Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog Ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat klinički centri/B

P R E D L O G Z A K O N A

O POTVRĐIVANjU FINANSIJSKOG UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA PROJEKAT KLINIČKI CENTRI/B

Član 1.

Potvrđuje se Finansijski ugovor između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/B, potpisan 12. decembra 2008. godine.

Član 2.

Tekst Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/B, u originalu na engleskom i prevodu na srpski jezik glasi:

FI no. 24745 (RS)SERAPIS no. 2004-0340

Klinički centri / B

Finansijski ugovor

između

Republike Srbije

i

Evropske investicione banke

12. decembar 2008

OVAJ UGOVOR SE ZAKLjUČUJE IZMEĐU:

Republike Srbije, koju predstavlja dr Diana Dragutinovi, ministar finansija, u ime Vlade kao zastupnika Republike Srbije (u daljem tekstu: Zajmoprimac)

sa jedne strane i

Evropske investicione banke, sa sedištem u bulevaru Konrad Adenauer 100, L-2950  Luksemburg, koju predstavlja predstavlja mr Dario Scannapieco (u daljem tekstu: Banka)

s druge strane

S OBZIROM NA TO DA:

je Zajmoprimac da naveo želi da sprovede projekat (u daljem tekstu: Projekat) preko svog Ministarstva zdravlja (u daljem tekstu: Promoter) koji će se sastojati od modernizacije, unapređenja i proširenja četiri tercijarne bolnice u Srbiji – u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, kao što je detaljnije opisano u tehničkom opisu (u daljem tekstu: Tehnički opis) datom u Prilogu I koji predstavlja prilog ovog ugovora;

ukupna vrednost Projekta procenjuje se od strane Banke na 430.000.000 evra (četristotinetrideset miliona evra) koji će se finansirati na sledeći način:

Izvor Iznos (EUR mln) Vlada Republike Srbije 165.80 Sredstva Evropske komisije/CARDS Program 38.60 Svetska banka 15.60 Bilateralni donatori 10.00 Kredit Banke 200.00 UKUPNO 430.00

finansiranje Projekta u skladu sa ovim ugovorom obezbeđeno je Sporazumom o garanciji koji je zaključen 29. avgusta 2007. godine između Evropske zajednice i Banke, a u skladu sa članom 8. Odluke Saveta 2006/1016/EC od 19. decembra 2006. godine;

Republika Srbija (pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora i pravni sledbenik Savezne Republike Jugoslavije) i Banka zaključile su 13. decembra 2001. godine Okvirni sporazum (u daljem tekstu: Okvirni sporazum). Republika Srbija potvrđuje da ova operacija spada u delokrug pomenutog Okvirnog sporazuma;

kako bi bio u mogućnosti da obezbedi neophodno finansiranje Projekta, Zajmoprimac je zatražio od Banke da mu odobri kredit u iznosu od 200.000.000 evra (dvestotine miliona evra);

odazivajući se na zahtev Zajmoprimca, a pošto je uverena da finansiranje Podprojekata spada u delokrug njenih funkcija i odgovara ciljevima Okvirnog sporazuma, i oslanjajući se, između ostalog, na izjave i činjenice koje se navode u ovim stavovima, Banka je 8. decembra 2006. godine u Beogradu potpisala prvi ugovor sa Zajmoprimcem na iznos od 80.000.000 evra (osamdeset miliona evra); i sada, Banka je odlučila da prihvati navedeni zahtev Zajmoprimca te da mu odobri drugi kredit u iznosu od 70.000.000 evra (sedamdeset miliona evra) što predstavlja njegove trenutne finansijske potrebe, a takođe je spremna da zaključi i dodatne finansijske ugovore do iznosa koji je naveden u stavu (2);

Statut Banke utvrđuje da je Banka dužna da koristi svoja sredstva što racionalnije i u interesu Evropske zajednice, te u skladu sa tim, uslovi njenih zajmovnih operacija moraju biti usklađeni sa politikom Evropske zajednice;

u skladu sa Preporukama Radne grupe za finansijske aktivnosti, koja je uspostavljena u okviru GAFI/Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, Banka posvećuje posebnu pažnju svojim transakcijama i svojim poslovnim odnosima u onim slučajevima kada obezbeđuje finansije (a) za projekat lociran u zemlji koja ne primenjuje pomenute preporuke u zadovoljavajućoj meri ili (b) za zajmoprimca ili rezidenta korisnika u bilo kojoj takvoj zemlji;

pozivanje na „članove”, „stavove” i „Priloge”, osim ukoliko se izričito ne predviđa drugačije, odnosi se na članove, stavove i Priloge iz ovog ugovora, a sledeći termini imaće sledeće značenje u stavovima i članovima ovog ugovora.

I S TIM U VEZI je dogovoreno sledeće:

Ovim ugovorom Banka daje u korist Zajmoprimca, a Zajmoprimac prihvata, kredit (u daljem tekstu: Kredit) u iznosu od 70.000.000 evra (sedamdeset miliona evra) za potrebe finansiranja Projekta.

Banka će isplatiti Kredit u 7 (sedam) tranši. Iznos svake tranše, pod uslovom da to nisu nepovučena sredstva Kredita, biće najmanje 10.000.000 evra (deset miliona evra). Visina prve tranše iznosiće najmanje 5.000.000 evra (pet miliona evra). Tranša čiju isplatu Promoter zatraži u skladu sa članom 1.02(2) u daljem tekstu nazivaće se Tranša.

S vremena na vreme, a najkasnije do 31. decembra 2011. godine, Zajmoprimac može da podnese Banci zahtev u pisanoj formi (u daljem tekstu: Zahtev za isplatu), koji je usaglašen sa formom datom u Prilogu III, za isplatu Tranše.

Zahtev za isplatu mora biti dostavljen Banci najmanje petnaest (15) kalendarskih dana pre traženog datuma isplate.

Osim u slučajevima kada su dokazi već podneti, uz Zahtev za isplatu moraju da se prilože dokazi o ovlašćenju jednog ili više potpisnika, zajedno sa overenim spesimenima njihovih potpisa.

Zahtev za isplatu treba da precizira:

iznos Tranše;

traženi datum za isplatu, koji će biti Relevantni radni dan (kako je definisano u članu 5.01), koji pada najmanje 15 (petnaest) kalendarskih dana nakon datuma Zahteva za isplatu, pri čemu se podrazumeva da Banka može da isplati Tranšu i do četiri (4) kalendarska meseca nakon datuma Zahteva za isplatu;

da li Tranša ima fiksnu kamatnu stopu (tj. Tranša sa fiksnom kamatnom stopom) ili varijabilnu kamatnu stopu sa fiksnim rasponom (tj. Tranša sa varijabilnom kamatnom stopom), obe u skladu sa relevantnim odredbama člana 3.01;

tražene uslove za otplatu glavnice, izabrane u skladu sa članom 4.01;

tražene Datume plaćanja, izabrane u skladu sa članom 5.01;

traženu periodičnost plaćanja kamate za Tranšu, izabranu u skladu sa članom 3.01;

da li je isplata predviđena za finansiranje radova na izgradnji bilo kog od četiri klinička centra iz stava (1) Preambule;

predlog Zajmoprimca u vezi sa Datumom revizije/konverzije kamate (kako je definisano u Prilogu V), ukoliko postoji;

IBAN broj i Swift BIC računa na koji će Tranša biti isplaćena, u skladu sa članom 1.03(2); i

po nahođenju Zajmoprimca, mogu se definisati sledeći elementi, ukoliko postoje, u skladu sa prethodnim navodima Banke, odnosno:

(a) u slučaju Tranše sa fiksnom kamatnom stopom, kamatna stopa koja će se primenjivati na Tranšu do Datuma otplate Tranše (kako je definisano u članu 4.01) ili do prvog Datuma revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji; i

Shodno pretposlednjem stavu člana 1.02(3), svaki Zahtev za isplatu je neopoziv.

1.02(3) Obaveštenje o isplati

Između deset (10) i petnaest (15) dana pre datuma isplate svake Tranše, Banka će, ako Zahtev za isplatu odgovara članu 1.02(2), dostaviti Promoteru obaveštenje (u daljem tekstu: Obaveštenje o isplati), koje će precizirati:

iznos isplate;

datum kada je Tranša zakazana za isplatu (u daljem tekstu: Zakazani datum isplate), a isplata je uvek prema uslovima člana 1.04;

osnovu kamatne stope;

(a) za Tranšu sa fiksnom kamatom: fiksnu kamatnu stopu, i

(b) za Tranšu sa varijabilnom kamatnom stopom: Raspon;

koji se primenjuje do Datuma otplate Tranše ili Datuma revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji;

uslove otplate glavnice i periodičnost plaćanja kamate;

primenjive Datume plaćanja;

Datum revizije/ konverzije kamate, ukoliko postoji;

Datum otplate Tranše.

Ako se jedan ili više elemenata preciziranih u Obaveštenju o isplati ne slaže sa odgovarajućim elementima, ukoliko postoje, u Zahtevu za isplatu, Zajmoprimac može, u roku od tri (3) Radna dana od prijema Obaveštenja o isplati, da povuče svoj Zahtev za isplatu putem obaveštenja Banci i time predmetni Zahtev za isplatu i Obaveštenje o isplati neće biti važeći.

U smislu ovog ugovora, Radni dan znači dan na koji su komercijalne banke otvorene za rad u Luksemburgu.

Banka će vršiti isplatu svake Tranše u evrima.

1.03(2) Račun za isplatu

Iznos svake Tranše Banka će isplatiti u ime i za račun Zajmoprimca transferom na poseban račun nazvan „Klinički centri/B” otvoren u ime Ministarstva finansija Zajmoprimca kod Narodne banke Srbije i sa brojem koji će biti saopšten Banci u pisanoj formi od strane odgovarajuće ovlašćenog lica Ministarstva finansija Zajmoprimca zajedno sa prvim Zahtevom za isplatu Tranše.

Isplata prve Tranše po osnovu ovog ugovora zavisiće od toga da li je Banka primila, na ili pre datuma koji pada sedam (7) Radnih dana pre Zakazanog datuma isplate, sledeća dokumenta ili dokaze koje po formi i sadržaju Banka smatra zadovoljavajućim:

pravno mišljenje na engleskom jeziku koje je izdalo Ministarstvo pravde Zajmoprimca, kojim se potvrđuje:

da je zaključenje ovog ugovora odobreno odlukom Vlade Zajmoprimca;

da je Zajmoprimac propisno potpisao ovaj ugovor;

da su njegove odredbe na u potpunosti snazi;

da je valjan, obavezujući i izvršiv u Republici Srbiji u skladu sa svojim uslovima, i

da ne postoje ograničenja devizne kontrole, odnosno da nisu potrebne saglasnosti da bi se dozvolilo primanje svih iznosa koji će shodno ovom ugovoru biti isplaćeni na poseban račun određen u članu 1.03(2), niti da bi se dozvolila otplata Zajma i plaćanje kamata i svih drugih iznosa dospelih na osnovu ovog ugovora;

dokaze na engleskom jeziku da je Promoter, na zadovoljstvo Banke, uspostavio u okviru svoje organizacije Jedinicu za upravljanje Projektom ili organizaciju sa ekvivalentnom funkcijom (JUP) čiji kadar je adekvatno kvalifikovan i posvećen da vrši obavlja sledeće dužnosti: (i) priprema, objavljivanje i evaluacija tenderske procedure i postupak dodele ugovora, (ii) koordinacija aktivnosti i administrativna podrška projektnim timovima za četiri klinička centra iz stava (1) Preambule; i (iii) upravljanje procesom isplate i dostavljanje Banci izveštaja o napretku.

Dalje, isplata svake Tranše shodno članu 1.02(2), uključujući prvu, zavisiće od toga da li je Banka, na datum koji pada na sedam (7) ili više Radnih dana pre odgovarajućeg Zakazanog datuma isplate, primila od Zajmoprimca sledeća dokumenta ili dokaze koje po formi i sadržaju Banka smatra zadovoljavajućim:

dokaz o punomoćju osobe ili osoba koje su ovlašćene da potpišu Zahtev za isplatu i sve druge dokumente odnosno obaveštenja koja se navode u ovom ugovoru, kao i overene spesimene potpisa te osobe ili osoba;

potvrdu skorijeg datuma u kojoj se navodi da takav deo budžetskih sredstava i donacija iz stava (2) Preambule jeste i/ili će biti na raspolaganju Promoteru kako je neophodno radi omogućavanja neometanog napretka izvođenja Projekta u skladu sa Prilogom I tokom tekuće budžetske godine i, ako je relevantni budžet usvojen, bilo koje budžetske godine posle toga;

dokumenta koja pokazuju da se može s pravom očekivati da će Promoter, u roku od 180 dana nakon traženog datuma isplate preciziranog u Zahtevu za isplatu, napraviti Kvalifikovane rashode u iznosu koji je jednak barem 80% iznosa Tranše koju treba isplatiti, pod uslovom da se, za potrebe ovog ugovora uopšte, uzme da termin Kvalifikovani rashodi označava rashode (uključujući troškove projektovanja i nadzora, ako je relevantno i neto od poreza i dažbina koje plaća Promoter) koji je napravio Promoter u vezi sa radovima, dobrima i uslugama u pogledu stavki koje su u Tehničkom opisu navedene kao podobne za finansiranje shodno uslovima ovog kredita;

dokumenta koja pokazuju da je Promoter napravio Kvalifikovane rashode u minimalnom iznosu od ukupno 80% iznosa poslednje isplaćene Tranše, odnosno 100% iznosa svih Tranši, ukoliko postoje, koje su isplaćene pre poslednje isplaćene Tranše;

potvrdu Zajmoprimca u formi iz Priloga IV.

Ne izuzimajući ostale uslove iz ovog člana, isplate namenjene za finansiranje građevinskih radova za četiri klinička centra navedena u stavu (1) Preambule zavisiće od toga da li je Banka primila od Zajmoprimca pre, ili na datum koji pada sedam (7) Radnih dana pre Zakazanog datuma isplate, a u svakom slučaju pre dodele prvih ugovora o izvođenju građevinskih radova, za svaki od četiri klinička centra navedenih u stavu (1) Preambule sledeća dokumenta ili druge dokaze koji su po formi i sadržini zadovoljavajući za nju:

kopiju prvog ugovora o izvođenju građevinskih radova koji će biti dodeljen za svaki od kliničkih centara iz stava (1) Preambule na odobrenje Banke;

kopiju Master plana za sprovođenje Projekta, za svaki od četiri klinička centra;

dokaz da su obim i nacrt plana prekontrolisani kako bi se osigurala usklađenost sa (i) ciljevima tercijarnog modela staranja i poslovnog planiranja programa za Jačanje kapaciteta tercijarne zdravstvene zaštite koji finansira Evropska agencija za rekonstrukciju; i (ii) najnovijim nalazima Strategije za reorganizaciju zdravstvenog sektora koji finansira Svetska banka; i

studije o zaštiti prirodne okoline, ako važeći propisi to zahtevaju.

1.04(4) Poslednja Tranša

U slučaju da se Zahtev za isplatu podnese, a da nisu ispunjeni uslovi iz člana 1.04, smatraće se da je takav Zahtev za isplatu Banka primila na datum na koji Banka bude smatrala da su ti uslovi ispunjeni.

Podnošenje poslednjeg Zahteva za isplatu u skladu sa članom 1.02 (2), zavisiće od toga da li je Banka od Zajmoprimca primila, u formi i sadržaju prihvatljivoj za nju, (i) dokumenta koja pokazuju, na način zadovoljavajući za Banku, da je razumno očekivati da će Zajmoprimac, u roku od 180 dana nakon traženog datuma isplate preciziranog u Zahtevu za isplatu, ostvariti Kvalifikovane rashode u iznosu jednakom 100% Tranše koja treba da se isplati, i (ii) dokumenta koja pokazuju, na način zadovoljavajući za Banku, da je Promoter ostvario Kvalifikovane rashode u iznosu jednakom 100% svih prethodno isplaćenih Tranši.

1.04(5) Opšte odredbe o uslovima za isplatu

Ne izuzimajući odredbe prethodnog stava, ako bilo koji deo dokumenata primljenih u skladu sa članom  1.04 ne bude zadovoljavajući za Banku, Banka može da isplati, ne izuzimajući minimalni iznos predviđen u članu 1.02(1), onaj iznos koji se dobija kad se iznos iz Zahteva za isplatu umanji za iznos koji odgovara nedokumentovanim ostvarenim i prognoziranim Kvalifikovanim rashodima

Banka će, po prijemu pisanog zahteva Zajmoprimca, odložiti isplatu bilo koje Tranše, u celosti ili jednog njenog dela, do datuma koji precizira Zajmoprimac, pod uslovom da taj datum pada najviše šest (6) meseci od Zakazanog datuma isplate. U tom slučaju, Zajmoprimac će platiti obeštećenje za odlaganje u skladu sa članom 1.05(2). Svaki zahtev za odlaganje imaće uticaja u pogledu Tranše samo ako se podnese najmanje sedam (7) Radnih dana pre Zakazanog datuma isplate.

Ako bilo koji od uslova iz člana 1.04 ne bude ispunjen na precizirani datum, isplata će biti odložena do datuma koji bude dogovoren između Banke i Zajmoprimca, a koji pada najmanje sedam (7) Radnih dana nakon što uslovi za isplatu budu ispunjeni na zadovoljstvo Banke.

Ako je isplata bilo koje Najavljene tranše (kako je definisano u ovom članu 1.05(2)) odložena, bilo na zahtev Zajmoprimca ili iz razloga neispunjavanja uslova za isplatu, Zajmoprimac će, na zahtev Banke, platiti obeštećenje na iznos za koji je isplata odložena. Takvo obeštećenje će se obračunavati od Zakazanog datuma isplate do stvarnog datuma isplate ili, zavisno od slučaja, do datuma otkazivanja Tranše po stopi jednakoj R1 minus R2, gde:

R1 označava kamatnu stopu koja bi se primenjivala s vremena na vreme u skladu sa članom 3.01 i relevantnim Obaveštenjem o isplati, da je Tranša bila isplaćena na Zakazani datum isplate

i

R2 označava EURIBOR manje 0,125% (12,5 baznih poena), pod uslovom da će u svrhe određivanja EURIBOR-a u skladu sa članom 1.05, relevantni periodi predviđeni u Prilogu II biti sukcesivni periodi u trajanju od jednog (1) meseca počevši od Zakazanog datuma isplate.

Nadalje, obeštećenje:

će se obračunati na kraju svakog meseca ako odlaganje bude duže od jednog (1) meseca;

(b) će se računati prema konvenciji dnevnog računanja koja važi za R1;

(c) će biti nula, ako je R2 veće od R1;

(d) će se plaćati u skladu sa članom 1.07.

U smislu ovog ugovora, Najavljena Tranša označava Tranšu za koju je Banka izdala Obaveštenje o isplati, a koju Zajmoprimac nije opozvao u skladu sa članom 1.02(3).

1.05(3) Otkazivanje isplate odložene za šest meseci

Dostavljanjem obaveštenja Zajmoprimcu, Banka može da otkaže isplatu koja je bila odložena u skladu sa članom 1.05(1) za više od ukupno šest (6) meseci. Otkazani iznos ostaje raspoloživ za isplatu shodno članu 1.02.

Dostavljanjem obaveštenja Banci, Zajmoprimac može, u bilo koje vreme, da sa trenutnim dejstvom otkaže celinu ili deo neisplaćenog dela Kredita. Međutim, obaveštenje neće imati dejstva na Najavljenu Tranšu čiji Zakazani datum isplate pada u roku od sedam (7) Radnih dana po datumu obaveštenja.

Dostavljanjem obaveštenja Zajmoprimcu, Banka može u bilo koje vreme, da sa trenutnim dejstvom suspenduje odnosno otkaže celinu ili deo neisplaćenog dela Kredita:

pod uslovima navedenim u članu 10.01;

ako se jave vanredne okolnosti koje nepovoljno utiču na pristup Banke međunarodnim tržištima kapitala, osim u slučaju Najavljene tranše; ili

ako, postupajući razumno, Banka nije uverena da se garancije i izjave Zajmoprimca iz čl. 6. i 8.03 poštuju.

Dalje, u meri u kojoj može da otkaže Kredit shodno članu 4.03(1), Banka može i da ga suspenduje. Bilo koja suspenzija će ostati na snazi dok Banka ne okonča suspenziju ili otkaže suspendovani iznos.

1.06(3)(i) Suspenzija

Ako Banka suspenduje Najavljenu Tranšu usled okolnosti iz člana 10.01, Zajmoprimac će obeštetiti Banku shodno članu 1.05(2).

1.06(3)(ii) Otkazivanje

Ako u skladu sa članom 1.06(1), Zajmoprimac otkaže:

Najavljenu Tranšu sa fiksnom kamatnom stopom, Zajmoprimac će obeštetiti Banku shodno članu 4.02(2)(i).

Najavljenu Tranšu sa varijabilnom kamatnom stopom, obeštećenje se ne plaća.

Ako Banka otkaže isplatu Tranše sa fiksnom kamatnom stopom na osnovu člana 1.05(3), Zajmoprimac će obeštetiti Banku shodno članu 4.02(2).

Ako Banka otkaže Najavljenu Tranšu usled okolnosti pomenutih u čl. 10.01 ili 10.02, Zajmoprimac će obeštetiti Banku shodno članu 10.03.

Osim u pomenutim slučajevima, na otkazivanje koje izvrši Banka obeštećenje se ne plaća.

Obeštećenje će se izračunati na osnovu otkazanog iznosa za koji se smatra da bi bio isplaćen na Zakazani datum isplate i otplaćen ili, u meri u kojoj je isplata Tranše trenutno odložena ili suspendovana, na datum obaveštenja o otkazivanju.

U bilo kom trenutku nakon isteka roka koji Zajmoprimac ima za podnošenje Zahteva za isplatu shodno članu 1.02(2), Banka može, dostavljanjem obaveštenja Zajmoprimcu i bez obaveza koje bi nastale za bilo koju stranu, da otkaže bilo koji deo Kredita osim Najavljene Tranše.

Iznosi koji dospevaju u skladu sa čl. 1.05 i 1.06 plaćaće se u evrima. Iznosi će morati da se plate u roku od sedam (7) dana od dana kada Zajmoprimac primi zahtev Banke ili u dužem roku koji Banka navede u svom obaveštenju o zahtevu.

Zajam odobren na osnovu ovog kredita (u daljem tekstu: Zajam) sastojaće se od ukupnih iznosa koje je Banka isplatila, a u skladu sa obaveštenjem Banke uoči isplate svake Tranše.

Otplata svake Tranše u skladu sa članom 4. ili, zavisno od slučaja, članom 10. biće izvršena u evrima.

Kamata i drugi prateći troškovi koje je Zajmoprimac dužan da plaća shodno čl. 1, 3, 4 i, gde je to primenjivo, 10. biće izračunati i plativi u evrima.

Sva druga plaćanja biće izvršena u valuti koju precizira Banka uzevši u obzir valutu rashoda koji će biti plaćeni tom uplatom.

Nakon svake isplate Tranše, Banka će Zajmoprimcu dostaviti kratku izjavu koja će navoditi datum i iznos isplate, uslove otplate i kamatnu stopu za tu Tranšu. Takva potvrda sadržaće i plan otplate u skladu sa relevantnim Obaveštenjem o isplati.

Fiksna kamatna stopa i Rasponi (kako su definisani u ovom ugovoru) imaće rok važenja od najmanje četiri (4) godine.

Zajmoprimac će platiti kamatu na neizmireni iznos svake Tranše sa fiksnom kamatnom stopom na pola godine unazad, na relevantne Datume plaćanja kako je precizirano u Obaveštenju o isplati u skladu sa članom 5.01, počevši od prvog takvog Datuma plaćanja nakon datuma isplate Tranše.

Kamata će se obračunavati na osnovu člana 5.02(i) po fiksnoj kamatnoj stopi. U ovom ugovoru Fiksna kamatna stopa označava godišnju kamatnu stopu koju utvrdi Banka u skladu sa važećim principima koje povremeno utvrđuju upravna tela Banke za zajmove date po fiksnoj kamatnoj stopi, izražene u evrima i koji nose jednake uslove za otplatu glavnice i plaćanje kamate.

Zajmoprimac će platiti kamatu na neizmireni iznos svake Tranše sa varijabilnom kamatnom stopom (kako je definisano u daljem tekstu) kvartalno, polugodišnje ili godišnje unazad, na relevantne Datume plaćanja precizirane u Obaveštenju o isplati shodno članu 5.01 i u skladu sa metodologijom preciziranom u Prilogu II.

Banka će obavesti Zajmoprimca o Varijabilnoj kamatnoj stopi u roku od deset (10) dana nakon početka svakog Referentnog perioda varijabilne kamatne stope.

Za svaki Referentni period varijabilne kamatne stope, kamata će se obračunavati kako je predviđeno u članu 5.02(ii).

U ovom ugovoru:

Varijabilna kamatna stopa označava varijabilnu kamatnu stopu sa fiksnim rasponom, to jest kamatnu stopu na godišnjem nivou jednaku EURIBOR-u plus ili minus Raspon, koji određuje Banka za svaki sukcesivni Referentni period varijabilne kamatne stope.

Referentni period varijabilne kamatne stope označava svaki šestomesečni period od jednog Datuma plaćanja do sledećeg relevantnog Datuma plaćanja, pod uslovom da prvi Referentni period varijabilne kamatne stope počne na Zakazani datum isplate Tranše.

Raspon označava takav fiksni raspon na EURIBOR (bilo da je plus ili minus) koji je odredila Banka i o njemu obavestila Zajmoprimca u relevantnom Obaveštenju o isplati ili Predlogu revizije/konverzije.

Kada Zajmoprimac izabere mogućnost da izvrši reviziju ili konverziju kamatne stope koja se primenjuje za određenu Tranšu, on će od datuma efektivnosti konverzije plaćati kamatu po stopi utvrđenoj u skladu sa odredbama Priloga V.

Ne izuzimajući odredbe člana 10. i kao izuzetak od člana 3.01, kamata će prirastati na bilo koji neizmiren iznos koji je dospeva na plaćanje u skladu sa uslovima ovog ugovora od datuma dospeća do datuma plaćanja po godišnjoj stopi jednakoj EURIBOR plus 2% (200 baznih poena) i plaćaće se u skladu sa zahtevom Banke. U svrhu utvrđivanja EURIBOR-a u vezi sa ovim članom 3.02, relevantni periodi u smislu Priloga II biće sukcesivni periodi u trajanju od jednog (1) meseca, koji počinju na datum dospeća.

Međutim, kamata na Tranšu sa fiksnom kamatnom stopom biće naplaćena po godišnjoj stopi, to jest vrednosti kamatne stope koja bude određena na osnovu člana 3.01(1) plus 0.25% (25 baznih poena), ako ta godišnja stopa, za bilo koji dati relevantni period, pređe stopu preciziranu u prethodnom stavu.

Ako je neizmirena suma izražena u valuti koja nije valuta Tranše, primenjivaće se sledeća godišnja stopa, naime relevantna međubankarska stopa koju Banka generalno koristi za transakcije u toj valuti plus 2% (dve stotine baznih poena), izračunato u skladu sa tržišnom praksom za takvu stopu.

Zajmoprimac će otplatiti svaku Tranšu u ratama na Datume plaćanja precizirane u relevantnom Obaveštenju o isplati, a u skladu sa uslovima plana otplate dostavljenom shodno članu 2.04.

Svaki plan otplate izradiće se na osnovu sledećeg:

Tranša će se otplaćivati:

a) u slučaju Tranše sa fiksnom kamatnom stopom na polugodišnjem nivou bilo (i) u jednakim ratama glavnice, bilo (ii) u slučaju da u relevantnom Zahtevu za isplatu Zajmoprimac nije zatražio proceduru Revizije/konverzije kamate, na bazi konstantnog anuiteta, tako da ukupna glavnica i kamata koje dospevaju po osnovu Tranše budu što je moguće više jednake na svaki datum otplate; i

b) u slučaju Tranše sa varijabilnom kamatnom stopom, na polugodišnjem nivou u jednakim ratama glavnice; i

prvi datum izmirivanja obaveza po osnovu svake Tranše biće Datum plaćanja koji pada najkasnije prvog Datuma plaćanja koji sledi odmah nakon šeste godišnjice Zakazanog datuma isplate Tranše, a poslednji datum izmirivanja obaveza biće Datum plaćanja koji pada najranije četiri (4) godine i najkasnije dvadeset pet (25) godina od Zakazanog datuma isplate.

Poslednji datum izmirivanja obaveza po osnovu Tranše preciziran na osnovu člana 4.01 u daljem tekstu nazivaće se Datum otplate Tranše

4.02(1) Opcija prevremene otplate

U skladu sa čl. 4.02(2) i 4.03(3), Zajmoprimac može da ranije otplati celu ili bilo koji deo bilo koje Tranše, zajedno sa pripisanom kamatom na taj iznos, posle pisanog obaveštenja dostavljenog jedan (1) mesec unapred (u daljem tekstu: Obaveštenje o prevremenoj otplati) u kom se precizira iznos koji će biti prevremeno otplaćen (u daljem tekstu: Iznos prevremene otplate) i datum koji Zajmoprimac predlaže za izvršenje prevremene otplate (u daljem tekstu: Datum prevremene otplate), koji će biti Datum plaćanja za tu Tranšu.

Obaveštenje o prevremenoj otplati je obavezujuće i neopozivo.

Zajmoprimac može bez plaćanja obeštećenja da prevremeno otplati Tranšu sa fiksnom kamatnom stopom na Datum revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji. Za prevremenu otplatu koja se izvrši na svaki drugi Datum plaćanja, Zajmoprimac će na Datum plaćanja platiti Banci obeštećenje u iznosu koji je jednak sadašnjoj vrednosti (od Datuma plaćanja) ostatka, ukoliko postoji:

kamate koja bi se pripisala na Iznos prevremene otplate tokom perioda počev od Datuma prevremene otplate do Datuma revizije/konverzije, ukoliko postoji, ili do Datuma dospeća, da taj iznos nije ranije otplaćen;

kamate koja bi se pripisala tokom tog perioda, ako bi se računala po EIB-ovoj Stopi za prebacivanje (kako je definisano u daljem tekstu), umanjena za 0.15% (petnaest baznih poena).

Pomenuta sadašnja vrednost biće izračunata po diskontnoj stopi jednakoj EIB-ovoj Stopi za prebacivanje, koja važi na svaki relevantni Datum plaćanja.

U ovom ugovoru, EIB-ova stopa za prebacivanje označava Fiksnu kamatnu stopu koja je na snazi jedan (1) mesec pre Datuma prevremene otplate (ili ukoliko ona ne postoji, na dan kada Banka obračunava iznos obeštećenja) i koja ima iste uslove plaćanja kamate i isti profil otplate na Datum revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji, ili Datum otplate Tranše, kao Iznos prevremene otplate.

Zajmoprimac može prevremeno otplatiti Tranšu sa varijabilnom kamatnom stopom bez obeštećenja na svaki relevantan Datum plaćanja.

Banka će obavestiti Zajmoprimca, najkasnije petnaest (15) dana pre Datuma prevremene otplate, o Iznosu prevremene otplate i pripisane kamate dospele dotad, i u slučaju prevremene otplate Tranše sa fiksnom kamatnom stopom, o obeštećenju koje se plaća na osnovu člana 4.02(2)(i) ili, ako slučaj nalaže, da se obeštećenje ne plaća.

Zajmoprimac će obavestiti Banku, u okviru Roka za prihvatanje (kako je definisan u nastavku ovog teksta), ili:

da potvrđuje Obaveštenje o prevremenoj otplati pod uslovima koje je precizirala Banka; ili

da povlači Obaveštenje o prevremenoj otplati.

Ako Zajmoprimac potvrdi opciju pod (i), izvršiće prevremenu otplatu. Ako Zajmoprimac povuče Obaveštenje o prevremenoj otplati ili ga ne potvrdi u predviđenom roku, on ne može da izvrši prevremenu otplatu. Osim u prethodno navedenom slučaju, Obaveštenje o prevremenoj otpllati biće obavezujuće i neopozivo.

Zajmoprimac će uz prevremenu otplatu izvršiti i plaćanje pripisane kamate i obeštećenja, ako postoji, koji dospevaju na Iznos prevremene isplate.

U smislu člana 4.02, Rok za prihvatanje obaveštenja je:

16 sati po Luksemburškom vremenu na dan dostavljanja, ako je obaveštenje dostavljeno do 14 sati na Radni dan;

11 sati sledećeg dana koji je Luksemburški radni dan, ako je obaveštenje dostavljeno nakon 14 sati po Luksemburškom vremenu na bilo koji takav dan ili je dostavljeno na dan koji nije Radni dan.

U slučaju da ukupni troškovi Projekta budu smanjeni sa vrednosti koja je navedena u stavovima Preambule tako da ukupan iznos Kredita prelazi 50% takvih ukupnih troškova, Banka može proporcionalno pomenutom smanjenju, dostavljajući obaveštenje Zajmoprimcu, da otkaže Kredit ili da zahteva prevremenu otplatu Zajma.

Ako Zajmoprimac dobrovoljno prevremeno otplati delimično ili u celosti bilo koji drugi zajam, ili bilo koje drugo finansijsko zaduženje, koji je prvobitno zaključio na rok duži od pet (5) godina (u daljem tekstu: Dugoročni zajam), a to učini sredstvima koja ne potiču od novog zajma koji ima rok barem jednak preostalom roku prevremeno otplaćenog zajma, Banka može, putem obaveštenja Zajmoprimcu, da otkaže Kredit odnosno, da zahteva prevremenu otplatu Zajma u onoj proporciji u kojoj prevremeno otplaćeni iznos Dugoročnog zajma iznosi u ukupnom neisplaćenom iznosu svih Dugoročnih zajmova.

Banka će poslati svoje obaveštenje Zajmoprimcu u roku od trideset (30) dana od prijema obaveštenja iz člana 8.02 (ii).

Svaki iznos koji Banka zatraži na osnovu člana 4.03(1), zajedno sa svakom prispelom kamatom i svakim drugim iznosom koji u tom trenutku bude plativ po osnovu ovog ugovora i u vezi sa iznosom koji se prevremeno otplati biće plaćen na datum koji navede Banka, a taj datum neće pasti manje od trideset (30) dana od datuma na obaveštenju o zahtevu koji dostavi Banka.

Ukoliko, štaviše, Zajmoprimac prevremeno otplati Tranšu na datum koji nije relevantni Datum plaćanja, Zajmoprimac će obeštetiti Banku u onom iznosu za koji Banka bude potvrdila da je neophodan kako bi joj se kompenzovalo primanje sreda na dan koji nije relevantan Datum plaćanja.

Ako Zajmoprimac delimično prevremeno otplati Tranšu, Iznos prevremene otplate primeniće se pro rata ili, kao opcija, obrnutim redosledom dospevanja za svaku neizmirenu ratu.

