Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15 i 15/16), u članu 2a stav 1. posle reči: „osnovama” dodaju se zapeta i reči: „u postupcima u kojima donose poreske upravne akte, uključujući i akte u upravnom postupku, za koje je propisana primena ovog zakona”.

U stavu 2. tačka 4) briše se.

U tački 6) reči: „7b),” brišu se.

Član 2.

U članu 3. stav 2. posle reči: „opšti upravni postupak” dodaju se zapeta i reči: „odnosno u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor”.

Član 3.

U članu 11. stav 1. reči: „i drugostepeni” brišu se.

Član 4.

U članu 23. dodaje se stav 3, koji glasi:

„U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana, Poreska uprava donosi rešenje o prestanku poreske obaveze.”

Član 5.

U članu 26. stav 2. tačka 1) posle reči: „u skladu sa ovim zakonom” dodaje se tačka i nova rečenica: „Ne može se dodeliti PIB ni pravnom licu čiji je osnivač – pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice istovremeno osnivač lica kome je privremeno oduzet PIB, u skladu sa ovim zakonomˮ.

U stavu 8. posle reči: „u postupku kontrole” dodaju se zapeta i reči: „odnosno u postupku provere na osnovu podataka iz službene evidencije,”.

U stavu 9. reči: „ekonomije i regionalnog razvoja” zamenjuju se rečima: „privrede”.

Posle stav 17. dodaje se novi stav 18, koji glasi:

„U slučaju iz stava 13. ovog člana, poreskim obveznicima prema kojima je otvoren postupak stečaja, na zahtev stečajnog sudije Poreska uprava može vratiti privremeno oduzeti PIB, za vreme trajanja postupka stečaja.”

Dosadašnji stav 18, koji postaje stav 19. briše se.

Član 6.

U članu 29. stav 9. posle reči: „poreska kontrola završenaˮ dodaju se zapeta i reči: „kao i u periodu od dobijanja obaveštenja da je privrednom subjektu, u skladu sa ovim zakonom, privremeno oduzet PIB, do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB”.

Član 7.

U članu 55. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Izuzetno, rešenje o utvrđivanju poreza Poreska uprava može doneti neposrednim odlučivanjem, kada je osnov za utvrđivanje poreza uvid u podatke iz evidencija nadležnih organa, bez prethodnog izjašnjavanja obveznika o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje.”

Član 8.

U članu 74. stav 2. tačka 4) reči: „na kojoj nema tereta” brišu se.

Član 9.

U članu 87a st. 3. i 4. menjaju se i glase:

„Rešenje Poreske uprave o ustanovljavanju privremene mere iz stava 2. ovog člana, istovremeno se dostavlja poreskom obvezniku i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu, čime postaje izvršno.

Organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu dostavlja se i izvršno rešenje Poreske uprave o prinudnoj naplati poreza i sporednih poreskih davanja iz novčanih sredstava poreskog obveznika.ˮ

Član 10.

U članu 88. stav 1. reči: „iz člana 87. stav 1. tačka 1)” zamenjuju se rečima: „iz člana 87. stav 1. tač. 1) i 2)”, a posle reči: „zaloga” dodaje se zapeta i reči: „odnosno hipoteka”.

Član 11.

U članu 105. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Od dana popisa nepokretnosti, poreskom obvezniku nije dozvoljeno da raspolaže predmetom prinudne naplate.

Zabrana iz stava 2. ovog člana se upisuje u propisani registar nepokretnosti.”

Član 12.

U članu 113. stav 5. menja se i glasi:

„Rešenjem o utvrđivanju poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze iz stava 1. ovog člana, nalaže se licu odgovornom za sekundarnu poresku obavezu da utvrđeni porez izmiri u roku iz tog rešenja.”

Dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

„Ako lice odgovorno za sekundarnu poresku obavezu ne izmiri porez i sporedna poreska davanja po osnovu sekundarne poreske obaveze u roku koji je naložen rešenjem iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava tom licu izdaje opomenu, u skladu sa članom 71. ovog zakona.

Prinudna naplata poreza i sporednih poreskih davanja po osnovu sekundarne poreske obaveze, utvrđenih rešenjem iz stava 1. ovog člana, vrši se u skladu sa ovim zakonom.”

Član 13.

U članu 115. stav 4. reči: „i člana 23. stav 2.” brišu se.

Član 14.

U članu 124. stav 2. reč: „otpočinje” zamenjuje se rečima: „vrši se”.

Član 15.

U članu 143. stav 1. reči: „nadležnom drugostepenom poreskom organu” zamenjuju se rečima: „nadležnom drugostepenom organu (u daljem tekstu: drugostepeni organ)”.

Član 16.

U članu 145. reči: „nadležni drugostepeni poreski organ” zamenjuju se rečima: „drugostepeni organ”

Član 17.

U članu 147. stav 2. reči: „drugostepeni poreski organ” zamenjuju se rečima: „drugostepeni organ”, a posle reči: „poreskog upravnog akta” dodaju se reči: „kojim je utvrđena poreska obaveza”.

U stavu 3. reči: „po hitnom postupku drugostepeni poreski organ” zamenjuju se rečima: „drugostepeni organ u roku od pet dana od dana prijema zahteva”.

U stavu 4. reč: „poreski” briše se.

U stavu 5. reč: „poreskog” briše se.

U stavu 6. reči: „drugostepenog poreskog organa” zamenjuju se rečima: „drugostepenog organa”.

Član 18.

U čl 149-153. reči: „drugostepeni poreski organ”, na svim mestima, u datom padežu, zamenjuju se rečima: „drugostepeni organ”, u odgovarajućem padežu.

Član 19.

U članu 160. tač. 7) i 7b) brišu se.

Član 20.

U članu 163a stav 1. tačka 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju se tač. 3) i 4), koje glase:

„3) koje su predmet namirenja u skladu sa zakonom kojim se reguliše stečajni postupak putem bankrotstva, do okončanja stečajnog postupka;

4) po osnovu spornih i dubioznih potraživanja.”.

St. 2. i 3. menjaju se i glase:

„Neplaćene poreske obaveze iz stava 1. ovog člana vode se po poreskom obvezniku i iznosima dugovanog poreza i kamate po pojedinačnim uplatnim računima javnih prihoda.

Poreska uprava po službenoj dužnosti neplaćene obaveze iz stava 1. ovog člana prenosi iz poreskog računovodstva u vanbilansno poresko računovodstvo po saznanju o brisanju iz propisanog registra, po donošenju rešenja o utvrđivanju spornih i dubioznih potraživanja, odnosno po podnetoj prijavi potraživanja u stečajnom postupku.”

U stavu 4. posle reči: „poreskog računovodstva” dodaju se zapeta i reči: „uključujući i način vođenja spornih i dubioznih potraživanja,”.

Član 21.

U članu 165. stav 1. posle reči: „u poreskom postupku” dodaje se zapeta i reči: „odnosno u postupcima iz člana 2a stav 1. ovog zakona,” a reči: „ministar ili lice koje on ovlasti” zamenjuju se rečima: „drugostepeni organ – ministarstvo nadležno za poslove finansija”.

Stav 3. briše se.

Član 22.

U članu 179. stav 11. posle reči: „da je poreska kontrola završena” dodaju se zapeta i reči: „kao i u periodu od dobijanja obaveštenja da je privrednom subjektu, u skladu sa ovim zakonom, privremeno oduzet PIB, do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB”.

Član 23.

Posle člana 180a, dodaje se član 180b, koji glasi:

„Član 180b

Poreski obveznik – pravno lice koje u Republici Srbiji vrši promet dobara, odnosno usluga u skladu sa poreskim zakonom, a u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno ima stalnu poslovnu jedinicu ali promet dobara, odnosno usluga vrši van svoje stalne poslovne jedinice, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara ako u skladu sa poreskim zakonom ne odredi poreskog punomoćnika i ne evidentira se za obavezu plaćanja poreza.

Poreski obveznik – fizičko lice koji u Republici Srbiji vrši promet dobara, odnosno usluga u skladu sa poreskim zakonom, a u Republici Srbiji nema prebivalište, odnosno boravište, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara ako u skladu sa poreskim zakonom ne odredi poreskog punomoćnika i ne evidentira se za obavezu plaćanja poreza.”

Član 24.

U članu 181. tačka 2d) posle reči: „da je poreska kontrola završena” dodaju se zapeta i reči: „kao i u periodu od dobijanja obaveštenja da je privrednom subjektu, u skladu sa ovim zakonom, privremeno oduzet PIB, do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB”.

Član 25.

Odredbe čl. 1. i 3, člana 5. stav 5, čl. 15-19. i člana 21. ovog zakona, koje se odnose na utvrđivanje nadležnosti drugostepenog organa i rešavanje u drugostepenim poreskim postupcima primenjivaće se počev od 1. jula 2017. godine, kada prestaju i nadležnosti Poreske uprave u pogledu ovlašćenja za rešavanje u drugostepenom poreskom postupku.

Danom početka primene stava 1. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove finansija preuzeće zaposlene u Poreskoj upravi angažovane na ovim poslovima, kao i predmete, informacioni sistem, arhivu, opremu i sredstva za rad.

Predmete u kojima nije okončan postupak pred drugostepenim poreskim organom, do 30. juna 2017. godine, preuzeće drugostepeni organ utvrđen ovim zakonom.

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

Ostavite komentar