Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA

Član 1.

U Zakonu o Državnom veću tužilaca („Službeni glasnik RS”, broj 116/08), u članu 23. stav 1. menja se i glasi:

„Kandidat za izbornog člana Državnog veća iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca može biti svaki javni tužilac i svaki zamenik javnog tužioca sa stalnom funkcijom.”

U stavu 2. posle reči: „funkciju” dodaju se zapeta i reči: „kao i javni tužilac i zamenik javnog tužioca koga podrži najmanje 15 javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca iz vrste i stepena javnog tužilaštva u kojem kandidat vrši javnotužilačku funkciju i javni tužilac i zamenik javnog tužioca iz javnog tužilaštva sa teritorije autonomnih pokrajina koga podrži najmanje 15 javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca iz javnog tužilaštva sa teritorije autonomnih pokrajina”.

U stavu 3. posle reči: „kao i iz” dodaje se reč: „reda”.

Član 2.

U članu 24. stav 3. posle reči: „i” dodaje se reč: „svi”, a posle reči: „tužilaca” dodaju se reči: „sa stalnom funkcijom”.

Član 3

U članu 28. stav 1. broj: „30” zamenjuje se brojem: „15”.

U stavu 2. posle reči: „podržavanju kandidature” dodaju se zapeta i reči: „odnosno formular sa potpisima javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca koji podržavaju kandidata”.

Član 4.

U članu 30. stav 1. broj: „15” zamenjuje se rečju: „osam”.

Član 5.

U članu 35. stav 1. reči: „donosi odluku o predlogu” zamenjuju se rečju: „predlaže”, a reči: „ili više kandidata” i zapeta brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, Državno veće predlaže dva kandidata sa najvećim brojem glasova sa liste kandidata javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca osnovnih tužilaštava.”

Posle stava 2. dodaje novi stav 3. koji glasi:

„U slučaju kada dva ili više kandidata na jednoj izbornoj listi dobije jednak najveći broj glasova, Državno veće predlaže kandidata koji duže obavlja javnotužilačku funkciju.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 6.

U članu 38. stav 2. posle reči: „ zamenika javnih tužilaca,” dodaju se reči: „dva kandidata sa liste kandidata osnovnih tužilaštava, odnosno”, a reči: „svake liste” zamenjuju se rečima: „ostalih lista”.

Član 7.

Izborni postupak za izbor članova stalnog sastava Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, sprovešće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca sadržan je u članu 164. stav 3. Ustava Republike Srbije, koji utvrđuje, između ostalog, da u sastav Državnog veća tužilaca ulaze i osam izbornih članova koje bira Narodna skupština, u skladu sa zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2010. godinu, u delu koji se odnosi na pravosudni sistem, istaknuto je da neki aspekti nedavno sprovedenih reformi izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Postupak izbora javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca izvršen je na netransparentan način, a Državno veće tužilaca koje je sprovelo ovaj postupak, radilo je u privremenom sastavu, što znači da profesija nije bila predstavljena na odgovarajući način i da je rizik od političkog uticaja bio visok. Imajući u vidu primedbe date u navedenom izveštaju, kao jedan od uslova daljeg napretka Republike Srbije u procesu evropskih integracija, neophodno je izvršiti preispitivanje odluka koje je doneo prvi sastav Državnog veća tužilaca u postupku opšteg izbora javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Da bi se stvorile zakonske mogućnosti za takvo preispitivanje potrebno je izvršiti izmene i dopune Zakona o Državnom veću tužilaca kojima bi se pojedine odredbe ovog zakona koje se odnose na izbor izbornih članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca uskladile sa primedbama Evropske komisije.

Zakon je u potpunosti rađen u saradnji sa predstavnicima Evropske komisije i Venecijanske komisije Saveta Evrope, koji su o njemu dali pozitivno mišljenje.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona vrši se dodatno usklađivanje člana 23. Zakona o Državnom veću tužilaca sa odredbom člana 164. stav 4. Ustava Republike Srbije, koja utvrđuje da samo javni tužioci i zamenici javnih tužilaca na stalnoj funkciji mogu biti izborni članovi Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca, odnosno zamenika javnih tužilaca. Pored toga, daje se mogućnost da pored kolegijuma javnog tužilaštva, pravo da predloži kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, ima i najmanje 15 javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, koji svojim potpisima podrže kandidata.

