Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt

P R E D L O G Z A K O N A

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNIčKOJ SARADNJI IZMEđU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRžAVE KUVAJT

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt, sačinjen 25. novembra 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNjI

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE DRŽAVE KUVAJT

Vlada Republike Srbije i Vlada Države Kuvajt (u daljem tekstu: Strane ugovornice),

Potvrđujući da su ekonomska i tehnička saradnja bitna i neophodna komponenta u razvoju bilateralnih odnosa na stalnoj i dugoročnoj osnovi i izgradnji uzajamnog poverenja između dve zemlje i njihovih naroda,

Rukovođene ciljevima da obezbede ravnomeran ekonomski rast, poboljšaju životni standard svojih građana i delotvorno koriste prirodne i ljudske resurse kojima raspolažu,

Želeći da razvijaju i dalje jačaju bilateralnu ekonomsku i tehničku saradnju u interesu obe zemlje,

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Strane ugovornice će, preduzimanjem odgovarajućih mera, unapređivati, podržavati i olakšavati razvoj međusobne ekonomske i tehničke saradnje, u skladu sa odredbama ovog sporazuma i sa zakonima i propisima koji su na snazi u dvema zemljama.

Član 2.

Strane ugovornice će, u skladu sa zakonima i propisima koji su na snazi u dvema zemljama, dalje unapređivati bilateralnu ekonomsku i tehničku saradnju na najširi mogući način, u oblastima saradnje koje se navode u ovom sporazumu, a koje posebno uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće:

1. Podsticanje pokretanja projekata u oblastima ekonomije, trgovine, finansija, bankarstva, industrije, turizma, usluga i tehničkog razvoja između njih ;

2. Podsticanje razmene informacija u vezi sa naučno-tehničkim istraživanjima,

3. Podsticanje razmene i obuke stručnjaka koji su potrebni za sprovođenje konkretnih programa saradnje.

Član 3.

Strane ugovornice će unapređivati ekonomsku i tehničku saradnju, uspostavljanjem saradnje između svojih institucija, uključujući pravna lica i podsticati zajednička ulaganja i osnivanje preduzeća u različitim oblastima saradnje.

Član 4.

Strane ugovornice će, u skladu sa svojim važećim zakonima, podsticati ulaganja i kretanje kapitala, roba i usluga između svojih zemalja.

Član 5.

Strane ugovornice će, u skladu sa svojim zakonima i propisima, podsticati međusobnu razmenu poseta svojih ekonomskih i drugih stručnih predstavnika i delegacija i organizovanje izložbi radi učvršćivanja ekonomske i tehničke saradnje.

Član 6.

Ukoliko budu smatrale za potrebno, Strane ugovornice će zaključiti konkretne sporazume koji će se zasnivati na ovom sporazumu, a odnositi na gore navedene oblasti saradnje i druge posebne oblasti o kojima se dogovore Strane ugovornice.

Član 7.

1. U cilju obezbeđivanja primene ovog sporazuma, Strane ugovornice osnivaju Mešovitu komisiju za ekonomsku i tehničku saradnju (u daljem tekstu: Mešovita komisija), sastavljenu od predstavnika obe Strane ugovornice.

Mešovita komisija će se sastajati svake godine i, na zahtev bilo koje Strane ugovornice, naizmenično u glavnom gradu jedne ili druge Strane ugovornice. Mešovitom komisijom će, sa srpske strane, predsedavati ministar koga imenuje Vlada Republike Srbije, a sa kuvajtske strane ministar finansija Države Kuvajt.

2. Mešovita komisija će imati ovlašćenje da, između ostalog, razmatra sledeće:

a) Unapređenje i koordinaciju ekonomske i tehničke saradnje između Strana ugovornica;

b) Razmatranje predloga koji imaju za cilj primenu ovog sporazuma i sporazuma koji iz njega proističu; i

v) Izrada predloga u svrhu otklanjanja prepreka koje eventualno nastanu tokom izvršenja bilo kog projekta koji može da bude pokrenut u skladu s ovim sporazumom.

3. Mešovita komisija može da obrazuje radne grupe za posebne oblasti saradnje.

Član 8.

Svaki spor između dve Strane ugovornice u vezi sa tumačenjem ili primenom Sporazuma rešiće se na prijateljski način putem konsultacija ili pregovora.

Član 9.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg pismenog obaveštenja kojim jedna Strana ugovornica obaveštava drugu da su u njenoj zemlji ispunjeni ustavni zahtevi za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Ovaj sporazum se može izmeniti ili dopuniti na osnovu uzajamne saglasnosti Strana ugovornica, a takva izmena ili dopuna će stupiti na snagu po istoj proceduri predviđenoj u stavu 1. ovog člana.

Sporazum se zaključuje na period od pet (5) godina, posle čega će biti automatski produžavan za isti vremenski period, osim ukoliko jedna Strana ugovornica ne dostavi drugoj pismeno obaveštenje o svojoj nameri da ne produžava važenje Sporazuma, i to najmanje šest meseci pre isteka početnog ili bilo kog narednog perioda njegovog važenja.

Član 10.

Raskid ovog sporazuma neće uticati na važenje ili trajanje bilo kog konkretnog sporazuma ili projekata ili aktivnosti koji se sprovode na osnovu ovog sporazuma sve dok taj konkretan sporazum ili projekti ili aktivnosti ne budu realizovani.

Sačinjeno u Beogradu, dana 25. novembra 2009. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Za Vladu Republike Srbije Države Kuvajt Rasim Ljajić ministar rada i socijalne politike Mustafa Jasim Al-Šamaliministar finansija

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

Razlozi za donošenje Zakona

1. Inicijativu za zaključivanje Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt pokrenula je kuvajtska strana, u cilju zaokruživanja međusobne ugovorne regulative iz ekonomske oblasti.

U skladu sa tim, Vlada je Zaključkom 05 Broj: 018-7751/2009 od 24. novembra 2009. godine utvrdila Osnovu za zaključenje Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt.

Razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt su da se institucionalizuje oblast ekonomske i tehničke saradnje između dve zemlje, što bi dovelo do obnavljanja i unapređivanja bilateralne ekonomske saradnje dveju zemalja.

Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt je sačinjen u Beogradu, 25. novembra 2009. godine. U ime Vlade Republike Srbije Sporazum je potpisao Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike, a u ime Vlade Države Kuvajt Mustafa Jasim Al-Šamali, ministar finansija.

Ovim sporazumom, uz Sporazum o trgovini i privrednoj saradnji između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Države Kuvajt, koji je potpisan 22. aprila 1971. godine u Beogradu, formira se pravni okvir za nesmatan nastup naše privrede na kuvajtsko tržište.

2. Ekonomski odnosi sa Kuvajtom su do 1990. godine bili veoma razvijeni- saradnja se prvenstveno odvijala u oblastima investicione saradnje, vojno-ekonomske saradnje, finansijsko-bankarske saradnje i robne razmene. Međutim, nakon 1990. godine (invazija Iraka na Kuvajt i ratnih dejstava u Zalivu), došlo je do pada ekonomske saradnje dve zemlje, a uvođenjem sankcija prema SRJ, ekonomska saradnja dve zemlje je skoro potpuno prekinuta. Danas je ova saradnja na vrlo niskom nivou, odvija se uglavnom kroz robnu razmenu, koja je veoma niskog nivoa, posebno ukoliko se uzme u obzir apsorpciona moć kuvajtskog tržišta.

Investiciona saradnja je bila najznačajniji segment ekonomske saradnje sa Kuvajtom, a do 1990. godine realizovano je poslova u vrednosti 470 mil. USD. Naša preduzeća su učestvovala u izgradnji značajnih objekata u Kuvajtu: vodotornjevi, avio-baze, luke, obaloutvrde, kompleks zgrada ministarstava, vojne baze, vojne bolnice i drugi objekti. Međutim, već godinama naša preduzeća ne uspevaju da zaključe nijedan novi posao u Kuvajtu.

Povratak naše privrede na ovo tržište ne sme biti sporadičan, već organizovan na visokom profesionalnom nivou, udruženim snagama proizvođača, izvoznika i banaka, s obzirom da se radi o jednom od najbogatijih regiona sveta. To podrazumeva formiranje mešovitih preduzeća u kome bi se integrisao naš know-how i kuvajtski kapital na projektima lokalnog karaktera, ali i na trećim tržištima.

3. Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji je klasičnog tipa i sadrži opšte odredbe kojima se potvrđuje spremnost dve države za unapređenje uzajamne ekonomske i tehničke saradnje u svim oblastima.

Sporazumom se potvrđuje spremnost dve strane da nastave i proširuju uzajamnu ekonomsku saradnju i stvaraju se uslovi za dalji razvoj i unapređenje bilateralne ekonomske i tehničke saradnje u raznim oblastima, kao što su trgovina, finansije, bankarstvo, industrijska kooperacija, nauka, turizam, (članovi 1. i 2. Sporazuma).

Da bi se ovo postiglo, sporazumom je predviđeno da se na odgovarajući način jača i proširuje ekonomska saradnja, uspostavljanjem kontakata i saradnje između nadležnih organa i privrednih subjekata dve zemlje, razmenom uzajamnih poseta stručnjaka i organizovanjem izložbi, a podsticaće se zajednička ulaganja i osnivanje preduzeća (članovi 3. i 5. Sporazuma).

Posebno je propisano da će Strane ugovornice nastojati da podstiču i olakšaju uzajamno kretanje kapitala, roba i usluga (član i 4. Sporazuma), u skladu sa sopstvenim zakonima i propisima.

Sporazumom je predviđeno osnivanje Mešovite komisije za ekonomsku i tehničku saradnju, kao zajedničkog tela, sa zadatkom da prati sprovođenje ovog sporazuma i predlaže mere za razvoj ekonomske saradnje, kao i da doprinese razrešenju svih otvorenih pitanja koja se u primeni ovog sporazuma između dve zemlje mogu pojaviti (član 7. Sporazuma).

Ovaj sporazum se zaključuje na vremenski period od pet godina (član 9. Sporazuma).

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt, sačinjenog 25. novembra 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2. Zakona sadrži tekst Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt, u originalu na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar