Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist „Societe Generale”, Pariz, Francuska, po zaduženju Javnog preduzeća „Putevi Srbije”

PREDLOG ZAKONA

O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST

„SOCIETE GENERALE”, PARIZ, FRANCUSKA, PO ZADUŽENjU

JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE”

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, Beograd, po zaduženju kod „Societe Generale”, Pariz, Francuska, u iznosu od 100 miliona evra, uvećanom za iznos ugovorene kamate, naknade i ostalih stvarnih troškova.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) izdaje u korist „Societe Generale”, Pariz, Francuska, na ime obaveza iz Ugovora o kreditu br. 126/09 zaključenog između Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, Beograd, kao dužnika, „Societe Generale”, Pariz, Francuska, kao poverioca i „Societe Generale banka Srbija” a.d. Beograd, kao zastupnika poverioca, dana 18. maja 2009. godine.

Član 3.

Otplatu kredita vrši Javno preduzeće „Putevi Srbije”, Beograd (u daljem tekstu: Dužnik) na račun „Societe Generale”, Pariz, Francuska, u evrima.

Sredstva za otplatu kredita obezbediće Dužnik iz sopstvenih prihoda.

Dužnik je dužan da sredstva za otplatu kredita obezbeđuje prema planu otplate, u iznosu koji uključuje glavnicu i obračunatu kamatu.

Član 4.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši obavezu umesto Dužnika, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate, naknade i ostalih troškova zaduživanja koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, kao i svih drugih troškova koji mogu nastati u vezi sa izvršavanjem obaveza umesto Dužnika, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Dužnika naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Dužnika na osnovu ovlašćenja dobijenog od Dužnika ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNO-PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač. 15. i 17. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu s Ustavom. Članom 5. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) propisano je da Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o davanju garancija Republike Srbije, dok je članom 16. istog zakona propisano da se garancija za izmirenje duga javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija daje u formi zakona. Članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09) predviđeno je da će Republika Srbija dati garanciju poslovnim bankama u iznosu od 100.000.000 evra za refinansiranje obaveza JP „Putevi Srbije”.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist „Societe Generale”, Pariz, Francuska, proizlaze iz člana 4. Ugovora o kreditu br. 126/09 zaključenog između Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, Beograd, kao dužnika, „Societe Generale”, Pariz, Francuska, kao poverioca i „Societe Generale banka Srbija” a.d. Beograd, kao zastupnika poverioca, zaključenog 18. maja 2009. godine (u daljem tekstu: Ugovor o kreditu).

Članom 4. Ugovora o kreditu predviđeno je da je povlačenje sredstava kredita u iznosu od 100 miliona evra od strane JP „Putevi Srbije” uslovljeno davanjem garancije Republike Srbije na celokupan iznos kredita u korist „Societe Generale”, Pariz, Francuska (u daljem tekstu: Banka).

Sredstvima ovog kredita refinansiraće se izmirivanje dospelih obaveza JP „Putevi Srbije” prema saugovaračima – izvođačima radova.

Izdavanje garancije Republike Srbije poslovnim bankama u iznosu od 100 miliona evra za refinansiranje dospelih obaveza JP „Putevi Srbije” predviđeno je članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09).

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona propisuje se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Putevi Srbije” po zaduženju kod „Societe Generale”, Pariz, Francuska, u iznosu od 100 miliona evra.

Odredbom člana 2. Predloga zakona propisuje se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija daje na ime obaveze JP „Putevi Srbije” iz Ugovora o kreditu br. 126/09 zaključenog između Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, Beograd, kao dužnika, „Societe Generale”, Pariz, Francuska, kao poverioca i „Societe Generale banka Srbija” a.d. Beograd, kao zastupnika poverioca.

Odredbama člana 3. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje JP „Putevi Srbije”, kao dužnik ima u vezi sa ovim zajmom.

Odredbama člana 4. Predloga zakona propisuje se regresno pravo Republike Srbije ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, kao dužnika – korisnika kredita.

Odredbom člana 5. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/09), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena Ugovora o kreditu, odnosno povlačenje sredstava i izmirivanje dospelih obaveza JP „Putevi Srbije” uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

VI. RAZLOZI ZA STUPANjE ZAKONA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona narednog dana od dana objavljivanja, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, sadržani su u potrebi da se obezbede uslovi za povlačenje sredstava kredita u ugovorenom roku, što čini naročito opravdane razloge za ranije stupanje na snagu, imajući u vidu da nepovlačenje sredstava kredita do 30. juna 2009. godine čini taj ugovor ništavim.

Ostavite komentar