Predlog zakona o dopuni Zakona o radu

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNI ZAKONA O RADU

Član 1.

U Zakonu o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05 i 61/05), u članu 116. posle reči: „za vreme prekida rada” dodaju se zapeta i reči: „odnosno smanjenja obima rada”.

Dodaje se stav 2. koji glasi:

„Izuzetno, u slučaju prekida rada, odnosno smanjenja obima rada koje zahteva duže odsustvo, poslodavac može, uz prethodnu saglasnost ministra, uputiti zaposlenog na odsustvo duže od 45 radnih dana, uz naknadu zarade iz stava 1. ovog člana.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

SB/18.06.2009/1 O B R A Z L O Ž E Nj E

I. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim se utvrđuje da Republika Srbija, između ostalog, uređuje sistem u oblasti radnih odnosa.

II. Razlozi za donošenje

Prema važećem Zakonu o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05 i 61/05), u slučaju prekida rada bez krivice zaposlenog, poslodavac može zaposlenog da uputi na plaćeno odsustvo zbog prekida rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog (član 116) u trajanju koje ne može biti duže od 45 radnih dana u kalendarskoj godini. Za vreme ovog odsustva zaposleni ostvaruje pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60% prosečne zarade zaposlenog u prethodna tri meseca, s tim da ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene u skladu sa ovim zakonom.

U uslovima prekida rada ili smanjenja obima rada kod jednog broja poslodavaca, koji su posledica negativnih efekata svetske ekonomske krize, sve su učestaliji zahtevi poslodavaca da upućuju zaposlene na plaćeno odsustvo u dužem trajanju od zakonom propisanog, a zbog privremenog prekida rada ili smanjenja obima rada.

Ovim zakonom se predviđa mogućnost upućivanja zaposlenih na plaćeno odsustvo zbog privremenog prekida rada ili smanjenja obima rada u dužem trajanju od 45 radnih dana u kalendarskoj godini, uz prethodnu saglasnost ministra nadležnog za poslove rada. Time se stvara pravni osnov da poslodavci mogu da upućuju zaposlene na plaćeno odsustvo i preko 45 radnih dana, umesto da utvrđuju viškove zaposlenih i prestanak radnog odnosa u slučajevima nedostatka posla ili smanjenja obima posla zbog dejstva svetske ekonomske krize.

Predloženo zakonsko rešenje omogućiće poslodavcima smanjenje troškova rada u dužim intervalima prekida rada ili smanjenja obima rada, a da pri tom ne moraju pribegavati otkazima ugovora o radu, što je u interesu i poslodavaca i zaposlenih.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

U članu 1. dopunjuje se član 116. Zakona o radu, tako da se poslodavcu omogućava upućivanje zaposlenih na „plaćeno odsustvo”, ne samo u slučaju prekida rada, već i u slučaju smanjenja obima rada.

Novim stavom 2. člana 116. omogućava se poslodavcu da, u određenim opravdanim situacijama, zaposlenog može uputiti na plaćeno odsustvo i u trajanju dužem od 45 radnih dana, uz naknadu zarade u iznosu od 60% prosečne zarade koju je ostvario u prethodna tri meseca koja ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa Zakonom o radu. Ovakva promena će omogućiti poslodavcima smanjenje troškova rada u dužim intervalima prekida rada ili smanjenog obima poslovanja, a da pri tom ne moraju pribegavati otkazima ugovora o radu, što je u interesu i poslodavaca i zaposlenih. Uslov za primenu odredaba iz ovog stava je – prethodno pribavljena saglasnost ministra nadležnog za poslove rada.

U članu 2. utvrđuje se kada Zakon stupa na snagu.

IV. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje ovog zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz budžeta.

V. Razlozi za hitno donošenje zakona

Rešenja sadržana u ovom zakonu sprečiće masovnija otpuštanja zaposlenih.

U slučajevima gde je to neophodno zbog teškoća u poslovanju i usled negativnih efekata svetske ekonomske krize, smanjenje obima rada pratiće istovremeno održanje stepena zaposlenosti. Stoga je neophodno da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srbije, kako bi se sprečilo nastupanje štetnih posledica po poslodavce i zaposlene, kao i po privredu u celini.

SB.2009/2

PREGLED ODREDABA KOJE SE DOPUNjUJU

Član 116.

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60% prosečne zarade u prethodna tri meseca, s tim da ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene u skladu sa ovim zakonom, za vreme prekida rada, ODNOSNO SMANjENjA OBIMA RADA do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog, najduže 45 radnih dana u kalendarskoj godini.

IZUZETNO, U SLUČAJU PREKIDA RADA, ODNOSNO SMANjENjA OBIMA RADA KOJE ZAHTEVA DUŽE ODSUSTVO, POSLODAVAC MOŽE, UZ PRETHODNU SAGLASNOST MINISTRA, UPUTITI ZAPOSLENOG NA ODSUSTVO DUŽE OD 45 RADNIH DANA, UZ NAKNADU ZARADE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Ostavite komentar