Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Credit Suisse Bank London, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, Unikredit Banke Srbija a.d. Beograd i Deutsche Bank ag London po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad

PREDLOG ZAKONA

O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE

U KORIST CREDIT SUISSE BANK LONDON, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD I DEUTSCHE BANK AG LONDON PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad (u daljem tekstu: Korisnik kredita) po kreditima odobrenim od strane Credit Suisse bank London u iznosu koji ne može biti veći od iznosa od 100.000.000 evra (slovima: stomiliona evra) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova; Vojvođanske banke a.d. Novi Sad u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od 20.000.000 evra (slovima: dvadesetmiliona evra) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova; UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od 20.000.000 evra (slovima: dvadesetmiliona evra) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova i Deutsche bank AG London u iznosu koji ne može biti veći od iznosa od 30.000.000 evra (slovima: tridesetmiliona evra) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija izdaje u korist Credit Suisse bank London, na ime obaveza iz Ugovora o kreditu za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 100.000.000 evra (slovima: stomiliona evra) uvećanog za nominalnu kamatnu stopu koja je varijabilna i iznosi tromesečni EURIBOR plus kamatna marža koja iznosi 5,95% na godišnjem nivou, naknada i troškova, zaključenog između Korisnika kredita i Credit Suisse bank London, 20. decembra 2012. godine. Takođe, Republika Srbija će zaključiti sa Credit Suisse bank London ugovor o garanciji, prvog radnog dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 3.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija izdaje u korist Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, na ime obaveza iz Ugovora o kreditu za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 20.000.000 evra (slovima: dvadesetmiliona evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije uvećanog za nominalnu kamatnu stopu koja je varijabilna i iznosi tromesečni EURIBOR plus kamatna marža koja iznosi 6,45% na godišnjem nivou, naknada i troškova, zaključenog između Korisnika kredita i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, 20. decembra 2012. godine.

Član 4.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija izdaje u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o kreditu br. R 2749/12, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 20.000.000 evra (slovima: dvadesetmiliona evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije uvećanog za nominalnu kamatnu stopu koja je varijabilna i iznosi tromesečni EURIBOR plus kamatna marža koja iznosi 6,75% na godišnjem nivou, naknada i troškova, zaključenog između Korisnika kredita i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 20. decembra 2012. godine.

Član 5.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija izdaje u korist Deutsche bank AG London, na ime obaveza iz Ugovora o kreditu, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 30.000.000 evra (slovima: tridesetmiliona evra) uvećanog za nominalnu kamatnu stopu koja je varijabilna i iznosi tromesečni EURIBOR plus kamatna marža koja iznosi 6,95% na godišnjem nivou, naknada i troškova, zaključenog između Korisnika kredita i finansijskih strana kako su definisane Ugovorom o kreditu, 20. decembra 2012. godine i u skladu sa odredbama Ugovora o garanciji koji će Republika Srbija zaključiti sa Deutsche bank AG London, prvog radnog dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6.

Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) ovim neopozivo i na prvi poziv garantuje, da će izmiriti dug Korisnika kredita prema Credit Suisse bank London, Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i Deutsche bank AG London (u daljem tekstu: Banke), odnosno svih plativih iznosa o njihovom dospeću, u svemu na način i u skladu sa uslovima iz pojedinačnih ugovora o kreditu, sa rokom važnosti koji će biti duži za mesec dana od roka dospeća kredita, čime se stvara obaveza otplate duga nastala po osnovu date garancije da plati dospelu a neizmirenu obavezu ukoliko Korisnik kredita ne izvrši tu svoju obavezu blagovremeno, u skladu sa ugovorima o kreditu sa Bankama.

Ukoliko Garant ne izvrši svoje obaveze, u roku koji je naveden u stavu 1. ovog člana, svaka od Banaka će nezavisno jedna od druge imati pravo da proglasi dospelim sve iznose koji su plativi u skladu sa odredbama pojedinačnih ugovora o kreditu.

U slučaju aktiviranja ove garancije, svaka od Banaka će imati pravo da od Garanta naplati iznos svojih dospelih a neizmirenih potraživanja. Garant se obavezuje da će obezbediti u budžetu za odgovarajuću fiskalnu godinu, sredstva neophodna za izvršavanje preuzetih obaveza po ovoj garanciji.

Član 7.

Otplatu kredita vrši Korisnik kredita prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd u dinarima indeksirano prema vrednosti evra, odnosno prema Credit Suisse bank London i Deutsche bank AG London u evrima, sve u skladu sa odredbama pojedinačnih ugovora o kreditu.

Sredstva za otplatu kredita obezbediće Korisnik kredita iz sopstvenih prihoda.

Korisnik kredita je dužan da sredstva za otplatu kredita obezbeđuje prema planu otplate, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove zaduživanja.

Član 8.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši obavezu umesto Korisnika kredita, Garant će od Korisnika kredita imati pravo na povraćaj glavnice, kamate, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, kao i svih drugih troškova koji mogu nastati u vezi sa izvršavanjem obaveza umesto Korisnika kredita, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Korisnika kredita naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu. Garant svoje pravo povraćaja od Korisnika kredita neće ostvarivati pre potpunog namirenja potraživanja svih Banaka, niti će postupati protivno njihovim interesima.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Korisnika kredita na osnovu ovlašćenja dobijenog od Korisnika kredita ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 16. stav 4. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11) propisuje da se garancije Republike Srbije daju u formi zakona.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Credit Suisse bank London, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i Deutsche bank AG London (u daljem tekstu: Banke) po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad (u daljem tekstu: Korisnik kredita) sadržani su u članu 16. st. 2. i 3. Zakona o javnom dugu, gde je između ostalog propisano, da Republika Srbija može dati garanciju za izmirenje duga javnih preduzeća čiji je osnivač, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije za tekuću godinu.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12) predviđeno je davanje garancije Republike Srbije poslovnim bankama za Javno preduzeće „Srbijagas” Novi Sad za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu do 170.000.000 evra.

Sredstva ovog kredita biće upotrebljena za održavanje tekuće likvidnosti.

Ugovorom o kreditu između Korisnika kredita i Credit Suisse bank London, predviđeno je da će Credit Suisse bank London staviti na raspolaganje Korisniku kredita kredit u iznosu od 100.000.000 evra, pod sledećim uslovima:

nominalna kamatna stopa varijabilna – tromesečni EURIBOR plus kamatna marža koja iznosi 5,95% na godišnjem nivou;

naknada za odobrenje kredita iznosi 1,50%, od iznosa ukupno odobrenog kredita;

rok vraćanja kredita iznosi pet godina sa periodom mirovanja otplate glavnice od jedne godine;

otplata kredita je tromesečna;

uplata iznosa kredita vrši se u evrima;

kamata će se obračunavati proporcionalnom metodom na osnovu stvarnog broja dana u mesecu kroz broj dana u godini.

Ugovorom o kreditu između Korisnika kredita i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, predviđeno je da će Vojvođanska banka a.d. Novi Sad staviti na raspolaganje Korisniku kredita kredit u iznosu od 20.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, pod sledećim uslovima:

– nominalna kamatna stopa varijabilna – tromesečni EURIBOR plus kamatna marža koja iznosi 6,45% na godišnjem nivou;

– naknada za odobrenje kredita iznosi 1,50%, od iznosa ukupno odobrenog kredita;

– rok vraćanja kredita iznosi pet godina sa periodom mirovanja otplate glavnice od jedne godine;

– otplata kredita je tromesečna;

– uplata iznosa kredita vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate (glavnica kredita), odnosno na dan obračuna (kamata, naknada i drugi troškovi);

– kamata će se obračunavati proporcionalnom metodom na osnovu stvarnog broja dana u mesecu kroz broj dana u godini.

Ugovorom o kreditu između Korisnika kredita i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, br. R 2749/12 predviđeno je da će UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd staviti na raspolaganje Korisniku kredita kredit u iznosu od 20.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, pod sledećim uslovima:

– nominalna kamatna stopa varijabilna – tromesečni EURIBOR plus kamatna marža koja iznosi 6,75% na godišnjem nivou;

– naknada za odobrenje kredita iznosi 1,50%, od iznosa ukupno odobrenog kredita;

– rok vraćanja kredita iznosi pet godina sa periodom mirovanja otplate glavnice od jedne godine;

– otplata kredita je tromesečna;

– uplata iznosa kredita vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate (glavnica kredita), odnosno na dan obračuna (kamata, naknada i drugi troškovi);

– kamata će se obračunavati proporcionalnom metodom na osnovu stvarnog broja dana u mesecu kroz broj dana u godini.

Ugovorom o kreditu između Korisnika kredita i Deutsche bank AG London, predviđeno je da će Deutsche bank AG London staviti na raspolaganje Korisniku kredita kredit u iznosu od 30.000.000 evra, pod sledećim uslovima:

– nominalna kamatna stopa varijabilna – tromesečni EURIBOR plus kamatna marža koja iznosi 6,95% na godišnjem nivou;

– naknada za odobrenje kredita iznosi 1,50%, od iznosa ukupno odobrenog kredita;

– rok vraćanja kredita iznosi pet godina sa periodom mirovanja otplate glavnice od jedne godine;

– otplata kredita je tromesečna;

– uplata iznosa kredita vrši se u evrima;

– kamata će se obračunavati proporcionalnom metodom na osnovu stvarnog broja dana u mesecu kroz broj dana u godini.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Republike Srbije (u daljem tekstu: Garant) da izmiri obaveze po Ugovorima o kreditu.

Odredbama čl. 2, 3, 4. i 5. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Garant u korist Banaka, na ime obaveza iz Ugovora o kreditu.

Odredbama člana 6. Predloga zakona uređuju se prava Banaka u odnosu na Garanta i obaveze Garanta za izvršavanje preuzetih obaveza po garanciji.

Odredbama člana 7. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Korisnik kredita ima u vezi sa ovim kreditima.

Odredbama člana 8. Predloga zakona predviđa se regresno pravo Garanta ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Korisnika kredita.

Odredbom člana 9. Predloga zakona uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine (prečišćen tekst) („Službeni glasnik RS”, broj 20/12), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena Ugovora o kreditu, odnosno povlačenje sredstava i izmirivanje dospelih obaveza Korisnika kredita uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je neophodno hitno rešavanje problema održavanje tekuće likvidnosti Korisnika kredita.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija i privrede

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST CREDIT SUISSE BANK LONDON, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD I DEUTSCHE BANK AG LONDON PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

DRAFT LAW ON GUARANTEE OF REPUBLIC OF SERBIA IN FAVOR OF CREDIT SUISSE BANK LONDON, VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD, UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD AND DEUTSCHE BANK AG LONDON BY INDEBTEDNESS PUBLIC ENTERPRISE „SRBIJAGAS“ NOVI SAD

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 34-37 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 49 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 114. Ugovora o funkcionisanju EU- nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 95/59/EZ – nema

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ – nema

Direktiva Saveta 2010/12/EZ – nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar