Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Akcionom programu za celoživotno učenje (2007-2013) (na engleskom .pdf)

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I REPUBLIKE SRBIJE O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U AKCIONOM PROGRAMU ZA CELOŽIVOTNO UČENJE (2007-2013)

Član 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumevanju između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Akcionom programu za celoživotno učenje (2007-2013) potpisan u Briselu 21. decembra 2011. godine.

Član 2.

Tekst Memoranduma o razumevanju između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Akcionom programu za celoživotno učenje (2007-2013) u originalu na engleskom i prevodu na srpski jezik, glasi:

MEMORANDUM O RAZUMEVANJU

između Evropske unije i Republike Srbije

o učešću Republike Srbije u akcionom programu za celoživotno učenje

(2007-2013)

EVROPSKA KOMISIJA, u daljem tekstu „Komisija“ u ime Evropske unije,

s jedne strane, i

REPUBLIKA SRBIJA, u daljem tekstu „Srbija“,

s druge strane,

S obzirom da:

Okvirni sporazum od 22. novembra 2004. između Evropske zajednice i Srbije i Crne Gore utvrđuje opšte principe učešća Srbije i Crne Gore u programima Zajednice, prepuštajući Komisiji i nadležnim organima Srbije i Crne Gore da utvrde posebne rokove i uslove, uključujući finansijski doprinos, u odnosu na takvo učešće u svakom pojedinom programu.

Je akcioni program za učenje tokom čitavog života ustanovljen Odlukom br. 1720/2006/ES Evropskog parlamenta i Saveta od 15. novembra 2006.

Učešće u aktivnostima navedenim u t. A.1 Aneksa uz Odluku br. 1720/2006/ES podleže ispunjenosti kriterijuma pomenutih u članu 6.2 koji se odnosi na kapacitete za upravljanje Nacionalne Agencije i nadzor nacionalnih organa,

SLOŽILE SU SE U SLEDEĆEM:

Član 1

Srbija će učestvovati u akcionom programu za celoživotno učenje (u daljem tekstu „Program celoživotnog učenja“), u skladu sa uslovima utvrđenim Okvirnim sporazumom od 22. novembra 2004. između Evropske zajednice i Srbije i Crne Gore o opštim principima učešća Srbije i Crne Gore u programima Zajednice, i u rokovima i uslovima utvrđenih aneksima I, II i III ovog Memoranduma o razumevanju.

Član 2

Ovaj Memorandum o razumevanju će se primenjivati tokom trajanja Programa celoživotnog učenja. Ukoliko, pak, Evropska unija odluči da produži trajanje programa bez bitnih promena u samom programu, važenje ovog Memoranduma će biti saglasno i automatski produženo takođe, ukoliko ga neka od strana ne otkaže u roku od mesec dana od dana donošenja odluke o produženju.

Aneksi I, II i III čine sastavni deo ovog Memoranduma o razumevanju.

Ovaj Memorandum o razumevanju može biti dopunjen u pismenoj formi samo saglasnom voljom obeju strana.

Ovaj Memorandum o razumevanju će stupiti na snagu na dan kada Srbija pismenim putem službeno obavesti Komisiju diplomatskim kanalima da su ispunjeni uslovi u pogledu unutrašnjih pravnih zahteva za njegovo stupanje na snagu. Do stupanja na snagu, ovaj Memorandum će se privremeno primenjivati, počev sa budžetskom 2012.

U slučaju da Srbija obavesti Komisiju da neće ratifikovati potpisani Memorandum o razumevanju, privremena primena će se okončati počev od sledeće budžetske godine od notifikacije. Notifikacija o okončanju privremene primene neće uticati na obaveze strana koje se odnose na projekte i aktivnosti finansirane iz opšteg budžeta Evropske unije u godini notifikacije, niti na plaćanje doprinosa Srbije u godini notifikacije.