Članom 2. Zakona u članu 24. Zakona o Državnom veću tužilaca se precizira da samo javni tužioci i zamenici javnih tužilaca sa stalnom funkcijom imaju pravo da biraju kandidata za izbornog člana Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, a što je u skladu sa Ustavnim određenjem da samo javni tužioci i zamenici javnih tužilaca sa stalnom funkcijom mogu biti izborni članovi Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Pored toga, imajući u vidu da Državno veće tužilaca bira zamenike javnih tužilaca, koji su prvi put izabrani na trogodišnji mandat, na trajnu funkciju, postojao bi određeni sukob interesa kada bi ti zamenici javnog tužioca imali pravo da biraju izborne članove Visokog saveta sudstva iz redajavnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Čl. 3, 4. i 6. Zakona skraćuju se rokovi za sprovođenje određenih izbornih radnji i usklađuju odredbe člana 28. Zakona o Državnom veću tužilaca sa izmenama predloženim u članu 1. Zakona.

Članom 5. Zakona menja se odredba člana 35. Zakona o Državnom veću tužilaca, tako što se precizira da Narodnoj skupštini može biti predložen za izbornog člana Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, kandidat koji je dobio najviše glasova, a ako dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, biće predložen kandidat sa većim tužilačkim stažom.

Članom 7. Zakona određuje se rok od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona za sprovođenje izbora za izborne članove Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Članom 8. Zakona određuje se stupanje ovog zakona na snagu.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se Zakon donese po hitnom postupku, budući da bi njegovo nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad Državnog veća tužilaca i javnog tužilaštva, kao i radi ispunjenja obaveza Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

VI. RAZLOZI ZA STUPANjE ZAKONA NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da Zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, budući da postoji naročito opravdan razlog za stupanje na snagu Zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, a to je da se stvori zakonska mogućnost da se u najkraćem roku sprovode postupak za izbor izbornih članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, čime bi se omogućio postupak preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veća tužilaca donetih u postupku opšteg izbora javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, a sve u cilju da Republika Srbija stekne status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji do kraja 2011. godine.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Uslovi za kandidovanje

Član 23.

Kandidat za izbornog člana Državnog veća iz reda javnih tužilaca i zamenika može biti svaki javni tužilac i zamenik javnog tužioca u Republici Srbiji koji se nalazi na funkciji javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca najmanje sedam godina.

KANDIDAT ZA IZBORNOG ČLANA DRŽAVNOG VEĆA IZ REDA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA MOŽE BITI SVAKI JAVNI TUŽILAC I SVAKI ZAMENIK JAVNOG TUŽIOCA SA STALNOM FUNKCIJOM.

Status kandidata stiče javni tužilac i zamenik javnog tužioca koga predloži kolegijum jednog ili više javnih tužilaštava, prema vrsti i stepenu javnog tužilaštva, odnosno javnog tužilaštva sa teritorije autonomne pokrajine u kojima kandidat vrši javnotužilačku funkciju, KAO I JAVNI TUŽILAC I ZAMENIK JAVNOG TUŽIOCA KOGA PODRŽI NAJMANjE 15 JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA IZ VRSTE I STEPENA JAVNOG TUŽILAŠTVA U KOJEM KANDIDAT VRŠI JAVNOTUŽILAČKU FUNKCIJU I JAVNI TUŽILAC I ZAMENIK JAVNOG TUŽIOCA IZ JAVNOG TUŽILAŠTVA SA TERITORIJE AUTONOMNIH POKRAJINA KOGA PODRŽI NAJMANjE 15 JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA IZ JAVNOG TUŽILAŠTVA SA TERITORIJE AUTONOMNIH POKRAJINA. Jedan kolegijum javnog tužilaštva može da predloži samo jednog kandidata.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, za sticanje statusa kandidata za izbornog člana Državnog veća iz reda zamenika Republičkog javnog tužioca, kao i iz REDA javnog tužioca i zamenika javnog tužioca Tužilaštva za ratne zločine i Tužilaštva za organizovan kriminal nije potreban predlog kolegijuma, već se status kandidata stiče prijavom.

Biračko pravo

Član 24.

Javni tužioci i zamenici javnih tužilaca biraju kandidate za Državno veće na osnovu slobodnog, opšteg, jednakog i neposrednog izbornog prava, tajnim glasanjem.

Niko nema pravo da, po bilo kom osnovu, sprečava ili prisiljava javnog tužioca i zamenika javnog tužioca da glasa ili da ga poziva na odgovornost zbog glasanja.

Pravo da biraju kandidate za Državno veće imaju svi javni tužioci i SVI zamenici javnih tužilaca SA STALNOM FUNKCIJOM.

Javni tužilac i zamenik javnog tužioca glasa samo za kandidata sa liste kandidata vrste, odnosno stepena javnog tužilaštva u kojem vrši svoju funkciju.

Javni tužilac, odnosno zamenik javnog tužioca sa teritorije autonomne pokrajine, pored liste kandidata iz stava 4. ovog člana, glasa i za listu kandidata za javna tužilaštva sa teritorije autonomne pokrajine.

Kandidaciona prijava

Član 28.

Kandidaciona prijava se dostavlja Izbornoj komisiji u roku od 30 15 dana od dana objavljivanja odluke o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izborne članove Državnog veća u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Uz kandidacionu prijavu dostavlja se potpisana izjava kandidata o prihvatanju kandidature i odluka Kolegijuma javnog tužilaštva o podržavanju kandidature, ODNOSNO FORMULAR SA POTPISIMA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA KOJI PODRŽAVAJU KANDIDATA, kao i lični i profesionalni podaci o kandidatu.

Konačna lista kandidata

Član 30.

Izborna komisija utvrđuje konačnu listu kandidata u roku od 15 OSAM dana od isteka roka iz člana 28. stav 1. ovog zakona.

Izborna komisija utvrđuje po jednu konačnu listu kandidata za svaki stepen i vrstu javnog tužilaštva, odnosno iz javnih tužilaštava sa teritorije autonomne pokrajine iz kojih se predlažu izborni članovi Državnog veća iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, u skladu sa odredbom člana 22. ovog zakona.

Redosled kandidata na listama utvrđuje se prema redosledu predaje kandidacionih prijava Izbornoj komisiji.

a) Predlog kandidata iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

Član 35.

Državno veće donosi odluku o predlogu PREDLAŽE jednog kandidata sa najvećim brojem glasova ili više kandidata, sa svake liste, na osnovu zapisnika o utvrđivanju rezultata izbora, koju im dostavlja Izborna komisija.

Državno veće predlaže više kandidata u slučaju kada više javnih tužilaca, odnosno zamenika javnih tužilaca na jednoj izbornoj listi dobije približno jednak najveći broj glasova.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, DRŽAVNO VEĆE PREDLAŽE DVA KANDIDATA SA NAJVEĆIM BROJEM GLASOVA SA LISTE KANDIDATA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA OSNOVNIH TUŽILAŠTAVA.

U SLUČAJU KADA DVA ILI VIŠE KANDIDATA NA JEDNOJ IZBORNOJ LISTI DOBIJE JEDNAK NAJVEĆI BROJ GLASOVA, DRŽAVNO VEĆE PREDLAŽE KANDIDATA KOJI DUŽE OBAVLjA JAVNOTUŽILAČKU FUNKCIJU.

Konačnu odluku o predlogu kandidata iz reda javnih tužilaca, odnosno zamenika javnih tužilaca sa svake liste kandidata Državno veće dostavlja Narodnoj skupštini.

Izbor članova

Član 38.

Članove Državnog veća bira Narodna skupština na predlog ovlašćenih predlagača.

Narodna skupština bira, za člana Državnog veća iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, DVA KANDIDATA SA LISTE KANDIDATA OSNOVNIH TUŽILAŠTAVA, ODNOSNO po jednog kandidata sa svake liste OSTALIH LISTA kandidata.

Ako izabrani član Državnog veća bez opravdanog razloga ne stupi na funkciju u roku od 30 dana od dana izbora u Narodnoj skupštini smatraće se da nije ni izabran.

Razlozi za nestupanje na funkciju iz stava 3. ovog člana, utvrđuju se odlukom Državnog veća koje o tome obaveštava Narodnu skupštinu.

Državno veće organizuje ponovljene izbore za ovog člana u roku od 60 dana.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo pravde

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA

3. Usklađenost predloga zakona, drugog propisa i opšteg akta sa acquis communautaire-om

a) navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) navođenje sekundarnih izvora prava BU i usklađenost sa njima

v) navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti Nacrta zakona, drugog propisa i opšteg akta sa acguis communautaire-om

4. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca

Da li su gore navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Da li je nacrt propisa preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

7. Učešće konsultanata u izradi Nacrta zakona, drugog propisa i opšteg akta i njihovo mišljenje?

Ostavite komentar