Predlog zakona o izmenama Zakona o duvanu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA O DUVANU

Član 1.

U Zakonu o duvanu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 90/07 i 95/10), u članu 32. stav 4, članu 40. st. 4. i 7, članu 45. stav 2, članu 54. st. 4. i 7. i članu 70. stav 4. reči: „stopom rasta cena na malo” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „indeksom potrošačkih cena” u odgovarajućem padežu.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNO-PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač. 6) i 15) Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

S obzirom da Republički zavod za statistiku počev od 1. januara 2011. godine, a u skladu sa usvojenom Strategijom razvoja statističkog sistema, prekida sa objavljivanjem podataka o rastu cena na malo, i prelazi na objavljivanje indeksa potrošačkih cena, potrebno je odredbe Zakona o duvanu (u daljem tekstu: Zakon), koje propisuju da se dinarski iznosi naknada za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, Registar trgovaca na veliko duvanskih proizvoda, Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima, odnosno iznos posebne naknade koju su proizvođači, odnosno uvoznici cigareta dužni da uplaćuju u Budzetski fond po svakoj paklici cigareta za koju podnose zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica, usklađuju sa stopom rasta cena na malo, izmeniti u smislu da se usklađivanje navedenih naknada, sada vrši polugodišnje, odnosno godišnje sa indeksom potrošačkih cena.

Postizanje ovog cilja moguće je jedino ostvariti izmenama zakona.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

Ovim članom predlaže se da se dinarski iznosi naknada za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, Registar trgovaca na veliko duvanskih proizvoda, Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda i Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima, usklađuju polugodišnje sa indeksom potrošačkih cena, umesto sa stopom rasta cena na malo, odnosno da se uskađivanje iznosa posebne naknade za finansiranje Budzetskog fonda vrši godišnje sa indeksom potrošačkih cena, umesto sa stopom rasta cena na malo.

Uz član 2.

Ovim članom propisuje se vreme stupanja na snagu ovog zakona.

IV. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budzetu.

             V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, br. 52/10 i 13/11). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se usklađivanje dinarskih iznosa naknada za upis u pojedine registre koje vodi Uprava za duvan, odnosno posebne naknade koju proizvođač, odnosno uvoznik cigareta uplaćuje u Budzetski fond, može blagovremeno izvršiti, shodno novoj metodologiji obračuna koju, od 1.01.2011. godine, primenjuje Republički zavod za statistiku.

    VI ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Predloženim izmenama zakona omogućiće se da se dinarski iznosi iznosi naknada za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, Registar trgovaca na veliko duvanskih proizvoda, Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda i Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima usklađuju polugodišnje, odnosno posebne naknade koju proizvođač, odnosno uvoznik cigareta uplaćuje u Budzetski fond usklađuju godišnje, sa indeksom potrošačkih cena, umesto sa godišnjom stopom rasta cena na malo.

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Privredni subjekti koji se budu upisivali u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, Registar trgovaca na veliko duvanskih proizvoda, Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda i Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima plaćaće naknadu za upis, a proizvođači i uvoznici cigareta posebnu naknadu u Budzetski fond, čiji iznosi će se usklađivati shodno novoj metodologiji Republičkog zavoda za statistiku.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Navedene izmene, neće stvoriti dodatne troškove.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Navedene izmene, neće stvoriti dodatne troškove.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predložene izmene zakona imaju neutralan efekat kada je reč o stvaranju novih privrednih subjekata.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen na mišljenje nadležnim ministarstivma.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Ministarstvo finansija nadležno je za davanje mišljenja u pripremi Zakona. Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i pristup informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem Zakona.

PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU

Upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda

Član 32.

Upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za proizvodnju duvanskih proizvoda u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda plaća se naknada u visini od 10.000.000 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budzeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se polugodišnje, sa stopom rasta cena na malo INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađene iznose naknade iz stava 4. ovog člana.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda, dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana i ugovori zaključeni sa obrađivačima duvana.

O zahtevu za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, Uprava donosi rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Rešenje iz stava 7. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, proizvođač duvanskih proizvoda može da otpočne da obavlja delatnost proizvodnje duvanskih proizvoda.

Upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

Član 40.

Upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Za upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima plaća se naknada u visini od 5.000.000 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budzeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se polugodišnje sa stopom rasta cena na malo INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 4. ovog člana.

Imalac dozvole za trgovinu na veliko može da plati naknadu iz stava 3. ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Lice iz stava 6. ovog člana dužno je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa stopom rasta cena na malo INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se:

1) dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana;

2) garancija poslovne banke sa klauzulom „bez prigovora“ izdatom do roka važenja dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, na iznos od 400.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS).

Garancija iz stava 8. tačka 2) ovog člana služi kao sredstvo obezbeđenja plaćanja obaveza po osnovu javnih prihoda i sporednih poreskih davanja.

Iznos garancije iz stava 8. tačka 2) ovog člana, imalac dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima može da dostavlja tako da svake godine priloži garanciju propisanu ovim zakonom, u visini od 80.000 evra, i to najkasnije pet dana pre isteka roka važenja prethodne garancije.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima donese rešenje.

Rešenje iz stava 11. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, trgovac na veliko može da otpočne da obavlja delatnost trgovine na veliko duvanskim proizvodima.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje postupak aktiviranja garancije, kao i način korišćenja sredstava garancije iz stava 8. tačka 2) ovog člana.

3. Trgovci na malo duvanskim proizvodima

Uslovi

Član 45.

Trgovinom na malo duvanskim proizvodima može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da ima zaključene predugovore/ugovore o kupovini duvanskih proizvoda sa trgovcem na veliko duvanskih proizvoda;

3) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima;

4) da je uplatio naknadu u visini od 8.000,00 dinara za svaki maloprodajni objekat, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budzeta Republike.

Iznos naknade iz stava 1. tačke 4) ovog člana, usklađuje se polugodišnje, sa stopom rasta cena na malo INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA , prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađene iznose iz stava 2. ovog člana.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da obavlja delatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i sanitarno-higijenske uslove.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da vrši prevoz duvanskih proizvoda sopstvenim vozilom koje je vidno označeno da se radi o prevozu duvanskih proizvoda i koje ispunjava sanitarno – higijenske uslove, kao i druge propisane uslove.

Ispunjenost uslova iz st. 4. i 5. ovog člana proverava nadležni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 7. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

2) sve zaključene predugovore/ugovore sa trgovcima na veliko duvanskim proizvodima, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan i u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima;

3) uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva;

4) dokaz o uplati naknade.

Po zahtevu iz stava 7. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 9. ovog člana donosi Uprava.

Protiv zaključka iz stava 9. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 9. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je dobio rešenje iz stava 9. ovog člana, može da prodaje duvanske proizvode i putem posebnih vitrina (u daljem tekstu: hjumidor).

Trgovinom na malo duvanskim proizvodima putem hjumidora, pored imaoca dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, može da se bavi i privredni subjekt, koji pored uslova iz stava 1. tač. 1) – 4) ovog člana ispunjava i sledeće uslove:

1) da ima zaključen ugovor o obezbeđenom prostoru, u koji će postaviti hjumidor,

sa imaocem dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima;

2) da raspolaže hjumidorom.

Ispunjenost uslova iz stava 15. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 16. ovog člana, pored dokaza iz stava 8. tač. 1) – 4) ovog člana prilažu se i sledeći dokazi:

1) ugovor o obezbeđenom prostoru u koji će postaviti hjumidor, sa imaocem dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima;

2) kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu hjumidora;

3) rešenje kojim je zakupodavcu prostora u koji će se postaviti hjumidor izdata dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima.

Privredni subjekt iz stava 15. ovog člana može da vrši prevoz duvanskih proizvoda pod uslovima i na način iz stava 5. ovog člana.

Po zahtevu iz stava 16. ovog člana Uprava odlučuje na način propisan u st. 9 – 13.ovog člana.

Privredni subjekt iz st. 14. i 15. ovog člana dužan je da u roku od tri dana od dana postavljanja hjumidora dostavi pisano obaveštenje Upravi o broju i lokaciji postavljenih hjumidora, kao i kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu hjumidora kao dokaz da raspolaže hjumidorom.

Prevozna sredstva koja se koriste za prevoz duvanskih proizvoda mogu se upotrebljavati i za prevoz i drugih predmeta opšte upotrebe, ako su od njih odvojeni u zasebnom pakovanju koje onemogućava prodor mirisa i da ne ostvaruju direktan kontakt .

Ministar nadležan za poslove trgovine propisuje bliže uslove iz stava 4. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje izgled, sadržinu i način isticanja oznake iz stava 5. ovog člana.

Upis u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih

proizvoda

Član 54.

Upis u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za uvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole za uvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Za upis u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda plaća se naknada u visini od 5.000.000 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budzeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se polugodišnje sa stopom rasta cena na malo INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 4. ovog člana.

Imalac dozvole za uvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da plati naknadu iz stava 3. ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Lice iz stava 6. ovog člana dužno je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa stopom rasta cena na malo INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda donese rešenje.

Rešenje iz stava 9. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, uvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da otpočne da obavlja delatnost uvoza duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Član 70.

Budzetski fond iz člana 69. ovog zakona finansira se iz sredstava proizvođača, odnosno uvoznika cigareta koji su upisani u odgovarajući registar, u skladu sa ovim zakonom.

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da uplaćuje posebnu naknadu u visini od jednog dinara po svakoj paklici cigareta za koju podnosi zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast akciza.

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da posebnu naknadu iz stava 2. ovog člana uplati u Budzetski fond, pre podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica za cigarete i dokaz o izvršenoj uplati dostavi prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica.

Iznos posebne naknade iz stava 2. ovog člana usklađuje se godišnje sa stopom rasta cena na malo INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađen iznos sredstava iz stava 4. ovog člana.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa-Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O DUVANU

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO TOBACCO LAW

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Usklađeno

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Usklađeno

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

2005-1-3221

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 34-37. Ugovora o funkcionisanju EU – usklađeno

Član 49. Ugovora o funkcionisanju EU – usklađeno

Član 114. Ugovora o funkcionisanju EU, neusklađen (proizilazi iz delimične neusklađenosti sa Direktivom 2001/37/EZ)

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 95/59/EZ – delimično usklađen

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ – delimično usklađen

Direktiva Saveta 2010/12/EZ – delimično usklađen.

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Odredbe Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05, 90/07 i 95/10) u članu 2. (definicija duvanskih proizvoda) i čl. 75 -77. (sastav i obeležavanje) su delimično usklađene sa Direktivom Saveta 2010/12/EZ i Direktivom Evropskog Parlamenta i Saveta 2001/37/EZ i biće predmet daljeg usaglašavanja u narednom periodu.

Odredbe Predloga zakona o izmenama Zakona o duvanu ne utiču na dostignuti stepen usklađenosti Zakona o duvanu, imajući u vidu da se predloženim izmenama vrši samo tehnička izmena propisa, na koju se ne odnosi nijedan sekundarni izvor prava EU.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

/

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Direktiva Saveta 95/59/EZ-prevedena

Direktiva 2001/37/EZ-nije prevedena

Direktiva 2010/37/EZ-nije prevedena

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Direktiva Saveta 95/59/ES od 27.11.1995. o porezima izuzev poreza na promet koji utiče na potrošnju proizvedenog duvana ( Službeni Glasnik L 291/1, 06.12.1995.str.40-45) koja je izmenjena Direktivom Saveta 1999/81/ES od 29.07.1999, Direktivom Saveta 2002//10ES od 12.02.2002 i Direktivom Saveta 2010/12/EU od 16.02.2010.Council Directive 95/59/EC of 27 November 1995 on taxes other then turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco (Official Journal L 291, 06.12.1995, p.40-45) amended by Council Directive 1991/81/EC of 29 July 1999, Council Directive 2002/10/EC of 12 February 2002 and Council Directive 2010/12/EU of 16 February 2010. 31995L0059 3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivač: Ministarstvo finansija 21.februar 2011. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI -Zakon o duvanu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05, 90/07 i 95/10)- Predlog zakona o izmenama Zakona o duvanu 2005-1-3221 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EUNapomena: navedene direktive nisu relevantne za normativnu uređenost Predloga zakona a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 2. Podela duvanskih proizvoda na: a) cigareteb) cigare i cigarilosi c) duvan za pušenje- fino rezani duvan za motanje cigareta – ostali duvan za pušenje Direktiva Evropskog Parlamenta i Saveta 2001/37/ES od 05.06.2001. o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredbi Članica koje se odnose na proizvodnju, obeležavanje i prodaju duvanskih proizvoda ( Službeni glasnik L 194/26, 18.07.2001) koja je izmenjena Direktivom Saveta 596/209 od 18.06.2009.Directive 2001/37/EC of the Europien Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products of 5 June 2001 ( OJ L 194/26, 18.07.2001) amended by Council Directive 596/2009 of 18 June 2009. 32001L0037 3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivač: Ministarstvo finansija 21. februar 2011. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI -Zakon o duvanu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05, 90/07 i 95/10)- Predlog zakona o izmenama Zakona o duvanu 2005-1-3221 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EUNapomena: navedene direktive nisu relevantne za normativnu uređenost Predloga zakona a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

3.1. |Maksimalne dozvoljene količine katrana, nikotina i ugljen monoksida u cigaretama |74. |Maksimalne dozvoljene količine katrana, nikotina i ugljen monoksida u cigaretama |potpuno usklađeno | | | | |4.1. |Metode merenja količine katrana, nikotina i ugljen monoksida u cigaretama |75. stav 1 |Metode merenja količine katrana, nikotina i ugljen monoksida u cigaretama | |      |      |      | |4.1.2 |Metode merenja ispravnosti označavanja na pakovanjima cigareta | 75. stav 2 |Metode merenja ispravnosti označavanja na pakovanjima cigareta | |Usaglašavanje sa 4.1. u smislu potpunijeg merenja |Najkasnije do dobijanja statusa punopravnog člana |Sadašnja odredba iz Direktive u potpunosti je preuzeta, s tim što je naša odredba proširena i na kontrolu ispravnosti označavanja, osim katrana i nikotina, i na ugljen monoksid | |5.1. |Označavanje |76. |Označavanje | |Detaljnije objašnjenje vezano za označavanje |Najkasnije do dobijanja statusa punopravnog člana      |Sadašnja odredba iz Direktive u potpunosti je preuzeta, s tim što je naša odredba proširena dodatnim uslovom u pogledu obeležavanja | |5.2 |Označavanje |77. st. 1-4 |Zdravstvena upozorenja | |Preuzete su suštinski, što je omogućilo bržu primenu istih |Najkasnije do dobijanja statusa punopravnog člana      |Odredbe su suštinski iste. | |5.5 |Označavanje |77. stav 2. |Način, obeležavanja opšteg upozorenja | |Preuzete su suštinski, što je omogućilo bržu primenu istih |Najkasnije do dobijanja statusa punopravnog člana      |Odredbe su suštinski iste. | | 5.6 |Označavanje |77. stav 5. |Način, obeležavanja opšteg i posebnog zdravstvenog upozorenja | |Preuzete su suštinski, što je omogućilo bržu primenu istih |Najkasnije do dobijanja statusa punopravnog člana      |Odredbe su suštinski iste. | |5. |Označavanje |77. stav 7. |Predlože se da tekst opšteg i posebnog upozorenja može biti i na stranom jeziku kada se duvanski proizvodi prodaju u slobodnim carinskim prodavnicama, uključujući i prodaju u brodovima i avionima kada saobraćaju na međunarodnim linijama

| |Detaljnije objašnjenje vezano za označavanje |Najkasnije do dobijanja statusa punopravnog člana |Smisao direktive preuzet je u najvećoj meri

| |7. |Opis proizvoda |77. stav 9. |Opis proizvoda | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |

Ostavite komentar