U Briselu U Briselu dana Dana Za Republiku Srbiju, Za Komisiju U ime Evropske unije, Roksanda NinčićAmbasador, Šef Misije Srbije pri Evropskoj uniji Jan TruszczynskiGeneralni direktor za obrazovanje i kulturu

ANEKS I

Uslovi za učešće Srbije u Programu celoživotnog učenja

Srbija će učestvovati u svim programskim akcijama navedenim u Tački A.2 Aneksa Odluke br. 1720/2006/EC od 15. novembra 2006. Evropskog Parlamenta i Saveta kojom se utvrđuje Program celoživotnog učenja, izuzev Tvining-a.

Srbija će učestvovovati uz saglasnost, osim ako nije drugačije predviđeno u ovom Memorandumu o razumevanju, sa ciljevima, kriterijumima, procedurama i vremenskim rokovima kako je definisano u Odluci br. 1720/2006/EC od 15. novembra 2006. Evropskog Parlamenta i Saveta kojom se utvrđuje Program celoživotnog učenja.

Da bi učestvovala u ovom programu, Srbija će svake godine plaćati doprinos opštem budžetu Evropske unije u skladu sa modalitetima koji su opisani u Aneksu II.

Ukoliko je neophodno, da bi se uzeli u obzir programski razvoji, ili evolucija apsorpcionih kapaciteta Srbije, ovaj doprinos se može prilagoditi u pisanoj formi uz zajedničku saglasnost Strana, kako bi se izbegao budžetski debalans u implementaciji ovog programa.

Uslovi za podnošenje, ocenjivanje i selekciju prijava koji se tiču institucija, organizacija i pojedinaca u Srbiji koji ispunjavaju uslove biće isti kao i oni koji se primenjuju na institucije, organizacije i pojedince Evropske unije koji ispunjavaju uslove.

Kako bi se obezbedila dimenzija programa Evropske unije, a da bi se ispunili uslovi za dobijanje finansijske podrške Evropske Unije, projekti i aktivnosti će morati da uključe najmanje jednog partnera iz zemalja članica Evropske unije.

Zemlje članice Evropske unije i Srbija će uložiti sav napor, u okviru postojećih odredbi, da omoguće slobodno kretanje i boravak učenika/studenata, nastavnika, stažista, trenera, univerzitetskih administratora, mladih ljudi i drugih lica koji ispunjavaju uslove da se kreću između Srbije i zemalja članica Evropske unije radi učestvovanja u aktivnostima pokrivenih ovim Memorandumom o razumevanju.

Ne dovodeći u pitanje odgovornosti Komisije i Suda revizora Evropske unije u vezi sa monitoringom i evaluacijom programa, učešće Srbije u programu će biti neprestano nadgledano na osnovu partnerstva koje uključuje Komisiju i Srbiju. Srbija će dostaviti Komisji relevantne izveštaje i uzeti učešće u drugim specifičnim aktivnostima koje je Evropska unija obezbedila u tom kontekstu.

Pravila koja se tiču finansijske kontrole, naplate novčanih potraživanja i drugih mera za borbu protiv prevara su navedena u Aneksu III.

Jezik koji će se koristiti u svim kontaktima sa Komisijom, što se tiče procesa prijava, ugovora, izveštaja koje treba dostaviti i drugih administrativnih aranžmana za program, biće bilo koji od zvaničnih jazika Evropske unije.

Evropska unija i Srbija mogu prekinuti aktivnosti predviđene ovim Memorandumom o razumevanju u bilo koje vreme nakon dvanaest meseci putem obaveštenja u pisanoj formi. Projekti i aktivnosti koji su u toku u vreme prekida nastaviće se do svog završetka pod uslovima navedenim u ovom Memorandumu o razumevanju, kao i ugovorni aranžmani koji se primnjuju na ove projekte i aktivnosti i odredbe Aneksa III.

ANEKS II

Finansijski doprinos Srbije Programu celoživotnog učenja

Godišnji finansijski doprinos koji Srbija treba da uplati u budžet Evropske unije kako bi učestvovala u Programu celoživotnog učenja iznosiće 370 000 evra.

Srbija može finansirati gore pomenuti doprinos delom iz svog državnog budžeta, a delom iz svojih predpristupnih sredstava, u skladu sa godišnjim programskim procedurtama u okviru Uredbe Saveta (EC) 1085/2006 od 17. Jula 2006. Tražena predpristupna sredstva će biti transferisana Srbiji svake godine u skladu sa Sporazumom o finansiranju, kao nadoknada za deo godišnjeg finansijskog doprinosa koji se stvarno plaća kao odgovor na godišnje pozive za uplatu sredstava iz Komisije.

Finansijki propisi koji se primenjuju na opšti budžet Evropske unije će se primenjivati, posebno na upravljanje doprinosima Srbije.

Putni troškovi i troškovi života koje naprave predstavnici i stručnjaci Srbije radi učešća u svojstvu posmatrača u radu odbora iz Člana 10 Odluke Evropskog parlamenta i Saveta kojom se utvrđuje akcioni program na polju celoživotnog učenja ili učešće na drugim sastancima u vezi sa implementacijom programa biće nadoknađeni od strane Komisije po istoj osnovi i u skladu sa procedurama koje su trenutno na snazi za predstavnike i stručnjake zemalja članica Evropske unije.

Na početku svake godine, Komisija će poslati Srbiji poziv za uplatu sredstava koja odgovaraju njenom doprinosu programu u okviru ovog Memoranduma o razumevanju.

Doprinos će biti iskazan u evrima i uplaćen na evro bankovni račun Komisije.

Srbija će platiti svoj doprinos do 1. aprila pod uslovom da Komisija pošalje poziv za uplatu sredstava pre 1. marta, ili najkasnije mesec dana nakon što je poziv za uplatu sredtava poslat.

Bilo koje kašnjenje u plaćanju doprinosa će dovesti do plaćanja kamate od strane Srbije na neizmiren iznos od datuma dospeća. Kamatna stopa odgovara stopi koju primenjuje Evropska centralna banka za svoje osnovne operacije refinansiranja, objavljena u seiji C Službenog lista Evropske unije, na snazi prvog kalendarskog dana u mesecu u kome pada datum dospeća, povećana za 3,5 procentnih poena.

ANEKS III

Finansijska kontrola, naplata novčanih potraživanja i druge mere protiv prevara

KONTROLE I MERE PROTIV PREVARA OD STRANE EVROPSKE UNIJE

U skladu sa finansijskim propisima koji se primenjuju na opšti budžet Evropske unije i u skladu sa drugim pravilima iz ovog Memoranduma o razumevanju, ugovori zaključeni sa korisnicima programa utvrđenih u Srbiji obezbediće finansijske ili druge revizije koje treba da izvrše agenti Komisije ili bilo koja druga lica ovlašćena od strane Komisije u bilo koje vreme u prostorijama korisnika i njihovih podugovarača.

Agenti Komsije i druga lica ovlašćena od strane Komisije će imati odgovarajući pristup lokalitetima, radovima i dokumentima i svim traženim informacijama kako bi se izvršile takve revizije, uključujući i u elektronskoj formi. Ovo pravo na pristup će eksplicitno biti navedeno u ugovorima zaključenim za implementaciju instrumenata iz ovog Memoranduma. Evropski sud revizora će imati ista prava kao i Komisija.

U okviru ovog Memoranduma, Komisija/OLAF (Evropski biro za borbu protiv prevara) će biti ovlašćeni za sprovođenje provera i inspekcija na licu mesta na teritoriji Srbije, u skladu sa proceduralnim odredbama Uredbe Saveta (Euratom, EC) br. 2185/96 od 11. Novembra 1996.

Ove provere i inspekcije biće pripremljene i sprovodene u bliskoj saradnji sa nadležnim organima koje odredi Srbija, koji će biti blagovremeno obavešteni o predmetu, svrsi i zakonskoj osnovi provera i inspekcija, tako da mogu da obezbede potrebnu pomoć.

Ako vlasti Srbije to žele, provere i inspekcije na licu mesta mogu da vrše zajedno sa njima.

