Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA O UREĐENjU SUDOVA

Član 1.

U Zakonu o uređenju sudova («Službeni glasnik RS», br. 63/01, 42/02, 27/03, 29/04, 101/05 i 46/06), u članu 81. stav 1. reči: «1. januara 2007.» zamenjuju se rečima: «1. septembra 2007.».

Član 2.

Posle člana 81. dodaju se naslov i član 81a koji glase:

«Nastavak rada Trgovinskog suda u Novom Pazaru

Član 81a

Trgovinski sud u Novom Pazaru nastavlja da radi kao odeljenje Trgovinskog suda u Kraljevu.»

Član 3.

U članu 82. st. 1. i 2. reči: «31. decembra 2006.» zamenjuju se rečima: «31. avgusta 2007.».

Član 4.

U članu 84. st. 1. i 2. reči: «1. januara 2007.» zamenjuju se rečima: «1. septembra 2007.»

Član 5.

U članu 85. reči: «1. januara 2007.» zamenjuju se rečima: «1. septembra 2007.».

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 11. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa, kao i u članu 102. stav 1. Ustava Republike Srbije, prema kome se organizacija, osnivanje, nadležnost i sastav sudova uređuje zakonom.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom o uređenju sudova predviđeno je da apelacioni sudovi i Upravni sud počnu da rade 1. januara 2007. godine. Imajući u vidu da nisu okončani građevinski radovi na zgradi u kojoj će biti smešten Upravni sud niti se do predviđenog roka može očekivati da se obezbede uslovi za početak rada svih apelacionih sudova, predlaže se donošenje ovog zakona.

OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. zakona odlaže se početak rada apelacionih sudova i Upravnog suda.

Članom 2. zakona predlaže se da Trgovinski sud u Novom Pazaru nastavi da radi kao odeljenje Trgovinskog suda u Kraljevu, zbog smanjenog priliva predmeta u proteklom periodu.

Prema članu 3. zakona ustupanje predmeta nadležnim sudovima odlaže se zbog promenjenog roka za početak rada apelacionih sudova i Upravnog suda. Članom 4. zakona produžava se rok za primenu odredaba o nadležnosti sudova iz Zakona o sudovima («Službeni glasnik RS», br. 46/91, 60/91, 18/92 i 71/92).

Članom 5. zakona odlaže se stupanje na snagu odredaba Zakona o uređenju sudova koje regulišu nadležnost sudova.

SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Budući da apelacioni sudovi i Upravni sud ne mogu početi da rade 1.

januara 2007. godine, predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku, kako bi se sprečile štetne posledice koje bi nastale stupanjem na snagu zakonskih odredaba kojima se uređuje nadležnost sudova.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O UREĐENjU SUDOVA KOJE SE MENjAJU

Član 81.

Apelacioni sudovi i Upravni sud počinju da rade 1. januara 2007. 1. SEPTEMBRA 2007. godine.

Trgovinski sud u Novom Pazaru počinje da radi 1. juna 2003. godine.

NASTAVAK RADA TRGOVINSKOG SUDA U NOVOM PAZARU

ČLAN 81a

TRGOVINSKI SUD U NOVOM PAZARU NASTAVLjA DA RADI KAO ODELjENjE TRGOVINSKOG SUDA U KRALjEVU.

Član 82.

Predmete u kojima do 31. decembra 2006. 31. AVGUSTA 2007. godine ne bude doneta prvostepena odluka Vrhovni sud Srbije, opštinski, okružni i trgovinski sudovi ustupaju sudovima u čiju nadležnost predmeti spadaju po ovom zakonu.

Ako posle 31. decembra 2006. 31.AVGUSTA 2007. godine viši sud, odlučujući o pravnom sredstvu, predmet vrati na ponovni postupak, on se ustupa sudu u čiju nadležnost spada po ovom zakonu.

Član 84.

Zakon o sudovima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 46/91, 60/91, 18/92 i 71/92) prestaje da važi 1. januara 2002, izuzev odredaba od člana 14. do člana 20, koje prestaju da važe 1. januara 2007 . 1. SEPTEMBRA 2007. godine.

Odredbe čl. 12. i 13. Zakona iz stava 1. ovog člana primenjivaće se do 1. januara 2007. 1. SEPTEMBRA 2007. godine.

Član 85.

Ovaj zakon na snagu stupa 1. januara 2002. godine, izuzev odredaba od člana 21. do člana 28, koje na snagu stupaju 1. januara 2007. 1. SEPTEMBRA 2007. godine.

Ostavite komentar