Predlog zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala

PREDLOG ZAKONA

O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak kontrole predmeta od dragocenih metala; određuju tehnički zahtevi u pogledu stepena finoće predmeta od dragocenih metala, sredstava za lemljenje, prevlaka od drugog dragocenog metala, delova od nedragocenih metala i nemetalnih delova; uređuju uslovi i način ocenjivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala i priznavanja inostranih žigova; utvrđuje obaveza plaćanja naknade za radnje koje se preduzimaju i akte koji se izdaju u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala; uređuje vršenje inspekcijskog nadzora, kao i druga pitanja od značaja za kontrolu predmeta od dragocenih metala.

Član 2.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na:

1) predmete od dragocenih metala namenjene izvozu, osim ako to strani uvoznik zahteva;

2) predmete od dragocenih metala koji su prevučeni emajlom, dragim kamenom, biserom ili drugim nemetalnim materijalom;

3) predmete od dragocenih metala koji se proizvode ili privremeno uvoze kao uzorci za izložbe i sajmove na kojima se ne vrši promet;

4) predmete od drugih metala prevučeni dragocenim metalom;

5) okove na dragom kamenu, biseru ili drugom predmetu kod kojih je masa dragocenog metala neznatna;

6) predmete od dragocenih metala starije proizvodnje koji imaju naučnu, istorijsku ili kulturnu vrednost;

7) perca za naliv-pera;

8) kovani novac koji služi kao zakonsko sredstvo plaćanja, jubilarni kovani novac ili medalje izrađene od dragocenih metala ili njihovih legura.

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) dragoceni metali su platina, zlato, paladijum i srebro;

2) legura dragocenog metala je čvrsta homogena smeša koju čini najmanje jedan dragoceni metal i jedan ili više drugih metala;

3) finoća je masa dragocenog metala sadržana u ukupnoj masi legure, izražena u hiljaditim delovima;

4) oznaka finoće je brojčana vrednost koja odgovara jednom od propisanih stepena finoće;

5) stepen finoće je najmanja masa dragocenog metala sadržana u ukupnoj masi neke legure, izražena u hiljaditim delovima;

6) državni žig je oznaka stepena finoće kojom se potvrđuje usaglašenost predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima, kao i to da je predmet od dragocenog metala izrađen u finoći jednakoj ili većoj od propisane za taj stepen finoće, a manjoj od narednog stepena finoće;

7) predmet od dragocenog metala je nakit, roba zlatara, kujundžije ili časovničara, kao i bilo koji drugi predmet napravljen od dragocenog metala ili njegovih legura, koji sadrži sve potrebne delove koji ga čine kompletnim;

8) mešoviti predmet je predmet čiji su sastavni delovi izrađeni od različitih dragocenih metala, njihovih legura, drugih metala ili drugih materijala, kao i predmet čiji su sastavni delovi izrađeni od jednog dragocenog metala različitih finoća;

9) prevlaka od dragocenog metala je sloj dragocenog metala koji se nanosi na predmet ili njegove delove hemijskim, elektrohemijskim, mehaničkim ili nekim drugim postupkom;

10) sredstvo za lemljenje je legura dragocenog metala koja se može koristiti samo kao vezivni materijal;

11) neobrađeni dragoceni metal je komad dragocenog metala ili njegove legure, namenjen za preradu ili obradu;

12) poluge, odlivci i granule od dragocenog metala su neobrađeni dragoceni metali, namenjeni daljoj preradi i obradi;

13) poluproizvod je predmet od dragocenog metala ili njegove legure namenjen za izradu gotovog proizvoda;

14) proizvođač je privredni subjekt koji je registrovan za obavljanje delatnosti proizvodnje predmeta od dragocenih meta u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata;

15) uvoznik odnosno zastupnik je privredni subjekt registrovan u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom, koji uvozi dragocene metale i predmete od dragocenih metala, odnosno koji zastupa proizvođača koji ga je ovlastio da za njegov račun preduzima radnje iz ovlašćenja u vezi sa stavljanjem dragocenih metala i predmeta od dragocenih metala na tržište Republike Srbije;

16) znak proizvođača je znak kojim proizvođač označava predmete od dragocenih metala, u skladu sa ovim zakonom;

17) znak uvoznika, odnosno zastupnika je znak kojim uvoznik, odnosno zastupnik označava predmete od dragocenih metala, u skladu sa ovim zakonom;

18) označavanje predmeta od dragocenih metala je utiskivanje znaka proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika i odgovarajuće oznake finoće;

19) ispitivanje predmeta od dragocenih metala je postupak kojim se ocenjuje usaglašenost predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima;

20) žigosanje predmeta od dragocenih metala je označavanje predmeta od dragocenog metala državnim žigom, odnosno u izuzetnim slučajevima izdavanjem uverenja o potvrđivanju stepena finoće;

21) ovlašćeno telo je privredni subjekt, odnosno drugo pravno lice koje sprovodi ocenjivanje usaglašenosti predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima, odnosno koje obavlja poslove ispitivanja i žigosanja tih predmeta;

22) kontrola predmeta od dragocenih metala obuhvata sve aktivnosti kojima podležu predmeti od dragocenih metala koji se stavljaju na tržište, a koje se odnose na ocenjivanje usaglašenosti tih predmeta sa propisanim zahtevima.

Član 4.

Predmet od dragocenih metala može se staviti na tržište ako je usaglašen sa propisanim zahtevima, ako je njegova usaglašenost ocenjena prema propisanom postupku, ako je označen u skladu sa ovim zakonom, odnosno ako ga prati propisana dokumentacija.

Član 5.

Stručne i sa njima povezane izvršne poslove u oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala obavlja Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija).

U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana Direkcija:

1) određuje rešenjem znak proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika;

2) vodi evidenciju znakova proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika;

3) vrši ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala;

4) vrši ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura;

5) vrši nadzor u oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala;

6) sarađuje sa drugim nadležnim inspekcijskim organima i pruža stručnu pomoć iz oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala;

7) priprema stručne osnove za izradu nacrta propisa iz oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala;

8) odlučuje u upravnim postupcima iz oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala;

9) predstavlja Republiku Srbiju u međunarodnim i regionalnim organizacijama i uspostavlja saradnju u oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala;

10) obavlja i druge poslove iz oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala, u skladu sa zakonom.

Direkcija izdaje glasilo u kome se objavljuju rešenja koja Direkcija donosi u skladu sa ovim zakonom, kao i rešenja o davanju ovlašćenja za poslove ispitivanja i žigosanja predmeta, odnosno ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura.

II. TEHNIČKI ZAHTEVI ZA PREDMETE

OD DRAGOCENIH METALA

Član 6.

Najdragoceniji metal je platina, a zatim zlato, pa paladijum, pa srebro.

Predmeti od dragocenih metala (u daljem tekstu: predmeti) moraju ispunjavati tehničke zahteve u pogledu jednog od sledećih stepena finoće:

1) predmeti od platine:

I stepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

II stepen finoće 900 hiljaditih delova (900/1000);

III stepen finoće 850 hiljaditih delova (850/1000);

2) predmeti od zlata:

I stepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

II stepen finoće 840 hiljaditih delova (840/1000);

III stepen finoće 750 hiljaditih delova (750/1000);

IV stepen finoće 585 hiljaditih delova (585/1000);

3) predmeti od paladijuma:

I stepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

II stepen finoće 500 hiljaditih delova (500/1000);

4) predmeti od srebra:

I stepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

II stepen finoće 925 hiljaditih delova (925/1000);

III stepen finoće 800 hiljaditih delova (800/1000).

Predmeti, pored propisanih stepena finoće, mogu imati i finoću 999 hiljaditih delova (999/1000).

Izuzetno od odredbe stava 2. tačka 2) ovog člana, predmeti od zlata izrađeni kovanjem (zlatnici, spomen-plakete i sl.) mogu imati finoću 900 hiljaditih delova (900/1000).

Predmeti, pored tehničkih zahteva u pogledu stepena finoće, moraju ispunjavati i tehničke zahteve koji se odnose na stepen finoće sredstava za lemljenje, prevlaku od drugog dragocenog metala, delove od nedragocenih metala i nemetalne delove, ukoliko ih predmet sadrži, kao i druge zahteve u pogledu njihove izrade.

Ministar nadležan za dragocene metale (u daljem tekstu: ministar) bliže propisuje tehničke i druge zahteve iz stava 5. ovog člana.

Član 7.

Predmeti koji imaju finoću veću od finoće propisane za određeni stepen u članu 6. ovog zakona, a manju od narednog višeg stepena, smatraju se predmetima koji imaju finoću tog nižeg stepena.

III. OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI

Član 8.

Proizvođač predmeta je dužan da predmete koje proizvede, označi svojim znakom proizvođača i oznakom finoće.

Oznaka finoće iz stava 1. ovog člana mora po brojčanoj vrednosti da odgovara jednom od stepena finoće propisanih u članu 6. ovog zakona.

Proizvođač ne može predmete označavati drugim znacima ili oznakama, osim znakom proizvođača i oznakom finoće koji su određeni u skladu sa ovim zakonom.

Ministar propisuje sadržinu, oblik i dimenzije znaka proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika i oznake finoće, način na koji se predmeti označavaju, opremu i izgled radnih prostorija koje moraju da poseduju proizvođači predmeta, kao i sadržinu i obrazac zahteva za dobijanje znaka proizvođača.

Član 9.

Znak proizvođača određuje se rešenjem koje na zahtev proizvođača donosi Direkcija.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se za period važenja od deset godina.

Znak proizvođača mora biti evidentiran kod Direkcije.

Matrice znaka proizvođača i otisak žiga tog znaka čuvaju se u Direkciji.

Obnavljanje rešenja iz stava 1. ovog člana vrši se na zahtev proizvođača koji se podnosi najkasnije tri meseca pre isteka perioda za koji je rešenje izdato.

Ako Direkcija ne odluči po podnetom zahtevu u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva iz stava 5. ovog člana, a najkasnije do dana isteka perioda za koji je rešenje izdato, proizvođač može da koristi znak proizvođača na osnovu postojećeg rešenja.

Proizvođač je dužan da obavesti Direkciju o svim promenama u vezi sa poslovanjem ili sedištem, odnosno o svim promenama u njegovim organizacionim jedinicama, kao i o obustavi poslovanja u roku od 30 dana od dana nastanka promene ili obustave poslovanja.

Uz zahtev iz stava 5. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Ako se utvrdi da proizvođač ne ispunjava uslove u pogledu opreme i radnih prostorija koje moraju da poseduju proizvođači predmeta za dobijanje znaka proizvođača, doneće rešenje o odbijanju zahteva.

Protiv rešenja iz stava 9. ovog člana proizvođač može izjaviti žalbu ministru.

Rešenje ministra je konačno.

Član 10.

Rešenje o određivanju znaka proizvođača može se ukinuti pre isteka roka iz člana 9. stav 2. ovog zakona, ako:

1) se utvrdi da proizvođač predmeta više ne ispunjava propisane uslove;

2) je proizvođač odnosno odgovorno lice kod proizvođača izvršilo krivično delo falsifikovanja znakova za označavanje predmeta za koje je pravosnažno osuđen;

3) proizvođač predmeta prestane da obavlja delatnost koja se odnosi na proizvodnju, odnosno izradu predmeta od dragocenih metala.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru.

Žalba na rešenje ne zadržava njegovo izvršenje.

Rešenje ministra je konačno.

Uz žalbu iz stava 2. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Znak proizvođača za koji je ukinuto rešenje o znaku proizvođača ili je protekao period za koje je izdato rešenje, osim u slučaju iz člana 9. stav 6. ovog zakona, ne može se upotrebljavati.

Član 11.

Direkcija može izdati rešenje o znaku proizvođača i članovima udruženja primenjenih umetnika koji izrađuju umetničke predmete, pod uslovima i na način pod kojima se to rešenje izdaje proizvođačima predmeta.

Uz zahtev za izdavanje rešenja iz stava 1. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na proizvođače predmeta primenjuju se i na lica iz stava 1. ovog člana.

Član 12.

Predmeti čiji su delovi izrađeni od legura različitih dragocenih metala među kojima nisu uočljive granice ili razlike, imaće oznaku finoće dragocenog metala koji je sastavni deo legure i koji je najmanje dragocen.

Predmeti čiji su delovi izrađeni od legura istog dragocenog metala različitih stepena finoće među kojima nisu uočljive granice ili razlike, imaće oznaku finoće najnižeg stepena.

Na predmetima čiji su delovi izrađeni od legura različitih dragocenih metala među kojima je granica jasno uočljiva, označavanje finoće obavezno je na delu napravljenom od legure dragocenog metala koji je najmanje dragocen, a ostali sastavni delovi tog predmeta ne moraju biti obeleženi, ali ako se obeležavaju, obeležavaju se oznakom finoće koju ima legura dragocenog metala od koga je taj deo napravljen.

Predmeti koji se sastoje od delova dragocenih metala i od delova drugih materijala nosiće oznaku finoće na delu izrađenom od dragocenog metala, a delovi od nedragocenih metala, koji su sastavni deo predmeta, moraju biti označeni oznakom METAL, MET ili M, u zavisnosti od njegove veličine.

Član 13.

Uvoznik, odnosno zastupnik, pre stavljanja predmeta na tržište, dužan je da označi predmete stranog proizvođača svojim znakom, odnosno znakom uvoznika ili znakom zastupnika.

Ukoliko predmeti iz stava 1. ovog člana nemaju oznaku finoće ili ta oznaka ne odgovara brojčanoj vrednosti stepena finoće u smislu člana 6. ovog zakona, uvoznik, odnosno zastupnik je dužan da te predmete označi oznakom finoće u skladu sa ovim zakonom.

Na predmete iz uvoza koje prate odgovarajući sertifikati odnosno garancije, koji se smatraju uverenjima o potvrđivanju stepena finoće predmeta, ne stavlja se znak uvoznika, odnosno zastupnika.

Član 14.

Odredbe čl. 8. do 12. ovog zakona shodno se primenjuju i na uvoznike odnosno zastupnike.

Član 15.

Pre stavljanja predmeta na tržište, proizvođač je dužan da predmet dostavi na ispitivanje i žigosanje, radi utvrđivanja njegove usaglašenosti sa propisanim zahtevima, osim predmeta za koji ima propisanu dokumentaciju.

Uvoznik, odnosno zastupnik obezbeđuje utvrđivanje usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima podnošenjem tog predmeta na ispitivanje i žigosanje.

Žigosanjem iz stava 2. ovog člana za predmete iz uvoza koje prate odgovarajući sertifikati odnosno garancije, smatraće se izdavanje uverenja o potvrđivanju stepena finoće predmeta.

Ministar bliže propisuje vrste, oblike, izgled i način izrade državnih žigova.

Član 16.

Obavezi žigosanja ne podležu:

1) poluproizvodi od dragocenih metala;

2) delovi ili nekompletni predmeti;

3) predmeti koji su toliko mali, odnosno krhki da nije moguće izvršiti žigosanje bez oštećenja;

4) predmeti ili delovi predmeta koji se upotrebljavaju za medicinske, stomatološke, veterinarske, naučne i tehničke svrhe;

5) muzički instrumenti ili delovi takvih instrumenata izrađeni od dragocenih metala;

6) predmeti od platine, zlata i paladijuma mase do 1g i predmeti od srebra mase do 3 g.

Predmeti iz stava 1. tač. 3), 4) i 5) ovog člana podležu ispitivanju o čemu se izdaje izveštaj o ispitivanju.

Ministar propisuje način ispitivanja predmeta iz stava 2. ovog člana, kao i sadržinu izveštaja iz stava 2. ovog člana.

Član 17.

Ispitivanje, odnosno žigosanje predmeta obavlja Direkcija.

Ispitivanje i žigosanje može da obavlja i ovlašćeno telo.

Ministar propisuje način ispitivanja i žigosanja predmeta, dragocenih metala i njihovih legura, sadržinu i obrazac zahteva za ispitivanje, odnosno žigosanje predmeta, obrazac izveštaja o rezultatima izvršenog ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, kao i opremu za ispitivanje i žigosanje predmeta, spisak predmeta koji se žigošu i mesto na koje se državni žig utiskuje.

Član 18.

Pri podnošenju predmeta na ispitivanje i žigosanje podnosi se pisani zahtev koji naročito sadrži vrstu, broj i masu predmeta, leguru dragocenog metala od koje je predmet izrađen, kao i njenu finoću.

Kada Direkcija, odnosno ovlašćeno telo ispitivanjem utvrdi da je predmet u saglasnosti sa oznakom finoće, kao i da ispunjava i druge propisane zahteve izvršiće žigosanje tog predmeta.

Kada Direkcija, odnosno ovlašćeno telo ispitivanjem utvrdi da predmet nije u saglasnosti sa oznakom finoće ili da ne ispunjava druge propisane zahteve, doneće rešenje o odbijanju zahteva.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana proizvođač može izjaviti žalbu ministru.

Rešenje ministra je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Uz žalbu iz stava 4. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Član 19.

Predmeti od dragocenih metala ispituju se i žigošu u službenim prostorijama Direkcije, odnosno ovlašćenih tela.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, predmeti se mogu, na zahtev proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika, ispitivati i žigosati i u njihovim poslovnim prostorijama ako su ispunjeni propisani uslovi za odgovarajuće radne prostorije i opremu za ispitivanje i žigosanje.

Ispunjenost uslova iz stava 2. ovog člana utvrđuje Direkcija, rešenjem.

Rešenje iz stava 3. ovog člana donosi direktor Direkcije na period od deset godina.

Protiv rešenja iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba ministru.

Uz zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Ministar propisuje uslove koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta.

Član 20.

Posle izvršenog žigosanja predmetu se ne smeju dodavati delovi od dragocenih ili drugih metala, kao ni drugi materijali koji se ne mogu videti ili raspoznati.

Zabranjeno je prenošenje utisnutog žiga na drugi predmet.

Član 21.

Ako žigosani predmet od dragocenog metala bude izmenjen ili prerađen tako da mu se promeni stepen finoće, mora se ponovo podneti na ispitivanje i žigosanje.

Predmetom iz stava 1. ovog člana smatra se i predmet dobijen preradom otkupljenih upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala.

Otkup upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala može da vrši samo lice koje se u smislu ovog zakona smatra proizvođačem.

Član 22.

Obaveza žigosanja predmeta na način iz člana 15. ovog zakona ne odnosi se na proizvođača koji za predmet od dragocenog metala ima propisanu dokumentaciju.

Proizvođač iz stava 1. ovog člana dužan je da od Direkcije, odnosno ovlašćenog tela, za predmet za koji ima propisanu dokumentaciju pribavi dokaz o stepenu finoće legure dragocenog metala od koje je izradio predmet.

Usaglašenost predmeta sa propisanim zahtevima proizvođač iz stava 1. ovog člana potvrđuje označavanjem predmeta svojim znakom proizvođača i oznakom finoće.

Proizvođač predmeta je dužan da predmete koje proizvede, označi svojim znakom proizvođača i oznakom finoće. Proizvođač dužan je da propisanu dokumentaciju iz stava 1. ovog člana čuva trajno i da vodi evidenciju o izrađenim predmetima od legure za koju ima dokaz o stepenu finoće.

Usaglašenost predmeta iz stava 1. ovog člana može se utvrđivati i ispitivanjem i žigosanjem tog predmeta.

Ministar propisuje način utvrđivanja usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima na osnovu propisane dokumentacije, kao i sadržinu te dokumentacije.

Član 23.

Odredbe člana 18. ovog zakona shodno se primenjuju na uvoznika, odnosno zastupnika.

Uvoznik, odnosno zastupnik je dužan da uz zahtev za žigosanje predmeta iz uvoza dostavi Direkciji, odnosno ovlašćenom telu i carinsku deklaraciju predmeta koja se odnosi na carinski postupak puštanja robe u slobodan promet.

Član 24.

Direkcija vodi evidenciju o proizvođačima, uvoznicima i zastupnicima predmeta od dragocenih metala, koja naročito sadrži: naziv proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika, podatke o znaku proizvođača, odnosno znaku uvoznika ili zastupnika i podatke o načinu na koji proizvođači, uvoznici odnosno zastupnici dokazuju usaglašenost predmeta sa propisanim zahtevima.

Član 25.

Ovlašćeno telo je privredni subjekt ili drugo pravno lice koje obavlja poslove ispitivanja i žigosanja predmeta, kao i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, na osnovu ovlašćenja koje se izdaje u skladu sa ovim zakonom.

Ovlašćenje za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta, kao i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura izdaje se ako se utvrdi da lice iz stava 1. ovog člana ispunjava propisane uslove, a naročito u pogledu:

1) stručne osposobljenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica;

2) prostorija i opreme za rad;

3) nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa predmetom koji je predmet ispitivanja i žigosanja;

4) postupanja po prigovorima na rad i donete odluke;

5) poverljivosti, odnosno čuvanja poslovne tajne;

6) osiguranja od odgovornosti za štetu.

Član 26.

Ispunjenost uslova iz člana 25. ovog zakona na zahtev lica iz člana 25. stav 1. ovog zakona utvrđuje komisija koju obrazuje ministar (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima najmanje tri člana.

Ministar bliže propisuje sastav Komisije, kao i njen način rada i odlučivanja.

Pri utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 25. ovog zakona Komisija uzima u obzir i akt o akreditaciji ukoliko ga je podnosilac zahteva pribavio u postupku akreditacije.

Smatraće se da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta, odnosno ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, ako je obim tih poslova u celosti pokriven obimom poslova sadržanih u aktu o akreditaciji.

Ministar rešenjem ovlašćuje lice iz člana 25. stav 1. ovog zakona koje je podnelo zahtev za davanje ovlašćenja i za koje je utvrđeno da ispunjava propisane uslove za poslove ispitivanja i žigosanja predmeta, odnosno ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura. To lice snosi troškove postupka izdavanja rešenja.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Rešenje iz stava 6. ovog člana važi pet godina od dana izdavanja.

Tri meseca pre isteka roka na koji je rešenje izdato, ovlašćeno telo može podneti zahtev za izdavanje novog rešenja ministarstvu nadležnom za dragocene metale (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ako ministar ne odluči po podnetom zahtevu u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva iz stava 9. ovog člana, a najkasnije do dana isteka perioda na koji je rešenje izdato, ovlašćeno telo može da nastavi da obavlja poslove ispitivanja, označavanja i žigosanja na osnovu postojećeg rešenja.

Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena, a odnose se na postupak donošenja rešenja o davanju ovlašćenja, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Poslove ispitivanja i žigosanja ovlašćeno telo obavlja kao poverene poslove.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Član 27.

Ovlašćeno telo koje prestane da ispunjava propisane uslove dužno je da o tome bez odlaganja obavesti Ministarstvo, kao i o svim promenama koje bi mogle uticati na ispunjenost propisanih uslova.

Ovlašćeno telo može da prestane sa obavljanjem poslova ispitivanja i žigosanja predmeta, odnosno ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura i pre isteka perioda na koji je izdato rešenje o davanju ovlašćenja, o čemu obaveštava Ministarstvo, s tim da je dužno da poslove ispitivanja i žigosanja predmeta, odnosno ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura, obavlja u roku koji ne može biti kraći od 90 dana od dana dostavljanja obaveštenja Ministarstvu.

Ministarstvo kao javnu knjigu vodi registar ovlašćenih tela za ispitivanje i žigosanje predmeta, odnosno ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura.

Ministar bliže uređuje uslove i način davanja ovlašćenja, vođenje registra ovlašćenih tela, kao i druga pitanja vezana za rad ovlašćenih tela.

Član 28.

Ovlašćeno telo dužno je da vodi evidenciju koja naročito sadrži podatke o:

1) imenu i adresi, odnosno poslovnom imenu i sedištu podnosioca zahteva za ispitivanje i žigosanje predmeta, odnosno ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura;

2) datumu izvršenog ispitivanja i žigosanja predmeta, odnosno ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura;

3) izvršenim žigosanjima, odnosno izdatim izveštajima o ispitivanju.

Ovlašćeno telo dužno je da evidenciju iz stava 1. ovog člana čuva najmanje tri godine.

Na zahtev Direkcije, ovlašćeno telo dužno je da Direkciji dostavi podatke iz evidencije iz stava 1. ovog člana.

Ministar bliže propisuje sadržinu i obrazac evidencije iz stava 1. ovog člana kao i način vođenja te evidencije.

IV. PRIZNAVANjE INOSTRANIH ŽIGOVA

Član 29.

U Republici Srbiji važe inostrani žigovi ako su izdati u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima čiji je potpisnik Republika Srbija.

Ministar može priznati važenje inostranih žigova na predmetima, ako su izdati pod uslovima koji obezbeđuju ispunjenost zahteva koji su u Republici Srbiji propisani za te predmete.

Ministar bliže propisuje način priznavanja inostranih žigova iz stava 2. ovog člana.

V. NAKNADE

Član 30.

Za sprovođenje ispitivanja i žigosanja predmeta, vršenje hemijskih analiza dragocenih metala, legura i predmeta, ispitivanja opreme koja služi za ispitivanje predmeta od dragocenih metala, utvrđivanja ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika, utvrđivanja ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o ispitivanju i žigosanju predmeta u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika, kao i za izvršavanje drugih poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta, naknadu snose proizvođači, uvoznici, odnosno imaoci predmeta u svojini građana, kao i drugi subjekti koji su podneli zahtev Direkciji ili ovlašćenom telu.

Visina naknade iz stava 1. ovog člana ista je za domaća i za strana lica.

Visinu i način plaćanja naknade iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada.

Naknade iz stave 1. ovog člana za poslove koje sprovodi Direkcija uplaćuju se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

VI. PRODAJNI PROSTOR

Član 31.

Predmeti namenjeni za prodaju moraju biti označeni natpisom kao predmeti od određenog dragocenog metala.

Proizvodi izrađeni od drugih metala koji se u prodajnom prostoru drže zajedno sa predmetima moraju biti posebno označeni natpisom kao proizvodi koji nisu od dragocenog metala.

Član 32.

U prodajnom prostoru, na vidnom mestu, moraju se držati slike državnih žigova i lupe pomoću kojih se oznake i žigovi, propisani ovim zakonom, mogu jasno videti i razlikovati i moraju se staviti na raspolaganje zainteresovanim licima.

Proizvođači, uvoznici, odnosno zastupnici dužni su da u svojim prodajnim prostorima na vidnom mestu drže i rešenje o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika.

VII. NADZOR

Član 33.

Nadzor nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti kontrole predmeta vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad prometom predmeta vrše tržišni inspektori u skladu sa zakonom, osim u delu nadzora koji vrši Direkcija.

Član 34.

Direkcija vrši nadzor nad:

1) predmetima koji su stavljeni na tržište, u smislu ispunjavanja propisanih zahteva;

2) privrednim subjektima koji obavljaju otkup predmeta od dragocenih metala;

3) održavanjem propisanih uslova kod proizvođača predmeta kojima je izdato rešenje o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika;

4) održavanjem propisanih uslova u poslovnim prostorijama proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika predmeta u skladu sa članom 19. st. 2. i 7. ovog zakona.

Član 35.

Direkcija nadzor vrši preko lica ovlašćenih za vršenje nadzora nad predmetima.

Lice iz stava 1. ovog člana mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno druge uslove određene zakonom koji uređuje prava i dužnosti državnih službenika, drugim propisom i aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu.

Lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima mora imati službenu legitimaciju.

Ministar bliže propisuje obrazac i sadržinu legitimacije iz stava 3. ovog člana, kao i način vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama.

Član 36.

U vršenju nadzora, lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima ima pravo i dužnost da:

1) ulazi u prostorije u kojima se predmeti proizvode i označavaju, radi provere ispunjenosti propisanih uslova u pogledu opreme i radnih prostorija;

2) ulazi u prostorije proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika, u kojima se predmeti stavljaju na tržište ili drže pripremljeni radi stavljanja na tržište, radi proveravanja usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima, kao i ispunjenosti zahteva iz čl. 31. i 32. ovog zakona;

3) ulazi u prostorije proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika u kojima se vrši ispitivanje i žigosanje predmeta u skladu sa članom 19. stav 2. ovog zakona, radi provere ispunjenosti propisanih uslova;

4) zahteva sve podatke koji su mu potrebni za sastavljanje zapisnika o izvršenom nadzoru i sačinjava zapisnik.

Ako lice ovlašćeno za vršenje nadzora utvrdi da nisu ispunjeni propisani uslovi iz stava 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana, naložiće otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u primerenom roku.

Ako nedostaci iz stava 2. ovog člana koji se odnose na stav 1. tačku 1) ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, Direkcija donosi rešenje o ukidanju rešenja o znaku proizvođača.

Ako nedostaci iz stava 2. ovog člana koji se odnose na stav 1. tačku 2) ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, Direkcija donosi rešenje o povlačenju predmeta sa tržišta.

Ako nedostaci iz stava 2. ovog člana koji se odnose na stav 1. tačku 3) ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, Direkcija donosi rešenje o ukidanju rešenja iz člana 19. stav 3. ovog zakona.

Protiv rešenja iz st. 3, 4. i 5. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana.

Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Rešenje ministra po žalbi je konačno i protiv i tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Član 37.

Odredbe člana 36. ovog zakona shodno se primenjuju na proizvođače iz člana 22. ovog zakona.

U vršenju nadzora, lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima ima pravo i dužnost da proverava da li je proizvođač iz člana 22. ovog zakona obezbedio dokaze iz člana 22. stav 1. ovog zakona.

U slučaju da proizvođač iz člana 22. ovog zakona učini više uzastopnih prekršaja u smislu neispunjavanja zahteva iz člana 22. ovog zakona, odnosno odredaba člana 15. ovog zakona, Direkcija donosi rešenje kojim nalaže proizvođaču da potvrđivanje usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima može izvršiti isključivo ispitivanjem i žigosanjem kod Direkcije ili ovlašćenog tela.

Prilikom donošenja rešenja iz stava 3. ovog člana Direkcija uzima u obzir prirodu nedostataka koji su utvrđeni i njihove posledice.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana.

Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Rešenje ministra po žalbi je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Član 38.

Nadzor nad radom ovlašćenih tela vrši Ministarstvo preko Direkcije.

Ako lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima utvrdi da ovlašćeno telo ne radi u skladu sa propisima naložiće otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku.

Ako u roku iz stava 2. ovog člana ovlašćeno telo ne otkloni utvrđene nepravilnosti Direkcija će o tome obavestiti Ministarstvo.

Ako ministar, na osnovu utvrđenih činjenica, ukine rešenje o davanju ovlašćenja, ovlašćeno telo briše se iz registra ovlašćenih tela.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 39.

Novčanom kaznom od 5000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko ili odgovorno lice, novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik, a novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako stave na tržište ili drže pripremljene radi stavljanja na tržište, ili drže izložene kao uzorke predmete koji ne ispunjavaju uslove u pogledu finoće (član 6);

2) ako upotrebljava znak proizvođača, znak uvoznika, odnosno zastupnika za koji je doneto rešenje o ukidanju rešenja o znaku proizvođača, znaku uvoznika, odnosno zastupnika ili je istekao rok važenja rešenja (član 10);

3) ako delovi od nedragocenih metala nisu označeni odgovarajućom oznakom (član 12);

4) ako uvoznik, odnosno zastupnik sa sedištem u Republici Srbiji stavi na tržište predmet koji nije označio svojim dodeljenim znakom, odnosno ako taj predmet nije označio oznakom finoće u skladu sa ovim zakonom, ukoliko taj predmet nema oznaku finoće ili ima oznaku finoće koja ne odgovara brojčanoj vrednosti stepena finoće u smislu člana 6. ovog zakona (član 13);

5) ako stave na tržište ili drže pripremljene radi stavljanja na tržište, ili drže izložene kao uzorke predmete koji nisu usaglašeni sa propisanim zahtevima, odnosno koji nisu ispitani i žigosani ili ih ne prati propisana dokumentacija (član 15);

6) ako prenese utisnuti žig na drugi predmet ili posle izvršenog žigosanja predmetu dodaju druga strana tela koja se ne mogu videti ili raspoznati (član 20);

7) ako pre stavljanja u promet ne podnesu na ponovno ispitivanje i žigosanje predmete od dragocenih metala koji su izmenjeni ili prerađeni (član 21. st. 1. i 2);

8) ako obavljaju delatnost suprotno ovom zakonu (član 21. stav 3);

9) ako ne vodi evidenciju u skladu sa članom 28. ovog zakona;

10) ako predmeti, odnosno predmeti od drugih metala izloženi u prodajnom prostoru nisu vidno označeni natpisom (član 31);

11) ako proizvođač, uvoznik, odnosno zastupnik u svom prodajnom prostoru na vidnom mestu ne drži slike državnih žigova, rešenje o znaku proizvođača, znaku uvoznika, odnosno zastupnika kao i lupe ili ne stave na raspolaganje zainteresovanim licima lupe (član 32);

12) ako ovlašćenom licu onemogući obavljanje nadzora (čl. 36, 37. i 38);

13) ako stave na tržište ili na drugi način otuđe predmete za koje je doneseno rešenje o povlačenju predmeta sa tržišta (član 36).

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Podzakonski akti propisani ovim zakonom biće doneti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata propisanih ovim zakonom primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni list SRJ”, br. 80/94, 83/94 – ispravka i 28/96 – dr. zakon), ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 41.

Predmeti koji su ispitani i žigosani do dana stupanja na snagu ovog zakona ne podležu ponovnom ispitivanju i žigosanju.

Član 42.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni list SRJ”, br. 80/94, 83/94 – ispravka i 28/96 – dr. zakon).

Član 43.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 6. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), kojim se utvrđuje da Republika Srbija, uređuje i obezbeđuje, između ostalog, jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata i sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Oblast kontrole predmeta od dragocenih metala do sada je bila uređena Zakonom o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni list SRJ”, broj 80/94, 83/94 – ispr. i 28/96- dr. zakon) koji se po prestanku postojanja državne zajednice Srbija i Crna Gora primenjuje kao republički zakon na teritoriji Republike Srbije. Takođe, bitno je naglasiti da je oblast kontrole predmeta od dragocenih metala uređena i podzakonskim aktima donetim na osnovu navedenog zakona.

Važeći Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala poznaje instituciju Savezne organizacije nadležne za mere i dragocene metale i propisuje njenu nadležnost u oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala. Uzevši u obzir činjenicu da je Državna zajednica Srbija i Crna Gora prestala da postoji 2006. godine, novim zakonom je potrebno urediti nadležnost u skladu sa pravnim sistemom Republike Srbije i aktuelnim prilikama koje postoje s obzirom na to da se više ne može govoriti o nadležnosti saveznog organa u oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala.

Osnovni razlog za donošenje novog Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala je usklađivanje materije na koju se ovaj zakon odnosi, sa odredbama Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 65/08 i 36/09) i Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07), odnosno usaglašavanje sa pravnim sistemom Republike Srbije.

Naime, članom 9. Zakona o ministarstvima propisano je da Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, obavlja poslove državne uprave koji se, pored ostalog, odnose i na mere i dragocene metale, kao i da je Direkcija za mere i dragocene metale obrazovana kao organ uprave u sastavu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Istovremeno, važećim Zakonom o kontroli predmeta od dragocenih metala propisana je nadležnost organizacije za kontrolu predmeta od dragocenih metala koja je u smislu Zakona o državnoj upravi u suprotnosti sa delokrugom organa uprave u sastavu ministarstva.

Pored potrebe usklađivanja sa pravnim sistemom Republike Srbije, osnovni razlozi za donošenje ovog zakona su omogućavanje praćenja razvoja ove oblasti na međunarodnom planu i preuzimanja novih rešenja u nacionalno zakonodavstvo, kao i uspostavljanje transparentnog i nepristrasnog načina obavljanja poslova kontrole predmeta od dragocenih metala u Republici Srbiji. S tim u vezi, donošenjem ovog zakona stvoriće se uslovi da Republika Srbija pristupi, odnosno potpiše Konvenciju o kontroli i označavanju predmeta od dragocenih metala („Convention on the control and marking o f articles of precious metals“-u daljem tekstu: Konvencija), koja je prvi put stupila na snagu još 1975. godine, s tim što su poslednji amamndmani usvojeni februara 2010. godine.

Prilikom izrade ovog zakona, predlagač je pre svega, imao u vidu proces ekonomskih integracija privrede u svetsko tržište u oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala. Pristupanje Republike Srbije Konvenciji pomoglo bi dalji razvoj zlatarstva kao privredne grane i olakšalo promet predmeta od dragocenih metala na našem i stranom tržištu.

Sagledavajući neophodnost potrebe da se što hitnije uspostavi transparentni i nepristrasni način obavljanja poslova kontrole predmeta od dragocenih metala u Republici Srbiji, predlagač ovog zakona smatra da je potrebno jasno definisati delokrug nadležnog ministarstva, Direkcije za mere i dragocene metale i ovlašćenih tela, kao privrednih subjekata čije se ovlašćivanje predviđa ovim zakonom. Donošenjem ovog zakona stvoriće se uslovi za ulazak novih privrednih subjekata na tržište u vidu ovlašćenih tela za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, što će omogućiti odvajanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala i ispitivanja dragocenih metala od poslova nadzora. To će omogući kvalitetniji nadzor, povećati sigurnost svih učesnika na tržištu i zaštiti javni interes. Ovakva rešenja postoje i u zemljama u okruženju. Takođe, nova zakonska rešenja omogućila bi, pored ostalog, uređenje pitanja važenja stranih znakova (žigova) i dokumenata na teritoriji Republike Srbije.

Ovim zakonom obezbediće se da se predmeti od dragocenih metala mogu staviti na tržište, odnosno u upotrebu samo ako su označeni na odgovarajući način, što je potvrda da su usaglašeni sa propisanim zahtevima.

Zakonom se omogućava i dokazivanje usaglašenosti proizvoda na osnovu propisane dokumentacije što predstavlja novinu u odnosu na važeći zakon, a što će omogućiti proizvođaču da se sam opredeli na koji način će dokazivati usaglašenost predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1 . definisani su predmet i sadržina zakona.

Članom 2. propisano je na koje predmete se ne odnose odredbe ovog zakona.

Član 3. propisuje značenje pojedinih izraza u smislu ovog zakona.

Član 4. propisuje stavljanje predmeta od dragocenih metala na tržište u smislu da predmet od dragocenog metala može biti stavljen na tržište samo ukoliko je usaglašen sa propisanim zahtevima i ukoliko ga prati propisana dokumentacija.

Članom 5. definisana je nadležnost Direkcije za mere i dragocene metale, koja obavlja stručne i sa njima povezane poslove u oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala.

Čl. 6. i 7. propisani su tehnički zahtevi za predmete od dragocenih metala i s tim u vezi, stepeni finoće koje moraju ispunjavati predmeti od dragocenih metala da bi mogli biti stavljeni na tržište, kriterijum za svrstavanje predmeta od dragocenih metala u određeni stepen finoće, kao i pravni osnov za bliže propisivanje ostalih tehničkih zahteva koje predmeti od dragocenih metala moraju ispuniti da bi bili stavljeni na tržište.

Čl.8.do 13. propisuje uslove koje je proizvođač, uvoznik, odnosno zastupnik dužan da obezbedi pre nego što predmet od dragocenog metala stavi na tržište, obavezu proizvođača da usaglašenost predmeta sa propisanim zahtevima potvrđuje podnošenjem predmeta na ispitivanje i žigosanje ili na osnovu propisane dokumentacije, postupak dodeljivanja znaka proizvođača i s tim u vezi, donošenje rešenja od strane Direkcije kojim se taj znak proizvođača dodeljuje, rok važenja rešenja, postupak donošenja rešenja o ukidanju rešenja o znaku proizvođača. Takođe, propisano je i označavanje finoće predmeta čiji su delovi izrađeni od legura različitih dragocenih metala ili od legura istog dragocenog metala različitih stepena finoće, kao i predmeta koji se sastoje od delova od dragocenih metala, kao i od delova drugih materijala.

Članom 14. propisana je shodna primena čl. 8. do 12. i na uvoznike, odnosno zastupniike.

Članom 15. propisano je dužnost proizvođača da predmete, pre stavljanja na tržište, dostavi na ispitivanje i žigosanje, radi utvrđivanja njegove usaglašenosti sa propisanim zahtevima, osim predmeta za koji ima propisanu dokumentaciju. Takođe propisano je uvoznik, odnosno zastupnik obezbeđuje utvrđivanje usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima podnošenjem tog predmeta na ispitivanje i žigosanje, s tim što se pod žigosanjem tih predmeta, ukoliko ih prate odgovarajući sertifikati odnosno garancije, smatra izdavanje uverenja o potvrđivanju stepena finoće.

Članom 16. propisano je na koje se predmete od dragocenih metala ne odnosi obaveza žigosanja.

Član 17. propisano je da ispitivanje, odnosno žigosanje predmeta od dragocenih metala obavlja Direkcija, odnosno ovlašćeno telo

Član 18. propisuje postupak podnošenja zahteva proizvođača za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala od strane proizvođača, kao i sam postupak ispitivanja i žigosanja koji sprovodi Direkcija, odnosno ovlašćeno telo. Takođe, propisuje mogućnost proizvođača da vodi upravni postupak ukoliko je nezadovoljan rešenjem Direkcije, odnosno ovlašćenog tela.

Član 19. propisuje da se predmeti od dragocenih metala ispituju i žigošu u službenim prostorijama Direkcije, odnosno ovlašćenih tela, kao i da se isti mogu ispitivati i žigosati u poslovnim prostorijama proizvođača, uvoznika, zastupnika ukoliko za to postoje ispunjeni propisani uslovi.

Čl. 20. i 21. propisuje zabranu dodavanja predmetu od dragocenog metala, posle izvršenog žigosanja, delova od dragocenih ili drugih metala, odnosno materijala koji se ne mogu videti ili raspoznati, kao i zabranu prenošenja utisnutog žiga na drugi predmet. Takođe, nakon eventualne izmene ili prerade predmeta propisana je obaveza ponovnog ispitivanja i žigosanja.

Takođe, propisano je da otkup predmeta od dragocenih metala obavljaju proizvođači predmeta od dragocenih metala.

Na ovaj način urediće se pitanje masovnog otkupa predmeta od dragocenih metala koji je prisutan na tržištu Republike Srbije i koji kao takav nije uređen s obzirom da postoji situacija u kojoj se ovom delatnošću, pored registrovanih proizvođača predmeta od dragocenih metala, bave i drugi privredni subjekti kao što su menjačnice, frizerski saloni, a taj otkup se vrši čak i na pijačnim tezgama, bez ikakve saglasnosti nadležnog organa.

Član 22. propisuju obavezu proizvođača, koji potvrđuje usaglašenost predmeta sa propisanim zahtevima na osnovu propisane dokumentacije, da poseduje dokaz o finoći legure dragocenog metala od koje je izradio predmet. Takođe, propisano je da će ministar bliže propisati način potvrđivanja usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima na osnovu propisane dokumentacije.

Član 23. propisuju obaveze uvoznika, odnosno zastupnika.

Članom 24. propisano je da Direkcija vodi evidenciju o proizvođačima, uvoznicima i zastupnicima predmeta od dragocenih metala, koja naročito sadrži: naziv proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika, podatke o znaku proizvođača, odnosno znaku uvoznika ili zastupnika i podatke o načinu na koji proizvođači, uvoznici odnosno zastupnici dokazuju usaglašenost predmeta sa propisanim zahtevima.

Članom 25. propisuje uslove koje moraju ispunjavati privredni subjekti i druga pravna lica da bi mogla obavljati poslove ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala kao i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura.

Čl. 26. i 27. propisuju postupak ovlašćivanja privrednih subjekata odnosno pravnih lica za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, odnosno ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura.

Takođe, propisuje obaveze ovlašćenog tela koje prestane da ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, odnosno ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, da je u obavezi da o tome kao i o svim drugim značajnim promenama obavesti ministarstvo nadležno za poslove kontrole predmeta od dragocenih metala. Takođe, propisuje da ministarstvo kao javnu knjigu vodi registar ovlašćenih tela za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala, odnosno ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura.

Član. 28. propisuje obavezu ovlašćenog tela u smislu vođenja evidencije koja sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva za ispitivanje i žigosanje predmeta, odnosno ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura, datumu izvršenog ispitivanja i žigosanja predmeta, odnosno ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, kao i izvršenim žigosanjima, odnosno izdatim izveštajima o ispitivanju. Takođe, propisana je i obaveza da ovlašćeno telo čuva podatke iz evidencije o podnosiocu zahteva za ispitivanje i žigosanje predmeta najmanje tri godine, kao i da je dužno da te podatke dostavi, na zahtev Direkcije.

Član 29. uređuje pitanje priznavanja inostranih žigova.

Član 30. propisuje naknade za sprovođenje ispitivanja i žigosanja predmeta, vršenje hemijskih analiza dragocenih metala, legura i predmeta, ispitivanja opreme koja služi za ispitivanje predmeta od dragocenih metala, utvrđivanja ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika, utvrđivanja ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o ispitivanju i žigosanju predmeta u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika, kao i troškove za izvršavanje drugih poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta, snose proizvođači, uvoznici, kao i ostali subjekti koji su podneli Direkciji odnosno ovlašćenom telu. Takođe, propisuje da će visinu i način plaćanja naknada utvrditi Vlada.

Čl. 31. i 32. propisuju način držanja i označavanja predmeta od dragocenih metala u prodajnom prostoru, izgled prodajnog prostora.

Čl. 33. do 38. propisan je nadzor nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala koji vrši Ministarstvo preko Direkcije, odnosno lica ovlašćenih za vršenje tog nadzora.

Članom 39. propisane su kaznene odredbe.

Član 40. propisuje rokove u kojima će biti doneti propisi za sprovođenje ovog zakona.

Članom 41. propisano je da predmeti koji su ispitani i žigosani do dana stupanja na snagu ovog zakona ne podležu ponovnom ispitivanju i žigosanju.

Članom 42. propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni list SRJ”, broj 80/94, 83/94 – ispr. i 28/96- dr. zakon).

Članom 43. propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. ANALIZA EFEKATA

Donošenjem ovog zakona obezbediće se da Republika Srbija garantuje visok kvalitet predmeta od dragocenih metala na tržištu, kao i poštenu tržišnu utakmicu u cilju zaštite interesa kako potrošača tako i proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala.

Zakon će imati pozitivne efekte na dalji razvoj proizvodnje predmeta od dragocenih metala kao privredne delatnosti, kao i na jačanje domaćeg tržišta u ovoj oblasti.

Ovaj zakon će dodatno obezbediti sigurnost svim učesnicima na tržištu, s obzirom na to da detaljno propisuje postupanje i obaveze lica koja se bave proizvodnjom, odnosno prometom predmeta od dragocenih metala, u pogledu stavljanja na tržište, odnosno u upotrebu isključivo predmeta od dragocenih metala koji ispunjavaju propisane zahteve, pre svega u pogledu finoće i pravilnog označavanja predmeta od dragocenih metala.

Primena ovog zakona znatno će uticati na uspostavljanje transparentnog i nepristrasnog načina obavljanja poslova vezanih za predmete od dragocenih metala u Republici Srbiji, u smislu jasnog definisanja delokruga nadležnog ministarstva, Direkcije za mere i dragocene metale i ovlašćenih tela za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta do dragocenih metala, kao i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura. Takođe, primena ovog zakona znatno će uticati na sprečavanje nelojalne konkurencije, jer će se za sve učesnike u oblasti proizvodnje i trgovine predmeta od dragocenih metala uspostaviti jednaka i jasna pravila u pogledu njihove proizvodnje, distribucije i upotrebe.

Donošenjem ovog zakona stvoriće se uslovi za ulazak novih privrednih subjekata na tržište (ovlašćena tela za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala i ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura), čime će se stvoriti uslovi za otvaranje novih radnih mesta. Stvoriće se i preduslovi za regulisanje otkupa dragocenih metala od građana.

Ovim zakonom će se domaći standardi i tehnički propisi harmonizovati sa stranim i na taj način će se ispuniti uslovi za pristupanje Republike Srbije Konvenciji o kontroli i označavanju predmeta od dragocenih metala. Pristupanje Konvenciji bi olakšalo promet predmeta od dragocenih metala, smanjilo troškove, omogućilo veći izbor proizvoda na domaćem tržištu i dalo podstrek daljem razvoju ove privredne delatnosti u Republici Srbiji.

O ovom zakonu su putem javne rasprave obaveštene sve zainteresovane strane, koje su se tom prilikom o njemu i izjasnile svojim mišljenjima i predlozima, a predlozi koji nisu u suprotnosti sa celinom pravnog sistema Republike Srbije, kao i pravilima Svetske trgovinske organizacije (STO) i EU, prihvaćeni su i ugrađeni u tekst ovog zakon.

V. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Predlagač -Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Naziv propisa

Predlog zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala – Draft Law on control of articles of precious metals

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Predlog zakona nije u direktnoj vezi sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku Uniju (osim u delu kojim je planirana izrada Predloga zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala u određenom roku), jer se njime ne transponuje evropski propis.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Stepen usklađenosti: –

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoji odgovarajući propis Evropske Unije sa kojim je potrebno obezbediti usklađenost, budući da evropsko pravo još uvek nije harmonizovano u ovoj oblasti.

Predlagač je pri izradi Predloga zakona uzeo u obzir rešenja iz međunarodne Konvencije o kontroli i označavanju predmeta od dragocenih metala, imajući u vidu proces ekonomskih integracija privrede u svetsko tržište u oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Pri izradi propisa nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar