Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA

Član 1.

U Zakonu o sudijama («Službeni glasnik RS», br. 63/01, 42/02, 60/02, 17/03, 25/03, 27/03, 29/04, 35/04, 44/04, 61/05, 101/05 i 46/06), u članu 18. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

«Izuzetno, sudija može biti upućen na rad u drugi sud iste vrste neposredno višeg stepena, ako ispunjava uslove za izbor za sudiju tog suda, najduže na godinu dana.».

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

U stavu 4. posle reči: «upućivanju» dodaju se reči: «sudije u neposredno viši sud donosi Visoki savet pravosuđa, a u ostalim slučajevima rešenje o upućivanju».

Član 2.

U članu 80. stav 1. reči: «1. juna 2006.» zamenjuju se rečima: «1. februara 2007.».

U stavu 2. reči: «31. decembra 2006.» zamenjuju se rečima: «31. avgusta 2007.».

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama Zakona o sudijama sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tačka 11. Ustava Republike Srbije, prema kome organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa uređuje i obezbeđuje Republika Srbija te člana 102. Ustava Republike Srbije, kojima se postavljaju najopštiji principi statusa sudija.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Članom 2. Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i službi Saveta ministara («Službeni glasnik RS» broj 49/2006) konstatovano je da su prestale da rade institucije bivše Srbije i Crne gore, među kojima i Sud Srbije i Crne Gore. Prema odredbi člana 4. stav 1. navedene uredbe, predmete Suda Srbije i Crne Gore u kojima se ocenjuje zakonitost konačnih upravnih akata preuzima Vrhovni sud Srbije.

Budući da prestankom rada Suda Srbije i Crne Gore Vrhovni sud Srbije preuzima ogroman broj nerešenih predmeta u kojima se ocenjuje zakonitost konačnih upravnih akata i da se mora omogućiti njihovo rešavanje u razumnom roku, predlaže se donošenje ovog zakona. Naime, upućivanjem sudija upravnog odeljenja okružnog suda u Vrhovni sud Srbije obezbedio bi se kontinuitet u rešavanju preuzetih predmeta do početka rada Upravnog suda.

Zakonom o uređenju sudova predviđeno je da apelacioni sudovi i Upravni sud počnu da rade 1. januara 2007. godine. Budući da su po hitnom postupku predložene izmene odredaba Zakona o uređenju sudova kojima je određen početak rada tih sudova, u skladu sa tim potrebno je izmeniti rok za izbor sudija u apelacione sudove i u Upravni sud.

OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

U odnosu na dosadašnje zakonsko rešenje, članom 1. zakona omogućava se upućivanje sudije u drugi sud iste vrste neposredno višeg stepena, najduže na godinu dana. Predloženim rešenjem prevazilaze se teškoće nastale, pre svega, zbog nedovoljnog broja sudija. Rešenje o upućivanju sudije u sud neposredno višeg stepena donosi Visoki savet pravosuđa, a u ostalim slučajevima predsednik Vrhovnog suda Srbije. Za razliku od premeštaja, upućivanje je privremeno i nema pravnu prirodu izbora u drugi sud, stoga se na ovaj način ne izigravaju ustavne odredbe o načinu izbora sudije.

U skladu sa pomeranjem roka za početak rada apelacionih sudova i Upravnog suda, članom 2. zakona predlaže se izmena zakonske odredbe kojom se određuje rok za donošenje odluke o broju sudija i sudija porotnika i za izbor sudija apelacionih sudova i Upravnog suda.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA

ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

PO HITNOM POSTUPKU

Prema odredbi člana 4. stav 1. Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i službi Saveta ministara («Službeni glasnik RS» broj 49/2006), predmete Suda Srbije i Crne Gore u kojima se ocenjuje zakonitost konačnih upravnih akata preuzima Vrhovni sud Srbije. Kako bi se obezbedio kontinuitet u rešavanju tih predmeta i sprečila povreda ljudskih prava garantovanih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku.

RAZLOZI ZA STUPANjE ZAKONA NA SNAGU

PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Predlaže se da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja iz razloga navedenih za donošenje zakona po hitnom postupku.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O SUDIJAMA KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 18.

Sudija može biti upućen na rad samo u drugi sud iste vrste istog ili neposredno nižeg ili neposredno višeg stepena, najduže na godinu dana.

IZUZETNO, SUDIJA MOŽE BITI UPUĆEN NA RAD U DRUGI SUD ISTE VRSTE NEPOSREDNO VIŠEG STEPENA, AKO ISPUNjAVA USLOVE ZA IZBOR ZA SUDIJU TOG SUDA, NAJDUŽE NA GODINU DANA

Upućuje se u sud u kome nedostatak, sprečenost, izuzeće sudija ili drugi razlozi otežavaju ili usporavaju rad.

Rešenje o upućivanju SUDIJE U NEPOSREDNO VIŠI SUD DONOSI VISOKI SAVET PRAVOSUĐA, A U OSTALIM SLUČAJEVIMA REŠENjE O UPUĆIVANjU donosi predsednik Vrhovnog suda Srbije.

Član 80.

Odluka o broju sudija i sudija porotnika u apelacionim sudovima i sudija u Upravnom sudu biće doneta do 1. juna 2006. 1. FEBRUARA 2007. godine.

Predsednik i sudije apelacionih sudova i Upravnog suda biće izabrani do 31. decembra 2006. 31. AVGUSTA 2007. godine, po prethodnom rasporedu sudija u skladu sa članom 11. stav 2.

Ostavite komentar