Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA

Član 1.

U Zakonu o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12), član 2.menja se i glasi:

„Član 2.

Ministarstva su:

Ministarstvo unutrašnjih poslova;

Ministarstvo finansija;

Ministarstvo spoljnih poslova;

Ministarstvo odbrane;

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave;

Ministarstvo privrede;

Ministarstvo saobraćaja;

Ministarstvo građevinarstva i urbanizma;

Ministarstvo pravde i državne uprave;

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

Ministarstvo zdravlja;

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

Ministarstvo kulture i informisanja;

Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja;

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

Ministarstvo omladine i sporta;

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.”

Član 2.Naziv člana 4. i član 4. menjaju se i glase:

„Ministarstvo finansijaČlan 4.

Ministarstvo finansija obavlja poslove državne uprave koji se odnosena: republički budžet; utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda ijavnih rashoda; sistem i politiku poreza, taksi, naknada i drugih javnihprihoda; osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje i obezbeđivanjefinansiranja obaveznog socijalnog osiguranja; uređenje izvornih prihodaautonomne pokrajine i lokalnih samouprava; politiku javnih rashoda;upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija Republike Srbije;koordinaciju sistema upravljanja i sprovođenja programa finansiranih izsredstava Evropske unije; javni dug i finansijsku imovinu Republike Srbije;plate u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i zarade ujavnim službama i drugim oblicima organizovanja u javnom sektoru;makroekonomsku i fiskalnu analizu, kvantifikaciju mera ekonomske politike;finansijske efekte sistema utvrđivanja i obračuna zarada koje se finansirajuiz budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave ifondova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja; javne nabavke;sprečavanje pranja novca; igre na sreću; fiskalne monopole; devizni sistem ikreditne odnose sa inostranstvom; nadzor nad primenom propisa koji se odnosena promet roba i usluga sa inostranstvom i obavljanje delatnosti uinostranstvu sa stanovišta deviznog poslovanja i kreditnih odnosa sainostranstvom i druge poslove devizne inspekcije, u skladu sa zakonom; sistemfinansijskih odnosa sa inostranstvom i međunarodnim finansijskimorganizacijama; pripremu, zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora oizbegavanju dvostrukog oporezivanja; carinski sistem, carinsku tarifu, merevancarinske zaštite i slobodne zone; kreditno-monetarni sistem; bankarskisistem; osiguranje imovine i lica; sistem plaćanja i platni promet; hartije odvrednosti i tržište kapitala; sistem računovodstva i revizijeračunovodstvenih iskaza; knjigovodstvo; privatizaciju i sanaciju banaka;prijavljivanje u stečajnim postupcima potraživanja Republike Srbije;uređivanje prava javne svojine; eksproprijaciju; zaštitu imovine RepublikeSrbije u inostranstvu; primenu Sporazuma o pitanjima sukcesije; ostvarivanjealimentacionih potraživanja iz inostranstva; pružanje pravne pomoćipovodom strane nacionalizovane imovine obeštećene međunarodnimugovorima; budžetsku kontrolu svih sredstava budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznogsocijalnog osiguranja i javnih preduzeća; harmonizaciju i koordinacijufinansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u javnom sektoru;upravni nadzor u imovinsko-pravnim poslovima; drugostepeni upravnipostupak u oblastima iz delokruga ministarstva, u skladu sa zakonom;obezbeđivanje sredstava solidarnosti, kao i druge poslove određene zakonom.

Poreska uprava, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija,obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na:registraciju i vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika; utvrđivanjeporeza; poresku kontrolu; redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednihporeskih davanja; otkrivanje poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca;primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;jedinstveni poreski informacioni sistem; poresko računovodstvo, kao i drugeposlove određene zakonom.

Uprava carina, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija,obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: carinjenjerobe, carinski nadzor i druge poslove kontrole putnika i prometa robe iusluga sa inostranstvom, kao i druge poslove određene zakonom.”

Član 3.

U članu 5. reč: „ratifikovanju” zamenjuje se rečju: „potvrđivanju”.

Dodaje se stav 2. koji glasi:

„Ministarstvo spoljnih poslova obavlja poslove državne uprave uoblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom i Srbima u regionu, kao idruge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje ostvarivanje vezadijaspore i Srba u regionu sa matičnom državom i drugim zakonima.”

Član 4.

Posle člana 7. dodaje se naziv člana 7a i član 7a koji glase:

„Ministarstvo privredeČlan 7a

Ministarstvo privrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose ina: privredu i privredni razvoj; položaj i povezivanje privrednih društava idrugih oblika organizovanja za obavljanje delatnosti; podsticanje razvoja istrukturno prilagođavanje privrede; utvrđivanje politike i strategijeprivrednog razvoja; predlaganje mera i praćenje sprovođenja ekonomskepolitike za privredni rast; predlaganje mera za podsticanje investicija ikoordinaciju poslova koji se odnose na investicije; koordinaciju rada javneagencije nadležne za promociju izvoza i podsticanje investicija; mereekonomske politike za razvoj zanatstva, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva; kreditiranje privrede i osiguranje bankarskih kredita; kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova i investicija u inostranstvu; koordinaciju poslova u vezi s povezivanjem privrednih društava sa strateškim investitorima; predlaganje i sprovođenje finansijskih i drugih mera radi podsticanja poslovanja, konkurentnosti i likvidnosti privrednih subjekata u Republici Srbiji; poslovno i finansijsko restrukturiranje privrednih društava i drugih oblika poslovanja; privatizaciju; koordinaciju poslova u vezi s procenom vrednosti kapitala; stečaj; standardizaciju;tehničke propise; akreditaciju; mere i dragocene metale; nadzor i imenovanjeorgana upravljanja i zastupnika kapitala u privrednim društvima i drugimoblicima organizovanja za obavljanje delatnosti sa većinskim državnimkapitalom; nadzor i upravne poslove u vezi sa privrednim registrima;upotrebu naziva Republike Srbije u poslovnom imenu privrednih društava.

Ministarstvo privrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose ina: strategiju i politiku razvoja turizma; integralno planiranje razvojaturizma i komplementarnih delatnosti; međunarodnu saradnju iz oblastiturizma; razvoj, proglašenje i održivo korišćenje turističkog prostora iturističkih destinacija od značaja za turizam; poslove od posebnog značaja zarazvoj turizma; kategorizaciju turističkih mesta; sprovođenje podsticajnihmera i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za podsticanje razvojaturizma; promociju turizma u zemlji i inostranstvu; takse, naknade i penale uturizmu; imovinsko-pravne poslove u turizmu; unapređenje sistema vrednosti ikonkurentnosti turističkih proizvoda; istraživanje turističkog tržišta irazvoj turističkog informacionog sistema; uslove i način obavljanjadelatnosti turističkih agencija; ugostiteljsku delatnost; nautičku delatnost;lovno-turističku delatnost, kao i pružanje usluga u turizmu; uređenje,održavanje i opremanje javnog skijališta i pružanje usluga na skijalištu;uređenje, održavanje, opremanje i pružanje usluga u banjama, tematskimparkovima i javnim kupalištima; inspekcijski nadzor u oblasti turizma.

Ministarstvo privrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose ina: stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga togministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondovaEvropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; planiranje,programiranje i predlaganje razvojnih projekata iz oblasti lokalnog iregionalnog razvoja i projekata od interesa za Republiku Srbiju, kao i drugeposlove određene zakonom.

Ministarstvo privrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose ina: realizaciju infrastrukturnih projekata od regionalnog i lokalnog značajakoji se finansiraju ili kofinansiraju sredstvima Republike Srbije,donacijama, iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije imeđunarodnih zajmova; izgradnju poslovne i komunalne infrastrukture;sistem, razvoj i unapređenje projekata; strateško planiranje, iniciranje isprovođenje projekata; nadzor i vrednovanje razvojnih projekata; implementaciju i fazno praćenje realizacije projekata; saradnju i koordinaciju sa organima autonomnih pokrajina i organima opština, gradova i gradskih opština u realizaciji infrastrukturnih projekata; međuprojektnu koordinaciju; merenje efekata i ocenu uspešnosti projekata; uspostavljanje baze podataka neophodne za praćenje projekata, kao i druge poslove određene zakonom.

Direkcija za mere i dragocene metale, kao organ uprave u sastavuMinistarstva privrede, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave kojise odnose na: kontrolu mera i dragocenih metala; zakonske merne jedinice;etalone; merila; kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređujemetrologija i drugim zakonima.”

Član 5.Član 10. menja se i glasi:

„Član 10.

Ministarstvo pravde i državne uprave obavlja poslove državne upravekoji se odnose na: krivično zakonodavstvo i zakonodavstvo o privrednimprestupima i prekršajima; svojinsko-pravne i druge stvarno-pravne odnose;obligacione odnose; nasleđivanje; postupak pred sudovima; analizu efekatapropisa; organizaciju i rad pravosudnih organa; pravosudni ispit; stručnousavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija i javnih beležnika; sudskeveštake, prevodioce i tumače; izvršenje krivičnih sankcija; rehabilitaciju,amnestiju i pomilovanje; izručenje; prikupljanje podataka o izvršenimkrivičnim delima protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenihmeđunarodnim pravom; donošenje rešenja o predaji okrivljenih licaMeđunarodnom krivičnom sudu, a na osnovu pravnosnažnih i izvršnihsudskih odluka; sprovođenje programa zaštite učesnika u krivičnom postupku;advokaturu i druge pravosudne profesije; sudsku stražu; statistiku ianalitiku rada pravosudnih organa; međunarodnu pravnu pomoć; upravljanjeoduzetom imovinom proisteklom iz krivičnog dela; zastupanje RepublikeSrbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i staranje o objavljivanjupresuda tog suda koje se odnose na Republiku Srbiju i praćenje njihovogizvršenja; pripremu propisa o postupku pred Ustavnim sudom i pravnomdejstvu odluka Ustavnog suda; pripremu propisa o zaštiti podataka o ličnostii tajnosti podataka; nadzor nad primenom propisa koji uređuju tajnostpodataka, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo pravde i državne uprave obavlja poslove državne upravekoji se odnose i na: sistem državne uprave i organizaciju i rad ministarstava,posebnih organizacija, javnih agencija i javnih službi; Zaštitnika građana;upravnu inspekciju; upravni postupak i upravni spor; predlaganje politike istrategije razvoja elektronske uprave; pripremu zakona, drugih propisa,standarda i mera u oblasti elektronske uprave; poslove međunarodne saradnje u oblasti elektronske uprave; izbore za republičke organe; radne odnose udržavnim organima; državni stručni ispit, stručno usavršavanje zaposlenihu državnim organima; matične knjige; registar građana; pečate, političko idrugo organizovanje, izuzev sindikalnog organizovanja; neposrednoizjašnjavanje građana; jedinstveni birački spisak, kao i druge posloveodređene zakonom.

Ministarstvo pravde i državne uprave obavlja poslove državne upravekoji se odnose i na: registar političkih stranaka; registar crkava i verskihzajednica; vođenje registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina; izbornacionalnih saveta nacionalnih manjina; vođenje posebnog biračkog spiskanacionalne manjine; pripremu propisa o crkvama i verskim zajednicama;pripremu propisa o ljudskim i manjinskim pravima, kao i druge posloveodređene zakonom.

Ministarstvo pravde i državne uprave obavlja i poslove državne upravekoji se odnose i na stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata izdelokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnihfondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći.”

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju rad, u skladu sadelokrugom utvrđenim ovim zakonom:

Ministarstvo spoljnih poslova;

Ministarstvo pravde i državne uprave.

Član 7.

Danom stupanja na snagu ovog zakona počinju da rade prema položaju idelokrugu koji je utvrđen ovim zakonom:

Ministarstvo finansija;

Ministarstvo privrede.

Član 8.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da radi Ministarstvofinansija i privrede.

Član 9.

Organi uprave u sastavu Ministarstava finansije i privrede, kojeprestaje da radi, nastavljaju da rade od dana stupanja na snagu ovog zakona u sastavu Ministarstva finansija, odnosno Ministarstva privrede, u skladu sa ovimzakonom.

Član 10.

Ministarstvo finansija preuzima od Ministarstva finansija iprivrede zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu,sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti finansija.

Ministarstvo privrede preuzima od Ministarstva finansija i privredezaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstvaza rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti privrede.

Ministarstvo pravde i državne uprave preuzima od Ministarstvafinansija i privrede zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze,predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblastisvojinsko-pravnih i drugih stvarno-pravnih odnosa i u oblasti analizeefekata propisa.

Član 11.

Ministarstva kojima je ovim zakonom promenjen delokrug uskladićepravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta saodredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Ministarstva koja počinju da rade danom stupanja na snagu ovog zakonadoneće pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta uroku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasnikuRepublike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. Ustava RepublikeSrbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju,nadležnost i rad republičkih organa (tačka 16), kao i u odredbama člana 136. st. 2. i 3.Ustava, prema kojima poslove državne uprave obavljaju ministarstva i drugi organidržavne uprave određeni zakonom i prema kojima se poslovi državne uprave i brojministarstava određuju zakonom.

P. Razlozi za donošenje zakona

Razlozi za donošenje ovog zakona ogledaju se u potrebi da se stvore normativnepretpostavke za sprovođenje neophodnih promena u funkcionisanju organa državne uprave,uključujući primenu novih ideja i metoda rada koje će obezbediti bolji kvalitet radaorgana državne uprave.

Pored navedenog, promene u uređenju organa državne uprave treba da obezbedeadekvatno grupisanje poslova iz pojedinih srodnih oblasti i veću specijalizaciju uobavljanju istorodnih ili srodnih poslova, a s ciljem da se tim promenama omogućipodizanje nivoa efikasnosti i delotvornosti u radu organa državne uprave.

III. Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Saglasno razlozima za donošenje ovog zakona, a uvažavajući načelo racionalnosti uorganizovanju obavljanja poslova državne uprave, članom 1. ovog zakona predlaže se da seobavljanje poslova državne uprave organizuje u okviru 18 ministarstava.

Grupisanje istovrsnih ili srodnih poslova i suštinska specijalizacija poslovaobezbeđuje se pre svega rešenjima koja su predložena u članu 2. i članu 4. ovog zakona, i totako što se raznorodni poslovi iz različitih i specifičnih oblasti finansija iprivrede, koji su se do sada obavljali u jednom ministarstvu – Ministarstvu finansija iprivrede grupišu u dva različita ministarstva.

Sledstveno navedenom, čl. 3. i 5. ovog zakona predložene su i odgovarajuće izmenedelokruga pojedinih ministarstava, kojima se, takođe, obezbeđuje racionalnije grupisanjeposlova iz pojedinih srodnih oblasti.

Predloženim rešenjima sadržanim u čl. 6-11. ovog zakona, saglasno dosadašnjojpraksi, obezbeđuje se kontinuirano nastavljanje funkcionisanja organa državne uprave, uzsprovođenje postupka preuzimanja svih potrebnih elemenata organizacije kojima se takavnastavak rada obezbeđuje.

Završnom odredbom, uz poštovanje ustavnog rešenja sadržanog u članu 196. stav 4.Ustava i uvažavajući činjenicu da potreba otklanjanja svake mogućnosti nastupanja štetnihposledice po rad organa i organizacija predstavlja opravdan razlog za ranije stupanje nasnagu ovog zakona (pre osmog dana od dana njegovog objavljivanja), predviđa se da ovaj zakonstupi na snagu danom objavljivanja.

IV. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetuRepublike Srbije.

V. Analiza efekata zakona

1) Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Rešenja iz ovog zakona pozitivno će uticati na rad državnih organa, privrednihsubjekata i građana, i to tako što će se organizacionim promenama u sistemu uređenjaorgana državne uprave doprineti efikasnijem i delotvornijem obavljanju poslova izutvrđenih nadležnosti i delokruga tih organa, a time i efikasnijem, ekonomičnijem ilakšem ostvarivanju prava i na zakonu zasnovanih interesa privrednih subjekata i građana.

2) Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malimi srednjim preduzećima)?

Primena ovog zakona neće stvoriti obavezne i nove troškove ni građanima niprivredi.

3) Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove kojeće on stvoriti?

Ovim zakonom se, saglasno zahtevima ekonomičnog, efikasnog i delotvornogdelovanja organa državne uprave, obezbeđuje adekvatnije grupisanje istovrsnih ili srodnihposlova državne uprave, a time i specijalizacija u obavljanju poslova, što treba daobezbedi pozitivne posledice, koje se, pre svega, ogledaju u tome da se novom organizacijom,odnosno uređenjem doprinosi efikasnijem, ekonomičnijem i lakšem ostvarivanju prava ina zakonu zasnovanih interesa privrednih subjekata i građana.

4) Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu itržišna konkurencija?

Ovaj zakon nije od neposrednog uticaja na stvaranje novih privrednih subjekata natržištu i tržišnu konkurenciju.

5) Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Ovaj zakon je sačinjen u saradnji sa predstavnicima zainteresovanih organa, a koja jeostvarena u postupku pripreme ovog zakona.

6) Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što sedonošenjem zakona namerava?

Nakon donošenja ovog zakona, pristupiće se izvršavanju utvrđenih nadležnostiorgana državne uprave, uz stalno unapređenje rada, posebno vodeći računa o racionalnomtrošenju budžetskih sredstava.

VI. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku i njegovo stupanje na snagupre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”

Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetneposledice po rad organa i organizacija.

To su istovremeno i razlozi zbog kojih se predlaže da ovaj zakon stupi na snagudanom njegovog objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O MINISTARSTVIMA

KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 2.

Ministarstva su:

1) Ministarstvo unutrašnjih poslova;

2) Ministarstvo finansija i privrede;

3) Ministarstvo spoljnih poslova;

4) Ministarstvo odbrane;

5) Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave;

6) Ministarstvo saobraćaja;

7) Ministarstvo građevinarstva i urbanizma;

8) Ministarstvo pravde i državne uprave;

9) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

10) Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

11) Ministarstvo zdravlja;

12) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

13) Ministarstvo kulture i informisanja;

14) Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja;

15) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

16) Ministarstvo omladine i sporta;

17) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

ČLAN 2.

MINISTARSTVA SU:

1) MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA;

2) MINISTARSTVO FINANSIJA;

3) MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA;

4) MINISTARSTVO ODBRANE;

5) MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE;

6) MINISTARSTVO PRIVREDE;

7) MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA;

8) MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA;

9) MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE;

10) MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE;

11) MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA;

12) MINISTARSTVO ZDRAVLJA;

13) MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE;

14) MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA;

15) MINISTARSTVO PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA;

16) MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE;

17) MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA;

18) MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA.

Ministarstvo finansija i privrede

Član 4.

Ministarstvo finansija i privrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: republički budžet; utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda; sistem i politiku poreza, taksi, naknada i drugih javnih prihoda; osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje i obezbeđivanje finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja; uređenje izvornih prihoda autonomne pokrajine i lokalnih samouprava; politiku javnih rashoda; upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija Republike Srbije; koordinaciju sistema upravljanja i sprovođenja programa finansiranih iz sredstava Evropske unije; javni dug i finansijsku imovinu Republike Srbije; plate u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i zarade u javnim službama i drugim oblicima organizovanja u javnom sektoru; makroekonomsku i fiskalnu analizu, kvantifikaciju mera ekonomske politike; finansijske efekte sistema utvrđivanja i obračuna zarada koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i fondova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja; javne nabavke; sprečavanje pranja novca; igre na sreću; fiskalne monopole; devizni sistem i kreditne odnose sa inostranstvom; nadzor nad primenom propisa koji se odnose na promet roba i usluga sa inostranstvom i obavljanje delatnosti u inostranstvu sa stanovišta deviznog poslovanja i kreditnih odnosa sa inostranstvom i druge poslove devizne inspekcije, u skladu sa zakonom; sistem finansijskih odnosa sa inostranstvom i međunarodnim finansijskim organizacijama; pripremu, zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; carinski sistem, carinsku tarifu, mere vancarinske zaštite i slobodne zone; kreditno-monetarni sistem; bankarski sistem; osiguranje imovine i lica; sistem plaćanja i platni promet; hartije od vrednosti i tržište kapitala; sistem računovodstva i revizije računovodstvenih iskaza; knjigovodstvo; privatizaciju i sanaciju banaka i drugih finansijskih organizacija; prijavljivanje u stečajnim postupcima potraživanja Republike Srbije; uređivanje prava javne svojine u skladu sa zakonom koji uređuje javnu svojinu; svojinsko-pravne i druge stvarno-pravne odnose; eksproprijaciju; zaštitu imovine Republike Srbije u inostranstvu; primenu Sporazuma o pitanjima sukcesije; ostvarivanje alimentacionih potraživanja iz inostranstva; pružanje pravne pomoći povodom strane nacionalizovane imovine obeštećene međunarodnim ugovorima; budžetsku kontrolu svih sredstava budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i javnih preduzeća; harmonizaciju i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u javnom sektoru; upravni nadzor u imovinsko-pravnim poslovima; drugostepeni upravni postupak u oblastima iz delokruga ministarstva, u skladu sa zakonom; obezbeđivanje sredstava solidarnosti, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo finansija i privrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: privredu i privredni razvoj; položaj i povezivanje privrednih društava i drugih oblika organizovanja za obavljanje delatnosti; podsticanje razvoja i strukturno prilagođavanje privrede; utvrđivanje politike i strategije privrednog razvoja; predlaganje mera i praćenje sprovođenja ekonomske politike za privredni rast; predlaganje mera za podsticanje investicija i koordinaciju poslova koji se odnose na investicije; koordinaciju rada javne agencije nadležne za promociju izvoza i podsticanje investicija; usmeravanje rada ekonomskih diplomata u vezi sa delokrugom rada ovog ministarstva; mere ekonomske politike za razvoj zanatstva, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva; kreditiranje privrede i osiguranje bankarskih kredita; kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova i investicija u inostranstvu; koordinaciju poslova u vezi s povezivanjem privrednih društava sa strateškim investitorima; predlaganje i sprovođenje finansijskih i drugih mera radi podsticanja poslovanja, konkurentnosti i likvidnosti privrednih subjekata u Republici Srbiji; poslovno i finansijsko restrukturiranje privrednih društava i drugih oblika poslovanja; privatizaciju; koordinaciju poslova u vezi s procenom vrednosti kapitala; stečaj; standardizaciju; tehničke propise; akreditaciju; mere i dragocene metale; analizu efekata propisa; nadzor i imenovanje organa upravljanja i zastupnika kapitala u privrednim društvima i drugim oblicima organizovanja za obavljanje delatnosti sa većinskim državnim kapitalom; nadzor i upravne poslove u vezi sa privrednim registrima; upotrebu naziva Republike Srbije u poslovnom imenu privrednih društava.

Ministarstvo finansija i privrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: strategiju i politiku razvoja turizma; integralno planiranje razvoja turizma i komplementarnih delatnosti; međunarodnu saradnju iz oblasti turizma; razvoj, proglašenje i održivo korišćenje turističkog prostora i turističkih destinacija od značaja za turizam; poslove od posebnog značaja za razvoj turizma; kategorizaciju turističkih mesta; sprovođenje podsticajnih mera i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za podsticanje razvoja turizma; promociju turizma u zemlji i inostranstvu; takse, naknade i penale u turizmu; imovinsko-pravne poslove u turizmu; unapređenje sistema vrednosti i konkurentnosti turističkih proizvoda; istraživanje turističkog tržišta i razvoj turističkog informacionog sistema; uslove i način obavljanja delatnosti turističkih agencija; ugostiteljsku delatnost; nautičku delatnost; lovno-turističku delatnost, kao i pružanje usluga u turizmu; uređenje, održavanje i opremanje javnog skijališta i pružanje usluga na skijalištu; uređenje, održavanje, opremanje i pružanje usluga u banjama, tematskim parkovima i javnim kupalištima; inspekcijski nadzor u oblasti turizma.

Poreska uprava, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija i privrede, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: registraciju i vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika; utvrđivanje poreza; poresku kontrolu; redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja; otkrivanje poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca; primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; jedinstveni poreski informacioni sistem; poresko računovodstvo, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava carina, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija i privrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: carinjenje robe, carinski nadzor i druge poslove kontrole putnika i prometa robe i usluga sa inostranstvom, kao i druge poslove određene zakonom.

Direkcija za mere i dragocene metale, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija i privrede, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: kontrolu mera i dragocenih metala; zakonske merne jedinice; etalone; merila; kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje metrologija i drugim zakonima.

MINISTARSTVO FINANSIJA

ČLAN 4.

MINISTARSTVO FINANSIJA OBAVLJA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA: REPUBLIČKI BUDŽET; UTVRĐIVANJE KONSOLIDOVANOG BILANSA JAVNIH PRIHODA I JAVNIH RASHODA; SISTEM I POLITIKU POREZA, TAKSI, NAKNADA I DRUGIH JAVNIH PRIHODA; OSNOVE SISTEMA DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE I OBEZBEĐIVANJE FINANSIRANJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA; UREĐENJE IZVORNIH PRIHODA AUTONOMNE POKRAJINE I LOKALNIH SAMOUPRAVA; POLITIKU JAVNIH RASHODA; UPRAVLJANJE RASPOLOŽIVIM SREDSTVIMA JAVNIH FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE; KOORDINACIJU SISTEMA UPRAVLJANJA I SPROVOĐENJA PROGRAMA FINANSIRANIH IZ SREDSTAVA EVROPSKE UNIJE; JAVNI DUG I FINANSIJSKU IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE; PLATE U DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I ZARADE U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM OBLICIMA ORGANIZOVANJA U JAVNOM SEKTORU; MAKROEKONOMSKU I FISKALNU ANALIZU, KVANTIFIKACIJU MERA EKONOMSKE POLITIKE; FINANSIJSKE EFEKTE SISTEMA UTVRĐIVANJA I OBRAČUNA ZARADA KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE, TERITORIJALNE AUTONOMIJE I LOKALNE SAMOUPRAVE I FONDOVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA; JAVNE NABAVKE; SPREČAVANJE PRANJA NOVCA; IGRE NA SREĆU; FISKALNE MONOPOLE; DEVIZNI SISTEM I KREDITNE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM; NADZOR NAD PRIMENOM PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PROMET ROBA I USLUGA SA INOSTRANSTVOM I OBAVLJANJE DELATNOSTI U INOSTRANSTVU SA STANOVIŠTA DEVIZNOG POSLOVANJA I KREDITNIH ODNOSA SA INOSTRANSTVOM I DRUGE POSLOVE DEVIZNE INSPEKCIJE, U SKLADU SA ZAKONOM; SISTEM FINANSIJSKIH ODNOSA SA INOSTRANSTVOM I MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA; PRIPREMU, ZAKLJUČIVANJE I PRIMENU MEĐUNARODNIH UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA; CARINSKI SISTEM, CARINSKU TARIFU, MERE VANCARINSKE ZAŠTITE I SLOBODNE ZONE; KREDITNO-MONETARNI SISTEM; BANKARSKI SISTEM; OSIGURANJE IMOVINE I LICA; SISTEM PLAĆANJA I PLATNI PROMET; HARTIJE OD VREDNOSTI I TRŽIŠTE KAPITALA; SISTEM RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE RAČUNOVODSTVENIH ISKAZA; KNJIGOVODSTVO; PRIVATIZACIJU I SANACIJU BANAKA; PRIJAVLJIVANJE U STEČAJNIM POSTUPCIMA POTRAŽIVANJA REPUBLIKE SRBIJE; UREĐIVANJE PRAVA JAVNE SVOJINE; EKSPROPRIJACIJU; ZAŠTITU IMOVINE REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU; PRIMENU SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE; OSTVARIVANJE ALIMENTACIONIH POTRAŽIVANJA IZ INOSTRANSTVA; PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI POVODOM STRANE NACIONALIZOVANE IMOVINE OBEŠTEĆENE MEĐUNARODNIM UGOVORIMA; BUDŽETSKU KONTROLU SVIH SREDSTAVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE, TERITORIJALNE AUTONOMIJE I LOKALNE SAMOUPRAVE I ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA I JAVNIH PREDUZEĆA; HARMONIZACIJU I KOORDINACIJU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU; UPRAVNI NADZOR U IMOVINSKO-PRAVNIM POSLOVIMA; DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK U OBLASTIMA IZ DELOKRUGA MINISTARSTVA, U SKLADU SA ZAKONOM; OBEZBEĐIVANJE SREDSTAVA SOLIDARNOSTI, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

PORESKA UPRAVA, KAO ORGAN UPRAVE U SASTAVU MINISTARSTVA FINANSIJA, OBAVLJA STRUČNE POSLOVE I POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA: REGISTRACIJU I VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA PORESKIH OBVEZNIKA; UTVRĐIVANJE POREZA; PORESKU KONTROLU; REDOVNU I PRINUDNU NAPLATU POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA; OTKRIVANJE PORESKIH KRIVIČNIH DELA I NJIHOVIH IZVRŠILACA; PRIMENU MEĐUNARODNIH UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA; JEDINSTVENI PORESKI INFORMACIONI SISTEM; PORESKO RAČUNOVODSTVO, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

UPRAVA CARINA, KAO ORGAN UPRAVE U SASTAVU MINISTARSTVA FINANSIJA, OBAVLJA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE I STRUČNE POSLOVE KOJI SE ODNOSE NA: CARINJENJE ROBE, CARINSKI NADZOR I DRUGE POSLOVE KONTROLE PUTNIKA I PROMETA ROBE I USLUGA SA INOSTRANSTVOM, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

Ministarstvo spoljnih poslova

Član 5.

Ministarstvo spoljnih poslova obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: spoljnu politiku i održavanje odnosa Republike Srbije s drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama; praćenje međunarodnih odnosa i bilateralne saradnje s drugim državama i njihov razvoj; učestvovanje u zaključivanju, ratifikovanju POTVRĐIVANJU i primeni međunarodnih ugovora, prema zakonu kojim se uređuje zaključivanje međunarodnih ugovora i prema delokrugu ministarstava koji je određen ovim zakonom; zaštitu prava i interesa Republike Srbije i njenih državljana i pravnih lica u inostranstvu; obaveštavanje strane javnosti o politici Republike Srbije; praćenje delatnosti stranih sredstava javnog informisanja koje se odnose na Republiku Srbiju; pripremu učešća predstavnika Republike Srbije na međunarodnim konferencijama ili pregovorima za zaključivanje međunarodnih ugovora; poslove vezane za akreditovane zvanične predstavnike država i međunarodnih organizacija; prikupljanje, čuvanje i objavljivanje dokumentacije o spoljnoj politici Republike Srbije, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuju spoljni poslovi i drugim zakonima.

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA OBAVLJA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE SA DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU, KAO I DRUGE POSLOVE KOJI SU ODREĐENI ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OSTVARIVANJE VEZA DIJASPORE I SRBA U REGIONU SA MATIČNOM DRŽAVOM I DRUGIM ZAKONIMA.

MINISTARSTVO PRIVREDE

ČLAN 7A

MINISTARSTVO PRIVREDE OBAVLJA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE I NA: PRIVREDU I PRIVREDNI RAZVOJ; POLOŽAJ I POVEZIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI; PODSTICANJE RAZVOJA I STRUKTURNO PRILAGOĐAVANJE PRIVREDE; UTVRĐIVANJE POLITIKE I STRATEGIJE PRIVREDNOG RAZVOJA; PREDLAGANJE MERA I PRAĆENJE SPROVOĐENJA EKONOMSKE POLITIKE ZA PRIVREDNI RAST; PREDLAGANJE MERA ZA PODSTICANJE INVESTICIJA I KOORDINACIJU POSLOVA KOJI SE ODNOSE NA INVESTICIJE; KOORDINACIJU RADA JAVNE AGENCIJE NADLEŽNE ZA PROMOCIJU IZVOZA I PODSTICANJE INVESTICIJA; MERE EKONOMSKE POLITIKE ZA RAZVOJ ZANATSTVA, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA; KREDITIRANJE PRIVREDE I OSIGURANJE BANKARSKIH KREDITA; KREDITIRANJE I OSIGURANJE IZVOZNIH POSLOVA I INVESTICIJA U INOSTRANSTVU; KOORDINACIJU POSLOVA U VEZI S POVEZIVANJEM PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA STRATEŠKIM INVESTITORIMA; PREDLAGANJE I SPROVOĐENJE FINANSIJSKIH I DRUGIH MERA RADI PODSTICANJA POSLOVANJA, KONKURENTNOSTI I LIKVIDNOSTI PRIVREDNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRBIJI; POSLOVNO I FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH OBLIKA POSLOVANJA; PRIVATIZACIJU; KOORDINACIJU POSLOVA U VEZI S PROCENOM VREDNOSTI KAPITALA; STEČAJ; STANDARDIZACIJU; TEHNIČKE PROPISE; AKREDITACIJU; MERE I DRAGOCENE METALE; NADZOR I IMENOVANJE ORGANA UPRAVLJANJA I ZASTUPNIKA KAPITALA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I DRUGIM OBLICIMA ORGANIZOVANJA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM KAPITALOM; NADZOR I UPRAVNE POSLOVE U VEZI SA PRIVREDNIM REGISTRIMA; UPOTREBU NAZIVA REPUBLIKE SRBIJE U POSLOVNOM IMENU PRIVREDNIH DRUŠTAVA.

MINISTARSTVO PRIVREDE OBAVLJA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE I NA: STRATEGIJU I POLITIKU RAZVOJA TURIZMA; INTEGRALNO PLANIRANJE RAZVOJA TURIZMA I KOMPLEMENTARNIH DELATNOSTI; MEĐUNARODNU SARADNJU IZ OBLASTI TURIZMA; RAZVOJ, PROGLAŠENJE I ODRŽIVO KORIŠĆENJE TURISTIČKOG PROSTORA I TURISTIČKIH DESTINACIJA OD ZNAČAJA ZA TURIZAM; POSLOVE OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURIZMA; KATEGORIZACIJU TURISTIČKIH MESTA; SPROVOĐENJE PODSTICAJNIH MERA I OBEZBEĐIVANJE MATERIJALNIH I DRUGIH USLOVA ZA PODSTICANJE RAZVOJA TURIZMA; PROMOCIJU TURIZMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU; TAKSE, NAKNADE I PENALE U TURIZMU; IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE U TURIZMU; UNAPREĐENJE SISTEMA VREDNOSTI I KONKURENTNOSTI TURISTIČKIH PROIZVODA; ISTRAŽIVANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I RAZVOJ TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA; USLOVE I NAČIN OBAVLJANJA DELATNOSTI TURISTIČKIH AGENCIJA; UGOSTITELJSKU DELATNOST; NAUTIČKU DELATNOST; LOVNO-TURISTIČKU DELATNOST, KAO I PRUŽANJE USLUGA U TURIZMU; UREĐENJE, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNOG SKIJALIŠTA I PRUŽANJE USLUGA NA SKIJALIŠTU; UREĐENJE, ODRŽAVANJE, OPREMANJE I PRUŽANJE USLUGA U BANJAMA, TEMATSKIM PARKOVIMA I JAVNIM KUPALIŠTIMA; INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI TURIZMA.

MINISTARSTVO PRIVREDE OBAVLJA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE I NA: STVARANJE USLOVA ZA PRISTUP I REALIZACIJU PROJEKATA IZ DELOKRUGA TOG MINISTARSTVA KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA PRETPRISTUPNIH FONDOVA EVROPSKE UNIJE, DONACIJA I DRUGIH OBLIKA RAZVOJNE POMOĆI; PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I PREDLAGANJE RAZVOJNIH PROJEKATA IZ OBLASTI LOKALNOG I REGIONALNOG RAZVOJA I PROJEKATA OD INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

MINISTARSTVO PRIVREDE OBAVLJA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE I NA: REALIZACIJU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA OD REGIONALNOG I LOKALNOG ZNAČAJA KOJI SE FINANSIRAJU ILI KOFINANSIRAJU SREDSTVIMA REPUBLIKE SRBIJE, DONACIJAMA, IZ SREDSTAVA PRETPRISTUPNIH FONDOVA EVROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNIH ZAJMOVA; IZGRADNJU POSLOVNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE; SISTEM, RAZVOJ I UNAPREĐENJE PROJEKATA; STRATEŠKO PLANIRANJE, INICIRANJE I SPROVOĐENJE PROJEKATA; NADZOR I VREDNOVANJE RAZVOJNIH PROJEKATA; IMPLEMENTACIJU I FAZNO PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKATA; SARADNJU I KOORDINACIJU SA ORGANIMA AUTONOMNIH POKRAJINA I ORGANIMA OPŠTINA, GRADOVA I GRADSKIH OPŠTINA U REALIZACIJI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA; MEĐUPROJEKTNU KOORDINACIJU; MERENJE EFEKATA I OCENU USPEŠNOSTI PROJEKATA; USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA NEOPHODNE ZA PRAĆENJE PROJEKATA, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE, KAO ORGAN UPRAVE U SASTAVU MINISTARSTVA PRIVREDE, OBAVLJA STRUČNE POSLOVE I POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA: KONTROLU MERA I DRAGOCENIH METALA; ZAKONSKE MERNE JEDINICE; ETALONE; MERILA; KAO I DRUGE POSLOVE KOJI SU ODREĐENI ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE METROLOGIJA I DRUGIM ZAKONIMA.

Član 10.

Ministarstvo pravde i državne uprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: krivično zakonodavstvo i zakonodavstvo o privrednim prestupima i prekršajima; obligacione odnose; nasleđivanje; postupak pred sudovima, izuzev stečajnog postupka; organizaciju i rad pravosudnih organa; pravosudni ispit; stručno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija i javnih beležnika; sudske veštake, prevodioce i tumače; izvršenje krivičnih sankcija; rehabilitaciju, amnestiju i pomilovanje; izručenje; prikupljanje podataka o izvršenim krivičnim delima protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; donošenje rešenja o predaji okrivljenih lica Međunarodnom tribunalu za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine i Međunarodnom krivičnom sudu, a na osnovu pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka; sprovođenje programa zaštite učesnika u krivičnom postupku; advokaturu i druge pravosudne profesije; sudsku stražu; statistiku i analitiku rada pravosudnih organa; međunarodnu pravnu pomoć; upravljanje oduzetom imovinom proisteklom iz krivičnog dela; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i staranje o objavljivanju presuda tog suda koje se odnose na Republiku Srbiju i praćenje njihovog izvršenja; pripremu propisa o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu odluka Ustavnog suda; pripremu propisa o zaštiti podataka o ličnosti i tajnosti podataka; nadzor nad primenom propisa koji uređuju tajnost podataka, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo pravde i državne uprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: sistem državne uprave i organizaciju i rad ministarstava i posebnih organizacija; Zaštitnika građana; upravnu inspekciju; upravni postupak i upravni spor; izbore za republičke organe; radne odnose u državnim organima; stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima; matične knjige; službenu upotrebu jezika i pisma; pečate, političko i drugo organizovanje, izuzev sindikalnog organizovanja; neposredno izjašnjavanje građana; jedinstveni birački spisak, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo pravde i državne uprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: vođenje registra političkih stranaka; vođenje registra crkava i verskih zajednica; vođenje registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina; izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina; pripremu propisa o crkvama i verskim zajednicama; pripremu propisa o ljudskim i manjinskim pravima, kao i druge poslove određene zakonom.

ČLAN 10.

MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE OBAVLJA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA: KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO I ZAKONODAVSTVO O PRIVREDNIM PRESTUPIMA I PREKRŠAJIMA; SVOJINSKO-PRAVNE I DRUGE STVARNO-PRAVNE ODNOSE; OBLIGACIONE ODNOSE; NASLEĐIVANJE; POSTUPAK PRED SUDOVIMA; ANALIZU EFEKATA PROPISA; ORGANIZACIJU I RAD PRAVOSUDNIH ORGANA; PRAVOSUDNI ISPIT; STRUČNO USAVRŠAVANJE NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA I JAVNIH BELEŽNIKA; SUDSKE VEŠTAKE, PREVODIOCE I TUMAČE; IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA; REHABILITACIJU, AMNESTIJU I POMILOVANJE; IZRUČENJE; PRIKUPLJANJE PODATAKA O IZVRŠENIM KRIVIČNIM DELIMA PROTIV ČOVEČNOSTI I DRUGIH DOBARA ZAŠTIĆENIH MEĐUNARODNIM PRAVOM; DONOŠENJE REŠENJA O PREDAJI OKRIVLJENIH LICA MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM SUDU, A NA OSNOVU PRAVNOSNAŽNIH I IZVRŠNIH SUDSKIH ODLUKA; SPROVOĐENJE PROGRAMA ZAŠTITE UČESNIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU; ADVOKATURU I DRUGE PRAVOSUDNE PROFESIJE; SUDSKU STRAŽU; STATISTIKU I ANALITIKU RADA PRAVOSUDNIH ORGANA; MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ; UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM PROISTEKLOM IZ KRIVIČNOG DELA; ZASTUPANJE REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I STARANJE O OBJAVLJIVANJU PRESUDA TOG SUDA KOJE SE ODNOSE NA REPUBLIKU SRBIJU I PRAĆENJE NJIHOVOG IZVRŠENJA; PRIPREMU PROPISA O POSTUPKU PRED USTAVNIM SUDOM I PRAVNOM DEJSTVU ODLUKA USTAVNOG SUDA; PRIPREMU PROPISA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI I TAJNOSTI PODATAKA; NADZOR NAD PRIMENOM PROPISA KOJI UREĐUJU TAJNOST PODATAKA, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE OBAVLJA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE I NA: SISTEM DRŽAVNE UPRAVE I ORGANIZACIJU I RAD MINISTARSTAVA, POSEBNIH ORGANIZACIJA, JAVNIH AGENCIJA I JAVNIH SLUŽBI; ZAŠTITNIKA GRAĐANA; UPRAVNU INSPEKCIJU; UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR; PREDLAGANJE POLITIKE I STRATEGIJE RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE; PRIPREMU ZAKONA, DRUGIH PROPISA, STANDARDA I MERA U OBLASTI ELEKTRONSKE UPRAVE; POSLOVE MEĐUNARODNE SARADNJE U OBLASTI ELEKTRONSKE UPRAVE; IZBORE ZA REPUBLIČKE ORGANE; RADNE ODNOSE U DRŽAVNIM ORGANIMA; DRŽAVNI STRUČNI ISPIT, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA; MATIČNE KNJIGE; REGISTAR GRAĐANA; PEČATE, POLITIČKO I DRUGO ORGANIZOVANJE, IZUZEV SINDIKALNOG ORGANIZOVANJA; NEPOSREDNO IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA; JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE OBAVLJA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE I NA: REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA; REGISTAR CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA; VOĐENJE REGISTRA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA; IZBOR NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA; VOĐENJE POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA NACIONALNE MANJINE; PRIPREMU PROPISA O CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA; PRIPREMU PROPISA O LJUDSKIM I MANJINSKIM PRAVIMA, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE OBAVLJA I POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE I NA STVARANJE USLOVA ZA PRISTUP I REALIZACIJU PROJEKATA IZ DELOKRUGA TOG MINISTARSTVA KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA PRETPRISTUPNIH FONDOVA EU, DONACIJA I DRUGIH OBLIKA RAZVOJNE POMOĆI.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač zakona – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo pravde i državne uprave

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima

Draft Law on Amendments and Additions to The Law on Ministries

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanjuizmeđu Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, iRepublike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljemtekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini itrgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i RepublikeSrbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu:Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnusadržinu propisa

– Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma iPrelaznog sporazuma

– Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma iPrelaznog sporazuma

– Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza kojeproizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

– Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropskuuniju

– Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava EU i ocene usklađenosti sa njima– Nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i ocene usklađenosti sa njima– Nema

v) Ostali izvori prava EUNema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost– Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sapropisima Evropske unije

– Nema

5. Ako ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji kojureguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe Direktive).

– Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbeditiusklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

– Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

-Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

– Nije bilo učešća i nema mišljenja konsultanata o usklađenosti

Ostavite komentar