Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANjU POLITIČKIH STRANAKA

Član 1.

U Zakonu o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik RS”, br. 72/03 i 75/03) u članu 14. stav 1. reči: „Republičkoj izbornoj komisiji (u daljem tekstu: Komisija)” zamenjuju se rečima: „Agenciji za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Agencija)”.

U stavu 2. reči: „ministar nadležan za poslove finansija” zamenjuju se rečima: „direktor Agencije”.

U stavu 3. reč: „Komisija” zamenjuje se rečju: „Agencija”.

Član 2.

U članu 16. stav 4. reči: „ministar nadležan za poslove finansija” zamenjuju se rečima: „direktor Agencije”.

U stavu 5. reči: „odboru Narodne skupštine Republike Srbije nadležnom za finansije (u daljem tekstu: Odbor za finansije)” zamenjuju se rečju : „Agenciji”, a reči: „ministar nadležan za poslove finansija” zamenjuju se rečima: „direktor Agencije”.

Član 3.

U članu 17. st. 2, 3, 4. i 5. reči: „Odbor za finansije” zamenjuju se rečju: „Agencija” u odgovarajućem padežu.

Član 4.

U članu 18. stav 1. reči: „predsednik Odbora za finansije” zamenjuju se rečima: „direktor Agencije”.

U stavu 3. reči: „Odbor za finansije” zamenjuju se rečju: „Agencija”.

Član 5.

Republička izborna komisija i Odbor za finansije su dužni da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona predaju Agenciji završne račune i izveštaje iz čl. 14. i 16. Zakona.

Član 6.

Bliži sadržaj izveštaja iz člana 14. stav 2. i člana 16. stav 5. i evidencije iz člana 16. stav 4. Zakona direktor Agencije dužan je da uredi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. oktobra 2009. godine.

OBRAZLOŽENjE

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka sadržan je u članu 97. tač. 11. i 16. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje kontrolu zakonitosti raspolaganja sredstvima pravnih lica, kao i organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Odlukom Narodne skupštine o utvrđivanju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u poglavlju koje se odnosi na implementaciju Strategije, predviđeno je da će se posebnim zakonom osnovati samostalno i nezavisno telo, koje će, između ostalog, vršiti kontrolu primene propisa o finansiranju političkih stranaka i izbornih kampanja.

Stoga se predloženim izmenama Zakona o finansiranju političkih stranaka, nadležnosti Republičke izborne komisije, Odbora za finansije Narodne skupštine i ministra finansija prenose na Agenciju za borbu protiv korupcije, koja se osniva posebnim zakonom.

III OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA I OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1. Zakona predlaže se izmena člana 14. Zakona o finansiranju političkih stranaka tako što predlagač izborne liste odnosno kandidata podnosi izveštaj o sredstvima za izbornu kampanju Agenciji za borbu protiv korupcije, umesto Republičkoj izbornoj komisiji. Takođe, obrazac ovog izveštaja propisuje direktor Agencije, umesto ministra finansija.

Članovima 2, 3. i 4. Zakona predlažu se izmene članova 16, 17. i 18. Zakona o finansiranju političkih stranaka tako što ovlašćenja Odbora za finansije Narodne skupštine, predsednik Odbora za finansije i ministra finansija prelaze na Agenciju za borbu protiv korupcije, odnosno na direktora Agencije.

Članom 6. Zakona utvrđen je rok od 30 dana od dana stupanja Zakona na snagu u kome direktor Agencije treba da donese podzakonske akte koje predviđa Zakon o finansiranju političkih stranaka, a za koje je sada nadležan ministar finansija.

Članom 7. Zakona predviđeno je da Zakon stupi na snagu 1. oktobra 2009. godine, kada bi trebalo da počne primena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu.

V RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se zakon usvoji po hitnom postupku, jer će se usvajanjem zakona po hitnom postupku stvoriti svi neophodni uslovi za rad organa i organizacija, čime bi se ispunili neophodni uslovi u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O FINANSIRANjU POLITIČKIH STRANAKA

KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 14.

Podnosilac proglašene izborne liste odnosno predlagač kandidata dužan je da, u roku od deset dana od dana održavanja izbora, kompletan izveštaj o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnese Republičkoj izbornoj Komisiji (u daljem tekstu: Komisija) AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE (U DALjEM TEKSTU: AGENCIJA).

Obrazac izveštaja iz stava 1. ovog člana bliže uređuje ministar nadležan za poslove finansija DIREKTOR AGENCIJE.

Proveru podataka navedenih u izveštaju iz stava 1. ovog člana obavlja Komisija AGENCIJA u roku od 90 dana od dana njegovog prijema. Za obavljanje pojedinih poslova ove provere Komisija AGENCIJA može angažovati ovlašćene revizore.

Izveštaj se objavljuje u „Službenog glasniku Republike Srbije” o trošku političke stranke odnosno predlagača kandidata.

Član 16.

Politička stranka dužna je da vodi knjigovodstvo o svim prihodima i rashodima.

Knjigovodstvo se vodi po poreklu, visini i strukturi prihoda i rashoda, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo.

Knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda političke stranke su predmet godišnje revizije u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo, i mogu biti predmet kontrole nadležnih organa.

Politička stranka je obavezna da vodi posebne evidencije o prilozima koje je primila i o svojoj imovini. Sadržaj ovih evidencija bliže uređuje ministar nadležan za poslove finansija DIREKTOR AGENCIJE.

Politička stranka je dužna da odboru Narodne skupštine Republike Srbije nadležnom za finansije (u daljem tekstu: Odbor za finansije) AGENCIJI podnosi završni račun za svaku godinu, sa sertifikatom ovlašćenog revizora, kao i izveštaj o prilozima koji prelaze iznos od 6.000 dinara i izveštaj o imovini. Sadržaj ovih izveštaja bliže uređuje ministar nadležan za poslove finansija DIREKTOR AGENCIJE.

Završni račun i izveštaji iz stava 5. ovog člana objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije” o trošku političke stranke.

Član 17.

Statutom političke stranke mora biti određen način obavljanja unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja i pravo članova političke stranke da se upoznaju sa prihodima i rashodima političke stranke.

Statutom političke stranke mora biti određeno lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja i vođenje knjiga političke stranke i ovlašćeno da kontaktira sa Odborom za finansije AGENCIJOM.

Podnosioci izveštaja obaveštavaju Odbor za finansije AGENCIJU o imenovanju ovlašćenog lica iz stava 2. ovog člana u roku od tri dana od dana njegovog imenovanja i u slučaju bilo kakve promene statusa tog lica, dužni su da u roku od tri dana obaveste o toj promeni.

Ovlašćeno lice potpisuje sve izvetaje i odgovorno je za vođenje evidencije u vezi sa izveštajima, a na zahtev Odbora za finansije AGENCIJE ovlašćeno lice može dostaviti izveštaje na uvid. Političke stranke čuvaju svoje izveštaje najmanje šest godina nakon podnošenja.

Odbor za finansije AGENCIJA sve izveštaje stavlja na raspolaganje javnosti i preduzima odgovarajuće mere da bi se obezbedilo da svi građani imaju pristup informacijama koje su sadržane u izveštajima. Svaki građanin Republike Srbije ima pravo na uvid u izveštaje podnete Odboru za finansije i na kopiju tih izveštaja ili pojedinih njihovih delova o svom trošku.

Član 18.

Ukoliko utvrdi nepravilnosti u pogledu prikupljanja, korišćenja ili evidentiranja sredstava u smislu ovog zakona, predsednik Odbora za finansije DIREKTOR AGENCIJE dužan je da podnese prijavu nadležnim organima.

Ukoliko politička stranka bude pravnosnažno kažnjena za prekršaj propisan ovim zakonom, gubi pravo na sredstva iz javnih izvora za narednu kalendarsku godinu.

Odluku iz stava 2. ovog člana donosi Odbor za finansije AGENCIJA. Odluka se objavljajuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar