Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Grupe nacionalnih direktora NATO za kodifikaciju – Saveznički odbor 135 (AS/135) o usvajanju NATO kodifikacionog sistema

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

KOJU PREDSTAVLjA MINISTARSTVO ODBRANE I GRUPE NACIONALNIH DIREKTORA NATO ZA KODIFIKACIJU ( SAVEZNIČKI ODBOR 135 (AS/135) O USVAJANjU NATO KODIFIKACIONOG SISTEMA

Član 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Grupe nacionalnih direktora NATO za kodifikaciju ( Saveznički odbor 135 (AS/135) o usvajanju NATO kodifikacionog sistema, koji je potpisan u Edinburgu, 25. maja 2010. godine, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Ugovora u originalu na srpskom jeziku glasi:

U kontekstu Partnerske inicijative Konferencije nacionalnih direktora za naoružanje (Conference of National Armaments Directors – CNAD),

Vlada Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Grupa nacionalnih direktora NATO za kodifikaciju (AC/135), sporazumele su se o sledećem:

1. Grupa nacionalnih direktora NATO za kodifikaciju – Saveznički odbor 135 (AC/135), posvećena je prenošenju iskustva i znanja o Sistemu kodifikacije NATO (NATO Codification System – NCS) sa partnerskim zemljama. Ovaj program sponzorstva AC/135, koji se sprovodi pod nadzorom CNAD, pruža ne-NATO zemljama jedinstven okvir za saradnju da učestvuju i imaju koristi od upotrebe NCS.

2. U ime Vlade Republike Srbije, Ministarstvo odbrane je ovlašćeni predstavnik Vlade Republike Srbije u funkciji sprovođenja ovog ugovora i svih zahteva za sponzorisane usluge, i kao takvo i prihvaćeno kao Nacionalni biro za kodifikaciju (National Codification Bureau – NCB) Republike Srbije.

3. Ovaj ugovor i njegove naknadne izmene ili dopune regulisaće razmenu podataka i usluga kodifikacije između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i AC/135.

4. Vlada Republika Srbija koju predstavlja Ministarstvo odbrane, prihvata i pridržavaće se principa NCS kao što je navedeno u sporazumima o standardizaciji 3150, 3151, 4177, 4199 i 4438, kao i pravila i procedura sadržanih u Priručniku o kodifikaciji NATO (ACodP-1).

5. Radi primanja podataka i usluga kodifikacije, Nacionalni biro za kodifikaciju Republike Srbije, zaključivaće odvojene bilateralne ugovore sa odgovarajućim nacionalnim biroima za kodifikaciju zemalja NATO koji zahtevaju takav ugovor. U Poglavlju I ACodP-1 navodi se spisak tih zemalja.

6. Vlada Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane, poziva se da koristi program BASELOG, kako je navedeno u Poglavlju I ACodP-1. Ovo može zahtevati poseban bilateralni ugovor sa državom članicom NATO koja pruža tražene usluge. Uslovi plaćanja za ove usluge biće navedeni u bilateralnim ugovorima. Po pravilu, pred-finansiranje neće biti potrebno osim ako se drugačije ne navede u bilateralnim ugovorima za navedene usluge.

7. Nacionalni biro za kodifikaciju pripremiće zahteve za sponzorisane usluge i proslediti ih Sekretarijatu AC/135 u skladu sa propisima utvrđenim u ACodP-1.

8. Sponzorisane usluge će se pružati u skladu sa ovim ugovorom, u skladu sa Poglavljem I ACodP-1. Oni obuhvataju, ali nisu ograničena na:

1) raspodelu komercijalnih i državnih kodova tipa S (CAGE) prodavcima/proizvođačima koji se nalaze u ne-NATO zemljama;

2) dodelu nacionalnih CAGE kodova u ime Nacionalnog biroa za kodifikaciju Republike Srbije (na zahtev);

3) obezbeđivanje primeraka dokumenata AC/135;

4) objavljivanje nacionalnih podataka kodifikacije u Glavnom katalogu referentnih podataka NATO za logistiku (NATO Master Catalogue of References for Logistics – NMCRL), itd.

9. U skladu sa procedurama sadržanim u ACodP-1, Sekretarijat AC/135 će proslediti sve zahteve koje dobije od Vlade Republike Srbije zemljama NATO i/ili Agenciji NATO za održavanje i snabdevanje (NAMSA), i proslediti rezultate tih zahteva Nacionalnog biroa za kodifikaciju.

10. Automatizovani poslovni sistem NATO (NATO Automated Business System – NABS) predstavlja glavni izvor službenih dokumenata objavljenih od strane Sekretarijata AC/135 pod nadležnošću AC/135, i dostupan je Vladi Republike Srbije pod uslovima navedenim u Publikaciji za podršku kodifikaciji (CodSP ).

11. Naknada u evrima (EUR) za usluge pružene saglasno ovom ugovoru, direktno će se plaćati Sekretarijatu AC/135 pod uslovima plaćanja navedenim u CodSP. Fakture će biti isplaćivane u roku od šest meseci od datuma fakturisanja. Ukoliko se to ne učini, ovaj ugovor će biti suspendovan.

12. U slučaju bilo kakvog spora u pogledu tumačenja ili sprovođenja ovog ugovora, predstavnici Vlade Republike Srbije i AC/135 će se konsultovati i sarađivati jedni sa drugima radi rešavanja bilo kakvih problema i neće predavati takva pitanja u nadležnost međunarodnom sudu ili trećoj strani radi rešavanja.

13. Ovaj ugovor se privremeno primenjuje od dana njegovog potpisivanja, a stupa na snagu na dan kada Republika Srbija diplomatskim putem obavesti NATO da je ispunjena sva nacionalna procedura za njegovo stupanje na snagu.

14. Ovaj ugovor može biti izmenjen u bilo koje vreme na osnovu međusobne saglasnosti Grupe nacionalnih direktora NATO za kodifikaciju i Vlade Republike Srbije.

15. Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vreme i važiće sve dok jedna od ugovornih strana ne obavesti drugu o svojoj nameri da se povuče iz ovog ugovora, najmanje 6 (šest) meseci pre predloženog datuma okončanja. U tom slučaju, svaka aktivnost kodifikacije koja je tada u toku nastaviće se sve do njenog završetka.

16. Ovaj ugovor je potpisan u Edinburgu, 25. maja 2010. godine, na srpskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednake važnosti. U slučaju razlika u tumačenju, biće merodavan tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Grupu nacionalnih direktora NATO

koju predstavlja Ministarstvo odbrane za kodifikaciju (AC/135)

__________________________________ __________________________________

državni sekretar predsedavajući AS/135 i

Dušan Spasojević Direktor Nacionalnog biroa

za kodifikaciju Velike Britanije

Džordž Bond

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ( Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za donošenje Zakona

Predmet Ugovora između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Grupe nacionalnih direktora NATO za kodifikaciju ( Saveznički odbor 135 (AS/135) o usvajanju NATO kodifikacionog sistema, potpisan je u Edinburgu, 25. maja 2010. godine, a čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, omogućiće pristup Republike Srbije NATO kodifikacionom sistemu, i to u statusu ne-NATO zemlje.

NATO kodifikacioni sistem omogućava jedinstvenu identifikaciju, klasifikaciju i određivanje skladišnog broja za sva NATO sredstva, agregate, sklopove i rezervne delove i predstavlja skup pravila za razmenu logističkih informacija. Kao jedinstven način sporazumevanja, članstvo u NATO kodifikacionom sistemu definiše najveće tržište sredstvima naoružanja i vojne opreme.

Poslove kodifikacije za NATO zemlje obavlja specijalizovana agencija NAMSA (NAMSA – NATO Maintenance and Supply Agency, NATO agencija za održavanje i snabdevanje), koja je formirana 1958. godine odlukom Saveta NATO. NATO kodifikacionim sistemom upravlja i definiše Grupa nacionalnih Direktora za poslove NATO kodifikacije (Komitet AC /135) koja je zadužena i za definisanje i poboljšanje efikasnosti NATO logističkih sistema i operacija.

Veći broj zemalja koje nisu članice NATO prihvatile su NATO kodifikacioni sistem i saradnju sa NAMSA, prvenstveno zbog interesa proizvođača iz sopstvenih zemalja, odnosno na njihov zahtev. Proizvođači koji imaju pristup datoteci NAMSA mogu na jednostavan i efikasan i ekonomičan način da se upoznaju sa zahtevima korisnika-potencijalnih kupaca svojih proizvoda i da korisnike upoznaju sa svojim mogućnostima i cenama.

Takođe, u svakoj od zemalja članica NAMSA postoji jedinstvena organizaciona celina – nacionalni kodifikacioni centar, koji je odgovoran za ažuriranje podataka o proizvođačima, nazivima sredstava, uputstava za identifikaciju sredstava naoružanja i vojne opreme, agregata, sklopova i delova i njihovoj klasifikaciji. Svaki nacionalni kodifikacioni centar odgovoran je svojoj vladi po sledećim pitanjima: centralizovanoj organizaciji nacionalnog kodifikacionog centra; posredovanje između raznih organizacionih celina ministarstva odbrane po pitanjima kodifikacije; podugovaranja sa specijalizovanim agencijama, proizvođačima i drugim privrednim subjektima svoje zemlje po poslovima kodifikacije. Navedeni podaci dostavljaju se agenciji NAMSA, odnosno ostalim zainteresovanim zemljama. Pojedine zemalje članice su poslove kodifikacije proširile i na ministarstva ili vladine organizacije van resora odbrane, te se u ovom slučaju, jedan od pratećih efekata ogleda i u modernizaciji rada Ministarstva odbrane uvođenjem savremenog načina poslovanja.

Donošenjem predloženog zakona, opremanje Vojske Srbije i Ministartsva odbrane sredstvima naoružanja i vojne opreme ostvarenog kroz donacije i nabavku ili na drugi način, a koja potiču sa tržišta definisanog NATO kodifikacionim sistemom, realizuje se jednostavnije, efikasnije i ekonomičnije, uz dostupnost pune informacije o svim sredstvima, dok se sama nabavka može realizovati efikasnije i ekonomičnije članstvom u ovom sistemu, pomoću dostupnih ciljnih informacija o sredstvu.

Naime, proizvodi i usluge namenske industrije Republike Srbije, s kojim izlazi na tržište NATO kodifikacionog sistema, moraju proći proceduru kodifikacije. Donošenjem ovog zakona obezbeđuju se uslovi da sredstava naoružanja i vojne opreme domaće proizvodnje, postanu dostupna tržištu NATO kodifikacionog sistema na efikasniji i ekonomičniji način. Takođe, regulišu se uslovi za poslovanja privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom sredstava naoružanja i vojne opreme na tržištu NATO kodifikacionih sistema i to: vođenjem evidencija o sredstvima naoružanja i vojne opreme, kao i proizvođačima i ugovorima po kojima se sredstva prijavljuju u NATO kodifikacioni sistem. Na taj način, ovi podaci postaju dostupni svim zainteresovanim stranama koje pripadaju tržištu NATO kodifikacionog sistema.

III. Ocena potrebnih finansijskih sredstava

Jednokratni troškovi u vezi sa stvaranjem uslova za početak implementacije Ugovora iznose 6.235,00 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije, i čine ih:

– troškovi instaliranja NATO Mail Box sistema (NMBS) – 2.650,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate,

– troškovi instaliranja NATO Automated Businesss sistema – 2.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate,

– troškovi instaliranja NATO Ammunition Data baze – 1.500,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate,

– katalog pravila i procedura – 84,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Godišnji troškove primene Ugovora, iznose oko 4.850, evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, i čine ih:

– članarina – 1.350,00 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate,

– učešće na dva redovna godišnja sastanka – oko 2.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate,

– dostavljanje koda i pregleda proizvođača – 1.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Sredstva za finansiranje troškova usvajanja NATO kodifikacionog sistema obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar