Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Deutsche bank ag London po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad radi realizacije Projekta Južni tok

PREDLOG ZAKONA

O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE

U KORIST DEUTSCHE BANK AG LONDON PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD RADI REALIZACIJE PROJEKTA JUŽNI TOK

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad (u daljem tekstu: Korisnik kredita) po kreditu odobrenom od strane Deutsche bank AG London u iznosu koji ne može biti veći od iznosa od 30.000.000 evra (slovima: tridesetmiliona evra) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija izdaje u korist Deutsche bank AG London, na ime obaveza iz Ugovora o kreditu, za Projekat Južni tok u iznosu od 30.000.000 evra (slovima: tridesetmiliona evra) uvećanog za nominalnu kamatnu stopu koja je varijabilna i iznosi tromesečni EURIBOR plus kamatna marža koja iznosi 6,20% na godišnjem nivou, naknada i troškova, zaključenog između Korisnika kredita i finansijskih strana kako su definisane Ugovorom o kreditu, 20. decembra 2012. godine i u skladu sa odredbama Ugovora o garanciji koji će Republika Srbija zaključiti sa Deutsche bank AG London, prvog radnog dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 3.

Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) ovim neopozivo i na prvi poziv garantuje, da će izmiriti dug Korisnika kredita prema Deutsche bank AG London (u daljem tekstu: Banka), odnosno svih plativih iznosa o njihovom dospeću, u svemu na način i u skladu sa uslovima iz Ugovora o kreditu, sa rokom važnosti koji će biti duži za mesec dana od roka dospeća kredita, čime se stvara obaveza otplate duga nastala po osnovu date garancije, da plati dospelu, a neizmirenu obavezu ukoliko Korisnik kredita ne izvrši tu svoju obavezu blagovremeno, u skladu sa Ugovorom o kreditu sa Bankom.

Ukoliko Garant ne izvrši svoje obaveze, u roku koji je naveden u stavu 1. ovog člana, Banka će imati pravo da proglasi dospelim sve iznose koji su plativi u skladu sa odredbama Ugovora o kreditu.

U slučaju aktiviranja ove garancije, Banka će imati pravo da od Garanta naplati iznos svojih dospelih a neizmirenih potraživanja. Garant se obavezuje da će obezbediti u budžetu za odgovarajuću fiskalnu godinu, sredstva neophodna za izvršavanje preuzetih obaveza po ovoj garanciji.

Član 4.

Otplatu kredita vrši Korisnik kredita prema Banci u evrima, sve u skladu sa odredbama ugovora o kreditu.

Sredstva za otplatu kredita obezbediće Korisnik kredita, iz sopstvenih prihoda.

Korisnik kredita je dužan da sredstva za otplatu kredita obezbeđuje prema planu otplate, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove zaduživanja.

Član 5.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši obavezu umesto Korisnika kredita, Garant će od Korisnika kredita imati pravo na povraćaj glavnice, kamate, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, kao i svih drugih troškova koji mogu nastati u vezi sa izvršavanjem obaveza umesto Korisnika kredita, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Korisnika kredita naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu. Garant svoje pravo povraćaja od Korisnika kredita neće ostvarivati pre potpunog namirenja potraživanja Banke, niti će postupati protivno njenim interesima.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Korisnika kredita na osnovu ovlašćenja dobijenog od Korisnika kredita ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 16. stav 4. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11) propisuje da se garancije Republike Srbije daju u formi zakona.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Deutsche bank AG London (u daljem tekstu: Banka) po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad (u daljem tekstu: Korisnik kredita) sadržani su u članu 16. st. 2. i 3. Zakona o javnom dugu, gde je između ostalog propisano, da Republika Srbija može dati garanciju za izmirenje duga javnih preduzeća čiji je osnivač, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike za tekuću godinu.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12) predviđeno je davanje garancije Republike Srbije poslovnim bankama za Javno preduzeće „Srbijagas” Novi Sad za Projekat Južni tok u iznosu do 30.000.000 evra.

Sredstva ovog kredita biće upotrebljena za realizaciju Projekta Južni tok.

Ugovorom o kreditu između Korisnika kredita i Banke, predviđeno je da će Banka staviti na raspolaganje Korisniku kredita kredit u iznosu od 30.000.000 evra, pod sledećim uslovima:

– nominalna kamatna stopa varijabilna – tromesečni EURIBOR plus kamatna marža koja iznosi 6,20% na godišnjem nivou;

– naknada za odobrenje kredita iznosi 1,50%, od iznosa ukupno odobrenog kredita;

– rok vraćanja kredita iznosi pet godina sa periodom mirovanja otplate glavnice od jedne godine;

– otplata kredita je tromesečna;

– uplata iznosa kredita vrši se u evrima;

– kamata će se obračunavati proporcionalnom metodom na osnovu stvarnog broja dana u mesecu kroz broj dana u godini.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Republike Srbije (u daljem tekstu: Garant) da izmiri obaveze po Ugovoru o kreditu.

Odredbom člana 2. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Garant u korist Banke, na ime obaveza iz Ugovora o kreditu.

Odredbom člana 3. Predloga zakona uređuju se prava Banke u odnosu na Garanta i obaveze Garanta za izvršavanje preuzetih obaveza po garanciji.

Odredbom člana 4. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Korisnik kredita ima u vezi sa kreditom.

Odredbom člana 5. Predloga zakona predviđa se regresno pravo Garanta ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Korisnika kredita.

Odredbom člana 6. Predloga zakona uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine (prečišćen tekst) („Službeni glasnik RS”, broj 20/12), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena Ugovora o kreditu, odnosno povlačenje sredstava i izmirivanje dospelih obaveza Zajmoprimca uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija i privrede

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST DEUTSCHE BANK AG LONDON PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD RADI REALIZACIJE PROJEKTA JUŽNI TOK

DRAFT LAW ON GUARANTEE OF REPUBLIC OF SERBIA IN FAVOR OF DEUTSCHE BANK AG LONDON BY INDEBTEDNESS PUBLIC ENTERPRISE „SRBIJAGAS“ NOVI SAD FOR REALIZATION PROJECT SOUTH FLOW

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 34-37 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 49 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 114. Ugovora o funkcionisanju EU- nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 95/59/EZ – nema

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ – nema

Direktiva Saveta 2010/12/EZ – nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar