Predlog zakona o dopuni Zakona o osiguranju depozita

P R E D L O G Z A K O N A

O DOPUNI ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA

Član 1.

U Zakonu o osiguranju depozita („Službeni glasnik RS”, broj 14/15), u članu 7. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od stava 3. ovog člana, u okolnostima značajnih promena na međunarodnom finansijskom tržištu uzrokovanih postojanjem negativne kamatne stope na depozite kod stranih banaka, Agencija može devizna sredstva fonda za osiguranje depozita ulagati i u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, dok traju te okolnosti.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije, kojim je utvrđeno da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje monetarni i bankarski sistem.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I CILJEVI KOJI SE NJIME ŽELE OSTVARITI

Članom 7. stav 2. Zakona o osiguranju depozita („Službeni glasnik RS”, broj 14/15) propisano je da Agencija za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija) dinarska sredstva fonda za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Fond), na osnovu odluke Upravnog odbora, ulaže u dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, dok je stavom 3. istog člana propisano da, na osnovu odluke Upravnog odbora Agencije i ugovora zaključenog sa Agencijom i po nalogu Agencije, Narodna banka Srbije, u svoje ime, a za račun Agencije, devizna sredstva Fonda ulaže u strane hartije od vrednosti ili ih polaže kao depozit kod stranih banaka, u skladu sa politikom upravljanja deviznim rezervama.

Predloženom dopunom Zakona omogućava se ulaganje deviznih sredstava Fonda i u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, u okolnostima značajnih promena na međunarodnom finansijskom tržištu uzrokovanih postojanjem negativne kamatne stope na depozite kod stranih banaka. Uvođenjem nove mogućnosti za ulaganje, omogućava se limitirana diversifikacija investicione politike i postiže veća fleksibilnost u smislu upravljanja sredstvima navedenog fonda u zavisnosti od trenutnih tržišnih uslova. Dopunom postojeće zakonske obaveze po kojoj se devizna sredstva Fonda moraju ulagati u strane hartije od vrednosti ili polagati kao depozit kod stranih banaka, preko Narodne banke Srbije, u skladu sa politikom upravljanja deviznim rezervama, smanjiće se i troškovi Fonda koji su uzrokovani negativnim kamatnim stopama u Evrozoni. Time bi se, imajući u vidu pozitivne stope prinosa na hartije od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija, omogućilo efikasnije raspolaganje sredstvima Fonda i ostvarila zakonska obaveza da se na sredstva Fonda moraju ostvarivati odgovarajući prihodi. Imajući u vidu valutnu strukturu sredstava Fonda u kojoj devizna sredstva čine 85%, postojeće zakonsko rešenje može otežati poslovanje Fonda i značajno uticati na smanjenje sredstava neophodnih za isplatu potencijalnog osiguranog slučaja ili finansiranja restrukturiranja u skladu sa Zakonom. Prema mišljenju relevantnih finansijskih institucija trend negativnih kamatnih stopa nastaviće se i u narednim godinama, te će predložena dopuna omogućiti smanjenje troškova Fonda nastalih po tom osnovu.

Predložena dopuna Zakona nije velikog obima, ali postoji hitna potreba za usvajanjem iste, kako bi se što pre ostvario pozitivan finansijski efekat na budžet Republike Srbije.

Imajući u vidu obim i hitnost predloženih izmena, Odbor za privredu i finansije je, na sednici od 26. aprila 2017. godine, doneo Zaključak 05 Broj: 011-3664/2017 kojim se prihvata predlog Ministarstva finansija da nije potrebno sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu zakona.

OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona dodaje se novi stav u članu 7. Zakona o osiguranju depozita, tako što se, u okolnostima značajnih promena na međunarodnom finansijskom tržištu uzrokovanih postojanjem negativne kamatne stope na depozite kod stranih banaka, predviđa mogućnost ulaganja deviznih sredstva Fonda i u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije.

Članom 2. Predloga zakona određeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Predložena dopuna ne utiče na privredni sistem i na troškove privrede i odnose među tržišnim učesnicima. S obzirom na gore navedeno, analiza efekata ovog zakona nije potrebna.

VI. PREGLED ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA KOJE SE DOPUNJUJU

Član 7.

Agencija je dužna da novčana sredstva fonda za osiguranje depozita drži na posebnom depozitnom računu otvorenom kod Narodne banke Srbije.

Agencija dinarska sredstva fonda za osiguranje depozita, na osnovu odluke Upravnog odbora, ulaže u dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Agencije i ugovora zaključenog sa Agencijom i po nalogu Agencije, Narodna banka Srbije, u svoje ime, a za račun Agencije, devizna sredstva fonda za osiguranje depozita ulaže u strane hartije od vrednosti ili ih polaže kao depozit kod stranih banaka, u skladu sa politikom upravljanja deviznim rezervama.

IZUZETNO OD STAVA 3. OVOG ČLANA, U OKOLNOSTIMA ZNAČAJNIH PROMENA NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU UZROKOVANIH POSTOJANJEM NEGATIVNE KAMATNE STOPE NA DEPOZITE KOD STRANIH BANAKA, AGENCIJA MOŽE DEVIZNA SREDSTVA FONDA ZA OSIGURANJE DEPOZITA ULAGATI I U DEVIZNE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE IZDAJE REPUBLIKA SRBIJA ILI NARODNA BANKA SRBIJE, DOK TRAJU TE OKOLNOSTI.

Sredstva fonda za osiguranje depozita ulažu se na način kojim se umanjuje rizik, održava likvidnost ovog fonda i ostvaruju odgovarajući prihodi.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst) s obzirom na to da će predložena dopuna Zakona uticati na smanjenje troškova Fonda, koji su uzrokovani negativnim kamatnim stopama u Evrozoni. Istovremeno će se, imajući u vidu pozitivne stope prinosa na hartije od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, omogućiti efikasnije raspolaganje sredstvima Fonda i ostvariti zakonska obaveza da se na sredstva Fonda moraju ostvarivati odgovarajući prihodi. Povećanje sredstava u Fondu, na osnovu prihoda, će imati pozitivan uticaj i na budžet Republike Srbije, imajući u vidu član 4. stav 2. Zakona o osiguranju depozita, kojim je propisano da za obaveze isplate osiguranih depozita jemči Republika Srbija, te da u slučaju da u Fondu nema dovoljno sredstava za isplatu osiguranih depozita, nedostajuća sredstva obezbeđuje Republika Srbija iz budžeta.

Ostavite komentar