Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJNOBEZBEDNOSNOJ AGENCIJI I VOJNOOBAVEŠTAJNOJ AGENCIJI

Član 1.

U Zakonu o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 55/12 – US) u članu 5. reč: „opštebezbednosne” zamenjuje se rečju: „bezbednosne”.

Član 2.

U članu 6. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„U okviru bezbednosne zaštite Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, poslovi koje VBA obavlja su:

bezbednosna zaštita snaga, objekata, sredstava i aktivnosti;

bezbednosna zaštita tajnih podataka;

personalna bezbednost (bezbednosna provera lica i izdavanje bezbednosnih sertifikata za lica kojima je pristup tajnim podacima potreban radi obavljanja funkcije ili radnih dužnosti u VBA i VOA);

industrijska bezbednost;

bezbednosna zaštita informaciono-telekomunikacionih sistema;

bezbednosna zaštita drugih subjekata sistema odbrane;

ostali poslovi i zadaci bezbednosne zaštite.

U okviru kontraobaveštajne zaštite, VBA:

otkriva, prati i onemogućava obaveštajno delovanje, subverzivne i druge aktivnosti stranih država, stranih organizacija, grupa ili lica usmerenih protiv Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

otkriva, prati i onemogućava unutrašnji i međunarodni terorizam, ekstremizam i druge oblike organizovanog nasilja usmerenih protiv Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

otkriva, istražuje i prikuplja dokaze za krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, krivična dela organizovanog kriminala, krivično delo pranje novca, kao i krivična dela korupcije (zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem, primanje mita i davanje mita) i ako nisu rezultat delovanja organizovane kriminalne grupe, unutar Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

otkriva, istražuje i prikuplja dokaze za krivična dela kojima se ugrožavaju tajni podaci i krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka, propisana Krivičnim zakonikom, zakonom kojim se uređuje tajnost podataka, kao i drugim zakonima kada su navedena krivična dela usmerena protiv Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

planira, organizuje i sprovodi kontraobaveštajnu zaštitu lica, objekata, aktivnosti i tajnih podataka Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

prikuplja, analizira, obrađuje i procenjuje kontraobaveštajne podatke iz svoje nadležnosti;

obavlja i druge kontraobaveštajne poslove i zadatke.”

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Način obavljanja bezbednosne provere iz stava 4. tačka 7) ovog člana uređuje ministar odbrane, u skladu sa zakonom.”

Član 3.

Posle člana 8. dodaju se čl. 8a, 8b i 8v koji glase:

„Član 8a

VBA može prikupljati podatke od lica sa kojima je uspostavljena tajna saradnja.

Član 8b

VBA i Vojska Srbije međusobno sarađuju i razmenjuju podatke.

Član 8v

VBA prikuplja obaveštenja, radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, od zaposlenih u Ministarstvu odbrane i pripadnika Vojske Srbije i ostvaruje uvid u dokumentaciju i podatke Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. ”

Član 4.

U članu 9. stav 1. posle reči: „organizacije koje vrše javna ovlašćenja” zapeta i reči: „Vojska Srbije” brišu se, a posle reči „dokumentaciju”, dodaju se reči: „kao i pristup drugim podacima od značaja za primenu ovlašćenja VBA.”

Stav 2. menja se i glasi:

„Ako podaci iz registra i drugih zbirki podataka predstavljaju tajni podatak, subjekti iz stava 1. ovog člana, osim službi bezbednosti i policije, dužni su da omoguće VBA uvid u ove registre i zbirke podataka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Rukovodioci i zaposleni u državnim organima, organizacijama i službama, organima autonomnih pokrajina, jedinicama lokalne samouprave, organizacijama koje vrše javna ovlašćenja, pravnim licima i pripadnici Vojske Srbije, dužni su da kao tajni podatak čuvaju sva saznanja o predmetu interesovanja VBA. ”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 5.

U članu 11. stav 2. posle tačke dodaju se reči:

„Podaci koji su prikupljeni primenom posebnih postupaka i mera u preventivne svrhe ne mogu se koristiti kao dokaz u krivičnom postupku.”

Član 6.

U članu 12. stav 1. menja se i glasi:

„Posebni postupci i mere tajnog prikupljanja podataka iz nadležnosti VBA (u daljem tekstu: posebni postupci i mere) su:

operativni prodor u organizacije, grupe i institucije;

tajno pribavljanje i otkup dokumenata i predmeta;

tajni uvid u evidencije podataka, u skladu sa zakonom;

tajno praćenje i nadzor lica na otvorenom prostoru i javnim mestima uz korišćenje tehničkih sredstava;

tajni elektronski nadzor telekomunikacija i informacionih sistema radi prikupljanja zadržanih podataka o telekomunikacionom saobraćaju, bez uvida u njihov sadržaj;

tajno snimanje i dokumentovanje razgovora na otvorenom i u zatvorenom prostoru uz korišćenje tehničkih sredstava;

tajni nadzor sadržine pisama i drugih sredstava komuniciranja, uključujući i tajni elektronski nadzor sadržaja telekomunikacija i informacionih sistema;

tajni nadzor i snimanje unutrašnjosti objekata, zatvorenih prostora i predmeta. ”

Član 7.

Član 13. menja se i glasi:

„Član 13.

Posebni postupci i mere iz člana 12. tač. 1) do 4) ovog zakona preduzimaju se na osnovu naloga direktora VBA ili ovlašćenog službenog lica VBA koje on ovlasti.

O izdatim nalozima iz stava 1. ovog člana vodi se evidencija.”

Član 8.

Posle člana 13. dodaje se član 13a koji glasi:

„Član 13a

Poseban postupak i mera iz člana 12. stav 1. tačka 5) ovog zakona preduzima se na osnovu obrazložene odluke nadležnog višeg suda.

Za donošenje odluke iz stava 1. ovog člana nadležan je viši sud u sedištu apelacionog suda za područje apelacionog suda na čijem području se priprema ili je preduzeta radnja čije je otkrivanje, praćenje i onemogućavanje u nadležnosti VBA.

Predsednik Višeg suda određuje sudije ovlašćene za donošenje odluke iz stava 1. ovog člana.

Pisani predlog za primenu posebnog postupka i mere iz člana 12. stav 1. tačka 5) ovog zakona direktor VBA ili ovlašćeno službeno lice VBA koje on ovlasti podnosi nadležnom Višem sudu.

Sudija iz stava 2. ovog člana bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 sati, donosi odluku za primenu posebnog postupka i mere iz člana 12. stav 1. tačka 5) ovog zakona i dostavlja je VBA.

Predlog iz stava 4. ovog člana, odnosno odluka iz stava 1. ovog člana sadrži naziv posebnog postupka i mere iz člana 12. stav 1. tačka 5) ovog zakona, podatke o licu, grupi i organizaciji prema kojima će se primenjivati poseban postupak i mera, razloge zbog kojih se poseban postupak i mera sprovodi, kao i mesto i rok trajanja primene.

Nakon dobijanja odluke suda, direktor VBA ili ovlašćeno službeno lice VBA koje on ovlasti izdaje nalog za primenu posebnog postupka i mere.

Predlog, odluka i nalog za primenu posebnog postupka i mere predstavljaju tajnu. Službena i druga lica koja učestvuju u postupku odlučivanja i preduzimanja posebnog postupka i mere dužna su da čuvaju kao tajnu sve podatke koje su pri tome saznala. ”

Član 9.

Član 14. menja se i glasi:

„Član 14.

Posebni postupci i mere iz člana 12. tač. 6) do 8) ovog zakona preduzimaju se na osnovu pisane i obrazložene odluke Vrhovnog kasacionog suda.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda određuje sudije ovlašćene za donošenje odluke iz stava 1. ovog člana.

Pisani predlog za primenu posebnih postupaka i mera iz člana 12. tač. 6) do 8) ovog zakona direktor VBA podnosi Vrhovnom kasacionom sudu.

Sudija iz stava 2. ovog člana bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata, donosi odluku povodom predloga za primenu posebnih postupaka i mera i dostavlja je VBA.

Nakon dobijanja odluke suda o primeni posebnog postupka i mere, direktor VBA izdaje nalog za primenu posebnog postupka i mere.

Odluka iz stava 1, predlog iz stava 3. i nalog iz stava 5. ovog člana, sadrže naziv posebnog postupka i mere koje će se primenjivati, podatke o licu, grupi i organizaciji prema kojima će se primenjivati poseban postupak i mera, razloge zbog kojih se poseban postupak i mera sprovode, kao i mesto i rok trajanja primene.

Predlog, odluka i nalog za primenu posebnog postupka i mere iz stava 6. ovog člana predstavljaju tajnu. Službena i druga lica koja učestvuju u postupku odlučivanja i preduzimanja posebnog postupka i mere dužna su da čuvaju kao tajnu sve podatke koje su pri tome saznala.”

Član 10.

Član 15. menja se i glasi:

„Član 15.

Kada razlozi hitnosti to zahtevaju, a posebno u slučajevima unutrašnjeg i međunarodnog terorizma, direktor VBA može da naloži početak primene posebnog postupka i mere iz člana 12. tačka 5) ovog zakona uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog sudije iz člana 13a stav 2. ovog zakona i posebnih postupaka i mera iz člana 12. tač. 6) do 8) ovog zakona uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog sudije iz člana 14. stav 2. ovog zakona.

Sudija iz stava 1. ovog člana, na osnovu podnetog predloga za primenu posebnih postupaka i mera, donosi odluku o nastavku primene odgovarajućih mera, odnosno njihovoj obustavi u roku od 24 sata od početka njihove primene.

Ako nadležni sudija ne odobri primenu posebnih postupaka i mera u roku od 24 sata u skladu sa stavom 2. ovog člana, direktor VBA je dužan da odmah prekine njihovu primenu i naloži komisijsko uništavanje prikupljenih podataka, a zapisnik o tome dostavi nadležnom sudu iz člana 13 a stav 1. i člana 14. stav 1. ovog zakona.”

Član 11.

Član 17. menja se i glasi:

„Član 17.

Posebni postupci i mere tajnog prikupljanja podataka iz člana 12. tač. 1) do 4) ovog zakona primenjivaće se sve dok postoje razlozi za njihovu primenu.

Posebni postupci i mere tajnog prikupljanja podataka iz člana 12. tač. 5) do 8) ovog zakona, po odluci nadležnog sudije iz člana 13a stav 2. i člana 14. stav 2. ovog zakona, mogu se primenjivati šest meseci, a na osnovu novog predloga mogu se produžiti još jedanput, najduže na šest meseci.

O primeni posebnih postupaka i mera iz člana 12. tač. 5) do 8) ovog zakona, izrađuje se i dostavlja obaveštenje o okončanju primene mere nadležnom sudiji iz stava 2. ovog člana.”

Član 12.

Član 19. stav 2. brojevi: „5) do 9)” zamenjuju se brojevima: „4) do 8)”.

Član 13.

U članu 20. reč: „nalogom” zamenjuje se rečju: „odlukom”.

Član 14.

Član 31. menja se i glasi:

„Član 31.

VBA ustanovljava i vodi zbirke i registre ličnih i drugih podataka, kao i dokumenta o tim podacima.

VOA ustanovljava i vodi zbirke i registre podataka iz svoje nadležnosti.

Zbirke i registri podataka, kao i dokumenta iz st. 1. i 2. ovog člana predstavljaju tajne podatke, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Ako VBA ili VOA dođe u posed podataka i informacija iz nadležnosti drugih službi bezbednosti i policije, dužna je da im te podatke dostavi.

Ako podaci i informacije nisu iz nadležnosti organa iz stava 4. ovog člana, VBA ili VOA je dužna da ih neodložno uništi u roku od 30 dana, o čemu će komisija sačiniti zapisnik.”

Član 15.

U članu 30. stav 2, članu 35. stav 2, članu 58. stav 2. i članu 60. st. 1. i 2. reči: „zaštita tajnih podataka” u određenom padežu, zamenjuju se rečima: „tajnost podataka” u odgovarajućem padežu.

Član 16.

U članu 39. stav 1. posle reči: „Akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji VBA i VOA” dodaju se zapeta i reči: „kao i o načinu njihovog rada”.

U članu 39. stav 2. reči: „funkcionisanja predstavlja državnu tajnu”, zamenjuju se rečima: „rada označavaju se odgovarajućim stepenom tajnosti, u skladu sa propisima koji uređuju tajnost podataka.”

Član 17.

Član 56. menja se i glasi:

„Član 56.

Način izvršavanja poslova i zadataka iz člana 54. ovog zakona uređuje ministar odbrane.”

Član 18.

U članu 57. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Način vršenja unutrašnje kontrole VBA, odnosno VOA, kao i druga pitanja od značaja za njen rad uređuje ministar odbrane.”

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije kojima je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana.

II. Razlozi za donošenje zakona

Rad vojnih službi bezbednosti uređen je Zakonom o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07 i 72/12) i Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 55/12 – US).

Posle donošenja odluke Ustavnog suda broj IUz-1218/2010 kojom je utvrđeno da odredbe člana 13. stav 1, u vezi sa članom 12. stav 1. tačka 6) i člana 16. stav 2. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji nisu u saglasnosti sa Ustavom i prestaju da važe od 1. juna 2012. godine, isključena je mogućnost primene posebnog postupka i mere iz člana 12. stav 1. tačka 6. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji „tajni elektronski nadzor telekomunikacija i informacionih sistema radi prikupljanja podataka o telekomunikacionom saobraćaju i lokaciji korisnika, bez uvida u njihov sadržaj”, zbog čega je u znatnoj meri otežan i usporen preventivni rad VBA na bezbednosnoj i kontraobaveštajnoj zaštiti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, što je osnovni razlog za donošenje ovog zakona.

Primena navedenog posebnog postupka i mere i dalje je neophodna u operativnom radu VBA jer predstavlja jedan od značajnijih instrumenata bezbednosti u demokratskoj praksi koja je postala pravno neminovna u suprostavljanju terorizmu, organizovanom kriminalu i korupciji i zato je bilo neophodno da se hitno iznađu nova adekvatna zakonska rešenja za prevazilaženje nastalog problema.

Predložena rešenja zasnivaju se na mišljenju nosilaca najviših pravosudnih funkcija koja su izneta na zajedničkom sastanku sa predstavnicima Ministarstva odbrane, odnosno VBA, uporednim iskustvima i potrebi prakse.

Razlog za donošenje ovog zakona je i u postizanju optimalnog sklada i ravnoteže između interesa operativnosti i efikasnosti primene navedenog posebnog postupka i mere i zaštite ljudskih prava i sloboda koja je zagarantovana Ustavom Republike Srbije.

Razlog za donošenje ovog zakona je i potreba terminološkog usaglašavanja pojedinih njegovih odredbi sa odredbama zakona kojima su uređeni tajnost podataka i elektronske komunikacije.

Osim toga, razlog donošenja ovog zakona je sadržan i u potrebi propisivanja direktnih pravnih osnova za donošenje pojedinih podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji.

Ciljevi koji se ovim zakonom postižu su:

jačanje zaštite interesa nacionalne bezbednosti Republike Srbije od značaja za odbranu;

propisivanje funkcionalno optimalnih mehanizama i procedura implementacijom najviših standarda sudske zaštite ljudskih prava i sloboda građanina prilikom primene navedenog posebnog postupka i mere.

Razmatrane su mogućnosti da se nastali problem reši i bez donošenja ovog zakona i pri tome je zaključeno da je u pitanju materija koja mora da bude propisana zakonom i da to predstavalja najbolji način za rešavanje nastalog problema.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Uz član 1.

Predloženim rešenjem vrši se terminološko usklađivanje sa sadržinom poslova bezbednosne zaštite koje obavlja VBA, a koji su taksativno nabrojani u članu 6. stav 1. ovog zakona.

Uz član 2.

Predloženim rešenjima precizira se koje poslove obuhvata pojam „bezbednosne zaštite” i pojam „kontraobaveštajne zaštite”, vrši se usklađivanje sa odredbama Krivičnog zakonika, zakona koji reguliše oblast tajnosti podataka i drugih zakona i predlaže se ovlašćenje ministra odbrane za donošenje podzakonskog akta kojim se uređuje način obavljanja bezbednosnih provera, u skladu sa zakonom.

Uz član 3.

Odredbom člana 8a predlaže se standardno ovlašćenje službe bezbednosti za prikupljanje podataka od lica sa kojima je uspostavljena tajna saradnja.

Odredbama člana 8b predlaže se da, VBA i Vojske Srbije međusobno sarađuju i razmenjuju podatke.

Odredbama 8v predlaže se da VBA prikuplja obaveštenja, radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, od zaposlenih u Ministarstvu odbrane i pripadnika Vojske Srbije i ostvaruje uvid u dokumentaciju i podatke Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Uz član 4.

Svrha predloženog rešenja u stavu 1. ovog člana je da odredba člana 9. stav 1. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji propisuje samo dužnosti subjekata izvan sistema odbrane u vezi sa ostvarivanjem uvida u registre, zbirke podataka, elektronsku bazu podataka i drugu službenu dokumentaciju, kao i pristup drugim podacima od značaja za primenu ovlašćenja VBA, dok se materija koja se odnosi na Vojsku Srbije uređuje predloženim članom 8v ovog zakona.

Odredba stava 2. ovog člana je predložena radi usklađivanja sa odredbama zakona kojima se uređuje tajnost podataka, a dopunom u stavu 3. ovog člana obezbeđuje se da se interesovanje VBA za određene podatke radi obavljanja poslova iz njene nadležnosti posmatra i štiti kao tajni podatak.

Uz član 5.

Predloženim rešenjem precizira se da se podaci koji su prikupljeni primenom posebnih postupaka i mera ne mogu koristiti kao dokaz u krivičnom postupku, odnosno naglašen je njihov preventivni karakter.

Uz član 6.

Predloženim rešenjem smanjuje se broj posebnih postupaka i mera, njihovi nazivi se preciziraju imajući u vidu savremena uporedna rešenja i vrši se usaglašavanje sa pojmovima iz odredbi zakona kojima se uređuju elektronske komunikacije.

Uz član 7.

Predloženim rešenjem vrši se usaglašavanje sa Odlukom ustavnog suda, Broj Iuz-1218/2012 od 24. maja 2012. godine („Službeni glasnik RS”, broj 55/12).

Uz član 8.

Predloženo rešenje usaglašeno je sa Odlukom Ustavnog suda, Broj Iuz-1218/2012 od 24. maja 2012. godine („Službeni glasnik RS”, broj 55/12) tako da tajni elektronski nadzor telekomunikacija i informacionih sistema radi prikupljanja zadržanih podataka o telekomunikacionom saobraćaju, bez uvida u njihov sadržaj, može da se vrši samo na osnovu odluke suda. Rešenje sadrži način i postupak donošenja navedene odluke i njime se predlaže se da odluku za primenu navedenog posebnog postupka i mere donosi viši sud u sedištu apelacionog suda za područje apelacionog suda na čijem području se priprema ili je preduzeta radnja čije je otkrivanje, praćenje i onemogućavanje u nadležnosti VBA. Razlog za predlaganje navedenog rešenja je što se ovim posebnim postupkom i merom manje zadire u ljudska prava i slobode pa taj nivo kontrole zakonitosti njenog odobravanja predstavlja dovoljnu garanciju zaštite Ustavom zajemčenih ljudskih prava i sloboda građana. U pitanju je poseban postupak i mera koja se primenjuje u preventivnom operativnom radu i stoga je navedeno rešenje i celishodno

Uz član 9.

Predloženim rešenjem precizira se postupak primene posebnih postupaka i mera iz nadležnosti Vrhovnog kasacionog suda, a imajući u vidu član 7. ovog zakona.

Uz član 10.

Predloženim rešenjem precizira se postupak primene posebnih postupaka i mera iz nadležnosti višeg suda i Vrhovnog kasacionog suda u slučaju kada razlozi hitnosti to zahtevaju, a posebno u slučajevima unutrašnjeg i međunarodnog terorizma, a imajući u vidu čl. 7. i 9. ovog zakona.

Uz član 11.

Predloženim rešenjem vrši se usaglašavanje sa odredbama čl. 7. i 9. ovog zakona i propisuje obavezu VBA da izvesti o okončanju primene mere nadležnog sudiju koji je odobrio njenu primenu.

Uz član 12.

Predloženim rešenjem vrši se usaglašavanje sa predloženom odredbom člana 7. ovog zakona.

Uz član 13.

Predloženim rešenjem vrši se terminološko usaglašavanja sa odredbama ovog zakona po kojima sud donosi odluku, a ne nalog.

Uz član 14.

Predloženim rešenjem vrši se usaglašavanje sa odredbama zakona kojim se uređuje tajnost podataka i propisuje se dužnost VBA da ako dođe u posed podataka iz nadležnosti drugih službi bezbednosti i policije, da im podatke dostavi, odnosno da ih uništi ako nisu iz nadležnosti navedenih organa.

Uz član 15.

