Predlog zakona o izmeni Zakona o sudskim taksama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA

Član 1.

U Zakonu o sudskim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01-dr. zakon, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08-dr. zakon i 31/09), u članu 51. stav 2. menja se i glasi:

„Od naplaćenih taksi 40% raspodeljuje se za tekuće rashode sudova, osim za rashode za sudsko osoblje i osoblje u javnom tužilaštvu, a 20% za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima koji su sudsko osoblje i osoblje u javnom tužilaštvu, druge rashode, kao i investicije u skladu sa zakonom.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2012. godine.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmeni Zakona o sudskim taksama sadržan je u članu 91. tačka 1. Ustava Republike Srbije kojim je utvrđeno da se sredstva iz kojih se finansiraju nadležnosti Republike Srbije, obezbeđuju iz poreza i drugih prihoda utvrđenih zakonom. Istovremeno, članom 97. tačka 15. Ustava predviđeno je da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanje prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o sudskim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01- dr. zakon, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08-dr. zakon i 31/09) u članu 51. propisano je da su naplaćene takse prihod budžeta Republike Srbije.

Predlogom zakona o izmeni Zakona o sudskim taksama, u članu 1. precizira se korišćenje naplaćenih sudskih taksi, kako bi se zakon uskladio sa nadležnošću Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde za izvršavanje rashoda.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Predlogom zakona o izmeni Zakona o sudskim taksama, u članu 1. propisano je da će se od naplaćenih taksi 40% raspodeljuje za tekuće rashode sudova, osim za rashode za sudsko osoblje i osoblje u javnom tužilaštvu, a 20% za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima koji su sudsko osoblje i osoblje u javnom tužilaštvu, druge rashode, kao i investicije u skladu sa zakonom.

Članom 2. Zakona propisano je da ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2012. godine.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS” br. 52/10 i 13/11), budući da bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad sudova i javnih tužilaštava.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA KOJE SE MENJAJU

VII NAČIN KORIŠĆENJA DELA SREDSTAVA OD NAPLAĆENIH SUDSKIH TAKSA

Član 51.

Naplaćene takse prihod su budžeta Republike Srbije.

Od naplaćenih taksi 60% koristiće se za poboljšanje materijalnog položaja sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, sudskog osoblja i osoblja u javnim tužilaštvima – pravosudni dodatak, investicije u pravosudne organe i tekuće rashode.

„OD NAPLAĆENIH TAKSI 40% RASPODELJUJE SE ZA TEKUĆE RASHODE SUDOVA, OSIM ZA RASHODE ZA SUDSKO OSOBLJE I OSOBLJE U JAVNOM TUŽILAŠTVU, A 20% ZA POBOLJŠANJE MATERIJALNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U SUDOVIMA I JAVNIM TUŽILAŠTVIMA KOJI SU SUDSKO OSOBLJE I OSOBLJE U JAVNOM TUŽILAŠTVU, DRUGE RASHODE, KAO I INVESTICIJE U SKLADU SA ZAKONOM.”

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Predlagač: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo pravde

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmeni Zakona o sudskim taksama

Draft Law on Amendment to the Court Fees Act

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: „Sporazum”), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: „Prelazni sporazum”)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ne.

Ostavite komentar