Predlog zakona o Upravi za civilno vazduhoplovstvo

PREDLOG ZAKONA

O UPRAVI ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO

1. Osnovne odredbe

Uprava za civilno vazduhoplovstvo

Član 1.

Ovim zakonom osniva se Uprava za civilno vazduhoplovstvo (u daljem tekstu: Uprava).

Uprava je poseban organ Republike Srbije.

Vršenje osnivačkih prava

Član 2.

Osnivačka prava nad Upravom vrši Vlada u ime Republike Srbije.

Svojstvo pravnog lica

Član 3.

Uprava ima svojstvo pravnog lica, koje stiče upisom u sudski registar.

Uprava ima poslovni račun.

Samostalnost Uprave

Član 4.

Uprava je samostalna u svom radu.

Vlada ne može da usmerava rad Uprave, niti da ga usklađuje s radom ministarstava i posebnih organizacija.

2. Delokrug Uprave

Član 5.

Uprava vrši stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: bezbednost vazdušnog saobraćaja i izdavanje sertifikata, licenci, registracija i dozvola; pravila i tehničke standarde za korišćenje vazdušnog prostora; objavljivanje vazduhoplovnih informacija; tehničke standarde za plovidbenost, projektovanje i proizvodnju vazduhoplova, pregled aerodroma, infrastrukture i opreme za vazdušni saobraćaj; pravila za izdavanje uverenja, odobrenja i dozvola; ekonomske i druge uslove za vazduhoplovne prevozioce; traganje za vazduhoplovom, spasavanje lica i ispitivanje vazduhoplovnih udesa; inspekcijski nadzor u oblasti vazdušnog saobraćaja i primenu međunarodnih konvencija, standarda i preporuka u vazdušnom saobraćaju.

Uprava vrši i druge poslove određene zakonom.

Član 6.

Upravom rukovodi direktor Uprave, koji za svoj rad odgovara Vladi.

Direktora postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Na direktora Uprave primenjuju se zakoni i drugi propisi kojima se uređuju prava i dužnosti državnih službenika koji rade na položaju direktora posebne organizacije.

Ovlašćenja direktora Uprave

Član 7.

Direktor Uprave zastupa i predstavlja Upravu, rukovodi radom i poslovanjem Uprave, donosi propise iz delokruga Uprave, donosi pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi, donosi opšti akt kojim se uređuju prava, obaveze, odgovornosti i zarade zaposlenih u Upravi, donosi pojedinačne akte iz delokruga Uprave, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Upravi i vrši druge poslove određene zakonom.

Opšti akt kojim se uređuju prava, obaveze, odgovornosti i zarade zaposlenih u Upravi donosi se uz saglasnost Vlade.

Zamenik direktora Uprave

Član 8.

Zamenik direktora Uprave pomaže direktoru Uprave u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga dok je odsutan ili sprečen. Direktor Uprave ne može ovlastiti zamenika na donošenje propisa i opštih akata.

Zamenika direktora Uprave postavlja Vlada na pet godina, na predlog direktora Uprave, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Na zamenika direktora Uprave primenjuju se zakoni i drugi propisi kojima se uređuju prava i dužnosti državnih službenika koji rade na položaju zamenika direktora posebne organizacije.

Pomoćnici direktora Uprave

Uprava ima jednog ili više pomoćnika direktora Uprave, koji za svoj rad odgovaraju direktoru Uprave.

Pomoćnik direktora Uprave rukovodi zaokruženom oblašću rada Uprave za koju se obrazuje sektor.

Pomoćnika direktora Uprave postavlja Vlada na pet godina, na predlog direktora Uprave, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Na pomoćnike direktora Uprave primenjuju se zakoni i drugi propisi kojima se uređuju prava i dužnosti državnih službenika koji rade na položaju pomoćnika direktora posebne organizacije.

4. Pravo na upravni spor protiv rešenja Uprave

Član 10.

Rešenje koje Uprava donese u upravnom postupku je konačno.

Protiv rešenja Uprave donesenog u upravnom postupku može da se pokrene upravni spor.

Nadzor nad propisima Uprave

Član 11.

Uprava je dužna da pre objavljivanja propisa pribavi od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja mišljenje o ustavnosti i zakonitosti propisa, a ministarstvo da Upravi dostavi obrazloženi predlog kako da propis usaglasi sa Ustavom, zakonom, propisom ili drugim opštim aktom Narodne skupštine i Vlade.

Ako Uprava ne postupi po predlogu ministarstva, ono je dužno da Vladi predloži donošenje rešenja o obustavi od izvršenja propisa i na njemu zasnovanih pojedinačnih akata i pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa.

Rešenje o obustavi od izvršenja propisa stupa na snagu kad se objavi u „Službenom glasniku Republike Srbije” i prestaje da važi ako Vlada u narednih 15 dana ne pokrene postupak za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa.

Nadzor nad radom Uprave i nadzor nad korišćenjem sredstava Uprave

Član 12.

Nadzor nad radom Uprave vrši ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja i ono pri tome može da zahteva izveštaje i podatke o radu Uprave, da utvrdi stanje izvršavanja poslova i upozori na uočene nepravilnosti, izdaje instrukcije i predloži Vladi da preduzme mere na koje je ovlašćena. Instrukcijom se usmerava organizacija poslova i način rada zaposlenih u Upravi i njome se ne može određivati način postupanja i rešavanja u upravnoj stvari.

Zakonito i namensko korišćenje sredstava za rad Uprave i primenu propisa kojima se uređuju javne finansije i finansijsko i računovodstveno poslovanje nadzire ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Nadzor ministarstva nadležnog za poslove državne uprave

Član 13.

Primenu propisa o službenoj upotrebi jezika i pisma i kancelarijskom poslovanju, efikasnost i ažurnost rešavanja u upravnom postupku, stručnu spremu zaposlenih koji rešavaju u upravnom postupku i ovlašćenja za rešavanje u upravnom postupku nadzire ministarstvo nadležno za poslove uprave.

6. Sredstva za rad Uprave

Član 14.

Sredstva za rad Uprava obezbeđuje iz naknada za usluge koje pruža: naknade za izdavanje dozvola za rad vazduhoplovnim organizacijama; naknade za izdavanje drugih dozvola (za korišćenje aerodroma, letilišta i terena, za upis u Upisnik aerodroma i letilišta, za upis u Evidenciju terena, za postavljanje tehničkih sistema, opreme, uređaja i objekata koji obezbeđuju vazdušni saobraćaj, za let i izdavanje potvrda za obavljanje delatnosti iz vazduha); naknade za izdavanje uverenja (o tehničkom pregledu, homologaciji, plovidbenosti i registraciji vazduhoplova, o jačini buke i emisiji gasova vazduhoplova, o osposobljenosti centra za obuku vazduhoplovnog ovlašćenog i stručnog osoblja); naknade za izdavanje odobrenja i obnavljanje odobrenja za održavanje vazduhoplova; naknade za izdavanje potvrda o tipu vazduhoplova i priznavanje inostranih sertifikata; naknade za sprovođenje ispita, za izdavanje dozvole za rad i ovlašćenja vazduhoplovnog i stručnog osoblja; naknade za objavljivanje vazduhoplovnih informacija, kao i od dela naknade za usluge koje pruža subjekat nadležan za kontrolu letenja u procentu koji određuje Vlada.

Saglasnost na visinu naknade za pružanje usluga Uprave daje Vlada.

Član 15.

U pogledu zakonitosti, stručnosti, političke neutralnosti, nepristrasnosti, upotrebe službenog jezika i pisma, stručne spreme i osposobljenosti zaposlenih i u pogledu kancelarijskog poslovanja, na rad Uprave primenjuju se propisi o državnoj upravi.

Na prava, obaveze, odgovornosti i zarade zaposlenih u Upravi primenjuju se opšti propisi o radu.

Na sva pitanja o radu Uprave koja ovim zakonom nisu izričito uređena shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje rad javnih agencija.

Postavljenje direktora Uprave, zamenika direktora Uprave i pomoćnika direktora Uprave

Član 16.

Vlada će postaviti direktora Uprave, zamenika direktora Uprave i pomoćnike direktora Uprave do 1. decembra 2006. godine, posle sprovedenog javnog konkursa.

Prestanak važenja ranijih propisa

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važe Odluka o osnivanju Direktorata civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore („Službeni glasnik RS”, broj 102/03) i Odluka o vršenju osnivačkih prava u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore („Službeni glasnik RS”, broj 53/06).

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi Ustava Republike Srbije (član 72. stav 1. tač. 4. i 11), prema kojoj Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje pravni položaj drugih organizacija i organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom za sprovođenje Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora (član 17. stav 3) bilo je propisano da sporazumom država članica mogu da se obrazuju i zajednički organi Republike Srbije i Republike Crne Gore. Narodna skupština donela je Odluku o prihvatanju sporazuma država članica o definisanju konačnog statusa organa i organizacija iz člana 15. Zakona za sprovođenje Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora. Odlukom je, pored ostalog, bilo predviđeno da Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Crne Gore formiraju Direktorat za civilno vazduhoplovstvo (član 3. Odluke). Odlukama koje su u istovetnom tekstu usvojile obe vlade osnovan je Direktorat civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore, kao zajednički organ Republike Srbije i Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Direktorat). U suštini, Direktorat je osnovan ugovorom država članica.

Kad je Republika Srbija postala pravni sledbenik bivše Srbije i Crne Gore, postavilo se pitanje pravne sudbine Direktorata. Budući da je Direktorat vršio nadležnosti koje proizlaze iz međunarodnopravnog subjektiviteta, osnivačka prava nad Direktoratom preuzela je Republika Srbija, po sili Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora (član 60. Ustavne povelje) i to u trenutku kad je postala pravni sledbenik bivše Srbije i Crne Gore. Potom je Vlada donela odluku kojom je određeno da osnivačka prava nad Direktoratom vrši Vlada.

Direktorat je postao organ Republike Srbije, nad kojim osnivačka prava vrši Vlada u ime Republike Srbije, ali njegov pravni položaj nije uređen. To se čini ovim zakonom.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Direktorat menja naziv. Umesto Direktorata osniva se Uprava za civilno vazduhoplovstvo (u daljem tekstu: Uprava). Uprava se osniva ovim zakonom; zakon je, prema tome, osnivački akt Uprave (član 1. stav 1), što Upravu razlikuje od javnih agencija. Uprava je poseban organ Republike Srbije (član 1. stav 2). Ono što Upravu čini posebnim organom jeste priroda poslova koji su u njenoj nadležnosti. Posredi su posebnosti koje se odražavaju i na pravni status Uprave. Na uređenje i rad Uprave primenjuju se propisi koji se sastoje od propisa o državnoj upravi i propisa o javnim agencijama.

Osnivačka prava nad Upravom vrši Vlada u ime Republike Srbije (član 2). Uprava je pravno lice, koja to svojstvo stiče upisom u sudski registar (član 3). Jedan od elemenata koji Upravu izuzima iz sistema organa državne uprave jeste nemogućnost Vlade da usmerava rad Uprave, niti da ga usklađuje s radom ministarstava i posebnih organizacija (član 4).

Delokrug Uprave propisan je pre svega ovim zakonom i sastoji se od poslova koji se odnose na: bezbednost vazdušnog saobraćaja i izdavanje sertifikata, licenci, registracija i dozvola; pravila i tehničke standarde za korišćenje vazdušnog prostora; objavljivanje vazduhoplovnih informacija; tehničke standarde za plovidbenost, projektovanje i proizvodnju vazduhoplova, pregled aerodroma, infrastrukture i opreme za vazdušni saobraćaj; pravila za izdavanje uverenja, odobrenja i dozvola; ekonomske i druge uslove za vazduhoplovne prevozioce; traganje za vazduhoplovom, spasavanje lica i ispitivanje vazduhoplovnih udesa; inspekcijski nadzor u oblasti vazdušnog saobraćaja i primenu međunarodnih konvencija, standarda i preporuka u vazdušnom saobraćaju (član 5. stav 1). Uprava vrši i druge poslove određene zakonom (član 5. stav 2). Posredi su pre svega poslovi koji su propisani Zakonom o vazdušnom saobraćaju.

Kod propisivanja rukovodeće strukture Uprave, odstupljeno je od propisa o javnim agencijama (Uprava nema upravni odbor) u korist propisa o državnoj upravi i državnim službenicima. Upravom rukovodi direktor Uprave (član 6). U Upravi postoje zamenik direktora Uprave i pomoćnici direktora Uprave (čl 8. i 9). Na odnos između direktora Uprave, zamenika direktora i pomoćnika direktora Uprave primenjuju se pravila Zakona o državnoj upravi (čl. 6, 8. i 9). Direktor Uprave, zamenik direktora i pomoćnici direktora Uprave jesu državni službenici na položaju. Njih postavlja Vlada na pet godina, prema pravilima koja važe za državne službenike na položaju (počev od uslova za postavljenje, prethodne obaveze internog konkursa itd.). Dok su na položaju, na direktora Uprave, zamenika direktora i pomoćnike direktora Uprave primenjuju se pravila koja važe za državne službenike (na direktora, zamenika direktora i pomoćnika direktora posebne organizacije). Vlada i razrešava direktora Uprave, zamenika i pomoćnike direktora Uprave, takođe prema pravilima koja važe za državne službenike na položaju. Međutim, na prava, obaveze, odgovornosti i zarade zaposlenih u Upravi, primenjuju se opšti propisi o radu (član 15. stav 2). Praktično, radni odnosi u Upravi zasnivaju se na kombinaciji službeničkog sistema (važi za rukovodioce koje postavlja Vlada) i opštih propisa o radu (važi za ostale zaposlene). Opšti akt kojim se uređuju prava, obaveze, odgovornosti i zarade zaposlenih u Upravi donosi direktor, uz saglasnost Vlade (član 7. stav 2).

Posebnosti uređenja Uprave nalagale su da se zakonom propišu ovlašćenja direktora Uprave. Direktor Uprave zastupa i predstavlja Upravu, rukovodi radom i poslovanjem Uprave, donosi propise iz delokruga Uprave, donosi pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi, donosi opšti akt kojim se uređuju prava, obaveze, odgovornosti i zarade zaposlenih u Upravi, donosi pojedinačne akte iz delokruga Uprave, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Upravi (član 7. stav 1). Druga ovlašćenja direktoru Uprave mogu da se propišu samo aktom zakonske snage (član 7. stav 1. in fine). Rešenje koje Uprava donese u upravnom postupku je konačno; protiv rešenja Uprave donesenog u upravnom postupku može da se pokrene upravni spor (član 10).

Nadzor nad Upravom delimično je koncipiran po uzoru na propise o javnim agencijama, a delimično po uzoru na propise o državnoj upravi. Nadzor nad propisima koje Uprava donosi istovetan je nadzoru koji resorno ministarstvo i Vlada vrše prema javnim agencijama (član 11). Nadzor nad radom Uprave vrši ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (član 11. stav 1). Ministarstvo pri vršenju nadzora nad radom Uprave ima ista ovlašćenja koja prema Zakonu o državnoj upravi ima ministarstvo prema posebnoj organizaciji (član 50. Zakona o državnoj upravi). Ono u vršenju nadzora nad radom Uprave može da zahteva izveštaje i podatke o radu Uprave, da utvrdi stanje izvršavanja poslova i upozori na uočene nepravilnosti, izdaje instrukcije i predloži Vladi da preduzme mere na koje je ovlašćena (član 12. stav 1. rečenica prva). Instrukcijom se usmerava organizacija poslova i način rada zaposlenih u Upravi i njome se ne može određivati način postupanja i rešavanja u upravnoj stvari (član 12. stav 1. rečenica druga). Zakonito i namensko korišćenje sredstava za rad Uprave i primenu propisa kojima se uređuju javne finansije i finansijsko i računovodstveno poslovanje nadzire ministarstvo nadležno za poslove finansija (član 12. stav 2). Predviđene su i odgovarajuće nadzorne nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove državne uprave (član 13).

Uprava ne posluje po dobitnim principima, tj. ona je nedobitno pravno lice. Sredstva za svoj rad Uprava obezbeđuje iz naknada za pružene usluge, pri čemu na visinu naknade saglasnost daje Vlada (član 14).

Konačno, određeni su i propisi koji se primenjuju na rad Uprave u svim onim pitanjima koja ovim zakonom nisu izričito uređena. Najpre su izričito propisana pitanja na koja se primenjuju propisi o državnoj upravi (član 15. stav 1). Na prava, obaveze, odgovornosti i zarade zaposlenih u Upravi primenjuju se opšti propisi o radu (član 15. stav 2), pri čemu je ovde osnovni izvor prava opšti akt kojim se uređuju prava, obaveze, odgovornosti i zarade zaposlenih u Upravi (koji donosi direktor Uprave uz saglasnost Vlade). Na sva pitanja o radu Uprave koja ovim zakonom nisu izričito propisana shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje rad javnih agencija (član 15. stav 3).

Vlada će postaviti direktora Uprave, zamenika direktora i pomoćnike direktora Uprave do 1. decembra 2006. godine, posle sprovedenog javnog konkursa (član 16).

Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” (član 18).

V. RAZLOZI ZA STUPANjE ZAKONA NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUžBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana njegovog objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, pošto je neophodno da se sadašnja Direkcija što pre, i organizaciono i funkcionalno, potpuno uklopi u pravni sistem Republike Srbije.

Ostavite komentar