Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA

Član 1.

U Zakonu o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 19/04, 84/04 i 79/05–dr. zakon), u članu 2. dodaju se nove tač. 1) i 2) koje glase:

„1) Ministarstvo spoljnih poslova;

2) Ministarstvo odbrane;”.

Dosadašnje tač. 1)–17) postaju tač. 3)–19).

Član 2.

Posle člana 2. dodaju se čl. 2a i 2b koji glase:

„Član 2a

Ministarstvo spoljnih poslova obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: spoljnu politiku i održavanje odnosa Republike Srbije s drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama; praćenje međunarodnih odnosa i bilateralne saradnje s drugim državama i njihov razvoj; učestvovanje u zaključivanju, ratifikovanju i primeni međunarodnih ugovora, prema zakonu kojim se uređuje zaključivanje međunarodnih ugovora i prema delokrugu ministarstava koji je određen ovim zakonom; zaštitu prava i interesa Republike Srbije i njenih državljana i pravnih lica u inostranstvu; obaveštavanje strane javnosti o politici Republike Srbije; informisanje iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije u inostranstvu o politici Republike Srbije; praćenje delatnosti stranih sredstava javnog informisanja koja se odnosi na Republiku Srbiju; pripremu učešća predstavnika Republike Srbije na međunarodnim konferencijama ili pregovorima za zaključivanje međunarodnih ugovora; poslove vezane za akreditovane zvanične predstavnike država i međunarodnih organizacija; prikupljanje, čuvanje i objavljivanje dokumentacije o spoljnoj politici Republike Srbije, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuju inostrani poslovi i drugim zakonima.

Član 2b

Ministarstvo odbrane obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: politiku odbrane i strategijsko planiranje (Strategijski pregled odbrane, Strategija odbrane, planovi i programi razvoja sistema odbrane i Vojna doktrina); međunarodnu saradnju u oblasti odbrane i vojne saradnje; planiranje i pripremanje mobilizacije građana, državnih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i Vojske Srbije za izvršavanje zadataka u vanrednom stanju, stanju neposredne ratne opasnosti i ratnom stanju; izradu akata i planskih dokumenata kojima se planiraju mere i radnje za rad građana, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica i za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u vanrednom stanju, stanju neposredne ratne opasnosti i ratnom stanju; vojnu obavezu, radnu obavezu i materijalnu obavezu; službu osmatranja i obaveštavanja; organizovanje veza i kripto zaštite za potrebe državnih organa i Vojske Srbije; usklađivanje organizacije veza i informativnih i telekomunikacionih sistema u Republici Srbiji za potrebe odbrane; uređivanje i pripremanje teritorije Republike Srbije za potrebe odbrane; istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme; opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane; bezbednost značajnu za odbranu; vojno školstvo; naučnoistraživački rad značajan za odbranu; statusna i druga pitanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije; predlaganje Vladi da Vlada utvrdi predlog za unapređenje oficira u čin general majora i viši čin i predlog uputi predsedniku Republike na odlučivanje; predlaganje Vladi da Vlada utvrdi predlog za postavljenje oficira na dužnost formacijskog mesta čina general majora i višeg čina, odnosno za razrešenje oficira s dužnosti na tim formacijskim mestima i predlog uputi predsedniku Republike na odlučivanje; socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje odbrana i drugim zakonima.

Inspektorat odbrane, kao organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane, obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na: usklađivanje priprema za odbranu; sprovođenje odluka i akata predsednika Republike i Vlade; ostvarivanje i usklađivanje organizacije veza, kao i druge poslove određene zakonom.

Vojna služba bezbednosti i Vojno-obaveštajna služba, kao organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane, obavljaju poslove bezbednosti značajne za odbranu koji su određeni zakonom kojim se uređuju službe bezbednosti i drugim zakonima.”

Član 3.

U članu 3. posle reči: „održavanje javnog reda i mira;” dodaju se reči: „pružanje pomoći u slučaju opasnosti;”, posle reči: „opasnih materija;” dodaju se reči: „ispitivanje ručnog vatrenog oružja, naprava i municije;”, a posle reči: „međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova” tačka i zapeta zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „uključujući i readmisiju; ilegalne migracije; azil;”.

Član 4.

U članu 4. stav 1. reči: „sistem i praćenje međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja” zamenjuju se rečima: „sistem finansijskih odnosa sa inostranstvom i međunarodnim finansijskim organizacijama; pripremu, zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja”, posle reči: „dvovlasnička imanja;” dodaju se reči: „primenu Sporazuma o pitanjima sukcesije; pružanje pravne pomoći povodom strane nacionalizovane imovine obeštećene međunarodnim ugovorima;”, a reči: „institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora,” i reči: „finansiranje nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora; izvršenje rashoda državne zajednice Srbija i Crna Gora;” brišu se.

Član 5.

U članu 5. posle reči: „amnestiju i pomilovanje;” dodaju se reči: „ekstradiciju; prikupljanje podataka o izvršenim krivičnim delima protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; donošenje, uz saglasnost Vlade, rešenja o predaji okrivljenih lica Međunarodnom tribunalu za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, a na osnovu pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka;”.

Član 6.

U članu 6. posle reči: „sindikalnog organizovanja;” dodaju se reči: „opšta pitanja položaja pripadnika nacionalnih manjina; vođenje Registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina;”.

Član 7.

U članu 7. stav 4. reči: „državne zajednice Srbija i Crna Gora i granicu između država članica” zamenjuju se rečima: „Republike Srbije”.

Član 8.

U članu 8. posle reči: „stečaj;” dodaju se reči: „standardizaciju; akreditaciju; mere i dragocene metale;”, a posle reči: „stečaja,” dodaju se reči: „standardizacije, akreditacije, mera i dragocenih metala,”.

Dodaje se stav 2. koji glasi:

„Direkcija za mere i dragocene metale, kao organ uprave u sastavu Ministarstva privrede, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: kontrolu mera i dragocenih metala; zakonske merne jedinice; etalone; merila, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje metrologija i drugim zakonima.”

Član 9.

U članu 10. stav 1. menja se i glasi:

„Ministarstvo za kapitalne investicije obavlja poslove državne uprave u oblasti železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog, poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja koji se odnose na: uređenje i obezbeđenje saobraćajnog sistema; unutrašnji i međunarodni prevoz i intermodalni transport; međunarodni telekomunikacioni i poštanski saobraćaj; uređenje i bezbednost tehničko-tehnološkog sistema saobraćaja; obligacione i svojinskopravne odnose; inspekcijski nadzor, izuzev inspekcijskog nadzora u oblasti vazdušnog saobraćaja; strategiju razvoja saobraćaja, planove razvoja i planove vezane za organizaciju saobraćajnog sistema i organizaciju prevoza; izdavanje upotrebne dozvole za saobraćajni i telekomunikacioni objekat i infrastrukturu; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti saobraćaja i telekomunikacija; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti saobraćaja i telekomunikacija; utvrđivanje predloga plana namene radio frekvencijskih opsega i donošenje plana raspodele radio frekvencija; odlučivanje o broju i rokovima, odnosno periodu na koji se izdaje licenca za javne telekomunikacione mreže, odnosno za usluge za koje se može izdati ograničen broj dozvola, kao i o minimalnim uslovima za izdavanje tih dozvola; utvrđivanje liste osnovnih usluga (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori javnih fiksnih telekomunikacionih mreža; mere radi sprečavanja unakrsnog vlasništva ili drugih oblika povezivanja između telekomunikacionih operatera da bi se zabranilo i sprečilo stvaranje dominantnog položaja i obezbedila slobodna konkurencija.”

Član 10.

U članu 11. stav 1. posle reči: „promet robe i usluga” dodaje se tačka i zapeta, a reči: „sa inostranstvom;” zamenjuju se rečima: „praćenje ukupnih trgovinskih tokova i predlaganje odgovarajućih mera;”.

Član 11.

Član 12. menja se i glasi:

„Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom; predlaganje i sprovođenje mera u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom; zaključivanje i praćenje primene međunarodnih trgovinskih ugovora; politiku i režim spoljne trgovine; spoljnu trgovinu naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene (kontrolisanom robom); strana ulaganja; propise u oblasti koncesija; usklađivanje aktivnosti u oblasti planiranja, obezbeđivanja i korišćenja donacija, evropskih fondova i drugih oblika razvojne pomoći iz inostranstva; praćenje aktivnosti domaćih privrednih subjekata u inostranstvu; unapređenje i praćenje ekonomske bilateralne i regionalne saradnje; praćenje saradnje organa Republike Srbije s međunarodnim ekonomskim organizacijama i agencijama Organizacije ujedinjenih nacija; delegiranje diplomata zaduženih za ekonomsku saradnju u diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije, kao i druge poslove određene zakonom.”

Član 12.

U članu 13. posle reči: „evidencije u oblasti rada i zapošljavanja;” dodaju se reči: „saradnju s međunarodnim organizacijama u oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike;”, posle reči: „kodeksa šifara za vođenje evidencija u oblasti rada;” dodaju se reči: „ravnopravnost polova;”, posle reči: „sistem penzijskog i invalidskog osiguranja;” dodaju se reči: „učestvovanje u pripremi, zaključivanju i primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju;”, posle reči: „boračko-invalidsku zaštitu” dodaju se zapeta i reči: „zaštitu civilnih invalida rata i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi”, posle reči: „spomen-obeležja” dodaju se reči: „oslobodilačkih ratova Srbije, vojnih grobova i grobalja”, a posle reči: „boraca” dodaje se zapeta.

Dodaje se stav 2. koji glasi:

„Inspektorat za rad, kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, obavlja inspekcijske poslove i s njima povezane stručne poslove u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu koji se odnose na: redovni i kontrolni nadzor; uviđaj smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pre početka obavljanja delatnosti poslodavca, kao i druge poslove određene zakonom.”

Član 13.

Član 18. menja se i glasi:

„Ministarstvo za dijasporu obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: položaj državljana Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije; poboljšanje uslova za ostvarenje biračkog prava državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu; poboljšanje veza iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu i njihovih organizacija s Republikom Srbijom; stvaranje uslova za uključivanje iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju, kao i druge poslove određene zakonom.”

Član 14.

Član 19. menja se i glasi:

„Ministarstvo vera obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: afirmaciju i razvoj slobode veroispovedanja; saradnju države sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ostalim crkvama i verskim zajednicama i unapređenje njihovog položaja u društvu; afirmisanje verskih osnova i sadržaja srpskog nacionalnog identiteta; zaštitu verskih komponenata u kulturnom i etničkom identitetu nacionalnih manjina; saradnju države sa eparhijama Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu i pomoć u očuvanju i razvoju duhovne, nacionalne i kulturne samobitnosti srpskog naroda izvan Republike Srbije; razvoj i afirmisanje vrednosti religijske kulture; razvoj verskog obrazovanja i pomoć pri uključivanju u sistem obrazovanja; nastavni plan i program verske nastave u osnovnoj i srednjoj školi i druge poslove u ostvarivanju i organizovanju verske nastave; pružanje podrške i pomoći u sakralnom graditeljstvu i u zaštiti crkvenog kulturnog nasleđa; pružanje pomoći u zaštiti pravnog i društvenog položaja crkava i verskih zajednica, ostvarivanju njihovih zakonom utvrđenih prava, regulisanju i poboljšanju socijalno-materijalnog položaja nosilaca vere (sveštenomonaštvo, verski službenici, đaci i studenti verskih škola); vođenje Registra crkava i verskih zajednica, kao i druge poslove određene zakonom.”

Član 15.

Posle člana 20. dodaju se čl. 20a i 20b koji glase:

„Član 20a

Ministarstva u okviru svog delokruga obavljaju sledeće poslove državne uprave koji se odnose na zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora: predlažu pokretanje postupka za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora s drugim državama i međunarodnim organizacijama, predlažu teme i platforme za pregovore i predlažu sastav delegacije u pregovorima; pripremaju nacrte međunarodnih ugovora i obavljaju poslove za delegacije koje vode pregovore za njihovo zaključivanje; podnose Vladi izveštaj o toku pregovora; pripremaju nacrte zakona o ratifikaciji međunarodnih ugovora; zaključuju administrativne ugovore za primenu međunarodnih ugovora, na osnovu ovlašćenja sadržanih u njima; primenjuju ratifikovane međunarodne ugovore i zaključene administrativne ugovore.

Član 20b

Ministarstva u okviru svog delokruga obavljaju poslove državne uprave koji se odnose na tehničke propise u oblasti standardizacije (tehničke propise koji sadrže tehničke zahteve, tehničku specifikaciju ili pravilo prakse i postupke ocenjivanja usaglašenosti).”

Član 16.

U članu 21. u tački 10) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 10) dodaju se tač. 11)–14) koje glase:

„11) Zavod za intelektualnu svojinu;

12) Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput”;

13) Geomagnetski zavod;

14) Zavod za socijalno osiguranje.”

Član 17.

U članu 27. posle reči: „stručne poslove” dodaju se reči: „i poslove državne uprave”, a posle reči: „zakup nepokretnosti u državnoj svojini;” dodaju se reči: „sprovođenje mera zaštite državne imovine putem inspekcijskog nadzora; vođenje upravnog postupka radi utvrđivanja postojanja i važenja pravnog osnova za korišćenje državne imovine;”.

Član 18.

Posle člana 28v dodaju se čl. 28g, 28d, 28đ i 28e koji glase:

„Član 28g

Zavod za intelektualnu svojinu obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: patent i mali patent, žig, dizajn, oznaku geografskog porekla, topografiju integrisanog kola, autorsko pravo i srodna prava; primenu međunarodnih ugovora iz oblasti zaštite intelektualne svojine i predstavljanje i zastupanje interesa Republike Srbije u specijalizovanim međunarodnim organizacijama za zaštitu intelektualne svojine; nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava; razvoj u oblasti zaštite intelektualne svojine; informaciono-obrazovne poslove u oblasti zaštite intelektualne svojine, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Zavoda za intelektualnu svojinu vrši Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine.

Član 28d

Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput” obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: održavanje plovnosti u skladu s propisanom kategorijom plovnog puta; obeležavanje plovnih puteva, postavljanje i ispravnost objekata bezbednosti plovidbe na njima; hidrografsko snimanje plovnih puteva i praćenje i analizu njihovog stanja i obaveštavanje o njihovom stanju; istraživanje i izradu projektne dokumentacije iz oblasti bezbednosti plovidbe i regulisanja rečnih tokova; nadzor nad izvođenjem radova na plovnim putevima; davanje saglasnosti za izgradnju hidrograđevinskih objekata, luka i pristaništa, mostova i marina; davanje saglasnosti na postavljanje cevi i kablova na plovnim putevima i davanje mišljenja na postavljanje plovnih objekata koji se ne premeštaju često; uspostavljanje i razvoj rečnih informacionih servisa; održavanje i razvoj međunarodnih i međudržavnih plovnih puteva; određivanje zimovnika, skloništa i sidrišta na međunarodnim i međudržavnim plovnim putevima, kao i druge poslove određene zakonom.

Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput” ima svojstvo pravnog lica.

Član 28đ

Geomagnetski zavod obavlja stručne poslove iz oblasti geomagnetizma i aeronomije koji se odnose na: proučavanje prostornih i vremenskih karakteristika električnog, magnetskog i elektromagnetskog polja Zemlje, praćenje vremenske varijacije tih polja i proučavanje njihovih uzroka; praćenje i proučavanje stanja i procesa u magnetosferi i jonosferi i izrađivanje jonosferske prognoze; proučavanje prostiranja elektromagnetskih talasa, utvrđivanje električnih parametara Zemlje i izrađivanje odgovarajućih karata; proučavanje permanentnog magnetskog polja Zemlje, utvrđivanje njegove regionalne konfiguracije i izrađivanje i izdavanje odgovarajućih geomagnetskih karata; proučavanje zakonomernosti razvoja magnetskog polja Zemlje i geomagnetskih pojava koje prethode zemljotresu; proučavanje uticaja geomagnetskih polja na žive organizme; uspostavljanje, održavanje i merenje na osnovnoj mreži geomagnetskih tačaka i sekularnim stanicama; detaljna merenja, kao i merenja na aerodromima i drugim lokacijama i izrađivanje odgovarajućih tematskih karata; vršenje kalibracije instrumenata i uređaja, kao i druge poslove određene zakonom.

Geomagnetski zavod ima svojstvo pravnog lica.

Član 28e

Zavod za socijalno osiguranje obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; izradu administrativnih ugovora za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i izradu sporazuma o naknadi troškova zdravstvene zaštite; izradu dvojezičnih obrazaca za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; učešće u obračunu troškova zdravstvene zaštite, kao i druge poslove određene zakonom.”

Član 19.

Počinju da rade prema položaju i delokrugu koji je utvrđen ovim zakonom:

1) Inspektorat odbrane;

2) Vojna služba bezbednosti;

3) Vojno-obaveštajna služba;

4) Direkcija za mere i dragocene metale;

5) Inspektorat za rad;

6) Zavod za intelektualnu svojinu;

7) Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput”;

8) Geomagnetski zavod;

9) Zavod za socijalno osiguranje.

Član 20.

Nastavljaju da rade prema delokrugu koji je izmenjen ovim zakonom:

1) Ministarstvo spoljnih poslova;

2) Ministarstvo odbrane;

3) Ministarstvo unutrašnjih poslova;

4) Ministarstvo finansija;

5) Ministarstvo pravde;

6) Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

7) Ministarstvo privrede;

8) Ministarstvo za kapitalne investicije;

9) Ministarstvo trgovine, turizma i usluga;

10) Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom;

11) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

12) Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine;

13) Ministarstvo vera;

14) Ministarstvo za dijasporu;

15) Republička direkcija za imovinu Republike Srbije.

Član 21.

Prestaju da rade:

1) Ministarstvo za međunarodne ekonomske odnose;

2) Ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose;

3) Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Član 22.

Ministarstvo privrede preuzima od Ministarstva nauke i zaštite životne sredine potreban broj zaposlenih, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivsku građu i registraturski materijal kome nije istekao rok čuvanja (u daljem tekstu: arhiva) koji su potrebni za vršenje nadležnosti u oblasti standardizacije i akreditacije.

Direkcija za mere i dragocene metale, kao organ uprave u sastavu Ministarstva privrede, preuzima poslove Zavoda za mere i dragocene metale, koji je bio organizacija u sastavu Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose, postavljena lica, zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu.

Član 23.

Zavod za intelektualnu svojinu preuzima poslove Zavoda za intelektualnu svojinu koji je bio organizacija u sastavu Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose, postavljena lica, zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu.

Član 24.

Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput” preuzima poslove Savezne javne ustanove za održavanje i razvoj unutrašnjih plovnih puteva „Plovput” Beograd, imenovana lica, zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu.

Član 25.

Geomagnetski zavod preuzima poslove Savezne javne ustanove Geomagnetski zavod, imenovana lica, zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu.

Član 26.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Uredba o Saveznoj javnoj ustanovi za održavanje i razvoj unutrašnjih plovnih puteva („Službeni list SRJ”, br. 11/97 i 42/97) i Uredba o Saveznoj javnoj ustanovi Geomagnetski zavod („Službeni list SRJ”, br. 11/97 i 40/97).

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje zakona sadržan je u odredbi Ustava Republike Srbije (član 72. stav 1. tačka 11), prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Republika Srbija je pravni sledbenik bivše Srbije i Crne Gore. Trenutkom nastupanja pravnog sledbeništva institucije bivše Srbije i Crne Gore postale su organi Republike Srbije, a da o njihovom preuzimanju nije trebalo da bude donesen nikakav poseban akt. To važi i za ministarstva bivše Srbije i Crne Gore, koja su u trenutku pravnog sledbeništva postala ministarstva Republike Srbije.

To stanje zahteva da se uskladi i uredi celovit sistem državne uprave u Republici Srbiji. Otuda i potreba da se preuredi državna uprava u Republici Srbiji, što je moguće učiniti samo izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Ministarstva bivše Srbije i Crne Gore, koja su postala ministarstva Republike Srbije, dele se na dve grupe: ministarstva koja nastavljaju da rade i ministarstva koja prestaju da rade. Rad nastavljaju Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo odbrane (član 20. tač. 1. i 2). Ostala ministarstva bivše Srbije i Crne Gore (Ministarstvo za međunarodne ekonomske odnose, Ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava) prestaju da rade (član 21).

Nadležnosti ministarstava koja nastavljaju da rade – Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva odbrane saobražavaju se pravnom poretku Republike Srbije (član 2). U opisu nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva odbrane nisu izričito navedene sve njihove nadležnosti budući da je dobar deo njihovih nadležnosti precizno već uređen Zakonom o inostranim poslovima i Zakonom o odbrani. Otuda se nadležnost ministarstava spoljnih poslova i odbrane uređuje i upućivanjem na odredbe Zakona o inostranim poslovima, Zakona o odbrani i Zakona o službama bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije (član 2 – novi čl. 2a i 2b). Obrazuju se organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane: Inspektorat odbrane, Vojna služba bezbednosti i Vojno-obaveštajna služba (član 2 – novi član 2b st. 2. i 3).

Razgraničene su nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva za dijasporu koje su vezane za pitanja iseljenika. Nadležnost Ministarstva za dijasporu proširena je na poboljšanje veza iseljenika i njihovih organizacija s Republikom Srbijom, stvaranje uslova za uključivanje iseljenika u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju, kao i na položaj lica srpskog porekla (član 13). Održavanje i poboljšanje odnosa sa iseljenicima obuhvata ne samo odnose države s državljanima Republike Srbije u inostranstvu već i odnose države s našim iseljenicima koji nemaju državljanstvo Republike Srbije. Tako se unutar nadležnosti Ministarstva za dijasporu poslovi razdvajaju u dve grupe: poslovi koji su vezani za državljane Republike Srbije u inostranstvu i poslovi koji su vezani za naše iseljenike i lica srpskog porekla.

Nadležnosti ministarstava koja prestaju da rade – Ministarstva za međunarodne ekonomske odnose, Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose i Ministarstva za ljudska i manjinska prava – preuzimaju ona ministarstva koja su te nadležnosti privremeno vršila prema aktu Vlade o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore.

Ministarstvo unutrašnjih poslova preuzima nadležnosti Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose koje se odnose na ispitivanje ručnog vatrenog oružja, naprava i municije, a od Ministarstva za ljudska i manjinska prava preuzima nadležnosti u oblasti readmisije; pored toga, Ministarstvo unutrašnjih poslova preuzima i poslove koji se odnose na ilegalne migracije i na azil koje, prema Uredbi o obrazovanju ministarstava, organizacija i službi Saveta ministara – nisu bili u delokrugu nijednog organa bivše Srbije i Crne Gore; delokrug Ministarstva unutrašnjih poslova precizira se tako što se posebno iskazuju poslovi koji se odnose na pružanje pomoći u slučaju opasnosti (član 3).

Ministarstvo pravde preuzima od Ministarstva za ljudska i manjinska prava nadležnosti koje se odnose na ekstradiciju i donošenje rešenja o predaji okrivljenih lica Međunarodnom tribunalu za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine; pored toga, delokrug ovog ministarstva proširen je poslovima državne uprave koji se odnose na prikupljanje podataka o izvršenim krivičnim delima protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (član 5).

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu preuzima od Ministarstva za ljudska i manjinska prava nadležnosti koje se odnose na vođenje Registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina; pored toga, delokrug Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu proširuje se i drugim poslovima državne uprave koji se odnose na opšta pitanja položaja pripadnika nacionalnih manjina, čime se određuje organ državne uprave koji je nadležan za sva pitanja položaja pripadnika nacionalnih manjina koja su opšte prirode, te ne ulaze u nadležnost drugih organa državne uprave (član 6).

Zbog prirode standardizacije i akreditacije i njihove srodnosti s poslovima iz delokruga Ministarstva privrede, Ministarstvo privrede preuzima poslove državne uprave koji se odnose na standardizaciju i akreditaciju od Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, koje je te nadležnosti vršilo privremeno, prema aktu Vlade o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore (član 8. stav 1). Stoga, Ministarstvo privrede preuzima od Ministarstva nauke i zaštite životne sredine potreban broj zaposlenih, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vršenje nadležnosti u oblasti standardizacije i akreditacije (član 22. stav 1). Pored toga, delokrug Ministarstva privrede proširen je poslovima državne uprave koji se odnose na mere i dragocene metale (član 8. stav 1), a u njegovom sastavu obrazuje se organ uprave – Direkcija za mere i dragocene metale, koja obavlja stručne poslove i poslove državne uprave u oblasti mera i dragocenih metala; nadležnosti Direkcije usklađene su s važećim propisima o metrologiji i kontroli mera i dragocenih metala (član 8. stav 2). Predviđeno je i da Direkcija za mere i dragocene metale preuzme poslove Zavoda za mere i dragocene metale koji je bio organizacija u sastavu Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose, postavljena lica i zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu (član 22. stav 2).

Deo delokruga Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose koji je obavljala organizacija u sastavu tog ministarstva – Zavod za intelektualnu svojinu preuzima nova posebna organizacija – Zavod za intelektualnu svojinu; nadležnosti Zavoda za intelektualnu svojinu usklađene su s važećim propisima o intelektualnoj svojini i autorskom pravu i srodnim pravima (član 16. i član 18 – novi član 28g). Zavod za intelektualnu svojinu preuzima poslove Zavoda za intelektualnu svojinu koji je bio organizacija u sastavu Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose, postavljena lica, zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu (član 23). Polazeći od odredaba Zakona o državnoj upravi, prema kojima se zakonom može odrediti ministarstvo koje vrši nadzor nad radom posebne organizacije (član 50), predviđeno je da nadzor nad radom Zavoda za intelektualnu svojinu vrši Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine (član 18 – novi član 28g stav 2).

Prema važećem Zakonu o ministarstvima, Ministarstvo pravde pruža „međunarodnu pravnu pomoć” (član 5), a Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu obavlja poslove vezane za „političko i drugo organizovanje, izuzev sindikalnog organizovanja” (član 6). Prema aktu Vlade o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore, Ministarstvo pravde i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu privremeno vrše nadležnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava koje se odnose na međunarodnu pravnu pomoć i vođenje registra „udruženja građana… i drugih organizacija”. S obzirom na to da su posredi poslovi koji su samo podvrste poslova koje već vrše Ministarstvo pravde i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ti poslovi nisu uneseni u odredbe kojima se proširuju nadležnosti tih ministarstava.

Ministarstvo finansija postaje nadležno za celokupan sistem finansijskih odnosa sa inostranstvom, primenu Sporazuma o pitanjima sukcesije i pružanje pravne pomoći povodom strane nacionalizovane imovine obeštećene međunarodnim ugovorima; s druge strane, prestaje nadležnost Ministarstva finansija za finansiranje nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora i izvršenje rashoda državne zajednice Srbija i Crna Gora (član 4).

Precizirani su delokruzi Ministarstva trgovine, turizma i usluga i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike (čl. 10. i 12). Pored toga, u sastavu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike obrazuje se organ uprave – Inspektorat za rad. Inspektorat za rad obavlja inspekcijske poslove i s njima povezane stručne poslove u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu (član 12. stav 2).

Delokrug Ministarstva za kapitalne investicije – u oblasti saobraćaja, Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom i Ministarstva vera u celini je određen da bi se na odgovarajući način iskazali posebni poslovi koji za ta ministarstva proizlaze iz nadležnosti koje su utvrđene zakonom (čl. 9, 11. i 14). Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom preuzima od Ministarstva za međunarodne ekonomske odnose poslove državne uprave koji se odnose na spoljnu trgovinu naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene – kontrolisanom robom (član 11).

Da bi se razgraničile nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova u oblasti zaključivanja i primene međunarodnih ugovora (član 2 – novi član 2a) i nadležnosti drugih ministarstava u istim pitanjima, precizirani su poslovi koje u oblasti zaključivanja i primene međunarodnih ugovora obavljaju druga ministarstva (član 15 – novi član 20a).

Sva ministarstva, u okviru svog delokruga, preuzimaju poslove koji se odnose na tehničke propise u oblasti standardizacije (član 15 – novi član 20b); tehnički propisi, zbog svoje raznorodnosti i brojnosti, nisu mogli da budu u nadležnosti samo jednog ministarstva.

Pored Zavoda za intelektualnu svojinu, kao posebne organizacije, obrazuju se i Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput”, Geomagnetski zavod i Zavod za socijalno osiguranje (član 16).

Delokrug Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije proširen je poslovima državne uprave koji se odnose na sprovođenje mera zaštite državne imovine putem inspekcijskog nadzora, kao i na vođenje postupka radi utvrđivanja postojanja i važenja pravnog osnova za korišćenje državne imovine (član 17).

Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput” obavlja poslove u oblasti unutrašnjih plovnih puteva, prema delokrugu utvrđenom ovim zakonom (član 18 – novi član 28d). Njene nadležnosti usklađene su s važećim propisima u oblasti vodnog saobraćaja. Direkcija preuzima poslove Savezne javne ustanove za održavanje i razvoj unutrašnjih plovnih puteva „Plovput” Beograd, imenovana lica, zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu (član 24). Geomagnetski zavod obavlja stručne poslove u oblasti geomagnetizma i aeronomije (član 18 – novi član 28đ). On preuzima poslove Savezne javne ustanove Geomagnetski zavod, imenovana lica, zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu (član 25).

U Republici Srbiji postoji više organizacija socijalnog osiguranja (tri fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Republički zavod za zdravstveno osiguranje i Nacionalna služba za zapošljavanje). To iziskuje obrazovanje posebne organizacije koja bi bila nadležna za izvršavanje i praćenje primene međunarodnih ugovora u svim vidovima socijalnog osiguranja. Stoga je predviđeno da se obrazuje posebna organizacija – Zavod za socijalno osiguranje (član 16), čiji je delokrug utvrđen u skladu sa svrhom njegovog obrazovanja (član 18 – novi član 28e).

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Uredba o Saveznoj javnoj ustanovi za održavanje i razvoj unutrašnjih plovnih puteva („Službeni list SRJ”, br. 11/97 i 42/97) i Uredba o Saveznoj javnoj ustanovi Geomagnetski zavod („Službeni list SRJ”, br. 11/97 i 40/97) – član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” (član 27).

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Sredstva za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su u onom delu budžeta Republike Srbije u kojem su obezbeđena sredstva za finansiranje institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora, pa se mogu preusmeriti za nove namene.

V. RAZLOZI ZA STUPANjE ZAKONA NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUžBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana njegovog objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, budući da je neophodno da ministarstva bivše Srbije i Crne Gore što pre, i organizaciono i funkcionalno, postanu deo sistema državne uprave Republike Srbije.

PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 2.

Ministarstva jesu:

1) MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA;

2) MINISTARSTVO ODBRANE;

1) 3) Ministarstvo unutrašnjih poslova;

2) 4) Ministarstvo finansija;

3) 5) Ministarstvo pravde;

4) 6) Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

5) 7) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

6) 8) Ministarstvo privrede;

7) 9) Ministarstvo rudarstva i energetike;

8) 10) Ministarstvo za kapitalne investicije;

9) 11) Ministarstvo trgovine, turizma i usluga;

10) 12) Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom;

11) 13) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

12) 14) Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine;

13) 15) Ministarstvo prosvete i sporta;

14) 16) Ministarstvo kulture;

15) 17) Ministarstvo zdravlja;

16) 18) Ministarstvo vera;

17) 19) Ministarstvo za dijasporu.

čLAN 2a

MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA OBAVLjA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA: SPOLjNU POLITIKU I ODRŽAVANjE ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE S DRUGIM DRŽAVAMA, MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA; PRAĆENjE MEĐUNARODNIH ODNOSA I BILATERALNE SARADNjE S DRUGIM DRŽAVAMA I NjIHOV RAZVOJ; UČESTVOVANjE U ZAKLjUČIVANjU, RATIFIKOVANjU I PRIMENI MEĐUNARODNIH UGOVORA, PREMA ZAKONU KOJIM SE UREĐUJE ZAKLjUČIVANjE MEĐUNARODNIH UGOVORA I PREMA DELOKRUGU MINISTARSTAVA KOJI JE ODREĐEN OVIM ZAKONOM; ZAŠTITU PRAVA I INTERESA REPUBLIKE SRBIJE I NjENIH DRŽAVLjANA I PRAVNIH LICA U INOSTRANSTVU; OBAVEŠTAVANjE STRANE JAVNOSTI O POLITICI REPUBLIKE SRBIJE; INFORMISANjE ISELjENIKA, LICA SRPSKOG POREKLA I DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU O POLITICI REPUBLIKE SRBIJE; PRAĆENjE DELATNOSTI STRANIH SREDSTAVA JAVNOG INFORMISANjA KOJA SE ODNOSI NA REPUBLIKU SRBIJU; PRIPREMU UČEŠĆA PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE NA MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA ILI PREGOVORIMA ZA ZAKLjUČIVANjE MEĐUNARODNIH UGOVORA; POSLOVE VEZANE ZA AKREDITOVANE ZVANIČNE PREDSTAVNIKE DRŽAVA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA; PRIKUPLjANjE, ČUVANjE I OBJAVLjIVANjE DOKUMENTACIJE O SPOLjNOJ POLITICI REPUBLIKE SRBIJE, KAO I DRUGE POSLOVE KOJI SU ODREĐENI ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU INOSTRANI POSLOVI I DRUGIM ZAKONIMA.

ČLAN 2b

MINISTARSTVO ODBRANE OBAVLjA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA: POLITIKU ODBRANE I STRATEGIJSKO PLANIRANjE (STRATEGIJSKI PREGLED ODBRANE, STRATEGIJA ODBRANE, PLANOVI I PROGRAMI RAZVOJA SISTEMA ODBRANE I VOJNA DOKTRINA); MEĐUNARODNU SARADNjU U OBLASTI ODBRANE I VOJNE SARADNjE; PLANIRANjE I PRIPREMANjE MOBILIZACIJE GRAĐANA, DRŽAVNIH ORGANA, PRIVREDNIH DRUŠTAVA, DRUGIH PRAVNIH LICA I VOJSKE SRBIJE ZA IZVRŠAVANjE ZADATAKA U VANREDNOM STANjU, STANjU NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI I RATNOM STANjU; IZRADU AKATA I PLANSKIH DOKUMENATA KOJIMA SE PLANIRAJU MERE I RADNjE ZA RAD GRAĐANA, DRŽAVNIH ORGANA, PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA I ZA UPOTREBU VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U VANREDNOM STANjU, STANjU NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI I RATNOM STANjU; VOJNU OBAVEZU, RADNU OBAVEZU I MATERIJALNU OBAVEZU; SLUŽBU OSMATRANjA I OBAVEŠTAVANjA; ORGANIZOVANjE VEZA I KRIPTO ZAŠTITE ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA I VOJSKE SRBIJE; USKLAĐIVANjE ORGANIZACIJE VEZA I INFORMATIVNIH I TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA U REPUBLICI SRBIJI ZA POTREBE ODBRANE; UREĐIVANjE I PRIPREMANjE TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA POTREBE ODBRANE; ISTRAŽIVANjE, RAZVOJ, PROIZVODNjU I PROMET NAORUŽANjA I VOJNE OPREME; OPREMANjE I NAORUŽAVANjE VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE; BEZBEDNOST ZNAČAJNU ZA ODBRANU; VOJNO ŠKOLSTVO; NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD ZNAČAJAN ZA ODBRANU; STATUSNA I DRUGA PITANjA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE; PREDLAGANjE VLADI DA VLADA UTVRDI PREDLOG ZA UNAPREĐENjE OFICIRA U ČIN GENERAL MAJORA I VIŠI ČIN I PREDLOG UPUTI PREDSEDNIKU REPUBLIKE NA ODLUČIVANjE; PREDLAGANjE VLADI DA VLADA UTVRDI PREDLOG ZA POSTAVLjENjE OFICIRA NA DUŽNOST FORMACIJSKOG MESTA ČINA GENERAL MAJORA I VIŠEG ČINA, ODNOSNO ZA RAZREŠENjE OFICIRA S DUŽNOSTI NA TIM FORMACIJSKIM MESTIMA I PREDLOG UPUTI PREDSEDNIKU REPUBLIKE NA ODLUČIVANjE; SOCIJALNO OSIGURANjE I ZAŠTITU VOJNIH OSIGURANIKA, KAO I DRUGE POSLOVE KOJI SU ODREĐENI ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ODBRANA I DRUGIM ZAKONIMA.

INSPEKTORAT ODBRANE, KAO ORGAN UPRAVE U SASTAVU MINISTARSTVA ODBRANE, OBAVLjA INSPEKCIJSKE POSLOVE KOJI SE ODNOSE NA: USKLAĐIVANjE PRIPREMA ZA ODBRANU; SPROVOĐENjE ODLUKA I AKATA PREDSEDNIKA REPUBLIKE I VLADE; OSTVARIVANjE I USKLAĐIVANjE ORGANIZACIJE VEZA, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

VOJNA SLUŽBA BEZBEDNOSTI I VOJNO-OBAVEŠTAJNA SLUŽBA, KAO ORGANI UPRAVE U SASTAVU MINISTARSTVA ODBRANE, OBAVLjAJU POSLOVE BEZBEDNOSTI ZNAČAJNE ZA ODBRANU KOJI SU ODREĐENI ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU SLUŽBE BEZBEDNOSTI I DRUGIM ZAKONIMA.

Član 3.

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; PRUŽANjE POMOĆI U SLUČAJU OPASNOSTI; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca; promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija; ISPITIVANjE RUČNOG VATRENOG ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE; zaštitu od požara; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; prebivalište i boravište građana; lične karte; putne isprave; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova;, UKLjUČUJUĆI I READMISIJU; ILEGALNE MIGRACIJE; AZIL; obučavanje kadrova; upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama, kao i druge poslove određene zakonom.

Član 4.

Ministarstvo finansija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: republički budžet; utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda; sistem i politiku poreza, taksa i drugih javnih prihoda; politiku javnih rashoda; upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija Republike Srbije; javni dug i finansijsku imovinu Republike Srbije; javne nabavke; makroekonomsku i fiskalnu analizu, kvantifikaciju mera ekonomske politike; devizni sistem i kreditne odnose sa inostranstvom; nadzor nad primenom propisa koji se odnose na promet roba i usluga sa inostranstvom i obavljanje delatnosti u inostranstvu sa stanovišta deviznog poslovanja i kreditnih odnosa sa inostranstvom i druge poslove devizne inspekcije, u skladu sa zakonom; sistem i praćenje međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja SISTEM FINANSIJSKIH ODNOSA SA INOSTRANSTVOM I MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA; PRIPREMU, ZAKLjUČIVANjE I PRIMENU MEĐUNARODNIH UGOVORA O IZBEGAVANjU DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA; carinski sistem, carinsku tarifu, mere vancarinske zaštite i slobodne zone; osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje; obezbeđivanje finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja; finansijske efekte sistema utvrđivanja i obračuna zarada koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i fondova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja; kreditno-monetarni sistem; bankarski sistem; osiguranje imovine i lica; osiguranje bankarskih kredita u skladu sa prioritetima ekonomske politike; sistem plaćanja i platni promet; hartije od vrednosti i tržište kapitala; sistem računovodstva i revizije računovodstvenih iskaza; knjigovodstvo; privatizaciju i sanaciju banaka i drugih finansijskih organizacija; prijavljivanje u stečajnim postupcima potraživanja Republike Srbije; zaštitu imovine Republike Srbije u inostranstvu; ostvarivanje alimentacionih potraživanja iz inostranstva; eksproprijaciju; svojinskopravne i druge stvarno-pravne odnose; režim i promet nepokretnosti; dvovlasnička imanja; PRIMENU SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE; PRUŽANjE PRAVNE POMOĆI POVODOM STRANE NACIONALIZOVANE IMOVINE OBEŠTEĆENE MEĐUNARODNIM UGOVORIMA; sprečavanje pranja novca; igre na sreću; budžetsku kontrolu i reviziju direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i javnih preduzeća; upravni nadzor u imovinskopravnim poslovima; fiskalne monopole, drugostepeni upravni i prekršajni postupak u oblastima iz delokruga Ministarstva, u skladu sa zakonom; finansiranje nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora; izvršenje rashoda državne zajednice Srbija i Crna Gora; obezbeđivanje sredstava solidarnosti, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava carina, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: carinjenje robe, carinski nadzor i druge poslove kontrole putnika i prometa robe i usluga sa inostranstvom, kao i druge poslove određene zakonom.

Član 5.

Ministarstvo pravde obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: krivično zakonodavstvo i zakonodavstvo o privrednim prestupima i prekršajima; obligacione odnose; nasleđivanje; postupak pred sudovima, izuzev upravnog spora; organizaciju i rad pravosudnih organa i organa za prekršaje; veštačenje; izvršenje sankcija; amnestiju i pomilovanje; EKSTRADICIJU; PRIKUPLjANjE PODATAKA O IZVRŠENIM KRIVIČNIM DELIMA PROTIV ČOVEČNOSTI I DRUGIH DOBARA ZAŠTIĆENIH MEĐUNARODNIM PRAVOM; DONOšENJE, UZ SAGLASNOST VLADE, REšENJA O PREDAJI OKRIVLJENIH LICA MEđUNARODNOM TRIBUNALU ZA KRIVIčNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEšKA KRšENJA MEđUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POčINJENA NA TERITORIJI BIVšE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE, A NA OSNOVU PRAVNOSNAžNIH I IZVRšNIH SUDSKIH ODLUKA; advokaturu i druge pravosudne profesije; izbor i statusna pitanja nosilaca pravosudnih funkcija; stručno usavršavanje zaposlenih u pravosudnim organima i organima za prekršaje; međunarodnu pravnu pomoć; pripremu propisa o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu odluka Ustavnog suda, kao i druge poslove određene zakonom.

Član 6.

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: organizaciju i rad ministarstava i posebnih organizacija, izuzev pripreme propisa; ombudsmana; upravnu inspekciju; upravni postupak i upravni spor; radne odnose u državnim organima, izuzev pripreme propisa; stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima; matične knjige; pečate; političko i drugo organizovanje, izuzev sindikalnog organizovanja; OPŠTA PITANjA POLOŽAJA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANjINA; VOĐENjE REGISTRA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANjINA; neposredno izjašnjavanje građana; sistem lokalne samouprave i teritorijalne autonomije i izbore za organe lokalne samouprave; teritorijalnu organizaciju Republike Srbije; komunalne delatnosti, kao i druge poslove određene zakonom.

Član 7.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: strategiju i politiku razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije; analizu proizvodnje i tržišta poljoprivrednih proizvoda; bilanse poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i sistem robnih rezervi osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; mere tržišno cenovne politike, strukturne politike i zemljišne politike u poljoprivredi; mere podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje; predlaganje sistemskih rešenja i mera zaštite pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta; proizvodnju agrarnih inputa za poljoprivrednu i prehrambenu industriju, proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, etanola, duvana i proizvoda od duvana i prehrambenih proizvoda; kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda, vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu, mineralnih voda, etanola, duvana i proizvoda od duvana u unutrašnjem i spoljnom prometu; ruralni razvoj; stručne poljoprivredne službe; sistem tržišnih informacija u poljoprivredi; proizvodnju, certifikaciju i kontrolu kvaliteta i prometa semena i sadnog materijala; priznavanje i zaštitu sorti bilja i rasa domaćih životinja; utvrđivanje ispunjenosti uslova, procenu rizika i sprovođenje mera kontrole vezanih za biološku sigurnost kod ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju, stavljanje u promet i uvoz genetički modifikovanih organizama; očuvanje i održivo korišćenje biljnih i životinjskih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava za veterinu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: zdravstvenu zaštitu životinja; veterinarsku i sanitarnu kontrolu u proizvodnji i u unutrašnjem i spoljnom prometu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjivanje, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja, embriona i drugih organizama i predmeta kojima se može preneti zarazna bolest, hrane za životinje i komponenti za proizvodnju hrane za životinje; registraciju i kontrolu rada objekata za proizvodnju namirnica životinjskog porekla (klanice, mlekare i dr.); kontrolu objekata za proizvodnju hrane za životinje i neškodljivo uklanjanje leševa i otpadaka životinjskog porekla, kao i objekata za njihovu preradu; kontrolu proizvodnje i unutrašnji i spoljnji promet lekova i bioloških sredstava za upotrebu u veterini, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava za zaštitu bilja, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: zaštitu bilja od zaraznih bolesti i štetočina; kontrolu sredstava za zaštitu bilja i đubriva u proizvodnji, unutrašnjem i spoljnom prometu; kontrolu primene sredstava za zaštitu bilja; proizvodnju i registraciju sredstava za zaštitu bilja i ishranu bilja; fitosanitarni nadzor i inspekciju u unutrašnjem i spoljnom prometu bilja, semena i sadnog materijala, kao i druge poslove određene zakonom.

Republička direkcija za vode, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: politiku vodoprivrede; višenamensko korišćenje voda; vodosnabdevanje, izuzev distribucije vode; zaštitu od voda; sprovođenje mera zaštite voda i plansku racionalizaciju potrošnje vode; uređenje vodnih režima; praćenje i održavanje režima voda koji čine i presecaju granicu državne zajednice Srbija i Crna Gora i granicu između država članica REPUBLIKE SRBIJE, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava za šume, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: politiku šumarstva; očuvanje šuma; unapređenje i korišćenje šuma i divljači; sprovođenje mera zaštite šuma i divljači; kontrolu semena i sadnog materijala u šumarstvu, kao i druge poslove određene zakonom.

Član 8.

Ministarstvo privrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: privredu i privredni razvoj; položaj preduzeća i drugih oblika poslovanja; povezivanje preduzeća i drugih oblika organizovanja za obavljanje delatnosti; upotrebu naziva Republike Srbije u firmi preduzeća; poslovno i finansijsko prestrukturiranje preduzeća; privatizaciju; stečaj; STANDARDIZACIJU; AKREDITACIJU; MERE I DRAGOCENE METALE; strukturno prilagođavanje privrede; utvrđivanje industrijske politike; predlaganje mera ekonomske politike za rast industrijske proizvodnje u celini i po pojedinim granama; predlaganje mera za podsticanje investicionih ulaganja; podsticanje razvoja privrede i nedovoljno razvijenih područja; predlaganje mera ekonomske politike za razvoj malih i srednjih preduzeća; koordinaciju poslova u vezi sa procenom vrednosti kapitala; koordinaciju poslova u vezi sa vlasničkim povezivanjem preduzeća sa strateškim inostranim investitorima; pripremu propisa u oblasti preduzeća i preduzetništva, privatizacije, stečaja, STANDARDIZACIJE, AKREDITACIJE, MERA I DRAGOCENIH METALA, kao i drugih propisa koji se odnose na reforme privrede; uticaj mera ekonomske politike na kretanje industrijske proizvodnje u celini i po pojedinim granama, kao i druge poslove određene zakonom.

DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE, KAO ORGAN UPRAVE U SASTAVU MINISTARSTVA PRIVREDE, OBAVLjA STRUČNE POSLOVE I POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA: KONTROLU MERA I DRAGOCENIH METALA; ZAKONSKE MERNE JEDINICE; ETALONE; MERILA, KAO I DRUGE POSLOVE KOJI SU ODREĐENI ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE METROLOGIJA I DRUGIM ZAKONIMA.

Član 10.

Ministarstvo za kapitalne investicije obavlja poslove državne uprave u oblasti železničkog, drumskog, rečnog, vazdušnog, poštanskog, telekomunikacionog i intermodalnog saobraćaja koji se odnose na: obligacione i svojinskopravne odnose; nadzor; bezbednost i uređenje tehničko-tehnološkog sistema; položaj stranih prevoznika u prevozu robe i putnika na teritoriji Republike Srbije; plovne puteve na vodama na kojima važi međunarodni i međudržavni režim plovidbe; međunarodni telekomunikacioni i poštanski saobraćaj; utvrđuje predlog plana namene radio-frekvencijskih opsega i planove raspodele radio frekvencija; strategiju razvoja saobraćajnog sistema, planove razvoja i druge planove vezane za uređenje, organizaciju sistema i odnose u transportu putnika i robe; odobravanje izgradnje i upotrebe saobraćajne infrastrukture i opreme, telekomunikacione opreme i svih telekomunikacionih objekata, poštanske infrastrukture i svih poštanskih objekata i objekata koji su u funkciji korišćenja saobraćajne infrastrukture; organizovanje finansijske i tehničke kontrole.

MINISTARSTVO ZA KAPITALNE INVESTICIJE OBAVLjA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI ŽELEZNIČKOG, DRUMSKOG, VODNOG, VAZDUŠNOG, POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIONOG SAOBRAĆAJA KOJI SE ODNOSE NA: UREĐENjE I OBEZBEĐENjE SAOBRAĆAJNOG SISTEMA; UNUTRAŠNjI I MEĐUNARODNI PREVOZ I INTERMODALNI TRANSPORT; MEĐUNARODNI TELEKOMUNIKACIONI I POŠTANSKI SAOBRAĆAJ; UREĐENjE I BEZBEDNOST TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG SISTEMA SAOBRAĆAJA; OBLIGACIONE I SVOJINSKOPRAVNE ODNOSE; INSPEKCIJSKI NADZOR, IZUZEV INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA; STRATEGIJU RAZVOJA SAOBRAĆAJA, PLANOVE RAZVOJA I PLANOVE VEZANE ZA ORGANIZACIJU SAOBRAĆAJNOG SISTEMA I ORGANIZACIJU PREVOZA; IZDAVANjE UPOTREBNE DOZVOLE ZA SAOBRAĆAJNI I TELEKOMUNIKACIONI OBJEKAT I INFRASTRUKTURU; ORGANIZOVANjE FINANSIJSKE I TEHNIČKE KONTROLE; MEĐUNARODNE POSLOVE U OBLASTI SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIJA; MERE ZA PODSTICANjE ISTRAŽIVANjA I RAZVOJA U OBLASTI SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIJA; UTVRĐIVANjE PREDLOGA PLANA NAMENE RADIO FREKVENCIJSKIH OPSEGA I DONOŠENjE PLANA RASPODELE RADIO FREKVENCIJA; ODLUČIVANjE O BROJU I ROKOVIMA, ODNOSNO PERIODU NA KOJI SE IZDAJE LICENCA ZA JAVNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE, ODNOSNO ZA USLUGE ZA KOJE SE MOŽE IZDATI OGRANIČEN BROJ DOZVOLA, KAO I O MINIMALNIM USLOVIMA ZA IZDAVANjE TIH DOZVOLA; UTVRĐIVANjE LISTE OSNOVNIH USLUGA (UNIVERZALNI SERVIS) KOJE TREBA DA PRUŽE OPERATORI JAVNIH FIKSNIH TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA; MERE RADI SPREČAVANjA UNAKRSNOG VLASNIŠTVA ILI DRUGIH OBLIKA POVEZIVANjA IZMEĐU TELEKOMUNIKACIONIH OPERATERA DA BI SE ZABRANILO I SPREČILO STVARANjE DOMINANTNOG POLOŽAJA I OBEZBEDILA SLOBODNA KONKURENCIJA.

Ministarstvo za kapitalne investicije obavlja i poslove državne uprave koji se odnose na: prostorno planiranje i urbanizam; utvrđivanje uslova za izgradnju objekata; uređivanje stambenih odnosa i stambenog poslovanja; građevinarstvo; građevinsko zemljište; poslove inženjerske geodezije, kao i druge poslove određene zakonom.

Član 11.

Ministarstvo trgovine, turizma i usluga obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: funkcionisanje tržišta; strategiju i politiku razvoja trgovine; unutrašnju trgovinu; promet robe i usluga; sa inostranstvom; PRAĆENjE UKUPNIH TRGOVINSKIH TOKOVA I PREDLAGANjE ODGOVARAJUĆIH MERA; predlaganje sistemskih rešenja i propisa u oblasti posebnih dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; iniciranje mera prilagođavanja propisa i mera ekonomske politike iz oblasti carinskog i vancarinskog poslovanja; kontrolu kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu i kontrolu usluga; kontrolu merila i mernih jedinica, upotrebe robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznake porekla proizvoda; snabdevenost tržišta i cene; sprečavanje monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije; zaštitu potrošača; osnivanje i rad robnih berzi i berzanskih posrednika; integralno planiranje razvoja turizma; zaštitu, rezervaciju i održivo korišćenje turističkih prostora; prostorno organizovanje i koordinaciju aktivnosti na unapređenju razvoja turizma; promociju turizma; istraživanje turističkog tržišta i razvoj turističkih informacionih sistema; podsticanje razvoja turizma; obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za razvoj i promociju turizma; obavljanje nautičke delatnosti; kategorizaciju marina; obavljanje delatnosti i pružanje usluga na javnim skijalištima; usluge turističkih vodiča i turističkih animatora; ostale turističke i druge usluge; inspekcijski nadzor u oblasti trgovine, turizma i usluga, kao i druge poslove određene zakonom.

Republička direkcija za robne rezerve, kao organ uprave u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i usluga, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: organizaciju sistema robnih rezervi; obrazovanje, smeštaj, čuvanje i obnavljanje republičkih robnih rezervi; utvrđivanje obima, strukture i kvaliteta bilansa robnih rezervi; upravljanje tokovima količina sa ciljem održavanja rezervi na nivou neophodnog minimuma; izgradnju skladišnih kapaciteta za potrebe republičkih robnih rezervi; materijalno-finansijsko i evidenciono poslovanje robnim rezervama, kao i druge poslove određene zakonom.

Član 12.

Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom; politiku i režim spoljne trgovine; strana ulaganja; koordinaciju aktivnosti u oblasti planiranja, obezbeđivanja i korišćenja donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz inostranstva; praćenje aktivnosti domaćih privrednih subjekata u inostranstvu; unapređenje i praćenje ekonomske bilateralne i regionalne saradnje; praćenje i sprovođenje saradnje republičkih organa sa međunarodnim ekonomskim organizacijama i agencijama Organizacije ujedinjenih nacija, kao i druge poslove određene zakonom.

MINISTARSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM OBAVLjA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA: UNAPREĐENjE EKONOMSKIH ODNOSA SA INOSTRANSTVOM; PREDLAGANjE I SPROVOĐENjE MERA U OBLASTI EKONOMSKIH ODNOSA SA INOSTRANSTVOM; ZAKLjUČIVANjE I PRAĆENjE PRIMENE MEĐUNARODNIH TRGOVINSKIH UGOVORA; POLITIKU I REŽIM SPOLjNE TRGOVINE; SPOLjNU TRGOVINU NAORUŽANjEM, VOJNOM OPREMOM I ROBOM DVOSTRUKE NAMENE (KONTROLISANOM ROBOM); STRANA ULAGANjA; PROPISE U OBLASTI KONCESIJA; USKLAĐIVANjE AKTIVNOSTI U OBLASTI PLANIRANjA, OBEZBEĐIVANjA I KORIŠĆENjA DONACIJA, EVROPSKIH FONDOVA I DRUGIH OBLIKA RAZVOJNE POMOĆI IZ INOSTRANSTVA; PRAĆENjE AKTIVNOSTI DOMAĆIH PRIVREDNIH SUBJEKATA U INOSTRANSTVU; UNAPREĐENjE I PRAĆENjE EKONOMSKE BILATERALNE I REGIONALNE SARADNjE; PRAĆENjE SARADNjE ORGANA REPUBLIKE SRBIJE S MEĐUNARODNIM EKONOMSKIM ORGANIZACIJAMA I AGENCIJAMA ORGANIZACIJE UJEDINjENIH NACIJA; DELEGIRANjE DIPLOMATA ZADUŽENIH ZA EKONOMSKU SARADNjU U DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

Član 13.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima; zarade i ostala primanja iz radnog odnosa i plate u javnom sektoru izuzev u državnim organima; zapošljavanje u zemlji i inostranstvu i materijalno obezbeđenje za slučaj privremene nezaposlenosti; zapošljavanje invalida; bezbednost i zdravlje na radu; sindikalno organizovanje; štrajk; ostvarivanje prava iz radnog odnosa radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu; zaštitu građana zaposlenih u inostranstvu; evidencije u oblasti rada i zapošljavanja; SARADNjU S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE; međunarodne konvencije u oblasti rada, bezbednosti i zdravlja na radu i socijalnog osiguranja u oblasti zapošljavanja; inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu; zaključivanje opštih ugovora o zapošljavanju sa inostranim poslodavcima i njihovim asocijacijama; praćenje kretanja na domaćem i inostranom tržištu rada; prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka i informacija o zapošljavanju, nezaposlenosti u zemlji i zapošljavanju građana u inostranstvu; praćenje spoljnih migracija; utvrđivanje jedinstvenih standarda i kodeksa šifara za vođenje evidencija u oblasti rada; RAVNOPRAVNOST POLOVA; sistem socijalne zaštite; sistem porodičnopravne zaštite; brak; planiranje porodice, porodicu i decu; sistem penzijskog i invalidskog osiguranja; UČESTVOVANjE U PRIPREMI, ZAKLjUČIVANjU I PRIMENI MEĐUNARODNIH UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANjU; boračko-invalidsku zaštitu, ZAŠTITU CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA PORODICA LICA NA OBAVEZNOJ VOJNOJ SLUŽBI; negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije; zaštitu spomenika i spomen-obeležja OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE, VOJNIH GROBOVA I GROBALjA boraca, u zemlji i inostranstvu; boračko-invalidske i invalidske organizacije i udruženja, kao i druge poslove određene zakonom.

INSPEKTORAT ZA RAD, KAO ORGAN UPRAVE U SASTAVU MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE, OBAVLjA INSPEKCIJSKE POSLOVE I S NjIMA POVEZANE STRUČNE POSLOVE U OBLASTI RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU KOJI SE ODNOSE NA: REDOVNI I KONTROLNI NADZOR; UVIĐAJ SMRTNIH, TEŠKIH I KOLEKTIVNIH POVREDA NA RADU; UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI PROPISANIH USLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU, PRE POČETKA OBAVLjANjA DELATNOSTI POSLODAVCA, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

Član 18.

Ministarstvo za dijasporu obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: položaj i prava državljana Republike Srbije koji žive izvan državne zajednice Srbija i Crna Gora; poboljšanje njihovih veza i veza njihovih organizacija sa Republikom Srbijom; stvaranje uslova za njihovo uključivanje u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju; omogućivanje olakšica kod uvoza stvari i opreme radi obavljanja njihove delatnosti u Republici Srbiji; omogućivanje uslova za ostvarenje njihovog biračkog prava u inostranstvu, kao i druge poslove određene zakonom.

MINISTARSTVO ZA DIJASPORU OBAVLjA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA: POLOŽAJ DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI ŽIVE IZVAN REPUBLIKE SRBIJE; POBOLjŠANjE USLOVA ZA OSTVARENjE BIRAČKOG PRAVA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI ŽIVE U INOSTRANSTVU; POBOLjŠANjE VEZA ISELjENIKA, LICA SRPSKOG POREKLA I DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI ŽIVE U INOSTRANSTVU I NjIHOVIH ORGANIZACIJA S REPUBLIKOM SRBIJOM; STVARANjE USLOVA ZA UKLjUČIVANjE ISELjENIKA, LICA SRPSKOG POREKLA I DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI ŽIVE U INOSTRANSTVU U POLITIČKI, EKONOMSKI I KULTURNI ŽIVOT REPUBLIKE SRBIJE I NjIHOV POVRATAK U REPUBLIKU SRBIJU, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

Član 19.

Ministarstvo vera obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: ostvarivanje i unapređenje odnosa i saradnje države sa Srpskom pravoslavnom crkvom, drugim tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama i ostalim crkvama i verskim zajednicama i unapređenje njihovog položaja u društvu; afirmaciju, razvoj i praćenje poštovanja verske slobode; nastavni plan i program verske nastave u osnovnoj i srednjoj školi, vrstu stručne spreme nastavnika verske nastave, kriterijume i načine ocenjivanja učenika koji pohađaju versku nastavu i druge poslove u ostvarivanju i organizovanju verske nastave u osnovnoj i srednjoj školi; praćenje pojava i odnosa od spoljno-političkog značaja u vezi sa crkvama i verskim zajednicama; pružanje podrške i pomoći pri zaštiti crkvenog kulturnog nasleđa izvan granica državne zajednice Srbija i Crna Gora, posebno manastira Hilandar; praćenje zaštite i unapređenje verskog aspekta nacionalnog identiteta izvan granica državne zajednice Srbija i Crna Gora , kao i druge poslove određene zakonom.

MINISTARSTVO VERA OBAVLjA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA: AFIRMACIJU I RAZVOJ SLOBODE VEROISPOVEDANjA; SARADNjU DRŽAVE SA SRPSKOM PRAVOSLAVNOM CRKVOM, OSTALIM CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA I UNAPREĐENjE NjIHOVOG POLOŽAJA U DRUŠTVU; AFIRMISANjE VERSKIH OSNOVA I SADRŽAJA SRPSKOG NACIONALNOG IDENTITETA; ZAŠTITU VERSKIH KOMPONENATA U KULTURNOM I ETNIČKOM IDENTITETU NACIONALNIH MANjINA; SARADNjU DRŽAVE SA EPARHIJAMA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U INOSTRANSTVU I POMOĆ U OČUVANjU I RAZVOJU DUHOVNE, NACIONALNE I KULTURNE SAMOBITNOSTI SRPSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE SRBIJE; RAZVOJ I AFIRMISANjE VREDNOSTI RELIGIJSKE KULTURE; RAZVOJ VERSKOG OBRAZOVANjA I POMOĆ PRI UKLjUČIVANjU U SISTEM OBRAZOVANjA; NASTAVNI PLAN I PROGRAM VERSKE NASTAVE U OSNOVNOJ I SREDNjOJ ŠKOLI I DRUGE POSLOVE U OSTVARIVANjU I ORGANIZOVANjU VERSKE NASTAVE; PRUŽANjE PODRŠKE I POMOĆI U SAKRALNOM GRADITELjSTVU I U ZAŠTITI CRKVENOG KULTURNOG NASLEĐA; PRUŽANjE POMOĆI U ZAŠTITI PRAVNOG I DRUŠTVENOG POLOŽAJA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA, OSTVARIVANjU NjIHOVIH ZAKONOM UTVRĐENIH PRAVA, REGULISANjU I POBOLjŠANjU SOCIJALNO-MATERIJALNOG POLOŽAJA NOSILACA VERE (SVEŠTENOMONAŠTVO, VERSKI SLUŽBENICI, ĐACI I STUDENTI VERSKIH ŠKOLA); VOĐENjE REGISTRA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

ČLAN 20a

MINISTARSTVA U OKVIRU SVOG DELOKRUGA OBAVLjAJU SLEDEĆE POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA ZAKLjUČIVANjE I PRIMENU MEĐUNARODNIH UGOVORA: PREDLAŽU POKRETANjE POSTUPKA ZA VOĐENjE PREGOVORA I ZAKLjUČIVANjE MEĐUNARODNIH UGOVORA S DRUGIM DRŽAVAMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA, PREDLAŽU TEME I PLATFORME ZA PREGOVORE I PREDLAŽU SASTAV DELEGACIJE U PREGOVORIMA; PRIPREMAJU NACRTE MEĐUNARODNIH UGOVORA I OBAVLjAJU POSLOVE ZA DELEGACIJE KOJE VODE PREGOVORE ZA NjIHOVO ZAKLjUČIVANjE; PODNOSE VLADI IZVEŠTAJ O TOKU PREGOVORA; PRIPREMAJU NACRTE ZAKONA O RATIFIKACIJI MEĐUNARODNIH UGOVORA; ZAKLjUČUJU ADMINISTRATIVNE UGOVORE ZA PRIMENU MEĐUNARODNIH UGOVORA, NA OSNOVU OVLAŠĆENjA SADRŽANIH U NjIMA; PRIMENjUJU RATIFIKOVANE MEĐUNARODNE UGOVORE I ZAKLjUČENE ADMINISTRATIVNE UGOVORE.

ČLAN 20b

MINISTARSTVA U OKVIRU SVOG DELOKRUGA OBAVLjAJU POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA TEHNIČKE PROPISE U OBLASTI STANDARDIZACIJE (TEHNIČKE PROPISE KOJI SADRŽE TEHNIČKE ZAHTEVE, TEHNIČKU SPECIFIKACIJU ILI PRAVILO PRAKSE I POSTUPKE OCENjIVANjA USAGLAŠENOSTI).

Član 21.

Posebne organizacije jesu:

1) Republički sekretarijat za zakonodavstvo;

2) Republički zavod za razvoj;

3) Republički zavod za statistiku;

4) Republički hidrometeorološki zavod;

5) Republički geodetski zavod;

6) Republička direkcija za imovinu Republike Srbije;

7) Republički zavod za informatiku i internet;

8) Agencija za razvoj infrastrukture lokalne samouprave;

9) Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

10) Centar za razminiranje.;

11) ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU;

12) DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNjE PLOVNE PUTEVE „PLOVPUT”;

13) GEOMAGNETSKI ZAVOD;

14) ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE.

Član 27.

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije vodi jedinstvenu evidenciju o nepokretnostima i zbirnu evidenciju pokretnih stvari (po vrsti i vrednosti) u državnoj svojini i obavlja stručne poslove I POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE koji se odnose na: pribavljanje, otuđenje, davanje na korišćenje, odnosno u zakup nepokretnosti u državnoj svojini; SPROVOĐENjE MERA ZAŠTITE DRŽAVNE IMOVINE PUTEM INSPEKCIJSKOG NADZORA; VOĐENjE UPRAVNOG POSTUPKA RADI UTVRĐIVANjA POSTOJANjA I VAŽENjA PRAVNOG OSNOVA ZA KORIŠĆENjE DRŽAVNE IMOVINE; upravljanje sredstvima u državnoj svojini (održavanje, osiguranje); raspoređivanje na korišćenje stambenih zgrada, odnosno stanova i poslovnih prostorija; čuvanje i evidenciju poklona u državnoj svojini; uknjižbu državne svojine na nepokretnostima; staranje o naplati zakupnine, kao i druge poslove određene zakonom.

ČLAN 28g

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU OBAVLjA STRUČNE POSLOVE I POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA: PATENT I MALI PATENT, ŽIG, DIZAJN, OZNAKU GEOGRAFSKOG POREKLA, TOPOGRAFIJU INTEGRISANOG KOLA, AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA; PRIMENU MEĐUNARODNIH UGOVORA IZ OBLASTI ZAŠTITE INTELEKTUALNE SVOJINE I PREDSTAVLjANjE I ZASTUPANjE INTERESA REPUBLIKE SRBIJE U SPECIJALIZOVANIM MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA ZA ZAŠTITU INTELEKTUALNE SVOJINE; NADZOR NAD RADOM ORGANIZACIJA ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANjE AUTORSKOG PRAVA I SRODNIH PRAVA; RAZVOJ U OBLASTI ZAŠTITE INTELEKTUALNE SVOJINE; INFORMACIONO-OBRAZOVNE POSLOVE U OBLASTI ZAŠTITE INTELEKTUALNE SVOJINE, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

NADZOR NAD RADOM ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU VRŠI MINISTARSTVO NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE.

ČLAN 28d

DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNjE PLOVNE PUTEVE „PLOVPUT” OBAVLjA STRUČNE POSLOVE I POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA: ODRŽAVANjE PLOVNOSTI U SKLADU S PROPISANOM KATEGORIJOM PLOVNOG PUTA; OBELEŽAVANjE PLOVNIH PUTEVA, POSTAVLjANjE I ISPRAVNOST OBJEKATA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE NA NjIMA; HIDROGRAFSKO SNIMANjE PLOVNIH PUTEVA I PRAĆENjE I ANALIZU NjIHOVOG STANjA I OBAVEŠTAVANjE O NjIHOVOM STANjU; ISTRAŽIVANjE I IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI PLOVIDBE I REGULISANjA REČNIH TOKOVA; NADZOR NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA PLOVNIM PUTEVIMA; DAVANjE SAGLASNOSTI ZA IZGRADNjU HIDROGRAĐEVINSKIH OBJEKATA, LUKA I PRISTANIŠTA, MOSTOVA I MARINA; DAVANjE SAGLASNOSTI NA POSTAVLjANjE CEVI I KABLOVA NA PLOVNIM PUTEVIMA I DAVANjE MIŠLjENjA NA POSTAVLjANjE PLOVNIH OBJEKATA KOJI SE NE PREMEŠTAJU ČESTO; USPOSTAVLjANjE I RAZVOJ REČNIH INFORMACIONIH SERVISA; ODRŽAVANjE I RAZVOJ MEĐUNARODNIH I MEĐUDRŽAVNIH PLOVNIH PUTEVA; ODREĐIVANjE ZIMOVNIKA, SKLONIŠTA I SIDRIŠTA NA MEĐUNARODNIM I MEĐUDRŽAVNIM PLOVNIM PUTEVIMA, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNjE PLOVNE PUTEVE „PLOVPUT” IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA.

ČLAN 28đ

GEOMAGNETSKI ZAVOD OBAVLjA STRUČNE POSLOVE IZ OBLASTI GEOMAGNETIZMA I AERONOMIJE KOJI SE ODNOSE NA: PROUČAVANjE PROSTORNIH I VREMENSKIH KARAKTERISTIKA ELEKTRIČNOG, MAGNETSKOG I ELEKTROMAGNETSKOG POLjA ZEMLjE, PRAĆENjE VREMENSKE VARIJACIJE TIH POLjA I PROUČAVANjE NjIHOVIH UZROKA; PRAĆENjE I PROUČAVANjE STANjA I PROCESA U MAGNETOSFERI I JONOSFERI I IZRAĐIVANjE JONOSFERSKE PROGNOZE; PROUČAVANjE PROSTIRANjA ELEKTROMAGNETSKIH TALASA, UTVRĐIVANjE ELEKTRIČNIH PARAMETARA ZEMLjE I IZRAĐIVANjE ODGOVARAJUĆIH KARATA; PROUČAVANjE PERMANENTNOG MAGNETSKOG POLjA ZEMLjE, UTVRĐIVANjE NjEGOVE REGIONALNE KONFIGURACIJE I IZRAĐIVANjE I IZDAVANjE ODGOVARAJUĆIH GEOMAGNETSKIH KARATA; PROUČAVANjE ZAKONOMERNOSTI RAZVOJA MAGNETSKOG POLjA ZEMLjE I GEOMAGNETSKIH POJAVA KOJE PRETHODE ZEMLjOTRESU; PROUČAVANjE UTICAJA GEOMAGNETSKIH POLjA NA ŽIVE ORGANIZME; USPOSTAVLjANjE, ODRŽAVANjE I MERENjE NA OSNOVNOJ MREŽI GEOMAGNETSKIH TAČAKA I SEKULARNIM STANICAMA; DETALjNA MERENjA, KAO I MERENjA NA AERODROMIMA I DRUGIM LOKACIJAMA I IZRAĐIVANjE ODGOVARAJUĆIH TEMATSKIH KARATA; VRŠENjE KALIBRACIJE INSTRUMENATA I UREĐAJA, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

GEOMAGNETSKI ZAVOD IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA.

ČLAN 28e

ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE OBAVLjA STRUČNE POSLOVE I POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA: PRIMENU MEĐUNARODNIH UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANjU; IZRADU ADMINISTRATIVNIH UGOVORA ZA PRIMENU MEĐUNARODNIH UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANjU I IZRADU SPORAZUMA O NAKNADI TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE; IZRADU DVOJEZIČNIH OBRAZACA ZA PRIMENU MEĐUNARODNIH UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANjU; UČEŠĆE U OBRAČUNU TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

Ostavite komentar