Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA

O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA

Član 1.

U Zakonu o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS”, broj 83/14), u članu 62. stav 1. menja se i glasi:

„Od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine Javna medijska ustanova „Radio televizija Srbije” i Javna medijska ustanova „Radio televizija Vojvodine”, delimično se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, za obavljanje osnovne delatnosti.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima sadržan je u odredbi člana 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije, kojom je predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti javnog informisanja, kao i u odredbi člana 50. stav 2. Ustava Republike Srbije kojom je propisano da se televizijske i radio stanice osnivaju u skladu sa zakonom.

II. Razlozi za donošenje Zakona

Polazeći od značaja koji javni medijski servisi imaju u očuvanju i unapređenju demokratskih vrednosti društva, Strategijom razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine predviđeno je da se rad i položaj javnih medijskih servisa reguliše posebnim zakonom u skladu sa evropskim regulatornim okvirom.

Zakonom o javnim medijskim servisima, koji je stupio na snagu 13. avgusta 2014.godine, predviđeno je da Republika Srbija obezbeđuje stabilno i dovoljno finansiranje osnovne delatnosti javnog medijskog servisa. Takođe je predviđeno da se javni medijski servisi do 31. decembra 2015. godine finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a da se od 1. januara 2016. godine osnovna delatnost javnog medijskog servisa finansira se iz takse za javni medijski servis.

Da bi se neometano ostvarivala osnovna delatnost javnog medijskog servisa, upravni odbori dva javna medijska servisa doneli su odluku, u skladu sa Zakonom, da visina mesečne takse za obveznike plaćanja takse iznosi 500,00 dinara na mesečnom nivou.

U razgovorima sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda u Republici Srbiji, prilikom izrade Budžeta za 2016. godine, skrenuta je pažnja od strane MMF da smatraju da je platežna sposobnost građana Republike Srbije takva da se neće moći obezbediti zadovoljavajuća naplata takse za javni medijski servis i da bi visinu takse trebalo korigovati.

Polazeći od statističkih podataka o prosečnoj zaradi i visini penzija u Republici Srbiji, sa jedne strane, i potrebi obezbeđenja uslova za nesmetano obavljanja osnovne delatnosti javnih medijskih servis, sa druge strane, kao najcelishodnije nađeno je rešenje da se i u narednom periodu od godinu dana, tj. od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine javni medijski servisi delimično finansiraju iz Budžeta Republike Srbije a delimično iz takse za javne medijske servise. Srazmera će se tražiti između mogućnosti Budžeta i ekonomske snage obveznika plaćanja takse.

Na ovaj način obezbeđuje se odgovarajući stabilan sistem finansiranja javnih medijskih servisa i njihova nezavisnost, a građani se manje finansijski opterećuju.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i

pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona predviđeno je da se dva javna medijska servisa, Javna medijska ustanova „Radio televizija Srbije” i Javna medijska ustanova „Radio televizija Vojvodine” od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine delimično finansiraju iz Budžeta Republike Srbije za obavljanje osnovne delatnosti.

Iznos sredstava iz Budžeta utvrđuje se zakonom kojim se uređuje budžet za 2016. godine i opredeljuje se na poziciji ministarstva nadležnog za poslove informisanja.

Članom 2. uređeno je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, iz razloga što je potrebno već od 1. januara 2016. godine obezbediti stabilno i dovoljno finansiranje javnih medijskih servisa za obavljanje njihove osnovne delatnosti.

IV. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbediti u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sredstva za redovno finansiranje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa u iznosu od 4.000.000.000,00 dinara (četirimilijardedinara).

V. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

Predlaže se donošenje Zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima po hitnom postupku zbog potrebe otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

Imajući u vidu napred navedeno, smatramo da su se stekli uslovi da se Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima donese po hitnom postupku.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU

Član 62.

Do dana početka primene odredaba iz čl. 37-42. Ovog zakona, javna medijska ustanova „Radio televizija Srbije” i javna medijska ustanova „Radio televizija Vojvodine , finansiraju se iz budžeta Republike Srbije.

OD 1. JANUARA 2016. GODINE DO 31. DECEMBRA 2016. GODINE JAVNA MEDIJSKA USTANOVA „RADIO TELEVIZIJA SRBIJE” I JAVNA MEDIJSKA USTANOVA „RADIO TELEVIZIJA VOJVODINE”, DELIMIČNO SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE, ZA OBAVLJANJE OSNOVNE DELATNOSTI.

`IZJAVA O USKLAĐENOSTI

PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo kulture i informisanja

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima

Draft Law on Amendments to the Law on Public Service Broadcasting

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

Sporazum – Naslov V – Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kretanje kapitala, Poglavlje III – Pružanje usluga, članovi 59. i 60.

Sporazum – Naslov VI – Usklađivanje propisa, primena prava i pravila konkurencije, Konkurencija i ostale ekonomske odredbe – član 73.

Sporazum – Naslov VIII – Politike saradnje, Kulturna saradnja – član 103., Saradnja u audio-vizuelnoj oblasti – član 104. i Informacije i komunikacija – član 107.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Opšti rok.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Ispunjava u potpunosti.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Mesto u strukturi NPAA – Poglavlje 3. Sposobnost preuzimanja obaveza iz članstva u EU – potpoglavlje 3.10 Informaciono društvo i mediji – potpotpoglavlje 3.10.3 Audiovizualna politika

Šifra propisa iz NPAA baze : 2014-39

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Ugovor o osnivanju Evropske unije, Naslov I – Zajedničke odredbe, član 2. i 6. ( potpuno usklađen )

Povelja Evropske unije o osnovnim pravima, Naslov II – Slobode, član 11. ( potpuno usklađen )

Evropska Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Deo I – Prava i slobode, član 10. ( potpuno usklađen )

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Deo III Politike zajednice i unutrašnje mere Unije, Naslov IV – Slobodno kretanje ljudi, usluga i kapitala, Poglavlje 3. – Usluge, član 56.

( potpuno usklađen )

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Deo III Politike zajednice i unutrašnje mere Unije, Naslov VII – Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i približavanju zakona, Poglavlje 1. – Pravila o konkurenciji, Potpoglavlje 1. – Pravila koja se primenjuju na učesnike na tržištu, član 106. ( potpuno usklađen )

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Deo III Politike zajednice i unutrašnje mere Unije, Naslov VII – Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i približavanju zakona, Poglavlje 1. – Pravila o konkurenciji, Potpoglavlje 1. – Državna pomoć, član 107. ( potpuno usklađen )

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Deo III Politike zajednice i unutrašnje mere Unije, Naslov XIII – Kultura, član 167. ( potpuno usklađen )

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Deo III Politike zajednice i unutrašnje mere Unije, Naslov XVII – Industrija, član 173. ( potpuno usklađen )

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Direktiva 2010/13/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 10. marta 2010. godine o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) (Sl. list br. L 95, 15.4.2010)

Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) (OJ L 95, 15.4.2010),

CELEX

32010L0013

32010L0013R(01)

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

/

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

/

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Da.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Da.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Konsultacije su obavljene sa Ministarstvom finansija, MMF i sa dva javna medijska servisa.

Ostavite komentar