Tamo gde učesnici u programima pruže otpor proveri ili inspekciji na licu mesta, vlasti Srbije, postupajući u skladu sa nacionalnim propisima, pružiće inspektorima Komisije / OLAF pomoć koja im je potrebna da im se omogući da obavljaju svoju dužnost u vršenju provere ili inspekcije na licu mesta.

Komisija/OLAF će izvestiti što je pre moguće vlasti Srbija o činjenicama ili sumnjama u postojanje nepravilnosti do kojih su došli u toku provere ili inspekcije na licu mesta. U svakom slučaju Komisija/OLAF je dužna da obavesti gore pomenuto telo o rezultatima takvih provera i inspekcija.

INFORMACIJE I KONSULTACIJE

Radi ispravne implementacije ovog Aneksa, nadležne vlasti Srbije i Evropske unije će redovno razmenjivati informacije i, na zahtev jedne od Strana, obavljaće konsultacije.

Nadležne vlasti Srbije će obavestiti Komisiju bez odlaganja o bilo kojim činjenicama ili sumnjama do kojih su došli u vezi sa nepravilnostima u vezi za zaključivanjem i implementacijom ugovora zaključenih u primeni instrumenata navedenih u ovom Memorandumu.

ADMINISTRATIVNE MERE I KAZNE

Ne dovodeći u pitanje primenu krivičnog prava Srbije, administrativne mere i kazne mogu biti izrečene od strane Komisije u skladu sa finansijskim propisima koji se primenjuju na opšti budžet Evropske unije.

NAPLATA NOVČANIH POTRAŽIVANJA

Odluke koje donosi Komisija u okviru ovog Memoranduma kojima se određuju novčane obaveze za lica, a ne države biće obavezujuće u Srbiji. Na izvršenje će se primenjivati odredbe zakona o parničnom postupku koje je na snazi u Srbiji. Redosled izvršenja prilaže se uz odluku, bez drugih formalnosti osim provere verodostojnosti odluke, od strane nacionalnog organa koji vlada Srbija bude odredila za tu svrhu i o tome obavestila Komisiju. Kada se ove formalnosti budu obavile na zahtev Komisije, može se nastaviti sa izvršenjem u skladu sa nacionalnim propisima, iznošenjem predmeta direktno pred nadležni organ. Zakonitost odluke Komisije će biti predmet kontrole od strane Suda pravde Evropske unije.

Presuda koju donese Sud pravde Evropske unije u skladu sa arbitražnom klauzulom u ugovoru u okviru ovog Memoranduma će biti izvršna pod istim uslovima.

DIREKTNA KOMUNIKACIJA

Komisija će direktno komunicirati sa učesnicima u programu ustanovljenih u Srbiji i sa njihovim podizvođačima. Oni mogu direktno Komisiji dostaviti sve relevantne informacije i dokumentaciju koja se od njih traži na osnovu instrumenata iz ovog Memoranduma i ugovora zaključenih za njihovu implementaciju.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

I.             PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Pravni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u odredbi člana 97. tačka 1) Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, i odredbi člana 99. stav 1. tačka 4), prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja, kao i odredbama Okvirnog sporazuma između Evropske zajednice i Srbije i Crne Gore o opštim principima učešća Srbije i Crne Gore u programima Zajednice, sa Aneksom, koji je Skupština Srbije i Crne Gore ratifikovala je 29. juna 2005. godine („Službeni list SCG“ – Međunarodni ugovori, br. 6/2005) i koji je stupio na snagu 27. jula 2005. godine.

Saglasno odredbama Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 16/11), Ministarstvo prosvete i nauke je ovlašćeno da, u oblasti prosvete, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na istraživanje, planiranje i razvoj predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda i dopunskog obrazovanja dece domaćih državljana u inostranstvu; unapređenje društvene brige o obdarenim učenicima i studentima; unapređenje društvene brige o učenicima i studentima sa posebnim potrebama, stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći kao i poslove državne uprave koji se odnose na zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora.

Zaključkom Vlade 05 Broj 018-8868/2011 od 08. decembra 2011. godine Vlada Republike Srbije prihvatila je Memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u akcionom programu za celoživotno učenje (2007-2013) i ovlastila Roksandu Ninčić, ambasadora Republike Srbije u Evropskoj uniji da ga potpiše. Sporazum je potpisan 21. decembra 2011. godine u Briselu.

Evropska komisija je odobrila učešće zemljama Zapadnog Balkana u onim akcijama Programa celoživotnog učenja koje ne zahtevaju postojanje samostalne agencije, odnosno ravnopravno učešće sa zemljama članicama na konkursima kojima rukovodi Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelna sredstva i kulturu (EACEA – multilateralni projekti, multilateralno umrežavanje i prateće mere).

Zakonom se potvrđuje Memorandum od izuzetnog značaja za učesnike obrazovnog procesa na svim nivoima u Republici Srbiji, jer omogućava uključivanje u savremene tokove, sticanje sopstvenih iskustava ali i uvid u iskustva drugih i pre no što Srbija postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, te na taj način doprinesu procesu evropskih integracija.

Memorandum omogućava ravnopravno učešće Republike Srbije sa zemljama članicama i to već od 2012. godine, kao dobru pripremu za punopravno članstvo.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA ZAKONA

Članom 1. Zakona predviđa se ratifikacija Memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u Akcionom programu za celoživotno učenje (2007-2013) potpisan u Briselu 21. decembra 2011. godine.

U članu 2. Zakona dat je tekst Memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u Akcionom programu za celoživotno učenje (2007-2013), na engleskom i na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona predviđeno je stupanje na snagu ovog sporazuma, i to tako da Sporazum stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – međunarodni ugovori”.

IV.          FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Sredstva za sprovođenje ovog Zaključka, za 2012 godinu, u iznosu od 370.000 evra u dinarskoj protivvrednosti biće obezbeđena preraspodelom sredstava opredeljenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu za finansiranje Ministarstva prosvete i nauke, a u narednim godinama sredstva potrebna za realizaciju Zaključka moraju biti planirana u okviru limita Ministarstva prosvete i nauke, utvrđenog Izveštajem o fiskalnoj strategiji za naredne godine. Povraćaj dela ovih sredstava planiran je iz za to opredeljenih IPA fondova.

Ovaj sporazum omogućava da u okviru evropskih integracija obrazovanje postane deo jedinstvenog evropskog obrazovnog prostora.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Budući da je Republika Srbija potpisivanjem Memoranduma o razumevanju preuzela međunarodne obaveze čije izvršavanje neophodno da počne u najkraćem roku, ovaj zakon se donosi po hitnom postupku.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SAPROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa:

Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo prosvete i nauke

2. Naziv propisa: PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I REPUBLIKE SRBIJE O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U AKCIONOM PROGRAMU ZA CELOŽIVOTNO UČENJA (Draft Law on Ratification of the Memorandum of Understanding between the European Union and the Republic of Serbia on the Participation of the Republic of Serbia in the Action Programme in the Field of lifelong learning (2007-2013)

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa:

Sporazum, Naslov VIII Politike saradnje, Član 102. Obrazovanje i stručno osposobljavanje

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma: Opšti rok utvrđen je članom 72. Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Potpuno

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju:

4. Usklađenost propisa sapropisima Evropske unije

a) Navođenjeprimarnihizvoraprava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o funkcionisanju EU, NaslovXIIObrazovanje, Stručno osposobljavanje, omladina i sport – potpuno usklađen u delu koji se odnosi na sistem obrazovanja i vaspitanja.

b) Navođenjesekundarnihizvoraprava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozizadelimičnuusklađenost,odnosnoneusklađenost:

d) Rok u kojemjepredviđenopostizanjepotpuneusklađenostipropisa sa propisima Evropske unije: –

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Nema.

6. Da li suprethodnonavedeniizvoriprava EU prevedeninasrpskijezik?

7. Da li jepropisprevedennanekislužbenijezik EU?

Ne.

8. Učešćekonsultanata u izradipropisai njihovomišljenje o usklađenosti:

Ne.

Ostavite komentar