Predlog zakona o dopunama Zakona o carinskoj tarifi

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI

Član 1.

U Zakonu o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05 i 61/07), u članu 2. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Na uvoz robe poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, primenjuju se stope carine predviđene tim sporazumima.”

Član 2.

U članu 3. u stavu 8, posle reči: „zakonom“, dodaju se zapeta i reči: „odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini“.

Član 3.

U članu 3a stav 2. menja se i glasi:

„Odluke o svrstavanju koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem (Harmonized System Committee), a koje je kao klasifikaciona mišljenja u skladu sa članom 8. stav 2. Međunarodne Konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, br. 6/87, 14/91 i „Službeni list SRJ”, broj 2/97) potvrdila Svetska carinska organizacija, obavezne su za primenu. ”

Član 4.

Posle člana 4a dodaje se član 4b, koji glasi:

„Član 4b

U Carinskoj tarifi, u tarifnoj oznaci: ,0105 11 11 00’ u koloni 4 broj: ,1’ zamenjuje se brojem: ,20’, a u tarifnoj oznaci ,0105 11 19 00’ u koloni 4 broj: ,20’ – brojem: ,1’.

U Glavi 84 u dodatnim napomenama tačka 2. menja se i glasi:

,2. U tar. brojevima 8407, 8408 i 8433 naimenovanja tar. podbrojeva „za industrijsku montažu“ odnose se samo na proizvode obuhvaćene tim naimenovanjima i namenjene su isključivo serijskoj montaži novih vozila ili kombajna u fabrikama koje proizvode ili sklapaju vozila, odnosno kombajne (uključujući delimičnu montažu sklopova u kooperantskim pogonima). Ova naimenovanja ne obuhvataju proizvode iste vrste ako su namenjeni za pojedinačnu montažu vozila ili kombajna ili za zamenu sklopova, podsklopova i delova na ranije proizvedenim vozilima ili kombajnima.’

Reči: ,8433 51 00 00 – – kombajni za ubiranje poljoprivrednih proizvoda,

sa odvajanjem zrna od biljke KD 10’,

zamenjuju se rečima:

,8433 51 – – kombajni za ubiranje poljoprivrednih proizvoda, sa

odvajanjem zrna od biljke:

8433 51 00 10 – – – za industrijsku montažu (sklapanje),

u nesastavljenom stanju KD 1

8433 51 00 90 – – – ostali KD 10’.

U tar. oznakama: ,8517 11 00 00, 8517 12 00 90, 8517 18 00 00 i 8517 69 10 00’ u koloni 4 broj: ,15’ zamenjuje se brojem: ,5’.

U Glavi 87 u napomeni za tarifne stavove u tački 1. posle reči: ,U tar. brojevima’, dodaje se tarifni broj: ,8701;’.

Reči: ,8701 90 20 00 – – – – preko 18 kW , ali ne preko 37 kW: KD 15’,

zamenjuju se rečima:

, – – – – preko 18 kW , ali ne preko 37 kW:

8701 90 20 10 – – – – – za industrijsku montažu (sklapanje),

u nesastavljenom stanju KD 1

8701 90 20 90 – – – – – ostali KD 15’.

U tar. oznakama: ,8703 21 10 90, 8703 21 90 00, 8703 22 10 90, 8703 22 90 00, 8703 23 19 90, 8703 23 90 00, 8703 24 10 90, 8703 24 90 00, 8703 31 10 90, 8703 31 90 00, 8703 32 19 90, 8703 32 90 00, 8703 33 19 90 i 8703 33 90 00’ u koloni 4 broj: ,20’ zamenjuje se brojem: ,12,5’.”

Član 5.

Ako Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ne stupi na snagu do dana stupanja na snagu ovog zakona, na uvoz robe poreklom iz Evropske zajednice stope carine utvrđuju se u skladu sa dinamikom smanjenja stopa carine predviđenom Zakonom o potvrđivanju Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik Republike Srbije – Međunarodni ugovori”, broj 83/08).

Odredba stava 1. ovog člana prestaje da važi danom početka primene, odnosno stupanja na snagu Prelaznog sporazuma iz stava 1. ovog člana

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije prema kojem Republika Srbija između ostalog, uređuje i obezbeđuje jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata, sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti; devizni i carinski sistem, ekonomske odnose sa inostranstvom.

II. Razlozi za donošenje Zakona

Osnovni razlozi za donošenje Zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi su:

1. Preciziranje da se na uvoz robe poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, primenjuju stope carine predviđene tim sporazumima.

2. Dopuna ovlašćenja Vladi da uredbom najkasnije u novembru tekuće godine usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije odredbom prema kojoj će Vlada tim propisom moći da obuhvati i stope carine koje se primenjuju u skladu sa sporazumima o slobodnoj trgovini. Na ovaj način biće omogućeno stvaranje integrisane tarife kojom će biti obuhvaćene stope carine propisane Zakonom o Carinskoj tarifi, kao i stope koje se primenjuju po osnovu sporazuma o slobodnoj trgovini.

3. Usaglašavanja termina sa Međunarodnom Konvencijom o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe.

4. Izmene stopa carina za robu iz tarifnih oznaka: 0105 11 11 00 sa naimenovanjem: „Živina domaća, živa: Mase ne preko 185g: pilići vrste Gallus domesticus: dedovski i roditeljski ženski pilići za: nosilje” čija je važeća stopa carine 1% na stopu carine 20% i 0105 11 19 00 sa naimenovanjem: „Živina domaća, živa: Mase ne preko 185g: pilići vrste Gallus domesticus: dedovski i roditeljski ženski pilići za: ostale” sa stopom carine u visini od 20% na stopu carine 1% predlaže se jer je zbog promena u svrstavanju ove robe nastalih nakon korekcije prevoda naimenovanja gore pomenutih tarifnih oznaka, u postupku harmonizacije nacionalne Carinske tarife sa kombinovanom tarifom Evropske unije (CN 2005) došlo do greške u određivanju carinskih stopa. Naime, stopa carine u visini od 20% treba da se primenjuje za jednodnevne ženske piliće, nosilje, za proizvodnju konzumnih jaja, koje proizvodimo u domaćoj proizvodnji, a 1% za jednodnevne ženske piliće, nosilje, za teške linije, za proizvodnju pilića koje ne proizvodimo, što je ekonomski opravdano.

Izmena stopa carine za mobilne i fiksne telefone iz tar. oznaka: 8517 11 00 00, 8517 12 00 90, 8517 18 00 00 i 8517 69 10 00 čija je važeća stopa carine 15% na stope carine u visini od 5% predlaže se iz razloga što se ova vrsta robe ne proizvodi u našoj zemlji i u periodu od 2005. godine obuhvaćena je carinskim kontingentima u skladu sa članom 397. Carinskog zakona.

Izmena stopa carina za nova i upotrebljavana putnička motorna vozila različite vrste i snage motora iz tarifnog broja 8703 (putnički automobili) čija je važeća stopa carine 20% na nivo od 12,5% predlaže se jer su sa završetkom procesa restrukturiranja domaćeg proizvođača putničkih motornih vozila stvoreni uslovi za sniženje carinske stope na uvoz istih. Takođe, smanjenje stopa carina moguće je najniže do nivoa stope carine u Evropskoj uniji zbog pregovora sa Svetskom trgovinskom organizacijom. Iznos carinske stope u visini od 12,5% predložen je iz razloga da bi u 2009. godini carinska stopa na uvoz automobila iz Evropske unije dostigla nivo od 10% odnosno 10,6%, u skladu sa dinamikom sniženja predviđenom Prelaznim sporazumom o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane.

Brisanje tarifne oznake 8433 51 00 00 u koju se svrstavaju kombajni za ubiranje poljoprivrednih proizvoda sa stopom carine od 10% i otvaranje dve nove nacionalne pozicije 8433 51 00 10 – za industrijsku montažu, sa stopom carine 1% i 8433 51 00 90 – ostalo, sa stopom carine od 10%, predlaže se jer se time omogućava uvoz kombajna u sklopovima na tretmanu industrijske montaže po stopi carine od 1% .

Brisanje tarifne oznake 8701 90 20 00 u koju se svrstavaju poljoprivredni traktori sa stopom carine od 15% i otvaranje dve nove nacionalne pozicije 8701 90 20 10 – za industrijsku montažu, sa stopom carine 1% i 8701 90 20 90 – ostalo, sa stopom carine od 15% predlaže se jer se time omogućava uvoz traktora u sklopovima na tretmanu industrijske montaže po stopi carine od 1%.

Ovom merom poboljšavaju se uslovi poslovanja domaćih proizvođača poljoprivredne mehanizacije, podiže konkurentnost i omogućava jeftinija nabavka istih. Napominjemo da ovakvo rešenje već postoji kod uvoza saobraćajnih motornih vozila (automobila, kamiona i autobusa).

5. Dodavanje odredbe koja se odnosi na primenu stopa carine na uvoz robe poreklom iz Evropske zajednice prema Prelaznom sporazumu o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, prema kojoj će se na uvoz robe poreklom iz Evropske zajednice primenjivati stope carine u skladu sa dinamikom predviđenom Prelaznim sporazumom.

Da bi se omogućila jednostrana primena Prelaznog sporazuma sa naše strane neophodna je dopuna Zakona o Carinskoj tarifi imajući u vidu da se ovim zakonom utvrđuju stope carine koje se primenjuju na uvoz robe, s obzirom na to da se nisu stekli uslovi za stupanje na snagu ili privremenu primenu Prelaznog sporazuma (član 59).

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. dopunjuje se član 2. Zakona o Carinskoj tarifi odredbom koja se odnosi na primenu stopa carine na uvoz robe poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini.

Članom 2. dopunjuje se član 3. Zakona o Carinskoj tarifi odredbom koja se odnosi na proširenje ovlašćenja Vladi da može uredbom pored stopa carine propisanih Zakonom o Carinskoj tarifi obuhvatiti i stope carine koje se primenjuju u skladu sa sporazumima o slobodnoj trgovini.

Članom 3. dopunjuje se član 3a Zakona o Carinskoj tarifi u cilju usaglašavanja termina sa Međunarodnom Konvencijom o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe.

Članom 4. dodaje se novi član 4b kojim se menjaju stope carine za piliće, mobilne i fiksne telefone, putničke automobile, kombajne i traktore .

Članom 5. dodaje se prelazna odredba koja se odnosi na početak primene stopa carine u skladu sa Prelaznim sporazumom o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane.

Članom 6. propisuje se da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. Finansijska sredstva za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Efekti donošenja zakona

Donošenje Zakona neće bitno uticati na nivo prihoda budžeta Republike Srbije po osnovu carinskih opterećenja.

VI. Razlozi za donošenje Zakona po hitnom postupku

Kako bi se ubrzali procesi evropskih integracija i omogućila primena Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, neophodno je donošenje ovog Zakona po hitnom postupku.

Tekst odredaba Zakona o Carinskoj tarifi koje se dopunjuju

Član 2.

Na robu koja se uvozi u carinsko područje Republike Srbije, carina se obračunava i naplaćuje primenom stope carine određene u koloni 4 Carinske tarife, na carinsku vrednost robe (metod ad valorem).

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, na robu za koju je u koloni 4 Carinske tarife pored stope carine predviđena i specifična carina u minimalnom i maksimalnom iznosu, u slučajevima kada je carina obračunata metodom ad valorem manja od specifične carine, primenjuje se minimalna specifična carina, a kada je carina obračunata metodom ad valorem veća od maksimalne specifične carine, primenjuje se maksimalna specifična carina.

Naplata specifične carine iskazane u evrima vrši se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu važećem na dan utvrđivanja iznosa uvoznih dažbina.

Stope predviđene u Carinskoj tarifi primenjuju se na robu poreklom iz zemalja na koje se primenjuje klauzula najvećeg povlašćenja ili koje tu klauzulu primenjuju na robu poreklom iz Republike Srbije.

NA UVOZ ROBE POREKLOM IZ ZEMALJA SA KOJIMA REPUBLIKA SRBIJA IMA ZAKLJUčENE SPORAZUME O SLOBODNOJ TRGOVINI, PRIMENJUJU SE STOPE CARINE PREDVIđENE TIM SPORAZUMIMA.

Na robu iz ostalih zemalja primenjuju se stope predviđene u Carinskoj tarifi, uvećane za 70%.

Član 3.

Carinsku tarifu čini nomenklatura roba i stope, odnosno iznos carine propisane za pojedine robe navedene u toj nomenklaturi.

Nomenklatura, u smislu ovog zakona, obuhvata:

1) naimenovanja odeljaka, glava, razdela, tarifnih brojeva i tarifnih podbrojeva s njihovim numeričkim oznakama;

2) napomene uz odeljke i glave, napomene za tarifne podbrojeve i dodatne napomene;

3) osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife.

Pod pojmom „tarifni broj” podrazumeva se naimenovanje robe, koje obuhvata jedan proizvod ili više proizvoda i koji je označen četvorocifrenom oznakom, kod koje prva dva broja označavaju broj glave kojoj tarifni broj pripada, a druga dva – redni broj tarifnog broja u toj glavi.

Pod pojmom „tarifni međupodbroj” podrazumeva se naimenovanje robe koje obuhvata jedan proizvod ili više proizvoda i koje nije označeno numeričkom oznakom pošto se dalje raščlanjava na tarifne podbrojeve.

Pod pojmom „tarifni podbroj” podrazumeva se naimenovanje robe koje obuhvata jedan proizvod ili više proizvoda i koje je označeno numeričkom oznakom sa najmanje šest cifara.

Numeričke oznake kojima su označeni tarifni brojevi i tarifni podbrojevi nazivaju se tarifne oznake.

Tarifni stav obuhvata: tarifnu oznaku sa deset cifara, naimenovanje tarifnog podbroja, jedinicu mere i stopu, odnosno iznos carine propisanu za robu iz tog tarifnog podbroja.

Vlada uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi. Ova uredba obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, ODNOSNO ZAKLJUčENIM SPORAZUMIMA O SLOBODNOJ TRGOVINI primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Usklađivanje nomenklature iz stava 8. ovog člana vrši se u skladu sa obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima i obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena, uključujući i napomene za tarifne stavove i Osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife.

Propisom iz stava 8. ovog člana ne mogu se menjati stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom.

Član 3a

Svrstavanje robe u Carinsku tarifu predstavlja određivanje tarifnog stava za tu robu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Odluke o svrstavanju koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem (Harmonized System Commitie) Svetske carinske organizacije obavezne su za primenu.

ODLUKE O SVRSTAVANJU KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM (HARMONIZED SYSTEM COMMITTEE), A KOJE JE KAO KLASIFIKACIONA MIšLJENJA U SKLADU SA čLANOM 8. STAV 2. MEđUNARODNE KONVENCIJE O HARMONIZOVANOM SISTEMU NAZIVA I šIFARSKIH OZNAKA ROBE („SLUžBENI LIST SFRJ – MEđUNARODNI UGOVORI”, BR. 6/87, 14/91 I „SLUžBENI LIST SRJ”, BROJ 2/97) POTVRDILA SVETSKA CARINSKA ORGANIZACIJA, OBAVEZNE SU ZA PRIMENU.

Odluke o svrstavanju objavljene u „Službenom listu Evropske Unije” („Official Journal of the European Union”), obavezne su za primenu.

Odluke o svrstavanju iz st. 2. i 3. ovog člana, koje su do sada donesene i koje budu donete objavljivaće se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”

CARINSKA TARIFA

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa

mere carine

1 2 3 4

0105 Živina domaća, živa (kokoške vrste Gallus domesticus, patke,

guske, ćurke i biserke):

– Mase ne preko 185 g:

0105 11 – – pilići vrste Gallus domesticus:

– – – dedovski i roditeljski ženski pilići za:

0105 11 11 00 – – – – nosilje KD 1 20

0105 11 19 00 – – – – ostale KD 20 1

GLAVA 84

NUKLEARNI REAKTORI, KOTLOVI, MAŠINE I MEHANIČKI UREĐAJI I NJIHOVI DELOVI

Dodatne napomene:

2. U tar. broju 8407 i 8408 naimenovanja tar.podbrojeva za industrijsku montažu” odnose se samo na motore namenjene serijskoj montaži novih vozila u fabrikama koje proizvode i sklapaju motorna vozila (uključujući delimičnu montažu sklopova u kooperantskim pogonima).

2. U TAR. BROJEVIMA 8407, 8408 I 8433 NAIMENOVANJA TAR. PODBROJEVA „ZA INDUSTRIJSKU MONTAžU“ ODNOSE SE SAMO NA PROIZVODE OBUHVAćENE TIM NAIMENOVANJIMA I NAMENJENE SU ISKLJUčIVO SERIJSKOJ MONTAžI NOVIH VOZILA ILI KOMBAJNA U FABRIKAMA KOJE PROIZVODE ILI SKLAPAJU VOZILA ODNOSNO KOMBAJNE (UKLJUčUJUćI DELIMIčNU MONTAžU SKLOPOVA U KOOPERANTSKIM POGONIMA). OVA NAIMENOVANJA NE OBUHVATAJU PROIZVODE ISTE VRSTE AKO SU NAMENJENI ZA POJEDINAčNU MONTAžU VOZILA ILI KOMBAJNA ILI ZA ZAMENU SKLOPOVA, PODSKLOPOVA I DELOVA NA RANIJE PROIZVEDENIM VOZILIMA ILI KOMBAJNIMA.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa

mere carine

1 2 3 4

8433 51 00 00 – – kombajni za ubiranje poljoprivrednih proizvoda, sa KD 10

odvajanjem zrna od biljke

8433 51 – – KOMBAJNI ZA UBIRANJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, SA

ODVAJANJEM ZRNA OD BILJKE:

8433 51 00 10 – – – ZA INDUSTRIJSKU MONTAžU (SKLAPANJE), KD 1

U NESASTAVLJENOM STANJU

8433 51 00 90 – – – OSTALI KD 10

8517 Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica

ili za druge bežične mreže; ostali aparati za prenos ili

prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate

za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su

lokalna – LAN ili širokopojasna mreža – WAN), osim emisionih

i prijemnih aparata iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528:

– Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica

ili za druge bežične mreže:

8517 11 00 00 – – telefoni sa bezgajtanskim ručnim setom KD 15 5

8517 12 – – telefoni za mrežu stanica ili za druge bežične mreže:

8517 12 00 10 – – – za civilne vazduhoplove KD 5

8517 12 00 90 – – – ostali KD 15 5

8517 18 00 00 – – ostali – 15 5

– Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih

podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili

bežičnoj mreži (kao što su lokalna – LAN ili širokopojasna

mreža – WAN):

8517 69 – – ostali:

8517 69 10 00 – – – videofoni (videotelefoni) KD 15 5

8517 69 20 00 – – – interfonski aparati – 10

GLAVA 87

VOZILA, OSIM ŽELEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH ŠINSKIH VOZILA I NJIHOVI DELOVI I PRIBOR

Napomene za tarifne stavove:

1. U tar. brojevima 8701; 8703; 8704; 8707 i 8708 naimenovanja tar. podbrojeva „za industrijsku montažu” odnose se samo na proizvode obuhvaćene tim naimenovanjima i namenjene isključivo serijskoj montaži novih vozila u fabrikama koje proizvode ili sklapaju vozila (uključujući delimičnu montažu sklopova u kooperantskim pogonima).

Ova naimenovanja ne obuhvataju proizvode iste vrste ako su namenjeni za pojedinačnu montažu vozila ili za zamenu sklopova, podsklopova i delova na ranije proizvedenim vozilima.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa

mere carine

1 2 3 4

8701 90 20 00 – – – – preko 18 kW, ali ne preko 37 kW: KD 15

– – – – PREKO 18 kW , ALI NE PREKO 37 kW:

8701 90 20 10 – – – – – ZA INDUSTRIJSKU MONTAžU (SKLAPANJE),

U NESASTAVLJENOM STANJU KD 1

8701 90 20 90 – – – – – OSTALI KD 15

8703 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana

prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702),

uključujući „karavan” i „kombi” vozila i vozila za trke:

8703 10 – Vozila konstruisana za vožnju po snegu; specijalna vozila za

prevoz lica na terenima za golf i slična vozila:

8703 10 11 00 – – vozila konstruisana za vožnju po snegu, sa klipnim motorom KD 5

sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije

(dizel ili polu – dizel), ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim

sagorevanjem na paljenje pomoću svećice

8703 10 18 00 – – ostala KD 5

– Ostala vozila sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice,

osim sa rotacionim klipnim motorom:

8703 21 – – zapremine cilindara ne preko 1 000 cm3:

– – – nova:

– – – – za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:

8703 21 10 11 – – – – – prvog stepena rastavljenosti KD 10

8703 21 10 12 – – – – – drugog stepena rastavljenosti KD 1

8703 21 10 90 – – – – ostala KD 20 12,5

8703 21 90 00 – – – upotrebljavana KD 20 12,5

8703 22 – – zapremine cilindara preko 1 000 cm3, ali ne preko 1 500 cm3:

– – – nova:

– – – – za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:

8703 22 10 11 – – – – – prvog stepena rastavljenosti KD 10

8703 22 10 12 – – – – – drugog stepena rastavljenosti KD 1

8703 22 10 90 – – – – ostala KD 20 12,5

8703 22 90 00 – – – upotrebljavana KD 20 12,5

8703 23 – – zapremine cilindara preko 1 500 cm3, ali ne preko 3 000 cm3:

– – – nova:

8703 23 11 00 – – – – za stanovanje ili kampovanje KD 10

– – – – ostala:

– – – – – za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:

8703 23 19 11 – – – – – – prvog stepena rastavljenosti KD 10

8703 23 19 12 – – – – – – drugog stepena rastavljenosti KD 1

8703 23 19 90 – – – – – ostala KD 20 12,5

8703 23 90 00 – – – upotrebljavana KD 20 12,5

8703 24 – – zapremine cilindara preko 3 000 cm3:

– – – nova:

– – – – za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:

8703 24 10 11 – – – – – prvog stepena rastavljenosti KD 10

8703 24 10 12 – – – – – drugog stepena rastavljenosti KD 1

8703 24 10 90 – – – – ostala KD 20 12,5

8703 24 90 00 – – – upotrebljavana KD 20 12,5

– Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim

sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili

polu – dizel):

8703 31 – – zapremine cilindara ne preko 1 500 cm3:

– – – nova:

– – – – za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:

8703 31 10 11 – – – – – prvog stepena rastavljenosti KD 10

8703 31 10 12 – – – – – drugog stepena rastavljenosti KD 1

8703 31 10 90 – – – – ostala KD 20 12,5

8703 31 90 00 – – – upotrebljavana KD 20 12,5

8703 32 – – zapremine cilindara preko 1 500 cm3, ali ne preko 2 500 cm3:

1 2 3 4

– – – nova:

8703 32 11 00 – – – – za stanovanje ili kampovanje KD 10

– – – – ostala:

– – – – – za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:

8703 32 19 11 – – – – – – prvog stepena rastavljenosti KD 10

8703 32 19 12 – – – – – – drugog stepena rastavljenosti KD 1

8703 32 19 90 – – – – – ostala KD 20 12,5

8703 32 90 00 – – – upotrebljavana KD 20 12,5

8703 33 – – zapremine cilindara preko 2 500 cm3:

– – – nova:

8703 33 11 00 – – – – za stanovanje ili kampovanje KD 10

– – – – ostala:

– – – – – za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:

8703 33 19 11 – – – – – – prvog stepena rastavljenosti KD 10

8703 33 19 12 – – – – – – drugog stepena rastavljenosti KD 1

8703 33 19 90 – – – – – ostala KD 20 12,5

8703 33 90 00 – – – upotrebljavana KD 20 12,5

8703 90 – Ostala:

8703 90 10 00 – – sa elektromotorom KD 5

8703 90 90 00 – – ostala KD 5

Ostavite komentar