Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd i Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd za izmirivanje obaveza Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu

PREDLOG ZAKONA

O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE

U KORIST HYPO ALPE-ADRIA BANK A.D. BEOGRAD I SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD ZA IZMIRIVANJE OBAVEZA GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE D.O.O. BEOGRAD, PO OSNOVU UGOVORA O KREDITU ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNIH OBJEKATA NA LOKACIJI KASARNE „STEPA STEPANOVIĆ” U BEOGRADU

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Zajmoprimac) po dinarskim dugoročnim kreditima sa valutnom (evro) klauzulom, odobrenim od strane Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd i Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd u ukupnom iznosu od 35.000.000 evra (slovima: tridesetpetmiliona evra), uvećanih za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija izdaje u korist Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu br. 47/12, za kreditnu partiju broj I, za izgradnju objekta 2g, 2d, 2đ i 2e na kat. parc. br. 7764/21 KO Voždovac u iznosu od EUR 15.075.000 (slovima: petnaestmilionasedamdesetpethiljada evra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd, dana 23. januara 2012. godine.

Član 3.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija izdaje u korist Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu br. LTL 261576, za kreditnu partiju broj II, za izgradnju objekta 3a na kat. parc. br. 7764/22 KO Voždovac u iznosu od EUR 5.730.000 (slovima: petmilionasedamstotinatridesethiljada evra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd, dana 20. januara 2012. godine.

Član 4.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija izdaje u korist Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu br. 45/12, za kreditnu partiju broj III, za izgradnju objekta 3b na kat. parc. br. 7764/22 KO Voždovac u iznosu od EUR 4.635.000 (slovima: četirimilionašeststotinatridesetpethiljada evra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd, dana 23. januara 2012. godine.

Član 5.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija izdaje u korist Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu br. 46/12, za kreditnu partiju broj IV za za izgradnju objekta 3v na kat. parc. br. 7764/22 KO Voždovac u iznosu od EUR 4.950.000 (slovima: četirimilionadevetstotinapedesethiljada evra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd, dana 23. januara 2012. godine.

Član 6.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija izdaje u korist Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu br. LTL 261582, za kreditnu partiju broj V, za izgradnju objekta 3a na kat. parc. br. 7764/22 KO Voždovac u iznosu od EUR 4.610.000 (slovima: četirimilionašeststotinadesethiljada evra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd, dana 20. januara 2012. godine.

Član 7.

Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) ovim neopozivo i na prvi poziv garantuje da će izmiriti dug Zajmoprimca prema Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd i Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banke), odnosno svih plativih iznosa o njihovom dospeću, u svemu na način i u skladu sa uslovima iz pojedinačnih ugovora o kreditu, sa rokom važnosti koji će biti duži za mesec dana od roka dospeća kredita, čime se stvara obaveza otplate duga nastala po osnovu date garancije da plati dospelu, a neizmirenu obavezu ukoliko Zajmoprimac ne izvrši tu svoju obavezu blagovremeno, u skladu sa ugovorima o kreditu sa Bankama.

Ukoliko Garant ne izvrši svoje obaveze u roku koji je naveden u stavu 1. ovog člana, svaka od Banaka će imati pravo da proglasi dospelim sve iznose koji su plativi u skladu sa odredbama pojedinačnih ugovora o kreditu.

U slučaju aktiviranja ove garancije, Garant se obavezuje da će obezbediti u budžetu za odgovarajuću fiskalnu godinu sredstva neophodna za izvršavanje preuzetih obaveza po ovoj garanciji.

Član 8.

Otplatu kredita vrši Zajmoprimac prema Bankama u dinarima indeksirano prema vrednosti evra, sve u skladu sa odredbama pojedinačnih ugovora o kreditu.

Sredstva za otplatu kredita obezbediće Zajmoprimac iz sopstvenih prihoda.

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu kredita obezbeđuje prema planu otplate, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove zaduživanja.

Član 9.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, kao i svih drugih troškova koji mogu nastati u vezi sa izvršavanjem obaveza umesto Zajmoprimca, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana, Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Zajmoprimca na osnovu ovlašćenja dobijenog od Zajmoprimca ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11) propisuje da Republika može dati garanciju za izmirenje duga pravnih lica čiji je osnivač.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd i Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd po zaduženju Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Zajmoprimac) sadržani su u članu 16. stav 4. Zakona o javnom dugu. Naime, članom 16. stav 4. Zakona o javnom dugu propisano je da se garancija Republike Srbije daje u formi zakona.

Sredstva kredita kod Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd i Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd, u ukupnom iznosu do 35.000.000 evra, biće upotrebljena za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu. Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) predviđeno je davanje garancije Republike Srbije poslovnim bankama za Građevinsku direkciju Srbije d.o.o. Beograd za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu u iznosu do 35.000.000 evra.

Radi pribavljanja navedenih sredstava Zajmoprimac je sproveo postupak javne nabavke finansijskih usluga, za izbor poslovnih banaka preko koje će se obezbediti navedena sredstva.

Sredstva u iznosu od 15.075.000 evra za kreditnu partiju broj I, će biti stavljena na raspolaganje Zajmoprimcu od strane Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd, (u daljem tekstu: Ugovor o kreditu) i koristiće se za refinansiranje postojećih dugoročnih obaveza Zajmoprimca.

Navedenim ugovorom o kreditu predviđeno je da se kredit odobrava pod sledećim uslovima:

– nominalna kamatna stopa varijabilna – jednomesečni EURIBOR plus fiksna kamatna marža koja iznosi 6,00 % na godišnjem nivou;

– zatezna kamata jednaka je zakonskoj zateznoj kamati;

– naknada za odobrenje kredita iznosi 0,30% od ukupnog iznosa kredita;

– pravo na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade;

– period počeka osamnaest meseci od datuma prve isplate tranše;

– period otplate glavnice tri (3) godine;

– otplata kredita je u mesečnim ratama, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Sredstva u iznosu od 5.730.000 evra, za kreditnu partiju broj II, će biti stavljena na raspolaganje Zajmoprimcu od strane Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd, i koristiće se za refinansiranje postojećih dugoročnih obaveza Zajmoprimca.

Navedenim ugovorom o kreditu predviđeno je da se kredit odobrava pod sledećim uslovima:

– nominalna kamatna stopa varijabilna – jednomesečni EURIBOR plus fiksna kamatna marža koja iznosi 5,50 % na godišnjem nivou;

– zatezna kamata jednaka je zakonskoj zateznoj kamati;

– naknada za odobrenje kredita iznosi 0,30 % od ukupnog iznosa kredita;

– pravo na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade;

– period počeka osamnaest meseci od datuma prve isplate tranše;

– period otplate glavnice tri (3) godine;

– otplata kredita je u mesečnim ratama, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Sredstva u iznosu od 4.635.000 evra, za kreditnu partiju broj III, će biti stavljena na raspolaganje Zajmoprimcu od strane Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd, i koristiće se za refinansiranje postojećih dugoročnih obaveza Zajmoprimca.

Navedenim ugovorom o kreditu predviđeno je da se kredit odobrava pod sledećim uslovima:

– nominalna kamatna stopa varijabilna – jednomesečni EURIBOR plus fiksna kamatna marža koja iznosi 6,25 % na godišnjem nivou;

– zatezna kamata jednaka je zakonskoj zateznoj kamati;

– naknada za odobrenje kredita iznosi 0,30 % od ukupnog iznosa kredita;

– pravo na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade;

– period počeka osamnaest meseci od datuma prve isplate tranše;

– period otplate glavnice tri (3) godine;

– otplata kredita je u mesečnim ratama, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Sredstva u iznosu od 4.950.000 evra, za kreditnu partiju broj IV, će biti stavljena na raspolaganje Zajmoprimcu od strane Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd, i koristiće se za refinansiranje postojećih dugoročnih obaveza Zajmoprimca.

Navedenim ugovorom o kreditu predviđeno je da se kredit odobrava pod sledećim uslovima:

– nominalna kamatna stopa varijabilna – jednomesečni EURIBOR plus fiksna kamatna marža koja iznosi 6,25 % na godišnjem nivou;

– zatezna kamata jednaka je zakonskoj zateznoj kamati;

– naknada za odobrenje kredita iznosi 0,30 % od ukupnog iznosa kredita;

– pravo na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade;

– period počeka osamnaest meseci od datuma prve isplate tranše;

– period otplate glavnice tri (3) godine;

– otplata kredita je u mesečnim ratama, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Sredstva u iznosu od 4.610.000 evra, za kreditnu partiju broj V, će biti stavljena na raspolaganje Zajmoprimcu od strane Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd, i koristiće se za refinansiranje postojećih dugoročnih obaveza Zajmoprimca.

Navedenim ugovorom o kreditu predviđeno je da se kredit odobrava pod sledećim uslovima:

– nominalna kamatna stopa varijabilna – jednomesečni EURIBOR plus fiksna kamatna marža koja iznosi 5,50 % na godišnjem nivou;

– zatezna kamata jednaka je zakonskoj zateznoj kamati;

– naknada za odobrenje kredita iznosi 0,30 % od ukupnog iznosa kredita;

– pravo na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade;

– period počeka osamnaest meseci od datuma prve isplate tranše;

– period otplate glavnice tri (3) godine;

– otplata kredita je u mesečnim ratama, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Republike Srbije (u daljem tekstu: Garant) da izmiri obaveze po Ugovorima o kreditu.

Odredbama čl. 2, 3, 4, 5. i 6. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. Predloga zakona, Garant daje Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd i Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd, na ime obaveza iz ugovora o kreditu.

Odredbom člana 8. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Zajmoprimac ima u vezi sa ovim zajmom.

Odredbom člana 9. Predloga zakona predviđa se regresno pravo Garanta ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, kao korisnika kredita.

Odredbom člana 10. Predloga zakona uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, br. 52/10 i 13/11), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena ugovora, odnosno povlačenje sredstava i izmirivanje dospelih obaveza Zajmoprimca uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je izgradnja stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu, je jedan od prioriteta Vlade, i jedna od mera za prevazilaženje ekonomske krize u Republici Srbiji u oblasti građevinarstva, odnosno pomoć domaćoj građevinskoj industriji za izlazak iz krize. Takođe, podsticanje razvoja i upošljavanja domaćih građevinskih preduzeća i obezbeđivanje likvidnosti ovih sektora, podsticanje razvoja i upošljavanja domaćih preduzeća koja se bave proizvodnjom građevinskog materijala, zadržavanje postojećeg nivoa zaposlenosti i stvaranje preduslova za otvaranje novih radnih mesta, kao i podsticanje privrednog razvoja u Republici Srbiji.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Hypo Alpe-Adria banka a.d. Beograd i Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd za izmirivanje obaveza Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd, po osnovu Ugovora o kreditu sa izgradnju stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu

Draft Law on the Guarantee of the Republic of Serbia in favor of Hypo Alpe-Adria Bank a. d. Belgrade and the Serbian bank Societe Generale a. d. Belgrade to meet liabilities of the Building Directorate of Serbia d. o. Belgrade, under the Loan Agreement with the construction of residential and commercial buildings on the site barracks „Step Stepanovic” in Belgrade

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 34-37 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 49 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 114. Ugovora o funkcionisanju EU- nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 95/59/EZ – nema

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ – nema

Direktiva Saveta 2010/12/EZ – nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar