Predlog zakona o izmenama zakona o porezu na dodatu vrednost

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Član 1.

U Zakonu o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12), u članu 23. stav 2. procenat: „8%” zamenjuje se procentom: „10%”.

Tačka 7a) briše se.

Član 2.

U članu 34. stav 1. reči: „obveznici poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva na osnovu katastarskog prihoda” zamenjuju se rečima: „vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Problemi koje bi Zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Osnovni razlozi za donošenje ovog zakona, odnosno problemi koje zakon treba da reši, su smanjenje budžetskog deficita i omogućavanje funkcionisanja Republike Srbije u narednom periodu, kao i dalje usaglašavanje sistema oporezivanja potrošnje Republike Srbije sa standardima Evropske unije.

U cilju smanjenja budžetskog deficita i omogućavanja funkcionisanja Republike Srbije u narednom periodu predlaže se povećanje posebne stope PDV sa 8% na 10%, kao i povećanje poreske stope po kojoj se oporezuje promet i uvoz personalnih računara i komponenti od kojih se sastoje personalni računari sa 8% na 20%.

Razlog za donošenje ovog zakona je i nastavak procesa usaglašavanja sa standardima Evropske unije u oblasti oporezivanja potrošnje PDV. S tim u vezi, predloženo rešenje da se promet i uvoz personalnih računara i komponenti od kojih se sastoje personalni računari oporezuje po opštoj poreskoj stopi od 20%, predstavlja rešenje koje znači dalje usaglašavanje sa standardima Evropske unije u ovoj oblasti.

Pored toga, razlog za donošenje ovog zakona je i usklađivanje sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana. Naime, s obzirom da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, broj 47/13) ukinut porez na katastarski prihod, a da se poljoprivrednikom u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07 i 93/12) smatra, između ostalog, i fizičko lice koje je obveznik poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva na osnovu katastarskog prihoda, neophodno je izmeniti postojeću definiciju poljoprivrednika, a sve u cilju nesmetanog omogućavanja prava na PDV nadoknadu fizičkim licima koja vrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda ili poljoprivrednih usluga obveznicima PDV.

Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Nisu razmatrane mogućnosti da se ciljevi koje ovaj opšti akt treba da postigne ostvare i bez njegovog donošenja, imajući u vidu da je reč o izmenama zakona kojima se uređuje oporezivanje potrošnje porezom na dodatu vrednost, koji se, saglasno odredbi člana 15. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispravka), uvodi zakonom, pa se iz tog razloga i izmene ovog zakona mogu vršiti samo zakonom.

Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji, koju je jedino moguće menjati odgovarajućim izmenama zakona.

Pored toga, uređivanjem poreskopravne materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju poreske politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poreskopravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Predlaže se da posebna stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 10%.

Predlaže se, da se ukine oporezivanje po posebnoj stopi PDV od 8% prometa i uvoza personalnih računara i komponenti od kojih se sastoje personalni računari.

Uz član 2.

Predlaže se da se poljoprivrednicima, pored fizičkih lica koja su kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava, smatraju fizička lica koja su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta.

Uz član 3.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a da se primenjuje od 1. januara 2014. godine.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti nesmetan rad organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI

NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, s obzirom da je neophodno u što kraćem roku stvoriti uslove za primenu posebne stope PDV od 10%, kao i uslove za oporezivanje prometa i uvoza personalnih računara i komponenti od kojih se sastoje personalni računari po opštoj stopi PDV od 20%, radi obezbeđivanja dodatnih sredstava u budžetu Republike Srbije u narednom periodu, imajući u vidu da je neophodno omogućiti nesmetan rad organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije, a što predstavlja naročito opravdane razloge za stupanje na snagu ovog zakona ranije od osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa odredbom člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije.

VII. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Očekuje se da će efekat predloženih rešenja u budžetu Republike Srbije na godišnjem nivou iznositi oko 20 milijardi dinara.

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Zakon će imati uticaja na:

– privredne subjekte – obveznike PDV koji se bave prometom računara i komponenti od kojih se sastoje računari zbog promene poreske stope sa 8% na 20%;

– privredne subjekte koji nisu obveznici PDV ili nemaju pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga koji se oporezuju po posebnoj stopi PDV, kao i personalnih računara i komponenti od kojih se sastoje personalni računari, koji će se, od početka primene odredbe člana 1. stav 2. ovog zakona oporezivati po opštoj stopi PDV, s obzirom da postoji mogućnost da će im stvoriti dodatne troškove u poslovanju;

– građane, s obzirom da postoji mogućnost da povećanje posebne stope PDV dovede do poskupljenja proizvoda i usluga koji se oporezuju po posebnoj stopi PDV, kao i personalnih računara i komponenti od kojih se sastoje personalni računari, koji će se, od početka primene odredbe člana 1. stav 2. ovog zakona, oporezivati po opštoj stopi PDV;

