Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU ANEKSA BR. 1 SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI U OBLASTI INFRASTRUKTURE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

Član 1.

Potvrđuje se Aneks br. 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, sačinjen u Beogradu 8. maja 2012. godine, u originalu na kineskom, srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Aneksa br. 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, u originalu na srpskom jeziku glasi:

Aneks br. 1

SPORAZUMA

O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI U OBLASTI INFRASTRUKTURE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

Vlada Republike Srbije i Vlada Narodne Republike Kine (u daljem tekstu: Strane), zaključile su Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture (u daljem tekstu: Sporazum), dana 20. avgusta 2009. godine.

Kroz prijateljske konsultacije, Strane su se sporazumele da zaključe ovaj Aneks br. 1 Sporazuma.

Član 1.

U Sporazumu čl. 3. i 6. menjaju se i glase:

„ Član 3.

Za praćenje i sprovođenje ovog sporazuma, određuju se Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije i Ministarstvo trgovine Narodne Republike Kine.

Za nadgledanje i sprovođenje ovog sporazuma, u delu koji se odnosi na izgradnju mosta Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama, zadužuju se Ministarstvo finansija Republike Srbije i grad Beograd.

Član 6.

Strane će pružiti jedna drugoj svu neophodnu pomoć za obezbeđivanje ulaska, boravka i odlaska iz zemlje osoblja akreditovanog za obavljanje aktivnosti u okviru ovog sporazuma, a u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Na promet dobara i usluga, kao i uvoz dobara, za sprovođenje projekta izgradnje mosta Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama na teritoriji Republike Srbije, u okviru ovog Sporazuma ne plaća se carina i PDV.”

Član 2.

Sve ostale odredbe Sporazuma ostaju nepromenjene.

Član 3.

Ovaj Aneks br. 1 Sporazuma se privremeno primenjuje od dana njegovog potpisivanja i stupa na snagu danom prijema poslednjeg obaveštenja kojim Strane obaveštavaju jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjene sve unutrašnje zakonske procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Sačinjeno u Beogradu dana 8. maja 2012. godine, u dva originalna primerka na kineskom, srpskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni.

Za VladuRepublike SrbijeDušan Nikezić Za VladuNarodne Republike KineZhang Wanxue

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

RAZLOG ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Vlada Republike Srbije i Vlada Narodne Republike Kine zaključile su Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture dana 20. avgusta 2009. godine (u daljem tekstu: Sporazum). Cilj Sporazuma je unapređenje saradnje u oblasti infrastrukture između dve zemlje, zasnovane na principima solidarnosti, reciprociteta, komplementarnosti, uz uzajamno poštovanje suvereniteta. Na osnovu ovog sporazuma do sada se uspešno sprovode tri kreditna aranžmana posredstvom kineske Export-Import banke kao ovlašćene državne institucije i to: Projekat izgradnje mosta Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama, Projekat nabavke skenera za potrebe Uprave carina Republike Srbije i Prva faza Paket projekta TE Kostolac-B.

U okviru sprovođenja navedenog Sporazuma, zaključen je Ugovor o građenju/ projektovanje i izvođenje radova na izgradnji mosta Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama 15. aprila 2010. godine između Republike Srbije – Ministarstvo za nacionalni investicioni plan, kao Naručioca, grada Beograda, kao Korisnika i China road and bridge corporation, kao Izvođača (u daljem tekstu: Izvođački ugovor) na iznos od 255.000.000 USD.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-2759/2011 od 7. aprila 2011. godine usvojen je tekst Ugovora o izmenama Izvođačkog ugovora, kojim je ulogu Naručioca umesto Ministarstva za nacionalni investicioni plan, koje je prestalo da postoji, preuzelo tadašnje Ministarstvo finansija Republike Srbije.

Ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat zaključen je 14. jula 2010. godine između Vlade Republike Srbije, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca (u daljem tekstu: Ugovor o zajmu). Ugovorom o zajmu obezbeđen je kreditni aranžman u maksimalnom iznosu od 217.400.000 USD, i predviđeno je da će zajmoprimac sredstva zajma koristiti isključivo za plaćanje 85% od vrednosti Izvođačkog ugovora, kao i da se sredstva kredita ne mogu koristiti za plaćanje troškova poreza, carina i drugih dažbina. Preostalih 15% od vrednosti Izvođačkog ugovora, obezbeđuje se iz budžeta Republike Srbije. Realizacija Ugovora o zajmu poverena je ministarstvu nadležnom za poslove finansija.

Nakon što je po Izvođačkom ugovoru Naručilac postalo tadašnje Ministarstvo finansija, ukazala se potreba da se pristupi određenim izmenama Sporazuma od 20. avgusta 2009. godine, odnosno zaključivanju Aneksa br. 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine (u daljem tekstu: Aneks br. 1). Zaključkom Vlade 05 Broj: 018-2597/2012 od 5. aprila 2012. godine usvojen je tekst Aneksa br. 1 i ovlašćen Dušan Nikezić, državni sekretar u tadašnjem Ministarstvu finansija za njegovo potpisivanje.

U tekstu Aneksa br. 1 predviđene su izmene u članu 3. Sporazuma tako da su za nadgledanje i sprovođenje Sporazuma, u delu koji se odnosi na izgradnju mosta Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama, zaduženi Ministarstvo finansija Republike Srbije u skladu sa novopreuzetom ulogom Naručioca i grad Beograd kao korisnik i investitor. Još jedna izmena Sporazuma odnosila se na član 6. kojom je obezbeđeno uvođenje carinskih i poreskih olakšica na promet dobara i usluga, kao i uvoz dobara koji se vrši u okviru sprovođenja projekta izgradnje mosta Zemun-Borča

Aneks br. 1 potpisan je u Beogradu 8. maja 2012. godin, ali zakonska procedura njegovog potvrđivanja od strane Narodne skupštine nije mogla biti sprovedena imajući u vidu činjenicu da su se u tom periodu u Republici Srbiji održavali parlamentarni i predsednički izbori. Navedni aneks se primenjuje na osnovu klauzule o privremenoj primeni od dana njegovog potpisivanja i potrebno ga je ratifikovati i okončati proceduru za njegovo stupanje na snagu.

Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 72/12) obrazovana su sadašnja ministarstva i utvrđen njihov delokrug. Shodno tome, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija započelo je proceduru za izmenu i dopune Aneksa br. 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture, zbog potrebe da se izmene nazivi resora zaduženih za praćenje i sprovođenje Sporazuma, odnosno realizacije Projekta izgradnje mosta Zemun-Borča. Takođe, predstoji realizacija dva nova projekta saobraćajne infrastrukture sa kineskim partnerima: Projekat izgradnje deonice Obrenovac-Ljig autoputa E-763 i Projekat izgradnje deonice Pojate-Preljina autoputa E-761 i regionalnog puta Novi Sad-Ruma, u okviru mehanizma saradnje Kina-Centralna i Istočna Evropa, kao i realizacija druge faze Paket projekta KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECTS po Sporazumu od 20. avgusta 2009. godine, što zahteva dodatne izmene Aneksa br. 1.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENJA ZAKONA

Odredbom člana 1. predviđa se potvrđivanje Aneksa br. 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koji je zaključen u Beogradu 8. maja 2012. godine na srpskom, kineskom i engleskom jeziku.

Odredba člana 2. sadrži tekst Aneksa br. 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, u originalu na srpskom jeziku.

Odredbom člana 3. uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Sprovođenje Zakona o potvrđivanju Aneksa br. 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM

POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je realizacija projekta izgradnje mosta Zemun-Borča u toku, kao i da se klauzula privremene primene Aneksa br. 1 sprovodi do okončanja procedure za njegovo stupanje na snagu.

Ostavite komentar