za obračun akcize, stopi akcize i iznosu obračunate akcize.

Član 40lj

Akciza se ne plaća na električnu energiju:

1)koja se isporučuje za:

(1)službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava;

(2)službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

(3)lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica;

(4)lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

2)čija se isporuka vrši u okviru realizacije međunarodnog ugovora, ako je tim ugovorom predviđeno oslobođenje od plaćanja akcize;

3)koja se koristi za proizvodnju električne energije, odnosno za proizvodnju električne i toplotne energije u kombinovanom procesu proizvodnje (kogeneracija), kao i za sopstvenu potrošnju, odnosno održavanje sposobnosti proizvodnje električne energije proizvođača električne energije;

4)koja se koristi za proizvodnju uglja u rudnicima sa površinskom eksploatacijom uglja (površinski kopovi);

5)koja se koristi za obezbeđivanje sistemskih usluga, balansiranje sistema, obezbeđivanje sigurnog rada prenosnog i distributivnog sistema i za nadoknadu gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 1) podtač. (1) do (4) I (3) ovog člana ostvaruje se pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

ČLAN 11.

U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 119/12 I 142/14), U ČLANU 12. STAV 1. REČI: „2015. GODINE” ZAMENJUJU SE REČIMA: „2016. GODINE”.

ČLAN 12.

U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 142/14), U ČLANU 8. REČI: „ZA 2014. I 2015. GODINU” ZAMENJUJU SE REČIMA: „ZA 2014, 2015. I 2016. GODINU”.

ČLAN 13.

DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE OPREZIVANJE ALKOHOLNIH PIĆA, UKLJUČUJUĆI I PIVA, VRŠI SE U SKLADU SA ZAKONOM O AKCIZAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-DR. ZAKON, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-DR. ZAKON, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-DR. ZAKON, 142/14 I 55/15).

ČLAN 14.

PROIZVOĐAČ NISKOALKOHOLNIH PIĆA KOJI NA DAN 31. DECEMBRA 2015. GODINE IMA PROIZVEDENA NISKOALKOHOLNA PIĆA, KOJA SADRŽE VIŠE OD 1,2 % VOL ALKOHOLA, A NAJVIŠE DO 5 % VOL ALKOHOLA, DUŽAN JE DA SA STANJEM NA TAJ DAN IZVRŠI POPIS ZATEČENIH ZALIHA NAVEDENIH PROIZVODA I DA POPISNE LISTE DOSTAVI NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU DO 15. JANUARA 2016. GODINE.

OD 1. JANUARA 2016. GODINE LICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNA SU DA NADLEŽNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI PORESKE UPRAVE DOSTAVLJAJU PODATAK O STANJU ZALIHA NISKOALKOHOLNIH PIĆA POPISANIH U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA, NA POSLEDNJI DAN U MESECU, I TO ZA SVAKI MESEC, DO UTROŠKA TIH ZALIHA, NAJKASNIJE U ROKU OD DESET DANA PO ISTEKU KALENDARSKOG MESECA.

PROIZVOĐAČ NISKOALKOHOLNIH PIĆA KOJI NA DAN 31. DECEMBRA 2015. GODINE IMA PROIZVEDENA NISKOALKOHOLNA PIĆA, KOJA SADRŽE VIŠE OD 1,2 % VOL ALKOHOLA, A NAJVIŠE DO 5 % VOL ALKOHOLA NA ZALIHAMA NIJE DUŽAN DA NAVEDENE PROIZVODE PRILIKOM STAVLJANJA U PROMET OBELEŽI KONTROLNIM AKCIZNIM MARKICAMA.

ČLAN 15.

NA NISKOALKOHOLNA PIĆA KOJA SADRŽE VIŠE OD 1,2 % VOL ALKOHOLA, A NAJVIŠE DO 5 % VOL ALKOHOLA, KOJA SU DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE UNETA U CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE, A ZA KOJE NIJE OKONČAN CARINSKI POSTUPAK, NADLEŽNI CARINSKI ORGAN OBRAČUNAĆE AKCIZU U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA. UVOZNIK NIJE DUŽAN DA NAVEDENE PROIZVODE PRILIKOM UVOZA OBELEŽI KONTROLNIM AKCIZNIM MARKICAMA.

ČLAN 16.

PRVO USKLAĐIVANJE DINARSKIH IZNOSA AKCIZE NA ALKOHOLNA PIĆA IZVRŠIĆE SE U JANUARU 2017. GODINE INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2016. GODINI.

DANOM POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA PRESTAJU DA VAŽE USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 7) ALINEJA TREĆA, ČLANA 9. STAV 5, ČL. 12, 12A, 14, ČLANA 40A STAV 1. TAČKA 5) I ČLANA 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2014. GODINI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 4/15), U DELU KOJI SE ODNOSI NA IZNOSE AKCIZA NA ALKOHOLNA PIĆA, UKLJUČUJUĆI I PIVO, KAO I U DELU KOJI SE ODNOSI NA DINARSKE IZNOSE DO KOJIH SE UMANJUJE PLAĆENA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE, I TO ZA GASNA ULJA KOJA SE KORISTE KAO MOTORNO GORIVO ZA TRANSPORTNE SVRHE ZA PREVOZ LICA I STVARI, ODNOSNO ZA GREJANJE I NA TEČNI NAFTNI GAS KOJI SE KORISTI KAO MOTORNO GORIVO ZA TRANSPORTNE SVRHE ZA PREVOZ LICA I STVARI, ODNOSNO ZA GREJANJE.

ČLAN 17.

PRVO NAREDNO USKLAĐIVANJE DINARSKIH IZNOSA AKCIZE NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1), 4), 6) I 7), KAO I DINARSKI IZNOSI DO KOJIH SE UMANJUJE PLAĆENA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 5. TAČKA 1) PODTAČ. (5) I (6), TAČKA 2), TAČKA 3) PODTAČKA (3), TAČ. 4), 5) I 6) ZAKONA O AKCIZAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-DR. ZAKON, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-DR. ZAKON, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-DR. ZAKON, 142/14 I 55/15), IZVRŠIĆE SE U JANUARU 2016. GODINE INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2015. GODINI.

PRVO NAREDNO USKLAĐIVANJE DINARSKIH IZNOSA AKCIZE NA BEZOLOVNI BENZIN, GASNA ULJA I TEČNI NAFTNI GAS, KAO I DINARSKI IZNOSI DO KOJIH SE UMANJUJE PLAĆENA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE, I TO ZA GASNA ULJA KOJA SE KORISTE KAO MOTORNO GORIVO ZA TRANSPORTNE SVRHE ZA PREVOZ LICA I STVARI, ODNOSNO ZA GREJANJE I NA TEČNI NAFTNI GAS KOJI SE KORISTI KAO MOTORNO GORIVO ZA TRANSPORTNE SVRHE ZA PREVOZ LICA I STVARI, ODNOSNO ZA GREJANJE, PROPISANI OVIM ZAKONOM IZVRŠIĆE SE U JANUARU 2017. GODINE INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2016. GODINI.

ČLAN 18.

LICE KOJE JE DO DANA POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA NABAVILO DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 3) ZAKONA O AKCIZAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-DR. ZAKON, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-DR. ZAKON, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-DR. ZAKON, 142/14 I 55/15), PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA TE DERIVATE NAFTE, KOJI SE KORISTE KAO MOTORNO GORIVO ZA POGON BRODOVA ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU, OSTVARUJE U SKLADU SA PRAVILNIKOM O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 5) I 7) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU I ZA GREJANJE („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 112/12, 38/13 I 93/13).

ČLAN 19.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, A PRIMENJIVAĆE SE OD 1. JANUARA 2016. GODINE.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA

EVROPSKE UNIJE

Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ovlašćeni predlagač – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO EXCISE LAW

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

– Naslov IV – Slobodan protok robe, Poglavlje III – Opšte odredbe, član 37. Sporazuma;

– Naslov VIII – Politike saradnje, član 100. Sporazuma;

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

U skladu sa rokovima iz člana 72. Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Ispunjava u potpunosti

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

Poglavlje 3.16. – Oporezivanje

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Eevropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Naslov II – Slobodno kretanje robe, Poglavlje 3. – Zabrana kvantitativnih ograničenja između država članica, čl. 34-37 – potpuno usklađeno

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Naslov VII – Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i usklađivanju zakona, Poglavlje 2. – Poreske odredbe, čl. 110-111 – potpuno usklađeno i Poglavlje 3. – Usklađivanje propisa, član 114. – potpuno usklađeno

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

Direktiva o restruktuiranju osnova Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije 2003/96/EZ od 27. oktobta 2003. god.

Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity

– Strukturna direktiva o alkoholnim pićima 92/83/EEZ od 19. oktobra 1992 gog

Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonizarion of the structures of exice duties on alcohol and alcoholic beverages

– Direktiva o približavanju stopa akciza na alkoholna pića 92/84/EEZ od 19. oktobra 1992. god.

Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages

Predložene izmene u delu oporezivanja akcizom derivata nafte vrše se u skladu sa Direktivom o restruktuiranju osnova Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije 2003/96/EZ od 27. oktobta 2003. god. Kada se radi o ostalim predloženim izmenama, iste se ne vrše saglasno navedenim direktivama.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Iznosi akcize na derivate nafte u potpunosti su usaglašeni sa Direktivom 2003/96/EZ. Takođe, električna energija je predmet oporezivanja akcizom u skladu sa pomenutom direktivom. Kada je reč o strukturi akciznog oporezivanja energenata, Zakon o akcizama je delimično usaglašen sa Direktivom 2003/96/EZ, zato što mazut, prirodni gas, koks i ugalj nisu predmet oporezivanja akcizom, pa je potrebna dalja harmonizacija u pogledu strukture oporezivanja.

Takođe, potrebna je i dalja harmonizacija akcizne politike na energente sa Direktivom 2003/96/EZ, u delu koji se odnosi na minimalne iznose akciza u različitim upotrebama (kao motorno gorivo u industrijske i komercijalne svrhe, za poljoprivredu, šumarstvo, uzgoj riba, javne radove, stacionarne motore i dr.).

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Prema rokovima utvrđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Odredba člana 1. Predloga zakona i izmenama i dopunama Zakona o akcizama je predmet usaglašavanja sa standardima Evropske unije.

Kada se radi o ostalim predloženim izmenama Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, iste se ne vrše saglasno navedenim direktivama.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Navedeni izvori prava Evropske unije su u postupku prevođenja na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Tokom izrade Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama obavljene su konsultacije sa Evropskom komisijom.

1. Naziv propisa EU

2. „CELEX” oznaka EU propisa

Direktiva 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. godine o restruktuiranju osnova Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije

Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity

32003L0096

3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

4. datum izrade tabele

Obrađivač: FORMTEXT Ministarstvo finansija

23. novembar 2015. godine

5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU

6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO EXCISE LAW

2008-1

7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU

a)

a1)

b)

b1)

v)

g)

d)

đ)

Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks)

Sadržina odredbe

Odredbe propisa

(član, stav, tačka)

Sadržina odredbe

Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo)

Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost

Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti

Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

7.1. Aneks I

Tabela A.

Propisuje minimalni nivo oporezivanja koji važi za motorna goriva. Minimalni iznosi akciza definisani su u Aneksu I Tabeli A, prema kome od 1. januara 2010. godine minimalna akciza na motorna goriva iznosi za (u evrima na 1.000l/1000kg/gigadžul):

– olovni bezin 421

-bezolovni benzin 359

-lako dizel gorivo 330

-kerozin 330

-tečni naftni gas 125

-zemni gas 2,6

1.

Propisuje se da se na derivate nafte akciza plaća u sledećim iznosima, i to na:

– bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11) 52,50 din/lit; – gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i 2710 20 19 00 54,00 din/lit;

– tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) 41,00 din/kg.

FORMDROPDOWN

Zakon o akcizama ne odstupa od komunitarnih zahteva u pogledu visine minimalne akcize na naftne derivate. Međutim, Zakonom o akcizama nije predviđeno akcizno opterećenje svih energenata.

Najkasnije u skladu sa rokovima iz člana 72. Sporazuma.

FORMTEXT Smisao direktive preuzet je u najvećoj meri

8. Aneks I

Tabela B.

Propisuje minimalni nivo oporezivanja koji se primenjuje na proizvode koji se koriste kao motorno gorivo u industrijske i komercijalne svrhe za poljoprivredu, šumarstvo, uzgoj riba, javne radove, stacionarne motore i dr.

Propisuje se novi iznosi akcize do kojih kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte (gasna ulja i tečni naftni gas) koristi u transportne svrhe i za grejanje, može ostvariti refakciju plaćene akcize.

FORMDROPDOWN

Zakon o akcizama

propisuje

minimalni nivo akcize koja se primenjuje na proizvode koji se koriste kao motorno gorivo u trasnportne i industrijske svrhe, kao i za grejanje.

Najkasnije u skladu sa rokovima iz člana 72. Sporazuma.

FORMTEXT Smisao direktive preuzet je u najvećoj meri

Ostali članovi Direktiva nisu relevantni za narmativnu uređenost Predloga zakona o izmenama Zakona o akcizama

Ostavite komentar