Predlog zakona o amnestiji

PREDLOG ZAKONA O AMNESTIJI

Član 1.

Daje se amnestija licima koja su od 7. oktobra 2000. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona učinila, odnosno za koja postoji osnovana sumnja da su učinila krivična dela: odbijanje primanja i upotrebe oružja iz člana 202, neodazivanje pozivu i izbegavanje vojne službe iz člana 214, izbegavanje vojne službe onesposobljenjem ili obmanom iz člana 215. i samovoljno udaljenje ili bekstvo iz Vojske Jugoslavije iz člana 217, propisana Osnovnim krivičnim zakonom („Službeni list SFRJ“, br. 44/76, 36/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90, 45/90, 54/90, „Službeni list SRJ“, br. 35/92, 16/93, 31/93, 37/93, 24/94 i 61/01 i „Službeni glasnik RS“, broj 39/03).

Amnestija lica iz stava 1. ovog člana obuhvata oslobođenje od krivičnog gonjenja, oslobođenje od izvršenja kazne i brisanje osude.

Član 2.

Ako protiv lica iz člana 1. ovog zakona nije pokrenut krivični postupak, postupak se neće pokrenuti, a ako je krivični postupak u toku – obustaviće se.

Ako je licu iz člana 1. ovog zakona pravnosnažno izrečena kazna zatvora, oslobodiće se od izvršenja te kazne u celini ili u delu koji nije izvršen.

Član 3.

Amnestija ne dira u prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi.

Član 4.

Za lice protiv koga se vodi krivični postupak ili je taj postupak pravnosnažno okončan, rešenje o amnestiji donosi nadležni sud prvog stepena po službenoj dužnosti.

Član 5.

Ako se lice iz člana 1. ovog zakona na koje se odnosi amnestija nalazi u pritvoru, nadležni sud doneće rešenje o ukidanju pritvora.

Za lice iz člana 1. ovog zakona koje se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, rešenje o oslobođenju od daljeg izdržavanja kazne doneće prvostepeni sud opšte nadležnosti na čijem se području nalazi kazneno-popravni zavod.

Rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana doneće se po službenoj dužnosti, u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6.

Rešenje iz čl. 4. i 5. ovog zakona može se doneti i na zahtev okrivljenog ili osuđenog lica ili lica koje u korist optuženog može izjaviti žalbu.

Član 7.

Protiv rešenja o primeni amnestije žalbu mogu izjaviti tužilac, okrivljeni i njegov branilac, osuđeni i lice koje je ovlašćeno da u korist optuženog izjavi žalbu ako je ono podnelo zahtev.

Žalba iz stava 1. ovog člana ne zadržava izvršenje rešenja.

Član 8.

Ako se lice na koje se odnosi rešenje o primeni amnestije iz člana 1. ovog zakona nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora, sud će odrediti da se odmah pusti na slobodu.

Član 9.

Brisanje osude iz kaznene evidencije za krivična dela iz člana 1. ovog zakona izvršiće po službenoj dužnosti organ koji vodi kaznenu evidenciju, u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Brisanje osude iz stava 1. ovog člana izvršiće se i na zahtev lica koje može podneti zahtev za davanje amnestije po ovom zakonu.

Član 10.

Ako ovim zakonom nije drukčije određeno, postupak o primeni amnestije po ovom zakonu sprovodi se po odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

4912005.304.doc/3

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o amnestiji propisan je članom 73. tačka 12. Ustava Republike Srbije kojim je određeno da Narodna skupština daje amnestiju za krivična dela.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Od 7. oktobra 2000. godine od strane Vojske podneto je oko 2.500 krivičnih prijava u vezi sa krivičnim delima za koje se predlaže amnestija. Budući da je došlo do bitnih promena društvenih okolnosti u vezi sa izvršavanjem vojne obaveze predlaže se donošenje zakona o amnestiji kojim bi se lica protiv kojih se vodi krivični postupak za određena krivična dela protiv Vojske oslobodila od daljeg krivičnog gonjenja.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Ovim zakonom predlaže se da se oslobode krivičnog gonjenja lica za koje postoji osnovana sumnja da su posle 7. oktobra 2000. godine učinila krivična dela iz čl. 202, 214, 215. i 217. Osnovnog krivičnog zakona. Istovremeno predlaže se oslobođenje od izvršenja kazne i brisanje osude za ta krivična dela. Članovima 4, 5. i 6. uređen je postupak i nadležnost za donošenje rešenja o amnestiji. Članom 7. predviđeno je pravo na žalbu i preciziran krug lica koja mogu izjaviti žalbu na rešenje o primeni amnestije. Članovima 8. i 9. regulisan je postupak amnestije za lica koja se nalaze u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora i sprovođenje načina brisanja osude iz kaznene evidencije za krivična dela za koja se ovim zakonom daje amnestija. Takođe, u članu 10. predviđena je supsidijerna primena Zakonika o krivičnom postupku na postupak o primeni amnestije ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU ZAKONA

NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Predlaže se stupanje na snagu zakona narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ kako bi se što pre stvorile neophodne zakonske pretpostavke za sprovođenje postupka amnestije.

Ostavite komentar