Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju javnih isprava o stečenom obrazovanju i o stručnim, akademskim i naučnim nazivima (.pdf na srpskom i makedonskom jeziku)

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU JAVNIH ISPRAVA O STEČENOM OBRAZOVANJU I O STRUČNIM, AKADEMSKIM I NAUČNIM NAZIVIMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju javnih isprava o stečenom obrazovanju i o stručnim, akademskim i naučnim nazivima koji je potpisan u Beogradu, 21. februara 2014. godine, u originalu na srpskom i makedonskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju javnih isprava o stečenom obrazovanju i o stručnim, akademskim i naučnim nazivima u originalu na srpskom i makedonskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Inicijativu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju javnih isprava o stečenom obrazovanju i o stručnim, akademskim i naučnim nazivima (u daljem tekstu: Sporazum) pokrenula je makedonska strana tokom 2010. godine.

Imajući u vidu obostrani interes za uređivanjem pitanja uzajamnog priznavanja javnih isprava o stečenom obrazovanju i o stručnim, akademskim i naučnim nazivima, dve strane su se saglasile da se sačini poseban sporazum kojim će se aktualizovati norme o uzajamnom priznavanju i ekvivalenciji javnih isprava o stečenom obrazovanju i o stručnim, akademskim i naučnim nazivima koji se izdaju u Republici Srbiji i Republici Makedoniji.

Sporazum se sastoji od osam članova. U preambuli se potvrđuje želja dve strane za razvijanjem bilateralnih odnosa u oblasti obrazovanja i nauke, saglasno Konvenciji o priznavanju kvalifikacija koje se odnose na visoko obrazovanje u regionu Evrope, potpisanoj u Lisabonu 11. aprila 1997. godine. U daljem tekstu (čl. 1-5) navedeni su konkretni oblici saradnje i načini na koje će se ona ostvarivati. Završne odredbe Sporazuma (čl. 6-8) odnose se na procedure u pogledu stupanja na snagu i važnosti ovog sporazuma.

III. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA

Realizacija aktivnosti predviđenih ovim sporazumom nema finansijske efekte na budžet Republike Srbije.

S P O R A Z U M

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE

O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU

JAVNIH ISPRAVA O STEČENOM OBRAZOVANJU I O STRUČNIM, AKADEMSKIM I NAUČNIM NAZIVIMA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Makedonije (u daljem tekstu: Strane),

– vođene željom za razvijanjem bilateralnih odnosa u oblasti obrazovanja i nauke;

– saglasno Konvenciji o priznavanju kvalifikacija koje se odnose na visoko obrazovanje u regionu Evrope, potpisanoj u Lisabonu 11. aprila 1997. godine,

dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Ovim sporazumom uređuje se postupak za uzajamno priznavanje javnih isprava o stečenom obrazovanju i o stručnim, akademskim i naučnim nazivima, stečenim u obrazovnim ustanovama i nadležnim organima, saglasno postojećim zakonima dveju Strana.

Član 2.

Priznavanje javnih isprava o stečenom obrazovanju i o stručnim, akademskim i naučnim nazivima vrši se u skladu sa unutrašnjim zakonodavstvom svake Strane.

Član 3.

Uverenja o savladanom programu obrazovanja tokom čitavog života koji realizuje visokoškolska ustanova u okviru svoje delatnosti van okvira studijskih programa za koje je dobila dozvolu za rad, priznaju se na teritoriji svake od ugovornih strana, ali nisu osnov za priznavanje stečenog visokog obrazovanja i odgovarajućeg stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva.

Član 4.

Za sprovođenje ovog sporazuma Strane uzajamno dostavljaju informacije o kriterijumima i procedurama za priznavanje javnih isprava o stečenom obrazovanju i o stručnim, akademskim i naučnim nazivima i blagovremeno se informišu o promenama u svojim obrazovnim sistemima i sticanju naučnih naziva.

Član 5.

Uzajamno priznavanje javnih isprava o stečenom obrazovanju i o stručnim, akademskim i naučnim nazivima, koji su predmet ovog sporazuma, svaka Strana vrši prema utvrđenom postupku, u roku ne dužem od 3 meseca od datuma podnošenja prijave.

Član 6.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg pisanog obaveštenja, diplomatskim putem, kojim se Strane međusobno obaveštavaju o okončanju unutrašnje zakonske procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Član 7.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.

Svaka Strana može pismeno, diplomatskim putem, obavestiti drugu Stranu o svojoj nameri da ga prekine. U tom slučaju, Sporazum prekida svoje dejstvo po isteku jedne godine od datuma dobijanja pismenog obaveštenja o prekidanju od druge Strane.

Član 8.

U slučaju prekida važenja Sporazuma, njegove odredbe ostaće da važe za državljane Republike Srbije i državljanje Republike Makedonije koji su započeli svoje obrazovanje pre njegovog prekida od jedne od Strana.

Sačinjeno u ____________, dana _________ 2013.godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom i makedonskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju jednaku važnost.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE MAKEDONIJE

Ostavite komentar