Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Novinsko – izdavačke kuće „Bratstvo“

PREDLOG ZAKONA

O PRESTANKU VAŽENjA ZAKONA O OSNIVANjU

NOVINSKO-IZDAVAČKE USTANOVE

«BRATSTVO»

Član 1.

Zakon o osnivanju novinsko-izdavačke ustanove «Bratstvo» («Službeni glasnik RS», broj 53/95) prestaje da važi danom stupanja na snagu ovog zakona.

Član 2.

Novinsko-izdavačka ustanova «Bratstvo», osnovana Zakonom o osnivanju novinsko-izdavačke ustanove «Bratstvo», prestaje sa radom danom upisa u sudski registar Novinsko-izdavačke ustanove «Bratstvo», koju će osnovati Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine, u skladu sa zakonom.

Danom početka rada Novinsko-izdavačka ustanova «Bratstvo» koju će osnovati Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine preuzeće prava, obaveze, sredstva, zaposlene i dokumentaciju Novinsko-izdavačke ustanove «Bratstvo» osnovane Zakonom o osnivanju novinsko-izdavačke ustanove «Bratstvo», sa stanjem na dan 15. aprila 2006. godine.

Sredstva u državnoj svojini koja je koristila Novinsko-izdavačka ustanova «Bratstvo» osnovana Zakonom o osnivanju novinsko-izdavačke ustanove «Bratstvo» ostaju u državnoj svojini i koriste se u skladu sa zakonom.

Do upisa u sudski registar Novinsko-izdavačke ustanove «Bratstvo» koju će osnovati Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine, Novinsko-izdavačka «Bratstvo» osnovana Zakonom o osnivanju novinsko-izdavačke ustanove «Bratstvo» nastavlja sa radom u skladu sa propisima po kojima je osnovana.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

OBRAZLOŽENjE

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 72. stav 1. tač. 6, 7. i 12. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 9. Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora.

II. Razlozi za donošenje zakona

Zakonom o osnivanju Novinsko-izdavačke ustanove «Bratstvo» («Službeni glasnik RS», broj 53/95), članom 3. stav 1. predviđeno je da osnovnu delatnost Novinsko-izdavačke ustanove «Bratstvo», između ostalog, čini i izdavanje informativno –političkog lista na bugarskom jeziku, dečijeg lista na bugarskom jeziku i časopisa za književnost, umetnost, nauku i društvena pitanja na bugarskom jeziku.

Zakonom o javnom informisanju («Službeni glasnik RS», br. 43/03 i 61/05) u članu 5. stav 1. predviđeno je da radi ostvarivanja prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica u informisanju na sopstvenom jeziku i negovanju sopstvene kulture i identiteta, Republika, autonomna pokrajina, odnosno lokalna samouprava obezbeđuju deo sredstava ili drugih uslova za rad javnih glasila na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica. Isti zakon u članu 14. stav 2. predviđa i da osnivači javnog glasila ne mogu biti, ni posredno ni neposredno, država i teritorijalna autonomija, kao ni ustanova, preduzeće i drugo pravno lice koje je u pretežnom delu u državnoj svojini ili koje se u celini ili pretežnim delom finansira iz javnih prihoda, osim ukoliko je to predviđeno posebnim zakonom kojim se uređuje oblast radiodifuzije. Članom 101. stav 2. navedenog zakona predviđeno je: «Javna glasila čiji su osnivači država i teritorijalna autonomija, ili ustanova, odnosno preduzeće koje je u pretežnom delu u državnoj svojini ili javno glasilo koje se u celini ili pretežnim delom finansira iz javnih prihoda, a na koje se ne primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje oblast radiodifuzije, prestaju sa radom u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.»

U skladu sa odredbom člana 5. stav 1. Zakona o javnom informisanju, osnivačka prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom «Bratstvo» preuzeo bi Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine. Deo sredstava koja će država izdvajati za finansiranje rada Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine biće usmerena za rad Novinsko-izdavačke ustanove «Bratstvo», čime država obezbeđuje ostvarivanje prava bugarske nacionalne manjine na informisanje na sopstvenom jeziku.

Prema Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina («Službeni list SRJ», br. 11/02 i 57/02) Nacionalni savet nacionalne manjine predstavlja nacionalnu manjinu u oblasti službene upotrebe jezika, obrazovanja, informisanja na jeziku nacionalne manjine i kulture, učestvuje u procesu odlučivanja ili odlučuje o pitanjima iz tih oblasti i osniva ustanove iz ovih oblasti (član 19. stav 7. Zakona). Savet se finansira iz budžeta i donacija (stav 5. navedenog člana Zakona).

III. Obrazloženje pojedinih rešenja

Članom 1. predviđeno je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o osnivanju Novinsko-izdavačke ustanove «Bratstvo», samim tim država neće više biti osnivač Novinsko-izdavačke ustanove «Bratstvo».

Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine, na osnovu člana 2. ovog zakona, a u skladu sa članom 19. stav 7. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, preuzima osnivačka prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom «Bratstvo», što omogućava nastavak njenog rada i izlaženja javnog glasila «Bratstvo».

Novoobrazovana ustanova preuzima sredstva, prava, obaveze i zaposlene Novinsko-izdavačke ustanove «Bratstvo» sa bilansnim stanjem na dan 15. aprila 2006. godine. Sredstva Novinsko-izdavačke ustanove «Bratstvo» ostaju u svojini države i koriste se u skladu sa zakonom.

Da bi se obezbedio kontinuitet u radu Novinsko-izdavačke ustanove «Bratstvo» predviđeno je da do upisa u sudski registar Novinsko–izdavačke ustanove «Bratstvo» koju će osnovati Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine, nastavlja sa radom, po propisima po kojima je osnovana, Novinsko- izdavačka ustanova «Bratstvo» osnovana zakonom čiji se prestanak važenja predlaže.

IV. Finansijska sredstva za sprovođenje zakona

Finansijska sredstva obezbeđena su u okviru sredstava predviđenih za rad nacionalnih saveta.

V. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

Da ne bi došlo do prestanka rada javnog glasila «Bratstvo» neophodno je Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Novinsko-izdavačke ustanove «Bratstvo», doneti po hitnom postupku.

Ostavite komentar