Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama određenih delova Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuznu zonu (Štokholm, 1961.) sa Rezolucijama (RRC-06-Rev.ST61)

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU

Protokola o izmenama i dopunama određenih delova Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuznu zonu (Štokholm, 1961.) sa Rezolucijama (RRC-06-Rev.ST61)

Član 1.

Potvrđuje se Protokol o izmenama i dopunama određenih delova Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuznu zonu (Štokholm, 1961.) sa Rezolucijama (RRC-06-Rev.ST61), sačinjen 16. juna 2006. godine u Ženevi, u originalu na engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Protokola o izmenama i dopunama određenih delova Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuznu zonu (Štokholm, 1961.) sa Rezolucijama (RRC-06-Rev.ST61), u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Protokol o izmenama i dopunama određenih delova Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuznu zonu (Štokholm, 1961.)

(Ženeva, 2006.)

PREAMBULA

Dole potpisani delegati sledećih Država članica:

Republike Albanije, Narodne Demokratske Republike Alžir, Savezne Republike Nemačke, Kneževine Andore, Austrije, Republike Belorusije, Belgije, Republike Bugarske, Republike Kipra, Države Grada Vatikana, Republike Hrvatske, Danske, Arapske Republike Egipta, Španije, Republike Estonije, Ruske Federacije, Finske, Francuske, Grčke, Republike Mađarske, Republike Iraka, Irske, Države Izrael, Italije, Hašemitske Kraljevine Jordan, Republike Letonije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Libana, Kneževine Lihtenštajna, Luksemburga, Malte, Kraljevine Maroko, Republike Moldavije, Kneževine Monaka, Kraljevine Holandije, Republike Poljske, Portugalije, Sirijske Arapske Republike, Slovačke Republike, Češke Republike, Rumunije, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, Republike San Marino, Republike Srbije, Republike Slovenije, Švedske, Konfederacije Švajcarske, Tunisa, Turske i Ukrajine.

koji se sastaju u Ženevi na Regionalnoj konferenciji o radio-komunikacijama radi revizije Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuznu zonu (Štokholm, 1961.) (Sporazum ST61), između 15. maja 2006. i 16. juna 2006. godine, a koji rade na osnovu dnevnog reda iste,

na osnovu člana 8. Sporazuma ST61,

polazeći od toga da je Sporazum ST61 izmenjen i dopunjen 1985. (videti Protokol kojim je izmenjen i dopunjen Regionalni sporazum za Evropsku radiodifuznu zonu (Ženeva, 1985.)),

razmotrivši Sporazum koji je usvojila Regionalna konferencija o radio-komunikacijama za planiranje digitalne terestrijalne radiodifuzne službe u Regionu 1 ((u delovima Regiona 1 koji se nalaze zapadno od meridijana 170º E i severno od uporednika 40º S, osim teritorije Mongolije) i u Islamskoj Republici Iranu, u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz (Ženeva, 2006.) (RRC-06) (Sporazum GE06),

razmotrivši takođe potrebu da se usklade datumi stupanja na snagu i datumi privremene primene Sporazuma GE06 i izmenjenog Sporazuma ST61,

prepoznajući da analogni Plan koji se nalazi u aneksu Sporazuma GE06 sadrži dodele frekvencija iz ažuriranog Plana ST61 kao što je navedeno u BR IFIC br. 2569 u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz (za Maroko, 170-230 MHz) i 470-862 MHz koji su prebačeni na novi analogni plan koji se nalazi u aneksu Sporazuma GE06 usled ukidanja Aneksa 2 Sporazuma ST61 u gore pomenutim frekvencijskim opsezima,

usvojili su, u skladu sa odobrenjem svojih nadležnih organa, reviziju Sporazuma ST61, sadržanu u ovom Protokolu,

izjavljuju da, ukoliko neka Država članica iz Evropske radio-difuzne zone ispolji rezervu u pogledu primene jedne ili više odredaba izmenjenog Sporazuma ST61, nijedna druga Država članica iz Evropske radiodifuzne zone nije u obavezi da poštuje tu odredbu, odnosno te odredbe, u svojim odnosima sa tom određenom Državom članicom.

Član 1.

Definicije

1. Za svrhe ovog Protokola, ukoliko nije drugačije navedeno, sledeći termini imaju značenja definisana u nastavku:

Unija: Međunarodna unija za telekomunikacije.

Generalni sekretar: Generalni sekretar Unije.

Ustav: Ustav Unije.

Konvencija: Konvencija Unije.

Evropska radiodifuzna zona: zona utvrđena u odredbi br. 5.14 Pravilnika o radio-komunikacijama (izdanje iz 2004.).

