Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STANDARDIZACIJI

Član 1.

U Zakonu o standardizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), u članu 1, posle reči: „objavljivanje”, dodaje se reč: „povlačenje”.

Član 2.

U članu 2. reči: „tač. 12) i 13)” zamenjuju se rečima: „tač. 16) i 17) ”.

Posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„Ovaj zakon se ne primenjuje na granske i interne standarde i srodne dokumente za proizvode, procese i usluge u oblasti odbrane zemlje, železničkog, vazdušnog, vodnog saobraćaja, računovodstvenih usluga i u drugim oblastima, koje za svoje potrebe mogu donositi organi državne uprave, privredna društva i druga pravna lica.

Posebnim zakonima i drugim propisima, uređuju se donošenje, označavanje i primena standarda i srodnih dokumenata i druga pitanja od značaja za standardizaciju u oblastima iz stava 2. ovog člana.”

Član 3.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) standardizacija je skup koordiniranih aktivnosti na donošenju standarda i srodnih dokumenata;

2)standard je tehnička specifikacija koju je donelo nacionalno telo za standardizaciju za višekratnu ili stalnu upotrebu sa kojom usaglašenost proizvoda, procesa i usluga nije obavezna;

3) međunarodni standard je standard koji je donela međunarodna organizacija za standardizaciju;

4)evropski standard je standard koji je donela evropska organizacija za standardizaciju;

5) harmonizovani standard je evropski standard koji je donet na osnovu zahteva Evropske komisije za primenu u harmonizovanom zakonodavstvu Evropske unije;

6)nacionalni standard je standard koji je donelo nacionalno telo za standardizaciju;

7) srpski standard je standard koji je donelo nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji;

8)srodni dokument je bilo koja tehnička specifikacija, a koja nije standard, koju je donela međunarodna ili evropska organizacija za standardizaciju, odnosno nacionalno telo za standardizaciju, za višekratnu ili stalnu upotrebu i sa kojom usaglašenost proizvoda, procesa i usluga nije obavezna;

9) nacrt standarda je tehnička specifikacija o određenom predmetu standardizacije, koji se razmatra radi donošenja i koji se, u skladu sa postupkom za donošenje standarda, nakon faza pripreme, stavlja na javnu raspravu ili razmatranje;

10) tehnička specifikacija je dokument koji utvrđuje tehničke zahteve koje treba da ispuni proizvod, proces ili usluga i kojim se utvrđuje najmanje jedan od sledećih elemenata:

– potrebne karakteristike proizvoda koje se odnose na nivo kvaliteta, performanse, interoperabilnost, zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednosti, kao i dimenzije, uključujući zahteve koji se odnose na naziv pod kojim se proizvod prodaje, terminologiju, simbole, ispitivanja i metode ispitivanja, pakovanje, označavanje ili obeležavanje, postupke ocenjivanja usaglašenosti i druge slične elemente;

– metode proizvodnje i procesi koji se koriste za poljoprivredne proizvode, proizvode namenjene za ishranu ljudi ili životinja i medicinske proizvode, kao i metode proizvodnje i procese koji se odnose na druge proizvode kada oni utiču na karakteristike proizvoda;

– potrebne karakteristike za usluge, kao što su nivo kvaliteta, performanse, interoperabilnost, zaštita životne sredine, zaštita zdravlja i bezbednosti, uključujući zahteve primenjive na pružaoca usluge koji se odnose na podatke koje treba staviti na raspolaganje primaocu;

– metode i kriterijumi za ocenjivanje performansi građevinskih proizvoda;

11)zainteresovana strana je organ državne uprave, privredno društvo, preduzetnik, organizacija potrošača, kao i drugo pravno ili fizičko lice koje pokazuje interes za standardizaciju;

12) konsenzus je načelna saglasnost o bilo kom značajnom pitanju, postignuta tako da se uzmu u obzir stanovišta svih zainteresovanih strana i da se usaglase svi suprotstavljeni stavovi, pri čemu se pod konsenzusom ne podrazumeva jednoglasnost u donošenju standarda;

13)donošenje standarda ili srodnog dokumenta je skup koordiniranih aktivnosti koje započinju usvajanjem predloga za donošenje standarda ili srodnog dokumenta, a završavaju se donošenjem akta kojim se proglašava da je standard ili srodni dokument donet;

14)ocenjivanje usaglašenosti proizvoda, procesa i usluga sa srpskim standardima je aktivnost kojom se utvrđuje da li su ispunjeni zahtevi sadržani u srpskim standardima;

15) nacionalni znak usaglašenosti je oznaka kojom se, u skladu sa pravilima nacionalnog tela za standardizaciju u Republici Srbiji, potvrđuje usaglašenost proizvoda, procesa i usluga sa srpskim standardom;

16) međunarodne organizacije za standardizaciju su:

– Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO);

– Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC);

– Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU);

17) evropske organizacije za standardizaciju su:

– Evropski komitet za standardizaciju (CEN);

– Evropski komitet za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC);

– Evropski institut za standarde iz oblasti telekomunikacija (ETSI);

18)nacionalno telo za standardizaciju je organizacija za standardizaciju koja je priznata od strane države, a koje može biti član odgovarajuće međunarodne ili evropske organizacije za standardizaciju.”

Član 4.

U članu 6. stav 1. menja se i glasi:

„Institut za standardizaciju Srbije (u daljem tekstu: Institut) je jedino nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji.”

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

„ Osnivač Instituta je Republika Srbija, za koju osnivačka prava vrši Vlada, u skladu sa zakonom.

Ministarstvo nadležno za poslove standardizacije informiše međunarodne i druge organizacije o nacionalnom telu za standardizaciju u Republici Srbiji, u skladu sa propisom kojim se uređuje postupak prijavljivanja i način informisanja o tehničkim propisima i standardima.”

Dosadašnji st. 2. 3. i 4. postaju st. 4, 5. i 6.

Član 5.

U članu 7. stav 1. posle tačke 15) dodaju se tač. 15a) i 15b), koje glase:

„15a) pruža stručnu pomoć za primenu odnosno ispunjavanje zahteva srpskih standarda;

15b) poslove sertifikacije proizvoda, sistema menadžmenta i osoba;”.

U stavu 2. reči: „tač.1), 2), 4), 8), 13), 14) i 15)” zamenjuju se rečima: „tač.1), 2), 4), 8), 13), 14), 15) i 15a)”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Poslove iz tač. 15a) i 15b) Institut ne može da obavlja za potrebe istog pravnog subjekta.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 6.

U članu 8. stav 4. menja se i glasi:

„Član Instituta ima pravo na poseban popust kod kupovine standarda, srodnih dokumenata i drugih publikacija i plaćanja za usluge koje Institut pruža u obavljanju poslova standardizacije, kao i na druge pogodnosti u skladu sa odlukom o osnivanju .”

Član 7.

U članu 9. stav 1. reči: „Instituta obezbeđuju se” zamenjuju se rečima: „Institut obezbeđuje”.

Tačka 1) menja se i glasi:

„1) iz prihoda koje ostvari naplatom članarina;”

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) iz prihoda koje ostvari prodajom usluga;”

Stav 2. menja se i glasi:

„Potrebna sredstva za rad Instituta, utvrđuju se godišnjim programom rada čiji je sastavni deo finansijski plan.”

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

„Sredstva ostvarena od prihoda iz stava 1. tačka 3) ovog člana pripadaju budžetu Republike Srbije i koriste se u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Sadržina godišnjeg programa rada bliže se uređuje odlukom o osnivanju.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 8.

Naziv glave III. i član 12. menjaju se i glase:

„III. DONOŠENJE, OBJAVLJIVANJE, POVLAČENJE I OZNAČAVANJE SRPSKIH STANDARDA

Član 12.

Srpski standardi se donose, povlače i objavljuju u skladu sa ovim zakonom i pravilima Instituta koja su usklađena sa pravilima međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju i Kodeksom dobre prakse za izradu, donošenje i primenu standarda iz Sporazuma o tehničkim preprekama trgovini Svetske trgovinske organizacije.

Srpski standardi donose se na osnovu plana donošenja srpskih standarda koji se utvrđuje najmanje jedanput godišnje i koji je javno dostupan na internet stranici Instituta.

Plan donošenja srpskih standarda sadrži informaciju o standardima i srodnim dokumentima koje Institut namerava da donese ili menja, koje je doneo ili izmenio na osnovu prethodnog plana donošenja srpskih standarda i na kojima trenutno radi, a koji nisu nastali identičnim ili ekvivalentnim preuzimanjem međunarodnih ili evropskih standarda.

Plan donošenja srpskih standarda sadrži i informaciju o broju međunarodnih i evropskih standarda za koje se na osnovu dostupnih podataka međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju očekuje da će ih Institut preuzeti u sistem nacionalne standardizacije.

Sadržina plana iz stava 2. ovog člana, bliže se uređuje odlukom o osnivanju.

Kao osnova za donošenje srpskih standarda koriste se po pravilu međunarodni, odnosno evropski standardi i srodni dokumenti. U slučaju da u određenoj oblasti ne postoji međunarodni odnosno evropski standard i srodni dokument ili je važeći međunarodni odnosno evropski standard neodgovarajući, kao osnova se mogu koristiti nacionalni standardi i srodni dokumenti drugih država ili se mogu donositi izvorni srpski standardi i srodni dokumenti.

Obaveštenje o pokretanju postupka za donošenje srpskog standarda, a kada je to neophodno i za donošenje srodnog dokumenta, kao i obaveštenje o stavljanju nacrta srpskog standarda ili srodnog dokumenta na javnu raspravu, Institut objavljuje u svom glasilu i obezbeđuje svim zainteresovanim stranama pristup tim nacrtima srpskih standarda i srodnih dokumenta.

Institut omogućava učešće svim zainteresovanim stranama u postupku donošenja srpskih standarda i srodnih dokumenata, kao i pristup donetim srpskim standardima i srodnim dokumentima.

Način učešća svih zainteresovanih strana u postupku donošenja srpskih standarda i srodnih dokumenata i pristup donetim srpskim standardima i srodnim dokumentima, kao i podsticaji i olakšice za mala i srednja privredna društva i preduzetnike, udruženja potrošača i nevladine organizacije, bliže se uređuje opštim aktom Instituta.

Institut razmenjuje najbolje prakse sa ciljem podsticanja učešća malih i srednjih privrednih društava u aktivnostima standardizacije.”

Član 9.

Član 13. menja se i glasi:

„Član 13.

Akt kojim se proglašava da je srpski standard ili srodni dokument donet, kao i akt o povlačenju srpskog standarda ili srodnog dokumenta donosi direktor Instituta.

Informacija o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata sa datumom donošenja i brojem akta iz stava 1. ovog člana, objavljuje se u glasilu Instituta i na internet stranici Instituta.”

Član 10.

U članu 15. stav 2. reči: „stav 2.”, zamenjuju se rečima: „stav 6.”

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Odredbe st. 1 i 2. ovog člana, shodno se primenjuju i na srodne dokumente.”

Član 11.

U članu 17. stav 2. menja se i glasi:

„Tehnički ili drugi propis se može pozivati samo na objavljene srpske standarde.”

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Izuzetno od stava 2. ovog člana, ukoliko nema objavljenog srpskog standarda u odgovarajućoj oblasti, u tehničkom ili drugom propisu Republike Srbije može se vršiti pozivanje na međunarodni, evropski ili nacionalni standard drugih država. ”

Član 12.

Odluka o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije, uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENJE

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 6. Ustava Republike Srbije, kojim se utvrđuje da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata i sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Sistem standardizacije u Republici Srbiji uređen je Zakonom o standardizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 36/09). Ovaj zakon je u potpunosti usaglašen sa pravilima međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju koja su važila u vreme njegovog donošenja.

Imajući u vidu da su se evropska pravila u oblasti standardizacije početkom 2013. godine promenila, stupanjem na snagu Uredbe (EU) br. 1025/2012 Evropskog Parlamenta i Saveta od 25. oktobra 2012. godine (u daljem tekstu: Uredba 1025/2012), odnosno Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parlament and of the Council of 25. October 2012, bilo je neophodno izvršiti potpuno usklađivanje propisa u ovoj oblasti u Republici Srbiji sa novim evropskim pravilima standardizacije, kako bi Institut za standardizaciju Srbije (u daljem tekstu: Institut) ostvario punopravno članstvo u evropskim organizacijama za standardizaciju, odnosno Evropskom komitetu za standardizaciju (CEN) i Evropskom komitetu za elektrotehničku standardizaciju (CENELEC), što je jedan od neophodnih uslova za prijem Republike Srbije u Evropsku uniju.

Obaveza preuzimanja Uredbe 1025/2012, proističe iz člana 77. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, potpisanog 29. aprila 2008. godine između Republike Srbije i Evropske unije, kojim je, dogovoreno da će Srbija preduzeti neophodne mere kako bi postepeno postigla usklađenost sa, između ostalog, pravilima koja važe u evropskim organizacijama za standardizaciju.

Takođe, u revidiranom Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA) koji je usvojen Zaključkom Vlade 05 Broj: 337-8355/2014 od 31. jula 2014. godine, utvrđeno je da će u periodu od 2014. do 2018. godine strategija Instituta biti usmerena na ostvarivanje, između ostalog, sledećih strateških ciljeva: usklađivanje Zakona o standardizaciji i podzakonskih akata, kao i internih akata Instituta sa Uredbom 1025/2012, kao i dostizanje i održavanje statusa punopravnog člana u međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju i uspostavljanje aktivnog učestvovanja u kreiranju i sprovođenju politika i strategija tih organizacija (Deo 3. revidiranog NPAA, Sposobnost preuzimanja obaveza iz članstva u EU, podtačka 3.1.1.1. Standardizacija).

S obzirom da se u skladu sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA), jedan od osnovnih i najtežih uslova za sticanje statusa punopravnog članstva Instituta u pomenutim organizacijama, odnosio na preuzimanje u nacionalnu standardizaciju, u relativno kratkom roku, više od 80 % svih evropskih standarda, što je podrazumevalo angažovanje postojećih resursa Instituta isključivo na ostvarenju ovog cilja, važećim Zakonom o standardizaciji (u daljem tekstu: Zakon) ograničena je mogućnost Instituta da se bavi dodatnim delatnostima. Nakon što je ovaj cilj ostvaren, stekli su se uslovi da Institut svoje resurse angažuje i na drugim poslovima koji će doprineti povećanju sopstvenih sredstava, što će mu omogućiti stabilnost i nezavisnost u radu i ostvarivanje utvrđenih ciljeva, što predstavlja jedan od zahteva za punopravno članstvo u evropskim organizacijama za standardizaciju.

S tim u vezi, u revidiranom Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA), pored već pomenutih strateških ciljeva Instituta u periodu od 2014. do 2018. godine, kao strateški ciljevi Instituta u navedenom periodu utvrđeni su i uspostavljanje novih i unapređenje postojećih delatnosti Instituta. Pravni osnov za uvođenje novih aktivnosti, stvoriće se izmenama važećeg Zakona, kao i podzakonskih akata, čime će biti obezbeđen stabilan alternativni izvor finansiranja (sopstvenih prihoda) pored prihoda iz budžeta Republike Srbije, što je jedan od uslova za punopravno članstvo u evropskim organizacijama za standardizaciju (Deo 3, Sposobnost preuzimanja obaveza iz članstva u EU, podtačka 3.1.1.1. Standardizacija).

Stvaranjem zakonske mogućnosti za obavljanje dodatne delatnosti i omogućavanjem stabilnog izvora finansiranja, ispunili bi se uslovi predviđeni Uputstvom o kriterijumima za članstvo u CEN-u i CENELEC-u (u daljem tekstu: Uputstvo 20), odnosno u CEN/CENELEC Guide 20 (Guide on membership criteria of CEN and CENELEC), kojim su definisani uslovi za punopravno članstvo u evropskim organizacijama za standardizaciju.

U okviru eksplanatornog skrininga za Poglavlje 1 – Sloboda kretanja roba, održanog od 17. do 20. juna 2014. godine, Evropskoj komisiji je upućeno pitanje iz oblasti standardizacije koje se odnosilo na pojašnjenje jednog od kriterijuma za punopravno članstvo u evropskim organizacijama za standardizaciju navedenog u Uputstvu 20, odnosno pojašnjenje podtačke 3.3. ovog dokumenta (Neutralnost interesa, nepristrasnost i nezavisnost strukture (bez eksplicitnih zahteva u WTO/TBT), u delu koji se odnosi na pojašnjenje „više izvora finansiranja”, imajući u vidu da se u ovoj podtački preporučuje da nacionalna tela za standardizaciju budu sposobna da pokažu (demonstriraju) nezavisnost, kao i da imaju više od jednog izvora finansiranja.

U odgovoru dobijenom elektronskom poštom dana 8. septembra 2014. godine, Evropska komisija je pojasnila da se pod pojmom „ više izvora finansiranja” koji se navodi u podtački 3.3. Uputstva 20, podrazumeva takva struktura finansiranja koja garantuje izvesnu finansijsku nezavisnost nacionalnog tela za standardizaciju. Dalje je pojašnjeno da bi ovo značilo da nacionalno telo za standardizaciju ne zavisi isključivo od jednog izvora prihoda ( npr. isključivo državni budžet), već da ima i druge izvore finansiranja, kao što su prodaja standarda i drugih proizvoda, članarine, naknade za pružene usluge (kao što su obuke, seminari). Razlog za postavljanje ovog uslova je obezbeđivanje nepristrasnosti, što predstavlja jedno od načela standardizacije, i znači da je potrebno da u standardizacijske aktivnosti podjednako budu uključene sve zainteresovane strane. Takođe, iz istih razloga je propisano da Institut može da se finansira i iz drugih izvora, kao što su pokloni i donacije, ali je potrebno da zatraži saglasnost Vlade Republike Srbije, upravo kako bi se sprečilo prevladavanje pojedinačnih interesa u oblasti standardizacije.

Ukoliko bi se Institutu ukinuo drugi izvor finansiranja, nacionalnoj standardizaciji bi bio prouzrokovan problem dokazivanja ispunjenosti obavezujućih uslova u evropskim organizacijama za standardizaciju. Skrećemo pažnju na činjenicu da nacionalno tela za standardizaciju i sada sopstvene prihode koriste u potpunosti u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, da su aproprijacije za korišćenje ovih sredstava opredeljene zakonom o budžetu i da je njihovo korišćenje namensko, zakonito i opredeljeno za finansiranje redovnog rada. Takođe, sopstvenim prihodima ova institucija omogućava minimalan razvoj i pokrivanje tekućih potreba, ali i izuzetno veliku operativnost u radu, što se posebno odražava na efikasnost i kvalitet saradnje sa zainteresovanim stranama.

Predloženim izmenama i dopunama Zakona, Institutu bi bilo omogućeno da pored poslova standardizacije, na zahtev zainteresovane strane, obavlja i poslove pružanja stručne pomoći za primenu odnosno ispunjavanje zahteva srpskih standarda, kao i poslove sertifikacije.

Imajući u vidu da privreda, posebno mala i srednja privredna društva često ne mogu da primene odnosno ispune zahteve srpskih standarda i srodnih dokumenata bez stručne pomoći, pružanje ovakvog vida pomoći od strane stručnih i obučenih lica zaposlenih u Institutu, koji imaju znanja i iskustvo u postupku donošenja i tumačenja standarda, s jedne strane, uticalo bi na podizanje kvaliteta i konkurentnosti procesa, proizvoda i usluga tih privrednih subjekata, a s druge strane, Institut bi na taj način bio u mogućnosti da obezbedi dodatni izvor prihoda.

Istovremeno, predviđeno je da se pružanje stručne pomoći za primenu odnosno ispunjavanje zahteva srpskih standarda i poslovi sertifikacije ne mogu obavljati za potrebe istog pravnog subjekta. Ovakav način regulisanja omogućava ispunjenost zahteva u vezi nepristrasnosti i nezavisnosti u obavljanju dodatnih delatnosti.

Takođe, važećim Zakonom nije dovoljno precizno utvrđeno koji se standardi i srodni dokumenti koriste kao osnova za donošenje srpskih standarda i srodnih dokumenata, i u kojim slučajevima. Naime, odredbama Zakona nije jasno utvrđeno da se nacionalni standardi i srodni dokumenti drugih država mogu koristiti kao osnova za donošenje srpskih standarda samo u slučaju kada u određenoj oblasti ne postoje međunarodni, odnosno evropski standardi i srodni dokumenti, kao i da se u tom slučaju mogu donositi i izvorni srpski standardi i srodni dokumenti. Navedeno preciziranje, takođe je jedan od zahteva i predstavlja usklađivanje sa principima evropske regulative iz ove oblasti, odnosno pravilima CEN/CENELEC-a, kao i sa zahtevima Svetske trgovinske organizacije.

Pored toga, važećim Zakonom je utvrđena obaveza objavljivanja rešenja o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata u „Službenom glasniku Republike Srbije”, što predstavlja trošak budžetskih sredstava koji nije zanemarljiv, tim pre što se informacija o donošenju jednog standarda u velikom broju slučajeva objavljuje dva puta: kao rešenje Instituta kojim se taj standard donosi i kao lista standarda koji služe kao podrška tehničkoj i drugoj regulativi (njihovom primenom ostvaruje se pretpostavka o usaglašenosti sa tehničkim propisima). Načinom objavljivanja koji je propisan važećim Zakonom, nije jasno definisana razlika između standarda na koje se pozivaju tehnički propisi i drugih standarda koji nisu deo tehničkih propisa i čija je primena neobavezna.

Izmenama Zakona, odnosno ukidanjem obaveze Instituta da rešenja o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”, će se, pored uštede budžetskih sredstava, postići i da se u „Službenom glasniku Republike Srbije” objavljuju samo oznake i nazivi srpskih standarda na koje se pozivaju tehnički propisi, odnosno čijom primenom se obezbeđuje usaglašenost sa zahtevima tehničkih ili drugih propisa, dok će se informacije o objavljivanju svih standarda objavljivati u glasilu Instituta.

Institut će omogućiti svim zainteresovanim stranama učešće u svim fazama izrade i donošenja standarda i srodnih dokumenata, a posebno će se podsticati oni subjekti koji nisu u mogućnosti da ravnopravno učestvuju u aktivnostima standardizacije. Predloženim rešenjima će se, takođe, u skladu sa evropskom regulativom, ispuniti zahtevi koji se odnose na transparentnost rada Instituta u postupku donošenja srpskih standarda i dati podsticaj svim privrednim subjektima, a posebno malim i srednjim privrednim društvima da aktivno učestvuju u postupku standardizacije.

Takođe, izmenama Zakona predviđeno je da je Institut za standardizaciju jedino nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji, što je u skladu sa principima evropske regulative iz ove oblasti.

Izmenama i dopunama Zakona predviđeno je da se ovaj zakon ne primenjuje na granske i interne standarde i srodne dokumente za proizvode, procese i usluge u specifičnim oblastima, kao što su oblast odbrane zemlje, železnički, vazdušni, vodni saobraćaj, računovodstvene usluge i druge oblasti, koje za svoje potrebe mogu da donose organi državne uprave, privredna društva i druga pravna lica.

Pitanja koja su predmet ovog zakona nisu mogla biti uređena na drugi način, osim donošenjem izmena i dopuna Zakona o standardizaciji, s obzirom da su odredbama postojećeg Zakona uređena pitanja iz kojih su proistekli problemi koje je potrebno rešiti. Imajući u vidu da je propisivanje poslova i obaveza Instituta predmet zakonskih odredaba, dodatni poslovi i nove obaveze Instituta mogu se utvrditi samo izmenama i dopunama Zakona. Takođe, jedino je donošenjem izmena i dopuna Zakona moguće izvršiti usklađivanje nacionalnog zakonodavstva u oblasti standardizacije sa aktuelnom evropskom regulativom u toj oblasti i na sveobuhvatan način rešiti sve uočene probleme.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. izmenjen je član 1. Zakona kojim je pored ostalih predmeta uređivanja ovog zakona, propisano i povlačenje standarda, koje do sada nije bilo predviđeno, a predstavlja jednu od značajnijih aktivnosti nacionalnog tela za standardizaciju.

Članom 2. izmenjen je član 2. Zakona tako što su reči: „ tač. 12) i 13)” zamenjene rečima: „tač. 16) i 17)”. Navedena izmena je posledica izmene člana 3. Zakona prema kojoj je u izmenjenom članu 3. značenje pojmova: međunarodne organizacije za standardizaciju i evropske organizacije za standardizaciju definisano tačkama 16) i 17), a ne tačkama 12) i 13).

Takođe, ovaj član Zakona je dopunjen novim st. 2. i 3. kojima je predviđeno da se ovaj zakon ne primenjuje na granske i interne standarde i srodne dokumente za proizvode, procese i usluge u oblasti odbrane zemlje, železničkog, vazdušnog, vodnog saobraćaja, računovodstvenih usluga i u drugim oblastima, koje za svoje potrebe mogu donositi organi državne uprave, privredna društva i druga pravna lica, kao i da se posebnim zakonima i drugim propisima, uređuju donošenje, označavanje i primena standarda i srodnih dokumenata i druga pitanja od značaja za standardizaciju u oblastima iz stava 2. ovog člana.

Članom 3. izmenjen je član 3. Zakona kojim je definisano značenje pojedinih izraza upotrebljenih u Zakonu, tako što je taj član dopunjen značenjem izraza: harmonizovani standard, nacionalni standard, nacrt standarda, tehnička specifikacija i nacionalno telo za standardizaciju. Takođe, izmenjena su značenja pojedinih izraza i usklađena sa novom evropskom regulativom u ovoj oblasti.

Članom 4. izmenjen je član 6. stav 1. Zakona na sledeći način: osnovnim tekstom ovog zakona bilo je propisano da će, radi ostvarivanja ciljeva iz člana 5. ovog zakona, Vlada odlukom osnovati Institut za standardizaciju Srbije (u daljem tekstu: Institut), kao nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji. Izmenom ovog stava predviđeno je da je Institut za standardizaciju Srbije (u daljem tekstu: Institut) jedino nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji. Ovim je prvi put zakonom definisano da u Republici Srbiji postoji samo jedno telo za standardizaciju, što je jedan od zahteva evropske regulative u oblasti standardizacije.

Istovremeno, posle stava 1. dodati su novi st. 2. i 3. kojima je predviđeno da je Republika Srbija osnivač Instituta, za koju osnivačka prava vrši Vlada, u skladu sa zakonom, kao i da ministarstvo nadležno za poslove standardizacije informiše međunarodne i druge organizacije o nacionalnom telu za standardizaciju u Republici Srbiji u skladu sa propisom kojim se uređuje postupak prijavljivanja i način informisanja o tehničkim propisima i standardima.

Takođe, kao posledica izmene i dopune ovog člana Zakona, predviđeno je da dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 4, 5. i 6.

Članom 5. dopunjen je član 7. stav 1. Zakona kojim su propisani poslovi koje obavlja Institut, tako što su u stavu 1. ovog člana dodate tač. 15a) i 15b) kojima je predviđeno da Institut pruža stručnu pomoć za primenu odnosno ispunjavanje zahteva srpskih standarda i obavlja poslove sertifikacije proizvoda, sistema menadžmenta i osoba.

Takođe, kao posledica dopune člana 7. stav 1. tač. 15a) i 15b), izmenjen je stav 2. tako što je predviđeno da se reči: „tač. 1), 2), 4), 8), 13), 14) i 15)” zamene rečima: „tač. 1), 2), 4), 8), 13), 14), 15) i 15a)”.

Istovremeno, posle stava 2. dodat je novi stav 3. kojim je predviđeno da Institut ne može da pruža stručnu pomoć za primenu odnosno ispunjavanje zahteva srpskih standarda i ne može da obavlja poslove sertifikacije proizvoda, sistema menadžmenta i osoba za potrebe istog pravnog subjekta. Predloženim rešenjem sprečava se sukob interesa, odnosno obezbeđuje se nepristrasnost u obavljanju predviđenih poslova. Naime, ukoliko je Institut pružio stručnu pomoć za pravilnu primenu zahteva srpskih standarda jednom pravnom subjektu, ne sme vršiti ocenjivanje ispravnosti primene tih zahteva kroz proces sertifikacije za potrebe tog istog subjekta.

Osim toga, kao posledica dodavanja novog stava 3, predviđeno je da dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Članom 6. izmenjen je član 8. stav 4. Zakona radi usklađivanja ove odredbe sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09 ….108/13). Naime, članom 18. tačka (1) navedenog Zakona, predviđeno je da se naknade mogu uvoditi za korišćenje dobara koja su posebnim zakonom utvrđena kao prirodna bogatstva, odnosno dobra od opšteg interesa i dobra u opštoj upotrebi. Iako standardi predstavljaju dobro u opštoj upotrebi, tačkom (2) istog člana predviđeno je da se naknade, osnovica, njihova visina, način utvrđivanja i plaćanja, kao i pripadnost uređuju posebnim zakonom koji predlaže i sprovodi ministarstvo nadležno za finansije. Imajući u vidu prethodno izneto, iz člana 8. predloženim zakonom, izbrisan je termin naknade.

Članom 7. izmenjen je član 9. stav 1. Zakona, u kome su reči: „Instituta obezbeđuju se”, zamenjene rečima: „ Institut obezbeđuje”.

Takođe, u članu 9. stav 1. tačka 1) Zakona, umesto formulacije: „naplatom članarine”, upotrebljena je formulacija: „iz prihoda koje ostvari naplatom članarina” radi terminološkog usklađivanja sa drugim tačkama istog člana. Institut je po uzoru na sva druga nacionalna tela za standardizaciju, formiran na principu udruženja, čiji članovi plaćaju članarinu. Institut je u obavezi da organizuje članstvo Instituta, a članovi čine Skupštinu koja je najviši organ Instituta i donosi najvažnije odluke o njegovom radu.

Istovremeno, u članu 9. stav 1. tačka 3) Zakona, umesto formulacije: „naplatom usluga”, upotrebljena je formulacija: „iz prihoda koje ostvari prodajom usluga” i izvršeno terminološko usklađivanje sa članom 19. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, ….108/13).

Članom 2. Zakona o budžetskom sistemu, važno je definisati da su u skladu sa stavom 1, tačka 18b) ovog člana javne usluge sve usluge koje su korisnici javnih sredstava u skladu sa zakonom obavezni da pružaju pravnim i fizičkim licima. Javne usluge koje je Institut obavezan da pruža pravnim i fizičkim licima su isključivo informacije o standardima, koje Institut svim pravnim i fizičkim licima obezbeđuje besplatno, što znači da od pružanja javnih usluga Institut ne ostvaruje prihode. Takođe, Institut prodaje standarde i srodne dokumente koji predstavljaju dobro. Sve druge usluge koje Institut obezbeđuje, posebno se ugovaraju sa pravnim i fizičkim licima na osnovu njihove slobodne volje.

Takođe, u članu 9. Zakona izmenjen je i stav 2. tako što je predviđeno da se potrebna sredstva za rad Instituta utvrđuju godišnjim programom rada čiji je sastavni deo finansijski plan. Istovremeno, dodat je novi stav 3. kojim je propisano da sredstva ostvarena od prihoda iz stava 1. tačka 3) ovog člana pripadaju budžetu Republike Srbije i koriste se u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem”.

Takođe je u ovom članu dodat novi stav 4. kojim je propisano da se sadržina godišnjeg programa rada bliže uređuje odlukom o osnivanju. Ovakvim rešenjem precizirano je da godišnji program rada sadrži finansijski plan, u skladu sa odlukom o osnivanju.

Članom 8. izmenjen je član 12. Zakona tako što je predviđeno da se srpski standardi donose, povlače i objavljuju u skladu sa ovim zakonom i pravilima Instituta koja su usklađena sa pravilima međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju i Kodeksom dobre prakse za izradu, donošenje i primenu standarda iz Sporazuma o tehničkim preprekama trgovini Svetske trgovinske organizacije.

Takođe, ovim članom predviđeno je da se srpski standardi donose na osnovu Plana donošenja srpskih standarda koji se utvrđuje najmanje jedanput godišnje i koji je javno dostupan, na internet stranici Instituta, kao i da Plan donošenja srpskih standarda sadrži informaciju o broju međunarodnih i evropskih standarda za koje se, na osnovu dostupnih podataka međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju, očekuje da će ih Institut preuzeti u sistem nacionalne standardizacije, kao i dinamiku izrade i donošenja srpskih standarda koji nisu nastali identičnim ili ekvivalentnim preuzimanjem međunarodnih ili evropskih standarda, kao i da se sadržina Plana donošenja srpskih standarda bliže uređuje odlukom o osnivanju.

Pored toga, za razliku od stava 2. ovog člana osnovnog teksta Zakona, kojim je propisano da se kao osnova za donošenje srpskih standarda koriste, po pravilu međunarodni standardi i srodni dokumenti, a da u slučaju da u određenoj oblasti ne postoji međunarodni standard ili je važeći međunarodni standard neodgovarajući, kao osnova se mogu koristiti evropski ili nacionalni standardi i srodni dokumenti drugih država, izmenom ovog člana zakona predviđeno je da se kao osnova za donošenje srpskih standarda koriste po pravilu međunarodni, odnosno evropski standardi i srodni dokumenti, kao i da u slučaju da u određenoj oblasti ne postoji međunarodni odnosno evropski standard i srodni dokument ili je važeći međunarodni odnosno evropski standard neodgovarajući, kao osnova se mogu koristiti nacionalni standardi i srodni dokumenti drugih država ili se mogu donositi izvorni srpski standardi i srodni dokumenti.

Navedenom izmenom se precizira da se nacionalni standardi i srodni dokumenti drugih država mogu koristiti kao osnova za donošenje srpskih standarda samo u slučaju kada ne postoje međunarodni, odnosno evropski standardi i srodni dokumenti u toj oblasti, kao i da se samo u tom slučaju mogu donositi i izvorni srpski standardi i srodni dokumenti.

Takođe, u navedenom članu je predviđeno da obaveštenje o pokretanju postupka za donošenje srpskog standarda, a kada je to neophodno i za donošenje srodnog dokumenta, kao i obaveštenje o stavljanju nacrta standarda ili srodnog dokumenta na javnu raspravu, Institut objavljuje u svom glasilu i obezbeđuje svim zainteresovanim stranama pristup tim nacrtima srpskih standarda i srodnih dokumenata.

Istovremeno, ovim članom Zakona je predviđeno učešće zainteresovanih strana u postupku standardizacije. Naime, predviđeno je da Institut omogućava učešće svim zainteresovanim stranama u postupku donošenja srpskih standarda i srodnih dokumenata, kao i pristup donetim srpskim standardima i srodnim dokumentima, kao i da se način učešća svih zainteresovanih strana u postupku donošenja srpskih standarda i srodnih dokumenata, pristup donetim srpskim standardima i srodnim dokumentima, kao i podsticaji i olakšice za mala i srednja privredna društva i preduzetnike, udruženja potrošača i nevladine organizacije, bliže uređuje opštim aktom Instituta.

Navedenim rešenjem naročito se podstiče učešće onih zainteresovanih strana koje nisu u mogućnosti da ravnopravno učestvuju u postupku standardizacije (koji zbog manjeg broja zaposlenih imaju manje stručne i tehničke kapacitete, nemaju stručnjake koji dovoljno poznaju engleski jezik, ne mogu da izdvoje sredstva za nabavku standarda, ne prepoznaju prednosti standardizacije i sl.).

Takođe, ovim članom je predviđeno da Institut razmenjuje najbolje prakse sa ciljem podsticanja učešća malih i srednjih privrednih društava u aktivnostima standardizacije.

Članom 9. izmenjen je član 13. Zakona tako što je precizirano da akt o donošenju, odnosno povlačenju srpskog standarda ili srodnog dokumenta donosi direktor Instituta.

Istovremeno, ovim članom predviđeno je da se akt o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata, ne objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”, kako je to bilo propisano važećim Zakonom, već se informacija o tome objavljuje u glasilu i na internet stranici Instituta. Predloženim izmenama, pored uštede budžetskih sredstava, postiže se i bolja preglednost informacija o važećim srpskim standardima i srodnim dokumentima. Ovakvim rešenjem, korisnicima se, s jedne strane, omogućava lakše snalaženje u sistemu standardizacije, što je od posebnog značaja za mala i srednja privredna društva koja imaju ograničene administrativne i stručne kapacitete, dok im se, sa druge strane, bez dodatnih troškova omogućava pristup svim informacijama o donetim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumetima.

Izmenom ovog člana Zakona postiže se da se informacija o donošenju jednog srpskog standarda i srodnog dokumenta ne objavljuje dva puta u „Službenom glasniku Republike Srbije”: kao rešenje Instituta kojim se taj srpski standard i srodni dokument donosi i kao lista srpskih standarda i srodnih dokumenata koji služe kao podrška tehničkoj i drugoj regulativi (pretpostavka o usaglašenosti). Tako će se u „Službenom glasniku Republike Srbije” objavljivati samo oznake i nazivi srpskih standarda i srodnih dokumenata na koje se pozivaju tehnički propisi, dok će se informacije o objavljivanju svih srpskih standarda i srodnih dokumenata objavljivati u glasilu Instituta.

Članom 10. izmenjen je član 15. Zakona tako što su u stavu 2, usled predloženih izmena člana 12. Zakona, reči: „stav 2.”, zamenjene rečima: „stav 6.”.

Istovremeno, posle stava 2. dodat je novi stav 3. kojim je predviđeno da se odredbe st. 1 i 2. ovog člana, shodno primenjuju i na srodne dokumente.

Članom 11. izmenjen je član 17. Zakona, tako što je u članu 17. izbrisan stav 2. Brisanje stava 2. ovog člana predloženo je u cilju usklađivanja sa pravilima evropske standardizacije po kojima primena standarda nije obavezna.

Takođe, član 17. Zakona dopunjen je tako što je posle stava 1. dodat novi stav 2. kojim je predviđeno da se tehnički ili drugi propis može pozivati samo na objavljene srpske standarde. Ovakvo rešenje je predloženo iz razloga što je uočeno da je u pojedinim tehničkim ili drugim propisima izvršeno pozivanje na međunarodne, odnosno evropske standarde, čak i kada su ti standardi korišćeni kao osnova za donošenje srpskog standarda, odnosno kada postoji identičan srpski standard. Imajući u vidu navedeno, potrebno je izmenama zakona predvideti da se tehnički ili drugi propisi pozivaju isključivo na srpske standarde koje Institut objavljuje i čini dostupnim.

Istovremeno, član 17. Zakona dopunjen je novim stavom 3. gde je načinjen izuzetak kojim je omogućeno da se izuzetno od stava 2. ovog člana, ukoliko nema objavljenog srpskog standarda u odgovarajućoj oblasti, u tehničkom ili drugom propisu Republike Srbije može vršiti pozivanje na međunarodni, evropski ili nacionalni standard drugih država.

Ovakvim rešenjem kojim je načinjen izuzetak, omogućava se da se tehnički ili drugi propisi Republike Srbije pozivaju na međunarodni, evropski ili nacionalni standard drugih država, samo u slučaju kada standard na koji se poziva propis, nije preuzet kao srpski standard, a kojim se preuzimaju načela i bitni zahtevi tehničkog ili drugog propisa Evropske unije.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se načela i ciljevi standardizacije u Republici Srbiji, organizovanje i delatnost nacionalnog tela za standardizaciju, kao i donošenje, objavljivanje, POVLAČENJE i primena srpskih standarda i srodnih dokumenata.

Član 2.

Ovaj zakon se primenjuje na standarde i srodne dokumente koje donosi i objavljuje nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji, kao i na međunarodne standarde i srodne dokumente priznatih međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju iz člana 3. tač. 12) i 13) „TAČ. 16) I 17). ”ovog zakona koji predstavljaju osnovu za donošenje srpskih standarda.

„OVAJ ZAKON SE NE PRIMENJUJE NA GRANSKE I INTERNE STANDARDE I SRODNE DOKUMENTE ZA PROIZVODE, PROCESE I USLUGE U OBLASTI ODBRANE ZEMLJE, ŽELEZNIČKOG, VAZDUŠNOG, VODNOG SAOBRAĆAJA, RAČUNOVODSTVENIH USLUGA I U DRUGIM OBLASTIMA, KOJE ZA SVOJE POTREBE MOGU DONOSITI ORGANI DRŽAVNE UPRAVE, PRIVREDNA DRUŠTVA I DRUGA PRAVNA LICA.

„POSEBNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA, UREĐUJE SE DONOŠENJE, OZNAČAVANJE I PRIMENA STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA I DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA STANDARDIZACIJU U OBLASTIMA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.”

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) standardizacija je skup koordiniranih aktivnosti na donošenju standarda i srodnih dokumenata;

2) standard je javno dostupan dokument, utvrđen konsenzusom i donet od priznatog tela, u kome se za opštu i višekratnu upotrebu utvrđuju pravila, zahtevi, karakteristike, uputstva, preporuke ili smernice za aktivnosti ili njihove rezultate, radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti u određenoj oblasti u odnosu na postojeće ili moguće probleme;

3) međunarodni standard je standard koji je donela međunarodna organizacija za standardizaciju;

4) evropski standard je standard koji je donela evropska organizacija za standardizaciju;

5) srpski standard je standard koji je donelo nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji;

6) srodni dokument je dokument (npr. tehnička specifikacija, tehnički izveštaj, uputstvo) koji je donela međunarodna ili evropska organizacija za standardizaciju, odnosno nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji i koji je dostupan javnosti, a ne ispunjava uslove da bude donet kao srpski standard;

7) zainteresovana strana je organ državne uprave, privredno društvo, preduzetnik, organizacija potrošača i drugo pravno ili fizičko lice koje pokazuje interes za standardizaciju;

8) konsenzus je načelna saglasnost o bilo kom značajnom pitanju, postignuta tako da se uzmu u obzir stanovišta svih zainteresovanih strana i da se usaglase svi suprotstavljeni stavovi, pri čemu se pod konsenzusom ne podrazumeva jednoglasnost u donošenju standarda;

9) donošenje standarda ili srodnog dokumenta je skup koordiniranih aktivnosti koje započinju usvajanjem predloga za donošenje standarda ili srodnog dokumenta, a završavaju se donošenjem akta kojim se proglašava da je standard ili srodni dokument donet;

10) ocenjivanje usaglašenosti proizvoda, procesa i usluga sa srpskim standardima je aktivnost kojom se utvrđuje da li su ispunjeni zahtevi sadržani u srpskim standardima;

11) nacionalni znak usaglašenosti je oznaka kojom se, u skladu sa pravilima nacionalnog tela za standardizaciju u Republici Srbiji, potvrđuje usaglašenost proizvoda, procesa i usluga sa srpskim standardom;

12) međunarodne organizacije za standardizaciju jesu organizacije u koje se mogu učlaniti odgovarajuća nacionalna tela za standardizaciju bilo koje države, i to:

– Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO);

– Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC);

– Međunarodna unija za telekomunikacije, Sektor za standardizaciju telekomunikacija (ITU);

13) evropske organizacije za standardizaciju jesu organizacije u koje se mogu učlaniti odgovarajuća nacionalna tela za standardizaciju evropskih država, i to:

– Evropski komitet za standardizaciju (CEN);

– Evropski komitet za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC);

– Evropski institut za standarde iz oblasti telekomunikacija (ETSI).

„ČLAN 3.

POJEDINI IZRAZI UPOTREBLJENI U OVOM ZAKONU IMAJU SLEDEĆE ZNAČENJE:

1) STANDARDIZACIJA JE SKUP KOORDINIRANIH AKTIVNOSTI NA DONOŠENJU STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA;

2)STANDARD JE TEHNIČKA SPECIFIKACIJA KOJU JE DONELO NACIONALNO TELO ZA STANDARDIZACIJU ZA VIŠEKRATNU ILI STALNU UPOTREBU SA KOJOM USAGLAŠENOST PROIZVODA, PROCESA I USLUGA NIJE OBAVEZNA;

3) MEĐUNARODNI STANDARD JE STANDARD KOJI JE DONELA MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJU;

4)EVROPSKI STANDARD JE STANDARD KOJI JE DONELA EVROPSKA ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJU;

5) HARMONIZOVANI STANDARD JE EVROPSKI STANDARD KOJI JE DONET NA OSNOVU ZAHTEVA EVROPSKE KOMISIJE ZA PRIMENU U HARMONIZOVANOM ZAKONODAVSTVU EVROPSKE UNIJE;

6)NACIONALNI STANDARD JE STANDARD KOJI JE DONELO NACIONALNO TELO ZA STANDARDIZACIJU;

7) SRPSKI STANDARD JE STANDARD KOJI JE DONELO NACIONALNO TELO ZA STANDARDIZACIJU U REPUBLICI SRBIJI;

8)SRODNI DOKUMENT JE BILO KOJA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA, A KOJA NIJE STANDARD, KOJU JE DONELA MEĐUNARODNA ILI EVROPSKA ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJU, ODNOSNO NACIONALNO TELO ZA STANDARDIZACIJU, ZA VIŠEKRATNU ILI STALNU UPOTREBU I SA KOJOM USAGLAŠENOST PROIZVODA, PROCESA I USLUGA NIJE OBAVEZNA;

9) NACRT STANDARDA JE TEHNIČKA SPECIFIKACIJA O ODREĐENOM PREDMETU STANDARDIZACIJE, KOJI SE RAZMATRA RADI DONOŠENJA I KOJI SE, U SKLADU SA POSTUPKOM ZA DONOŠENJE STANDARDA, NAKON FAZA PRIPREME, STAVLJA NA JAVNU RASPRAVU ILI RAZMATRANJE;

10) TEHNIČKA SPECIFIKACIJA JE DOKUMENT KOJI UTVRĐUJE TEHNIČKE ZAHTEVE KOJE TREBA DA ISPUNI PROIZVOD, PROCES ILI USLUGA I KOJIM SE UTVRĐUJE NAJMANJE JEDAN OD SLEDEĆIH ELEMENATA:

– POTREBNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA KOJE SE ODNOSE NA NIVO KVALITETA, PERFORMANSE, INTEROPERABILNOST, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITU ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI, KAO I DIMENZIJE, UKLJUČUJUĆI ZAHTEVE KOJI SE ODNOSE NA NAZIV POD KOJIM SE PROIZVOD PRODAJE, TERMINOLOGIJU, SIMBOLE, ISPITIVANJA I METODE ISPITIVANJA, PAKOVANJE, OZNAČAVANJE ILI OBELEŽAVANJE, POSTUPKE OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI I DRUGE SLIČNE ELEMENTE;

– METODE PROIZVODNJE I PROCESI KOJI SE KORISTE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE, PROIZVODE NAMENJENE ZA ISHRANU LJUDI ILI ŽIVOTINJA I MEDICINSKE PROIZVODE, KAO I METODE PROIZVODNJE I PROCESE KOJI SE ODNOSE NA DRUGE PROIZVODE KADA ONI UTIČU NA KARAKTERISTIKE PROIZVODA;

– POTREBNE KARAKTERISTIKE ZA USLUGE, KAO ŠTO SU NIVO KVALITETA, PERFORMANSE, INTEROPERABILNOST, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITA ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI, UKLJUČUJUĆI ZAHTEVE PRIMENJIVE NA PRUŽAOCA USLUGE KOJI SE ODNOSE NA PODATKE KOJE TREBA STAVITI NA RASPOLAGANJE PRIMAOCU;

– METODE I KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE PERFORMANSI GRAĐEVINSKIH PROIZVODA;

11)ZAINTERESOVANA STRANA JE ORGAN DRŽAVNE UPRAVE, PRIVREDNO DRUŠTVO, PREDUZETNIK, ORGANIZACIJA POTROŠAČA, KAO I DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE KOJE POKAZUJE INTERES ZA STANDARDIZACIJU;

12) KONSENZUS JE NAČELNA SAGLASNOST O BILO KOM ZNAČAJNOM PITANJU, POSTIGNUTA TAKO DA SE UZMU U OBZIR STANOVIŠTA SVIH ZAINTERESOVANIH STRANA I DA SE USAGLASE SVI SUPROTSTAVLJENI STAVOVI, PRI ČEMU SE POD KONSENZUSOM NE PODRAZUMEVA JEDNOGLASNOST U DONOŠENJU STANDARDA;

13)DONOŠENJE STANDARDA ILI SRODNOG DOKUMENTA JE SKUP KOORDINIRANIH AKTIVNOSTI KOJE ZAPOČINJU USVAJANJEM PREDLOGA ZA DONOŠENJE STANDARDA ILI SRODNOG DOKUMENTA, A ZAVRŠAVAJU SE DONOŠENJEM AKTA KOJIM SE PROGLAŠAVA DA JE STANDARD ILI SRODNI DOKUMENT DONET;

14)OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI PROIZVODA, PROCESA I USLUGA SA SRPSKIM STANDARDIMA JE AKTIVNOST KOJOM SE UTVRĐUJE DA LI SU ISPUNJENI ZAHTEVI SADRŽANI U SRPSKIM STANDARDIMA;

15) NACIONALNI ZNAK USAGLAŠENOSTI JE OZNAKA KOJOM SE, U SKLADU SA PRAVILIMA NACIONALNOG TELA ZA STANDARDIZACIJU U REPUBLICI SRBIJI, POTVRĐUJE USAGLAŠENOST PROIZVODA, PROCESA I USLUGA SA SRPSKIM STANDARDOM;

16) MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA STANDARDIZACIJU SU:

– MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJU (ISO);

– MEĐUNARODNA ELEKTROTEHNIČKA KOMISIJA (IEC);

– MEĐUNARODNA UNIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE (ITU);

17) EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA STANDARDIZACIJU SU:

– EVROPSKI KOMITET ZA STANDARDIZACIJU (CEN);

– EVROPSKI KOMITET ZA STANDARDIZACIJU U OBLASTI ELEKTROTEHNIKE (CENELEC);

– EVROPSKI INSTITUT ZA STANDARDE IZ OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA (ETSI);

18)NACIONALNO TELO ZA STANDARDIZACIJU JE ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJU KOJA JE PRIZNATA OD STRANE DRŽAVE, A KOJE MOŽE BITI ČLAN ODGOVARAJUĆE MEĐUNARODNE ILI EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA STANDARDIZACIJU.

II. NACIONALNO TELO ZA STANDARDIZACIJU

Član 6.

Radi ostvarivanja ciljeva iz člana 5. ovog zakona, Vlada će odlukom osnovati Institut za standardizaciju Srbije (u daljem tekstu: Institut), kao nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji.

„INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE (U DALJEM TEKSTU: INSTITUT) JE JEDINO NACIONALNO TELO ZA STANDARDIZACIJU U REPUBLICI SRBIJI.”

„OSNIVAČ INSTITUTA JE REPUBLIKA SRBIJA, ZA KOJU OSNIVAČKA PRAVA VRŠI VLADA, U SKLADU SA ZAKONOM.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE STANDARDIZACIJE INFORMIŠE MEĐUNARODNE I DRUGE ORGANIZACIJE O NACIONALNOM TELU ZA STANDARDIZACIJU U REPUBLICI SRBIJI, U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UREĐUJE POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA I NAČIN INFORMISANJA O TEHNIČKIM PROPISIMA I STANDARDIMA.”

Institut je ustanova koja se upisuje u sudski registar.

Sredstva kojima posluje Institut su u državnoj svojini.

Na pitanja osnivanja, organizacije i rada Instituta, koja nisu posebno uređena ovim zakonom, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju javne službe.

Član 7.

Institut obavlja sledeće poslove:

1) donosi, objavljuje, preispituje i povlači srpske standarde, u skladu sa pravilima Instituta;

2) daje tumačenje srpskih standarda, kao i tumačenje primene srpskih standarda, na zahtev zainteresovane strane;

3) obezbeđuje usaglašenost srpskih standarda sa međunarodnim i evropskim standardima;

4) vodi registar donetih i povučenih srpskih standarda, u skladu sa pravilima Instituta;

5) učestvuje u izradi i preispitivanju međunarodnih i evropskih standarda, u oblastima koje su od interesa za Republiku Srbiju;

6) sarađuje sa međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju i nacionalnim telima za standardizaciju država potpisnica odgovarajućih sporazuma iz oblasti standardizacije;

7) izvršava zadatke u vezi sa standardizacijom, u skladu sa obavezama iz potvrđenih međunarodnih sporazuma čiji je potpisnik Republika Srbija;

8) obezbeđuje dostupnost javnosti donetih i povučenih srpskih standarda, publikacija, kao i standarda i publikacija odgovarajućih međunarodnih, evropskih i nacionalnih tela za standardizaciju i vrši njihovu prodaju;

9) dostavlja obaveštenje, na zahtev organa državne uprave, o tome da li je u oblasti koja se uređuje tehničkim propisom donet odgovarajući srpski standard ili predstoji njegovo donošenje, odnosno da li postoji odgovarajući međunarodni ili evropski standard;

10) deluje kao informativni centar za standarde, za informisanje i obaveštavanje o standardima, u skladu sa zahtevima predviđenim u odgovarajućim međunarodnim sporazumima i obavezama koje proizlaze iz članstva u odgovarajućim međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju;

11) predstavlja i zastupa interese standardizacije u Republici Srbiji u međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju;

12) odobrava upotrebu nacionalnog znaka usaglašenosti sa srpskim standardima, u skladu sa pravilima Instituta;

13) donosi pravila na osnovu kojih se donose, objavljuju, preispituju i povlače srpski standardi;

14) poverava zainteresovanim stranama, u skladu sa svojim pravilima, izradu predloga srpskih standarda u specifičnim oblastima;

15) promoviše primenu srpskih standarda;

„15A) PRUŽA STRUČNU POMOĆ ZA PRIMENU ODNOSNO ISPUNJAVANJE ZAHTEVA SRPSKIH STANDARDA;

15B) POSLOVE SERTIFIKACIJE PROIZVODA, SISTEMA MENADŽMENTA I OSOBA;”

16) obavlja i druge poslove iz oblasti standardizacije, u skladu sa zakonom i odlukom o osnivanju.

Poslovi koje obavlja Institut iz stava 1. tač. 1), 2), 4), 8), 13), 14) i 15) „TAČ.1), 2), 4), 8), 13), 14), 15) I 15A)” ovog člana odnose se i na srodne dokumente.

„POSLOVE IZ TAČ. 15A) I 15B) INSTITUT NE MOŽE DA OBAVLJA ZA POTREBE ISTOG PRAVNOG SUBJEKTA.”

Poslove iz stava 1. ovog člana Institut ne obavlja radi sticanja dobiti.

Način informisanja i obaveštavanja iz stava 1. tačka 10) ovog člana uređuje se propisom koji donosi Vlada.

Član 8.

Članovi Instituta mogu biti privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici, koji su osnovani po propisima Republike Srbije, kao i fizička lica koja su državljani Republike Srbije.

Članstvo u Institutu je dobrovoljno.

Član Instituta ima pravo da učestvuje u radu organa Instituta i upravljanju Institutom u skladu sa ovim zakonom, odlukom o osnivanju i statutom Instituta.

Član Instituta ima pravo na poseban popust kod: kupovine standarda, srodnih dokumenata i drugih publikacija; plaćanja naknade za druge usluge koje vrši Institut u obavljanju poslova standardizacije; plaćanja naknade za učešće na seminarima, konferencijama, savetovanjima i drugim stručnim skupovima koje Institut organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim pravnim licima i organizacijama, kao i na druge pogodnosti u skladu sa odlukom o osnivanju i statutom Instituta.

„ČLAN INSTITUTA IMA PRAVO NA POSEBAN POPUST KOD KUPOVINE STANDARDA, SRODNIH DOKUMENATA I DRUGIH PUBLIKACIJA I PLAĆANJA ZA USLUGE KOJE INSTITUT PRUŽA U OBAVLJANJU POSLOVA STANDARDIZACIJE, KAO I NA DRUGE POGODNOSTI U SKLADU SA ODLUKOM O OSNIVANJU”.

Član Instituta ima obavezu da plaća članarinu, učestvuje u ostvarivanju ciljeva, programa i planova Instituta, promoviše primenu srpskih standarda i srodnih dokumenata, u skladu sa odlukom o osnivanju i statutom Instituta.

Prava i obaveze člana Instituta, način sticanja i prestanka statusa člana Instituta, kriterijumi za utvrđivanje visine članarine, kao i kriterijumi za utvrđivanje posebnog popusta iz stava 4. ovog člana, bliže se uređuju odlukom o osnivanju i statutom Instituta.

Član 9.

Sredstva za rad Instituta obezbeđuju se: „INSTITUT OBEZBEĐUJE”:

1) naplatom članarine; „1) IZ PRIHODA KOJE OSTVARI NAPLATOM ČLANARINA;”

2) prodajom srpskih standarda, srodnih dokumenata i drugih publikacija;

3) naplatom usluga; „3) IZ PRIHODA KOJE OSTVARI PRODAJOM USLUGA;

4) iz budžeta Republike Srbije;

5) iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Potrebna sredstva za rad utvrđuju se godišnjim programom rada Instituta, u skladu sa odlukom o osnivanju.

„POTREBNA SREDSTVA ZA RAD INSTITUTA, UTVRĐUJU SE GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA ČIJI JE SASTAVNI DEO FINANSIJSKI PLAN”.

„SREDSTVA OSTVARENA OD PRIHODA IZ STAVA 1. TAČKA 3) OVOG ČLANA PRIPADAJU BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE I KORISTE SE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE BUDŽETSKI SISTEM”.

„SADRŽINA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA BLIŽE SE UREĐUJE ODLUKOM O OSNIVANJU“.

Sredstva za članarine Instituta u evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju, koja se utvrđuju godišnjim programom rada Instituta, obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

III. DONOŠENJE I OBJAVLJIVANJE SRPSKIH STANDARDA

III. DONOŠENJE, OBJAVLJIVANJE, POVLAČENJE I OZNAČAVANJE

SRPSKIH STANDARDA

Član 12.

Srpski standardi donose se i objavljuju u skladu sa ovim zakonom i pravilima Instituta koja su usklađena sa pravilima međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju i Kodeksom dobre prakse za izradu, donošenje i primenu standarda iz Sporazuma o tehničkim preprekama trgovini Svetske trgovinske organizacije.

Kao osnova za donošenje srpskih standarda koriste se, po pravilu, međunarodni standardi i srodni dokumenti. U slučaju da u određenoj oblasti ne postoji međunarodni standard ili je važeći međunarodni standard neodgovarajući, kao osnova se mogu koristiti evropski ili nacionalni standardi i srodni dokumenti drugih država.

Institut u svom glasilu objavljuje obaveštenje o pokretanju postupka za donošenje srpskog standarda, a kada je to neophodno i za srodni dokument, kao i obaveštenje o stavljanju standarda, odnosno srodnog dokumenta na javnu raspravu.

„ČLAN 12.

SRPSKI STANDARDI SE DONOSE, POVLAČE I OBJAVLJUJU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I PRAVILIMA INSTITUTA KOJA SU USKLAĐENA SA PRAVILIMA MEĐUNARODNIH I EVROPSKIH ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJU I KODEKSOM DOBRE PRAKSE ZA IZRADU, DONOŠENJE I PRIMENU STANDARDA IZ SPORAZUMA O TEHNIČKIM PREPREKAMA TRGOVINI SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE.

SRPSKI STANDARDI DONOSE SE NA OSNOVU PLANA DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA KOJI SE UTVRĐUJE NAJMANJE JEDANPUT GODIŠNJE I KOJI JE JAVNO DOSTUPAN NA INTERNET STRANICI INSTITUTA.

PLAN DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA SADRŽI INFORMACIJU O STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA KOJE INSTITUT NAMERAVA DA DONESE ILI MENJA, KOJE JE DONEO ILI IZMENIO NA OSNOVU PRETHODNOG PLANA DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA I NA KOJIMA TRENUTNO RADI, A KOJI NISU NASTALI IDENTIČNIM ILI EKVIVALENTNIM PREUZIMANJEM MEĐUNARODNIH ILI EVROPSKIH STANDARDA.

PLAN DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA SADRŽI I INFORMACIJU O BROJU MEĐUNARODNIH I EVROPSKIH STANDARDA ZA KOJE SE NA OSNOVU DOSTUPNIH PODATAKA MEĐUNARODNIH I EVROPSKIH ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJU OČEKUJE DA ĆE IH INSTITUT PREUZETI U SISTEM NACIONALNE STANDARDIZACIJE.

SADRŽINA PLANA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, BLIŽE SE UREĐUJE ODLUKOM O OSNIVANJU.

KAO OSNOVA ZA DONOŠENJE SRPSKIH STANDARDA KORISTE SE PO PRAVILU MEĐUNARODNI, ODNOSNO EVROPSKI STANDARDI I SRODNI DOKUMENTI. U SLUČAJU DA U ODREĐENOJ OBLASTI NE POSTOJI MEĐUNARODNI ODNOSNO EVROPSKI STANDARD I SRODNI DOKUMENT ILI JE VAŽEĆI MEĐUNARODNI ODNOSNO EVROPSKI STANDARD NEODGOVARAJUĆI, KAO OSNOVA SE MOGU KORISTITI NACIONALNI STANDARDI I SRODNI DOKUMENTI DRUGIH DRŽAVA ILI SE MOGU DONOSITI IZVORNI SRPSKI STANDARDI I SRODNI DOKUMENTI.

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA ZA DONOŠENJE SRPSKOG STANDARDA, A KADA JE TO NEOPHODNO I ZA DONOŠENJE SRODNOG DOKUMENTA, KAO I OBAVEŠTENJE O STAVLJANJU NACRTA SRPSKOG STANDARDA ILI SRODNOG DOKUMENTA NA JAVNU RASPRAVU, INSTITUT OBJAVLJUJE U SVOM GLASILU I OBEZBEĐUJE SVIM ZAINTERESOVANIM STRANAMA PRISTUP TIM NACRTIMA SRPSKIH STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA.

INSTITUT OMOGUĆAVA UČEŠĆE SVIM ZAINTERESOVANIM STRANAMA U POSTUPKU DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA, KAO I PRISTUP DONETIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA.

NAČIN UČEŠĆA SVIH ZAINTERESOVANIH STRANA U POSTUPKU DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA I PRISTUP DONETIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA, KAO I PODSTICAJI I OLAKŠICE ZA MALA I SREDNJA PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKE, UDRUŽENJA POTROŠAČA I NEVLADINE ORGANIZACIJE, BLIŽE SE UREĐUJE OPŠTIM AKTOM INSTITUTA.

INSTITUT RAZMENJUJE NAJBOLJE PRAKSE SA CILJEM PODSTICANJA UČEŠĆA MALIH I SREDNJIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA U AKTIVNOSTIMA STANDARDIZACIJE.

Član 13.

Akt kojim se proglašava da je standard ili srodni dokument donet, kao i akt o povlačenju srpskog standarda ili srodnog dokumenta donosi nadležni organ Instituta, u formi rešenja, u skladu sa odlukom o osnivanju.

Rešenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Danom objavljivanja rešenja kojim se proglašava da je standard ili srodni dokument donet, taj standard ili srodni dokument postaje dostupan javnosti.

„ČLAN 13.

AKT KOJIM SE PROGLAŠAVA DA JE SRPSKI STANDARD ILI SRODNI DOKUMENT DONET, KAO I AKT O POVLAČENJU SRPSKOG STANDARDA ILI SRODNOG DOKUMENTA DONOSI DIREKTOR INSTITUTA.

INFORMACIJA O DONOŠENJU I POVLAČENJU SRPSKIH STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA SA DATUMOM DONOŠENJA I BROJEM AKTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, OBJAVLJUJE SE U GLASILU INSTITUTA I NA INTERNET STRANICI INSTITUTA.”

Član 15.

Srpski standardi donose se i objavljuju na srpskom jeziku i pismu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisma.

Izuzetno, kada je osnova za donošenje srpskog standarda, standard, odnosno srodni dokument iz člana 12. stav 2. STAV 6. ovog zakona, srpski standard može biti objavljen i na jednom od zvaničnih jezika evropskih organizacija za standardizaciju.

„ODREDBE ST. 1 I 2. OVOG ČLANA, SHODNO SE PRIMENJUJU I NA SRODNE DOKUMENTE.”

IV. PRIMENA SRPSKIH STANDARDA

Član 17.

Primena srpskih standarda i srodnih dokumenata je dobrovoljna.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se tehnički propis poziva na srpski standard tako da je ispunjavanje zahteva tog standarda jedini način da se postigne usaglašenost sa zahtevima iz tehničkog propisa, takav standard se primenjuje kao tehnički propis.

„TEHNIČKI ILI DRUGI PROPIS SE MOŽE POZIVATI SAMO NA OBJAVLJENE SRPSKE STANDARDE.

IZUZETNO OD STAVA 2. OVOG ČLANA, UKOLIKO NEMA OBJAVLJENOG SRPSKOG STANDARDA U ODGOVARAJUĆOJ OBLASTI, U TEHNIČKOM ILI DRUGOM PROPISU REPUBLIKE SRBIJE MOŽE SE VRŠITI POZIVANJE NA MEĐUNARODNI, EVROPSKI ILI NACIONALNI STANDARD DRUGIH DRŽAVA. ”

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ovlašćeni predlagač: VLADA

Obrađivač: MINISTARSTVO PRIVREDE

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STANDARDIZACIJI

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08 – u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08 – u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

– Član 77. Sporazuma

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

– Član 72. Sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

– U potpunosti

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji predviđen je NPAA u delu 3. Sposobnost preuzimanja obaveza iz članstva u Evropskoj uniji (u daljem tekstu: EU), oblast 3.1. Sloboda kretanja roba, 3.1.1. Horizontalna pitanja, Mere za sprovođenje prioriteta u 2013. godini.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

– Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Deo treći-Politike i unutrašnje delovanje Unije; Naslov II. – Slobodan protok robe, čl. 28. i 29, sa kojom je Predlog zakona oizmenama i dopunama Zakona o standardizaciji usklađen.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

– Uredba 1025/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 25. oktobra 2012. godine (U daljem tekstu: Uredba 1025) sa kojom je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji delimično usklađen.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima,

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji je delimično usklađen sa Uredbom 1025. Razlozi za delimičnu usklađenost Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji sa Uredbom 1025 su prvenstveno pravne prirode.

Pojedine odredbe navedene uredbe odnose se na prava i obaveze koje mogu ispuniti samo države članice EU, kao što je prijavljivanje nacionalnog tela za standardizaciju. Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji Institut je određen za jedino nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji i definisano je da će ministarstvo nadležno za poslove standardizacije davati međunarodnim i drugim organizacijama, obaveštenja i informacije o nacionalnom telu za standardizaciju u Republici Srbiji, u skladu sa posebnim propisom. Ovim je određen državni organ i stvoren osnov da Republika Srbija ispuni i ovu obavezu odmah nakon potvrđivanja sporazuma o njenom članstvu u EU.

Odredbe navedene uredbe koje se odnose na prijavljivanje i način informisanja o standardima nisu prenete u ovaj zakon jer je zakonom kojim se uređuju tehnički propisi i ocenjivanje usaglašenosti propisano da se ta pitanja uređuju aktom koji na osnovu tog zakona donosi Vlada. Tako su navedena pitanja uređena Uredbom o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde („Službeni glasnik RS”, broj 45/10) koja je u vreme donošenja bila u potpunosti usklađena sa evropskom regulativom koja se odnosi na ovu materiju.

Takođe, pojedini članovi uredbe odnose se na pojedine faze izrade, donošenja i obaveštavanja o standardima, kao i olakšan pristup zainteresovanih strana (posebno naglašavajući mala i srednja privredna društva) procesu standardizacije, a u skladu sa pravnim sistemom Republike Srbije, ovim zakonom predviđeno je da se ta pitanja bliže urede podzakonskim aktom ovog zakona.

Pojedine odredbe navedene uredbe nisu prenete u ovaj nacrt zakon jer se njima detaljno propisuju određena prava, način finansiranja, kao i obaveze Evropske komisije i evropskih organizacija za standardizaciju, pa one kao takve ne mogu ni biti transponovane u nacionalno zakonodavstvo.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

– Za usklađivanje Odluke o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije sa odredbama Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji predviđen je rok od 6 meseci od dana stupanja na snagu tog zakona. Navedenom odlukom definisaće se rok od godinu dana u kome će se internim aktom Instituta između ostalog urediti pitanja koja se odnose na pojedine faze izrade, donošenja i obaveštavanja o standardima, kao i olakšan pristup zainteresovanih strana (posebno naglašavajući mala i srednja privredna društva) ovim fazama i izvršiti potpuno usklađivanje sa odredbama Uredbe 1025 koje se odnose na ova pitanja.

Uredbom o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde („Službeni glasnik RS”, broj 45/10 – u daljem tekstu Uredba o prijavljivanju), između ostalog, uređeno je prijavljivanje i način informisanja koji se odnosi na standarde. Ovom uredbom je izvršeno potpuno usklađivanje sa tada važećom evropskom regulativom u oblasti prijavljivanja i informisanja koje odnosi na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde. Prelaznim i završnim odredbama navedene uredbe propisano je i da će Republika Srbija ispunjavati obaveze, koje mogu da ispune isključivo države članice EU, danom pristupanja.

Imajući u vidu da je ova uredba u vreme njenog donošenja u potupnosti bila usklađena sa evropskim pravilima i regulativom u ovoj oblasti, kao i da su ta pravila odnosno regulativa delimično izmenjeni evropskom Uredbom 1025, potpuno usklađivanje sa Uredbom 1025 biće izvršeno u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

/

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

– Nisu.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

– Jeste.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

– Tekst Nacrta zakona je 20. oktobra 2014. godine elektronskom poštom dostavljen Kancelariji za evropske integracije, radi pribavljanja mišljenja od Evropske komisije.

– Dana 8. decembra 2014. godine elektronskom poštom, preko Kancelarije za evropske integracije, prispelo je mišljenje Evropske komisije na tekst Nacrta zakona.

– Ministarstvo privrede je deo primedbi Evropske komisije na tekst Nacrta zakona prihvatilo i ugradilo u tekst Nacrta zakona, dok će ostale primedbe biti prihvaćene i ugrađene u podzakonska akta o čemu je Evropska komisija obaveštena preko Kancelarije za evropske integracije.

1.Naziv propisa EU

Uredba br. 1025/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 25. oktobra 2012. godine o evropskoj standardizaciji, koja dopunjuje i menja direktive Saveta 89/686/EEC i 93/15/EEC i direktive 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/23/EC i 2009/105/EC Evropskog parlamenta i Saveta i kojom prestaje da važi odluka 1673/2006/EC Evropskog parlamenta i Saveta („Službeni list Evropske Unije”, broj L 316)

2. „CENLEX” oznaka EU propisa:

32012R1025

Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation, amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/23/EC and 2009/105/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decision 87/95/EEC and Decision No 1673/2006/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 316, 14.11.2012)

3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa – VLADA

4. Datum izrade tabele

Obrađivač – MINISTARSTVO PRIVREDE

10.01.2014.

5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU

6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA

0.1 Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji – Law Amending the Law on Standardisation

0.2 Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti („Sl. glasnik RS“, broj 36/2009)- Law on Technical Requirements for Products and Conformity Assessment („Official Gazette of RS“, No. 36/09)

0.3 Uredba o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde („Službeni glasnik RS“, broj 45/2010) – Regulation on the Manner of Providing Information and Notification of Technical Regulations, Conformity Assessment and Standards („Official Gazette of RS“, No. 45/10)

0.4 Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 88/09) – Decision on the Amendments of the Constituent Act of the Institute for Standardisation of Serbia („Official Gazette of RS“, No. 88/09)

7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU

a)

a1)

b)

b1)

v)

g)

d)

Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks)

Sadržina odredbe

Odredbe propisa RS (član, stav, tačka)

Sadržina odredbe

Usklađenost propisa sa odredbom propisa EU (PU, DU, NU, NP)

Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost

Napomena o usklađenosti

1.1.

This Regulation establishes rules with regard to the cooperation between European standardisation organisations, national standardisation bodies, Member States and the Commission, the establishment of European standards and European standardisation deliverables for products and for services in support of Union legislation and policies, the identification of ICT technical specifications eligible for referencing, the financing of European standardisation and stakeholder participation in European standardisation.

NP

Obrazloženje ocene:

Zakonom nije preneta odredba 1.1. Uredbe jer utvrđuje pravila koja se odnose na saradnju između evropskih organizacija za standardizaciju, nacionalnih tela za standardizaciju, država članica EU i Evropske komisije.

2.1.

For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply:

0.1

3.1

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

PU

2.1.1

‘standard’ means a technical specification, adopted by a recognised standardisation body, for repeated or continuous application, with which compliance is not compulsory, and which is one of the following:

0.1

3.1.2.

standard je javno dostupan dokument, utvrđen konsenzusom i donet od priznatog tela, u kome se za opštu i višekratnu upotrebu utvrđuju pravila, zahtevi, karakteristike, uputstva, preporuke ili smernice za aktivnosti ili njihove rezultate, radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti u određenoj oblasti u odnosu na postojeće ili moguće probleme;

STANDARD JE TEHNIČKA SPECIFIKACIJA KOJU JE DONELO NACIONALNO TELO ZA STANDARDIZACIJU ZA VIŠEKRATNU ILI STALNU UPOTREBU SA KOJOM USAGLAŠENOST PROIZVODA, PROCESA I USLUGA NIJE OBAVEZNA

PU

2.1.1.a)

‘international standard’ means a standard adopted by an international standardisation body;

0.1

3.1. 3.

međunarodni standard je standard koji je donela međunarodna organizacija za standardizaciju;

PU

2.1.1.b)

‘European standard’ means a standard adopted by a European standardisation organisation;

0.1

3.1.4.

evropski standard je standard koji je donela evropska organizacija za standardizaciju;

PU

2.1.1.c)

‘harmonised standard’ means a European standard adopted on the basis of a request made by the Commission for the application of Union harmonisation legislation;

0.1

3.1.5.

HARMONIZOVANI STANDARD JE EVROPSKI STANDARD KOJI JE DONET NA OSNOVU ZAHTEVA EVROPSKE KOMISIJE ZA PRIMENU U HARMONIZOVANOM ZAKONODAVSTVU EVROPSKE UNIJE

PU

2.1.1.d)

‘national standard’ means a standard adopted by a national standardisation body;

0.1.

3.1.6.

NACIONALNI STANDARD JE STANDARD KOJI JE DONELO NACIONALNO TELO ZA STANDARDIZACIJU;

PU

2.1.2.

‘European standardisation deliverable’ means any other technical specification than a European standard, adopted by a European standardisation organisation for repeated or continuous application and with which compliance is not compulsory;

0.1

3.1.8.

srodni dokument je dokument (npr. tehnička specifikacija, tehnički izveštaj, uputstvo) koji je donela međunarodna ili evropska organizacija za standardizaciju, odnosno nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji i koji je dostupan javnosti, a ne ispunjava uslove da bude donet kao srpski standard;

SRODNI DOKUMENT JE BILO KOJA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA, A KOJA NIJE STANDARD, KOJU JE DONELA MEĐUNARODNA ILI EVROPSKA ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJU, ODNOSNO NACIONALNO TELO ZA STANDARDIZACIJU, ZA VIŠEKRATNU ILI STALNU UPOTREBU I SA KOJOM USAGLAŠENOST PROIZVODA, PROCESA I USLUGA NIJE OBAVEZNA, A KOJA NE ISPUNJAVA USLOVE DA BUDE DONETA KAO STANDARD

PU

2.1.3.

‘‘draft standard’ means a document containing the text of the technical specifications concerning a given subject, which is being considered for adoption in accordance with the relevant standards procedure, as that document stands after the preparatory work and as circulated for public comment or scrutiny;

0.1.

3.1.9.

N NACRT STANDARDA JE TEHNIČKA SPECIFIKACIJA O ODREĐENOM PREDMETU STANDARDIZACIJE, KOJI SE RAZMATRA RADI DONOŠENJA I KOJA SE, U SKLADU SA POSTUPKOM ZA DONOŠENJE STANDARDA, NAKON FAZA PRIPREME, STAVLJA NA JAVNU RASPRAVU ILI RAZMATRANJE;

PU

2.1.4.

‘technical specification’ means a document that prescribes technical requirements to be fulfilled by a product, process, service or system and which lays

down onore of the following:

0.1.

3.1.10.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA JE DOKUMENT KOJI UTVRĐUJE TEHNIČKE ZAHTEVE KOJE TREBA DA ISPUNI PROIZVOD, PROCES ILI USLUGA I KOJIM SE UTVRĐUJE NAJMANJE JEDAN OD SLEDEĆIH ELEMENATA:

PU

2.1.4.a)

the characteristics required of a product including levels of quality, performance, interoperability, environmental protection, health, safety or dimensions, and including the requirements applicable to the product as regards the name under which the product is sold, terminology, symbols, testing and test methods, packaging, marking or labelling and conformity assessment procedures;

0.1.

3.1.10.

alineja 1.

POTREBNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA KOJE SE ODNOSE NA NIVO KVALITETA, PERFORMANSE, INTEROPERABILNOST, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITU ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI, KAO I DIMENZIJE, UKLJUČUJUĆI ZAHTEVE KOJI SE ODNOSE NA NAZIV POD KOJIM SE PROIZVOD PRODAJE, TERMINOLOGIJU, SIMBOLE, ISPITIVANJA I METODE ISPITIVANJA, PAKOVANJE, OZNAČAVANJE ILI OBELEŽAVANJE I POSTUPKE OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI I DRUGE ELEMENTE;

PU

2.1.4.b)

production methods and processes used in respect of agricultural products as defined in Article 38(1) TFEU, products intended for human and animal consumption, and medicinal products, as well as production methods and processes relating to other products, where these have an effect on their characteristics;EN 14.11.2012 Official Journal of the European Union L 316/19

0.1.

3.1.10.

alineja 2.

METODE PROIZVODNJE I PROCESI KOJI SE KORISTE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE, PROIZVODE NAMENJENE ZA ISHRANU LJUDI I ŽIVOTINJA I MEDICINSKE PROIZVODE, KAO I METODE PROIZVODNJE I PROCESE KOJI SE ODNOSE NA DRUGE PROIZVODE KADA ONI UTIČU NA KARAKTERISTIKE PROIZVODA;

PU

2.1.4. c)

the characteristics required of a service including levels of quality, performance, interoperability, environmental protection, health or safety, and including the requirements applicable to the provider as regards the information to be made available to the recipient, as specified in Article 22(1) to (3) of Directive 2006/123/EC;

0.1.

3.1.10.

alineja 3.

POTREBNE KARAKTERISTIKE ZA USLUGE, KAO ŠTO SU NIVO KVALITETA, PERFORMANSE, INTEROPERABILNOST, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITA ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI, UKLJUČUJUĆI ZAHTEVE PRIMENJIVE NA PRUŽAOCA USLUGE KOJI SE ODNOSE NA PODATKE KOJE TREBA STAVITI NA RASPOLAGANJE PRIMAOCU;

PU

2.1.4.d)

the methods and the criteria for assessing the performance of construction products, as defined in point 1 of Article 2 of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products ( 1 ), in relation to their essential characteristics;

0.1.

3.1.10.

alineja 4.

METODE I KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE PERFORMANSI GRAĐEVINSKIH PROIZVODA.

PU

2.1.5.

‘ICT technical specification’ means a technical specification in the field of information and communication technologies;

NU

Obrazloženje ocene:

U nacionalno zakonodavstvo nije preneta odredba 2.1.5. Uredbe, a potpuno usaglašavanje sa ovom odredbom planirano je izmenama Uredbe o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde („Službeni glasnik RS“, broj 45/2010).

2.1.6.

‘product’ means any industrially manufactured product and any agricultural product, including fish products;

0.2

3.1.1.

proizvod je svaki proizvod koji je, kao rezultat nekog procesa, izrađen ili na drugi način dobijen, nezavisno od stepena njegove prerade, a namenjen je za stavljanje na tržište ili isporuku na tržištu

DU

Obrazloženje ocene: Potpuno usaglašavanje sa odredbom 2.1.6. Uredbe, planirano je izmenama Uredbe o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde („Službeni glasnik RS“, broj 45/2010).

2.1.7.

‘service’ means any self-employed economic activity normally provided for remuneration, as defined in Article 57 TFEU;

NU

Obrazloženje ocene:

U nacionalno zakonodavstvo nije preneta odredba 2.1.5. Uredbe, a potpuno usaglašavanje sa ovom odredbom planirano je izmenama Uredbe o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde („Službeni glasnik RS“, broj 45/2010).

2.1.8.

’European standardisation organisation’ means an organisation listed in Annex I;

0.1

3.1.17.

EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA STANDARDIZACIJU SU:

– EVROPSKI KOMITET ZA STANDARDIZACIJU (CEN);

– EVROPSKI KOMITET ZA STANDARDIZACIJU U OBLASTI ELEKTROTEHNIKE (CENELEC);

– EVROPSKI INSTITUT ZA STANDARDE IZ OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA (ETSI);

PU

2.1.9.

‘international standardisation body’ means the International Organisation for Standardisation (ISO), the International Electrotechnical Commission (IEC) and the International Telecommunication Union (ITU);

0.1

3.1.16.

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA STANDARDIZACIJU SU:

– MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJU (ISO);

– MEĐUNARODNA ELEKTROTEHNIČKA KOMISIJA (IEC);

– MEĐUNARODNA UNIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE (ITU);

PU

2.1.10.

„national standardisation body’’means a body notified to the Commission by a Member State in accordance with Article 27 of this Regulation.

0.1.

3.1.18.

0.1.

6.3.

NACIONALNO TELO ZA STANDARDIZACIJU JE ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJU KOJE JE PRIZNATO OD STRANE DRŽAVE, A KOJE MOŽE BITI ČLAN ODGOVARAJUĆE MEĐUNARODNE ILI EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA STANDARDIZACIJU

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE STANDARDIZACIJE INFORMIŠE MEĐUNARODNE I DRUGE ORGANIZACIJE O NACIONALNOM TELU ZA STANDARDIZACIJU U REPUBLICI SRBIJI, U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UREĐUJE POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA I NAČIN INFORMISANJA O TEHNIČKIM PROPISIMA I STANDARDIMA.

PU

3.1.

At least once a year, each European standardisation organisation and national standardisation body shall establish its work programme. That work programme shall contain information on the standards and European standardisation deliverables which a European standardisation organisation or national standardisation body intends to prepare or amend, which it is preparing or amending and which it has adopted in the period of the preceding work programme, unless these are identical or equivalent transpositions of international or

European standards.

0.1.

12.2.

0.1.

12.3.

SRPSKI STANDARDI DONOSE SE NA OSNOVU PLANA DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA KOJI SE UTVRĐUJE NAJMANJE JEDANPUT GODIŠNJE I KOJI JE JAVNO DOSTUPAN NA INTERNET STRANICI INSTITUTA.

PLAN DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA SADRŽI INFORMACIJU O STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA KOJE INSTITUT NAMERAVA DA DONESE KAO NOVA IZDANJA SRPSKIH STANDARDA ILI IZMENI POSTOJEĆA, KOJE JE DONEO ILI IZMENIO NA OSNOVU PRETHODNOG PLANA DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA I NA KOJIMA TRENUTNO RADI, A KOJI NISU NASTALI IDENTIČNIM ILI EKVIVALENTNIM PREUZIMANJEM MEĐUNARODNIH ILI EVROPSKIH STANDARDA

PU

.

3.2.

The work shall indicate, in respect of each standard and European standardisation deliverable:

(a) the subject matter;

(b) the stage attained in the development of the standards and European standardisation deliverables;

(c) the references of any international standards taken as a basis.

NU

Obrazloženje ocene:

U nacionalno zakonodavstvo nije preneta odredba 3.2. Uredbe, a obaveze koje proizlaze iz ove odredbe biće preuzete izmenama osnivačkog akta.

3.3.

Each European standardisation organisation and national standardisation body shall make its work programme available on its website or any other publicly available website, as well as make a notice of the existence of the work programme available in a national or, where appropriate, European publication of standardisation activities.

01.

12.2.

SRPSKI STANDARDI DONOSE SE NA OSNOVU PLANA DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA KOJI SE UTVRĐUJE NAJMANJE JEDANPUT GODIŠNJE I KOJI JE JAVNO DOSTUPAN NA INTERNET STRANICI INSTITUTA.

PU

Obaveze koje proizilaze iz odredbe 3.3. Uredbe biće u potpunosti preuzete u nacionalno zakonodavstvo izmenama osnivačkog akta.

3.4.

No later than at the time of publication of its work programme, each European standardisation organisation and national standardisation body shall notify the existence thereof to the other European standardisation organisations and national standardisation bodies and to the Commission. The Commission shall make that information available to the Member States via the committee referred to in Article 22.

NP

Obrazloženje ocene:

U nacionalno zakonodavstvo nije preneta odredba 3.4. Uredbe, jer propisuje obaveze prema Evropskoj komisiji.

3.5.

National standardisation bodies may not object to a subject for standardisation in their work programme being considered at European level in accordance with the rules laid down by the European standardisation organisations and may not undertake any action which could prejudice a decision in this regard.

0.3.

31.2

Institut omogućava i da predmet iz plana donošenja standarda bude razmatran na evropskom nivou, u skladu sa pravilima evropskih organizacija za standardizaciju i neće preduzimati bilo kakve aktivnosti koje bi mogle uticati na konačnu odluku o tom predmetu.

PU

Napomena: član 44. Uredbe o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde („Službeni glasnik RS“, broj 45/2010) propisuje odloženu primenu navedene odredbe, od dana pristupanja Republike Srbije EU.

3.6.

During the preparation of a harmonised standard or after its approval, national standardisation bodies shall not take any

action which could prejudice the harmonisation intended and, in particular, shall not publish in the field in question a new or revised national standard which is not completely in line with an existing harmonised standard. After publication of a new harmonised standard, all conflicting national standards shall be withdrawn within a reasonable deadline

0.3.

32.1.

0.1.

12.1

Institut, tokom pripreme evropskog standarda ili nakon njegovog odobravanja u evropskim organizacijama za standardizaciju iz člana 14. stav 1. tačka 10) ove uredbe, neće preduzimati aktivnosti koje bi mogle uticati na planirano usklađivanje, odnosno neće objaviti novi ili izmenjeni srpski standard koji nije u potpunosti usklađen sa postojećim evropskim standardom.

SRPSKI STANDARDI DONOSE SE, OBJAVLJUJU I POVLAČE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I PRAVILIMA INSTITUTA KOJA SU USKLAĐENA SA PRAVILIMA MEĐUNARODNIH I EVROPSKIH ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJU I KODEKSOM DOBRE PRAKSE ZA IZRADU, DONOŠENJE I PRIMENU STANDARDA IZ SPORAZUMA O TEHNIČKIM PREPREKAMA TRGOVINI SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE.

PU

Napomena: član 44. Uredbe o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde („Službeni glasnik RS“, broj 45/2010) propisuje odloženu primenu navedene odredbe, od dana pristupanja Republike Srbije EU.

4.1.

Each European standardisation organisation and national standardisation body shall send at least in electronic form any draft national standard, European standard or European standardisation deliverable to other European standardisation organisations, national standardisation bodies or the Commission, upon their request.

0.3

30.2.

Institut, na zahtev Komisije, odnosno organizacija i tela za standardizaciju dostavlja nacrte standarda i obaveštava ih o svim preduzetim aktivnostima u vezi sa primljenim primedbama na nacrte standarda.

PU

Napomena: član 44. Uredbe o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde („Službeni glasnik RS“, broj 45/2010) propisuje odloženu primenu navedene odredbe, od dana pristupanja Republike Srbije EU.

4.2.

Each European standardisation organisation and national standardisation body shall within three months reply to, and take due account of, any comments received from any other EN L 316/20 Official Journal of the European Union 14.11.2012 ( 1 ) OJ L 88, 4.4.2011, p. 5. European standardisation organisation, national standardisation body or the Commission with respect to any draft referred to in paragraph 1.

NU

Obrazloženje ocene:

U nacionalno zakonodavstvo nije preneta odredba 4.2. Uredbe, a potpuno usaglašavanje sa ovom odredbom planirano je izmenama Uredbe o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde („Službeni glasnik RS“, broj 45/2010).

4.3.

When a national standardisation body receives comments indicating that the draft standard would have a negative impact on the internal market, it shall consult the European standardisation organisations and the Commission before adopting it.

NU

Obrazloženje ocene:

U nacionalno zakonodavstvo nije preneta odredba 4.3. Uredbe, a potpuno usaglašavanje planirano je izmenama Uredbe o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde („Službeni glasnik RS“, broj 45/2010).

4.4. a)

National standardisation bodies shall:ensure access to draft national standards in such a way that all relevant parties in particular those established in other Member States have the opportunity to submit comments;

0.1

12.7.

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA ZA DONOŠENJE SRPSKOG STANDARDA, A KADA JE TO NEOPHODNO I ZA DONOŠENJE SRODNOG DOKUMENTA, KAO I OBAVEŠTENJE O STAVLJANJU NACRTA SRPSKOG STANDARDA ILI SRODNOG DOKUMENTA NA JAVNU RASPRAVU, INSTITUT OBJAVLJUJE U SVOM GLASILU I OBEZBEĐUJE SVIM ZAINTERESOVANIM STRANAMA PRISTUP TIM NACRTIMA SRPSKIH STANDARDA I SRODNIH DOKUMENTA.

PU

4.4. b)

allow other national standardisation bodies to be involved passively or actively, by sending an observer, in the planned activities.

0.3

31.1.

Institut, na zahtev tela za standardizaciju iz Priloga 1 – Nacionalna tela za standardizaciju, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo omogućava uključivanje tih tela u aktivnosti Instituta povezane sa pripremom predmeta iz plana donošenja standarda iz člana 29. ove uredbe.

DU

Obrazloženje ocene: Potpuno usaglašavanje sa odredbom 4.4.b) Uredbe, planirano je izmenama Uredbe o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde („Službeni glasnik RS“, broj 45/2010).

Napomena: član 44. Uredbe propisuje odloženu primenu navedene odredbe, od dana pristupanja Republike Srbije EU.

5.1.

European standardisation organisations shall encourage and facilitate an appropriate representation and effective participation of all relevant stakeholders, including SMEs, consumer organisations and environmental and social stakeholders in their standardisation activities. They shall in particular encourage and facilitate such representation and participation through the European stakeholder organisations receiving Union financing in accordance with this Regulation at the policy development level and at the following stages of the development of European standards or European standardisation deliverables:

NP

Obrazloženje ocene:

Iako ova odredba nije prenosiva jer se odnosi na obaveze evropskih organizacija za standardizaciju, opredeljenje predlagača je da se usaglasi postupanje Instituta sa pravilima u EU.

5.1.a)

the proposal and acceptance of new work items;

NP

Obrazloženje ocene:

Iako ova odredba nije prenosiva jer se odnosi na obaveze evropskih organizacija za standardizaciju, opredeljenje predlagača je da se usaglasi postupanje Instituta sa pravilima u

EU.

5.1.b)

the technical discussion on proposals;

NP

Obrazloženje ocene:

Iako ova odredba nije prenosiva jer se odnosi na obaveze evropskih organizacija za standardizaciju, opredeljenje predlagača je da se usaglasi postupanje Instituta sa pravilima u EU.

5.1.c)

the submission of comments on drafts;

NP

Obrazloženje ocene:

Iako ova odredba nije prenosiva jer se odnosi na obaveze evropskih organizacija za standardizaciju, opredeljenje predlagača je da se usaglasi postupanje Instituta sa pravilima u EU.

5.1.d)

the revision of existing European standards or European standardisation deliverables;

NP

Obrazloženje ocene:

Iako ova odredba nije prenosiva jer se odnosi na obaveze evropskih organizacija za standardizaciju, opredeljenje predlagača je da se usaglasi postupanje Instituta sa pravilima u EU

5.1.e)

the dissemination of information of, and awareness-building about, adopted European standards or European standardisation deliverables.

NP

Obrazloženje ocene:

Iako ova odredba nije prenosiva jer se odnosi na obaveze evropskih organizacija za standardizaciju, opredeljenje predlagača je da se usaglasi postupanje Instituta sa pravilima u EU

5.2.

In addition to the collaboration with market surveillance authorities in the Member States, research facilities of the

Commission and the European stakeholder organisations receiving Union financing in accordance with this Regulation, European standardisation organisations shall encourage and facilitate appropriate representation, at technical level, of under­takings, research centres, universities and other legal entities, in standardisation activities concerning an emerging area with significant policy or technical innovation implications, if the legal entities concerned participated in a project that is related to that area and that is funded by the Union under a multi­annual framework programme for activities in the area of research, innovation and technological development, adopted pursuant to Article 182 TFEU.

NP

Obrazloženje ocene:

U nacionalno zakonodavstvo nije preneta odredba 5.2. Uredbe, jer propisuje obaveze evropskih organizacija za standardizaciju.

6.1.

National standardisation bodies shall encourage and facilitate the access of SMEs to standards and standards development processes in order to reach a higher level of participation in the standardisation system, for instance by:

0.1.

12.8.

0.1.

12.9.

INSTITUT OMOGUĆAVA UČEŠĆE SVIM ZAINTERESOVANIM STRANAMA U POSTUPKU DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA, KAO I PRISTUP DONETIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA.

NAČIN UČEŠĆA SVIH ZAINTERESOVANIH STRANA U POSTUPKU DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA I PRISTUP DONETIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA, KAO I PODSTICAJI I OLAKŠICE ZA MALA I SREDNJA PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKE, UDRUŽENJA POTROŠAČA I NEVLADINE ORGANIZACIJE, BLIŽE SE UREĐUJE OPŠTIM AKTOM INSTITUTA.

PU

6.1.a)

(a) identifying, in their annual work programmes, the standardisation projects, which are of particular interests to SMEs;

NU

Obrazloženje ocene:

U nacionalno zakonodavstvo nije preneta odredba 6.1.a) Uredbe, a obaveze koje proizlaze iz ove odredbe biće preuzete opštim aktom Instituta .

6.1.b)

b) giving access to standardisation activities without obliging SMEs to become a member of a national standardisation body;

0.1.

12.8.

INSTITUT OMOGUĆAVA UČEŠĆE SVIM ZAINTERESOVANIM STRANAMA U POSTUPKU DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA, KAO I PRISTUP DONETIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA.

DU

Obrazloženje ocene:

U nacionalno zakonodavstvo nije preneta odredba 6.1.b) Uredbe, a obaveze koje proizlaze iz ove odredbe biće preuzete opštim aktom Instituta .

.

6.1.c)

c) providing free access or special rates to participate in standardisation activities;

0.1.

12.8.

0.1.

12.9.

INSTITUT OMOGUĆAVA UČEŠĆE SVIM ZAINTERESOVANIM STRANAMA U POSTUPKU DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA, KAO I PRISTUP DONETIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA.

NAČIN UČEŠĆA SVIH ZAINTERESOVANIH STRANA U POSTUPKU DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA I PRISTUP DONETIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA, KAO I PODSTICAJI I OLAKŠICE ZA MALA I SREDNJA PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKE, UDRUŽENJA POTROŠAČA I NEVLADINE ORGANIZACIJE, BLIŽE SE UREĐUJE OPŠTIM AKTOM INSTITUTA.

DU

Obrazloženje ocene:

U nacionalno zakonodavstvo nije preneta odredba 6.1.c) Uredbe, a obaveze koje proizlaze iz ove odredbe biće preuzete opštim aktom Instituta .

6.1.d)

(d) providing free access to draft standards;

0.1.

12.8.

0.1.

12.9.

INSTITUT OMOGUĆAVA UČEŠĆE SVIM ZAINTERESOVANIM STRANAMA U POSTUPKU DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA, KAO I PRISTUP DONETIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA.

NAČIN UČEŠĆA SVIH ZAINTERESOVANIH STRANA U POSTUPKU DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA I PRISTUP DONETIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA, KAO I PODSTICAJI I OLAKŠICE ZA MALA I SREDNJA PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKE, UDRUŽENJA POTROŠAČA I NEVLADINE ORGANIZACIJE, BLIŽE SE UREĐUJE OPŠTIM AKTOM INSTITUTA.

DU

Obrazloženje ocene:

U nacionalno zakonodavstvo nije potpuno preneta odredba 6.1.d) Uredbe, a obaveze koje proizlaze iz ove odredbe biće preuzete preuzete opštim aktom Instituta .

6.1.e)

(e) making available free of charge on their website abstracts of standards;

0.1.

12.8.

0.1.

12.9.

INSTITUT OMOGUĆAVA UČEŠĆE SVIM ZAINTERESOVANIM STRANAMA U POSTUPKU DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA, KAO I PRISTUP DONETIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA.

NAČIN UČEŠĆA SVIH ZAINTERESOVANIH STRANA U POSTUPKU DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA I PRISTUP DONETIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA, KAO I PODSTICAJI I OLAKŠICE ZA MALA I SREDNJA PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKE, UDRUŽENJA POTROŠAČA I NEVLADINE ORGANIZACIJE, BLIŽE SE UREĐUJE OPŠTIM AKTOM INSTITUTA.

DU

Obrazloženje ocene:

U nacionalno zakonodavstvo nije preneta odredba 6.1.e) Uredbe, a obaveze koje proizlaze iz ove odredbe biće preuzete opštim aktom Instituta.

6.1.f)

(f) applying special rates for the provision of standards or providing bundles of standards at a reduced price

DU

Obrazloženje ocene:

U nacionalno zakonodavstvo nije preneta odredba 6.1.f) Uredbe, a obaveze koje proizlaze iz ove odredbe biće preuzete opštim aktom Instituta .

6.2.

National standardisation bodies shall exchange best practices aiming to enhance the participation of SMEs in standardisation activities and to increase and facilitate the use of standards by SMEs.

0.1

12. 10.

INSTITUT RAZMENJUJE NAJBOLJE PRAKSE SA CILJEM PODSTICANJA UČEŠĆA MALIH I SREDNJIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA U AKTIVNOSTIMA STANDARDIZACIJE.

PU

6.3.

National standardisation bodies shall send annual reports to the European standardisation organisations with regards to their activities in paragraphs 1 and 2 and all other measures to improve conditions for SMEs to use standards and to participate in the standards development process. The national standardisation bodies shall publish those reports on their websites

0.1.

7.1.7.

Izvršava zadatke u vezi sa standardizacijom, u skladu sa obavezama iz potvrđenih međunarodnih sporazuma čiji je potpisnik Republika Srbija;

DU

Obrazloženje ocene:

U nacionalno zakonodavstvo nije preneta odredba 6.3. Uredbe, a obaveze koje proizlaze iz ove odredbe biće preuzete opštim aktom Instituta .

7.1.

Member States shall, where appropriate, encourage participation of public authorities, including market surveillance authorities, in national standardisation activities aimed at the development or revision of standards requested by the Commission in accordance with Article 10.EN 14.11.2012 Official Journal of the European Union L 316/21

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 7.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer Republika Srbija nije članica EU.

8.1.

The Commission shall adopt an annual Union work programme for European standardisation which shall identify strategic priorities for European standardisation, taking into account Union long-term strategies for growth. It shall indicate the European standards and European standardisation deliverables that the Commission intends to request from the European standardisation organisations in accordance with Article 10.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 8.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze Evropske komisije.

8.2.

The annual Union work programme for European standardisation shall define the specific objectives and policies for the European standards and European standardisation deliverables that the Commission intends to request from the European standardisation organisations in accordance with Article 10. In cases of urgency the Commission can issue requests without prior indication.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 8.2. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze Evropske komisije.

8.3.

The annual Union work programme for European standardisation shall also include objectives for the international dimension of European standardisation, in support of Union legislation and policies.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 8.3. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze Evropske komisije.

8.4.

The annual Union work programme for European standardisation shall be adopted after having conducted a broad consultation of relevant stakeholders, including European standardisation organisations and European stakeholder organisations receiving Union financing in accordance with this Regulation, and Member States via the committee referred to in Article 22 of this Regulation.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 8.4. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na način usvajanja godišnjeg programa rada EU za evropsku standardizaciju.

8.5.

After its adoption, the Commission shall make the annual Union work programme for European standardisation available on its website.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 8.5. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze Evropske komisije .

9.1.

The Commission’s research facilities shall contribute to the preparation of the annual Union work programme for European standardisation referred to in Article 8 and provide European standardisation organisations with scientific input, in their areas of expertise, to ensure that European standards take into account economic competitiveness and societal needs such as environmental sustainability and safety and security concerns.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 9.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze Evropske komisije.

10.1.

The Commission may within the limitations of the competences laid down in the Treaties, request one or several European standardisation organisations to draft a European standard or European standardisation deliverable within a set deadline. European standards and European standardisation deliverables shall be market-driven, take into account the public interest as well as the policy objectives clearly stated in the Commission’s request and based on consensus. The Commission shall determine the requirements as to the content to be met by the requested ocument and a deadline for its adoption.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 10.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na prava Evropske komisije prema evropskim organizacijama za standardizaciju.

10.2.

The decisions referred to in paragraph 1 shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 22(3) after consultation of the European standardisation organisations and the European stakeholder organisations receiving Union financing in accordance with this Regulation as well as the committee set up by the corresponding Union legislation, when such a committee exists, or after other forms of consultation of sectoral experts.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 10.2. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze evropskih organizacija za standardizaciju.

10.3.

The relevant European standardisation organisation shall indicate, within one month following its receipt, if it accepts the request referred to in paragraph 1.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 10.3. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze evropskih organizacija za standardizaciju.

10.4.

Where a request for funding is made, the Commission shall inform the relevant European standardisation organisations, within two months following the receipt of the acceptance referred to in paragraph 3, about the award of a grant for drafting a European standard or a European standardisation deliverable.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 10.4. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze Evropske komisije.

10.5.

The European standardisation organisations shall inform the Commission about the activities undertaken for the development of the documents referred to in paragraph 1. The Commission together with the European standardisation organisations shall assess the compliance of the documents drafted by the European standardisation organisations with its initial request

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 10.5. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze evropskih organizacija za standardizaciju i Evropske komisije.

10.6.

Where a harmonised standard satisfies the requirements which it aims to cover and which are set out in the corresponding Union harmonisation legislation, the Commission shall publish a reference of such harmonised standard without delay in the Official Journal of the European Union or by other means in accordance with the conditions laid down in the corresponding act of Union harmonisation legislation.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 10.6. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze

Evropske komisije.

11.1.

When a Member State or the European Parliament considers that a harmonised standard does not entirely satisfy the requirements which it aims to cover and which are set out in the relevant Union harmonisation legislation, it shall inform the Commission thereof with a detailed explanation and the Commission shall, after consulting the committee set up by the corresponding Union harmonisation legislation, if it exists, or after other forms of consultation of sectoral experts, decide:

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 11.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze

država članica EU i Evropske komisije.

11.1.a)

to publish, not to publish or to publish with restriction the references to the harmonised standard concerned in the Official Journal of the European Union;EN L 316/22 Official Journal of the European Union 14.11.2012

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 11.1.a) Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze

Evropske komisije.

11.1.b)

to maintain, to maintain with restriction or to withdraw the references to the harmonised standard concerned in or from the Official Journal of the European Union.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 11.1.b) Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze

Evropske komisije.

11.2.

The Commission shall publish information on its website on the harmonised standards that have been subject to the decision referred to in paragraph 1.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 11.2. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze

Evropske komisije.

11.3.

The Commission shall inform the European standardisation organisation concerned of the decision referred to in paragraph 1 and, if necessary, request the revision of the harmonised standards concerned.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 11.3. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze

Evropske komisije.

11.4

The decision referred to in point (a) of paragraph 1 of this Article shall be adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 22(2).

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 11.4. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze

Evropske komisije.

11.5.

The decision referred to in point (b) of paragraph 1 of this Article shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 22(3).

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 11.5. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze

Evropske komisije.

12.1.

The Commission shall establish a notification system for all stakeholders, including European standardisation organisations and European stakeholder organisations receiving Union financing in accordance with this Regulation in order to ensure proper consultation and market relevance prior to:

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 12.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze

Evropske komisije.

12.1.a)

adopting the annual Union work programme for European standardisation referred to in Article 8(1);

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 12.1.a) Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze

Evropske komisije.

12.1.b)

adopting standardisation requests referred to in Article 10;

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 12.b) Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze

Evropske komisije.

12.1.c)

taking a decision on formal objections to harmonised standards, as referred to in Article 11(1);

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 12.1.c) Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze

Evropske komisije.

12.1.d)

taking a decision on identifications of ICT technical specifications referred to in Article 13;

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 12.1.d) Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze

Evropske komisije.

12.1.e)

adopting delegated acts referred to in Article 20.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 12.1.e) Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze

Evropske komisije.

13.1.

Either on proposal from a Member State or on its own initiative the Commission may decide to identify ICT technical specifications that are not national, European or international standards, but meet the requirements set out in Annex II, which may be referenced, primarily to enable interoperability, in public procurement.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 13.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na prava država članica EU i Evropske komisije.

13.2.

Either on proposal from a Member State or on its own initiative, when an ICT technical specification identified in accordance with paragraph 1 is modified, withdrawn or no longer meets the requirements set out in Annex II, the Commission may decide to identify the modified ICT technical specification or to withdraw the identification.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 13.2. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na prava država članica EU i Evropske komisije.

13.3.

The decisions provided for in paragraphs 1 and 2 shall be adopted after consultation of the European multi-stakeholder platform on ICT standardisation, which includes European standardisation organisations, Member States and relevant stakeholders, and after consultation of the committee set up by the corresponding Union legislation, if it exists, or after other forms of consultation of sectoral experts, if such a committee does not exist

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 13.3. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze Evropske komisije.

14.1.

The ICT technical specifications referred to in Article 13 of this Regulation shall constitute common technical specifications referred to in Directives 2004/17/EC, 2004/18/EC and 2009/81/EC, and Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 14.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze Evropske Komisije i država članica.

15.1.

The financing by the Union may be granted to the European standardisation organisations for the following standardisation activities:

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 15.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na mogućnost finansiranja evropskih organizacija za standardizaciju od strane EU.

15.1. (a)

the development and revision of European standards or European standardisation deliverables which is necessary and suitable for the support of Union legislation and policies;

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 15.1.(a) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na mogućnost finansiranja evropskih organizacija za standardizaciju od strane EU.

15.1. (b)

the verification of the quality, and conformity to the corresponding Union legislation and policies, of European standards or European standardisation deliverables;

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 15.1. (b) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na mogućnost finansiranja evropskih organizacija za standardizaciju od strane EU.

15.1. (c)

the performance of preliminary or ancillary work in connection with European standardisation, including studies, cooperation activities, including international cooperation, seminars, evaluations, comparative analyses, research work, laboratory work, inter-laboratory tests, conformity evaluation work and measures to ensure that the periods for the development and the revision of European standards or European standardisation deliverables are shortened without prejudice to the founding principles, especially the principles of openness, quality, transparency and consensus among all stakeholders;

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 15.1. (c) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na mogućnost finansiranja evropskih organizacija za standardizaciju od strane EU.

15.1. (d)

the activities of the central secretariats of the European standardisation organisations, including policy development, the coordination of standardisation activities, the processing of technical work and the provision of information to interested parties;EN 14.11.2012 Official Journal of the European Union L 316/23

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 15.1. (d) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na mogućnost finansiranja evropskih organizacija za standardizaciju od strane EU.

15.1. (e)

the translation of European standards or European standardisation deliverables used in support of Union legislation and policies into the official Union languages other than the working languages of the European standardisation organisations or, in duly justified cases into languages other than the official Union languages;

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 15.1.(e) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na mogućnost finansiranja evropskih organizacija za standardizaciju od strane EU.

15.1. (f)

the drawing up of information to explain, interpret and simplify European standards or European standardisation deliverables, including the drawing up of user guides, abstracts of standards, best practice information and awareness-building actions, strategies and training programmes

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 15.1. (f) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na mogućnost finansiranja evropskih organizacija za standardizaciju od strane EU.

15.1. (g)

activities seeking to carry out programmes of technical assistance, cooperation with third countries and the promotion and enhancement of the European standardisation system and of European standards and European standardisation deliverables among interested parties in the Union and at international level.

NP

Obrazloženje ocene:

Odredba 15.1.(g) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na mogućnost finansiranja evropskih organizacija za standardizaciju od strane EU.

15.2.

2. The financing by the Union may also be granted to:

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 15.2. Uredbe nije preneta Zakonom, jer Republika Srbija nije članica EU.

15.2.a)

national standardisation bodies for the standardisation activities referred to in paragraph 1, which they jointly undertake with the European standardisation organisations;

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 15.2.a) Uredbe nije preneta Zakonom, jer Republika Srbija nije članica EU.

15.2.b)

other bodies which have been entrusted with contributing to the activities referred to in point (a) of paragraph 1, or carrying out the activities referred to in points (c) and (g) of paragraph 1, in cooperation with the European standardisation organisations.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 15.2. b) Uredbe nije preneta Zakonom, jer Republika Srbija nije članica EU.

16.1.

The financing by the Union may be granted to the European stakeholder organisations meeting the criteria set out in Annex III to this Regulation for the following activities:

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 16.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na finansiranje evropskih organizacija zainteresovanih strana, od strane EU.

16.1.a)

the functioning of these organisations and of their activities relating to European and international standardisation, including the processing of technical work and the provision of information to members and other interested parties;

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 16.1. a) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na finansiranje evropskih organizacija zainteresovanih strana, od strane EU.

16.1.b)

the provision of legal and technical expertise, including studies, in relation to assessment of the need for, and the development of, European standards and European standardisation deliverables and training of experts;

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 16.1. b) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na finansiranje evropskih organizacija zainteresovanih strana, od strane EU.

16.1 (c)

the participation in the technical work with respect to the development and revision of European standards and European standardisation deliverables which is necessary and suitable for the support of Union legislation and policies;

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 16.1. c) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na finansiranje evropskih organizacija zainteresovanih strana, od strane EU.

16.1 (d)

the promotion of European standards and European standardisation deliverables, and the information on, and use of, standards among interested parties, including SMEs and consumers.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 16.1. d) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na finansiranje evropskih organizacija zainteresovanih strana, od strane EU.

17.1.

Financing by the Union shall be provided in the form of:

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 17.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na način finansiranja od strane EU.

17.1.a)

grants without a call for proposals, or contracts after public procurement procedures, to:

(i) European standardisation organisations and national standardisation bodies to carry out the activities referred to in Article 15(1);

(ii) bodies identified by a basic act, within the meaning of Article 49 of Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002, to carry out, in collaboration with the European standardisation organisations the activities referred to in point (c) of Article 15(1) of this Regulation;

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 17.1. a) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na način finansiranja od strane EU.

17.1.b)

grants after a call for proposals, or contracts after public procurement procedures, to other bodies referred to in point (b) of Article 15(2):

(i) for contributing to the development and revision of European standards or European standardisation deliverables referred to in point (a) of Article 15(1);

(ii) for carrying out the preliminary or ancillary work referred to in point (c) of Article 15(1);

(iii) for carrying out the activities referred to in point (g) of Article 15(1);

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 17.1.b) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na način finansiranja od strane EU.

17.1.c)

grants after a call for proposals to the European stakeholder organisations meeting the criteria set out in Annex III to this Regulation to carry out the activities referred to in Article 16.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 17.1. c) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na način finansiranja od strane EU.

17.2.

The activities of the bodies referred to in paragraph 1 may be financed by:

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 17.2. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na aktivnosti koje EU može finansirati.

17.2.a)

grants for actions;

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 17.2. a) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na aktivnosti koje EU može finansirati.

17.2.b)

operating grants for the European standardisation organisations and the European stakeholder organisations meeting the criteria set out in Annex III to this Regulation in accordance with the rules set out in Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002. In the event of renewal, operating grants shall not be automatically decreased.EN L 316/24 Official Journal of the European Union 14.11.2012

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 17.2. b) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na aktivnosti koje EU može finansirati.

17.3.

The Commission shall decide on the financing arrangements referred to in paragraphs 1 and 2, on the amounts of the grants and, where necessary, on the maximum percentage of financing by type of activity

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 17.3. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze Evropske komisije.

17.4.

Except in duly justified cases, grants awarded for the standardisation activities referred to in points (a) and (b) of Article 15(1) shall take the form of lump sums and for the standardisation activities referred to in point (a) of Article 15(1) shall be paid upon fulfilment of the following conditions:

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 17.4. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na način finansiranja od strane EU.

17.4.a)

European standards or European standardisation deliverables requested by the Commission in accordance with Article 10 are adopted or revised within a period not exceeding the period specified in the request referred to in that Article;

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 17.4. a) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na način finansiranja od strane EU.

17.4.b)

SMEs, consumer organisations and environmental and social stakeholders are appropriately represented and can participate in European standardisation activities, as referred to in Article 5(1).

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 17.4.b) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na način finansiranja od strane EU.

17.5.

The common cooperation objectives and the administrative and financial conditions relating to the grants awarded to European standardisation organisations and the European stakeholder organisations meeting the criteria set out in Annex III to this Regulation shall be defined in the framework partnership agreements between the Commission and those standardisation and stakeholder organisations, in accordance with Regulations (EC, Euratom) No 1605/2002 and (EC, Euratom) No 2342/2002. The Commission shall inform the European Parliament and the Council of the conclusion of those agreements.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 17.5. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na način finansiranja od strane EU.

18.1.

The appropriations determined by the budgetary authority for the financing of standardisation activities may also cover the administrative expenses relating to the preparation, monitoring, inspection, auditing and evaluation which are directly necessary for the purposes of implementing Articles 15, 16 and 17, including studies, meetings, information and publication activities, expenses relating to informatics networks for the exchange of information and any other expenditure on administrative and technical assistance which the Commission may use for standardisation activities.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 18.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na način finansiranja od strane EU.

19.1.

The Commission shall ensure that, when the activities financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Union are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and other illegal activities, by effective checks and by the recovery of amounts unduly paid and, if irregularities are detected, by effective, proportionate and dissuasive penalties, in accordance with Regulations (EC, Euratom) No 2988/95, (Euratom, EC) No 2185/96 and (EC) No 1073/1999.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 19.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi obaveze Evropske komisije s ciljem zaštite finansijskih interesa EU.

19.2.

For the Union activities financed pursuant to this Regulation, the notion of irregularity defined in Article 1(2) of Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 shall mean any infringement of a provision of Union law or any breach of a contractual obligation resulting from an act or omission by an economic operator which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the Union or budgets managed by it by an unjustified item of expenditure.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 19.2. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi obaveze Evropske komisije s ciljem zaštite finansijskih interesa EU.

19.3.

Any agreements and contracts resulting from this Regulation shall provide for monitoring and financial control by the Commission or any representative which it authorises and for audits by the European Court of Auditors, which if necessary may be conducted on the spot.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 19.3. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi obaveze Evropske komisije s ciljem zaštite finansijskih interesa EU.

20.1.

The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 21 concerning amendments to the Annexes, in order to:

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 20. 1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na prava Evropske komisije da donosi podzakonska akta.

20.1.a)

update the list of European standardisation organisations set out in Annex I to take into account changes in their name or structure;

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 20. 1.a) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na prava Evropske komisije da donosi podzakonska akta.

.

20.1. b)

adapt the criteria for European stakeholder organisations set out in Annex III to this Regulation to further developments as regards their non-profit making nature and representativity. Such adaptations shall not have the effect of creating any new criteria or abolishing any existing criteria or category of organisation.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 20. 1. b) Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na prava Evropske komisije da donosi podzakonska akta.

21.1.

1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article.

23. 4. 5.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 21.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na prava Evropske komisije da donosi podzakonska akta.

21.2

The power to adopt delegated acts referred to in Article 20 shall be conferred on the Commission for a period of five years from 1 January 2013. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.EN 14.11.2012 Official Journal of the European Union L 316/25.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 21.2. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na prava Evropske komisije da donosi podzakonska akta.

21.3.

The delegation of power referred to in Article 20 may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision to revoke shall put an end to the delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 21.3. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na prava Evropske komisije da donosi podzakonska akta.

21.4.

As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 21.4. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze Evropske komisije.

21.5.

A delegated act adopted pursuant to Article 20 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 21.5. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje način stupanja na snagu podzakonskih akata.

22.1.

1. The Commission shall be assisted by a committee. That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 22.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na obaveze komiteta koji pomaže Evropskoj komisiji.

22.2.

Where reference is made to this paragraph, Article 4 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 22. 2. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na obaveze komiteta koji pomaže Evropskoj komisiji.

22.3.

Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 22. 3. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na obaveze komiteta koji pomaže Evropskoj komisiji.

22.4.

Where the opinion of the committee is to be obtained by written procedure, that procedure shall be terminated without result when, within the time-limit for delivery of the opinion, the chair of the committee so decides or a simple majority of committee members so request.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 22. 4. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na obaveze komiteta koji pomaže Evropskoj komisiji .

23.1.

The committee referred to in Article 22(1) shall work in cooperation with the European standardisation organisations and the European stakeholder organisations receiving Union financing in accordance with this Regulation.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 23.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na obaveze komiteta koji pomaže Evropskoj komisiji .

24.1.1.

The European standardisation organisations shall send an annual report on the implementation of this Regulation to the Commission. It shall contain detailed information on the following:

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 24.1.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze evropskih organizacija za standardizaciju.

24.1.1.a)

(a) the application of Articles 4, 5, 10, 15 and 17;

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 24.1.1.a) Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze evropskih organizacija za standardizaciju.

24.1.1.b)

the representation of SMEs, consumer organisations and environmental and social stakeholders in national standardisation bodies;

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 24.1.1. b) Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze evropskih organizacija za standardizaciju.

24.1.1.c)

the representation of SMEs on the basis of the annual reports referred to in Article 6(3);

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 24.1.1.c) Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze evropskih organizacija za standardizaciju.

24.1.1.d)

(d) the use of ICT in the standardisation system;

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 24.1.1.d) Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze evropskih organizacija za standardizaciju.

24.1.1.e)

cooperation between the national standardisation bodies and European standardisation organisations.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 24.1.1. e) Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze evropskih organizacija za standardizaciju.

24.2.

The European stakeholder organisations that received Union financing in accordance with this Regulation shall send an annual report on their activities to the Commission. This report shall contain in particular detailed information about the membership of these organisations and the activities referred to in Article 16.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 24.2. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze evropskih organizacija interesnih grupa.

24.3.

By 31 December 2015 and every five years thereafter, the Commission shall present a report to the European Parliament and to the Council on the implementation of this Regulation. This report shall contain an analysis of the annual reports referred to in paragraphs 1 and 2, an evaluation of the relevance of the standardisation activities receiving Union financing in the light of the requirements of Union legislation and policies as well as an assessment of potential new measures to simplify the financing of European standardisation and to reduce the administrative burden for the European

standardisation organisations.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 24.3. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze Evropske komisije.

25.

By 2 January 2015, the Commission shall evaluate the impact of the procedure established by Article 10 of this Regulation on the timeframe for issuing standardisation requests. The Commission shall present its conclusions in a report to the European Parliament and to the Council. Where appropriate, that report shall be accompanied by a legislative proposal to amend this Regulation.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 25. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze Evropske komisije.

26.1.

1. The following provisions are deleted:

(a) Article 6(1) of Directive 89/686/EEC;

(b) Article 5 of Directive 93/15/EEC;

(c) Article 6(1) of Directive 94/9/EC;

(d) Article 6(1) of Directive 94/25/EC;

(e) Article 6(1) of Directive 95/16/EC;

(f) Article 6 of Directive 97/23/EC;EN L 316/26 Official Journal of the European Union 14.11.2012

(g) Article 14 of Directive 2004/22/EC;

(h) Article 8(4) of Directive 2007/23/EC;

(i) Article 7 of Directive 2009/23/EC; (j) Article 6 of Directive 2009/105/EC.

References to those deleted provisions shall be construed as references to Article 11 of this Regulation.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 26.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na brisanje pojedinih odredbi određenih direktiva.

26.2.

Directive 98/34/EC is hereby amended as follows:

(a) in Article 1, paragraphs 6 to 10 are deleted;

(b) Articles 2, 3 and 4 are deleted;

(c) in Article 6(1), the words ‘with the representatives of the standards institutions referred to in Annexes I and II’ are deleted;

(d) in Article 6(3), the first indent is deleted;

(e) in Article 6(4), points (a), (b) and (e) are deleted;

(f) Article 7 is replaced by the following: ‘Article 7

Member States shall communicate to the Commission, in accordance with Article 8(1), all requests made to standards institutions to draw up technical specifications or a standard for specific products for the purpose of enacting a technical regulation for such products as draft technical regulations, and shall state the grounds for their enactment.’;

(g) in Article 11, the second sentence is replaced by the following sentence:

‘The Commission shall publish annual statistics on the notifications received in the Official Journal of the European Union.’;

(h) Annexes I and II are deleted.

References to those deleted provisions shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table set out in Annex IV to this Regulation.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 26.2. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na izmene i dopune Direktive 98/34/EC.

27.1.

Member States shall inform the Commission of their standardisation bodies.

NP

Obrazloženje ocene:

Odredba 27.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer Republika Srbija nije članica EU.

27.2.

The Commission shall publish a list of national standardisation bodies and any updates to that list in the Official Journal of the European Union.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 27.2. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze Evropske komisije.

28.1.

In Union acts that provide for a presumption of conformity with essential requirements through the application of harmonised standards adopted in accordance with Directive 98/34/EC, references to Directive 98/34/EC shall be construed as references to this Regulation, except references to the committee set up by Article 5 of Directive 98/34/EC regarding technical regulations.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 28.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na na prelazne odredbe Uredbe 1025/2012 i veze sa Direktivom 98/34 /EC.

28.2.

Where a Union act provides for a procedure for objection to harmonised standards, Article 11 of this Regulation shall not apply to that act.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 28.2. Uredbe nije preneta Zakonom jer se odnosi na akta Evropske unije prema harmonizovanim standardima.

29.1.

Decision No 1673/2006/EC and Decision 87/95/EEC are hereby repealed.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 29.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na povlačenje Odluka br. 1673/2006/EC i 87/95/EEC.

29.2.

References to the repealed Decisions shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table set out in Annex IV to this Regulation.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 29.2. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na povlačenje Odluka br. 1673/2006/EC i 87/95/EEC.

30.1.

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 30.1. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na stupanje na snagu i objavljivanje Uredbu 1025/2012.

30.2.

It shall apply from 1 January 2013.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 30.2. Uredbe nije preneta Zakonom, jer se odnosi na datum početka primene Uredbe 1025/2012.

30.3.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

NP

Obrazloženje ocene: Odredba 30.2. Uredbe nije preneta Zakonom, jer propisuje obaveze država članica EU.

A1

EUROPEAN STANDARDISATION ORGANISATIONS

1. CEN — European Committee for Standardisation

2. Cenelec — European Committee for Electrotechnical Standardisation

3. ETSI — European Telecommunications Standards InstituteEN L 316/28 Official Journal of the European Union 14.11.2012

0.1

3.1.17)

EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA STANDARDIZACIJU SU:

– EVROPSKI KOMITET ZA STANDARDIZACIJU (CEN);

– EVROPSKI KOMITET ZA STANDARDIZACIJU U OBLASTI ELEKTROTEHNIKE (CENELEC);

– EVROPSKI INSTITUT ZA STANDARDE IZ OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA (ETSI);

PU

A2

REQUIREMENTS FOR THE IDENTIFICATION OF ICT TEHNICAL SPECIFICATION

NP

Obrazloženje ocene:

Aneks 2 nije prenet Zakonom jer se odnosi se na obaveze evropskih organizacija za standardizaciju i na zahteve za identifikaciju tehničkih specifikacija

u području ICT -a.

.

A3

EUROPEAN STAKEHOLDERORGANISATIONS ELIGIBLE FOR UNION FINANCING

NP

Obrazloženje ocene:

Aneks 3 propisuje uslove koje treba da ispune evropske organizacije da bi mogle da iskoriste mogućnost finansiranja od strane EU.

A4

CORELATION TABLE

NP

Obrazloženje ocene: Korelacijska tabela

Ostavite komentar