Ako Banka zahteva delimičnu prevremenu otplatu Zajma, Zajmoprimac, postupajući u skladu sa njenim zahtevom, može, putem obaveštenja Banci, dostavljenog u roku od sedam (5) Radnih dana po prijemu zahteva Banke, odabrati Tranše koje treba prevremeno otplatiti i iskoristiti svoju opciju za primenu prevremeno otplaćenih iznosa.

Član 4. neće imati dejstvo na uštrb člana 10.

U ovom ugovoru Datum plaćanja označava

za Tranšu sa fiksnom kamatnom stopom polugodišnje datume u svakoj godini precizirane u Obaveštenju o isplati

za Tranšu sa varijabilnom kamatnom stopom polugodišnje datume od Zakazanog datuma isplate

do Datuma otplate Tranše ili Datuma revizije/konverzije kamate, ako postoji, osim ako, u slučaju da bilo koji takav datum nije Relevantni radni dan, on označava:

za Tranšu sa fiksnom kamatnom stopom sledeći Relevantni radni dan, bez korekcije kamate dospele na osnovu člana 3.01,

za Tranšu sa varijabilnom kamatnom stopom, sledeći dan, ako ih ima, tekućeg kalendarskog meseca koji je Relevantni radni dan ili, ako ih nema, najbliži prethodni dan koji je Relevantni radni dan, sa odgovarajućom korekcijom kamate dospele shodno članu 3.01;

„Relevantni radni dan’’ označava dan na koji Transevropski Automatski u Realnom vremenu Ekspresni Transfer Bruto Obračuna (TARGET) platni sistem funkcioniše.

Svi iznosi koji Zajmoprimcu dospevaju po osnovu kamate, obeštećenja ili taksi prema ovom ugovoru, i koji se računaju u odnosu na deo godine, računaće se na osnovu sledeće konvencije:

za Tranšu sa fiksnom kamatnom stopom, godina od 360 dana i mesec od 30 dana, i

za Tranšu sa varijabilnom kamatnom stopom, godina od 360 dana i broj dana koji su protekli.

Vreme i mesto plaćanja

Svaki iznos koji nije kamata, obeštećenje i glavnica plativ je u roku od sedam (7) dana od kada Zajmoprimac primi zahtev Banke.

Svaki iznos koji plaća Zajmoprimac po ovom ugovoru plaćaće se na račun koji Banka naznači Zajmoprimcu. Banka će naznačiti račun najmanje petnaest (15) dana pre datuma dospeća prve otplate od strane Zajmoprimca, i obavestiće o bilo kakvoj promeni računa najmanje petnaest (15) dana pre datuma prve otplate na koju se promena odnosi. Ovaj period obaveštavanja ne odnosi se na slučajeve plaćanja iz člana 10.

Iznos koji dospeva Zajmoprimcu na naplatu smatraće se plaćenom kada je Banka primi.

Promoter će koristiti sredstva Zajma isključivo za finansiranje Projekta.

Zajmoprimac će se postarati da se Promoteru stave na raspolaganje ostala sredstva navedena u stavu (2) Preambule i da se takva sredstva troše, u neophodnoj meri, za finansiranje Projekta.

Promoter će sprovesti Projekat u skladu sa Tehničkim opisom (Prilog I.1) koji se može, s vremena na vreme, i uz odobrenje Banke, modifikovati i okončati ga do krajnjeg datuma preciziranog u opisu.

Dvanaest meseci pre okončanja građevinskih radova u svakom od četiri klinička centra pomenuta u stavu (1) Preambule Promoter će pripremiti za svaki klinički centar plan prelivanja i prenosa.

Promoter će obezbediti da nabavka i isporuka relevantne opreme bude vremenski usklađene sa planovima implementacije Projekta, da bi se osiguralo da su zgrade adekvatno pripremljene pre isporuke i instaliranja.

Dok god je Zajam neizmiren Promoter će obezbeđivati podsticaje namenjene ohrabrivanju da se promene u kliničkoj i upravnoj praksi i tehnologiji nastavljene prilikom investiranja u četiri klinička centra pomenuta u stavu (1) Preambule detaljno planiraju i u potpunosti sprovode.

Dok god je Zajam neizmiren Zajmoprimac će se postarati da bude raspoloživ dovoljni nivo sredstava za pokrivanje godišnjih operativnih troškova četiri klinička centra pomenuta u stavu (1) Preambule.

Ukoliko ukupni troškovi Projekta pređu procenjenu cifru navedenu u stavu (2) Preambule, Zajmoprimac će obezbediti sredstva za finansiranje uvećanih troškova bez pomoći Banke, tako da se osigura da se Projekat okonča u skladu sa Tehničkim opisom. Planovi Zajmoprimca za finansiranja uvećanih troškova biće blagovremeno podneti Banci na odobrenje.

Sve dok je Zajam neotplaćen, Promoter garantuje i obavezuje se prema Banci da svi radovi, roba i usluge za Projekat jesu, odnosno da će biti naručeni, kupljeni i osigurani bilo (a) u onoj meri u kojoj se to odnosi na Promotera ili na Projekat, uz poštovanje zakona EU i relevantnih Direktiva EU, ili (b) u svakom drugom slučaju, putem otvorenog međunarodnog tendera ili druge prihvatljive procedure za nabavku koja je, na zadovoljstvo Banke, u skladu sa njenom politikom opisanom u Vodiču za nabavke koji je na snazi na datum zaključivanja ovog ugovora.

Dokle god je Zajam neotplaćen, Zajmoprimac ili Promoter, kako slučaj nalaže, će:

floru i faunu;

zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejsaž;

kulturno nasleđe i izgrađenu okolinu i uključuje uslove rada zaposlenih na Projektu i njegove društvene efekte;

Opšte pravo: sprovoditi Projekat i upravljati njime u skladu sa važećim principima zakona EU direktno primenjivog na Zajmoprimca i Projekat, onako kako se primenjuje u zakonima Zajmoprimca.

Zajmoprimac će zadržati već postojeći JUP ili neku drugu organizaciju sa ekvivalentnom funkcijom prihvatljivu za Banku i obezbediće da ona ima odgovarajuće osoblje koje se sastoji od kvalifikovanih i posvećenih ljudi koji bi se bavili sledećim dužnostima: (i) procesima pripreme, objavljivanja i evaluacije tendera i dodeljivanja ugovora; (ii) koordinisanjem aktivnosti i pružanjem podrške projektnim timovima četiri klinička centra pomenuta u stavu (1) Preambule; (iii) upravljanjem procesa isplate i dostavljanjem izveštaja o napretku Projekta Banci.

Zajmoprimac će obezbediti da JUP ili neka druga organizacija sa ekvivalentnom funkcijom prihvatljiva za Banku prima podršku i savete od tehničke pomoći koju finansira Evropska agencija za rekonstrukciju ili njen pravni sledbenik.

Zajmoprimac garantuje da on sam, niti bilo koje lice prema njegovom saznanju, nije počinio nijedno od sledećih dela, odnosno da on neće počiniti, niti će bilo koje lice uz njegovu saglasnost ili prethodno saznanje, počiniti bilo koje od sledećih dela:

U smislu navedenog, saznanja bilo kog ministra, državnog sekretara, pomoćnika ministra ili savetnika ministra Zajmoprimca, rukovodioca ili zaposlenog u Jedinici za upravljanje projektom smatraće se saznanjem Zajmoprimca. Zajmoprimac preuzima obavezu da obavesti Banku ukoliko postane svestan bilo koje činjenice ili informacije koja sugeriše da je počinjeno neko takvo delo.

Pari Passu

Dokle god bilo koji deo Zajma ostane neotplaćen, Zajmoprimac će osigurati da se kredit rangira najmanje pari passu u pogledu prava na plaćanje sa svim ostalim sadašnjim i budućim neosiguranim obavezama po osnovu bilo kog Instrumenta zaduženja Zajmoprimca.

Naročito, ako Banka dostavi zahtev u skladu sa uslovima iz člana 10.01 ili ako nastupi ili se nastavi neispunjenje ili potencijalno neispunjenje obaveza po osnovu bilo kog neosiguranog i nesubordiniranog Instrumenta zaduženja Zajmoprimca ili bilo koje njegove agencije, Zajmoprimac neće izvršiti (ili odobriti) bilo koje plaćanje u vezi sa bilo kojim takvim Instrumentom zaduženja (bilo prema redovnom planu ili na drugi način), a da istovremeno ne plati, ili odvoji na namenskom računu radi plaćanja na sledeći Datum plaćanja sredstva u takvom iznosu da razmera tog iznosa u odnosu na neotplaćen dug po osnovu ovog kredita bude ista kao razmera plaćanja po osnovu pomenutog Instrumenta zaduženja u odnosu na ukupan neotplaćeni dug po osnovu tog insturmenta.

U smislu ovog ugovora, Instrument zaduživanja znači (i) instrument, uključujući i svaku priznanicu ili izvod sa računa koji dokazuje ili predstavlja obavezu da se otplati zajam, depozit, avans ili sličan vid kredita (uključujući bez ograničenja i svako davanje kredita po osnovu sporazuma o refinansiranju ili reprogramu), (ii) obaveza na osnovu obveznice, dužničke hartije od vrednosti ili sličnog pisanog dokaza o zaduženju, i (iii) garancija obaveze koja proističe iz Instrumenta zaduženja, pod uslovom da je u svakom od slučajeva obaveza regulisana zakonskim sistemom koji nije zakon Zajmoprimca.

Obezbeđenje

Ukoliko Zajmoprimac da trećoj strani bilo koji vid obezbeđenja za realizaciju bilo kog Instrumenta zaduženja, odnosno da prednost ili prioritet, Zajmoprimac će, ukoliko to Banka zatraži, obezbediti Banci ekvivalentno obezbeđenje za ispunjenje svojih obaveza iz ovog ugovora ili joj dati ekvivalentnu prednost ili prioritet.

7.03 Klauzule koje se naknadno unose

Ukoliko, u bilo kom trenutku tokom perioda dok je bilo koji deo Zajma ili nekog drugog iznosa još uvek neizmiren, Zajmoprimac zaključi sa bilo kojim drugim srednjoročnim ili dugoročnim finansijskim poveriocem finansijski sporazum koji sadrži klauzulu za slučaj opadanja kreditnog rejtinga Zajmoprimca ili drugu odredbu u vezi sa njegovom finansijskom situacijom koja je strožija od bilo koje ekvivalentne odredbe iz ovog ugovora, Zajmoprimac će o tome obavestiti Banku i na zahtev Banke će zaključiti sporazum kojim će se izvršiti izmena i dopuna ovog ugovora kako bi se u njega unela ekvivalentna odredba u prilog Banci

Promoter će:

dostaviti Banci

(a) informaciju sadržaja, u formi, i u rokovima navedenim u Prilogu 1.2 ili povremeno, po dogovoru ugovornih strana

(b) sve dodatne informacije ili druga dokumenta u vezi sa finansiranjem, nabavkom, implementacijom, funkcionisanjem ili uticajem na životnu sredinu Projekta ili u vezi sa Projektom, koje bi Banka mogla razumno da zahteva;

pod uslovom da uvek kada se takva informacija ili dokument ne dostavi Banci na vreme, a Zajmoprimac ne ispravi previd u razumnom roku koji Banka postavi pisanim putem, Banka može ispraviti nastali propust, u meri koliko je to moguće, tako što će angažovati sopstvene zaposlene ili konsultanta ili bilo koju treću stranu, a o trošku Zajmoprimca, pri čemu će Zajmoprimac pomenutim licima obezbediti svu pomoć neophodnu za napred navedenu namenu;

ukoliko se zahteva, bez odlaganja dostaviti ili pribaviti za Banku sva dokumenta i informacije koje su neophodne Banci kako bi mogla da prati fizički i finansijski napredak Projekta;

na odobrenje bilo kakvu materijalnu promenu Projekta, preciznije, promenu cene, nacrta, planova, vremenskog rasporeda i finansijskog plana koji se menjaju u odnosu na objave date Banci pre potpisivanja ovog ugovora ili isplate po osnovu istog;

(1) čuvati na jednom mestu, za potrebe inspekcije u periodu od šest (6) godina od zaključivanja svakog ugovora koji se finansira iz sredstava Zajma, originalni primerak ugovora i njegovu verodostojnu kopiju, kao i sve materijalne dokumente koji se tiču procesa nabavke i zaključivanja ugovora, i (2) omogućiti Banci da ispita evidencije i dokumenta iz člana 8.01(iv)(1) ovog ugovora, kao i sva ugovorna dokumenta koja je ugovarač dužan da čuva u skladu sa ovim ugovorom;

obezbediti jednom godišnje Banci, ako je tako traženo, listu važećih polisa koje pokrivaju osiguranu imovinu koja je deo Projekta, zajedno sa potvrdama o plaćanju tekućih premija; i

bez odlaganja obavestiti Banku o (a) bilo kakvom pokrenutom postupku ili protestu, odnosno primedbi koju da bilo koja treća strana, bilo kojoj žalbi koju Zajmoprimac primi ili bilo kakvom materijalnom sporu koji se pokrene protiv njega, a u vezi sa pitanjima životne sredine ili drugim pitanjima koja se tiču Projekta ili (b) svakoj činjenici ili događaju poznatom Zajmoprimcu, koji može značajno ugroziti ili uticati na uslove za sprovođenje ili funkcionisanje Projekta.

8.02 Informacije koje se tiču Zajmoprimca

Zajmoprimac će bez odlaganja obavestiti Banku :

o bilo kojoj činjenici koja ga obavezuje da prevremeno otplati bilo koje finansijsko dugovanje ili finansiranje od strane EU;

bez odlaganja, o bilo kojoj činjenici koja ga obavezuje i o bilo kakvom zahtevu koji mu je postavljen bilo da prevremeno otplati, zbog neizvršenja novčanih obaveza, u celosti ili delom, bilo koji zajam koji mu je dat od treće strane ili da iz takvih razloga unapred izmiri bilo koje dugovanje koje proizilazi iz finansijske transakcije ili nekog njenog dela;

o bilo kom događaju ili odluci koja predstavlja događaje opisane u članu 4.03 ili može da dovede do istih;

o svakoj nameri sa njegove strane da se odrekne vlasništva nad bilo kojom materijalnom komponentom Projekta (u skladu sa članom 6.05(ii); i

o svakoj nameri sa njegove strane da izda bilo kakvo obezbeđenje na teret bilo kog dela njegove aktive u korist treće strane ili davanju bilo kakve garancije uz saglasnost Zajmoprimca kako je opisano u članu 7;

generalno, o bilo kojoj činjenici ili događaju koji bi mogli da spreče ispunjenje bilo koje obaveze Zajmoprimca po ovom ugovoru; i

bilo kom događaju navedenom u članu 10.01 koji je nastupio ili se očekuje, odnosno preti da se desi.

Sve dok je Zajam neotplaćen, Zajmoprimac će se postarati da licima koje je Banka odredila, a uz koje mogu biti i predstavnici Evropskog suda revizora Evropske zajednice, bude dozvoljeno da posete lokacije i da izvrše provere koje budu želeli. U tu svrhe, Zajmoprimac će tim licima i predstavnicima pružiti svu neophodnu pomoć ili obezbediti pružanje iste.

da na opravdani zahtev Banke sprovede istragu odnosno prekine sve navodne radnje iz člana 6.07 ili radnje iz tog člana za koje se posumnja da se vrše, odnosno da se postara da se sprovede istraga odnosno da se prekinu pomenute radnje;

da obavesti Banku o merama preduzetim da bi se tražilo obeštećenje od lica odgovornih za bilo kakav gubitak koji proistekne iz bilo koje takve radnje;

(iii) da omogući odnosno da se postara da se omogući svaka istraga koju bi Banka mogla da preduzme u vezi sa takvom radnjom.

Osim ako Zajmoprimac u pisanoj formi ne obavesti Banku drugačije, Zajmoprimac je odgovoran za kontakte sa Bankom za potrebe iz člana 6.07.

Zajmoprimac će platiti sve poreze, carine, takse i druge namete bilo kakve prirode uključujući i poreze na taksene marke i registracije, koje proističu iz izvršenja ili promene ovog ugovora ili bilo kog pratećeg dokumenta, kao i tokom izrade, usavršavanja, registracije ili primene bilo kog obezbeđenja za Zajam, uključujući, ali se ne ograničavajući na dokumentaciju koja se potpisuje i isporučuje, ili na radnje koje se preduzimaju za ili na osnovu operacija iz čl. 6, 7. i 8. ovog ugovora.

Zajmoprimac će platiti svu glavnicu, kamatu, odštetu i druge iznose koji sleduju po ovom ugovoru, bruto bez odbijanja bilo kakvih nacionalnih ili lokalnih nameta; pod uslovom da, ako je Zajmoprimac obavezan po Zakonu da napravi neki takav odbitak, on poveća bruto otplatu Banci tako da posle odbitka, neto iznos koji Banka primi bude ekvivalentan sumi koja joj sleduje.

Zajmoprimac će snositi sve rashode i troškove, uključujući sve stručne, bankarske ili menjačke troškove nastale u vezi sa pripremom, sprovođenjem i praćenjem ovog ugovora ili svakog pratećeg dokumenta, uključujući izmene i dopune istog, kao i u izradi, upravljanju i realizaciji bilo kakvog obezbeđenja za Zajam, ako postoje, kao i sve troškove Banke shodno članu  8.04.

Banka će obezbediti podršku u vidu dokumenata za sve takve naknade ili troškove sedam (7) dana pre dospeća njenog zahteva za plaćanje.

Zajmoprimac će otplatiti Zajam ili neki njegov deo, zajedno sa prispelom kamatom, po pisanom zahtevu Banke, a u skladu sa sledećim odredbama.

Banka može odmah da podnese takav zahtev:

ako Zajmoprimac propusti da na datum dospeća otplati neki deo Zajma, da plati kamatu na to ili da izvrši bilo kakvo plaćanje kako je ovde određeno;

ako se utvrdi da su neke materijalne informacije ili dokumenti koji su predati Banci od strane ili u ime Zajmoprimca u vezi sa pregovorima za ovaj ugovor ili u toku njegovog trajanja, bili pogrešni u materijalnom smislu;

ako, usled Zajmoprimčevog neizvršenja bilo koje obaveze po osnovu bilo kog zajma ili bilo kog davanja od strane Banke ili Evropske unije, pravo Zajmoprimca da povlači sredstva tog zajma ili bilo kog takvog davanja biće, u celini ili delimično, otkazano ili prekinuto, ili će pak takav zajam ili takvo davanje dospeti na naplatu u skladu sa uslovima pod kojima su dati;

ako, usled neizvršenja obaveza, od Zajmoprimca bude zahtevano ili će, nakon isteka svakog važećeg ugovorenog perioda počeka, biti zahtevano da on prevremeno otplati ili izmiri pre dospeća neki drugi zajam ili obavezu koja proizilazi iz bilo koje finansijske transakcije;

ako Zajmoprimac nije u mogućnosti da otplati svoje obaveze po osnovu zaduživanja prema njihovom dospeću, ako obustavi plaćanja, ako postigne ili, bez prethodnog pisanog obaveštenja Banci, pokuša da postigne dogovor o reprogramu obaveza sa svojim poveriocima u vezi sa pomenutim slučajevima;

ako Zajmoprimac ne ispuni obaveze koje se tiču bilo kog drugog zajma koji je Banka odobrila iz svojih sredstava ili iz sredstava Evropske unije

generalno, ukoliko nastupi Materijalno štetna promena koja se tiče Zajmoprimca

„Materijalno štetna promena“ koja se tiče Zajmoprimca znači, u smislu ovog ugovora, svaki događaj ili promenu stanja u odnosu na njegovo stanje od datuma ovog ugovora, a koje utiče na Zajmoprimca tako da, po razumnom mišljenju Banke, materijalno ugrožava sposobnost Zajmoprimca da izvršava svoje finansijske i druge obaveze iz ovog ugovora ili materijalno utiče na bilo koje obezbeđenje dato u skladu sa ovim ugovorom.

Ukoliko problem nije otklonjen na zadovoljstvo Banke u razumnom vremenskom roku preciziranom u opomeni koju je Banka uručila Zajmoprimcu, Banka takođe može da podnese napred navedeni zahtev u sledećim slučajevima:

ako Zajmoprimac ne ispuni bilo koju materijalnu obavezu iz ovog ugovora, osim one pomenute u članu 10.01(1)(i);

ako se bilo koja činjenica navedena u stavovima Preambule materijalno promeni, a materijalno se ne vrati u prvobitno stanje i ako promena šteti interesima Banke kao zajmodavca Zajmoprimcu ili nepovoljno utiče na primenu ili funkcionisanje Projekta;

ako dođe do nepoštovanja obaveza Zajmodavca shodno čl. 6, 7, ili 8 ovog ugovora osim netačne izjave o činjenici navedene u članu 10.01(1)(ii).

Ostala prava po zakonu

Član 10.01 neće ograničiti bilo koje drugo pravo koje Banke ima po zakonu da zahteva prevremenu otplatu Zajma.

U slučaju zahteva iz člana 10.01 u vezi sa bilo kojom Tranšom sa fiksnom kamatnom stopom, Zajmoprimac će platiti Banci traženi iznos zajedno sa prispelom kamatom i iznosom koji se bude obračunavao u skladu sa članom 4.02(2) na bilo koji iznos koji je dospeo na naplatu. Pomenuti iznos će se obračunavati od datuma plaćanja preciziranog u zahtevu Banke i biće izračunat na osnovu prevremene otplate koja je obavljena na datum naveden u zahtevu.

U slučaju zahteva iz člana 10.01 u vezi sa bilo kojom Tranšom sa varijabilnom kamatnom stopom, Zajmoprimac će platiti Banci traženi iznos zajedno sa iznosom jednakim sadašnjoj vrednosti od 0.15% (petnaest baznih poena) na godišnjem nivou koji će se obračunavati na iznos koji će biti prevremeno otplaćen, i to na isti način kao što bi se obračunavala kamata da je taj iznos ostao neizmiren u skladu sa prvobitnim planom otplate te Tranše do Datuma revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji, ili do Datuma otplate Tranše.

Takva sadašnja vrednost biće određena uz primenu diskontne stope, koja se primenjuje na svaki relevantni Datuma plaćanja. Diskontna stopa biće EIB-ova Stopa za prebacivanje.

Iznose koje je Zajmoprimac dužan da plati u skladu sa ovim članom dospeće na naplatu na datum prevremene otplate koji Banka precizira u svom zahtevu.

Nijedan slučaj neostvarivanja ili odlaganja ostvarivanja prava koje Banka ima po osnovu ovog člana neće se smatrati njenim odricanjem istih.

Iznosi koje Banka primi nakon zahteva iz člana 10.01 biće prvo iskorišćeni za plaćanje troškova (ako ih ima) kamate i obeštećenja, a kao drugo za smanjenje neizmirenih rata po obrnutom redosledu dospeća. Banka može da upotrebi iznose primljene između Tranši po svom nahođenju.

Svaki dokument, obaveštenje ili saopštenje sačinjeno između ugovornih strana biće sastavljeno na engleskom jeziku ili će biti praćeno propisno overenim prevodom na engleski jezik.

Ovaj ugovor upravljaće se prema zakonima Velikog Vojvodstva Luksemburga.

Svi sporovi koji proisteknu iz ovog ugovora predaće se Sudu pravde Evropske zajednice.

Ugovorne strane se ovim putem odriču bilo kakvog imuniteta ili prava na prigovor u vezi nadležnosti napred navedenog suda. Svaka odluka Suda data u skladu sa ovim članom biće konačna i obavezujuća za strane bez ograničenja ili rezervisanja.

U bilo kom pravnom postupku koji proistekne iz ovog ugovora, potvrda Banke o bilo kom iznosu koji dospeva na naplatu Banci po osnovu ovog ugovora smatraće se nesumnjivim (prima facie) dokazom takvog iznosa.

Obaveštenja i druga saopštenja koja u skladu sa ovim ugovorom budu upućena bilo kojoj ugovornoj strani biće sačinjena u pisanoj formi i poslata na adresu ugovorne strane navedenu u daljem tekstu, ili na onu adresu o kojoj je jedna strana prethodno obavestila drugu u pisanoj formi:

Za Banku 100 boulevard Konrad AdenauerL-2950 Luxembourg Za Zajmoprimca Ministarstvo finansija Kneza Miloša 2011000 Beograd Republika SrbijaMinistarstvo zdravljaNemanjina 22-2611000 BeogradRepublika Srbija

12.02 Forma obaveštavanja

Obaveštenja i druga saopštenja, za koja su u ovom ugovoru predviđeni fiksni rokovi ili koji sami određuju rokove obavezujuće za primaoca, biće uručeni lično, preporučenim pismom, telefaksom ili drugim sredstvima prenosa koji pružaju dokaz o prijemu od strane primaoca. Datum preporučivanja ili, zavisno od slučaja, navedeni datum prijema prenosa biće konačan za određivanje roka.

Obaveštenja koja pošalje Zajmoprimac u skladu sa bilo kojom odredbom ovog ugovora biće, gde to Banka zahteva, dostavljeni Banci zajedno sa zadovoljavajućim dokazima ovlašćenja osobe ili osoba ovlašćenih da potpišu takvo obaveštenje u ime Zajmoprimca, kao i sa overenim spesimenima potpisa takve osobe ili osoba.

Stavovi Preambule i sledeći Prilozi čine deo ovog ugovora:

Prilog I Tehnički opis Prilog II Definicija EURIBOR-a Prilog III Formular Zahteva za isplatu Prilog IV Formular Potvrde Zajmoprimca Prilog V Revizija/konverzija kamate

U POTVRDU GORE NAVEDENOG ugovorne strane su saglasne da se svaka stranica ovog ugovora parafira u njihovo ime i da se on potpiše u četiri (4) originalnih primeraka na engleskom jeziku kao što sledi.

12. decembra 2008

Potpisano za i u imeREPUBLIKE SRBIJEministar finansijaDiana Dragutinović Potpisano za i u imeEVROPSKE INVESTICIONE BANKEpotpredsednik Dario Scannapieco ……………………………… ………………………………

Prilog I

Strana 1/3

A.1. TEHNIČKI OPIS

Namena, Lokacija

Projekat, čiji je cilj da u značajnoj meri unapredi pružanje usluga tercijarne zdravstvene zaštite velikoj većini stanovništva Srbije, sastoji se od projektovanja, izgradnje, opremanja i implementacije nove gradnje i veliko renoviranje postojećih zgrada četiri klinička centra locirana u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu u Republici Srbiji. Takođe obuhvata i jedan broj manjih pomoćnih investicija na četiri gradilišta.

Opis

Projekat se sastoji od sledećih komponenti:

Klinički centar Beograd – završetak zgrade od približno 96.000 m² tipa „kula i podijum” u tri dela (JI podijum, SZ podijum i kula) i rehabilitaciju šest zgrada u „unutrašnjem krugu”. Ukupan broj kreveta u Kliničkom centru biće 2.525.

Klinički centar Kragujevac – izgradnja nove zgrade od 8.000 m² i renoviranje jednog broja postojećih zgrada. Ukupan broj kreveta u Kliničkom centru biće 1.150.

Klinički centar Niš – završetak delimično korišćene zgrade površine 12 000 m², izgradnja nove zgrade od 15.000 m² i renoviranje jednog broja postojećih zgrada. Ukupan broj kreveta u Kliničkom centru biće 1.225.

Klinički centar Novi Sad – završetak zgrade od 30.764 m² na četiti sprata i renoviranje jednog broja postojećih zgrada. Ukupan broj kreveta biće 1.140.

Termoenergetski Projekat Beograd – zamena postojeći kotlova na tečna goriva u Beogradu sa kombinovanom elektranom na gas za grejanje i struju da bi se generisala struja i toplota niskog stepena u beogradskom Kliničkom centru i pripadajućim zgradama.

Projekat upravljanja otpadom – nacionalni plan da se proces upravljanja otpadom u bolnicama uskladi sa direktivama EU uključujući i incineratore u krugu četiri Klinička centra plus jedan broj mobilnih incineratora koji bi služili drugim bolnicama u Srbiji.

Projekat Transfuzije krvi – projektovanje, izgradnja i puštanje u rad centara za davanje krvi u svakom od četiri Klinička centra.

Nabavka opreme za 4 Klinička centra – jedan broj medicinskih aparata neophodan za postojeće Kliničke centre, koji će biti preneti u nove centre po završetku.

Projekta tehničke pomoći – jedan broj projekata koje finansira EAR koji pružaju podršku opštem unapređenju pružanja zdravstvenih usluga u Srbiji.

Program

Osnovno projektovanje i studije o izvodljivosti početi su 2003. Ugovori za projektovanje i nadzor potpisani su 26. septembra 2008. godine. Fizički završetak svih novih i renoviranih zgrada planiran je za decembar 2012.

PrilogI

Strana 2/3

A.2. INFORMACIJE O PROJEKTU KOJE TREBA POSLATI BANCI I METOD NjIHOVOG PRENOSA

Slanje informacija: određivanje odgovorne osobe

Dole navedene informacije moraju biti poslate u Banku pod odgovornošću:

Institucija Ministarstvo zdravlja Kontakt osoba Vasilije Antić Zvanje doktor Funkcija / Odeljenje Izvršni direktor jedinice za implementaciju Adresa Pasterova 1/III, 11000 Beograd, Republika Srbija Telefon +381 11 2068 840 Faks +381 2068 843 Email [email protected]

Gore pomenuta kontakt osoba(osobe) je (su) odgovorni kontakt(i) za sada.

Zajmoprimac će bez odlaganja obavestiti EIB u slučaju bilo kakve promene.

Informacije o specifičnim predmetima

Zajmoprimac će dostaviti Banci sledeće informacije najkasnije do roka navedenog u daljem tekstu.

Dokument / informacija Rok …

Informacije o izvođenju Pojekta

Zajmoprimac će dostaviti Banci sledeće informacije o napretku projekta tokom njegovog izvođenja najkasnije do roka navedenog u daljem tekstu.

Dokument / informacija Rok Periodičnost izveštavanja Izveštaj o napretku ProjektaKratka dopuna tehničkog opisa, kojom se objašnjavaju razlozi za značajne izmene naspram početnog opsega;Najnovije informacije o datumu završetka svake od glavnih komponenti Projekta, kojima se objašnjavaju razlozi za svako eventualno odlaganje;Najnovije informacije o troškovima projekta, kojima se objašnjavaju razlozi za svako eventualno povećanje troškova naspram inicijalno planiranih troškova;Opis svakog velikog pitanja koje može imati uticaja na životnu sredinu;Najnovije informacije o postupcima nabavke;Najnovije informacije o zahtevima ili upotrebi projekta i komentari;Svako značajno pitanje koje se pojavilo i svaki značajan rizik koji bi mogao da ugrozi funkcionisanje projekta;Svaki mogući pravni postupak u vezi sa projektom koji je u toku. Tromesečno do završetka projekta … PrilogI

Strane 3/3

Informacije o kraju radova i prvoj godini funkcionisanja

Zajmodavac će dostaviti Banci sledeće informacije o završetku projekta i inicijalnim operacijama najkasnije do roka navedenog u daljem tekstu.

Dokument / informacija Datum dostavljanja Banci Izveštaj o završetku Projekta koji obuhvata :Kratak opis tehničkih karakteristika projekta na njegovom završetku, objašnjavajući razloge za svaku značajnu izmenu ;Datum završetka svake od glavnih komponenti Projekta, uz objašnjenje razloga za svako eventualno odlaganje;Konačne troškove projekta, uz objašnjenje razloga za svako eventualno povećanje troškova naspram inicijalno planiranih troškova;Broj novih radnih mesta kreiranih putem projekta: i radnih mesta tokom implementacije projekta i stalnih novih radnih mesta;Opis svakog velikog pitanja koje može imati uticaja na životnu sredinu;Najnovije informacije o postupcima nabavke (van EU);Najnovije informacije o zahtevima ili upotrebi projekta i komentare;Svako značajno pitanje koje se pojavilo i svaki značajan rizik koji bi mogao da ugrozi funkcionisanje projekta;Svaki mogući pravni postupak u vezi sa projektom koji je u toku. U roku od 12 meseci od fizičkog završetka poslednjeg Kliničkog centra u projektu …

Jezik izveštaja Engleski

Prilog IIDefinicija EURIBOR-a

A. EURIBOR

„EURIBOR’’ označava:

(i) u pogledu relevantnog perioda kraćeg od mesec dana, kamatnu stopu za depozite u evrima na rok od jednog (1) meseca,

(ii) u pogledu bilo kog relevantnog perioda, uključujući Referentni period varijabilne kamatne stope ili bilo koji drugi period od jednog (1) ili više (celih) meseci, kamatnu stopu za depozite u evrima za period izražen brojem celih meseci,

(iii) u pogledu bilo kog relevantnog perioda, uključujući i Referentni period varijabilne kamatne stope ili bilo koji drugi period od više (ali ne celih) meseci, kamatnu stopu („Interpolisana stopa“) koja je rezultat linearne interpolacije dve stope za depozite u evrima, od kojih se jedna primenjuje za period celih meseci prvi kraći, a druga za period celih meseci prvi duži od dužine relevantnog perioda

(period za koji se uzima stopa u daljem tekstu nazivaće se „Reprezentativni period’’)

objavljena u 11 časova pre podne po Briselskom vremenu ili kasnijem vremenu koje Banka oceni kao prihvatljivo na dan („Datum utvrđivanja”) koji pada dva (2) Relevantna radna dana pre prvog dana relevantnog perioda, koja se objavi na Rojtersovoj strani EURIBOR 01 ili na nekoj od sledećih strana ili, ako ne tu, u bilo kom drugom sredstvu objavljivanja koje za ovu svrhu izabere Banka.

Ako se stopa ne objavi na ovaj način, Banka će tražiti od glavnih filijala u četiri velike banke u evro-zoni, koje odabere Banka, da navedu kamatnu stopu po kojoj depozite u evrima u uporedivom iznosu svaka od njih nudi u približno 11:00 časova, po Briselskom vremenu, na Datum utvrđivanja drugim glavnim bankama na međubankarskom tržištu u evro-zoni za period jednak Reprezentativnom periodu. Ako se obezbede makar dve ponude, stopa za taj Datum utvrđivanja biće aritmetička sredina navedenih stopa.

Ako se obezbede manje od dve ponude, stopa koja će se koristiti biće aritmetička sredina stopa koju ponude najveće banke u evro-zoni, a koje odabere Banka, u približno 11:00 časova po Briselskom vremenu na dan koji pada dva (2) Relevantna radna dana nakon Datuma za utvrđivanje, za zajmove u evrima u uporedivom iznosu vodećim evropskim bankama za period jednak Reprezentativnom periodu.

B. Opšte

U smislu gore pomenutih definicija:

(i) Svi procenti koji proizilaze iz bilo kakvih proračuna iz ovog priloga biće zaokruženi, ako je to potrebno, na najbližem stohiljaditom procentnom poenu, dok se polovine zaokružuju.

(ii) Banka će bez odlaganja obavestiti Zajmoprimca o ponudama koje Banka primi.

(iii) Ako bilo koja od prethodnih odredbi postane neusklađena sa odredbama usvojenim pod zaštitom EURIBOR FBE i EURIBOR ACI, Banka može putem obaveštenja Zajmoprimcu izmeniti i dopuniti odredbe da bi ih uskladila sa drugim takvim odredbama.

Prilog III

Formular Zahteva za isplatu

Država – PROJEKAT

Datum:

Molimo Vas da pristupite sledećoj isplati:

Naziv zajma: Klinički centri / B Datum potpisivanja: Broj ugovora: Zahtevana valuta i iznos Predloženi datum isplate: Valuta Iznos KAMATA Kamatna osnova (član 3.01) Rezervisano za EIB (ugovorena valuta) Stopa (% ili raspon) Ukupan iznos Kredita: 70 mln. Učestalost (član 3.01) Godišnja (Polugodišnja (Kvartalna ( Isplaćeno do sada: Datumi plaćanja (član 5.) Iznos za isplatu: Datumi revizije/konverzije (ukoliko postoje) Trenutna isplata: GLAVNICA Učestalost otplate Godišnja (Polugodišnja ( Bilans nakon isplate: Način otplate (član 4.01) Jednake rate (Konstantni anuiteti ( Rok za isplatu: Prvi datum otplate Maksimalan broj isplata: 7 Datum otplate Tranše: Minimalni iznos Tranše: 10 mio Ukupne raspodele do sada: Prethodni uslovi: Yes / No

Na račun Zajmoprimca:

Broj računa …………………………………………………………………………………………….

(Molimo Vas da koristite IBAN format u slučaju isplata u evrima ili odgovarajući format za relevantnu valutu)

BIC Code N °……………………………………………………………………………………….

Naziv i adresa Banke: …………………………………………………………………………

Molimo Vas da informacije vezane za Zahtev prenesete:

ime(imena) i potpis(potpisi) lica ovlašćenih od strane Zajmoprimca:

Prilog IV

Formular Potvrde Zajmoprimca

Prima: Evropska investiciona banka

Šalje: <//>

[Datum]

Poštovani,

Predmet: Finansijski ugovor između Evropske investicione banke i <(> potpisan <//> (u daljem tekstu: Finansijski ugovor) br. ………… Serapis br. ………

Termini koji su definisani u Finansijskom ugovoru imaće isto značenje u ovom pismu.

U smislu člana 1.04 Finansijskog ugovora, ovim putem potvrđujemo Banci sledeće:

deo budžetskih sredstava i (u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava koja će biti obezbeđena na osnovu Finansijskog ugovora) zajmovi i donacije koji su navedeni u stavu (2) Preambule biće na raspolaganju Zajmoprimcu odnosno Krajnjim korisnicima kako bi se omogućilo nesmetano sprovođenje Projekta u skladu sa Tehničkim opisom tokom tekuće budžetske godine i, ukoliko je usvojen relevantni zakon o budžetu, svake budžetske godine nakon toga;

trenutno nisu potrebne saglasnosti devizne kontrole kako bi se odobrilo primanje iznosa Tranše koja treba da se isplati na naš račun naznačen u članu 1.03(2) Finansijskog ugovora, br. ___________________ sa ___________________, otplata Zajma i plaćanje ukupne kamate i ostalih iznosa koji dospevaju na osnovu Finansijskog ugovora;

nije nastupila nijedna okolnost navedena u članu 4.03(1) Finansijskog ugovora;

odredbe iz članova 6. i 8.04 Finansijskog ugovora u potpunosti se poštuju;

nije došlo ni do kakve materijalne promene u pogledu bilo kog dela Projekta za koji je Zajmoprimac obavezan da podnosi izveštaje u skladu sa članom 8.01, osim ukoliko Zajmoprimac o tome nije prethodno obavestio;

nakon datuma potpisivanja Finansijskog ugovora, nismo odobrili nijedno obezbeđenje ili povlasticu, dali prioritet niti je nastupio drugi događaj iz člana 7, a da prethodno nismo o tome obavestili Banku;

od sprovođenja Finansijskog ugovora, nije se desio nijedan događaj naveden u članu 10.01 i 10.02;

trenutno se protiv nas ne vodi nijedan spor, arbitražni ili zakonski postupak, koji bi, ukoliko bi se nepovoljno završio, mogao imati materijalno nepovoljan efekat na našu mogućnost da ispunimo obaveze iz Finansijskog ugovora;

Zajmoprimac će prihvatiti i pridržavaće se Preporuka Radne grupe za finansijske aktivnosti, utvrđenih od strane OECD-a u stavu (8) Preambule.

S poštovanjem,

Za i u ime

Republike Srbije

</>

Prilog V

Revizija/konverzija kamate

Na svaku Tranšu sa fiksnom kamatnom stopom ili Tranšu sa varijabilnom kamatnom stopom primenjivaće se sledeće odredbe:

A. Definicije u ovom prilogu

„Predlog revizije/konverzije’’ označava predlog koji daje Banka u skladu sa stavom B ovog priloga, za iznos koji, na predloženi Datum revizije/konverzije kamate, nije manji od EUR 10.000.000 (deset miliona evra) ili od protivvrednosti pomenutog iznosa.

„Revizija/konverzija kamate’’ označava utvrđivanje novih finansijskih uslova u vezi sa kamatnom stopom. Naime, ista kamatna osnova („revizija”) ili drugačija kamatna osnova („konverzija”) mogu biti ponuđene za preostali rok Tranše ili do sledećeg Datuma revizije/konverzije, ako postoji.

„Datum revizije/konverzije kamate’’ označava datum, koji je Banka precizirala u članu 1.02 C, a koji pada najmanje četiri (4) godine pre Datuma dospeća predmetne Tranše

„Zahtev za reviziju/konverziju kamate’’ označava pisani dopis Zajmoprimca, koji mora biti isporučen najmanje sedamdeset i pet (75) dana pre Datuma revizije/konverzije kamate, kojim se od Banke traži da podnese Zajmoprimcu Predlog revizije/konverzije za Tranšu. U Zahtevu za reviziju/konverziju kamate biće takođe precizirano i sledeće:

(i) da li je revizija/konverzija u Tranšu sa fiksnom kamatnom stopom ili u Tranšu sa varijabilnom kamatnom stopom;

(ii) Datume plaćanja odabrane u skladu sa odgovarajućim odredbama člana 3.01;

(iii) traženi plan otplate odabran u skladu sa članom 4.01.

B. Mehanizmi revizije/konverzije

Nakon primanja Zahteva za reviziju/konverziju kamate i, gde je to prikladno, nakon prethodnih konsultacija sa Zajmoprimcem, a u zavisnosti od raspoloživosti, Banka će bilo kog Radnog dana, u intervalu između šezdeset (60) i trideset (30) dana pre Datuma revizije/konverzije kamate, a do datuma koji Zajmoprimac prihvati, dostaviti Zajmoprimcu Predlog revizije/konverzije u kom se navodi:

(i) kamatna stopa koja će se primenjivati na celu Tranšu, ili na jedan njen deo preciziran u Zahtevu za reviziju/konverziju kamate, bilo da je kamatna stopa fiksna ili varijabilna; i

(ii) da će se Fiksna i Varijabilna kamatna stopa primenjivati od relevantnog Datuma revizije/konverzije kamate do Datuma dospeća ili do novog Datuma revizije/konverzije kamate, ako postoji, a dospela kamata će se plaćati kvartalno, polugodišnje ili godišnje na predviđene Datume plaćanja.

Zajmoprimac može prihvatiti u pisanoj formi Predlog revizije/konverzije do 16 časova po luksemburškom vremenu na dan isporuke.

Bilo kakva izmena Ugovora koju Banka traži u vezi sa ovim pitanjem biće sprovedena u vidu sporazuma koji će se zaključiti najkasnije petnaest (15) dana pre relevantnog Datuma revizije/konverzije kamate.

C. Efekti revizije/konverzije

Ukoliko Zajmoprimac blagovremeno prihvati Predlog revizije/konverzije, Zajmoprimac će platiti prispelu kamatu na Datum revizije/konverzije kamate i nakon toga na predviđene Datume plaćanja.

Pre i uključujući Datum revizije/konverzije kamate, odredbe Ugovora koje se odnose na Tranše sa fiksnom i varijabilnom kamatnom stopom primenjivaće se na celu Tranšu. Od Datuma revizije/konverzije kamate nadalje, odredbe koje se odnose na novu kamatnu osnovu primenjivaće se do novog Datuma revizije/konverzije kamate ili do Datuma otplate Tranše.

D. Neizvršavanje revizije/konverzije kamate

Ukoliko Zajmoprimac ne prihvati pisanim putem Predlog revizije/konverzije za Tranšu ili ako strane ne sprovedu izmenu koju Banka zatraži u skladu sa stavom B, Zajmoprimac će otplatiti Tranšu na Datum revizije/konverzije kamate, bez naknade.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/B sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) prema kojoj Narodna skupština odlučuje o zaduživanju Republike Srbije.

Evropska investiciona banka (u daljem tekstu: Banka) je finansijska institucija koja, odobravajući kredite uz minimalne godišnje kamate, prvenstveno za razvoj nedovoljno razvijenih regiona, modernizaciju saobraćajne, telekomunikacione i energetske infrastrukture, konkurentnosti evropske industrije, razvoj malih i srednjih preduzeća i zaštitu okoline, omogućava lakšu integraciju u Evropsku uniju balansirajući razvoj, ekonomsku i socijalnu koheziju unutar iste.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-5523/2008 od 11. decembra 2008. godine prihvaćena je Informacija o kreditu Evropske investicione banke i potrebi potpisivanja finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za realizaciju Projekta Klinički centri/B, utvrđena Osnova za vođenje pregovora sa Evropskom investicionom bankom u vezi sa odobravanjem kredita za realizaciju Projekta Klinički centri/B i usvojen Nacrt finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke Klinički centri/B.

Finansijski ugovor između Republike Srbije i Evropske investicione banke Klinički centri/B, na iznos od 70 miliona evra, zaključen je 12. decembra 2008. godine. Projekat Klinički centri/B (u daljem tekstu: Projekat) će se sprovesti preko Ministarstva zdravlja (u daljem tekstu: Promoter).

Finansijskim ugovorom je predviđeno da će Banka staviti na raspolaganje Zajmoprimcu kredit u iznosu od 70 miliona EUR pod sledećim uslovima:

– iznos kredita 70.000.000 EUR;

– kamatna stopa:

(i) Fiksna kamatna stopa označava godišnju kamatnu stopu određenu od strane Evropske investicione banke u skladu sa principima koje povremeno utvrđuju upravna tela Evropske investicione banke za kredite izražene u valuti EUR,

(ii) Varijabilna kamatna stopa označava kamatnu stopu na godišnjem nivou koja je jednaka šestomesečnom (6) EURIBOR-u, plus ili minus određeni raspon, koji Evropska investiciona banka određuje za svaki referentni period. Referentni period označava period od šest (6) meseci od jednog datuma plaćanja do sledećeg datuma plaćanja;

– pristupna naknada se ne plaća;

– period trajanja kredita 25 godina, uključujući period počeka 6 godina;

– otplata zajma je polugodišnja;

– delimična ili potpuna otplata zajma moguća je po isteku roka od 4 godine od Datuma povlačenja tranše uz plaćanje određene naknade.

– ukupan broj tranši 7;

– minimalni iznos tranše je 10.000.000 EUR, izuzev prve i poslednje tranše, minimalni iznos prve tranše je 5.000.000 EUR;

– poslednji datuma za podnošenje zahteva za isplatu tranše je 31. decembar 2011. godine;

Prilikom svakog povlačenja tranše Zajmoprimac može da bira uslove pod kojima će se odobriti povlačenje svake tranše, odnosno može izvršiti izbor kamatne stope.

Takođe, prilikom povlačenja u slučaju izbora Fiksne kamatne stope odrediće se njena visina koja će biti važeća za ceo period otplate tranše, dok se u slučaju povlačenja tranše sa Varijabilnom kamatnom stopom određuje visina marže za period otplate tranše, dok se kamatna stopa određuje za svaki Referentni period.

Prema podacima iz septembra 2008. godine:

– Fiksna kamatna stopa iznosila je 5,065%;

– Varijabilna kamatna stopa iznosila je 5,387%.

Finansijskim ugovorom je, između ostalog, predviđena i obaveza Promotera da sve iznose koje Banka po osnovu ovog ugovora isplati, koristi isključivo za delimično finansiranje Projekta. Naime, Promoter se obavezuje da sprovede Projekat u skladu sa Tehničkim opisom iz Priloga 1, koji čini sastavni deo Finansijskog ugovora.

Projekat podrazumeva modernizaciju i unapređenje četiri klinička centra u Srbiji – Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Cilj Projekta je da se u značajnoj meri unapredi pružanje usluga zdravstvene zaštite većini stanovništva u Srbiji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/B , potpisanog 12. decembra 2008. godine u Beogradu.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/B u originalu na engleskom i prevodu na srpski jezik.

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po Finansijskom ugovoru i realizacija Projekta uslovljena stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora.

FI no. 24745 (RS)SERAPIS no. 2004-0340

Clinical Centers / B

Finance Contract

between the

Republic of Serbia

and the

European Investment Bank

Belgrade, 12 December 2008

THIS CONTRACT IS MADE BETWEEN:

the Republic of Serbia, represented by Mrs Diana Dragutinovic Minister of Finance, on behalf of the Government as the representative of the Republic of serbia, (hereinafter called the ‘‘Borrower’’)

of the first part and,

the European Investment Bank having its seat at 100 blvd Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, represented by the Vice-President, Mr Dario Scannapieco, (hereinafter called the ‘‘Bank’’)

of the second part

WHEREAS:

The Borrower has stated that it desires to undertake a project (hereinafter called the ‘‘Project’’) through its Ministry of Health (the Borrower, acting through its Ministry of Health, hereinafter also called the “Promoter”) consisting in the modernisation, redevelopment and extension of Serbia’s four tertiary care hospitals in Belgrade, Kragujevac, Nis and Novi Sad, as more particularly described in the technical description (hereinafter called the ‘‘Technical Description’’) set out in Schedule I hereto.

The total cost of the Project, as estimated by the Bank is EUR 430,000,000 (four hundred and thirty million euros) to be financed as follows:

Source Amount (M EUR) Government of the Republic of Serbia 165.80 EU Commission Funds/CARDS Programme 38.60 World Bank 15.60 Bilateral donors 10.00 Credit from the Bank 200.00 TOTAL 430.00

The financing of the Project under this Contract is secured by the guarantee agreement entered into on 29 August 2007 by and between the European Community and the Bank pursuant to Article 8 of the Council Decision 2006/1016/EC of 19 December 2006.

The Republic of Serbia (legal successor of the State Union Serbia and Montenegro and legal successor of the Federal Republic of Yugoslavia) and the Bank concluded a Framework Agreement on 13 December 2001 (hereinafter called the “Framework Agreement”). The Republic of Serbia acknowledges that this operation falls within the scope of such Framework Agreement.

To enable it to complete the financing required for the Project, the Borrower requested the Bank to establish in its favour a credit up to the amount of EUR 200,000,000 (two hundred million euros).

(7) In response to the Borrower’s request, being satisfied that the financing of the Sub-projects come within the scope of its functions and conform to the aims of the Framework Agreement, and relying, inter alia, on the statements and facts cited in these Recitals, the Bank, signed on the 8th December 2006 in Belgrade a first contract with the Borrower for an amount of EUR 80,000,000 (eighty million euros); now, the Bank has decided to accede to the Borrower’s request hereunder by making available to it a second credit in an amount of EUR 70,000,000 (seventy million euros) being the Borrower’s immediate financial requirements, and is willing to enter, in due course, into a further finance contract for the balance of the amount cited in Recital (2).

The Statute of the Bank provides that the Bank shall ensure that its funds are used as rationally as possible in the interests of the European Community and, accordingly, the terms and conditions of its loan operations must be consistent with relevant European Community policies.

In accordance with the Recommendations of the Financial Action Task Force, as established within the GAFI/Organisation for Economic Cooperation and Development, the Bank gives special attention to its transactions and its business relations in those cases where it provides finance (a) for a project located in a country that does not sufficiently apply those recommendations or (b) for a borrower or beneficiary resident in any such country.

It is to be understood that references herein to Articles, Paragraphs, Sub-paragraphs Recitals and Schedules are, save if explicitly stipulated otherwise, references respectively to articles, paragraphs and sub-paragraphs of, and recitals and schedules to this Contract; and the following terms have the respective meanings assigned to them in the Recitals and Articles specified hereafter.

NOW THEREFORE it is hereby agreed as follows:

By this Contract the Bank establishes in favour of the Borrower, and the Borrower accepts, a credit (hereinafter called the ‘‘Credit’’) in an amount up to EUR 70,000,000 (seventy million euros) for the financing of the Project.

The Bank shall disburse the Credit in up to 7 (seven) tranches. The amount of each tranche, if not being the undrawn balance of the Credit, shall be a minimum of EUR 10,000,000 (ten million euros). The amount of the first Tranche shall be a minimum of EUR 5,000,000 (five million euros). A tranche requested by the Promoter in accordance with Article 1.02(2) is hereinafter referred to as a ‘‘Tranche’’.

From time to time up to 31 December 2011, the Promoter may present to the Bank a written request (a ‘‘Disbursement Request’’), substantially in the form set out in Schedule III, for the disbursement of a Tranche.

The Disbursement Request must reach the Bank at least fifteen (15) calendar days prior to the preferred date for disbursement.

Save where the evidence has been already supplied, the Disbursement Request shall be accompanied by evidence of the authority of the signatory or signatories, together with their authenticated specimen signatures.

The Disbursement Request shall specify:

the amount of the Tranche;

the preferred date for disbursement, which shall be a Relevant Business Day (as defined in Article 5.01), falling not less than fifteen (15) calendar days following the date of the Disbursement Request, it being understood that the Bank may disburse the Tranche up to four (4) calendar months from the date of the Disbursement Request;

whether the Tranche bears a fixed rate of interest (i.e. it is a ‘‘Fixed-Rate Tranche’’) or a variable rate of interest at a fixed spread (i.e. a ‘‘Variable Rate Tranche’’), both pursuant to the relevant provisions of Article 3.01;

the preferred terms for repayment of principal, chosen in accordance with Article 4.01;

the preferred Payment Dates, chosen in accordance with Article 5.01;

the preferred interest payment periodicity for the Tranche, chosen in accordance with Article 3.01;

whether the disbursement is aimed at financing the construction works of any of the four clinical centres mentioned in Recital (1);

the Borrower’s proposal for Interest Revision/Conversion Date (as defined in Schedule V) if any;

the IBAN code and Swift BIC of the account to which the Tranche is to be disbursed, as described under Article 1.03(2); and

at the discretion of the Borrower, the following respective elements, if any, as previously indicated by the Bank, that is to say:

in the case of a Fixed-Rate Tranche, the interest rate to be applicable to the Tranche up to Maturity Date (as defined in Article 4.01) or the first Interest Revision/Conversion Date, if any; and

in the case of a Variable Rate Tranche, the Spread (as defined in Article 3.01) to be applicable up to the Maturity Date or the Interest Revision/Conversion Date, if any.

Subject to the second to last paragraph of Article 1.02(3), each Disbursement Request is irrevocable.

Between ten (10) and fifteen (15) days before the date of disbursement of a Tranche the Bank shall, if the Disbursement Request conforms to Article 1.02(2), deliver to the Promoter a notice (hereinafter a ‘‘Disbursement Notice’’), which shall specify:

the amount of disbursement;

the date on which the Tranche is scheduled to be disbursed (hereinafter referred to as the ‘‘Scheduled Disbursement Date’’), disbursement being in any case subject to the conditions of Article 1.04;

the interest rate basis;

(a) for a Fixed-Rate Tranche the fixed interest rate, and

for a Variable Rate Tranche the Spread;

that applies up to the Maturity Date or the Interest Revision/Conversion Date, if any;

the terms for repayment of principal and the periodicity of the payment of interest;

the applicable Payment Dates;

the Interest Revision/Conversion Date, if any; and

the Maturity Date.

If one or more of the elements specified in the Disbursement Notice does not conform to the corresponding element, if any, in the Disbursement Request, the Promoter may within three (3) Business Days following receipt of the Disbursement Notice revoke the Disbursement Request by notice to the Bank and thereupon the Disbursement Request and the Disbursement Notice shall be of no effect.

For the purposes of this Contract ‘‘Business Day’’ means a day on which commercial banks are open for business in Luxembourg.

The Bank shall disburse each Tranche in EUR.

The amount of each Tranche shall be disbursed by the Bank on behalf and for account of the Borrower by transfer to a special account being entitled „Clinical Centres / B“ opened in the name of the Ministry of Finance of the Borrower with the National Bank of Serbia and bearing a number which is to be communicated to the Bank by a duly authorised officer of the Ministry of Finance of the Borrower in writing accompanying the first Disbursement Request.

The disbursement of the first Tranche under this Contract shall be subject to the Bank having received by the Borrower on or before the date falling seven (7) Business Days preceding the Scheduled Disbursement Date the following documents or evidence in form and substance satisfactory to it:

a legal opinion in the English language issued by the Ministry of Justice of the Borrower, confirming that

the conclusion of this Contract has been authorised by a decision of the Government of the Republic of Serbia,

the Contract is duly executed by the Borrower,

its provisions are in full force and effect,

it is valid, binding and enforceable in the Republic of Serbia in accordance with its terms, and

no exchange control restrictions are in place or consents are required in order to permit the receipt of all amounts to be disbursed hereunder on the special account mentioned in Article 1.03(2) and to permit the repayment of the Loan and the payment of interest and all other amounts due under this Contract;

evidence in the English language that the Promoter has established a Project Implementation Unit or an organisation with equivalent function (“PIU”) to the satisfaction of the Bank and that it is adequately staffed with qualified and dedicated personnel for carrying out the following duties: (i) tender preparation, publication, evaluation and award processes, (ii) co-ordination of activities and administrative support to the project teams of the four clinical centres mentioned in Recital (1); and (iii) management of the disbursement process and provision of progress reports to the Bank.

All Tranches

Furthermore, the disbursement of each Tranche under Article 1.02(2), including the first, shall be subject to receipt by the Bank, in form and substance satisfactory to it, on or before the date falling seven (7) Business Days preceding the relevant Scheduled Disbursement Date the following documents or evidence in form and substance satisfactory to it:

evidence of the authority of the person or persons authorised to sign the Disbursement Requests and any other documents and/or notifications provided for under this Contract, as well as the authenticated specimen signature of such person or persons;

a recent confirmation that such part of the budgetary funds and grants referred to in Recital (2) are and/or will be available to the Promoter as is necessary to enable the undisturbed progress of the execution of the Project in accordance with Schedule I during the current budgetary year and, if the relevant budget law has been adopted, any budgetary year falling thereafter;

documents demonstrating that it may reasonably be expected that the Promoter will have incurred, by the 180th day falling after the preferred date for disbursement specified in the Disbursement Request, Qualifying Expenditure in an amount at least equal to the 80% of the amount of the Tranche to be disbursed, provided that, for the purposes of this Contract generally, „Qualifying Expenditure“ means expenditure (including costs of design and supervision, if relevant, and net of taxes and duties payable by the Promoter) incurred by the Promoter in respect on works, goods and services in respect of items specified in the Technical Description as eligible for financing under the Credit;

documents demonstrating that the Promoter has incurred Qualifying Expenditure in an amount at least equal to the aggregate of the 80% of the amount of the last disbursed Tranche, if any, and 100% of the amounts of all the Tranches, if any, disbursed prior to the last disbursed Tranche;

a certificate from the Borrower in the form of Schedule IV.

Without prejudice to any other condition set out in this Article 1.04 disbursements aimed at financing the construction works of each of the four clinical centres mentioned in Recital (1) shall be further subject to the Bank having received by the Borrower on or before the date falling seven (7) Business Days preceding the Scheduled Disbursement Date and in any case prior to the actual awarding of the first construction contracts for each of the four clinical centres mentioned in Recital (1) the following documents or evidence in form and substance satisfactory to it:

a copy of the first construction contract to be awarded for each clinical centres mentioned in Recital (1) for the Bank’s non objection;

a copy of the Master Plan, within which the Project will be implemented, for each of the four clinical centres;

evidence that the scope and the design of the plan has been reviewed in order to be consistent with (i) the outcome of the tertiary care model and business planning exercises of the Capacity Building for Tertiary Health Care programme funded by the European Agency for Reconstruction, and (ii) the up to date findings of the Health Sector reconfiguration Strategy programme funded by the World Bank; and

environmental studies, if required by the applicable legislation.

Last Tranche

In case a Disbursement Request is made without the conditions set out in Article 1.04 having been fulfilled, such Disbursement Request shall be deemed to have been received by the Bank on the date on which the Bank is satisfied that such conditions have been fulfilled.

The submission of the last Disbursement Request under Article 1.02(2), shall be subject to the Bank having received, in form and substance acceptable to it, by the Borrower: (i) documents demonstrating to the satisfaction of the Bank that it may reasonably be expected that the Promoter will have incurred, by the 180th day falling after the preferred date for such disbursement specified in the Disbursement Request, Qualifying Expenditure in an amount equal to the 100% of the amount of the Tranche to be disbursed; and (ii) documents demonstrating to the satisfaction of the Bank that the Promoter has incurred Qualifying Expenditure in an amount equal to the 100% of the amounts of all previously disbursed Tranches.

Notwithstanding the provision of the previous paragraph, if any part of the documents received pursuant to Article 1.04 is not satisfactory to the Bank, the Bank may disburse, without prejudice to the minimum amount set out in Article 1.02(1), an amount equal to the amount being the subject of the relevant Disbursement Request less the amount corresponding to the undocumented incurred and forecasted Qualifying Expenditure.

The Bank shall, upon a written request of the Borrower, defer disbursement of any Tranche in whole or in part to a date specified by the Borrower being a date falling not more than six (6) months from its Scheduled Disbursement Date. In such a case, the Borrower shall pay deferment indemnity as determined pursuant to Article 1.05(2) below. Any request for deferment shall have effect in respect of a Tranche only if it is made at least seven (7) Business Days before its Scheduled Disbursement Date.

If any of the conditions referred to in Article 1.04 is not fulfilled as of the specified date, disbursement will be deferred to a date agreed between the Bank and the Borrower falling not less than seven (7) Business Days following the fulfilment of the conditions of disbursement to the satisfaction of the Bank.

If the disbursement of any Notified Tranche (as defined below in this Article 1.05(2)) is deferred, whether on request of the Borrower as set out in Article 1.05(1) or by reason of non-fulfilment of the conditions of disbursement, the Borrower shall, upon demand by the Bank, pay an indemnity on the amount of which disbursement is deferred. Such indemnity shall accrue from the Scheduled Disbursement Date to the actual disbursement date or, as the case may be, until the date of cancellation of the Tranche at a rate equal to R1 minus R2, where:

“R1” means the rate of interest that would have applied from time to time pursuant to Article 3.01 and the relevant Disbursement Notice, if the Tranche had been disbursed on the Scheduled Disbursement Date

and

“R2” means the EURIBOR less 0.125% (12.5 basis points); provided that for the purpose of determining EURIBOR in relation to this Article 1.05, the relevant periods provided for in Schedule II shall be successive periods of one (1) month commencing on the Scheduled Disbursement Date.

Furthermore, the indemnity:

if the deferment exceeds one (1) month in duration, shall accrue at the end of every month and be payable in accordance with Article 1.07;

shall be calculated using the day count convention applicable to R1;

where R2 exceeds R1, shall be set at zero; and

shall be payable in accordance with Article 1.07.

In this Contract a ‘‘Notified Tranche’’ means a Tranche in respect of which the Bank has issued a Disbursement Notice, and such Tranche has not been revoked by the Borrower under Article 1.02(3)..

The Bank may, by notice to the Borrower, cancel a disbursement which has been deferred under Article 1.05(1) by more than six (6) months in aggregate. The cancelled amount shall remain available for disbursement under Article 1.02.

The Borrower may at any time by notice given to the Bank cancel, in whole or in part and with immediate effect, the undisbursed portion of the Credit. However, the notice shall have no effect on a Notified Tranche whose Scheduled Disbursement Date falls within seven (7) Business Days following the date of the notice.

The Bank may, by notice to the Borrower, in whole or in part suspend and/or cancel the undisbursed portion of the Credit at any time, and with immediate effect:

upon an event mentioned in Article 10.01;

in exceptional circumstances adversely affecting the Bank’s access to the capital market, save as regards a Notified Tranche;

if, acting reasonably, it is not satisfied that the warranties and undertakings given by the Borrower in Articles 6 and 8.03 have been complied with.

Furthermore, to the extent that the Bank may cancel the Credit under Article 4.03(1), the Bank may also suspend it. Any suspension shall continue until the Bank ends the suspension or cancels the suspended amount.

If the Bank suspends a Notified Tranche upon an event mentioned in Article 10.01, the Borrower shall indemnify the Bank under Article 1.05(2).

If, pursuant to Article 1.06(1), the Borrower cancels

a Fixed-Rate Notified Tranche, it shall indemnify the Bank under Article 4.02(2)(i)

a Variable Rate Notified Tranche, no indemnity is payable.

If the Bank cancels the disbursement of a Fixed-Rate Notified Tranche pursuant to Article 1.05(3), the Borrower shall indemnify the Bank under Article 4.02(2).

If the Bank cancels a Notified Tranche upon an event mentioned in Article 10.01 or 10.02, the Borrower shall indemnify the Bank under Article 10.03.

Save in these cases, no indemnity is payable upon cancellation by the Bank.

An indemnity shall be calculated on the basis that the cancelled amount is deemed to have been disbursed and repaid on the Scheduled Disbursement Date or, to the extent that the disbursement of the Tranche is currently deferred or suspended, on the date of the cancellation notice.

At any time after the deadline for the Borrower to submit a Disbursement Request under Article 1.02(2), the Bank may by notice to the Borrower, and without liability arising on the part of either party, cancel any part of the Credit other than a Notified Tranche.

Sums due under Articles 1.05 and 1.06 shall be payable in EUR. They shall be payable within seven (7) days of the Borrower’s receipt of the Bank’s demand or within any longer period specified in the Bank’s notice of demand.

The loan made under the Credit (hereinafter the ‘‘Loan’’) shall comprise the aggregate of the amounts disbursed by the Bank, as notified by the Bank upon the occasion of the disbursement of each Tranche.

Each repayment of a Tranche under Article 4 or, as the case may be, Article 10 shall be in EUR.

Interest and any other applicable charges payable by the Borrower under Articles 1, 3, 4 and, where applicable, 10 shall be calculated and be payable in EUR.

Any other payment shall be made in the currency specified by the Bank having regard to the currency of the expenditure to be reimbursed by means of that payment.

After each disbursement of a Tranche, the Bank shall deliver to the Borrower a summary statement showing the disbursement date and amount, repayment terms and the interest rate of and for that Tranche. Such confirmation shall include an amortisation table in accordance with the relevant Disbursement Notice.

Fixed Rate and Spreads (as defined hereafter) are available for periods of not less than four (4) years.

The Borrower shall pay interest on the outstanding balance of each Fixed-Rate Tranche semi-annually in arrears on the relevant Payment Dates as specified in the relevant Disbursement Notice pursuant to Article 5.01, commencing on the first such Payment Date following the date of disbursement of the Tranche.

Interest shall be calculated on the basis of Article 5.02(i) at the Fixed Rate. In this Contract, ‘‘Fixed Rate’’ means an annual interest rate determined by the Bank in accordance with the applicable principles from time to time laid down by the governing bodies of the Bank for loans made at a fixed rate of interest, denominated in EUR and bearing equivalent terms for the repayment of capital and the payment of interest.

The Borrower shall pay interest on the outstanding balance of each Variable Rate Tranche at Variable Rate (as defined below) quarterly, semi-annually or annually in arrears on the relevant Payment Dates, as specified in the Disbursement Notice pursuant to Article 5.01 and according to the methodology set out in Schedule II.

The Bank shall notify the Variable Rate to the Borrower within ten (10) days following the commencement of each Variable Rate Reference Period.

Interest shall be calculated in respect of each Variable Rate Reference Period on the basis of Article 5.02(ii).

In this Contract:

‘‘Variable Rate’’ means a fixed-spread variable interest rate, that is to say an annual interest rate equal to EURIBOR plus or minus the Spread, determined by the Bank for each successive Variable Rate Reference Period.

‘‘Variable RateReference Period’’ means each period of six (6) months from one Payment Date to the next relevant Payment Date, provided that the first Variable Rate Reference Period shall commence on the Scheduled Disbursement Date of the Tranche.

‘‘Spread’’ means such fixed spread to EURIBOR (being either plus or minus) determined by the Bank and notified to the Borrower in the relevant Disbursement Notice or the Revision/Conversion Proposal.

Where the Borrower exercises an option to revise or convert the interest rate basis of a Tranche, it shall, from the effective date of the conversion, pay interest at a rate determined in accordance with the provisions of Schedule V.

Without prejudice to Article 10 and by way of exception to Article 3.01, interest shall accrue on any overdue sum payable under the terms of this Contract from the due date to the date of payment at an annual rate equal to EURIBOR plus 2% (200 basis points) and shall be payable in accordance with the demand of the Bank. For the purpose of determining EURIBOR in relation to this Article 3.02, the relevant periods within the meaning of Schedule II shall be successive periods of one (1) month commencing on the due date.

However, interest on a Fixed-Rate Tranche shall be charged at the annual rate that is the sum of the interest rate determined pursuant to Article 3.01(1) plus 0.25% (25 basis points) if that annual rate exceeds, for any given relevant period, the rate specified in the preceding paragraph.

If the overdue sum is in a currency other than the currency of the Tranche, the following rate per annum shall apply, namely the relevant interbank rate which is generally retained by the Bank for transactions in that currency plus 2% (200 basis points), calculated in accordance with the market practice for such rate.

The Borrower shall repay each Tranche by instalments on the Payment Dates specified in the relevant Disbursement Notice in accordance with the terms of the amortisation table delivered pursuant to Article 2.04.

Each amortisation table shall be drawn up on the basis that:

repayment of a Tranche shall be made:

in the case of a Fixed-Rate Tranche semi-annually either (i) by equal instalments of principal or (ii), to the extent the Borrower did not request the Revision/Conversion procedure in the relevant Disbursement Request, on a constant annuity basis, so that the aggregate of principal and interest payable in respect of the Tranche shall be nearly as possible the same on each repayment date; and

in the case of a Variable Rate Tranche, semi-annually by equal instalments of principal; and

the first repayment date of each Tranche shall be a Payment Date falling on or not later than the first Payment Date immediately following the sixth anniversary of the Scheduled Disbursement Date of the Tranche and the last repayment date shall be a Payment Date falling not earlier than four (4) years and not later than twenty-five (25) years from the Scheduled Disbursement Date.

The last repayment date of a Tranche specified pursuant to this Article 4.01 is hereinafter referred to as the Maturity Date.

Subject to Articles 4.02(2) and 4.03(3), the Borrower may prepay all or part of any Tranche, together with accrued interest thereon, upon giving one (1) month’s prior written notice (hereinafter a ‘‘Prepayment Notice’’) specifying the amount thereof to be prepaid (the ‘‘Prepayment Amount’’) and the date on which the Borrower proposes to effect prepayment (the ‘‘Prepayment Date’’), which date shall be a Payment Date for that Tranche.

The Prepayment Notice shall be binding and irrevocable.

The Borrower may prepay a Fixed Rate Tranche without indemnity on the Interest Revision/Conversion Date, if any. In respect of each Prepayment Amount of a Fixed-Rate Tranche, the Borrower shall pay to the Bank on the Prepayment Date an indemnity equal to the present value (as of the Prepayment Date) of the excess, if any, of:

the interest that would accrue thereafter on the Prepayment Amount over the period from the Prepayment Date to the Interest Revision/Conversion Date, if any, or the Maturity Date, if it were not prepaid; over

the interest that so would accrue over that period, if it were calculated at the EIB Redeployment Rate (as defined below), less 0.15% (fifteen basis points).

The said present value shall be calculated at a discount rate equal to the EIB Redeployment Rate, applied as of each relevant Payment Date.

In this Contract, ‘‘EIB Redeployment Rate’’ means the Fixed Rate in effect one (1) month prior to the Prepayment Date (or if unavailable on the day of indemnity calculation by the Bank) and having the same terms for the payment of interest and the same repayment profile to the Interest Revision/Conversion Date, if any, or the Maturity Date as the Prepayment Amount.

The Borrower may prepay a Variable Rate Tranche without indemnity on any relevant Payment Date.

The Bank shall notify the Borrower, not later than fifteen (15) days prior to the Prepayment Date, of the Prepayment Amount, of the accrued interest due thereon, and, in case of prepayment of a Fixed-Rate Tranche, of the indemnity payable under Article 4.02(2)(i) or, as the case may be, that no indemnity is due.

Not later than the Acceptance Deadline (as defined below), the Borrower shall notify the Bank either:

that it confirms the Prepayment Notice on the terms specified by the Bank; or

that it withdraws the Prepayment Notice.

If the Borrower gives the confirmation under (i), it shall effect the prepayment. If the Borrower withdraws the Prepayment Notice or fails to confirm it in due time, it may not effect the prepayment. Save as aforesaid, the Prepayment Notice shall be binding and irrevocable.

The Borrower shall accompany the prepayment by the payment of accrued interest and indemnity, if any, due on the Prepayment Amount.

For the purpose of this Article 4.02, the ‘‘Acceptance Deadline” for a notice is:

16h00 Luxembourg time on the day of delivery, if the notice is delivered by 14h00 on a Business Day; or

11h00 on the next following day which is a Business Day, if the notice is delivered after 14h00 Luxembourg time on any such day or is delivered on a day which is not a Business Day.

Compulsory prepayment

If the total cost of the Project should be reduced from the figure stated in the Recitals hereto to a level at which the aggregate of the Credit exceeds 50% of such cost, the Bank may in proportion to the reduction forthwith, by notice to the Borrower, cancel the Credit or demand prepayment of the Loan.

If the Borrower voluntarily prepays a part or the whole of any other loan, or any other financial indebtedness, originally contracted by it for a term of more than five (5) years (hereafter a „Term Loan”) otherwise than out of the proceeds of a new loan having a term at least equal to the unexpired term of the loan prepaid, the Bank may, by notice in writing to the Borrower, cancel the Credit and/or demand prepayment of the Loan in such proportion as the repaid amount of the Term Loan bears to the aggregate outstanding amount of all Term Loans.

The Bank shall address its notice to the Borrower within thirty (30) days of receipt of notice under Article 8.02 (ii).

Any sum demanded by the Bank pursuant to Article 4.03(1), together with any interest accrued and any other sum then payable under this Contract in respect of the amount prepaid shall be paid on the date indicated by the Bank, which date shall fall not less than thirty (30) days from the date of the Bank’s notice of demand.

If, moreover, the Borrower prepays a Tranche on a date other than a relevant Payment Date, the Borrower shall indemnify the Bank in such amount as the Bank shall certify is required to compensate it for receipt of funds otherwise than on a relevant Payment Date.

If the Borrower partially prepays a Tranche, the Prepayment Amount shall be applied pro rata or, at its option, by inverse order of maturity to each outstanding instalment.

If the Bank demands a partial prepayment of the Loan, the Borrower, in complying with the demand, may, by notice to the Bank, delivered within five (5) Business Days of its receipt of the Bank’s demand, choose the Tranches to be prepaid and exercise its option for application of the prepaid sums.

This Article 4 shall not prejudice Article 10.

In this Contract ‘‘Payment Date’’ means

for a Fixed-Rate Tranche the semi-annual dates specified in the Disbursement Notice in each year; and

for a Variable Rate Tranche, the dates falling at semi-annual intervals from the Scheduled Disbursement Date

until the Maturity Date or until the Interest Revision/Conversion Date, if any, save that, in case any such date is not a Relevant Business Day, it means:

for a Fixed-Rate Tranche the following Relevant Business Day, without adjustment to the interest due under Article 3.01;

for a Variable Rate Tranche, the next day, if any, of that calendar month that is a Relevant Business Day (or, failing that, the nearest preceding day that is a Relevant Business Day) with corresponding adjustment to the interest due under Article 3.01; and

‘‘Relevant Business Day’’ means a day on which the Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) payment system operates.

Any amount due by way of interest, indemnity or fee from the Borrower under this Contract, and calculated in respect of a fraction of a year, shall be determined on the following respective conventions:

for a Fixed-Rate Tranche a year of 360 days and a month of 30 days; and

for a Variable Rate Tranche, a year of 360 days and the number of days elapsed.

Time and place of payment

Any sums other than of interest, indemnity and principal are payable within seven (7) days of the Borrower’s receipt of the Bank’s demand.

Each sum payable by the Borrower under this Contract shall be paid to the respective account notified by the Bank to the Borrower. The Bank shall indicate the account not less than fifteen (15) days before the due date for the first payment by the Borrower and shall notify any change of account not less than fifteen (15) days before the date of the first payment to which the change applies. This period of notice does not apply in the case of payment under Article 10.

A sum due from the Borrower shall be deemed paid when the Bank receives it.

The Promoter shall use the proceeds of the Loan exclusively for the execution of the Project.

The Borrower shall ensure that it will make available to the Promoter the other funds listed in Recital (2) and that such funds are expended, to the extent required, on the financing of the Project.

The Promoter shall carry out the Project in accordance with the Technical Description (Schedule I.1) as may be modified from time to time with the approval of the Bank, and complete it by the final date specified therein.

Twelve months prior to the completion of the construction works relating to each of the four clinical centres mentioned in Recital (1) the Promoter shall prepare for each clinical centre a decanting and transfer plan.

The Promoter shall ensure that the procurement and the delivery of the relevant equipment is timed in accordance with the Project implementation plans to ensure that the buildings are adequately prepared prior to their delivery and installation.

So long as the Loan is outstanding the Promoter shall ensure that the initiatives aimed at encouraging changes in clinical and management practice and technology are continued as the investment in the four clinical centres mentioned in Recital (1) is planned in detail and implemented fully.

So long as the Loan is outstanding the Borrower shall ensure that sufficient resources are available for covering the annual operating costs of the four clinical centres mentioned in Recital (1).

If the total cost of the Project exceeds the estimated figure set out in Recital (2), the Borrower shall obtain finance to fund the excess cost without recourse to the Bank, so as to make sure the Project is completed in accordance with the Technical Description. The Borrower’s plans for funding the excess cost shall be submitted in a timely manner to the Bank for approval.

So long as the Loan is outstanding, the Promoter warrants and undertakes towards the Bank that all works, goods and services for the Project have been, and will be, ordered, purchased and secured either (a) insofar as they apply to the Promoter or to the Project, in accordance with EU law and the relevant EU Directives, or (b) in any other case by open international tender or other acceptable procurement procedure complying, to the Bank’s satisfaction, with its policy as described in its Procurement Guide in force at the date of this Contract.

So long as the Loan is outstanding, the Borrower or the Promoter, as the case may be, shall:

fauna and flora;

soil, water, air, climate and landscape; and

cultural heritage and the built environment and includes working conditions of workers engaged on the Project and its social effects;

General law: execute and operate the Project with the aim of conforming to the principles of EU law directly applicable to the Borrower and the Project, as implemented in the laws of the Borrower.

The Borrower shall maintain the already existing PIU or another organisation with equivalent function acceptable to the Bank and shall ensure that it is adequately staffed with qualified and dedicated personnel for carrying out the following duties: (i) tender preparation, publication, evaluation and award processes, (ii) co-ordination of activities and administrative support to the project teams of the four clinical centres mentioned in Recital (1); and (iii) management of the disbursement process and provision of progress reports to the Bank.

The Borrower shall ensure that the PIU or another organisation with equivalent function acceptable to the Bank is supported and advised by the technical assistance financed by the European Agency for Reconstruction or its legal successor.

The Borrower warrants and undertakes that it has not committed, and no person to its present knowledge has committed, any of the following acts and that it will not commit, and no person, with its consent or prior knowledge, will commit any such act, that is to say:

For this purpose, the knowledge of any Minister of the Borrower, any State Secretary of the Borrower, any Assistant Minister of the Borrower, any Advisor to a Minister of the Borrower, the manager or any staff member of the PIU shall be deemed the knowledge of the Borrower. The Borrower undertakes to inform the Bank if it should become aware of any fact or information suggestive of the commission of any such act.

Pari Passu

So long as any part of the Loan remains outstanding, the Borrower shall ensure that the Credit ranks, and will rank, not less than pari passu in right of payment with all other present and future unsecured obligations under any Debt Instrument of the Borrower.

In particular, if the Bank makes a demand under the conditions mentioned in Article 10.01 or if an event or potential event of default under any unsecured and unsubordinated Debt Instrument of the Borrower or of any of its agencies or instrumentalities has occurred and is continuing, the Borrower shall not make (or authorize) any payment in respect of any other such Debt Instrument (whether regularly scheduled or otherwise) without simultaneously paying, or setting aside in a designated account for payment on the next Payment Date a sum equal to, the same proportion of the debt outstanding under this Contract as the proportion that the payment under such Debt Instrument bears to the total debt outstanding under that Instrument. For this purpose, any payment of a Debt Instrument that is made out the proceeds of the issue of another instrument, to which substantially the same persons as hold claims under the Debt Instrument have subscribed, shall be disregarded.

In this Contract, “Debt Instrument” means (i) an instrument, including any receipt or statement of account, evidencing or constituting an obligation to repay a loan, deposit, advance or similar extension of credit (including without limitation any extension of credit under a refinancing or rescheduling agreement), (ii) an obligation evidenced by a bond, debenture or similar written evidence of indebtedness and (iii) a guarantee of an obligation arising under a Debt Instrument of another; provided in each case that such obligation is governed by a system of law other than the law of the Borrower.

Security

Should the Borrower grant to a third party any security for the performance of any Debt Instrument or any preference or priority in respect thereof, the Borrower shall, if so required by the Bank, provide to the Bank equivalent security for the performance of its obligations under this Contract or grant to the Bank equivalent preference or priority.

7.03 Clauses by inclusion

If, at any time while any part of the Loan or any other amount is outstanding, the Borrower shall conclude with any other medium or long term financial creditor a financing agreement that includes a loss-of-rating clause or a covenant or other provision regarding its financial situation that is stricter than any equivalent provision of this Contract, the Borrower shall so inform the Bank and shall, at the request of the Bank, execute an agreement to amend this Contract so as to provide for an equivalent provision in favour of the Bank.

The Promoter shall:

deliver to the Bank

the information in content and in form, and at the times, specified in the Schedule I.2 or otherwise as agreed from time to time by the parties to this Contract, and

any such information or further document concerning the financing, procurement, implementation, operation and environmental impact of or for the Project as the Bank may reasonably require;

provided always that, if such information or document is not delivered to the Bank on time, and the Borrower does not rectify the omission within a reasonable time set by the Bank in writing, the Bank may remedy the deficiency, to the extent feasible, by employing its own staff or a consultant or any other third party, at the Borrower’s expense, and the Borrower shall provide such persons with all assistance necessary for the purpose;

if so requested, promptly provide to or procure for the Bank all documents and information necessary to enable the Bank to follow the physical and financial progress of the Project;

submit to the Bank for approval any material change to the Project, namely on the price, design , plans, timetable, financing plan in relation to the disclosures made to the Bank prior to the signing or disbursement of this Contract;

(1) retain, in a single location, for inspection during six (6) years from the conclusion of each contract financed by means of the Loan, the full terms of the contract itself and true copy thereof, as well as all material documents pertaining to the procurement process and to the execution of the contract and (2) procure that the Bank may inspect the records and documents referred to in this Article 8.01(iv)(1) as well as the contractual documents that the contractor is obliged to retain under its contract;

provide to the Bank annually, if so requested, a list of policies in force covering the insured property forming part of the Project, together with confirmation of payment of the current premiums; and

promptly inform the Bank of (a) any action or protest initiated or any objection raised by any third party or any complaint received by the Borrower or any material litigation that is commenced against it with regard to environmental or other matters affecting the Project; or (b) any fact or event known to the Borrower, which may substantially prejudice or affect the conditions of execution or operation of the Project.

Information concerning the Borrower

The Borrower shall inform the Bank:

any fact which obliges it to prepay any financial indebtedness or any EU funding;

immediately, of any fact obliging it and any demand made to it either to prepay by reason of default, in whole or in part, any loan made to it by a third party or to discharge by such reason ahead of maturity any indebtedness arising out of a financial transaction or any part thereof;

any event or decision that constitutes or may result in the events described in Article 4.03;

any intention on its part to relinquish ownership of any material component of the Project (according to Article 6.05(ii);

any intention on its part to grant any security over any of its assets in favour of a third party or to procure the provision of any guarantee with recourse to the Borrower as described in Article 7;

generally of any fact or event which might prevent the fulfilment of any obligation of the Borrower under this Contract; and

any event listed in Article 10.01 having occurred or being threatened or anticipated.

Visits by Bank and documents

So long as the Loan is outstanding, the Borrower shall ensure that persons designated by the Bank, who may be accompanied by representatives of the Court of Auditors of the European Communities, will be permitted to visit the sites and to conduct such checks as they may wish. For this purpose the Borrower shall provide these persons and representatives, or ensure that they are provided, with all necessary assistance.

The Borrower undertakes:

to take such action as the Bank shall reasonably request to investigate and/or terminate and/or undertakes to cause the investigation and/or the termination of any alleged or suspected act of the nature described in Article 6.07;

to inform the Bank of the measures taken to seek damages from the persons responsible for any loss resulting from any such act;

to facilitate and/or ensure the facilitation of any investigation that the Bank may make concerning any such act.

Unless the Borrower shall otherwise specify in writing to the Bank, the Borrower shall be responsible for contacts with the Bank for the purposes of Article 6.07.

The Borrower shall pay all taxes, duties, fees and other impositions of whatsoever nature, including stamp duty and registration fees, if any, arising out of the execution or implementation of this Contract or any related document and in the creation, perfection, registration or enforcement of any security for the Loan to the extent applicable, including but not limited to the documentation executed and delivered or action taken for or on account of the operation of Articles 6, 7 and 8 of the Contract..

The Borrower shall pay all principal, interest, indemnity and other amounts due under this Contract gross without deduction of any national or local impositions whatsoever; Provided that, if the Borrower is obliged to make any such deduction, it will gross up the payment to the Bank so that after deduction, the net amount received by the Bank is equivalent to the sum due.

The Borrower shall bear all charges and expenses, including professional, banking or exchange charges incurred in connection with the preparation, implementation and monitoring of this Contract or any related document, including any amendment thereto, and in the creation, management and realisation of any security for the Loan, if any, as well as any expenses of the Bank under Article 8.04.

The Bank shall provide documentary support for any such charges or expenses seven (7) days before its demand for payment falls due.

The Borrower shall repay the Loan or any part thereof forthwith, together with interest accrued thereon, upon written demand being made therefor by the Bank in accordance with the following provisions.

The Bank may make such demand immediately:

if the Borrower fails to repay any part of the Loan, to pay interest thereon or to make any other payment to the Bank as herein provided on the date when the same falls due for payment;

if any material information or document given to the Bank by or on behalf of the Borrower in connection with the negotiation of this Contract or during its lifetime proves to have been incorrect in any material respect;

if, following a default of the Borrower in the performance of any obligation in respect to any loan referred to in Recital (2) or any grant extended to it by the European Union, the right of the Borrower to drawdown the proceeds of that loan or any such grant shall, in whole or in part, have been cancelled or terminated or if that loan or any such grant shall have become repayable pursuant to its terms;

if, following any default in relation thereto, the Borrower is required or will, following expiry of any applicable contractual grace period, be required to prepay or discharge ahead of maturity any other loan or obligation arising out of any financial transaction;

if the Borrower is unable to pay its debts as they fall due, or suspends its payments, or makes or, without prior written notice to the Bank, seeks to make a composition with its creditors, in relation to such cases;

if the Borrower defaults in the performance of any obligation in respect of any other loan granted by the Bank from the resources of the Bank or of the European Union;

generally if a Material Adverse Change occurs in relation to the Borrower

‘‘Material Adverse Change’’ means for the purposes of this Contract, in relation to the Borrower, any event or change of condition, as compared with its condition at the date of this Contract, affecting the Borrower, which, in the reasonable opinion of the Bank, materially impairs the ability of the Borrower to perform its financial and other obligations under this Contract or which materially affects any security provided hereunder.

The Bank may also make such demand, upon the matter not being remedied to the satisfaction of the Bank within a reasonable period of time specified in a notice served by the Bank on the Borrower:

if the Borrower fails to comply with any material obligation under this Contract not being an obligation mentioned in Article 10.01(1)(i);

if any fact stated in the Recitals materially alters and is not materially restored and if the alteration either prejudices the interests of the Bank as lender to the Borrower or adversely affects the implementation or operation of the Project; or

if there is a breach of the obligations of the Borrower under Articles 6, 7, or 8 of this Contract other than the misstatement of fact provided in Article 10.01(1)(ii).

Other rights at law

Article 10.01 shall not restrict any other right of the Bank at law to require prepayment of the Loan.

In case of demand under Article 10.01 in respect of any Fixed-Rate, the Borrower shall pay to the Bank the sum demanded together with a sum calculated in accordance with Article 4.02(2)(i) on any sum that has become due and payable. Such sum shall accrue from the due date for payment specified in the Bank’s notice of demand and be calculated on the basis that prepayment is effected on the date so specified.

In case of demand under Article 10.01 in respect of a Variable Rate Tranche, the Borrower shall pay to the Bank the sum demanded together with a sum equal to the present value of 0.15% (15 basis points) per annum calculated and accruing on the amount due to be prepaid in the same manner as interest would have been calculated and would have accrued, if that amount would have remained outstanding according to the original amortisation schedule of the Tranche, until the Interest Revision/Conversion Date, if any, or the Maturity Date.

Such present value shall be determined using a discount rate, applied as of each relevant Payment Date. The discount rate shall be the EIB Redeployment Rate.

Amounts due by the Borrower pursuant to this Article 10.03 shall be payable on the date of prepayment specified in the Bank’s demand.

No failure or delay by the Bank in exercising any of its rights under this Article 10 shall be construed as a waiver of such right.

Sums received by the Bank following a demand under Article 10.01 shall be applied first in payment of expenses (if any), interest and indemnities and secondly in reduction of the outstanding instalments in inverse order of maturity. The Bank may apply sums received between Tranches at its discretion.

Every document, notice or communication made between the parties hereunder shall be made in the English language or shall be accompanied by a duly certified translation in English.

This Contract shall be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Disputes arising out of this Contract shall be submitted to the Court of Justice of the European Communities.

The parties to this Contract hereby waive any immunity from, or right to object to, the jurisdiction of that Court. Any decision of the Court given pursuant to this Article 11.03 shall be conclusive and binding on the parties without restriction or reservation.

In any legal action arising out of this Contract the certificate of the Bank as to any amount due to the Bank under this Contract shall be prima facie evidence of such amount.

Notices and other communications given hereunder addressed to either party to this Contract shall be in writing and shall be sent to its address set out below, or to such other address as it previously notifies to the other in writing:

For the Bank 100 boulevard Konrad AdenauerL-2950 Luxembourg For the Borrower Ministry of Finance Kneza Milosa 2011000 Belgrade Republic of SerbiaMinistry of HealthNemanjina 22-2611000 BelgradeRepublic of Serbia

Notices and other communications, for which fixed periods are laid down in this Contract or which themselves fix periods binding on the addressee, shall be served by hand delivery, registered letter, facsimile or other means of transmission which affords evidence of receipt by the addressee. The date of registration or, as the case may be, the stated date of receipt of transmission shall be conclusive for the determination of a period.

Notices issued by the Borrower pursuant to any provision of this Contract shall, where required by the Bank, be delivered to the Bank together with satisfactory evidence of the authority of the person or persons authorised to sign such notice on behalf of the Borrower and the authenticated specimen signature of such person or persons.

The Recitals and following Schedules form part of this Contract:

Schedule I Technical Description Schedule II Definition of EURIBOR Schedule III Form of Disbursement Request Schedule IV Form of Certificate from Borrower Schedule V Interest Rate Revision/Conversion

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have caused this Contract to be initialled on each page on their behalf and to be executed in four (4) originals in the English language as follows.

Belgrade, 12 December 2008

Signed for and on behalf of theREPUBLIC OF SERBIAThe Minister of Finance Signed for and on behalf of theEUROPEAN INVESTMENT BANKThe Vice-President ………………………………Diana Dragutinovic ………………………………Dario Scannapieco

Page 1/3

A.1. TECHNICAL DESCRIPTION

Purpose, Location

The project, which aims to substantially improve the provision of tertiary healthcare services to the vast majority of the population of Serbia, comprises the design, construction, equipping and implementation of new build and major refurbishment of existing buildings at four Clinical Centres located at Belgrade, Nis, Novi Sad and Kragujevac in the Republic of Serbia. It also includes a number of smaller supporting investments at the four sites.

Description

The project comprises the following components:

Clinical Centre Belgrade – the completion of the approximately 96 000 m2 “tower and podium” building in three parts (SE podium, NW podium and tower) and rehabilitation of six “inner circle” buildings. The total number of beds will be 2 525.

Clinical Centre Kragujevac – construction of a new 8 000 m2 building and refurbishment of a number of existing buildings. The total number of beds in the Clinical Centre will be 1 150.

Clinical Centre Nis – completion of the 12 000 m2 partially occupied building, construction of a new 15 000 m2 building and refurbishment of a number of existing buildings. The total number of beds will be 1 225.

Clinical Centre Novi Sad – the completion of a 30 764 m2 building on four floors and the refurbishment of a number of existing buildings. The total number of beds will be 1 140.

Thermoenergetic Project Belgrade – replacement of the existing fuel oil fired boilers on the Belgrade site with a gas fired combined heat and power plant to generate electricity and low grade heat to the Belgrade Clinical Centre and associated buildings.

Waste Management project – a national scheme to bring hospital waste management process in line with EU directives involving incinerators on the sites of the four Clinical Centres plus a number of mobile incinerators to serve the other hospitals in Serbia.

Blood Transfusion project – the design, construction and commissioning of blood donor centres at each of the four Clinical Centres.

Equipment purchase for 4 Clinical Centres – a number of items of medical equipment required for the existing Clinical Centres, which will be transferred into the new centres on completion.

Technical Assistance projects – a number of EAR funded projects supporting the general improvement in healthcare provision in Serbia.

Programme

Basic design and feasibility studies began in 2003. Design and Supervision contracts were signed on 26/09/08. Physical completion of all new and refurbished buildings is planned for December 2012.

Schedule I

Page 2/3

A.2. PROJECT INFORMATION TO BE SENT TO THE BANK AND METHOD OF TRANSMISSION

Dispatch of information: designation of the person responsible

The information below has to be sent to the Bank under the responsibility of:

Company Ministry of Health, Republic of Serbia Contact person VASILIJE ANTIC Title DR. MED Function / Department EXECUTIVE DIRECTOR OF PIU Address PASTEROVA 1/III, 11000 BELGRADE, REPUBLIC OF SERBIA Phone +381 11 2068 840 Fax +381 11 2068 843 Email [email protected]

The above-mentioned contact person(s) is (are) the responsible contact(s) for the time being.

The Borrower shall inform the EIB immediately in case of any change.

Information on specific subjects

The Borrower shall deliver to the Bank the following information at the latest by the deadline indicated below.

Document / information Deadline …

Information on the project’s implementation

The Borrower shall deliver to the Bank the following information on project progress during implementation at the latest by the deadline indicated below.

Document / information Deadline Frequency of reporting Project Progress ReportA brief update on the technical description, explaining the reasons for significant changes vs. initial scope;Update on the date of completion of each of the main project’s components, explaining reasons for any possible delay;Update on the cost of the project, explaining reasons for any possible cost increases vs. initial budgeted cost;A description of any major issue with impact on the environment;Update on procurement procedures;Update on the project’s demand or usage and comments;Any significant issue that has occurred and any significant risk that may affect the project’s operation;Any legal action concerning the project that may be ongoing. Quarterly until project completion …

Schedule I

Page 3/3

Information on the end of works and first year of operation

The Borrower shall deliver to the Bank the following information on project completion and initial operation at the latest by the deadline indicated below.

Document / information Date of delivery to the Bank Project Completion Report, including:A brief description of the technical characteristics of the project as completed, explaining the reasons for any significant change;The date of completion of each of the main project’s components, explaining reasons for any possible delay;The final cost of the project, explaining reasons for any possible cost increases vs. initial budgeted cost;The number of new jobs created by the project: both jobs during implementation and permanent new jobs created;A description of any major issue with impact on the environment;Update on procurement procedures (outside EU);Update on the project’s demand or usage and comments;Any significant issue that has occurred and any significant risk that may affect the project’s operation;Any legal action concerning the project that may be ongoing. Within 12 months of the physical completion of the last clinical centre in the project …

Language of reports English

Definition of EURIBOR

A. EURIBOR

„EURIBOR’’ means:

(i) in respect of a relevant period of less than a month, the rate of interest for deposits in EUR for a term of one (1) month,

(ii) in respect of any relevant period, including a Variable Rate Reference Period or any other period of time of one or more (but whole) months, the rate of interest for deposits in EUR for a term being the number of whole months or,

(iii) in respect of any relevant period, including a Variable Rate Reference Period or any other period of time, of more than one (but not whole) months, the rate (the „Interpolated Rate“) resulting from a linear interpolation by reference to two rates for deposits in EUR, one of which applicable for a period of whole months next shorter and the other for period of whole months next longer than the length of the relevant period

(the period for which the rate is taken being hereafter called the ‘‘Representative Period’’)

as published at 11.00 a.m. Brussels time or at a later time acceptable to the Bank on the day (the ‘‘Reset Date’’) which falls two Relevant Business Days prior to the first day of the relevant period, on Reuters page EURIBOR 01 or its successor page or, failing which, by any other means of publication chosen for this purpose by the Bank.

If such rate is not so published, the Bank shall request the principal euro-zone offices of four major banks in the euro-zone, selected by the Bank, to quote the rate at which EUR deposits in a comparable amount are offered by each of them as at approximately 11:00 a.m., Brussels time, on the Reset Date to prime banks in the euro-zone interbank market for a period equal to the Representative Period. If at least two quotations are provided, the rate for that Reset Date will be the arithmetic mean of the quotations.

If fewer than two quotations are provided as requested, the rate for that Reset Date will be the arithmetic mean of the rates quoted by major banks in the euro-zone, selected by the Bank, at approximately 11:00 a. m. Brussels time on the day which falls two (2) Relevant Business Days after the Reset Date, for loans in EUR in a comparable amount to leading European Banks for a period equal to the Representative Period.

B. General

For the purposes of the foregoing definitions:

(i) All percentages resulting from any calculations referred to in this Schedule will be rounded, if necessary, to the nearest one hundred-thousandth of a percentage point, with halves being rounded up.

(ii) The Bank shall inform the Borrower without delay of the quotations received by the Bank.

(iii) If any of the foregoing provisions becomes inconsistent with provisions adopted under the aegis of EURIBOR FBE and EURIBOR ACI, the Bank may by notice to the Borrower amend the provision to bring it into line with such other provisions.

Form of Disbursement Request

Country – PROJECT

Date:

Please proceed with the following disbursement:

Loan Name: Clinical Centres B Signature Date: Contract FI number: Currency & amount requested Proposed disbursement date: Currency Amount I N T E R E S T Int. rate basis (Art. 3.01) Reserved for the EIB (contract currency) Rate (% or Spread) Total Credit Amount: 70 mio Frequency (Art. 3.01) Annual (Semi-annual (Quarterly ( Disbursed to date: Payment Dates (Art. 5) Balance for disbursement: Revision/Conversion date (if any) Current disbursement: C A P I T A L Repayment frequency Annual (Semi-annual ( Balance after disbursement: Repayment methodology (Art. 4.01) Equal instalments (Constant annuities ( Disbursement deadline: First repayment date Max. number of disbursements: 7 Maturity Date: Minimum Tranche size: 10 mio Total allocations to date: Conditions precedent: Yes / No

Borrower’s account to be credited:

Acc. N(: …………………………………………………………………………………………….

(please, provide IBAN format in case of disbursements in EUR, or appropriate format for the relevant currency)

BIC Code N°……………………………………………………………………………………….

Bank name and address: …………………………………………………………………………

Please transmit information relevant to:

Borrower’s authorised name(s) and signature(s):

Schedule IV

Form of Certificate from Borrower

To: European Investment Bank

From: <//>

[Date]

Dear Sirs,

Subject: Finance Contract between European Investment Bank and <(> dated <//> (hereafter referred to as the ‘‘Finance Contract’’) FI number ………… Serapis number ………

Terms defined in the Finance Contract have the same meaning when used in this letter.

For the purposes of Article 1.04 of the Finance Contract we hereby certify to you as follows:

such part of our budgetary funds and (subject to availability of the finance to be provided under the Finance Contract) the loans and grants referred to in the second Recital will be available to us and/or the Final Beneficiaries as is necessary to enable the undisturbed progress of the execution of the Project in accordance with the Technical Description during the current budgetary year and, if the relevant budget law has been adopted, any budgetary year falling thereafter;

no exchange control consents are currently required in order to permit the receipt of the amount of the Tranche to be disbursed hereunder on our account mentioned in Article 1.03(2) of the Finance Contract, No. ___________________ with ___________________, the repayment of the Loan and the payment of all interest and other amounts due under the Finance Contract;

no situation has occurred among those described in Article 4.03(1) of the Finance Contract;

the provisions set out in Articles 6 and 8.04 of the Finance Contract are fully complied with;

there has been no material change to any aspect of the Project on which the Borrower is obliged to report under Article 8.01, save as previously communicated by the Borrower;

after the date of the Finance Contract, no security, preference or priority envisaged by Article 7 has been granted without the Borrower having informed the Bank in respect of it;

since the execution of the Finance Contract, there has not occurred any event mentioned in its Article 10.01 and 10.02;

there is no current litigation, arbitration or regulatory proceeding or investigation, for which process has been served on us, and which, if adversely determined, could have a material adverse effect on our ability to perform our obligations under the Finance Contract;

we acknowledge the Recommendations of the GAFI/ Financial Action Task Force, as established within the Organisation for Economic Cooperation and Development mentioned in Recital (8) and adhere to them.

Yours faithfully,

for and on behalf of

the Republic of Serbia

Schedule V

Interest Rate Revision/Conversion

For any Fixed Rate Tranche or Variable Rate Tranche the following provisions shall apply:

A. Definitions in this Schedule

‘‘Revision/Conversion Proposal’’ means a proposal made by the Bank under Paragraph B of this Schedule, for an amount which, at the proposed Interest Revision/Conversion Date, is not less than EUR 10,000,000 (ten million euros) or the equivalent thereof.

‘‘Interest Revision/Conversion’’ means the determination of new financial conditions relative to the interest rate. Specifically, the same interest rate basis (“revision”) or a different interest rate basis (“conversion”) can be offered for the remaining term of a Tranche or until a next Revision/Conversion Date, if any.

‘‘Interest Revision/Conversion Date’’ means the date specified by the Bank under Article 1.02 C, being a date falling not less than four (4) years before the Maturity Date of the Tranche concerned

‘‘Interest Revision/Conversion Request’’ means a written notice from the Borrower, delivered at least seventy-five (75) days before the Interest Revision/Conversion Date, requesting the Bank to submit to it a Revision/Conversion Proposal for the Tranche. The Interest Revision/Conversion Request shall also specify:

(i) whether the revision/conversion is into a Fixed-Rate Tranche or Variable Rate Tranche;

(ii) Payment Dates chosen in accordance with the respective provisions of Article 3.01; and

(iii) the preferred repayment schedule chosen in accordance with Article 4.01.

B. Mechanics of Revision/Conversion

Upon receiving an Interest Revision/Conversion Request, and, where appropriate, after prior consultation with the Borrower, and subject to availability, the Bank shall, on each Business Day in the interval falling between sixty (60) and thirty (30) days before the Interest Revision/Conversion Date, until the date the Borrower accepts, deliver to the Borrower a Revision/ Conversion Proposal stating:

(i) the interest rate that would apply to the Tranche, or the part thereof indicated in the Interest Revision/Conversion Request, being a fixed or a variable rate; and

(ii) that the Fixed Rate or Variable Rate shall apply as from the relevant Interest Revision/Conversion Date, until the Maturity Date or until a new Interest Revision/Conversion Date, if any, interest being payable quarterly, semi-annually or annually in arrears on designated Payment Dates.

The Borrower may accept in writing a Revision/Conversion Proposal by 16h00 Luxembourg time on the day of its delivery.

Any amendment to the Contract requested by the Bank in this connection shall be effected by an agreement to be concluded not later than fifteen (15) days prior to the relevant Interest Revision/Conversion Date.

C. Effects of Revision/Conversion

To the extent that the Borrower duly accepts a Revision/Conversion Proposal, the Borrower shall pay accrued interest on the Interest Revision/Conversion Date and thereafter on the designated Payment Dates.

Prior to and including the Interest Revision/Conversion Date, the provisions of the Contract relating to Fixed or Variable Rate Tranches shall apply to the entire Tranche, respectively. From the Interest Revision/Conversion Date onwards, the provisions relating to the new interest rate basis shall apply until the new Interest Revision/Conversion Date or until Maturity Date.

D. Non-fulfillment of Interest Revision/Conversion

To the extent that the Borrower does not accept in writing the Revision/Conversion Proposal for the Tranche or if the parties fail to effect an amendment requested by the Bank pursuant to Paragraph B, the Borrower shall repay the Tranche on the Interest Revision/Conversion Date, without indemnity.

Ostavite komentar