Sporazum ST 61: Regionalni sporazum za Evropsku radiodifuznu zonu (Štokholm, 1961), izmenjen i dopunjen od strane Regionalne administrativne konferencije članova Unije u Evropskoj radiodifuznoj zoni, (Ženeva, 1985.).

Konferencija: Regionalna konferencija o radio-komunikacijama za reviziju Sporazuma ST61 (Ženeva, 2006).

Protokol: ovaj Protokol kojim se vrši revizija određenih delova Sporazuma ST61.

Član 2.

Revizija određenih delova Sporazuma ST61

2.1 Odredbe u čl. 3, 4. i 5. Sporazuma ST 61 i pridodati delovi Aneksa 1 i 2 Sporazuma se ukidaju kao i njihova primena u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz (za Maroko, 170-230 MHz) i 470-862 MHz.

Član 3.

Stupanje na snagu i privremena primena Protokola

Odredbe Protokola primenjuju se privremeno od 17. juna 2006. godine u 00:01 časova (UTC).

Protokol stupa na snagu 17. juna 2007. godine u 00:01 časova (UTC).

Član 4.

Prihvatanje Protokola

4.1 Svaka Država članica iz Evropske radiodifuzne zone potpisnica Protokola deponuje svoj dokument pristupanja Protokolu, u najkraćem mogućem roku, kod Generalnog sekretara, koji odmah obaveštava druge Države članice Unije, pri čemu se podrazumeva da Države članice koje nisu potpisnice Sporazuma ST61 (izmenjenog i dopunjenog ili ne), ovo prihvatanje takođe podrazumeva prihvatanje ili pristupanje Sporazumu ST61. Generalni sekretar je ovlašćen da, u bilo kom trenutku, preduzme odgovarajuće mere u cilju blagovremenog sprovođenja odredaba iz ovog stava.

Član 5.

Pristupanje Protokolu

Svaka Država članica u Evropskoj radiodifuznoj zoni koja je potpisnica Sporazuma ST 61 (izmenjenog i dopunjenog ili ne), ali nije potpisnica Protokola, deponuje svoj dokument pristupanja istom, u najkraćem mogućem roku, kod Generalnog sekretara, koji odmah obaveštava druge Države članice Unije. Generalni sekretar je ovlašćen da, u bilo kom trenutku, preduzme odgovarajuće mere u cilju blagovremenog sprovođenja odredaba iz ovog stava.

Pristupanje Protokolu će biti urađeno bezuslovno i postaće punovažno na dan kada Generalni sekretar dobije dokument pristupanja.

Član 6.

Prihvatanje ili pristupanje Sporazumu ST61

6.1 Za svaku Državu članicu u Evropskoj radiodifuznoj zoni koja prihvata ili pristupa Sporazumu ST 61, po stupanju Protokola na snagu, smatra se da, takođe, prihvata, odnosno pristupa Protokolu.

Član 7.

Izmene i dopune i revizija Protokola

7.1 Izmene i dopune ili reviziju Protokola može da vrši samo nadležna regionalna konferencija o radio-komunikacijama Država članica iz Evropske radiodifuzne zone sazvane u skladu sa procedurama utvrđenim u Ustavu i Konvenciji.

KAO POTVRDU TOGA, dole imenovani delegati Država članica Međunarodne unije za telekomunikacije iz Evropske radiodifuzne zone su, u ime svojih nadležnih organa, potpisali jedan primerak ovih Završnih akata. U slučaju spora, merodavan je tekst na francuskom jeziku. Ovaj primerak deponuje se u arhivu Unije. Generalni sekretar prosleđuje po jedan overeni primerak veran originalu svakoj Državi članici Međunarodne unije za telekomunikacije iz Evropske radiodifuzne zone.

Sačinjeno u Ženevi, 16. juna 2006.

___________________

REZOLUCIJA 1 (RRC-06-Rev.ST61)

Obustava procedure iz člana 4. Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuznu zonu (Štokholm, 1961.)

Regionalna konferencija o radio-komunikacijama za reviziju Sporazuma ST61 (Ženeva, 2006.)

imajući u vidu

a) mere koje je preduzela Regionalna konferencija o radio-komunikacijama za planiranje digitalne terestrijalne radiodifuzne službe u Regionu 1 (u delovima Regiona 1 koji se nalaze zapadno od meridijana 170º E i severno od uporednika 40º S, osim teritorije Mongolije) i u Islamskoj Republici Iranu, u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz (Ženeva, 2006) (RRC-06), u vezi sa utvrđivanjem referentne situacije za analognu televiziju;

b) da se referentna situacija za analognu televiziju, utvrđenu od strane RRC-06, za teritorije na koje se odnosi Sporazum ST61, podudara sa ažuriranom verzijom Plana ST61, koja je uneta u BR IFIC br. 2569 čiji je datum objavljivanja 16. maj 2006;

c) da ažurirana verzija Plana ST 61, koja je uneta u BR IFIC br. 2569, sadrži sve frekvencijske dodele čija je koordinacija uspešno obavljena do 15. marta 2006. godine, a koje su dostavljene Birou za radio-komunikacije do 15. marta 2006. godine, pod uslovom da su relevantne informacije (npr. TB3 saopštenja ili slične izjave) dostavljene Birou do 21. aprila 2006. godine;

d) potrebu za usaglašavanjem oblasti primene Plana ST 61 i plana analogne televizije koji se nalazi u aneksu Regionalnog sporazuma koji je utvrđen od strane RRC-06,

prepoznajući

da Regionalni sporazum utvrđen od strane RRC-06 sadrži proceduru za ažuriranje analognog televizijskog plana u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz (za Maroko 170-230 MHz) i 470-862 MHz,

odlučuje da obavesti direktora Biroa za radio-komunikacije

1 da obustavi obradu zahteva na osnovu člana 4. Sporazuma ST61 u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz (za Maroko 170-230 MHz) i 470-862 MHz, po objavljivanju BR IFIC br. 2569 od 16. maja 2006. godine, uključujući i obradu zahteva administracija u ovim opsezima čija obrada nije okončana na vreme da bi se unela u BR IFIC br. 2569;

2 da izbriše iz baza podataka Biroa za radio-komunikacije sve upise (note) koji se odnose na nerešene frekvencijske dodele na osnovu procedure iz člana 4. Sporazuma ST61, u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz (za Maroko 170-230 MHz) i 470-862 MHz, koji se nisu pojavili u Planu ulaznih podataka koji se unose u ažuriranu verziju Plana ST61 koji je unet u BR IFIC br. 2569.

____________

REZOLUCIJA 2 (RRC-06-Rev.ST61)

Revizija određenih Rezolucija i Preporuka usvojenih od strane Evropske VHF/UHF konferencije za radiodifuziju

(Štokholm, 1961.)

Regionalna konferencija o radio-komunikacijama za reviziju Sporazuma ST61 (Ženeva, 2006.)

imajući u vidu

da se određene Rezolucije i Preporuke usvojene od strane Evropske VHF/UHF konferencije za radiodifuziju (Štokholm, 1961.) (ST61) odnose na korišćenje frekvencijskih opsega 174-230 MHz i 470-862 MHz, na koje se odnose odredbe usvojene od strane Regionalne konferencije o radio-komunikacijama za planiranje digitalne terestrijalne radiodifuzne službe u Regionu 1 (u delovima Regiona 1 koji se nalaze zapadno od meridijana 170º E i severno od uporednika 40º S, osim teritorije Mongolije) i u Islamskoj Republici Iranu, u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz (Ženeva, 2006.) (RRC-06),

odlučuje

da se odredbe u Rezolucijama 1, 2, 3 i 4 i Preporukama 1, 2, 3, 4 i 5, usvojene od strane Konferencije ST61, ukidaju počevši od 17. juna 2006. godine u 0001 UTC što se tiče njihove primene u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz (za Maroko 170-230 MHz) i 470-862 MHz.

____________

Član 3.

O prihvatanju izmena i dopuna tehničkih propisa koji su sastavni deo Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuznu zonu (Štokholm, 1961.) i njihovoj primeni u Republici Srbiji odlučuje Vlada.

O objavljivanju tehničkih propisa iz stava 1. ovog člana stara se ministarstvo nadležno za poslove telekomunikacija.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama određenih delova Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuziju (Štokholm, 1961.) (RRC-06-Rev.ST61) sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Na Prvom zasedanju Regionalne konferencije o radio-komunikacijama za planiranje digitalne terestrijalne radiodifuzne službe u delovima Regiona 1 i 3 u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz (Ženeva, od 10. do 28. maja 2004.) usvojena je Rezolucija GT-PLEN/1 (RRC-04), kojom su date preporuke za postupak u cilju usklađivanja delova Sporazuma ST61 koji se odnosi na korišćenje frekvencijskih opsega 174-230 MHz i 470-862 MHz sa relevantnim odlukama Regionalne konferencije o radio-komunikacijama za planiranje digitalne terestrijalne radiodifuzne službe u Regionu 1 (u delovima Regiona 1 koji se nalaze zapadno od meridijana 170º E i severno od uporednika 40º S, osim teritorije Mongolije) i u Islamskoj Republici Iranu, u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz (Ženeva, 2006.) (RRC-06).

Na svom zasedanju iz 2004. godine, Savet Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) doneo je odluku, Rezolucijom 1225, da sazove regionalnu konferenciju o radio-komunikacijama, povezanu, u smislu vremena i mesta, sa RRC-06, radi revizije Sporazuma ST61, i utvrdila njen dnevni red. Dnevni red, datume i mesto održavanja Konferencije odobrila je potrebna većina Država članica ITU iz Zone planiranja.

RRC-06-Rev.ST61 održana je u Ženevi, u periodu od 15. maja do 16. juna 2006. godine, na osnovu dnevnog reda koji je odobrio Savet. Usvojen je Protokol kojim se vrše izmene i dopune određenih delova Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuznu zonu (Štokholm, 1961) (Ženeva, 2006), kao i pridodate Rezolucije, koje su sadržane u ovim Završnim aktima.

Potvrđivanje Protokola o izmenama i dopunama određenih delova Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuznu zonu (Štokholm, 1961.) (RRC-06-Rev.ST61) vrši se sa ciljem da usvojeni Regionalni sporazum sa Protokolom kojim se vrši revizija određenih delova Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuznu zonu (Štokholm, 1961.) može da se primeni na način, kako je to utvrđeno u Protokolu, na teritoriju Republike Srbije.

Regionalnim sporazumom za Evropsku radiodifuziju (Štokholm, 1961.) definisan je plan raspodele kanala za analogno emitovanje radio i televizijskih programa. Taj dokument i danas ima primenu u Republici Srbiji. Protokolom o izmenama i dopunama određenih delova koji je predložen za potvrđivanje, definisan je plan raspodele kanala za digitalno emitovanje radio i televizijskih programa.

Kao što je poznato, obaveza Republike Srbije je da do 2015. godine pređe na digitalno emitovanje radio i televizijskih programa. Ispunjavanje te obaveze podrazumeva da postoji prelazni period u kome će se vršiti paralelno emitovanje i analognih i digitalnih radio i televizijskih programa. Važno je obezbediti da trajanje tog perioda bude što je moguće duže jer će se time izbeći nagli prelaz sa analognog na digitalno emitovanje, odnosno, ostaviti dovoljno vremena za prilagođavanje opreme. Pošto je krajnji rok za prelezak na digitalno emitovanje 2015. godina, na dužinu ovog perioda moguće je uticati samo na taj način što bi on otpočeo što je ranije moguće. Ali, uslov za tako nešto jeste potvrđivanje Protokola o izmenama i dopunama određenih delova Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuziju (Štokholm, 1961.) (RRC-06-Rev.ST61). Ukoliko taj dokument ne bi bio potvrđen, ne bi bilo moguće otpočeti sa digitalnim emitovanjem radio i televizijskih programa, paralelno sa analognim emitovanjem istih.

Protokol o izmenama i dopunama određenih delova Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuznu zonu je sačinjen i potpisan saglasno sa Rezolucijom koju je doneo Savet Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) na svom zasedanju koja je održana 2004. godine.

Protokol o izmenama i dopunama određenih delova Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuznu zonu su potpisale sve zemlje učesnice konferencije iz Evropske radiodifuzne zone.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona predviđeno je potvrđivanje Protokola o izmenama i dopunama određenih delova Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuznu zonu, koja su sačinjena u Štokholmu 1961. godine, u originalu na engleskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Protokola o izmenama i dopunama određenih delova Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuznu zonu, koja su sačinjena u Štokholmu 1961. godine, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

Članom 3. Zakona propisano je da o prihvatanju izmena i dopuna tehničkih propisa koji su sastavni deo Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuznu zonu (Štokholm, 1961.) i o njihovoj primeni u Republici Srbiji odlučuje Vlada, a o njihovom objavljivanju stara se ministarstvo nadležno za poslove telekomunikacija.

Članom 4. određeno je stupanje na snagu i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.“

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA IZVRŠAVANjE ZAVRŠNIH AKATA REGIONALNE KONFERENCIJE O RADIO-KOMUNIKACIJAMA ZA REVIZIJU REGIONALNOG SPORAZUMA ZA EVROPSKU RADIODIFUZNU ZONU (ŠTOKHOLM, 1961.)

Potvrđivanjem Protokola o izmenama i dopunama određenih delova Regionalnog sporazuma za Evropsku radiodifuznu zonu (Štokholm 1961.)

sa Rezolucijama (RRC-06-Rev. ST61) ne nastaju finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

Ostavite komentar