Predložene terminološke izmene u čl. 30, 35, 58. i 60. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji predstavljaju usaglašavanje ovih odredbi sa odredbama zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

Uz član 16.

Predloženim rešenjem u stavu 1. ovog člana, precizira se ovlašćenje ministra odbrane za uređivanje načina rada VBA i VOA.

Odredba stava 2. ovog člana je predložena radi usklađivanja sa odredbama zakona kojima se uređuje tajnost podataka.

Uz član 17.

Predloženim rešenjem vrši se usaglašavanje odredbe člana 56. sa odredbama člana 54. stav 1. i člana 57. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji.

Uz član 18.

Predloženim rešenjem predlaže se ovlašćenje ministra odbrane za donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje način vršenja unutrašnje kontrole VBA, odnosno VOA.

Uz član 19.

Predloženim rešenjem uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.

V. Razlog za donošenje zakona po hitnom postupku

Na osnovu člana 167. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), predlaže se Narodnoj skupštini donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se jer se njime uređuju pitanja koja su nastala posle donošenja navedene odluke Ustavnog suda, a nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po bezbednost Republike Srbije, odnosno štetne posledice po bezbednosnu i kontraobaveštajnu zaštitu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Za ovaj zakon nije potrebno pripremiti analizu efekata zakona, s obzirom na to da se ovim zakonom ne stvaraju dodatne obaveze za privredne i druge subjekte.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU

Član 5.

VBA je nadležna za bezbednosnu i kontraobaveštajnu zaštitu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u okviru koje obavlja opštebezbednosne BEZBEDNOSNE, kontraobaveštajne i ostale poslove i zadatke od značaja za odbranu Republike Srbije, u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Član 6.

U okviru opštebezbednosnih poslova, VBA u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije:

1) vrši procenu bezbednosnih rizika koji mogu ugroziti njihovo funkcionisanje;

2) planira, organizuje i kontroliše bezbednosnu zaštitu snaga, objekata i sredstava;

3) planira, organizuje i kontroliše mere bezbednosti u realizaciji zadataka, poslova i aktivnosti;

4) primenjuje i kontroliše primenu mera zaštite tajnosti podataka;

5) vrši bezbednosne provere;

6) izdaje bezbednosne sertifikate (dozvole i odobrenja);

7) vrši poslove iz oblasti industrijske bezbednosti;

8) vrši poslove bezbednosti informacionih sistema i računarskih mreža, sistema veza i kriptozaštite;

9) učestvuje u bezbednosnoj zaštiti drugih subjekata sistema odbrane;

10) obavlja druge opštebezbednosne poslove i zadatke.

U okviru kontraobaveštajnih poslova i zadataka, VBA:

1) otkriva, prati i onemogućava obaveštajno delovanje, subverzivne i druge aktivnosti stranih država, stranih organizacija, grupa ili lica usmerenih protiv Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

2) otkriva, prati i onemogućava unutrašnji i međunarodni terorizam, ekstremizam i druge oblike organizovanog nasilja usmerenih protiv Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

3) otkriva, istražuje i dokumentuje krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, krivična dela organizovanog kriminala, krivično delo pranje novca, kao i krivična dela korupcije (zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem, primanje mita i davanje mita) i ako nisu rezultat delovanja organizovane kriminalne grupe, unutar Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

4) otkriva, istražuje i dokumentuje krivična dela odavanje poslovne tajne od interesa za odbranu, neovlašćenog pristupa zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka, odavanje službene tajne i odavanje vojne tajne;

5) planira, organizuje i sprovodi kontraobaveštajnu zaštitu tajnih podataka Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

6) planira, organizuje i sprovodi kontraobaveštajnu zaštitu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

7) prikuplja, analizira, obrađuje i procenjuje kontraobaveštajne podatke iz svoje nadležnosti;

8) obavlja i druge kontraobaveštajne poslove i zadatke.

U OKVIRU BEZBEDNOSNE ZAŠTITE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE, POSLOVI KOJE VBA OBAVLJA SU:

BEZBEDNOSNA ZAŠTITA SNAGA, OBJEKATA, SREDSTAVA I AKTIVNOSTI;

BEZBEDNOSNA ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA;

PERSONALNA BEZBEDNOST (BEZBEDNOSNA PROVERA LICA I IZDAVANJE BEZBEDNOSNIH SERTIFIKATA ZA LICA KOJIMA JE PRISTUP TAJNIM PODACIMA POTREBAN RADI OBAVLJANJA FUNKCIJE ILI RADNIH DUŽNOSTI U VBA I VOA);

INDUSTRIJSKA BEZBEDNOST;

BEZBEDNOSNA ZAŠTITA INFORMACIONO-TELEKOMUNIKA-CIONIH SISTEMA;

BEZBEDNOSNA ZAŠTITA DRUGIH SUBJEKATA SISTEMA ODBRANE;

OSTALI POSLOVI I ZADACI BEZBEDNOSNE ZAŠTITE.

U OKVIRU KONTRAOBAVEŠTAJNE ZAŠTITE, VBA:

OTKRIVA, PRATI I ONEMOGUĆAVA OBAVEŠTAJNO DELOVANJE, SUBVERZIVNE I DRUGE AKTIVNOSTI STRANIH DRŽAVA, STRANIH ORGANIZACIJA, GRUPA ILI LICA USMERENIH PROTIV MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE;

OTKRIVA, PRATI I ONEMOGUĆAVA UNUTRAŠNJI I MEĐUNARODNI TERORIZAM, EKSTREMIZAM I DRUGE OBLIKE ORGANIZOVANOG NASILJA USMERENIH PROTIV MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE;

OTKRIVA, ISTRAŽUJE I PRIKUPLJA DOKAZE ZA KRIVIČNA DELA PROTIV USTAVNOG UREĐENJA I BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE, KRIVIČNA DELA PROTIV ČOVEČNOSTI I DRUGIH DOBARA ZAŠTIĆENIH MEĐUNARODNIM PRAVOM, KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA, KRIVIČNO DELO PRANJE NOVCA, KAO I KRIVIČNA DELA KORUPCIJE (ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA, TRGOVINA UTICAJEM, PRIMANJE MITA I DAVANJE MITA) I AKO NISU REZULTAT DELOVANJA ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE, UNUTAR MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE;

OTKRIVA, ISTRAŽUJE I PRIKUPLJA DOKAZE ZA KRIVIČNA DELA KOJIMA SE UGROŽAVAJU TAJNI PODACI I KRIVIČNA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI RAČUNARSKIH PODATAKA, PROPISANA KRIVIČNIM ZAKONIKOM, ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TAJNOST PODATAKA, KAO I DRUGIM ZAKONIMA KADA SU NAVEDENA KRIVIČNA DELA USMERENA PROTIV MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE;

PLANIRA, ORGANIZUJE I SPROVODI KONTRAOBAVEŠTAJNU ZAŠTITU LICA, OBJEKATA, AKTIVNOSTI I TAJNIH PODATAKA MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE;

PRIKUPLJA, ANALIZIRA, OBRAĐUJE I PROCENJUJE KONTRAOBAVEŠTAJNE PODATKE IZ SVOJE NADLEŽNOSTI;

7) OBAVLJA I DRUGE KONTRAOBAVEŠTAJNE POSLOVE I ZADATKE.

Ako su aktivnosti i dela iz stava 2. tač. 1), 2), 3) i 4) ovog člana usmerena prema Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije od lica koja nisu pripadnici Vojske Srbije i zaposleni u Ministarstvu odbrane, VBA svoje aktivnosti i mere na planu njihovog otkrivanja, praćenja i onemogućavanja, odnosno istraživanja i dokumentovanja preduzima uz obaveznu saradnju sa Bezbednosno-informativnom agencijom ili policijom, sa kojima zajedno utvrđuje način daljeg postupanja.

Pored poslova iz st.1. i 2. ovog člana, VBA:

1) planira, organizuje i sprovodi unutrašnju kontrolu rada pripadnika VBA;

2) planira školovanje i organizuje specijalističke kurseve i centre za obuku svojih pripadnika, vrši naučna istraživanja, formira arhive i objavljuje sopstvena izdanja;

3) sarađuje i razmenjuje podatke sa službama, organizacijama i institucijama koje se bave poslovima bezbednosti, kao i sa bezbednosnim službama drugih zemalja;

4) obrađuje, proverava, sređuje, procenjuje i štiti prikupljene podatke i informacije od neovlašćenog otkrivanja, davanja, menjanja, korišćenja, gubitka ili uništavanja;

5) obezbeđuje i štiti svoje snage, pripadnike i objekte od protivpravnih radnji i pretnji;

6) štiti opremu i sredstva koja koristi u radu od neovlašćenog pristupa;

7) obavlja bezbednosnu proveru kandidata za prijem u radni odnos u Ministarstvo odbrane i na službu u Vojsku Srbije, kao i drugih lica koja su od značaja za obavljanje poslova iz člana 5. ovog zakona u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i policijom;

8) planira opremanje i vrši nabavku stvari za svoje potrebe;

9) obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

NAČIN OBAVLJANJA BEZBEDNOSNE PROVERE IZ STAVA 4. TAČKA 7) OVOG ČLANA UREĐUJE MINISTAR ODBRANE, U SKLADU SA ZAKONOM.

ČLAN 8A

VBA MOŽE PRIKUPLJATI PODATKE OD LICA SA KOJIMA JE USPOSTAVLJENA TAJNA SARADNJA.

ČLAN 8B

VBA I VOJSKA SRBIJE MEĐUSOBNO SARAĐUJU I RAZMENJUJU PODATKE.

ČLAN 8V

VBA PRIKUPLJA OBAVEŠTENJA, RADI OBAVLJANJA POSLOVA IZ SVOJE NADLEŽNOSTI, OD ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU ODBRANE I PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I OSTVARUJE UVID U DOKUMENTACIJU I PODATKE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE.

Član 9.

Državni organi, organizacije i službe, organi autonomnih pokrajina, jedinice lokalne samouprave, organizacije koje vrše javna ovlašćenja, Vojska Srbije i pravna lica dužni su da ovlašćenim službenim licima VBA omoguće uvid u registre, zbirke podataka, elektronske baze podataka i drugu službenu dokumentaciju, KAO I PRISTUP DRUGIM PODACIMA OD ZNAČAJA ZA PRIMENU OVLAŠĆENJA VBA, osim službi bezbednosti i policije sa kojima se razmena podataka vrši u skladu sa zakonima kojima su uređene službe bezbednosti i policija.

Ako podaci iz registara i drugih zbirki podataka predstavljaju tajni podatak, subjekti iz stava 1. ovog člana, osim službi bezbednosti i policije, dužni su da omoguće VBA uvid u ove registre i zbirke podataka, na osnovu pisanog zahteva direktora VBA, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnih podataka.

AKO PODACI IZ REGISTARA I DRUGIH ZBIRKI PODATAKA PREDSTAVLJAJU TAJNI PODATAK, SUBJEKTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, OSIM SLUŽBI BEZBEDNOSTI I POLICIJE, DUŽNI SU DA OMOGUĆE VBA UVID U OVE REGISTRE I ZBIRKE PODATAKA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TAJNOST PODATAKA.

RUKOVODIOCI I ZAPOSLENI U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA, ORGANIMA AUTONOMNIH POKRAJINA, JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, ORGANIZACIJAMA KOJE VRŠE JAVNA OVLAŠĆENJA, PRAVNIM LICIMA I PRIPADNICI VOJSKE SRBIJE, DUŽNI SU DA KAO TAJNI PODATAK ČUVAJU SVA SAZNANJA O PREDMETU INTERESOVANJA VBA.

Nezavisno od odredaba iz st. 1. i 2. ovog člana, VBA ostvaruje saradnju i razmenjuje podatke sa Bezbednosno-informativnom agencijom i policijom u skladu sa odredbama zakona kojima su uređene službe bezbednosti i policija.

Član 11.

VBA je ovlašćena da prikuplja podatke primenom posebnih postupaka i mera kada se podaci ne mogu prikupiti na drugi način ili je njihovo prikupljanje u vezi sa nesrazmernim rizikom po život i zdravlje ljudi i imovinu, odnosno sa nesrazmernim troškovima.

VBA prikupljanje podataka primenom posebnih postupaka i mera vrši prevashodno u preventivne svrhe, odnosno sa ciljem da se preduprede pretnje koje su usmerene prema Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. PODACI KOJI SU PRIKUPLJENI PRIMENOM POSEBNIH POSTUPAKA I MERA U PREVENTIVNE SVRHE NE MOGU SE KORISTITI KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU.

U slučaju da postoji mogućnost izbora između više posebnih postupaka i mera, primeniće se mera kojom se manje zadire u Ustavom zajemčena ljudska prava i slobode.

Član 12.

Posebni postupci i mere tajnog prikupljanja podataka iz nadležnosti VBA (u daljem tekstu: posebni postupci i mere) su:

1) tajna saradnja sa fizičkim licima;

2) operativni prodor u organizacije, grupe i institucije;

3) tajno pribavljanje i otkup dokumenata i predmeta;

4) tajni uvid u evidencije ličnih i sa njima povezanih podataka, u skladu sa zakonom;

5) tajno praćenje i nadzor lica na otvorenom prostoru i javnim mestima uz korišćenje tehničkih sredstava;

6) tajni elektronski nadzor telekomunikacija i informacionih sistema radi prikupljanja podataka o telekomunikacionom saobraćaju i lokaciji korisnika, bez uvida u njihov sadržaj;

7) tajno snimanje i dokumentovanje razgovora na otvorenom i u zatvorenom prostoru uz korišćenje tehničkih sredstava;

8) tajni nadzor sadržine pisama i drugih sredstava komuniciranja, uključujući i tajni nadzor sadržaja telekomunikacija i informacionih sistema;.

9) tajni nadzor i snimanje unutrašnjosti objekata, zatvorenih prostora i predmeta.

POSEBNI POSTUPCI I MERE TAJNOG PRIKUPLJANJA PODATAKA IZ NADLEŽNOSTI VBA (U DALJEM TEKSTU: POSEBNI POSTUPCI I MERE) SU:

OPERATIVNI PRODOR U ORGANIZACIJE, GRUPE I INSTITUCIJE;

TAJNO PRIBAVLJANJE I OTKUP DOKUMENATA I PREDMETA;

TAJNI UVID U EVIDENCIJE PODATAKA, U SKLADU SA ZAKONOM;

TAJNO PRAĆENJE I NADZOR LICA NA OTVORENOM PROSTORU I JAVNIM MESTIMA UZ KORIŠĆENJE TEHNIČKIH SREDSTAVA;

TAJNI ELEKTRONSKI NADZOR TELEKOMUNIKACIJA I INFORMACIONIH SISTEMA RADI PRIKUPLJANJA ZADRŽANIH PODATAKA O TELEKOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU, BEZ UVIDA U NJIHOV SADRŽAJ;

TAJNO SNIMANJE I DOKUMENTOVANJE RAZGOVORA NA OTVORENOM I U ZATVORENOM PROSTORU UZ KORIŠĆENJE TEHNIČKIH SREDSTAVA;

TAJNI NADZOR SADRŽINE PISAMA I DRUGIH SREDSTAVA KOMUNICIRANJA, UKLJUČUJUĆI I TAJNI ELEKTRONSKI NADZOR SADRŽAJA TELEKOMUNIKACIJA I INFORMACIONIH SISTEMA;

8) TAJNI NADZOR I SNIMANJE UNUTRAŠNJOSTI OBJEKATA, ZATVORENIH PROSTORA I PREDMETA.

Primenu posebnih postupaka i mera iz stava 1. ovog člana uređuje ministar odbrane, na predlog direktora VBA, uz mišljenje Saveta za nacionalnu bezbednost.

Ako se mišljenje iz stava 2. ovog člana ne dostavi u roku od 30 dana od dana prijema podnetog zahteva, smatraće se da je mišljenje pozitivno.

Član 13.

O izdatim nalozima iz stava 1. ovog člana vodi se evidencija.

POSEBNI POSTUPCI I MERE IZ ČLANA 12. TAČ. 1) DO 4) OVOG ZAKONA PREDUZIMAJU SE NA OSNOVU NALOGA DIREKTORA VBA ILI OVLAŠĆENOG SLUŽBENOG LICA VBA KOJE ON OVLASTI.

O IZDATIM NALOZIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VODI SE EVIDENCIJA.

ČLAN 13A

POSEBAN POSTUPAK I MERA IZ ČLANA 12. STAV 1. TAČKA 5) OVOG ZAKONA PREDUZIMA SE NA OSNOVU OBRAZLOŽENE ODLUKE NADLEŽNOG VIŠEG SUDA.

ZA DONOŠENJE ODLUKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NADLEŽAN JE VIŠI SUD U SEDIŠTU APELACIONOG SUDA ZA PODRUČJE APELACIONOG SUDA NA ČIJEM PODRUČJU SE PRIPREMA ILI JE PREDUZETA RADNJA ČIJE JE OTKRIVANJE, PRAĆENJE I ONEMOGUĆAVANJE U NADLEŽNOSTI VBA.

PREDSEDNIK VIŠEG SUDA ODREĐUJE SUDIJE OVLAŠĆENE ZA DONOŠENJE ODLUKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

PISANI PREDLOG ZA PRIMENU POSEBNOG POSTUPKA I MERE IZ ČLANA 12. STAV 1. TAČKA 5) OVOG ZAKONA DIREKTOR VBA ILI OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE VBA KOJE ON OVLASTI PODNOSI NADLEŽNOM VIŠEM SUDU.

SUDIJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA BEZ ODLAGANJA, A NAJKASNIJE U ROKU OD 8 SATI, DONOSI ODLUKU ZA PRIMENU POSEBNOG POSTUPKA I MERE IZ ČLANA 12. STAV 1. TAČKA 5) OVOG ZAKONA I DOSTAVLJA JE VBA.

PREDLOG IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, ODNOSNO ODLUKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SADRŽI NAZIV POSEBNOG POSTUPKA I MERE IZ ČLANA 12. STAV 1. TAČKA 5) OVOG ZAKONA, PODATKE O LICU, GRUPI I ORGANIZACIJI PREMA KOJIMA ĆE SE PRIMENJIVATI POSEBAN POSTUPAK I MERA, RAZLOGE ZBOG KOJIH SE POSEBAN POSTUPAK I MERA SPROVODI, KAO I MESTO I ROK TRAJANJA PRIMENE.

NAKON DOBIJANJA ODLUKE SUDA, DIREKTOR VBA ILI OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE VBA KOJE ON OVLASTI IZDAJE NALOG ZA PRIMENU POSEBNOG POSTUPKA I MERE.

PREDLOG, ODLUKA I NALOG ZA PRIMENU POSEBNOG POSTUPKA I MERE PREDSTAVLJAJU TAJNU. SLUŽBENA I DRUGA LICA KOJA UČESTVUJU U POSTUPKU ODLUČIVANJA I PREDUZIMANJA POSEBNOG POSTUPKA I MERE DUŽNA SU DA ČUVAJU KAO TAJNU SVE PODATKE KOJE SU PRI TOME SAZNALA.

Član 14.

Posebni postupci i mere iz člana 12. tač. 7) do 9) ovog zakona preduzimaju se na osnovu pisanog i obrazloženog naloga Vrhovnog kasacionog suda.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda određuje sudije ovlašćene za izdavanje naloga iz stava 1. ovog člana.

Pisani predlog za primenu posebnih postupaka i mera iz člana 12. tač. 7) do 9) ovog zakona direktor VBA podnosi Vrhovnom kasacionom sudu.

Sudija iz stava 2. ovog člana bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata, donosi akt povodom predloga za primenu posebnih postupaka i mera i dostavlja ga VBA.

Ako nadležni sudija odbije da izda nalog za primenu posebnih postupaka i mera, o razlozima odbijanja bez odlaganja obavestiće VBA koja o tome obaveštava Biro za koordinaciju službi bezbednosti.

Predlog iz stava 3. ovog člana, odnosno nalog iz člana 13. stav 1. ovog zakona sadrži naziv posebnog postupka i mera koje će se primenjivati, podatke o licu, grupi i organizaciji prema kojima će se primenjivati poseban postupak i mere, razloge zbog kojih se poseban postupak i mere sprovode, kao i mesto i rok trajanja njihove primene.

Predlog i nalog za primenu posebnog postupka i mera predstavljaju tajnu. Službena i druga lica koja učestvuju u postupku odlučivanja i preduzimanja posebnog postupka i mera dužna su da čuvaju kao tajnu sve podatke koje su pri tome saznala.

Nakon dobijanja naloga suda, direktor VBA izdaje nalog za primenu posebnog postupka i mera.

POSEBNI POSTUPCI I MERE IZ ČLANA 12. TAČ. 6) DO 8) OVOG ZAKONA PREDUZIMAJU SE NA OSNOVU PISANE I OBRAZLOŽENE ODLUKE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA.

PREDSEDNIK VRHOVNOG KASACIONOG SUDA ODREĐUJE SUDIJE OVLAŠĆENE ZA DONOŠENJE ODLUKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

PISANI PREDLOG ZA PRIMENU POSEBNIH POSTUPAKA I MERA IZ ČLANA 12. TAČ. 6) DO 8) OVOG ZAKONA DIREKTOR VBA PODNOSI VRHOVNOM KASACIONOM SUDU.

SUDIJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA BEZ ODLAGANJA, A NAJKASNIJE U ROKU OD 24 SATA, DONOSI ODLUKU POVODOM PREDLOGA ZA PRIMENU POSEBNIH POSTUPAKA I MERA I DOSTAVLJA JE VBA.

NAKON DOBIJANJA ODLUKE SUDA O PRIMENI POSEBNOG POSTUPKA I MERE, DIREKTOR VBA IZDAJE NALOG ZA PRIMENU POSEBNOG POSTUPKA I MERE.

ODLUKA IZ STAVA 1, PREDLOG IZ STAVA 3. I NALOG IZ STAVA 5. OVOG ČLANA, SADRŽI NAZIV POSEBNOG POSTUPKA I MERE KOJI ĆE SE PRIMENJIVATI, PODATKE O LICU, GRUPI I ORGANIZACIJI PREMA KOJIMA ĆE SE PRIMENJIVATI POSEBAN POSTUPAK I MERA, RAZLOGE ZBOG KOJIH SE POSEBAN POSTUPAK I MERA SPROVODE, KAO I MESTO I ROK TRAJANJA PRIMENE.

PREDLOG, ODLUKA I NALOG ZA PRIMENU POSEBNOG POSTUPKA I MERE IZ STAVA 6. OVOG ČLANA, PREDSTAVLJAJU TAJNU. SLUŽBENA I DRUGA LICA KOJA UČESTVUJU U POSTUPKU ODLUČIVANJA I PREDUZIMANJA POSEBNOG POSTUPKA I MERE DUŽNA SU DA ČUVAJU KAO TAJNU SVE PODATKE KOJE SU PRI TOME SAZNALA.

Član 15.

Kada razlozi hitnosti to zahtevaju, a posebno u slučajevima unutrašnjeg i međunarodnog terorizma, direktor VBA može da naloži početak primene posebnih postupaka i mera iz člana 12. tač. 7) do 9) ovog zakona, uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog sudije iz člana 14. stav 2. ovog zakona.

Sudija iz stava 1. ovog člana, na osnovu podnetog predloga za primenu posebnih postupaka i mera, donosi akt o nastavku primene odgovarajućih mera, odnosno njihovoj obustavi u roku od 24 sata od početka njihove primene.

Ako nadležni sudija ne odobri primenu posebnih postupaka i mera u roku od 24 sata u skladu sa stavom 2. ovog člana, direktor VBA je dužan da odmah prekine njihovu primenu i naloži komisijsko uništavanje prikupljenih podataka, a zapisnik o tome dostavi nadležnom sudu iz člana 14. stav 1. ovog zakona.

KADA RAZLOZI HITNOSTI TO ZAHTEVAJU, A POSEBNO U SLUČAJEVIMA UNUTRAŠNJEG I MEĐUNARODNOG TERORIZMA, DIREKTOR VBA MOŽE DA NALOŽI POČETAK PRIMENE POSEBNOG POSTUPKA I MERE IZ ČLANA 12. TAČKA 5) OVOG ZAKONA UZ PRETHODNO PRIBAVLJENU SAGLASNOST NADLEŽNOG SUDIJE IZ ČLANA 13A STAV 2. OVOG ZAKONA I POSEBNIH POSTUPAKA I MERA IZ ČLANA 12. TAČ. 6) DO 8) OVOG ZAKONA UZ PRETHODNO PRIBAVLJENU SAGLASNOST NADLEŽNOG SUDIJE IZ ČLANA 14. STAV 2. OVOG ZAKONA.

SUDIJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NA OSNOVU PODNETOG PREDLOGA ZA PRIMENU POSEBNIH POSTUPAKA I MERA, DONOSI ODLUKU O NASTAVKU PRIMENE ODGOVARAJUĆIH MERA, ODNOSNO NJIHOVOJ OBUSTAVI U ROKU OD 24 SATA OD POČETKA NJIHOVE PRIMENE.

AKO NADLEŽNI SUDIJA NE ODOBRI PRIMENU POSEBNIH POSTUPAKA I MERA U ROKU OD 24 SATA U SKLADU SA STAVOM 2. OVOG ČLANA, DIREKTOR VBA JE DUŽAN DA ODMAH PREKINE NJIHOVU PRIMENU I NALOŽI KOMISIJSKO UNIŠTAVANJE PRIKUPLJENIH PODATAKA, A ZAPISNIK O TOME DOSTAVI NADLEŽNOM SUDU IZ ČLANA 13 A STAV 1. I ČLANA 14. STAV 1. OVOG ZAKONA.

Član 17.

Posebni postupci i mere tajnog prikupljanja podataka iz člana 12. tač. 1) do 6) ovog zakona mogu se primenjivati sve dok postoje razlozi za njihovu primenu.

Posebni postupci i mere tajnog prikupljanja podataka iz člana 12. tač. 7) do 9) ovog zakona, po nalogu nadležnog sudije iz člana 14. stav 2. ovog zakona, mogu se primenjivati šest meseci, a na osnovu novog predloga mogu se produžiti još jedanput, najduže na šest meseci.

POSEBNI POSTUPCI I MERE TAJNOG PRIKUPLJANJA PODATAKA IZ ČLANA 12. TAČ. 1) DO 4) OVOG ZAKONA PRIMENJIVAĆE SE SVE DOK POSTOJE RAZLOZI ZA NJIHOVU PRIMENU.

POSEBNI POSTUPCI I MERE TAJNOG PRIKUPLJANJA PODATAKA IZ ČLANA 12. TAČ. 5) DO 8) OVOG ZAKONA, PO ODLUCI NADLEŽNOG SUDIJE IZ ČLANA 13A STAV 2. I ČLANA 14. STAV 2. OVOG ZAKONA, MOGU SE PRIMENJIVATI ŠEST MESECI, A NA OSNOVU NOVOG PREDLOGA MOGU SE PRODUŽITI JOŠ JEDANPUT, NAJDUŽE NA ŠEST MESECI.

O PRIMENI POSEBNIH POSTUPAKA I MERA IZ ČLANA 12. TAČ. 5) DO 8) OVOG ZAKONA, IZRAĐUJE SE I DOSTAVLJA OBAVEŠTENJE O OKONČANJU PRIMENE MERE NADLEŽNOM SUDIJI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

Član 19.

VBA je ovlašćena da u obavljanju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti primenjuje posebne postupke i mere iz člana 12. i mere iz člana 18. stav 3. ovog zakona, prema zaposlenima u Ministarstvu odbrane i pripadnicima Vojske Srbije.

Kada VBA u vršenju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti oceni da bi posebne postupke i mere iz člana 12. tač. 5) do 9) 4) do 8) ovog zakona, kao i mere iz člana 18. stav 3. ovog zakona trebalo primeniti i prema drugim fizičkim licima, dužna je da o tome odmah obavesti Bezbednosno-informativnu agenciju ili policiju, sa kojom zajedno utvrđuje način daljeg postupanja.

Član 20.

Ovlašćeno službeno lice VBA ima pristup svim mestima radi instaliranja uređaja za primenu posebnih postupaka i mera iz člana 12. i mera iz člana 18. stav 3. ovog zakona, u skladu sa nalogom ODLUKOM nadležnog suda.

Član 30.

Podaci koji se odnose na metode rada i funkcionisanje VOA predstavljaju tajne podatke.

Stepen tajnosti podataka iz stava 1. ovog člana određuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnih podataka TAJNOST PODATAKA.

Član 31.

VBA ustanovljava i vodi zbirke i registre ličnih i drugih podataka, kao i dokumenta o tim podacima.

VOA ustanovljava i vodi zbirke i registre podataka iz svoje nadležnosti.

Zbirke i registri podataka, kao i dokumenta iz st. 1. i 2. ovog člana predstavljaju tajne podatke, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnih podataka.

Ako VBA ili VOA dođe u posed podataka i informacija iz nadležnosti drugih službi bezbednosti, dužna je da im te podatke dostavi.

Ako podaci i informacije nisu iz nadležnosti službi bezbednosti, VBA ili VOA je dužna da ih neodložno uništi u roku od 30 dana, o čemu će komisija sačiniti zapisnik.

VBA USTANOVLJAVA I VODI ZBIRKE I REGISTRE LIČNIH I DRUGIH PODATAKA, KAO I DOKUMENTA O TIM PODACIMA.

VOA USTANOVLJAVA I VODI ZBIRKE I REGISTRE PODATAKA IZ SVOJE NADLEŽNOSTI.

ZBIRKE I REGISTRI PODATAKA, KAO I DOKUMENTA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA PREDSTAVLJAJU TAJNE PODATKE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TAJNOST PODATAKA.

AKO VBA ILI VOA DOĐE U POSED PODATAKA I INFORMACIJA IZ NADLEŽNOSTI DRUGIH SLUŽBI BEZBEDNOSTI I POLICIJE, DUŽNA JE DA IM TE PODATKE DOSTAVI.

AKO PODACI I INFORMACIJE NISU IZ NADLEŽNOSTI ORGANA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, VBA ILI VOA JE DUŽNA DA IH NEODLOŽNO UNIŠTI U ROKU OD 30 DANA, O ČEMU ĆE KOMISIJA SAČINITI ZAPISNIK.

Član 35.

VBA i VOA su dužne da tačno, istinito i potpuno pruže obaveštenja o prikupljenim podacima o ličnosti i o podacima od javnog značaja, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti, oblast slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i odredbama ovog zakona.

Pravo na obaveštenje i uvid u podatke iz stava 1. ovog člana ograničava se u skladu sa propisima kojima se uređuju oblast slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, zaštita tajnih podataka TAJNOST PODATAKA, zaštita podataka o ličnosti i odredbama ovog zakona.

Pravo na obaveštenje i uvid u podatke iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na podatke o: ovlašćenim službenim licima VBA ili VOA koji su preduzimali mere; identitetu sadašnjih i bivših saradnika službe; pripadnicima službe sa prikrivenim identitetom; trećim licima kojima bi otkrivanje tih podataka moglo da šteti; metodama pribavljanja bezbednosnih i obaveštajnih podataka; akcijama koje su u toku; načinu primene posebnih postupaka i mera; kao i na podatke i informacije koje su pribavljene razmenom sa stranim službama i međunarodnim organizacijama i tajne podatke i informacije drugih državnih organa u posedu službe.

Član 39.

Akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji VBA i VOA, KAO I O NAČINU NJIHOVOG RADA, na predlog direktora VBA, odnosno direktora VOA, donosi ministar odbrane, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji VBA i VOA i način njihovog funkcionisanja predstavlja državnu tajnu RADA OZNAČAVAJU SE ODGOVARAJUĆIM STEPENOM TAJNOSTI, U SKLADU SA PROPISIMA KOJI UREĐUJU TAJNOST PODATAKA.

Akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji VBA i VOA i način njihovog funkcionisanja predstavlja državnu tajnu.

Član 56.

Način vršenja unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja od značaja za rad generalnog inspektora propisuje ministar odbrane.

NAČIN IZVRŠAVANJA POSLOVA I ZADATAKA IZ ČLANA 54. OVOG ZAKONA UREĐUJE MINISTAR ODBRANE.

Član 57.

Unutrašnja kontrola VBA, odnosno VOA vrši kontrolu zakonitosti rada i primene ovlašćenja njihovih pripadnika.

Rukovodilac unutrašnje kontrole je neposredno potčinjen direktoru VBA, odnosno VOA kome redovno podnosi izveštaje o radu i o eventualnim zloupotrebama i nepravilnostima u radu VBA ili VOA.

Rukovodilac unutrašnje kontrole je dužan da obavesti generalnog inspektora, a po potrebi i nadležni odbor Narodne skupštine, kada ima saznanja da direktor VBA, odnosno direktor VOA nije otklonio nezakonitost ili nepravilnost u radu koju je utvrdila unutrašnja kontrola.

Na zahtev unutrašnje kontrole, a po odluci direktora VBA, odnosno direktora VOA, pripadnik VBA, odnosno VOA je obavezan da se podvrgne bezbednosnoj proveri, proveri psihofizičke sposobnosti, proveri zdravstvenog stanja, poligrafskom testiranju i drugim proverama.

NAČIN VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE VBA, ODNOSNO VOA, KAO I DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA NJEN RAD UREĐUJE MINISTAR ODBRANE.

Član 58.

Sredstva za rad VBA i VOA se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Podaci o finansijskom i materijalnom poslovanju VBA i VOA predstavljaju tajne podatke, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnih podataka TAJNOST PODATAKA.

Član 60.

Pripadnik VBA, odnosno VOA, koji ima pristup podacima i dokumentima koji su zakonom i drugim propisima određeni kao tajni, dužan je da ih štiti i čuva za vreme i posle prestanka rada u VBA ili VOA, u skladu sa propisima iz oblasti odbrane i zaštite tajnih podataka TAJNOSTI PODATAKA..

Pripadnik VBA, odnosno VOA je dužan da i posle prestanka rada u VBA ili VOA štiti tajnost identiteta pripadnika VBA, odnosno VOA, lica sa kojima je uspostavljena tajna saradnja, kao i drugih izvora podataka, odnosno načina na koji je podatak prikupljen, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnih podataka TAJNOST PODATAKA.

IZJAVA

O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo odbrane

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji

Draft Law on Amendments and Supplements to the Law on Military Security Agency and Military Intelligence Agency

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

Odredbe Sporazuma: Naslov VII Pravosuđe, sloboda i bezbednost (čl. 84, 86 i 87)

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

1.1.7. Politika borbe protiv korupcije

1.1.8. Reforma odbrane

3.24.6. Borba protiv terorizma

3.31.5. Evropska bezbednosna i odbrambena politika (EBOP)

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

/

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Iako postoje određeni propisi Evropske unije koji na posredan način regulišu predmetnu materiju, ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ostavite komentar