– fizička lica – vlasnike, zakupce i druge korisnike poljoprivrednog i šumskog zemljišta, koja vrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda ili poljoprivrednih usluga obveznicima PDV, a kojima će biti omogućeno pravo na PDV nadoknadu i od 1. januara 2014. godine.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim pravnim licima)

Očekuje se da će primena ovog zakona stvoriti dodatne troškove građanima i privredi. Naime, postoji mogućnost da povećanje posebne stope PDV dovede do poskupljenja proizvoda i usluga koji se oporezuju po posebnoj stopi PDV, kao i da dođe do poskupljenja personalnih računara i komponenti od kojih se sastoje personalni računari koji se oporezuju po posebnoj stopi PDV, a koji će se, od početka primene odredbe člana 1. stav 2. ovog zakona, oporezivati po opštoj stopi PDV.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Odgovor na ovo pitanje sadržan je u tački 1. Analize efekata zakona.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Zakonom se ne omogućava stvaranje dodatnih pogodnosti u vezi sa poslovanjem privrednih subjekata.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen nadležnim ministarstvima i drugim nadležnim organima, tako da je zainteresovanim stranama pružena prilika da se o zakonu izjasne.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Ministarstvo finansija je nadležno za sprovođenje ovog zakona, za njegovu ujednačenu primenu na teritoriji Republike Srbije, kao i za davanje mišljenja u vezi njegove primene.

Posebno ističemo, da će se periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbediti transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem zakona.

VIII. ODREDBE ZAKONA ČIJE SE IZMENE VRŠE

Član 23.

Opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%.

Po posebnoj stopi PDV od 8% 10% oporezuje se promet dobara i usluga ili uvoz dobara, i to:

1) hleba i drugih pekarskih proizvoda, mleka i mlečnih proizvoda, brašna, šećera, jestivog ulja od suncokreta, kukuruza, uljane repice, soje i masline, jestive masnoće životinjskog i biljnog porekla i meda;

2) svežeg, rashlađenog i smrznutog voća, povrća, mesa, uključujući i iznutrice i druge klanične proizvode, ribe i jaja;

2a) žitarica, suncokreta, soje, šećerne repe i uljane repice;

3) lekova, uključujući i lekove za upotrebu u veterini;

4) ortotičkih i protetičkih sredstava, kao i medicinskih sredstava – proizvoda koji se hiruški ugrađuju u organizam;

5) materijala za dijalizu;

6) đubriva, sredstava za zaštitu bilja, semena za reprodukciju, sadnog materijala, komposta sa micelijumom, kompletne krmne smeše za ishranu stoke i žive stoke;

7) udžbenika i nastavnih sredstava;

7a) personalnih računara i komponenti od kojih se sastoje personalni računari;

8) dnevnih novina;

9) monografskih i serijskih publikacija;

10) ogrevnog drveta;

11) usluga smeštaja u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima;

12) usluga koje se naplaćuju putem ulaznica za bioskopske i pozorišne predstave, sajmove, cirkuse, zabavne parkove, koncerte (muzičke događaje), izložbe, sportske događaje, muzeje i galerije, botaničke bašte i zoološke vrtove, ako promet ovih usluga nije oslobođen PDV;

13) prirodnog gasa;

13a) toplotne energije za potrebe grejanja;

14) prenos prava raspolaganja na stambenim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, kao i vlasničkim udelima na tim dobrima;

15) usluga koje prethode isporuci vode za piće vodovodnom mrežom, kao i vode za piće, osim flaširane;

16) prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda;

17) upravljanje komunalnim otpadom;

18) održavanje čistoće na površinama javne namene;

19) održavanje javnih zelenih površina i priobalja;

20) prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju;

21) upravljanje grobljima i pogrebne usluge.

Ministar bliže uređuje šta se, u smislu ovog zakona, smatra dobrima i uslugama iz stava 2. tač. 1), 2), 2a), 4) – 11) i 15) – 21) ovog člana.

Član 34.

Fizička lica koja su obveznici poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva na osnovu katastarskog prihoda VLASNICI, ZAKUPCI I DRUGI KORISNICI POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA i fizička lica koja su kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: poljoprivrednici), imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV (u daljem tekstu: PDV nadoknada), pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

PDV nadoknada priznaje se poljoprivrednicima koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima.

Ako poljoprivrednici izvrše promet dobara i usluga iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun (u daljem tekstu: priznanica), kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivrednicima u novcu (uplatom na tekući račun ili račun štednje).

Obveznici iz stava 3. ovog člana imaju pravo da odbiju iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da su PDV nadoknadu i vrednost primljenih dobara i usluga platili poljoprivredniku.

Poljoprivrednik čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV u računima, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu ovim zakonom.

Poljoprivrednik može da se opredeli za obavezu plaćanja PDV podnošenjem evidencione prijave propisane u skladu sa ovim zakonom nadležnom poreskom organu i u tom slučaju stiče prava i obavezu iz stava 5. ovog člana, kao i druga prava i obaveze koje obveznik PDV ima po ovom zakonu.

U slučaju iz stava 6. ovog člana, obaveza plaćanja PDV traje najmanje dve godine.

Po isteku roka iz stava 7. ovog člana, obveznik može da podnese zahtev za prestanak obaveze plaćanja PDV nadležnom poreskom organu.

ZAVRŠNA ODREDBA

ČLAN 3.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, A PRIMENJIVAĆE SE OD 1. JANUARA 2014. GODINE.

1. Naziv propisa EU

2. „CELEX” oznaka EU propisa

COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax OJ L 347 (consolidated version of 1 July 2013)

Direktiva Saveta 2006/112/EZ od 28. novembra 2006. godine o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrednost OJ L 347 (prečišćen tekst od 1. jula 2013. godine)

32006L0112

3.Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Republike Srbije

4. datum izrade tabele

Obrađivač: FORMTEXT Ministarstvo finansija

26.11.2013. godine

5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU

6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA

Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Draft Law on Amendments to Law on Value Added Tax

2013-327

7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU

a)

a1)

b)

b1)

v)

g)

d)

Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks)

Sadržina odredbe

Odredbe propisa

(član, stav, tačka)

Sadržina odredbe

Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo)

Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost

Napomena o usklađenosti

Član 98. stav 1.

Države članice mogu da primenjuju jednu ili dve posebne poreske stope.

Član 1.

stav 1.

Predlaže se da posebna stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 10%.

Potpuno usklađeno

Član 98. stav 2.

Oporezivanje po posebnoj stopi PDV može se primeniti na dobra i usluge iz Aneksa 3.

Predlaže se, da se ukine oporezivanje po posebnoj stopi PDV od 8% prometa i uvoza personalnih računara i komponenti od kojih se sastoje personalni računari

Potpuno usklađeno

Član 295. stav 1. tačka 3)

„paušalni poljoprivrednik” je poljoprivredni proizvođač koji spada pod paušalnu regulativu ovog poglavlja;

Član 2.

Predlaže se definisanje poljoprivrednika, tako da se poljoprivrednicima, pored fizičkih lica koja su kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava, smatraju i fizička lica koja su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta

Potpuno usklađeno

U Naslovu XII – Posebni postupci, Glava II Direktive propisan je poseban postupak paušalnog oporezivanja poljoprivrednika. Propisano je da države članice mogu primeniti poseban postupak oporezivanja za poljoprivrednike, pri čemu je državama članicama prepušteno da same definišu koji obveznici se smatraju poljoprivrednicima na koje se primenjuje ovaj poseban postupak oporezivanja. S tim u vezi, ovakav način definisanja poljoprivrednika na koje se primenjuje poseban postupak oporezivanja je u duhu pomenutih odredaba Direktive

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ovlašćeni predlagač: Vlada Republike Srbije

Obrađivač: Ministarstvo finansija – Sektor za fiskalni sistem (isključiva nadležnost)

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Draft Law on Amendments to Law on Value Added Tax

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

– Naslov IV – Slobodan protok robe, Poglavlje III – Opšte odredbe, član 37. Sporazuma;

– Naslov VIII – Politike saradnje, član 100. Sporazuma;

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

U skladu sa rokovima iz člana 72. Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Ispunjava u potpunosti

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Poglavlje 3.16. NPAA – Oporezivanje

Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost planiran je NPAA za IV kvartal 2013. godine – Identifikaciona oznaka u bazi NPAA 2013-327.

Rok za potpuno usklađivanje Zakona o porezu na dodatu vrednost sa propisima EU koji su relevantni za normativnu uređenost ovog zakona – do kraja 2016. godine.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Eevropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Ugovor o funkcionisanju Evropske Unije, Naslov VII – Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i usklađivanju zakona, Poglavlje 2. – Poreski propisi, čl. 110. i 111. – potpuno usklađeno

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax OJ L 347 CELEX 32006L0112 (consolidated version of 1 July 2013)

Direktiva Saveta 2006/112/EZ od 28. novembra 2006. godine o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrednost OJ L 347 CELEX 32006L0112 (prečišćen tekst od 1. jula 2013. godine)

Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost potpuno je usklađen sa propisma Evropske unije, dok je Zakon o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispr, 61/05, 61/07 i 93/12) delimično usklađen.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima,

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

Potpuna usklađenost Zakona o porezu na dodatu vrednost treba da se postigne u narednom periodu, u predviđenim rokovima.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

Prema rokovima utvrđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Da

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar