Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANjU I IZGRADNjI

Član 1.

U Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka i 64/10 – US), u članu 1. stav 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: „kao i na izgradnju objekata koji se u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo smatraju rudarskim objektima, postrojenjima i uređajima.”

Član 2.

U članu 2. tačka 6) reči: „javnih objekata” zamenjuju se rečima: „objekata javne namene”, a reči: „se utvrđuje opšti interes” zamenjuju se rečima: „je predviđeno utvrđivanje javnog interesa”.

Tačka 8) menja se i glasi:

„8) urbana obnova jeste skup planskih, graditeljskih i drugih mera kojima se obnavlja, uređuje ili rekonstruiše izgrađeni deo grada ili gradskog naselja; ”

Tačka 16) menja se i glasi:

„16) naseljeno mesto jeste izgrađeni, funkcionalno objedinjeni prostor na kome su obezbeđeni uslovi za život i rad ljudi i zadovoljavanje zajedničkih potreba stanovnika;”

Tačka 19. menja se i glasi:

19) građevinsko područje jeste uređeni i izgrađeni deo naseljenog mesta, kao i neizgrađeni deo područja određen planskim dokumentom za zaštitu, uređenje ili izgradnju objekta;”

Posle tačke 20) dodaje se tačka 20a), koja glasi:

„20a) građevinski kompleks predstavlja prostornu celinu koja se sastoji od više međusobno povezanih samostalnih funkcionalnih celina, odnosno katastarskih parcela, koje mogu imati različitu namenu;”

Tačka 22) menja se i glasi:

„22) objekat jeste građevina spojena sa tlom, koja predstavlja fizičku, funkcionalnu, tehničko – tehnološku ili biotehničku celinu (zgrade svih vrsta, saobraćajni, vodoprivredni i energetski objekti, objekti infrastrukture elektronskih komunikacija – kablovska kanalizacija, objekti komunalne infrastrukture, industrijski, poljoprivredni i drugi privredni objekti, objekti sporta i rekreacije, groblja, skloništa i sl.); ”

Posle tačke 24) dodaje se tačka 24a), koja glasi:

„24a) ekonomski objekti jesu objekti za gajenje životinja (staje za gajenje konja, štale za gajenje goveda, objekti za gajenje živine, koza, ovaca i svinja, kao i objekti za gajenje golubova, kunića, ukrasne živine i ptica); prateći objekti za gajenje domaćih životinja (ispusti za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka, objekti za skladištenje osoke); objekti za skladištenje stočne hrane (senici, magacini za skladištenje koncentrovane stočne hrane, betonirane silo jame i silo trenčevi), objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda (ambari, koševi) i drugi slični objekti na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za mašine i vozila, pušnice, sušionice i sl.);”

Tačka 25) briše se.

Tačka 26) menja se i glasi:

„26) linijski infrastrukturni objekat jeste javni put, javna železnička infrastruktura, dalekovod, naftovod, produktovod, gasovod, objekat visinskog prevoza, linijska infrastruktura elektronskih komunikacija i sl. koji može biti nadzemni ili podzemni, čija izgradnja je predviđena odgovarajućim planskim dokumentom;”

Tačka 27) menja se i glasi:

„27) komunalna infrastruktura jesu svi objekti infrastrukture za koje rešenje za izvođenje radova, odnosno građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave;”

Tačka 28) menja se i glasi:

„28) pripremni radovi jesu radovi koji prethode građenju objekta i odnose se naročito na: rušenje postojećih objekata na parceli, izmeštanje postojeće infrastrukture na parceli, raščićavanje terena na parceli, obezbeđenje prostora za dopremu i smeštaj građevinskog materijala i opreme, građenje i postavljanje objekata, instalacija i opreme privremenog karaktera za potrebe izvođenja radova(postavljanje gradilišne ograde, kontejnera i sl.), zemljani radovi, radovi kojima se obezbeđuje sigurnost susednih objekata, odnosno sigurnost i stabilnost terena (šipovi, dijafragme, potporni zidovi i sl.), iskop u okviru temeljne jame, izrada zaštite temeljne jame, izrada šipova ili polja šipova ispod objekta, obezbeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i korišćenje okolnog prostora;”

Tačka 32) menja se i glasi:

„32) rekonstrukcija jeste izvođenje građevinskih radova na postojećem objektu u gabaritu i volumenu objekta, kojima se: utiče na stabilnost i sigurnost objekta; menjaju konstruktivni elementi ili tehnološki proces; menja spoljni izgled objekta ili povećava broj funkcionalnih jedinica; ”

Tačka 33) menja se i glasi:

„33) dogradnja jeste izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se izgrađuje novi prostor van postojećeg gabarita objekta, kao i nadziđivanje objekta, i sa njim čini građevinsku, funkcionalnu ili tehničku celinu;”

Posle tačke 36) dodaje se tačka 36a), koja glasi:

„36a) tekuće (redovno) održavanje objekta jeste izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom objekta ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svi radovi kojima se obezbeđuje održavanje objekta na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti, a radovi na tekućem održavanju stana jesu krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora i drugi slični radovi;”

Član 3.

U članu 7. stav 1. posle reči: „Evropske unije” zapeta se zamenjuje tačkom, a reči: „ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta.” brišu se.

Član 4.

Naslov iznad člana 9. i član 9. brišu se.

Član 5.

U članu 13. tačka 2) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom.

Tačka 3) briše se.

Član 6.

U članu 15. stav 2. briše se.

Član 7.

U članu 17. stav 1. menja se i glasi:

„Regionalni prostorni plan se izrađuje za veće prostorne celine administrativnog, funkcionalnog, geografskog ili statističkog karaktera, usmerene ka zajedničkim ciljevima i projektima regionalnog razvoja.”

Stav 3. briše se.

Član 8.

U članu 18. stav 2. briše se.

Član 9.

Član 20. menja se i glasi:

„Član 20.

Prostorni plan jedinice lokalne samouprave sadrži naročito:

obuhvat građevinskog područja;

planirane namene prostora;

mrežu naselja i distribuciju službi i delatnosti;

prostorni razvoj saobraćaja i infrastrukturnih sistema;

delove teritorije za koje je predviđena izrada urbanističkog plana ili urbanističkog projekta;

potrebne šematske prikaze uređenja za naselja;

7) planiranu zaštitu, uređenje, korišćenje i razvoj prirodnih i kulturnih dobara i životne sredine;

8)pravila uređenja i pravila građenja za delove teritorije za koje nije predviđena izrada urbanističkog plana;

9) mere i instrumente za implementaciju plana;

10) mere za ravnomerni teritorijalni razvoj jedinice lokalne samouprave.

Za delove administrativnog područja grada Beograda, van obuhvata generalnog urbanističkog plana, donose se prostorni planovi gradskih opština sa elementima i sadržajem prostornog plana jedinice lokalne samouprave u skladu sa ovim zakonom. ”

Član 10.

U članu 21. reči: „i koje je” zamenjuju se rečima: „ili koje je”.

Član 11.

Član 24. menja se i glasi:

„Član 24.

Generalni urbanistički plan sadrži naročito:

granice plana i obuhvat građevinskog područja;

generalna urbanistička rešenja sa namenama površina koje su pretežno

planirane u građevinskom području;

3) generalne pravce i koridore za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu;

4) podelu na celine za dalju plansku razradu planovima generalne regulacije za celo građevinsko područje;

5) druge elemente koji su značajni za dalju plansku razradu urbanističkog plana. ”

Član 12.

Član 26. menja se i glasi:

„Član 26.

Plan generalne regulacije sadrži naročito:

granice plana i obuhvat građevinskog područja;

podelu prostora na posebne celine i zone;

pretežnu namenu zemljišta po zonama i celinama;

regulacione i građevinske linije;

potrebne nivelacione kote raskrsnica ulica i površina javne namene;

koridore i kapacitete za saobraćajnu, energetsku, komunalnu i drugu infrastrukturu;

7) mere zaštite kulturno-istorijskih spomenika i zaštićenih prirodnih celina;

8) zone za koje se obavezno donosi plan detaljne regulacije sa propisanom zabranom izgradnje do njegovog donošenja;

9) lokacije za koje se obavezno izrađuje urbanistički projekat, odnosno raspisuje konkurs;

10) pravila uređenja i pravila građenja po celinama i zonama za koje nije predviđeno donošenje plana detaljne regulacije;

druge elemente značajne za sprovođenje plana.”

Član 13.

Član 27. menja se i glasi:

„Član 27.

Plan detaljne regulacije se donosi za delove naseljenog mesta, uređenje neformalnih naselja, zone urbane obnove, infrastrukturne koridore i objekte i područja za koja je obaveza njegove izrade određena prethodno donetim planskim dokumentom.

Plan detaljne regulacije za izgradnju objekata komunalne i energetske infrastrukture može se izuzetno doneti i kada prostornim planom jedinice lokalne samouprave njegova izrada nije određena.”

Član 14.

Član 28. menja se i glasi:

„Član 28.

Plan detaljne regulacije sadrži naročito:

granice plana i obuhvat građevinskog područja, podelu prostora na posebne celine i zone;

detaljnu namenu zemljišta;

regulacione linije ulica i javnih površina i građevinske linije sa

elementima za obeležavanje na geodetskoj podlozi;

nivelacione kote ulica i javnih površina (nivelacioni plan);

popis parcela i opis lokacija za javne površine, sadržaje i objekte;

koridore i kapacitete za saobraćajnu, energetsku, komunalnu i drugu infrastrukturu;

mere zaštite kulturno-istorijskih spomenika i zaštićenih prirodnih celina;

lokacije za koje se obavezno izrađuje urbanistički projekat ili raspisuje konkurs;

pravila uređenja i pravila građenja po celinama i zonama;

druge elemente značajne za sprovođenje plana detaljne regulacije.

Za zone urbane obnove planom detaljne regulacije razrađuju se naročito i kompozicioni ili oblikovni plan i plan parternog uređenja.

Kada se urbanističkim planom namena zemljišta menja tako da nova namena zahteva bitno drugačiju parcelaciju plan detaljne regulacije može sadržati i plan parcelacije.”

Član 15.

Član 30. menja se i glasi:

„Član 30.

Pravila uređenja sadržana u prostornom planu područja posebne namene, prostornom planu jedinice lokalne samouprave i planovima generalne i detaljne regulacije sadrže naročito:

1) koncepciju uređenja karakterističnih građevinskih zona ili karakterističnih celina određenih planom prema morfološkim, planskim, istorijsko-ambijentalnim, oblikovnim i drugim karakteristikama;

2) urbanističke i druge uslove za uređenje i izgradnju površina i objekata javne namene i mreže saobraćajne i druge infrastrukture, kao i uslove za njihovo priključenje;

3) stepen komunalne opremljenosti građevinskog zemljišta po celinama ili zonama iz planskog dokumenta, koji je potreban za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole;

4) opšte i posebne uslove i mere zaštite prirodnog i kulturnog nasleđa, životne sredine i života i zdravlja ljudi;

5) posebne uslove kojima se površine i objekti javne namene čine pristupačnim osobama sa invaliditetom, u skladu sa standardima pristupačnosti;

6) popis objekata za koje se pre obnove ili rekonstrukcije moraju izraditi konzervatorski ili drugi uslovi za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova, u skladu sa posebnim zakonom;

7) mere energetske efikasnosti izgradnje;

8) druge elemente značajne za sprovođenje planskog dokumenta.

Pravila uređenja za delove u obuhvatu planskih dokumenata za koje je određena dalja planska razrada su pravila usmeravajućeg karaktera za dalju plansku razradu.”

Član 16.

Član 31. menja se i glasi:

„Član 31.

Pravila građenja u prostornom planu područja posebne namene, prostornog plana jedinice lokalne samouprave i planovima generalne i detaljne regulacije sadrže naročito:

1) vrstu i namenu objekata koji se mogu graditi u pojedinačnim zonama pod uslovima utvrđenim planskim dokumentom, odnosno vrstu i namenu objekata čija je izgradnja zabranjena u tim zonama;

2) uslove za parcelaciju, preparcelaciju i formiranje građevinske parcele, kao i minimalnu i maksimalnu površinu građevinske parcele;

3) položaj objekata u odnosu na regulaciju i u odnosu na granice građevinske parcele;

4) najveći dozvoljeni indeks zauzetosti ili izgrađenosti građevinske parcele;

5) najveću dozvoljenu visinu ili spratnost objekata;

6) uslove za izgradnju drugih objekata na istoj građevinskoj parceli;

7) uslove i način obezbeđivanja pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila.

Pravila građenja iz stava 1. ovog člana izrađuju se za pretežne namene, odnosno zone u obuhvatu plana, a odnose se na pojedinačne građevinske parcele u meri dovoljnoj da budu osnov za izdavanje lokacijske dozvole na ukupnom zemljištu obuhvaćenom planom, osim za građevinsko zemljište obuhvaćeno planom za koje je određena obaveza dalje planske razrade.

Pravila građenja utvrđuju se prema mesnim prilikama ili u skladu sa aktom kojim se uređuju opšti uslovi o parcelaciji i izgradnji.

Pravila građenja u zavisnosti od vrste planskog dokumenta mogu da sadrže i druge uslove arhitektonskog oblikovanja, materijalizacije, završne obrade, kolorita i drugo.”

Član 17.

Član 32. menja se i glasi:

„Član 32.

Grafičkim delom planskog dokumenta prikazuju se rešenja u skladu sa sadržinom plana.

Grafički deo prostornog plana izrađuje se na topografskim kartama, a mogu se koristiti, u zavisnosti od raspoloživosti i potrebnog nivoa detaljnosti i satelitski snimci, karte iz postojećih geografskih informacionih sistema, ažurne georeferencirane ortofoto podloge i overeni katastarsko-topografski planovi.

Grafički deo urbanističkog plana izrađuje se po pravilu na overenom katastarsko-topografskom, odnosno overenom topografskom planu, odnosno overenom katastarskom planu.

Grafički deo urbanističkog plana, osim plana detaljne regulacije, može se izrađivati i na ažurnim georeferenciranim ortofoto podlogama, satelitskim snimcima ili kartama iz postojećih geografskih informacionih sistema.

Grafički deo planskog dokumenta izrađuje se u digitalnom obliku, a za potrebe javnog uvida prezentuje se i u analognom obliku.”

Član 18.

Član 33. menja se i glasi:

„Član 33.

Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja moraju biti usklađeni, tako da dokument užeg područja mora biti u skladu sa dokumentom šireg područja.

Planski dokumenti moraju biti u skladu sa Prostornim planom Republike Srbije.

Na regionalni prostorni plan za područje autonomne pokrajine, regionalni prostorni plan za područje grada Beograda, prostorni plan jedinice lokalne samouprave, generalni urbanistički plan i planove generalne regulacije sedišta jedinica lokalne samouprave, posle javnog uvida, pribavlja se saglasnost ministra nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma, u pogledu usklađenosti tih planova sa planskim dokumentima šireg područja, ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, u roku koji ne može biti duži od 45 dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti.

Na prostorne planove jedinica lokalne samouprave, generalne urbanističke planove i planove generalne regulacije sedišta jedinica lokalne samouprave na teritoriji autonomne pokrajine, posle javnog uvida, pribavlja se saglasnost nadležnog organa autonomne pokrajine, u pogledu usklađenosti tih planova sa planskim dokumentima šireg područja, ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, u roku koji ne može biti duži od 45 dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti.

Na urbanistički plan koji se izrađuje u obuhvatu plana područja posebne namene unutar granica proglašenog ili zaštićenog prirodnog dobra, posle javnog uvida, pribavlja se saglasnost ministra nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine, u pogledu usklađenost sa planskim dokumentima šireg područja, ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, u roku koji ne može biti duži od 45 dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti.

Ako ministar nadležan za poslove prostornog planiranja i urbanizma, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine ne odluči po zahtevu za davanje saglasnosti na planove generalne regulacije sedišta jedinice lokalne samouprave u roku od 45 dana, smatraće se da je saglasnost data.

U slučaju da ministar nadležan za poslove prostornog planiranja i urbanizma utvrdi da nema uslova za davanje saglasnosti na plan, naložiće nosiocu izrade planskog dokumenta izradu novog nacrta tog planskog dokumenta u roku od 90 dana od dana dostavljanja naloga.

U fazi izrade i donošenja planskog dokumenta, pribavljaju se samo saglasnosti i mišljenja, propisanih ovim zakonom.”

Član 19.

Naslov iznad člana 34. i član 34. brišu se.

Član 20.

U članu 35. stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. reči: „područja prostornih jedinica nivoa 2 po nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica” brišu se.

Dosadašnji st. 5. i 6 postaju st. 4. i 5.

Dosadašnji st. 7. i 8. brišu se.

Dosadašnji st. 9. i 10. postaju st. 6. i 7.

Član 21.

Član 41. menja se i glasi:

„Član 41.

Planski dokumenti sa prilozima moraju biti dostupni na uvid javnosti u sedištu donosioca.”

Član 22.

Član 42. menja se i glasi:

„Član 42

Po donošenju planskih dokumenata, tekstualni deo svih planskih dokumenata se objavljuje u službenom glasilu donosioca planskih dokumenata, odnosno u službenom glasilu Republike Srbije, službenom glasilu autonomne pokrajine ili službenom glasilu jedinice lokalne samouprave. Planski dokument se u celosti objavljuje u elektronskom obliku i dostupan je putem interneta.”

Član 23.

U članu 43. stav 2. menja se i glasi:

„Registar vodi ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja i urbanizma.”

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 24.

Član 44. briše se.

Član 25.

U članu 46. stav 2. tačka 2) briše se.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) okvirne granice obuhvata planskog dokumenta;”

U tački 7) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom.

Tačka 8) briše se.

Član 26.

U članu 48. posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Koncept za izmenu i dopunu planskog dokumenta može da sadrži samo tekstualno obrazloženje razloga za pristupanje izmenama i dopunama plana.”

Član 27.

U članu 52. stav 2. posle reči: „prostora i izgradnje,” zapeta se zamenjuje tačkom, a reči: „sa odgovarajućom licencom, u skladu sa ovim zakonom.” brišu se.

Stav 5. menja se i glasi:

„Mandat predsednika i članova Komisije traje četiri godine.”

Član 28.

U članu 54. stav 1. posle reči: „rešenjem” dodaju se reči: „za izgradnju novih i dogradnju postojećih objekata,”

Stav 2. menja se i glasi:

„Lokacijskom dozvolom, po zahtevu investitora može se predvideti i fazna, odnosno etapna izgradnja.”

Stav 6. menja se i glasi:

„Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole obavezno sadrži podatke o vrsti i nameni objekta koji će se graditi, a može da sadrži i podatke o planiranoj dispoziciji, tehničke karakteristike i slično koje mogu biti prikazane i na grafičkom prilogu, na katastarsko-topografskoj podlozi.”

Stav 7. menja se i glasi:

„Umesto dokaza iz stava 5. tačka 3) ovog člana za linijske infrastrukturne objekte i objekte za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, može se podneti akt nadležnog organa kojim je utvrđen javni interes za eksproprijaciju u skladu sa posebnim zakonom, konačni upravni akt kojim se ustanovljava pravo zakupa na poljoprivrednom zemljištu za potrebe izgradnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište, konačni upravni akt kojim se ustanovljava pravo na izgradnju na šumskom zemljištu u skladu sa zakonom kojim se uređuje šumsko zemljište, pravnosnažna sudska odluka ili ugovor o ustanovljavanju prava službenosti sa vlasnikom poslužnog dobra ili pismena saglasnost vlasnika predmetnog zemljišta, a za ostale energetske objekte iz člana 133. ovog zakona dostavlja se akt nadležnog organa kojim je utvrđen javni interes za eksproprijaciju. U slučaju da nadležni organ izda jednu lokacijsku dozvolu za više parcela, može se podneti više dokaza, odnosno isprava različite pravne prirode za različite katastarske parcele, ako svaki od tih dokaza ispunjava uslove iz ovog zakona propisane za pojedinačnu katastarsku parcelu. ”

Posle stava 7. dodaje se novi stav 8, koji glasi:

„Kada se kao dokaz iz stava 5. tačka 3) ovog člana prilaže ugovor o ustanovljavanju prava službenosti, pravnosnažna sudska odluka ili saglasnost vlasnika poslužnog dobra iz stava 7. ovog člana, organ nadležan za poslove državnog premera i katastra upisuje pravo svojine samo na objektu, a ugovor, odnosno saglasnost vlasnika se upisuje u teretni list lista nepokretnosti za predmetno zemljište koji vodi organ nadležan za upis i evidenciju prava na nepokretnosti.”

Dosadašnji stav 8. koji postaje stav 9. menja se i glasi:

„Ako nadležni organ utvrdi da uz zahtev za izdavanje lokacijske dozvole nije podneta dokumentacija propisana ovim zakonom, obavestiće podnosioca zahteva, najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahteva, da u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja dostavi nedostajuću dokumentaciju. Po dostavljanju akta nadležnog organa kojim se obaveštava podnosilac zahteva o nedostajućoj dokumentaciji, ne može se naknadno tražiti dokumentacija koja nije navedena u izdatom aktu. ”

Dosadašnji stav 9. koji postaje stav 10. menja se i glasi:

„Ako planski dokument ne sadrži uslove za priključenje na komunalnu, saobraćajnu i ostalu infrastrukturu, nadležni organ ih pribavlja po službenoj dužnosti, o trošku investitora. Organi, odnosno organizacije ovlašćeni za izdavanje tih uslova i podataka dužni su da ih po zahtevu nadležnog organa dostave u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.”

Dosadašnji stav 10. koji postaje stav 11. menja se i glasi:

„Lokacijska dozvola izdaje se za katastarsku parcelu koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu, što utvrđuje organ nadležan za izdavanje lokacijske dozvole, a može se izdati i za više katastarskih parcela koje čine građevinski kompleks, u skladu sa planskim dokumentom. Do donošenja urbanističkog plana u skladu sa ovim zakonom, lokacijska dozvola za dogradnju postojeće komunalne infrastrukture izdaje se u skladu sa faktičkim stanjem u regulaciji postojeće saobraćajnice.”

Član 29.

Član 55. menja se i glasi:

„Član 55.

Lokacijska dozvola sadrži sve urbanističke i tehničke uslove i podatke potrebne za izradu idejnog, odnosno glavnog projekta, a naročito:

1) podatke o investitoru;

2) broju i površini katastarske parcele, osim za linijske infrastrukturne objekte i antenske stubove;

3) naziv planskog dokumenta, odnosno urbanističkog projekta na osnovu kojeg se izdaje lokacijska dozvola i pravila građenja za zonu ili celinu u kojoj se nalazi predmetna parcela;

4) uslove za priključenje na komunalnu, saobraćajnu i drugu infrastrukturu;

5) podatke o postojećim objektima na toj parceli koje je potrebno ukloniti;

6) druge uslove u skladu sa posebnim zakonom.”

Član 30.

U članu 58. st. 5. i 6. brišu se.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 5. reči: „o sprovođenju Programa” zamenjuju se rečima: „o ostvarivanju prostornog plana”.

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 6. reči: „st. 1, 3. i 5.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 3.”

Član 31.

U članu 59. reči: „st. 1, 3. i 5.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 3.”

U tački 6) reč: „kriterijume” zamenjuje se rečju: „pokazatelje”.

Član 32.

Član 61. menja se i glasi:

„Član 61.

Urbanistički projekat se izrađuje, ukoliko je njegova izrada predviđena planskim dokumentom, za jednu ili više katastarskih parcela na overenom katastarsko-topografskom planu i sadrži:

situaciono rešenje, kompozicioni plan i parterno, odnosno pejzažno rešenje;

idejna urbanistička i arhitektonska rešenja objekata;

prikaz postojeće saobraćajne i komunalne infrastrukture sa predlozima priključaka na spoljnu mrežu;

opis, tehnički opis i objašnjenje rešenja iz urbanističkog projekta.”

Član 33.

U članu 67. stav 1. posle reči: „za poslove urbanizma” stavlja se tačka, a reči: „i rešenje kojim je utvrđen javni interes za eksproprijaciju.” brišu se.

Član 34.

Član 68. menja se i glasi:

„Član 68.

Na zahtev vlasnika, odnosno zakupca katastarske parcele vrši se ispravka granice parcele, pripajanjem građevinskog zemljišta u javnoj svojini postojećoj parceli, radi formiranja katastarske parcele koja ispunjava uslove građevinske parcele, na osnovu projekta preparcelacije.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na katastarskoj parceli i saglasnost koju za vlasnika katastarske parcele koja je u javnoj svojini daje javni pravobranilac.

Prilikom izrade projekta preparcelacije mora se poštovati pravilo da katastarska parcela u javnoj svojini koja se pripaja susednoj parceli ne ispunjava uslove za posebnu građevinsku parcelu, kao i da je manje površine od parcele kojoj se pripaja.

Na postupak ispravke granica parcele primenjuju se odredbe čl. 65. i 66. ovog zakona.

Troškove ispravke granica parcele snosi vlasnik, odnosno zakupac katastarske parcele kojoj se pripaja građevinsko zemljište u javnoj svojini.

Potvrđeni projekat preparcelacije predstavlja osnov za otuđenje ili davanje građevinskog zemljišta u zakup neposrednom pogodbom i zaključenje ugovora iz člana 97. ovog zakona.”

Član 35.

U članu 69. stav 1. posle reči: „postavljanje” dodaje se reč: „infrastrukturnih,”, a reč: „telekomunikacionih ” zamenjuje se rečju: „elektronskih” , a posle reči: „manje” dodaju se reči: „ili veće”.

U stavu 3. posle reči: „i 20/04 kV” stavlja se zapeta i dodaju reči: „elektrodistributivnih i elektroprenosnih stubova, kao i stubova elektronskih komunikacija ”.

U stavu 4. posle tačke na kraju dodaju se reči: „Za izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju postojeće komunalne infrastrukture, kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu, može da se podnese i popis katastarskih parcela sa priloženim saglasnostima vlasnika, odnosno korisnika zemljišta.”

U stavu 5. posle tačke na kraju dodaju se reči: „Za izgradnju vetroelektrana, građevinska parcela predstavlja katastarsku parcelu na kojoj se nalaze vetroturbine sa pripadajućim nadzemnim objektima vetroelektrana (transformatorske stanice, stubovi dalekovoda i slično), s tim da se nadzemni vodovi visokonaponskih dalekovoda i elise vetroturbina smatraju povlasnim dobrom u odnosu na zemljište drugih vlasnika koje preleću, a koje se smatra poslužnim dobrom, tako da se za katastarske parcele ovako određenog poslužnog dobra ne formira građevinska parcela, niti se zahteva podnošenje dokaza u smislu člana 54. stav 5. tačka 3) ovog zakona.

U stavu 7. posle reči: „podzemni linijski infrastrukturni objekat” dodaju se reči: „ili trasa cevovoda malih hidoelektarana i postrojenja za biogas”.

Stav 8. menja se i glasi:

„Za izgradnju malih hidroelektrana, vetroparkova i postrojenja za biogas koje se grade na katastarskim parcelama koje se graniče sa parcelama koje su u vodnom, poljoprivrednom ili šumskom zemljištu, građevinska parcela se formira unutar katastarske parcele na kojoj se gradi glavni nadzemni objekat/objekti, a kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, uz zahtev za izdavanja lokacijske dozvole, dostavlja se dokaz u skladu sa članom 135. ovog zakona, odnosno drugi dokazi predviđeni ovim zakonom. Kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima za podzemni ili nadzemni deo ovih objekata – cevovode, odnosno vodove, uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole dostavlja se ugovor o ustanovljavanju prava stvarne službenosti sa javnim preduzećem, odnosno drugom organizacijom koja gazduje vodnim ili šumskim zemljištem, a kada je vlasnik tog zemljišta drugo pravno ili fizičko lice, dokaz o ustanovljavanju prava stvarne službenosti u skladu sa posebnim zakonima.”

Posle stava 9. dodaju se st. 10 –12, koji glase:

„Investitor za izgradnju objekata iz stava 1. ovog člana ima pravo prolaza i provoza preko susednog i okolnog zemljišta koje je u svojini drugih vlasnika, radi izvođenja radova u toku izgradnje, kada to zahteva tehnološki postupak.

Svi vlasnici i držaoci susednog i okolnog zemljišta dužni su da omoguće nesmetani pristup gradilištu i trpe izvođenje radova za potrebe izgradnje objekta ili uređaja iz stava 1. ovog člana.

Investitor je dužan da vlasnicima ili držaocima susednog ili okolnog zemljišta nadoknadi štetu koja bude pričinjena prolazom i prevozom. Ako ne bude postignut sporazum o visini naknade štete, odluku o tome donosi nadležni sud.”

Član 36.

Član 70. menja se i glasi:

„Član 70.

Zemljište za redovnu upotrebu objekta jeste zemljište ispod objekta i zemljište oko objekta, koje ispunjava uslove za građevinsku parcelu.

Zemljište za redovnu upotrebu objekta izgrađenog u otvorenom stambenom bloku jeste zemljište ispod objekta, a po zahtevu podnosioca zahteva u postupku legalizacije nadležni organ može odrediti građevinsko zemljište ispod objekta kao zemljište za redovnu upotrebu, uz obavezu podnosioca zahteva da u roku od pet godina od dana pravnosnažnosti rešenja o legalizaciji pokrene postupak za utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev za utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta i formiranje građevinske parcele podnosi se organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za imovinsko-pravne poslove, ako:

1) postojeća katastarska parcela na kojoj je objekat izgrađen predstavlja samo zemljište ispod objekta, osim u slučaju iz stava 2. ovog člana;

2) se radi o objektu za koji je podnet zahtev za legalizaciju i za koji je nadležni organ utvrdio da postoji mogućnost legalizacije, odnosno za koji je doneto rešenje o legalizaciji u skladu sa ranije važećim zakonom, kada je takav objekat izgrađen na građevinskom zemljištu na kome je kao nosilac prava korišćenja, odnosno vlasnik upisana jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, Republika Srbija, odnosno lica čiji su oni osnivači;

3) je u postupku konverzije prava korišćenja potrebno utvrditi zemljište za redovnu upotrebu postojećeg objekta, kada je vlasnik objekta fizičko ili pravno lice, a kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je objekat izgrađen upisana jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, Republika Srbija ili pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina ili Republika Srbija ili drugo pravno, odnosno fizičko lice.

Uz zahtev za donošenje rešenja iz stava 1. ovog člana, vlasnik objekta dostavlja dokaz o pravu svojine na objektu i osnov sticanja, odnosno dokaz da je po podnetom zahtevu za legalizaciju nadležni organ utvrdio mogućnost legalizacije, odnosno rešenje o legalizaciji, kopiju plana parcele, katastarsko-topografski plan, uverenje organa nadležnog za vođenje poslova državnog premera i katastra da li je izvršeno obeležavanje, odnosno formiranje katastarske parcele i po kom osnovu, kao i isprave na osnovu kojih se može utvrditi da li je podnosilac lice iz člana 103, 104, 105, 106. i 106a ovog zakona.

Po prijemu zahteva iz stava 4. ovog člana, nadležni organ pribavlja po službenoj dužnosti od organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove urbanizma izveštaj da li postojeća katastarska parcela ispunjava uslove da bude određena kao zemljište za redovnu upotrebu objekta i uslove za građevinsku parcelu, odnosno da li je, radi utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta potrebno izraditi projekat parcelacije, odnosno preparcelacije, da li postoje urbanistički uslovi za izradu ovih projekata, odnosno pribavlja mišljenje, ako je već izvršeno obeležavanje ili formiranje katastarske parcele da izrada projekta nije potrebna. Ako je potrebna izrada projekta parcelacije, odnosno preparcelacije, izveštaj sadrži i predlog za formiranje građevinske parcele.

Izveštaj iz stava 5. ovog člana, kao i projekat parcelacije, odnosno preparcelacije, izrađuju se uz primenu pravila sadržanih u važećem planskom dokumentu, koja se naročito odnose na položaj postojećeg objekta u odnosu na regulaciju i granice katastarske parcele, uslove i način obezbeđivanja pristupa parceli, opšti minimum u pogledu površine koji parcela mora ispunjavati u odnosu na namenu postojećeg objekta ili se primenjuju opšta pravila za formiranje građevinske parcele propisana u podzakonskom aktu kojim su utvrđena opšta pravila za parcelaciju, regulaciju i izgradnju.

Ako izveštaj iz stava 5. ovog člana sadrži obavezu izrade projekta preparcelacije, organ nadležan za donošenje rešenja obaveštava podnosioca zahteva o potrebi izrade projekta, sa predlogom za formiranje katastarske parcele.`

Ako se na osnovu izveštaja iz stava 5. ovog člana utvrdi da nema urbanističkih uslova za izradu projekta parcelacije, odnosno preparcelacije, nadležni organ o tome obaveštava podnosioca zahteva, koji ima pravo da u roku od pet dana od dana prijema obaveštenja podnese prigovor opštinskom, odnosno gradskom veću jedinice lokalne samouprave.

Rešenje o utvrđivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta i o formiranju građevinske parcele donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove.

Rešenjem iz stava 9. ovog člana određuju se svi elementi potrebni za formiranje katastarske parcele, odnosno utvrđuje se da je postojeća katastarska parcela istovremeno i građevinska parcela, a sastavni deo rešenja je potvrđeni projekat parcelacije ili preparcelacije koji sadrži projekat geodetskog obeležavanja, odnosno konstataciju da je katastarska parcela već obeležena, odnosno formirana.

U zavisnosti od osnova sticanja prava svojine na objektu i statusa vlasnika objekta u smislu odredaba ovog zakona koje se odnose na pravo na konverziju bez ili uz naknadu, kao i od toga da li se zemljište ispod objekta koristi ili se koristilo na osnovu ugovora o zakupu zaključenog u skladu sa zakonom, rešenjem iz stava 9. ovog člana utvrđuje se pravo vlasnika objekta da na zemljištu za redovnu upotrebu objekta upiše pravo svojine bez naknade, odnosno uz naknadu, u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na konverziju uz naknadu, odnosno pravo da mu vlasnik zemljišta u javnoj svojini to zemljište otuđi ili da u zakup, po tržišnoj ceni, neposrednom pogodbom, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Na rešenje iz stava 9. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja i urbanizma, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Pravnosnažno rešenje iz stava 9. ovog člana je osnov za provođenje promene u katastarskom operatu organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra, odnosno osnov da nadležni organ donese rešenje kojim dozvoljava deobu, odnosno spajanje svih katastarskih parcela koje čine zemljište za redovnu upotrebu objekta i kojim se formira katastarska parcela koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu.

Ako je građevinska parcela formirana do 11. septembra 2009. godine u skladu sa zakonom, nadležni organ tu činjenicu prihvata kao stečeno pravo u postupku određivanja zemljišta za redovnu upotrebu.”

Član 37.

U članu 71. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Agencija je nosilac izrade prostornih planova iz nadležnosti Republike Srbije.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 38.

U članu 75. tačka 3) reči: „i programa implementacije” brišu se.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) pruža stručnu pomoć i priprema izvode iz Prostornog plana Republike Srbije, regionalnog prostornog plana i prostornog plana područja posebne namene za potrebe izrade planskih dokumenata jedinice lokalne samouprave;”

Posle tačke 9) dodaju se tač. 9a) i 9b), koje glase:

„9a) priprema godišnji izveštaj o realizaciji Prostornog plana Republike Srbije na osnovu ESPON pokazatelja;

9b) po potrebi izrađuje prostorni plan područja posebne namene koji se finansira iz drugih izvora, u skladu sa zakonom;”

Član 39.

U članu 87. posle stava 4. dodaju se st. 5 – 8, koji glase:

„Ako je promena namene, odnosno vrste zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko izvršena na osnovu zakona, planskog dokumenta ili odluke nadležnog organa do 15. jula 1992. godine, odnosno do dana stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, broj 49/92), ne plaća se naknada za promenu namene zemljišta, bez obzira što je kao način korišćenja tog zemljišta upisana njiva, livada, pašnjak i drugo.

Skupština jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi predmetno zemljište dužna je da organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, dostavi akt koji sadrži obuhvat građevinskog zemljišta kome je namena promenjena do 15. jula 1992. godine.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra dužan je da, po dobijanju akta iz stava 6. ovog člana upiše zabeležbu o obavezi plaćanja naknade za promenu namene, za zemljište kome je namena promenjena iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište posle roka utvrđenog u stavu 5. ovog člana.

Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište

ne plaća se u postupcima legalizacije objekata, kao ni u postupcima za realizaciju projekata za izgradnju objekata od značaja za Republiku Srbiju, u kojima bi obveznik plaćanja bila jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina ili Republika Srbija. Listu projekata za izgradnju objekata od značaja za Republiku Srbiju utvrđuje Vlada.

Član 40.

U članu 94. u stavu 3. posle reči: „ da je podnosilac vlasnik” dodaju se zapeta i reči: „odnosno zakupac”.

U stavu 4. posle reči: „ sredstvima vlasnika” dodaju se reči: „odnosno zakupca”.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Licima iz stava 1. ovog člana koji su vlasnici na građevinskom zemljištu na kome je po važećem planskom dokumentu planirana izgradnja komunalne infrastrukture, može se priznati tržišna vrednost tog zemljišta kao stvarni trošak komunalnog opremanja zemljišta. ”

Dosadašnji st. 5, 6. i 7. brišu se.

Član 41.

U članu 96. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„ Otuđenje ili davanje u zakup građevinskog zemljišta iz stava 1. ovog člana, kada je vlasnik građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republika Srbija, sprovodi Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, kada je vlasnik građevinskog zemljišta u javnoj svojini autonomna pokrajina.”

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. posle tačke na kraju dodaju se reči: „Pod umanjenjem najveće cene ili najvišeg iznosa zakupnine ne smatra se popust koji odobrava vlasnik građevinskog zemljišta za jednokratno plaćanje određene cene, odnosno zakupnine, u skladu sa podzakonskim aktom ili opštim aktom vlasnika zemljišta kojim se uređuje građevinsko zemljište. ”

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. reči: „stava 5.” zamenjuju se rečima: „stava 6.” .

U dosadašnjom stavu 7. koji postaje stav 8. reči: „stava 6.” zamenjuju se rečima: „stava 7. ”.

Dosadašnji stav 8. koji postaje stav 9. menja se i glasi:

„Izuzetno od odredbe stava 6. ovog člana, Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave mogu otuđiti ili dati u zakup građevinsko zemljište po ceni, odnosno zakupnini koja je manja od tržišne cene, odnosno zakupnine ili otuđiti ili dati u zakup bez naknade kada se radi o ispunjavanju ugovornih obaveza nastalih do dana stupanja na snagu ovog zakona, po osnovu ugovora u kome je Republika Srbija jedna od ugovornih strana ili kada se radi o međusobnom raspolaganju između vlasnika građevinskog zemljišta u javnoj svojini. Bliže uslove, način i postupak otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta propisuje Vlada.”

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 10. u tački 5) reči: „stava 6.” zamenjuju se rečima: „stava 7.”

Posle stava 10. dodaju se st. 11 –– 13, koji glase:

„U slučaju davanja koncesije ili poveravanja komunalne delatnosti u skladu sa posebnim zakonima, građevinsko zemljište se može dati u zakup bez naknade, na vremenski period predviđen ugovorom o koncesiji o dužini trajanja koncesije, odnosno na vremenski period na koji je povereno obavljanje komunalne delatnosti.

Radi ostvarivanja privatno-javnog partnerstva, neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini može se unositi kao osnivački ulog u privredna društva, a vlasnik građevinskog zemljišta u javnoj svojini može sa fizičkim ili pravnim licem zaključiti i ugovor o zajedničkoj izgradnji jednog ili više objekata.

Vlada bliže propisuje način i uslove za ulaganje iz stava 12. ovog člana .”

Član 42.

U članu 97. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Rešenje iz stava 4. ovog člana konačno je u upravnom postupku.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Dosadašnji st. 6. i 7. brišu se.

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 7. reč: „pravnosnažnosti” zamenjuje se rečju: „konačnosti.”

Dosadašnji stav 9. postaje stav 8.

Član 43.

U članu 98. stav 1. menja se i glasi:

„Ako se promeni vlasnik objekta, odnosno posebnog (fizičkog) dela objekta koji je izgrađen ili se gradi na građevinskom zemljištu u javnoj svojini koje se koristi po osnovu ugovora o zakupu zaključenom u skladu sa zakonom, zakupodavac će, na zahtev novog vlasnika, izmeniti ugovor o zakupu tako što će na mesto, odnosno pored dotadašnjeg zakupca stupiti novi vlasnik objekta, odnosno dela objekta.”

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Po upisu prava svojine na objektu koji je izgrađen ili legalizovan na građevinskom zemljištu koje se koristi po osnovu ugovora o zakupu zaključenog u skladu sa zakonom, na zahtev zakupca, zakupodavac i zakupac zaključuju ugovor o raskidu ugovora o zakupu i eventualno drugi ugovor u skladu sa propisima, kojim će regulisati način i uslove izmirenja, odnosno ispunjenja ugovornih obaveza iz ugovora o zakupu.

Uslove, način i postupak za izmenu, odnosno raskid ugovora iz stava 4. ovog člana (način izmirenja preostalog duga, odnosno izmirenje drugih obaveza preuzetih ugovorom o zakupu, oslobađanje od plaćanja ugovorene zakupnine ako je plaćena tržišna vrednost građevinskog zemljišta, davanje saglasnosti za konverziju prava zakupa u pravo svojine bez naknade i sl.) uređuje vlasnik građevinskog zemljišta u javnoj svojini.”

Član 44.

Posle člana 99. dodaje se član 99a, koji glasi:

„Član 99a

U postupku eksproprijacije nepokretnosti, na nosioce prava korišćenja na građevinskom zemljištu primenjuju se odredbe o administrativnom prenosu, sadržane u zakonu kojim se uređuje eksproprijacija.”

Član 45.

U članu 101. st. 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

„Odredbe st. 1 i 2. ovog člana ne primenjuju se na lica koja po ovom zakonu mogu ostvariti pravo na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao ni na lica iz čl. 105, 106. i 106a ovog zakona.”

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 4. reči: „i 3.” brišu se, a reči: „na osnovu izvoda iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima ” zamenjuju se rečima: „po zahtevu tih lica”.

Dosadašnji st. 7. i 8. brišu se.

Član 46.

Posle člana 101. dodaje se novi član 101a koji glasi:

„Član 101a

Licima koja su upisana kao nosioci prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, prestaje pravo korišćenja na građevinskom zemljištu i prelazi u pravo svojine, bez naknade.

Odredba stava 1. ovog člana ne primenjuje se na lica koja po ovom zakonu mogu ostvariti pravo na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i na lica iz čl. 105, 106. i 106a ovog zakona.

Upis prava svojine vrši organ nadležan za poslove vođenja evidencije nepokretnosti i pravima na njima, po zahtevu tih lica.”

Član 47.

U članu 102. stav 1. posle reči: „odnosno Republika Srbija” dodaju se reči: „ili neko drugo pravno, odnosno fizičko lice.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Licima iz čl.101. i 101a ovog zakona, u postupku konverzije prava korišćenja u pravo svojine bez naknade, ne utvrđuje se zemljište za redovnu upotrebu objekta. ”

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reči: „st. 3. i 4.” zamenjuju se rečima: „st. 4. i 5.”

Član 48.

U članu 103. stav 1. posle tačke dodaju se reči: „Troškovi pribavljanja prava korišćenja građevinskog zemljišta obuhvataju, u smislu ovog zakona, ukupnu revalorizovanu cenu kapitala, odnosno imovine isplaćenu u postupku privatizacije, odnosno ukupnu revalorizovanu cenu isplaćenu za imovinu ili deo imovine privrednog društva ili drugog pravnog lica u stečajnom ili izvršnom postupku, kao i druge stvarne troškove.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Odredbe stava 1. ovog člana ne odnose se na lica koja su u postupku javnog oglašavanja, po tržišnim uslovima, stekla pravo svojine na objektu sa pripadajućim pravom korišćenja na izgrađenom građevinskom zemljištu u skladu sa posebnim zakonom, a pre zaključenja ugovora o kupovini imovine, odnosno dela imovine privrednog društva ili drugog pravnog lica u stečajnom ili izvršnom postupku, do dana stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS,” broj 72/09).”

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. posle reči: „parcelama” dodaju se reči „ili na više katastarskih parcela”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. reči: „stava 3.” zamenjuju se rečima: „stava 4.”

Posle dosadašeg stava 5. koji postaje stav 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Zemljište koje je posebnim propisom određeno kao lučko područje, sve dok ima status lučkog područja, ne može biti predmet konverzije iz stava 1. ovog člana, niti mu svojinski status može biti promenjen. ”

Član 49.

U članu 104. posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„Ako u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, lice iz stava 1. ovog člana ne podnese zahtev za konverziju prava korišćenja u pravo svojine, nadležni organ po službenoj dužnosti utvrđuje prestanak prava korišćenja u skladu sa odredbama ovog zakona i utvrđuje pravo svojine u korist jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi predmetno zemljište.

Lica koja su stekla pravo dugoročnog zakupa na neizgrađenom ostalom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 47/03, 34/06 i 39/09), a zemljište nisu privela nameni, mogu, na način propisan st. 2. i 3. ovog člana ostvariti pravo svojine na tom zemljištu, ako su isplatili u celosti iznos zakupnine za period na koji glasi ugovor o zakupu.”

Član 50.

Posle člana 106. dodaje se član 106a, koji glasi:

„Član 106a

Na građevinskom zemljištu u državnoj svojini na kome su nosioci prava korišćenja privredna društva i druga pravna lica na koja se primenjuju odredbe propisa Republike Srbije i bilateralnih međunarodnih ugovora kojima se uređuje sprovođenje Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni list SRJ-Međunarodni ugovori”, broj 6/02), pravo korišćenja može se konvertovati u pravo svojine uz naknadu u skladu sa ovim zakonom, po okončanju propisanog postupka za povraćaj imovine.”

Član 51.

Član 108. menja se i glasi:

„Član 108.

Vlada propisuje način određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i uslove, kriterijume i način ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu.

Izuzetno, jedinica lokalne samouprave može svojim aktom prema urbanističkim zonama utvrditi tržišnu vrednost građevinskog zemljišta na svojoj teritoriji.

Do donošenja akta iz stava 2. ovog člana, korisnici zemljišta koji imaju pravo na konverziju uz naknadu mogu to pravo ostvariti u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktom iz stava 1. ovog člana.”

Član 52.

U članu 109. stav 5. reči: „ i predstavlja osnov za promenu upisa u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima” brišu se.

Član 53.

Posle člana 109. dodaje se naslov iznad člana i čl. 109a – 109v, koji glase:

„Urbana komasacija

Član 109a

Urbana komasacija (u daljem tekstu: komasacija) je postupak po kome se u komasacionom području postojeće katastarske parcele, koje se zbog svoje površine, oblika, položaja, neodgovarajućeg pristupa na površinu javne namene ili iz drugih razloga ne mogu racionalno urediti i koristiti, pretvaraju u građevinske parcele. U postupku komasacije, koji se sprovodi u javnom interesu, vrši se preraspodela novoformiranih građevinskih parcela vlasnicima ranije postojećih katastarskih parcela, uz istovremeno rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i obezbeđivanje građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i površina javne namene.

Član 109b

Odluku o pokretanju postupka komasacije na određenom području donosi skupština jedinice lokalne samouprave.

Član 109v

Vlada bliže uređuje slučajeve u kojima se vrši postupak komasacije, predmet, stranke i organe u postupku urbane komasacije, kriterijume za procenu vrednosti zemljišta i za dodelu zemljišta, troškove i obveznike plaćanja troškova, kao i pravna dejstva urbane komasacije.”

Član 54.

Član 118. menja se i glasi:

„Član 118.

Idejni projekat sadrži:

1) projektni zadatak potpisan od strane investitora;

2) postojeće stanje sa visinskim kotama građevinske parcele, položajem susednih katastarskih parcela i zgrada i nazivima okolnih ulica;

3) situaciono rešenje sa prikazom regulacionih i građevinskih linija;

4) nivelaciono rešenje sa prikazom spoljnih dimenzija postojećih i planiranih objekata;

5) tehnički izveštaj, odnosno podatke o mikrolokaciji i funkcionalnim, konstruktivnim i oblikovnim karakteristikama objekta, opis planirane infrastrukture i njenog priključenja na spoljnu mrežu, procenu investicionih ulaganja, kao i druge elemente u zavisnosti od vrste objekta;

6) potpis i overu odgovornog projektanta;

7) saglasnost investitora na idejni projekat.

Idejni projekat objekta visokogradnje pored elemenata iz stava 1. ovog člana sadrži i:

1) osnove i karakteristične preseke objekta, sa prikazanim ukupnim kotama i spratnom visinom;

2) izgled objekta sa prikazanim visinama venca i najviše tačke krovne konstrukcije;

3) kompozicioni plan sa spratnostima planiranih objekata i nagibima ravni završne etaže;

4) ostale prikaze u zavisnosti od vrste projekta.

Idejni projekat objekta niskogradnje pored potrebnih elemenata iz stava 1.

ovog člana sadrži i:

1) podužni profil;

2) karakteristične poprečne profile;

3) ostale prikaze u zavisnosti od vrste projekta.

Idejni projekat za uređenje slobodnih i zelenih prostora pored potrebnih elemenata iz stava 1. ovog člana sadrži i:

1) grafički prikaz i valorizaciju postojeće vegetacije;

2) plan uređenja površina, sadnje i zelenila;

3) ostale prikaze u zavisnosti od vrste projekta.”

Član 55.

U članu 119. stav 4. menja se i glasi:

„Investitor je dužan da pribavi saglasnost na tehničku dokumentaciju od organa, odnosno organizacija za priključenje objekta na infrastrukturu kada je to propisano posebnim zakonom.”

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Organ, odnosno organizacija iz stava 4. ovog člana dužna je da priključi objekat na infrastrukturu, ako je utvrđeno da je objekat podoban za upotrebu u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje energetika.”

Član 56.

U članu 133. stav 2. tačka 5) posle reči: „ustanova” dodaju se zapeta i reči: „objekata za službene potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava stranih država, odnosno kancelarija međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, ukoliko je to propisano bilateralnim sporazumom, kao i stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija”.

Tačka 9) menja se i glasi:

„9) objekata u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine, objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine, objekata u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine), kao i objekata u granicama nacionalnog parka i objekata u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastrukture, koji se grade u selima), u skladu sa zakonom;”

Tačka 20) menja se i glasi:

„20) objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije, kao i elektrana sa kombinovanom proizvodnjom snage 10 i više MW. ”

Član 57.

Član 135. menja se i glasi:

„Član 135.

Uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole prilaže se:

1) lokacijska dozvola;

2) idejni ili glavni projekat u tri primerka, sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli;

3) dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu ako se izvode radovi na nadziđivanju objekta;

4) dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta;

5) dokaz o uplati administrativne takse.

Kada se uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole prilaže idejni projekat, investitor je dužan da pre prijave radova iz člana 148. ovog zakona izradi glavni projekat u skladu sa ovim zakonom.

Za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata, kao dokaz u smislu stava 1. tačka 3) ovog člana, može se dostaviti i konačno rešenje o eksproprijaciji i dokaz da je krajnji korisnik eksproprijacije obezbedio novčana sredstva u visini tržišne vrednosti nepokretnosti, odnosno ugovor o ustanovljavanju prava službenosti sa vlasnikom poslužnog dobra, odnosno saglasnost vlasnika predmetnog zemljišta.

Za izgradnju ili izvođenje radova na građevinskom zemljištu ili objektu koji je u vlasništvu više lica, uz zahtev iz stava 1. ovog člana, prilaže se i overena saglasnost tih lica, a ako se izvode radovi na nadziđivanju, prilaže se i ugovor zaključen u skladu sa posebnim zakonom.

Za izgradnju ili izvođenje radova na izgradnji objekata za službene potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava stranih država, odnosno kancelarija međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, ukoliko je to propisano bilateralnim sporazumom, investitor nema obavezu da dostavi dokaz iz stava 1. tačka 4) ovog člana, ako postoji reciprocitet sa tom stranom državom, o čemu potvrdu izdaje ministarstvo nadležno za spoljne poslove.

Privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, osim lica iz čl. 103 – 106a ovog zakona, kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu, može ostvariti pravo na gradnju novih objekata, odnosno dogradnju postojećih objekata u skladu sa namenom utvrđenom planskim dokumentom, radi obavljanja pretežne delatnosti u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ako pre isteka tog roka izmenom planskog dokumenta nije promenjena namena tog zemljišta.

Za izgradnju energetskih objekata, uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se i energetska dozvola u skladu sa posebnim zakonom.

Organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole, po prijemu zahteva proverava da li zahtev sadrži propisane dokaze i da li je idejni, odnosno glavni projekat urađen u skladu sa pravilima građenja sadržanim u lokacijskoj dozvoli.

Ako nadležni organ utvrdi da uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole nije podneta dokumentacija, odnosno dokazi propisani ovim zakonom, obavestiće podnosioca zahteva u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva, da u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja dostavi nedostajuću dokumentaciju. Po dostavljanju obaveštenja nadležnog organa kojim se podnosilac zahteva poziva da dostavi nedostajuću dokumentaciju, ne može se naknadno tražiti dokumentacija koja nije navedena u dostavljenom obaveštenju.

Ako nadležni organ utvrdi da idejni, odnosno glavni projekat nije urađen u skladu sa pravilima građenja sadržanim u lokacijskoj dozvoli, obavestiće investitora o uočenom nedostatku u roku od osam dana od dana prijema zahteva i naložiti mu da, u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja , uskladi idejni, odnosno glavni projekat sa pravilima građenja sadržanim u lokacijskoj dozvoli.

Ako investitor u ostavljenom roku ne dostavi idejni, odnosno glavni projekat koji je usklađen sa pravilima građenja sadržanim u lokacijskoj dozvoli, nadležni organ će rešenjem odbiti zahtev.

Nadležni organ je dužan da, kada utvrdi da idejni, odnosno glavni projekat nije urađen u skladu sa pravilima građenja sadržanim u lokacijskoj dozvoli, o tome obavesti Inženjersku komoru Srbije, radi pokretanja postupka pred sudom časti.

Za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se glavni projekat i izveštaj revizione komisije.”

Član 58.

Posle člana 138. dodaje se član 138a, koji glasi:

„Član 138a

Građenju se može pristupiti na osnovu pravnosnažnog rešenja o građevinskoj dozvoli i prijavi radova iz člana 148. ovog zakona.

Investitor može pristupiti građenju i na osnovu konačnog rešenja o građevinskoj dozvoli i prijavi radova iz člana 148. ovog zakona, na sopstveni rizik i odgovornost.

Ako je stranka pokrenula upravni spor, a investitor iz tog razloga ne započne sa građenjem objekta do pravnosnažnosti rešenja, ima pravo na naknadu štete i na izgubljenu dobit u skladu sa zakonom, ako se utvrdi da je tužba neosnovana.

Član 59.

U članu 139. stav 1. posle reči „lokalne samouprave” dodaju se reči: „kao i na prvostepeno rešenje o odobrenju izvođenja radova iz člana 145. ovog zakona jedinice lokalne samouprave,”.

U stavu 2. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: „kao i na prvostepeno rešenje o odobrenju izvođenja radova iz člana 145. ovog zakona jedinice lokalne samouprave koji se izvode na teritoriji autonomne pokrajine.”

Stav 3. menja se i glasi:

„Gradu Beogradu se poverava rešavanje po žalbi protiv prvostepenog rešenja o građevinskoj dozvoli donetoj za građenje objekta do 80 m² bruto razvijene građevinske površine, kao i na prvostepeno rešenje o odobrenju izvođenja radova iz člana 145. ovog zakona, na teritoriji grada Beograda.”

Član 60.

U članu 140. posle stava 1. dodaju se st. 2 – 8, koji glase:

„Rešenje kojim se utvrđuje prestanak važenja građevinske dozvole iz stava 1. ovog člana donosi organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole.

Građevinska dozvola prestaje da važi ako se u roku od pet godina od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska dozvola, ne izda upotrebna dozvola, osim za objekte iz člana 133. ovog zakona.

Na zahtev investitora, nadležni organ može doneti rešenje kojim se odobrava da pravnosnažna građevinska dozvola ostaje na pravnoj snazi još dve godine od roka propisanog stavom 3. ovog člana, ako investitor pruži dokaz da je stepen završenosti objekata preko 80%, odnosno ako se u postupku utvrdi da je objekat ukrovljen, sa postavljenom spoljnom stolarijom i izvedenim razvodima unutrašnjih instalacija koje omogućavaju njegovo priključenje na spoljnu mrežu infrastrukture.

Posle isteka roka iz stava 3. odnosno stava 4. ovog člana, investitor plaća na račun Poreske uprave naknadu u visini poreza na imovinu, koji bi se plaćao u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na imovinu za ceo objekat, da je isti izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, sve dok se za tu lokaciju ne izda nova građevinska dozvola.

Rešenje kojim se utvrđuje prestanak važenja građevinske dozvole iz stava 3. odnosno stava 4. ovog člana donosi organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole, a po pravnosnažnosti to rešenje dostavlja Poreskoj upravi na čijoj teritoriji se nalazi predmetni objekat.

Nakon isteka roka važenja građevinske dozvole, nova građevinska dozvola za istu lokaciju se može izdati samo na ime drugog investitora, koji u odnosu na investitora ili njegovog kontrolnog člana, ako je investitor privredno društvo, ne spada u krug povezanih lica u smislu zakona kojim se uređuje položaj privrednih društava.

Izuzetno od stava 7. ovog člana, nova građevinska dozvola će se izdati na ime lica koja su tokom izgradnje od investitora pod tržišnim uslovima kupilo objekat, odnosno posebne delove objekta, ako ta lica podnesu zahtev za izdavanje građevinske dozvole na njihovo ime.”

Član 61.

U članu 141. posle stava 12. dodaje se stav 13, koji glasi:

„Odredba ovog člana koja se odnosi na izmenu rešenja o lokacijskoj i građevinskoj dozvoli usled promene investitora shodno se primenjuje i na izmenu odobrenja za izgradnju i glavnog projekta potvrđenog u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 47/03 i 34/06), kao i na izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli izdatoj po odredbama ranije važećih zakona kojima je uređivana izgradnja objekata, kada je u skladu sa tim rešenjem započeta izgradnja objekta.”

Član 62.

U članu 142. stav 1. posle reči: „investitor je dužan da” dodaju se reči: „obustavi gradnju i”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Odredba ovog člana koja se odnosi na izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli usled promena u toku građenja shodno se primenjuje i na izmenu odobrenja za izgradnju i glavnog projekta potvrđenog u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 47/03 i 34/06), kao i na izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli izdatoj po odredbama ranije važećih zakona kojima je uređivana izgradnja objekata, kada je u skladu sa tim rešenjem započeta izgradnja objekta.”

Član 63.

Član 144. menja se i glasi:

„Član 144.

Posebna vrsta objekata, odnosno radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa za gradnju, odnosno akt za izvođenje radova jesu: radovi na tekućem odražavanju objekta ili stana; postavljanje žičane ili drvene ograde; građenje objekata protivgradne odbrane; građenje jednostavnih objekata koji se grade na istoj katastarskoj parceli na kojoj je sagrađen glavni objekat, a koji se izvode na način da ne ometaju redovno korišćenje susednih objekata (vrtna senila do 15m² osnove, staze, platoi, vrtni bazeni i ribnjaci površine do 12m² i dubine do 1m, nadstrešnice osnove do 10m², dečja igrališta, dvorišni kamini površine do 2m i visine do 3m, kolski prilazi objektima širine 2,5-3m, solarni kolektori i sl.); stočne jame do 20m² u osnovi; grobnice i spomenici na groblju; pešačke staze, ploče za obaveštavanje površine do 6m² i druga oprema u zaštićenim prirodnim dobrima (prema odluci privrednog društva, javnog preduzeća, odnosno drugog pravnog lica koji upravlja tim prirodnim dobrom); nosači antena sa antenama na postojećim zgradama, putevima, infrastrukturi i kontejnerima elektronskih komunikacija, kao i tipski kabineti baznih stanica na odgovarajućim nosačima, sredstva elektronskih komunikacija koja se postavljaju ili instaliraju na kablovima i mrežama elektronskih komunikacija i kablovi elektronskih komunikacija koji se postavljaju ili instaliraju u postojeću linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija – kablovsku kanalizaciju; kontejneri za smeštaj elektronsko komunikacione i elektroenergetske opreme i uređaja, mikrorovovi za optičke i druge kablove, tipski ormani za unutrašnju i spoljašnju montažu za smeštaj opreme elektronske komunikacije i sl.; stubići katodne zaštite za čelične cevovode i stanice katodne zaštite, oznake kilometraže, oznake skretanja i zaštitne lule na ukrštanjima sa putevima i prugama na linijskim infrastrukturnim objektima tipa gasovoda, naftovoda i produktovoda.”

Član 64.

Član 145. menja se i glasi:

„Član 145.

Građenje objekata iz člana 2. tač. 24) i 24a) ovog zakona, izvođenje radova na investicionom održavanju objekta i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, izgradnja sekundarnih, odnosno distributivnih mreža komunalne infrastrukture u okviru postojeće regulacije ulica, kao i uređenje saobraćajnica u okviru postojeće regulacije ulica, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, promena namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, ugradnja unutrašnjih instalacija (gas, struja, voda, toplotna energija i sl.) u postojeći objekat, postavljanje antenskih stubova i sekundarnih, odnosno distributivnih delova elektronske komunikacione mreže, pojedinačni elektrodistributivni i elektroprenosni stubovi, deo niskonaponske elektrodistributivne mreže koji obuhvata 10 kV ili 20 kV vod, tipske transformatorske stanice 10/04 kV ili 20/04 kV i deo elektrodistributivne mreže od transformatorske stanice 10/04 kV ili 20/04 kV do mesta priključka na objektu kupca (1 kV), 10 kV i 20 kV razvodna postrojenja, manje crpne stanice i manji ski liftovi, priključci na izgrađenu vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu; kompresorske jedinice za gas, uređaji za isporuku gasa, solarni kolektori i solarne ćelije, tipski toplovodni priključci, građenje zidanih ograda, vrše se na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova, odnosno promena namene objekta, koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole.

Uz zahtev za izdavanje rešenja iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) dokaz o pravu svojine u skladu sa članom 135. ovog zakona;

2) idejni projekat, odnosno glavni projekat, odnosno tehnički opis i popis radova za izvođenje radova na investicionom održavanju;

3) informacija o lokaciji za izgradnju pomoćnih objekata, garaža, ekonomskih objekata, zidanih ograda, trafo stanica 10/04 kV ili 20/04 kV, antenskih stubova i sekundarnih, odnosno distributivnih delova elektronske komunikacione mreže;

4) dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za izgradnju garaža, ostava i drugih sličnih objekata, kao i za promenu namene bez izvođenja radova.

Na tehničku dokumentaciju iz stava 2. tačka 2) ovog člana za izgradnju vodova i priključaka do izgrađene mreže komunalne infrastrukture, pribavlja se saglasnost javnog komunalnog preduzeća, odnosno privrednog društva kome je povereno obavljanje komunalne delatnosti.

Za radove iz stava 1. ovog člana na objektima od kulturno-istorijskog značaja i objektima za koje se pre obnove (restauracije, konzervacije, revitalizacije) ili adaptacije, moraju izdati konzervatorski uslovi u skladu sa odredbama posebnog zakona, podnosi se i saglasnost organa, odnosno organizacije nadležne za poslove zaštite kulturnih dobara na idejni, odnosno glavni projekat.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, po zahtevima za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na objektima iz člana 2. tač. 24) i 24a) ovog zakona, kao i za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata u granicama nacionalnog parka i objekata u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja, kao i za izvođenje radova na investicionom održavanju, adaptaciji i sanaciji u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine, rešava nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi predmetni objekat.

Nadležni organ odbiće rešenjem zahtev ako je za radove navedene u zahtevu potrebno izdavanje građevinske dozvole, u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva.

Nadležni organ donosi rešenje kojim se odobrava izvođenje radova, odnosno promena namene u roku od osam dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Na rešenja iz st. 5. i 6. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Po završetku izgradnje, odnosno izvođenju radova, za objekte iz stava 1. ovog člana, po zahtevu investitora, nadležni organ može izdati upotrebnu dozvolu.

Pravnosnažno rešenje iz stava 6. ovog člana, za objekte koji se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje upis u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima mogu upisati u javnu evidenciju, kao i za promenu namene objekta, odnosno dela objekta bez izvođenja radova, predstavlja osnov za upis u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, a ako je za predmetni objekat, odnosno izvođenje radova izdata i upotrebna dozvola po zahtevu investitora, osnov za upis u javnu knjigu predstavlja pravnosnažno rešenje iz stava 6. ovog člana i pravnosnažno rešenje o upotrebnoj dozvoli.”

Član 65.

U članu 147. stav 1. posle reči: „anamometarskih stubova” dodaju se zapeta i reči: „kao i stubova za druge namene sa pratećom mernom opremom”, a reči: „visine do 60 metara, prečnika do 300 m” brišu se, a posle reči: „saobraćajnice” dodaju se reči: „i priključci”.

U stavu 2. posle tačke dodaju se reči: „Uz zahtev za izdavanje privremene građevinske dozvole ne prilaže se lokacijska dozvola.”

Član 66.

U članu 148. stav 3. menja se i glasi:

„Prijava sadrži datum početka i rok završetka građenja, odnosno izvođenja radova, a ako je građevinska dozvola izdata na osnovu idejnog projekta, dostavlja se i kopija izveštaja o izvršenoj tehničkoj kontroli glavnog projekta. ”

Član 67.

U članu 151. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Građenjem objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave može rukovoditi i lice koje ima završene specijalističke strukovne studije, odgovarajuće struke, odnosno smera, položen stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva i sa važećom licencom.”

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reči: „odobrenje za izgradnju” zamenjuje se rečima: „građevinsku dozvolu”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 68.

U članu 155. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Troškove tehničkog pregleda snosi investitor”.

Član 69.

U članu 156. stav 3. reči: „izdavanja odobrenja za izgradnju u organu nadležnom za izdavanje odobrenja za izgradnju” zamenjuju se rečima: „izdavanja građevinske dozvole u organu nadležnom za izdavanje građevinske dozvole”.

Član 70.

U članu 158. stav 4. reči: „Pre izdavanja upotrebne dozvole nadležni organ proverava da li je investitor izvršio sve uplate.” brišu se.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Objekat je podoban za upotrebu ako je: izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio; obezbeđen dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenog materijala, instalacija i opreme, izdat od strane ovlašćenih organizacija; izvršeno geodetsko snimanje objekta i ako su ispunjeni drugi propisani uslovi.”

Dosadašnji st. 5, 6, 7. i 8. postaju st. 6, 7, 8. i 9.

Posle dosadašnjeg stava 9. koji postaje stav 10. dodaje se stav 11. koji glasi:

„Izuzetno, objekat se može koristiti i bez izdate upotrebne dozvole, ako u roku od 90 dana od dana formiranja komisije za tehnički pregled objekta, nadležni organ nije izdao upotrebnu dozvolu, niti je rešenjem odbio izdavanje upotrebne dozvole.”

Član 71.

U članu 162. stav 3. reči: „može rešenjem oduzeti” zamenjuju se u rečima: „će rešenjem oduzeti”.

Član 72.

U članu 164. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Sastav, način izbora i razrešenja sudija suda časti, postupak i način rada bliže propisuje ministar nadležan za poslove građevinarstva.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 73.

U članu 168. stav 6. briše se.

Član 74.

U članu 174. stav 1. tačka 2) reči: „jedinice lokalne samouprave” brišu se.

Tačka 3) briše se.

Član 75.

U članu 176. stav 1. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) naloži rešenjem uklanjanje objekta, odnosno vraćanje u prvobitno stanje, ako se objekat gradi, odnosno izvode radovi bez rešenja iz člana 145. ovog zakona; ”

Član 76.

U članu 182. stav 1. posle reči: „upotrebljava” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: „što se konstatuje zabeleškom inspektora o vremenu i mestu dostave na rešenju, odnosno zaključku o dozvoli izvršenja.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Zabeleška iz stava 1. ovog člana sadrži sve relevantne podatke o danu, mestu i vrsti objekta kao i o imenu investitora ili izvođača radova ukoliko je ono poznato, a ukoliko nije postupak će se voditi protiv nepoznatog lica. Naknadnim identifikovanjem investitora ili izvođača radova ili promenom investitora ili izvođača radova, postupak iz stava 1. ovog člana se ne prekida niti se produžavaju rokovi određeni u tom postupku.”

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

„Rešenje, odnosno zaključak iz stava 1. ovog člana smatra se uredno dostavljenim danom pribijanja na oglasnu tablu nadležnog organa i pribijanjem na objekat koji se gradi, odnosno upotrebljava.”

Član 77.

U članu 184. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Na rešenje jedinice lokalne samouprave doneto u postupku inspekcijskog nadzora u oblasti izgradnje objekata žalba se izjavljuje ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva.”

Dosadašnji st. 5, 6. i 7. postaju st. 6, 7. i 8.

Član 78.

U članu 185. stav 6. menja se i glasi:

„Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta u postupcima legalizacije za porodične stambene objekte i stanove u stambenim zgradama čija je neto korisna površina do 100m² umanjuje se za 99% za svakih 25 m² po članu porodičnog domaćinstva, a za sledećih 100 m² neto korisne površine u istom objektu, naknada se umanjuje za 60%, osim za objekte izgrađene u ekstra i prvoj urbanističkoj zoni u skladu sa opštim aktom jedinice lokalne samouprave. ”

Posle stava 6. dodaju se st. 7 – 13, koji glase:

„ Jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi objekat koji je predmet legalizacije uređuje iznos naknade iz stava 6. ovog člana.

Pravo na umanjenje iz stava 6. ovog člana ima lice koje je izgradnjom ili kupovinom porodičnog stambenog objekta ili stana u stambenoj zgradi trajno rešavalo svoje stambeno pitanje, odnosno ako on ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugu nepokretnost na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi objekat koji je predmet legalizacije, kao i da imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od jedne godine na adresi na kojoj se objekat nalazi, a za koji je podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ovim zakonom.

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta sa umanjenjem iz stava 6. ovog člana može se platiti u jednakim mesečnim ratama na period koji ne može biti duži od 20 godina.

Pravo na umanjenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta imaju vlasnici porodičnih stambenih objekata i stanova u stambenim zgradama u iznosu od 60% na prvih 100m2 objekta koji je predmet legalizacije, osim za objekte izgrađene u ekstra i prvoj zoni izgrađenosti u skladu sa opštim aktom jedinice lokalne samouprave.

Pravo na umanjenje propisano st. 6 i 10. ovog člana mogu ostvariti lica koja sa jedinicom lokalne samouprave zaključe ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta ili ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu pribavljanja propisane dokumentacije do 31. juna 2012. godine.

Dokumentaciju propisanu ovim zakonom u postupcima legalizacije, na osnovu pismenog ovlašćenja vlasnika može obezbediti i jedinica lokalne samouprave. Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu pribavljanja propisane dokumentacije zaključuje se između jedinice lokalne samouprave i vlasnika, a bliže uslove u vezi sadržine ugovora, troškova i načina plaćanja uređuje jedinica lokalne samouprave opštim aktom koji donosi u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Kriterijume za umanjenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupcima legalizacije, posebno za objekte izgrađene iz sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, odnosno sredstava pravnih lica čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i uslove i način legalizacije utvrđuje ministar nadležan za poslove građevinarstva u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. ”

Član 79.

U članu 187. stav 1. tač. 3) i 4) menjaju se i glase:

„3) izgrađen na površinama javne namene, odnosno na zemljištu planiranom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili površina javne namene za koje se, u skladu sa odredbama posebnog zakona, utvrđuje javni interes;

4) izgrađen, odnosno rekonstruisan u I stepenu zaštite prirodnog dobra, odnosno izgrađen, rekonstruisan ili dograđen u zoni zaštite kulturnog dobra od izuzetnog značaja i zoni zaštite kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine, odnosno ako su izvedeni radovi na rekonstrukciji ili dogradnji kulturnog dobra, bez prethodno pribavljenog mišljenja organa, odnosno organizacije koja se bavi poslovima zaštite nepokretnih kulturnih dobara;”

Tačke 5), 6) i 7) brišu se.

St. 2, 3. i 4. menjaju se i glase:

„Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 3) ovog člana nadležni organ će naknadno izdati građevinsku i upotrebnu dozvolu ako je objekat izgrađen na zelenoj površini (osim objekata izgrađenih na postojećim, odnosno planiranim parkovskim površinama) ili ako je objekat izgrađen u zaštitnom pojasu magistralnog ili regionalnog puta, ako organ, posebna organizacija, javno preduzeće ili neko drugo pravno lice kao upravljač javnog dobra, u skladu sa posebnim zakonom, da saglasnost za legalizaciju predmetnog objekta, osim za linijske infrastrukturne objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine ili ako je taj objekat u funkciji javne namene.

Objekti izgrađeni, odnosno rekonstruisani ili dograđeni bez građevinske dozvole u II stepenu zaštite prirodnog dobra, mogu biti predmet legalizacije ako su izgrađeni pre donošenja akta o stavljanju tog prirodnog dobra pod zaštitu ili su izgrađeni iz sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, odnosno sredstava pravnih lica čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Objekti izgrađeni, odnosno rekonstruisani ili dograđeni bez građevinske dozvole u III stepenu zaštite prirodnog dobra, mogu biti predmet legalizacije ako su izgrađeni pre donošenja akta o stavljanju tog prirodnog dobra pod zaštitu ili su izgrađeni u skladu sa vrednostima, potencijalima i kapacitetima zaštićenog prostora, u skladu sa principima održivog razvoja, o čemu dokaz od nadležnog organa, odnosno organizacije koja se bavi poslovima zaštite prirodnog dobra pribavlja organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole u postupku legalizacije.”

Stav 5. briše se.

Član 80.

Član 188. menja se i glasi:

„Član 188.

Uz zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole za porodične stambene objekte do 300m² bruto razvijene građevinske površine, podnosi se dokaz o pravu svojine, zakupa ili korišćenja na građevinskom zemljištu, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu ili stanu, fotografije objekta i tehnički izveštaj o stanju objekta sa geodetskim snimkom koji sadrži snimak objekta koji je predmet legalizacije, bruto razvijenu građevinsku površinu u osnovi objekta, spratnost (po potrebi i specifikaciju posebnih fizičkih delova po etažama), kao i dokaz o uplati administrativne takse.

Tehnički izveštaj iz stava 1. ovog člana može da izrađuje i preduzetnik koji ispunjava uslove za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Dokumentaciju iz stava 1. ovog člana može, na osnovu pismenog ovlašćenja vlasnika obezbediti i jedinica lokalne samouprave, u skladu sa članom 185. ovog zakona.”

Član 81.

Član 190. menja se i glasi:

„Član 190.

Uz zahtev za naknadno izdavanje rešenja o prijavi radova za izgradnju pomoćnog objekta podnosi se dokaz o pravu svojine, zakupa, odnosno korišćenja na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, fotografije i skica objekta, sa naznakom površine i podacima o materijalu od koga je izgrađen.”

Član 82.

U članu 191. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Ako se objekti iz stava 1. ovog člana ne koriste za potrebe, ili nisu u funkciji ostvarivanja nadležnosti državnih organa i organizacija i organa teritorijalne ili lokalne samouprave, odnosno delatnosti javnog preduzeća, odnosno drugog pravnog lica čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, podnosi se i dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na postupak legalizacije objekata, kao i dokaz o uređivanju međusobnih odnosa sa organom, odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 83.

U članu 193. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) za objekat izgrađen na građevinskom zemljištu – ugovor o prenosu prava korišćenja, odnosno kupovini zemljišta, koji je zaključen između tadašnjeg korisnika zemljišta i podnosioca zahteva i koji je overen kod nadležnog suda, kao i svi drugi pravni poslovi na osnovu kojih je podnosilac stekao pravo državine na zemljištu; ugovor o kupovini objekta ili kupovini objekta u izgradnji između vlasnika, odnosno korisnika zemljišta i podnosioca zahteva, koji je overen kod nadležnog suda; ugovor o suinvestiranju izgradnje objekta zaključen između vlasnika, odnosno korisnika zemljišta i podnosioca zahteva, koji je overen kod nadležnog suda; ugovor o otkupu stana u objektu koji je izgrađen na zemljištu koje je u javnoj svojini, kao i svi drugi pravni poslovi na osnovu kojih se na nesumnjiv način može utvrditi pravni kontinuitet prometa zemljišta, objekta, odnosno posebnog dela objekta; pravnosnažno rešenje o nasleđivanju; pravnosnažno rešenje o statusnoj promeni privrednog društva iz koga se na nesporan način može utvrditi pravni kontinuitet podnosioca zahteva.”

Posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Ako se kao dokaz iz stava 1. ovog člana prilaže ugovor o prenosu prava korišćenja koji je zaključen između tadašnjeg korisnika zemljišta i podnosioca zahteva koji nije sudski overen, po zahtevu podnosioca zahteva, organ nadležan za imovinsko-pravne poslove na čijoj teritoriji se nalazi predmetno zemljište donosi rešenje o prestanku prava korišćenja dotadašnjeg korisnika i utvrđuje pravo korišćenja u korist podnosioca zahteva, a po pravnosnažnosti tog rešenja, organ nadležan za legalizaciju objekata ga prihvata kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu.

Kada je predmet legalizacije objekat sagrađen na građevinskom zemljištu koje je u susvojini, odnosno sukorišćenju više lica, pored dokaza o rešenom imovinsko-pravnom osnovu podnosioca zahteva, dostavlja se i pismena saglasnost svih suvlasnika, odnosno sukorisnika na građevinskom zemljištu, koja je sudski overena. Smatraće se da je suvlasnik, odnosno sukorisnik na predmetnom zemljištu dao saglasnost za legalizaciju, ako je znao ili mogao znati za izgradnju predmetnog objekta, odnosno za izvođenje radova, ali se u vreme izgradnje tome nije protivio.”

Član 84.

Član 199. menja se i glasi:

„Član 199.

Objekat za koji je podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa odredbama ovog zakona, a koji je izgrađen do 11. septembra 2009. godine, može privremeno do pravnosnažno okončanog postupka legalizacije, biti priključen na elektroenergetsku, gasnu i mrežu elektronskih komunikacija ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju.

Ako objekat iz stava 1. ovog člana ne bude legalizovan u skladu sa ovim zakonom, građevinski inspektor je dužan da bez odlaganja, po dobijanju akta iz člana 198. stav 1. ovog zakona, primerak tog akta dostavi javnom komunalnom preduzeću ili privrednom društvu koje je privremeno priključilo objekat na svoju mrežu, odnosno infrastrukturu.

Javno komunalno preduzeće ili privredno društvo dužno je da po prijemu akta iz stava 2. ovog člana, bez odlaganja, isključi objekat sa mreže odnosno infrastrukture na koju je privremeno priključen u skladu sa stavom 1. ovog člana.”

Član 85.

U članu 201. stav 1. posle tačke 25) dodaju se tač. 26), 27) i 28), koje glase:

„26) opšta pravila za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (član 31);

27) uslovi i normativi za projektovanje stambenih zgrada i stanova (član 120);

28) način i postupak za raspisivanje i sprovođenje urbanističko – arhitektonskog konkursa (član 64).”

Član 86.

Posle člana 204. dodaje se član 204a, koji glasi:

„Član 204a

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup privredno društvo ili drugo pravno lice kada traži saglasnost na tehničku dokumentaciju ako to nije predviđeno posebnim zakonom, odnosno kada ne priključi objekat na infrastrukturu, ako je utvrđeno da je objekat podoban za upotrebu, u skladu sa ovim zakonom ( čl. 119 st. 4 i 5).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u privrednom ili drugom pravnom licu, novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara.

Prijavu za privredni prestup iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi nadležni građevinski inspektor.”

Član 87.

Član 219. briše se.

Član 88.

Rešavanje zahteva za izdavanje odobrenja za izgradnju upotrebne dozvole i i drugih zahteva za rešavanje o pojedinim pravima i obavezama, podnetih do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastaviće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Postupci za prestanak prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini započeti u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br.47/03 i 34/06), koji nisu okončani do 11. septembra 2009. godine, nastaviće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu tog zakona.

Pravnosnažno rešenje o odobrenju za izgradnju, izdato u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br.47/03 i 34/06), može se po zahtevu investitora ukinuti, ako je po pravnosnažnosti tog rešenja izmenjen planski dokument na osnovu koga se može izdati građevinska dozvola za izgradnju objekta veće površine od objekta čija je izgradnja odobrena rešenjem čije se ukidanje traži.

Rešenje kojim se ukida rešenje iz stava 3. ovog člana donosi organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole.

Član 89.

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta plaća se u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 47/03 i 34/06), dok se se navedena naknade ne integriše u porez na imovinu, a najkasnije do 31. decembra 2013. godine.

Do isteka roka iz stava 1. ovog člana jedinica lokalne samouprave propisuje bliže kriterijume, merila, visinu, način i rokove plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, a može ih propisati uzimajući u obzir i namenu korišćenja objekta .

Lica koja imaju bespravno sagrađene objekte za koje nije podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa odredbama ovog zakona, lica kojima je pravnosnažno okončan postupak legalizacije donošenjem akta kojim se odbacuje ili odbija zahtev za legalizaciju, kao i lica koja nisu zaključila ugovor iz člana 185. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09 – ispravka i 64/10 – US) do rušenja bespravno sagrađenog objekta plaćaju naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta propisanu aktom jedinice lokalne samouprave u trostrukom iznosu.

Član 90.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNI OSNOV

Ustavno-pravni osnov za donošenje ovog zakona nalazi se u odredbama člana 97. tač. 7, 9, 12 i 17 Ustava Republike Srbije kojim je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje određene odnose u organizaciji i korišćenju prostora, svojinske i obligacione odnose i druge odnose koji su od interesa za Republiku Srbiju u skladu sa Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr. i 64/10-US), koji je stupio na snagu 11. septembra 2009. godine, uređena je materija koja se odnosi na planiranje, građevinsko zemljište, izgradnju objekata, vršenje nadzora nad primenom odredaba ovog zakona, vršenje inspekcijskog nadzora, kao i na druga pitanja od značaja za uređenje prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnju objekata.

U postupku preispitivanja Zakona ocenjeno je da je pojedina rešenja potrebno preciznije definisati i uskladiti sa stavovima sudova, naročito onih odredbi koje se odnose na ocenu ustavnosti i zakonitosti.

Polazeći od pomenute generalne ocene i od rezultata prethodne analize Zakona, zaključeno je da je neophodno pristupiti njegovim izmenama i dopunama.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. otklonjena je nejasnoća u pogledu utvrđivanja kako predmeta zakona tako i stvarne nadležnosti, imajući pri tome u vidu da je izgradnja rudarskih objekata, kao i ugradnja postrojenja, uređaja i opreme uređena posebnim zakonom.

Članom 2. preciznije je utvrđeno je značenje pojedinih izraza upotrebljenih u ovom zakonu. Bliže su objašnjeni izrazi čije značenje nije na obavezujući način utvrđeno u nekom drugom propisu, a za potrebe pravilne primene i razumevanja rešenja sadržanih u ovom zakonu neophodna je njihova precizna definicija. Uglavnom se radi o izrazima koji su suštinski vezani baš za materiju koja je predmet zakona. Predloženim izmenama vrši se i terminološko usklađivanje sa propisima kojima se uređuje eksproprijacija, telekomunikacija i energetika. Takođe preciznije su objašnjeni pojmovi koji se odnose na urbanu obnovu, naseljeno mesto i građevinsko područje. U ovom članu dato je objašnjenje, odnosno značenje i nekih novih izraza kao što su: građevinski komleks, ekonomski objekti i tekuće održavanje objekta.

Članom 3. uklanja se nejasnoća u vezi sa priznavanjem sertifikata izdatih od međunarodnih sertifikacionih tela ili sertifikata nekih od zemalja evropske unije.

Članom 4. izvršeno je brisanje člana 9. zakona koji se odnosi na sadržinu planskih dokumenata, u pogledu uslova zaštite životne sredine s obzirom da ovi uslovi ne mogu biti sadržani u planskom dokumentu imajući u vidu odredbe posebnih zakona, kojima se uređuje izdavanje ovih uslova.

U članu 5. predloženo je brisanje tačke 3) člana 13. Zakona koja se odnosi na projekat ispravke granica susednih parcela. Projekat ispravke granica susednih parcela je po svojoj suštini projekat parcelacije, koji je precizno definisan Zakonom, a u daljem tekstu, u članu 65. Zakona uvodi se i bliže određuje termin „ispravka granica susedne parcele”, što bi trebalo da olakša i pravno pojednostavi primenu ovog instituta.

Članom 6. dato je pojašnjenje termina i odnosa Prostornog plana Republike Srbije i drugih razvojnih strategija. Sastavni deo sadržaja Prostornog plana Republike Srbije ne mogu biti drugi dokumenti, već je potrebno da se Prostornim planom definiše odnos i način na koji planska rešenja i koncepcija korespondiraju sa koncepcijom drugih razvojnih strategija.

U članu 7. predložena je promena opisa područja za koje se radi regionalni prostorni plan. Kategorije kao što su „statističke teritorijalne jedinice – NUTS” definisane su drugim zakonom i podzakonskim aktima koji se često menjaju, i bazirane su pretežno na statističkim kriterijumima. Predložena definicija je u skladu sa takvim kriterijumima, ali za potrebe planiranja regionalnog i prostornog razvoja obuhvata i druge kriterijume, kao što su administrativni, funkcionalni i geografski, koji se moraju sagledati u prostornom planiranju.

Članom 8. izvršeno je brisanje stava 2. člana 18. iz razloga navedenih u obrazloženju za brisanje člana 9. zakona.

Članom 9. predložena je izmena člana 20. zakona kojim se utvrđuje obavezna sadržina prostornog plana jedinice lokalne samouprave.

Članom 10. precizno je utvrđeno za koja područja se donosi prostorni plan područja posebne namene.

Članom 11. predložena je izmena čl. 24, 26, 27. i 28. zakona kojima se utvrđuje obavezna sadržina generalnog urbanističkog plana, plana generalne regulacije i plana detaljne regulacije, kao i da se plan detaljne regulacije izuzetno može doneti i kada to prostornim planom opštine nije predviđeno ako se radi o izgradnji objekata komunalne infrastrukture.

Članovima 14-17. utvrđena je neophodna sadržina pojedinih planskih dokumenata, odnosno njihovih sastavnih delova, a sve u cilju obezbeđivanja efikasnosti kako u procesu njihove izrade tako i posredno u postupku njihovog donošenja.

Članom 18. predložena je izmena člana 33. zakona, kojom se utvrđuje da saglasnost na pojedine planske dokumente daje posle izvršenog javnog uvida, čime se pojednostavljuje sam postupak donošenja određenog planskog dokumenta.

Članom 19. vrši se brisanje člana 34. s obzirom da je sadržina planskih dokumenata utvrđena kroz posebne odredbe koje se odnose na pojedine planske dokumente.

U članu 20. predložena je promena opisa područja za koje se radi regionalni prostorni plan. Kategorije kao što su „statističke teritorijalne jedinice – NUTS” definisane su drugim zakonom i podzakonskim aktima koji se često menjaju, i bazirane su pretežno na statističkim kriterijumima. Predložena definicija je u skladu sa takvim kriterijumima, ali za potrebe planiranja regionalnog i prostornog razvoja obuhvata i druge kriterijume, kao što su administrativni, funkcionalni i geografski, koji se moraju sagledati u prostornom planiranju.

U članu 21. predviđena je izmena člana 41. Zakona, čime se omogućava dostupnost planskih dokumenata bez ograničenja, koje je inače u odredbi osnovnog teksta bila propisana.

U članu 22. predloženom izmenom člana 42. predviđeno je iz razloga celishodnosti da se objavljuje samo planski deo planskog dokumenta.

Članovima 23. i 24. precizno je utvrđen, s obzirom na nadležnost ministarstva utvrđenu zakonom, da Centralni registar planskih dokumenata vodi ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja i urbanizma.

U čl. 25. i 26. predloženom izmenom i dopunom odredbi člana 46. i 48. osnovnog teksta obezbeđuje se samo najnužnija sadržina odluke o izradi planskih dokumenata. Bliža sadržina se po pravilu uređuje podzakonskim aktom. Takođe, predložena je dopuna u vezi sa sadržinom koncepta planskog dokumenta s tim što je predviđeno da se za manje intervencije koncept plana ne izrađuje već se izradi prisupa samo na osnovu odluke o izradi.

U članu 27. predložena je izmena zakonske odredbe u pogledu imenovanja članova komisije za planove, kao i trajanja mandata predsednika i članova komisije. Predložena izmena je posledica analitičke procene kvaliteta rada i obrazovanja komisija, imenovanja i razrešenja predsednika i članova.

U članu 28. dopunjene su odredbe člana 54. osnovnog teksta Zakona čime se obezbeđuju uslovi, odnosno mogućnost za izdavanje lokacijske dozvole kako za faznu, tako i za etapnu izgradnju. Takođe predloženom dopunom prezizno je propisano da se lokacijska dozvola izdaje samo za novu izgradnju i dogradnju postojećih objekata, kao i koja se dokumentacija podnosi uz zahtev za izdavanje lokacijske dozvole, vodeći pri tome računa i o iskustvima nadležnih organa u postupcima vezanim i za primenu navedene odredbe.

Članom 29. predložena je izmena člana 55. koji se odnosi na sadržinu lokacijske dozvole, čime bi se njeno izdavanje učinilo efikasnijim.

U članu 30. predloženo je brisanje programa implementacije prostornog područja posebne namene, odnosno definisanje odredbi da je on sastavni deo prostornog plana područja posebne namene. Pošto je reč o planskom dokumentu čije donošenje je u nadležnosti Vlade RS i kojim se definiše zaštita objekata, sistema i prostora od nacionalnog interesa, navedenim predlogom bi se ista problematika definisala u jednom dokumentu, umesto dosadašnjeg rešenja koje je predviđalo izradu i donošenje dva dokumenta. Takvo rešenje bi bilo vremenski i finansijski racionalnije, kao i u skladu sa dosadašnjom praksom izrade planova koja je problematiku implementacije tretirala kao sastavni deo plana.

U članu 31. predlaže se zamena termina „kriterijum” adekvatnijim terminom „pokazatelj”.

Članom 32. utvrđena je sadržina urbanističkog projekta, a sve u cilju njegove kvalitetnije izrade, koji inače mora biti urađen u skladu sa važećim planskim dokumentom i Zakonom.

U članu 33. predloženo je preciziranje postojeće odredbe člana 67. Zakona, u cilju ubrzanja postupka koji prethodi utvrđivanju javnog interesa. Ovaj institut je propisan u cilju ubrzanja postupaka realizacije projekata izgradnje linijskih infrastrukturnih objekata, kada se pre utvrđivanja javnog interesa mora uraditi preparcelacija, s obzirom da javni interes može biti proglašen samo na tačno određenim katastarskim parcelama, a ne i na delovima parcela.Dakle, prvo se mora uraditi parcelacija, odnosno “cepanje“ postojećih katastarskih parcela koje su namenjene za trasu infrastrukturnog objekta, a tek po okončanju parcelacije može se pokrenuti postupak za donošenje rešenja o utvrđivanju javnog interesa u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji. Prema važećoj odredbi, nije moguće sprovesti postupak parcelacije u katastru, već, prema predloženom, po sprovođenju postupka parcelacije u katastru i obrazovanja katastarskih parcela, bez izmene vlasnika na novoformiranim parcelama, moguće je pokrenuti postupak za utvrđivanje javnog interesa.

Članovima 34. precizirani su uslovi kada se može pristupiti ispravci granica susednih parcela, što doprinosi ubrzanju postupka za ostvarivanje ovog prava.

U članu 35. izvršena je dopuna postojećeg člana 69. u cilju propisivanja jasnijeg postupka za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za specifičnu vrstu objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, a posebno imajući u vidu složenost ovih objekata u tehnološkom i građevinskom smislu.

Članom 36. preciziran je, u cilju lakše primene, član 70. važećeg zakona, jasnijim propisivanjem pravnih situacija u kojima se ovaj institut primenjuje, a to su posebni slučajevi određivanja zemljišta za redovnu upotrebu, kao i postupak za ostvarivanje tog prava.

U članu 37. dodavanje novog stava u postojećem članu 71. predloženo je pojašnjenje termina „nosilac izrade plana”, u skladu sa dosadašnjom praksom i stavom po kome je Agencija nosilac izrade svih planova čije donošenje je u nadležnosti Vlade. Time se jasno razdvajaju termini „nosilac izrade plana” i „obrađivač” plana, koji se kasnije određuje u proceduri javnih nabavki.

Članom 38. preciznije je utvrđena nadležnost Agencije, kao i razjašnjenje dosadašnjih odredbi da Agencija „priprema, koordinira i prati izradu planova”, koje su nejasne i nedorečene. Na taj način bi se zadržalo rešenje i nadležnost Agencije da koristi budžetska sredstva i sprovodi javne nabavke za izradu planova (koordinacija i praćenje izrade planova), pri čemu bi se definisala i mogućnost da Agencija izrađuje prostorne planove područja posebne namene koji bi se finansirali iz drugih izvora (izrada planova). Takvim rešenjem se povećava racionalnost izrade planova koji bi se finansirali iz drugih izvora, kao i kvalitet i njihova usaglašenost sa drugim planovima čiju izradu prati Agencija. Pošto Agencija odgovara za izradu planova, dok Ministarstvo obavlja stručnu kontrolu, sasvim je logično rešenje da ih Agencija može izrađivati u slučaju kada se finansiraju iz drugih izvora (što je i slučaj u dosadašnjoj praksi).

U članu 39. predviđena je dopuna postojećeg člana 87. Zakona kojim je propisana obaveza, postupak i procedura koja se primenjuje po donošenju planskog dokumenta kojim se menja namena poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Međutim, ovim članom nisu obuhvaćeni slučajevi prenamene koja je izvršena pre stupanja na snagu Zakona, što je u praksi izazvalo velike probleme u primeni odredbi koje se odnose na mogućnost izdavanja lokacijske dozvole. Predlagač je, u saradnji sa ministarstvom poljoprivrede u nekoliko navrata pokušao da ovaj problem reši davanjem mišljenja i tumačenja o primeni pojedinih odredi Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o poljoprivrednom zemljištu, međutim to nije dalo očekivani rezultat, jer su jedinice lokalne samouprave i dalje donosile različite odluke u ovoj pravnoj situaciji. Propisivanjem jasne norme, koja vremenski određuje kada se ustanovljava obaveza, kao i određivanjem organa koji ima obavezu da podatke dostavi organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra, izbegava se različito postupanje u istoj pravnoj stvari i ujednačava rad svih nadležnih organa.

Članom 40. izjednačavaju se u pravima vlasnik i zakupac zemljišta, a daljim odredbama se izjednačavaju u obavezama lica koja nisu učestvovala u finansiranju izgradnje komunalne infrastrukture u momentu priključenja tog lica na infrastrukturu.

U članu 41. dodaju se novi stavovi u članu 96. Zakona, kojima se izjednačavaju prava svih vlasnika na građevinskom zemljištu u javnoj svojini i određuju organi koji taj postupak sprovode, kao i ovlašćuje Vlada da bliže, donošenjem podzakonskog akta, uredi ove odnose.

U članu 42. preciziraju se odredbe člana 97. Zakona, kojim su uređeni uslovi i postupak za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini. Predloženim izmenama ubrzava se postupak zaključenja ugovora po sprovedenoj proceduri za izbor najpovoljnijeg ponuđača, a bez ugrožavanja prava učesnika u postupku.

Članom 43. precizirana su prava i obaveze zakupca i zakupodavca u situaciji kada po izgradnji objekta zakupac proda, odnosno otuđi posebni deo objekta trećem licu.

Predloženom izmenom u članu 44. prevazilazi se pravna situacija koja postoji u prelaznom periodu, sve dok se u potpunosti ne konvertuje pravo korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, ali i omogućava realizacija projekata izgradnje objekata, najčešće linijskih infrastrukturnih i komunalnih objekata, za koje se u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji utvrđuje javni interes.

Predloženom izmenom u članu 45. predviđeno je brisanje dva stava koja se odnose na prava i obaveze zakupca na građevinskom zemljištu s obzirom da je to uređeno predloženim članom 43. Takođe ovom izmenom obezbeđuje se skraćenje postupka za ostvarivanje prava na konverziju za lica koja to pravo ostvaruju bez naknade, propisivanjem da za ostvarivanje prava nije potrebno dostavljati dokaz – izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, s obzirom da taj dokaz već postoji kod organa kome se zahtev podnosi. Predloženim rešenjem ostvaruje se i načelo ekonomičnosti postupka. Brisanje st. 7. i 8. posledica je izmene stava 6. ovog člana.

Članom 46. predložen je novi član kojim se rešava pravna praznina koja postoji u važećem Zakonu, a vezana je za mogućnost konverzije za lica koja su nosioci prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini. Naime, odredbama važećeg Zakona nije predviđena pravna mogućnost konverzije prava korišćenja u pravo svojine za lica koja su upisana kao korisnici na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, osim za lica iz čl.100, 103.- 106a. Zakona. Predloženom normom, uz navedene izuzetke, uspostavlja se pravna mogućnost da ta lica konvertuju pravo korišćenja u pravo svojine bez naknade, čime se omogućava da steknu aktivnu stranačku legitimaciju u postupcima za ostvarivanje prava na gradnju, a istovremeno se i izjednačavaju u pravima sa licima kojima je to pravo već utvrđeno važećim zakonom.

Predloženom izmenom u članu 47. proširuje se broj slučajeva kada se, pre konverzije, mora utvrditi zemljište za redovnu upotrebu objekta u skladu sa članom 70. Zakona. Čest slučaj u praksi je da je na građevinskom zemljištu na kome je sagrađen stambeni objekat sa više stanova, ostalo upisano pravo korišćenja u korist nekog pravnog ili fizičkog lica, tako da je propisanom izmenom stvorena pravna mogućnost da i vlasnici na pojedinačnim posebnim fizičkim delovima stambene zgrade mogu ostvariti pravo na konverziju prava korišćenja bez naknade. U cilju racionalnog korišćenja građevinskog zemljišta, bilo je potrebno predvideti i normirati i ovakvu pravnu situaciju, odnosno omogućiti konverziju prava korišćenja u pravo svojine i za vlasnike objekata koji su izgrađeni na zemljištu na kome je kao korisnik upisano neko drugo pravno ili fizičko lice, ali u okviru građevinskog zemljišta za redovno korišćenje objekta, čime je njihov pravni položaj izjednačen sa licima kojima je već utvrđena mogućnost na konverziju prava korišćenja u pravo svojine bez naknade.

U članu 48. precizirane su i dopunjene odredbe člana 103. Zakona koje se odnose na lica koja imaju pravo na konverziju uz naknadu, imajući posebno u vidu da se one već primenjuju u postupcima za ostvarivanje ovog prava na osnovu podzakonskih akata- uredbi, koje je Vlada donela. Predloženom dopunom precizira se i krug lica na koja se primenjuje ova norma. Takođe, precizira se da predmet konverzije ne može biti zemljište koje je određeno kao lučko zemljište, što je u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje obavljanje lučke delatnosti.

U članu 49. izmenjen je stav 4. člana 104. Zakona koji je Odlukom Ustavnog suda stavljen van snage. Predloženom izmenom, norma se usklađuje sa obrazloženjem Odluke Ustavnog suda, što je i zakonska obaveza predlagača. Ovim članom obuhvaćena je i dopuna koja se odnosi na mogućnost konverzije prava zakupa u pravo svojine, pod tačno propisanim uslovima.

U članu 50. propisan je novi član koji se odnosi na kategoriju lica za koje važećim Zakonom nisu propisana prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu. Nakon raspada SFRJ bivše republike (države sukcesori) donele su svoje propise kojima se uređuje status imovine delova društvenih preduzeća (poslovnih jedinica) na svojoj teritoriji, čije je sedište na teritoriji drugih bivših republika.Republika Srbija je donela Uredbu o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 31/01). Prema odredbama ove Uredbe, od društvene imovine delova preduzeća u Republici Srbiji čije je sedište na teritoriji bivše SFRJ, formirana su nova društvena preduzeća, odnosno ista je pripojena drugom društvenom preduzeću ili je ta imovina rešenjem nadležnog državnog organa data na privremeno korišćenje nekom pravnom licu u Republici Srbiji.U junu 2004. godine stupio je na snagu Sporazum o pitanjima sukcesije, koji obuhvata i princip reciprociteta u povraćaju prava na pokretnu i nepokretnu imovinu. Navedenio propis je u više navrata menjan, sa ciljem propisivanja rokova i postupka za povraćaj prava.Kako su neke države sukcesori zauzele stav da se za sprovođenje odredbi Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije moraju zaključiti posebni bilateralni ugovori, Uredbom je propisana i ovakva mogućnost. Mogući konačni nosioci prava korišćenja na građevinskom zemljištu u državnoj svojini (organizovana društvena preduzeća po odredbama Uredbe, nova privredna društva koja se formiraju prenosom udela u kapitalu društvenog preduzeća bivšim vlasnicima, pravna lica iz bivših republika kada je imovina data na privremeno korišćenje, Republika Srbija u slučaju da nema zahteva za povraćaj, kao i u posebnom postupku za slučaj dugotrajne nesposobnosti za plaćanje po Zakonu o stečaju) će se utvrditi po okončanju propisanih postupaka, po Uredbi ili međunarodnom bilateralnom ugovoru. U navedenoj situaciji bi se stekli uslovi da se može vršiti konverzija uz naknadu saglasno Zakonu o planiranju i izgradnji (po članu 106. ukoliko se sprovodi privatizacija većinskog društvenog kapitala ili po članu 104. ako nosilac bude novo privredno društvo na koje se prenosi udeo ili drugo pravno lice iz drugih država sukcesora). Bez obzira na način sticanja prava korišćenja na građevinskom zemljištu (kupovina, izgradnja i dr.), zajedničko je za sve navedene nosioce pšrava korišćenja da u sticanju prava korišćenja nisu platili tržišnu vrednost svojine na građevinskom zemljištu, te nema osnova da se konverzija može vršiti bez naknade, niti je takva mogućnost data za srpska pravna lica u drugim državama sukcesorima.

U članu 51. predložena je izmena člana 108. koja se odnosi na način utvrđivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta u postupcima konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu.

U članu 52. predviđeno je preciziranje u stavu koji se odnosi na upis nastale promene u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima. Naime, pošto pravo iz člana 109. nije nikada ni bilo predmet upisa, onda se ne može ni predvideti obaveza brisanja iz javne knjige.

Članom 53. uveden je novi institut „urbana komasacija” pod kojom se podrazumeva preoblikovanje građevinskog zemljišta u komasacionom području u građevinske parcele i preraspodela tih parcela koje se pre komasacije, zbog površine, oblika, položaja, neodgovarajućeg pristupa na javnu površinu ili iz drugih razloga nisu mogle racionalno koristiti, odnosno urediti. Predloženim članom predviđeno je da Vlada bliže uredi svojim aktom ovu materiju.

Članom 54. predložena je izmena člana 118. osnovnog teksta zakona koja se odnosi na sadržinu idejnog projekta, s obzirom na odredbe ovog zakona prema kojima se idejni projekat može priložiti uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

U članu 55. utvrđeno je da komunalna preduzeća koja su ovlašćena da daju odgovarajuće saglasnosti na glavni projekat, mogu te saglasnosti da traže samo ako je to predviđeno lokacijskom dozvolom. Takođe, predloženim članom je predviđeno da komunalna preduzeća su obavezna da priključe objekat na infrastrukturu, kada se utvrdi da je taj objekat podoban za upotrebu, a ta podobnost se utvrđuje tehničkim pregledom, u skladu sa zakonom.

U članu 56. precizno je određena nadležnost ministarstva u vezi sa izdavanjem građevinske dozvole za izgradnju objekata od značaja za Republiku Srbiju. Takođe, usklađena je terminologija ovog zakona sa propisima kojima se uređuje zaštita kulturnih dobara.

Članom 57. predložena je dopuna člana 135. Zakona tako što je precizirani dokazi koji se podnose uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

Članom 58. propisano je kada se može započeti sa gradnjom objekta, ali i izuzetak kada investitor, ali uz prihvatanje sopstvene odgovornosti i rizika, može započeti gradnju i pre pravnosnažnosti rešenja o građevinskoj dozvoli. Takođe, propisano je da investitoru, ako se u postupku dokaže da je stranka koja je pokrenula upravni spor, zloupotrebila pravo na sudsku zaštitu, pripada pravo na naknadu stvarne štete i izmakle dobiti, što su pravni instituti koji već postoje i primenjuju se u skladu sa posebnim zakonima.

Članom 59. precizno je utvrđena nadležnost grada Beograda, u vezi sa rešavanjem po žalbi protiv prvostepenih rešenja gradskih opština. Takođe, predloženom odredbom ovog člana, utvrđena je i nadležnost za rešavanje po žalbi protiv rešenja kojima se odobrava izvođenje određenih radova propisanih Zakonom.

Član 60. odnosi se na dopunu postojećeg člana 140. Zakona, kojim je propisano da građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova, u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska dozvola.Međutim, Zakon nije propisivao šta se dešava ako investitor u tom roku otpočne sa izvođenjem radova, ali ih ne završava. Posledica ove, uslovno rečeno, pravne praznine je što mnoge građevinske parcele u centrima većih gradova Srbije nisu privedene planiranoj nameni, što ne daju poreski prihod i koče investicije i što nesolidni investitori ne snose sankcije za probleme koje su sami uzrokovali, već imaju mogućnost da tako nedovršene objekte, u većini slučajeva stanove, prodaju i po više puta, najčešće savesnim trećim licima.Predloženom odredbom ovog člana povećala bi se pravna sigurnost na tržištu nepokretnosti, a nesolidni investitori bi se destimulisali da otpočnu investiciju bez obezbeđenih sredstava za njeno sprovođenje. Takođe, predloženom dopunom ovog člana omogućio bi se završetak nerealizovanih investicija i ostvarenje poreskog prihoda ili naplata u visini poreskih prihoda koji se ne ostvaruju zbog nerealizovane investicije.

Članovima 61. i 62. ovog zakona predložene su dopune čl.141. i 142. Zakona, a u cilju ujednačavanja pravnog položaja investitora u pogledu mogućnosti izmene, kako rešenja o građevinskoj dozvoli, tako i rešenja o odobrenju za izgradnju izdatog po odredbama ranije važećeg Zakona o planiranju i izgradnji i akata za gradnju izdatih po ranije važećim zakonima.

Članovima 63. i 64. ovog zakona na jasan način je utvrđeno za koje objekte, odnosno radove se ne izdaje građevinska dozvola.

Članom 65. smanjuje se, odnosno racionalizuje broj dokaza koji se prilažu uz zahtev za izdavanje privremene građevinske dozvole.

Članom 66. precizirana je dokumentacija koja se podnosi uz prijavu početka građenja, s obzirom na predložene izmene člana 135. osnovnog teksta zakona.

Članom 67. predviđena je dopuna postojećeg člana 151. Zakona čime se omogućava da i lica koja su završila osnovne strukovne studije, zvanja drugog stepena, a zatim i specijalističke studije mogu rukovoditi građenjem objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležna jedinica lokalne samouprave.

Članom 68. na jasan način se utvrđuje obaveza investitora da snosi troškove tehničkog pregleda objekta, koja se u osnovnom tekstu samo pretpostavljala.

U članu 69. formalno se ispravlja greška u osnovnom tekstu člana 156. Zakona, a suštinski se odnosi na izdavanje građevinske dozvole.

Članom 70. dopunjen je član 158. Zakona, čime se na nedvosmislen način propisuju uslovi za utvrđivanje uslova za upotrebu objekta, što je propušteno u osnovnom tekstu zakona.Takođe, predloženom odredbom ovog člana otklanja se nejasnoća u vezi sa obavezom investitora da uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole prilaže dokaz o svim uplatama koja je predviđena u osnovnom tekstu Zakona.

Članovima 71 i 72. eksplicitno je navedeno da će se izdata licenca oduzeti ako se utvrdi da ovlašćeno lice nesavesno i nestručno obavlja poslove za koje mu je licenca izdata. Takođe, ovim odredbama predloženo je davanje ovlašćenja nadležnom ministru da donese odgovarajući akt kojim bi se bliže uredilo funkcionisanje suda časti.

Članom 73. predloženo je brisanje stava 6. u članu 168. koji se odnosi na određivanje stranke u postupku izdavanja dozvole za uklanjanje objekta. Ovim se sprečavaju zlouptrebe susedskog prava u vezi sa pribavljanjem dozvole za uklanjanje objekta.

Članovima 74-77. predložena su rešenja koja su u funkciji efikasnijeg vršenja inspekcijskog nadzora a koja se odnose naročito na dostavljanje i nadležnost za rešavanje po žalbi u postupku inspekcijskog nadzora u oblasti izgradnje objekata.

Članovima 78-84. predloženim odredbama otklanjaju se pojedine nejasnoće u postupcima legalizacije objekata. Izmenama pojedinih odredbi je, kroz preciziranje površine po članu porodičnog domaćinstva za porodične stambene objekte za koje postoji mogućnost umanjenja cene legalizacije, povećan i broj objekata, odnosno porodica koje mogu ostvariti predviđeni popust, kao i precizirane odredbe koje se odnose na mogućnost legalizacije u zonama zaštite kulturnog ili prirodnog dobra, u skladu sa posebnim zakonima kojima se ova zaštita uređuje.Takođe, propisani su i dokazi koji se dostavljaju ili pribavljaju kada je predmet legalizcije objekat sagrađen na zemljištu na kome je upisano više sukorisnika, odnosno suvlasnika, a predloženo rešenje je u skladu sa odredbama Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa i praksom Upravnog suda u opisanoj pravnoj situaciji. Mogućnost privremenog priključenja bespravno izgrađenih objekata do pokončanja postupka legalizacije predloženim rešenjima odnosi se na sve objekta koji su izgrađeni do dana stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji a to je 11. septembar 2009. godine, ali je i propisan postupak za njegovo isključenje sa komunalne i ostale infrastrukture po pravnosnažnom okončanju postupka legalizacije, a do uklanjanja objekta.

U članu 85. predloženo je davanje ovlašćenja nadležnom ministru da donese podzakonske akte koji se odnose na opšta pravila za parcelaciju, regulaciju i izgradnju, na uslove i normative za projektovanje stambenih zgrada i stanova, kao i način i postupak za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa.

Članom 86. utvrđene su sankcije za privredni prestup saglasno predloženom članu 55. ovog zakona.

Odredbom člana 87. koja je prelaznog karaktera, utvrđeno je da će se rešavanje zahteva za izdavanje odobrenja za izgradnju upotrebne dozvole i i drugih zahteva za rešavanje o pojedinim pravima i obavezama, podnetih do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastaviti po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona. Takođe, predviđeno je da investitor koji je ostvario pravo na gradnju u skladu sa odredbama ranije važećeg zakona može tražiti ukidanje tog rešenja, ako je u međuvremenu donet planski dokument kojim je za predmetnu zonu, odnosno parcelu utvrđena mogućnost izgradnje većeg objekta.

Članom 88. predviđeno je brisanje dosadašnjeg člana 219. s obzirom na propisivanje novog člana 101a. ovog zakona.

U članu 89. propisan je krajnji rok, odnosno datum do koga će se naknada za korišćenje građevinskog zemljišta plaćati u skladu sa ranije važećim zakonom. Naime, prema odredbi ovog člana naknada za korišćenje građevinskog zemljišta plaća se u skladu sa ranije važećim zakonom sve dok se ona ne integriše u porez na imovinu, a najkasnije do 31. decembra 2013. godine. Kada su u pitanju bespravno izgrađeni objekti, ako nije podnet zahtev za legalizaciju ili je zahtev odbijen, odnosno odbačen do rušenja tih objekata predviđeno je da se naknada plaća u trostrukom iznosu u odnosu na propisanu naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta.

Članom 90. utvrđeno je stupanje na snagu ovog zakona a to je naredni dan od dana njegovog objavljivanja s obzirom da je predloženo njegovo donošenje po hitnom postupku..

IV. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Odlukom Ustavnog suda („Službeni glasnik RS” broj 64/10) utvrđeno je da odredba člana 104. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji nije u saglasnosti sa Ustavom. Imajući u vidu razloge sadržane u navedenoj Odluci predložena je dopuna ovog člana kojom je utvrđen rok za podnošenje zahteva za konverziju prava korišćenje u pravo svojine (a ne i rok u kome se ovo pravo mora konvertovati) čime se obezbeđuje primena zakonske odredbe u celini. Naime, da bi se odredba člana 4. Zakona mogla bez odlaganja primenjivati ne narušavajući pri tome koncept Zakona u pogledu konverzije uz naknadu, neophodno je doneti ovaj zakon po hitnom postupku.

Takođe, ukazala se i potreba preciziranja pojedinih zakonskih rešenja a naročito onih koja se odnose na nadležnost za rešavanje po žalbama u postupku inspekcijskog nadzora, kao i na sam inspekcijski nadzor. Predloženim rešenjima otklanjaju se smetnje, odnosno nejasnoće u vezi sa primenom načela dvostepenosti postupka pa se i iz tih razloga predlaže donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da je pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji potrebno uskladiti sa Ustavom, da postupak izdavanja građevinske dozvole i legalizacije objekata treba pojednostaviti a samu legalizaziju učiniti efikasnijom kako je to i predloženo, stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku kojim se otklanjaju štetne posledice po rad organa lokalne samouprave u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, građevinskog zemljišta, izgradnje objekata, inspekcijskog nadzora i sprovođenja postupka legalizacije bespravno izgrađenih objekata.

V. RAZLOZI ZA RANIJE SUPANjE NA SNAGU ZAKONA

Neophodno je da se odredbe ovog zakona primenjuju bez odlaganja kako bi se otklonile smetnje, naročito u pogledu nadležnosti za rešavanje po žalbama u postupku inspekcijskog nadzora, kao i u vezi sprovođenja postupka legalizacije bespravno izgrađenih objekata.

VI. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna posebna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

VII. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Određenje problema koje ovim zakonom treba rešiti

Predloženim zakonom obezbeđuju se uslovi za uslovi za pojednostavljenje administrativnih postupaka i transparentnost u ostvarivanju prava u ovoj oblasti i pojačava odgovornost svih učesnika u procesu uređenja prostora, odnosno izradnje objekata.

Prema osnovnom tekstu zakona građevinska dozvola, koja se izdaje rešenjem u roku od osam dana od dana podnošenja urednog zahteva, jeste upravni akt na osnovu koga investitor stiče pravo da gradi objekat. Ova dozvola je prenosiva, odnosno njena izmena u pogledu promene investitora sada je moguća. Naime, ako se u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova promeni investitor, novi investitor je dužan da u određenom roku podnese zahtev za izmenu rešenja kojim je izdata građevinska dozvola. Odredbama osnovnog teksta Zakona propisano je da građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova, u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska dozvola.

Međutim, sada važeći zakon ne propisuje šta se dešava ako investitor u tom roku otpočne sa izvođenjem radova ali ih ne završava. Posledica ove, uslovno rečeno, pravne praznine je što mnoge građevinske parcele u centrima većih gradova Srbije nisu privedene planiranoj nameni, što ne daju poreski prihod i koče investicije i što nesolidni investitori ne snose sankcije za probleme koje su sami uzrokovali, već imaju mogućnost da tako nedovršene objekte, u većini slučajeva stanove, prodaju i po više puta, najčešće savesnim trećim licima.

Predloženim zakonom obezbeđuje se rešavanje navedenih problema, odnosno povećava bi se pravna sigurnost na tržištu nepokretnosti, a nesolidni investitori se destimulišu da otpočnu investiciju bez obezbeđenih sredstava za njeno sprovođenje. Takođe, predloženim odredbama ovog zakona omogućio bi se završetak nerealizovanih investicija i ostvarenje poreskog prihoda ili naplata u visini poreskih prihoda koji se ne ostvaruju zbog nerealizovane investicije.

Ciljevi koji se donošenjem ovog zakona postižu

Polazeći od rezultata prethodne analize važećeg zakona, kao i podzakonskih akata u oblasti planiranja i uređenja prostora, građevinskog zemljišta i izgradnje objekata ocenjeno je da donošenjem ovog zakona treba da se stvori osnov za ostvarivanje sledećih ciljeva:

1) pojednostavljenje administrativnih procedura koje se sprovode u procesu ostvarivanja prava na gradnju, od faze donošenja odluke o pristupanju izradi planskog dokumenta do izdavanja upotrebne dozvole, eliminisanjem dokaza koji se pribavljaju pred drugim posebnim organima i organizacijama, što istovremeno znači i skraćenje vremena potrebnog za ostvarivanje ovog prava;

2) preciziranje prava i obaveza svih učesnika u postupcima koji prethode upisu prava svojine na novoizgrađenom objektu, čime se izbegava arbitrernost nadležnih organa;

3) proširenje kruga lica koja mogu ostvariti pravo na konverziju prava korišćenja u pravo svojine bez naknade, čime se omogućava privođenje građevinskog zemljišta nameni izgradnjom objekata u skladu sa planskim dokumentom i istovremeno doprinosi racionalnom korišćenju građevinskog zemljišta;

4) smanjenje obima i vrsta tehničke dokumentacije, čime se smanjuje vreme potrebno za ostvarivanje prava na gradnju;

5) usklađivanje sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srbije vezano za primenu člana 104. stav4. Zakona.

Zakonom se posredno ostvaruju i drugi ciljevi, čime se direktno doprinosi ekonomskom razvoju.

Koje su druge mogućnosti za rešavanje problema razmatrane

Prilikom izrade ovog zakona uzeta su u obzir alternativna rešenja u pogledu prava svojine na građevinskom zemljištu, kao i svojine u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata, rekonstrukcije i dogradnje postojećih objekata i dr. Donošenje zakonskih propisa u oblasti javne svojine i restitucije oduzete imovine, odnosno denacionalizacije, rezultiralo bi drukčijim rešenjima u delu zakona koji se odnosi naročito na građevinsko zemljište, zatim u delu pravne zaštite kao i na kombinaciju različitih alternativa.

Zašto je donošenje ovog zakona najbolje za rešavanje problema

Sistemskim rešenjima predviđenim u Nacrtu zakona stvaraju se, pored ostalog, normativne pretpostavke za ulaganje i domaćeg i stranog kapitala u izgradnju objekata koji su u funkciji privrednog razvoja, kao i punu pravnu zaštitu svih ulaganja.

Na koga će i kako uticati predložena rešenja

Nacrtom ovog zakona se pre svega obezbeđuje promet i pravna sigurnost u poslovanju s građevinskim zemljištem, kao i pojednostavljivanje postupka i to za sve učesnike u procesu planiranja i izgradnje objekata

Da li ovaj zakon stimuliše pojavu novih privrednih subjekata i tržišnu konkureciju

Poslove koji su u funkciji realizacije planiranja i izgradnje mogu obavljati domaća i strana pravna lica (privredna društva, druga pravna lica i radnje) kao i građani čime se pospešuje zdrava konkurencija a time i osnivanje novih privrednih subjekata.

Koji su troškovi koje će primena akta izazvati građanima i privredi, posebno malim i srednjim preduzećima

Primena ovog zakona neće izazvati posebne troškove građanima i privredi.

Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove o Nacrtu zakona

U raspravama i konsultacijama kao i podnetim inicijativama u toku pripreme ovog zakona sa predstavnicima ministarstava i posebnih organizacija, drugih organa i organizacija, pojedinih opština i gradova i AP Vojvodine zainteresovane strane su imale priliku da iznesu svoje stavove koji su u velikoj meri uticali na konačna rešenja u ovom zakonu.

Koje mere će se tokom primene ovog zakona preduzeti da bi se ostvarili ciljevi donošenja propisa

Predlogom zakona predviđeno je donošenje novih podzakonskih akta. U fazi primene ovog zakona, jedinicama lokalne samouprave, privrednim društvima i drugim organizacijama i građanima će se pružati neophodna stručna pomoć kako bi se ostvarili ciljevi i razlozi za donošenje ovog zakona.

PREGLED ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se: uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata; vršenje nadzora nad primenom odredaba ovog zakona i inspekcijski nadzor; druga pitanja od značaja za uređenje prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i za izgradnju objekata.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na izgradnju objekata koji se u smislu zakona kojim se uređuju poslovi odbrane smatraju vojnim objektima ,KAO NI NA IZGRADNjU OBJEKATA KOJI SE U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE RUDARSTVO SMATRAJU RUDARSKIM OBJEKTIMA, POSTROJENjIMA I UREĐAJIMA.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) unapređenje energetske efikasnosti jeste smanjenje potrošnje svih vrsta energije, ušteda energije i obezbeđenje održive gradnje primenom tehničkih mera, standarda i uslova planiranja, projektovanja, izgradnje i upotrebe objekata;

2) energetska svojstva objekta jesu stvarno potrošena ili ocenjena količina energije koja zadovoljava različite potrebe koje su u vezi sa standardizovanim korišćenjem objekta (što uključuje grejanje, pripremu tople vode, hlađenje, ventilaciju i osvetljenje);

3) građevinski proizvodi jesu građevinski materijali i od njih izrađeni građevinski elementi, kao i drugi proizvodi ili poluproizvodi koji su namenjeni za trajnu ugradnju u objekte;

4) namena zemljišta jeste način korišćenja zemljišta određen planskim dokumentom;

5) pretežna namena zemljišta jeste način korišćenja zemljišta za više različitih namena, od kojih je jedna preovlađujuća;

6) površina javne namene jeste prostor određen planskim dokumentom za uređenje ili izgradnju javnih objekata OBJEKATA JAVNE NAMENE ili javnih površina za koje se utvrđuje opšti interes, JE PREDVIĐENO UTVRĐIVANjE JAVNOG INTERESA u skladu sa posebnim zakonom (ulice, trgovi, parkovi i dr.);

7) obuhvat plana jeste prostorno ili administrativno određena celina za koju je predviđena izrada nekog prostornog ili urbanističkog plana u skladu sa zakonom;

8) urbana obnova jeste skup planskih i drugih mera kojima se menja namena objekta, obnavlja, rekonstruiše i rehabilituje degradirani ili napušteni deo naseljenog mesta, u skladu sa principima održivog razvoja;

8) URBANA OBNOVA JESTE SKUP PLANSKIH, GRADITELjSKIH I DRUGIH MERA KOJIMA SE OBNAVLjA, UREĐUJE ILI REKONSTRUIŠE IZGRAĐENI DEO GRADA ILI GRADSKOG NASELjA;

9) regulaciona linija jeste linija koja razdvaja površinu određene javne namene od površina predviđenih za druge javne i ostale namene;

10) građevinska linija jeste linija na, iznad i ispod površine zemlje i vode do koje je dozvoljeno građenje osnovnog gabarita objekta;

11) nomenklatura statističkih teritorijalnih jedinica jeste skup pojmova, naziva i simbola koji opisuje grupe teritorijalnih jedinica sa nivoima grupisanja i koja sadrži kriterijume po kojima je izvršeno grupisanje, a koju usvaja Vlada, na predlog Republičkog zavoda za statistiku;

12) bruto razvijena građevinska površina jeste zbir površina svih nadzemnih etaža objekta, merenih u nivou podova svih delova objekta – spoljne mere obodnih zidova (sa oblogama, parapetima i ogradama);

13) indeks zauzetosti parcele jeste odnos gabarita horizontalne projekcije izgrađenog ili planiranog objekta i ukupne površine građevinske parcele, izražen u procentima;

14) indeks izgrađenosti parcele jeste odnos (količnik) bruto razvijene građevinske površine izgrađenog ili planiranog objekta i ukupne površine građevinske parcele;

15) ESPON jeste evropska mreža institucija koje se bave prikupljanjem informacija i pokazatelja za prostorno planiranje;

16)naseljeno mesto jeste izgrađeni, funkcionalno objedinjeni prostor na kome su obezbeđeni uslovi za život i rad ljudi i zadovoljavanje zajedničkih potreba stanovnika, sa urbanim elementima, na teritoriji jedinice lokalne samouprave;

16) NASELjENO MESTO JESTE IZGRAĐENI, FUNKCIONALNO OBJEDINjENI PROSTOR NA KOME SU OBEZBEĐENI USLOVI ZA ŽIVOT I RAD LjUDI I ZADOVOLjAVANjE ZAJEDNIČKIH POTREBA STANOVNIKA;

17) grad jeste naselje koje je kao grad utvrđeno zakonom;

18) selo jeste naselje čije se stanovništvo pretežno bavi poljoprivredom, a koje nije sedište opštine;

19) građevinsko područje jeste područje određeno planskim dokumentom, a predstavlja izgrađeni i uređeni deo naseljenog mesta, kao i neizgrađeni deo područja planiran za zaštitu, uređenje ili izgradnju objekata;

19) GRAĐEVINSKO PODRUČJE JESTE UREĐENI I IZGRAĐENI DEO NASELjENOG MESTA, KAO I NEIZGRAĐENI DEO PODRUČJA ODREĐEN PLANSKIM DOKUMENTOM ZA ZAŠTITU, UREĐENjE ILI ILI IZGRADNjU OBJEKTA.

20) građevinska parcela jeste deo građevinskog zemljišta, sa pristupom javnoj saobraćajnoj površini, koja je izgrađena ili planom predviđena za izgradnju;

20A) GRAĐEVINSKI KOMPLEKS PREDSTAVLjA PROSTORNU CELINU KOJA SE SASTOJI OD VIŠE MEĐUSOBNO POVEZANIH SAMOSTALNIH FUNKCIONALNIH CELINA, ODNOSNO KATASTARSKIH PARCELA, KOJE MOGU IMATI RAZLIČITU NAMENU);

21) investitor jeste lice za čije potrebe se gradi objekat i na čije ime glasi građevinska dozvola;

22) objekat jeste građevina spojena sa tlom, koja predstavlja fizičku, funkcionalnu, tehničko – tehnološku ili biotehničku celinu sa svim potrebnim instalacijama, postrojenjima i opremom, odnosno same instalacije, postrojenja i oprema koja se ugrađuje u objekat ili samostalno izvodi (zgrade svih vrsta, saobraćajni, vodoprivredni i energetski objekti, unutrašnja i spoljna mreža i instalacije, objekti komunalne infrastrukture, industrijski, poljoprivredni i drugi privredni objekti, javne zelene površine, objekti sporta i rekreacije, groblja, skloništa i sl.);

22) OBJEKAT JESTE GRAĐEVINA SPOJENA SA TLOM, KOJA PREDSTAVLjA FIZIČKU, FUNKCIONALNU, TEHNIČKO – TEHNOLOŠKU ILI BIOTEHNIČKU CELINU (ZGRADE SVIH VRSTA, SAOBRAĆAJNI, VODOPRIVREDNI I ENERGETSKI OBJEKTI, OBJEKTI INFRASTRUKTURE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA-KABLOVSKA KANALIZACIJA, OBJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, INDUSTRIJSKI, POLjOPRIVREDNI I DRUGI PRIVREDNI OBJEKTI, OBJEKTI SPORTA I REKREACIJE, GROBLjA, SKLONIŠTA I SL);

23) zgrada jeste objekat sa krovom i spoljnim zidovima, izgrađena kao samostalna upotrebna celina koja pruža zaštitu od vremenskih i spoljnih uticaja, a namenjena je za stanovanje, obavljanje neke delatnosti ili za smeštaj i čuvanje životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne delatnosti i dr. Zgradama se smatraju i objekti koji imaju krov, ali nemaju (sve) zidove (npr. nastrešnice), kao i objekti koji su pretežno ili potpuno smešteni ispod površine zemlje (skloništa, podzemne garaže i sl.);

24) pomoćni objekat jeste objekat koji je u funkciji glavnog objekta, a gradi se na istoj parceli na kojoj je sagrađen glavni stambeni, poslovni ili objekat javne namene (garaže, ostave, septičke jame, bunari, cisterne za vodu i sl.);

24A) EKONOMSKI OBJEKTI JESU OBJEKTI ZA GAJENjE ŽIVOTINjA (STAJE ZA GAJENjE KONjA, ŠTALE ZA GAJENjE GOVEDA, OBJEKTI ZA GAJENjE ŽIVINE, KOZA, OVACA I SVINjA, KAO I OBJEKTI ZA GAJENjE GOLUBOVA, KUNIĆA, UKRASNE ŽIVINE I PTICA); PRATEĆI OBJEKTI ZA GAJENjE DOMAĆIH ŽIVOTINjA (ISPUSTI ZA STOKU, BETONSKE PISTE ZA ODLAGANjE ČVRSTOG STAJNjAKA, OBJEKTI ZA SKLADIŠTENjE OSOKE); OBJEKTI ZA SKLADIŠTENjE STOČNE HRANE (SENICI, MAGACINI ZA SKLADIŠTENjE KONCENTROVANE STOČNE HRANE, BETONIRANE SILO JAME I SILO TRENČEVI), OBJEKTI ZA SKLADIŠTENjE POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA (AMBARI, KOŠEVI) I DRUGI SLIČNI OBJEKTI NA POLjOPRIVREDNOM GAZDINSTVU (OBJEKTI ZA MAŠINE I VOZILA, PUŠNICE, SUŠIONICE I SL.);

25) posebna vrsta objekata za koje se ne izdaje građevinska dozvola jesu objekti protivgradne odbrane; tipski kabineti baznih stanica na odgovarajućim nosačima, nosači antena sa antenama osim paraboličnih antena radio-stanica svih namena čiji prečnik nije veći od 2,5 m (izuzev antenskih sistema zemaljskih satelitskih stanica), kontejneri za smeštaj telekomunikacione opreme i uređaja, tipski ormani za unutrašnju i spoljašnju montažu za smeštaj telekomunikacione opreme, mikrorovovi za optičke i druge kablove i sl.; pojedinačni elektrodistributivni i elektroprenosni stubovi, deo niskonaponske elektrodistributivne mreže koji obuhvata podzemni 10 kV ili 20 kV vod, tipske transformatorske stanice 10/04 kV ili 20/04 kV i deo elektrodistibutivne mreže od transformatorske stanice 10/04 kV ili 20/04 kV do mesta priključka na objektu kupca (1 kV); priključci na izgrađenu distributivnu gasnu mrežu; tipski toplovodni priključci; ugradnja unutrašnjih instalacija (gas, struja, voda, toplotna energija i sl.) u postojeći objekat; ograde;

26) linijski infrastrukturni objekat jeste javni put, javna železnička infrastruktura, dalekovod, naftovod, produktovod, gasovod i sl., koji može biti nadzemni ili podzemni, za čiju izgradnju je predviđeno utvrđivanje javnog interesa, u skladu sa posebnim zakonom;

26) LINIJSKI INFRASTRUKTURNI OBJEKAT JESTE JAVNI PUT, JAVNA ŽELEZNIČKA INFRASTRUKTURA, DALEKOVOD, NAFTOVOD, PRODUKTOVOD, GASOVOD, OBJEKAT VISINSKOG PREVOZA, LINIJSKA INFRASTRUKTURA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I SL. KOJI MOŽE BITI NADZEMNI ILI PODZEMNI, ČIJA IZGRADNjA JE PREDVIĐENA ODGOVARAJUĆIM PLANSKIM DOKUMENTOM;

27) komunalna infrastruktura jesu svi objekti infrastrukture za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave;

27) KOMUNALNA INFRASTRUKTURA JESU SVI OBJEKTI INFRASTRUKTURE ZA KOJE REŠENjE ZA IZVOĐENjE RADOVA, ODNOSNO GRAĐEVINSKU DOZVOLU IZDAJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE;

28) pripremni radovi jesu radovi koji prethode građenju objekta i odnose se naročito na: građenje i postavljanje objekata i instalacija privremenog karaktera za potrebe izvođenja radova; obezbeđenje prostora za dopremu i smeštaj građevinskog materijala i druge radove kojima se obezbeđuje sigurnost susednih objekata, saniranje terena i obezbeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja i korišćenje okolnog prostora;

28) PRIPREMNI RADOVI JESU RADOVI KOJI PRETHODE GRAĐENjU OBJEKTA I ODNOSE SE NAROČITO NA: RUŠENjE POSTOJEĆIH OBJEKATA NA PARCELI, IZMEŠTANjE POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PARCELI, RAŠČIĆAVANjE TERENA NA PARCELI, OBEZBEĐENjE PROSTORA ZA DOPREMU I SMEŠTAJ GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME, GRAĐENjE I POSTAVLjANjE OBJEKATA, INSTALACIJA I OPREME PRIVREMENOG KARAKTERA ZA POTREBE IZVOĐENjA RADOVA (POSTAVLjANjE GRADILIŠNE OGRADE, KONTEJNERA I SL.), ZEMLjANI RADOVI KOJIMA SE OBEZBEĐUJE SIGURNOST SUSEDNIH OBJEKATA, ODNOSNO SIGURNOST I STABILNOST TERENA (ŠIPOVI, DIJAFRAGME, POTPORNI ZIDOVI I SL.), ISKOP U OKVIRU TEMELjNE JAME, IZRADA ZAŠTITE TEMELjNE JAME, IZRADA ŠIPOVA ILI POLjA ŠIPOVA ISPOD OBJEKTA, OBEZBEĐIVANjE NESMETANOG ODVIJANjA SAOBRAĆAJA I KORIŠĆENjE OKOLNOG PROSTORA;

29) tehnička dokumentacija jeste skup projekata koji se izrađuju radi: utvrđivanja koncepta objekta, razrade uslova, načina izgradnje objekta i za potrebe održavanja objekta;

30) izgradnja objekta jeste skup radnji koji obuhvata: prethodne radove, izradu i kontrolu tehničke dokumentacije, pripremne radove za građenje, građenje objekta i stručni nadzor u toku građenja objekta;

31) građenje jeste izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, ugradnja instalacija, postrojenja i opreme;

32) rekonstrukcija jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se: utiče na stabilnost i sigurnost objekta; menjaju konstruktivni elementi ili tehnološki proces; menja spoljni izgled objekta; povećava broj funkcionalnih jedinica; utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, zaštite od požara i životne sredine; menja režim voda; utiče na zaštitu prirodnog ili nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline;

32) REKONSTRUKCIJA JESTE IZVOĐENjE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA POSTOJEĆEM OBJEKTU U GABARITU I VOLUMENU OBJEKTA, KOJIM SE: UTIČE NA STABILNOST I SIGURNOST OBJEKTA; MENjAJU KONSTRUKTIVNI ELEMENTI ILI TEHNOLOŠKI PROCES, MENjA SPOLjNI IZGLED OBJEKTA ILI POVEĆAVA BROJ FUNKCIONALNIH JEDINICA;

33) dogradnja jeste izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se izgrađuje novi prostor uz, ispod ili nad postojećim objektom (nadziđivanje) i sa njim čini građevinsku, funkcionalnu ili tehničku celinu;

33) DOGRADNjA JESTE IZVOĐENjE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH RADOVA KOJIMA SE IZGRAĐUJE NOVI PROSTOR VAN POSTOJEĆEG GABARITA OBJEKTA, KAO I NADZIĐIVANjE OBJEKTA, I SA NjIM ČINI GRAĐEVINSKU, FUNKCIONALNU ILI TEHNIČKU CELINU;

34) adaptacija jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu, kojima se: vrši promena organizacije prostora u objektu, vrši zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog kapaciteta, a kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne menja spoljni izgled i ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, zaštite od požara i životne sredine;

35) sanacija jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se vrši popravka uređaja, postrojenja i opreme, odnosno zamena konstruktivnih elemenata objekta, kojima se ne menja spoljni izgled, ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja i životne sredine i ne utiče na zaštitu prirodnog i nepokretnog kulturnog dobra, evidentirane nepokretnosti dobra koje uživa prethodnu zaštitu, njegove zaštićene okoline, osim konzervatorskih i restauratorskih radova;

36) investiciono održavanje je izvođenje građevinsko-zanatskih, odnosno drugih radova zavisno od vrste objekta u cilju poboljšanja uslova korišćenja objekta u toku eksploatacije;

36A) TEKUĆE (REDOVNO) ODRŽAVANjE OBJEKTA JESTE IZVOĐENjE RADOVA KOJI SE PREDUZIMAJU RADI SPREČAVANjA OŠTEĆENjA KOJA NASTAJU UPOTREBOM OBJEKTA ILI RADI OTKLANjANjA TIH OŠTEĆENjA, A SASTOJE SE OD PREGLEDA, POPRAVKI I PREDUZIMANjA PREVENTIVNIH I ZAŠTITNIH MERA, ODNOSNO SVI RADOVI KOJIMA SE OBEZBEĐUJE ODRŽAVANjE OBJEKTA NA ZADOVOLjAVAJUĆEM NIVOU UPOTREBLjIVOSTI, A RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANjU STANA JESU KREČENjE, FARBANjE, ZAMENA OBLOGA, ZAMENA SANITARIJA, RADIJATORA I DRUGI SLIČNI RADOVI;

37) restauratorski, konzervatorski i radovi na revitalizaciji kulturnih dobara su radovi koji se izvode na nepokretnim kulturnim dobrima i njihovoj zaštićenoj okolini, u skladu sa posebnim i ovim zakonom;

38) gradilište jeste zemljište ili objekat, posebno obeleženo, na kome se gradi, rekonstruiše ili uklanja objekat, odnosno izvode radovi na održavanju objekta;

39) uklanjanje objekta ili njegovog dela jeste izvođenje radova na rušenju objekta ili dela objekta;

40) standardi pristupačnosti jesu obavezne tehničke mere, standardi i uslovi projektovanja, planiranja i izgradnje kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.

Član 7.

Za postavljanje tipskih uređaja, opreme i instalacija, koji se smatraju objektima u smislu ovog zakona, priznaje se overeni prevod na srpski jezik sertifikata izdatih od međunarodnih sertifikacionih tela ili sertifikati neke od zemalja Evropske unije, ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta.

9. Uslovi zaštite životne sredine

Član 9.

Svi planski dokumenti sadrže obavezne mere zaštite životne sredine propisane procenom uticaja na životnu sredinu, odnosno utvrđene mere zaštite od strane nadležnog organa, u skladu sa posebnim zakonima.

Član 13.

Urbanističko-tehnički dokumenti za sprovođenje planskih dokumenata su:

1) urbanistički projekat;

2) projekat preparcelacije i parcelacije; .

3) projekat ispravke granica susednih parcela.

Član 15.

Prostorni plan Republike Srbije sadrži naročito:

1) polazne osnove za izradu plana;

2) ocenu postojećeg stanja (SWOT analiza);

3) ciljeve i principe prostornog razvoja;

4) principe i propozicije zaštite, uređenja i razvoja prirode i prirodnih sistema;

5) prostorni razvoj i distribuciju stanovništva;

6) mreže naselja i javnih službi;

7) prostorni razvoj saobraćaja i infrastrukturnih sistema od značaja za Republiku Srbiju;

8) koncepciju i propozicije prostornog razvoja privrede;

9) mere zaštite, uređenja i unapređenja prirodnih i kulturnih dobara;

10) mere zaštite životne sredine;

11) mere uređenja i pripreme teritorije za potrebe odbrane zemlje;

12) definisanje interregionalnih i intraregionalnih funkcionalnih mreža;

13) planske celine zajedničkih prostornih i razvojnih obeležja, za koje će biti doneti prostorni planovi nižeg reda;

14) mere za sprovođenje prostornog plana;

15) dugoročne razvojne strategije Republike Srbije

Strateška procena uticaja na životnu sredinu je sastavni deo plana.

Član 17.

Regionalni prostorni plan se izrađuje kao regionalni prostorni plan područja prostornih jedinica u skladu sa nomenklaturom statističkih teritorijalnih jedinica na nivou 2 i oblasni prostorni plan prostornih jedinica u skladu sa nomenklaturom statističkih teritorijalnih jedinica na nivou 3.

REGIONALNI PROSTORNI PLAN SE IZRAĐUJE ZA VEĆE PROSTORNE CELINE ADMINISTRATIVNOG, FUNKCIONALNOG, GEOGRAFSKOG ILI STATISTIČKOG KARAKTERA, USMERENE KA ZAJEDNIČKIM CILjEVIMA I PROJEKTIMA REGIONALNOG RAZVOJA.

Regionalni prostorni plan je planski dokument koji uz uvažavanje specifičnih potreba koje proizlaze iz regionalnih posebnosti, razrađuje ciljeve prostornog uređenja i određuje racionalno korišćenje prostora, u skladu sa susednim regionima i opštinama.

Jedna od polaznih osnova za izradu prostornih planova na nivou 2 i 3 i dokumenata njihovog sprovođenja jesu i razvojni dokumenti regionalnog razvoja.

Član 18.

Regionalni prostorni plan sadrži naročito:

1) polazne osnove za izradu plana;

2) ocenu postojećeg stanja (SWOT analiza);

3) ciljeve i principe regionalnog prostornog razvoja;

4) koncepciju regionalnog prostornog razvoja;

5) principe i propozicije zaštite, uređenja i razvoja prirode i prirodnih sistema;

6) koncepciju i propozicije prostornog razvoja i distribucije stanovništva, mreže naseljenih mesta i javnih službi;

7) funkcionalno povezivanje naseljenih mesta;

8) principe i propozicije prostornog razvoja privrede, distribuciju aktivnosti i upotrebu zemljišta;

9) prostorni razvoj saobraćaja, regionalnih infrastrukturnih sistema i povezivanje sa infrastrukturnim sistemima od značaja za Republiku Srbiju;

10) mere zaštite, uređenja i unapređenja prirodnih i kulturnih dobara;

11) definisanje interregionalnih i intraregionalnih funkcionalnih veza i transgranične saradnje;

12) mere zaštite životne sredine;

13) mere za podsticanje regionalnog razvoja;

14) mere za ravnomerni teritorijalni razvoj regiona;

15) mere i instrumente za ostvarivanje regionalnog prostornog plana i prioritetnih planskih rešenja, odnosno strateško razvojnih projekata za prvu etapu sprovođenja;

16) mere za sprovođenje regionalnog prostornog plana.

Strateška procena uticaja na životnu sredinu je sastavni deo plana.

Član 20.

Prostorni plan jedinice lokalne samouprave sadrži naročito:

1) polazne osnove za izradu plana;

2) ocenu postojećeg stanja (SWOT analiza);

3) posebno obeležavanje građevinskog područja sa granicama područja;

4) delove teritorije za koje je predviđena izrada urbanističkog plana;

5) pravila uređenja i građenja za delove teritorije za koje nije predviđena izrada urbanističkog plana;

6) šematski prikaz uređenja naseljenih mesta za delove teritorije za koje nije predviđena izrada urbanističkog plana;

7) ciljeve i principe i koncepciju prostornog razvoja jedinice lokalne samouprave;

8) principe i propozicije zaštite, uređenja i razvoja prirode i prirodnih sistema;

9) koncepciju i propozicije prostornog razvoja i distribuciju stanovništva, mreže naseljenih mesta i javnih službi;

10) koncepciju i propozicije prostornog razvoja ekonomije, distribuciju aktivnosti i upotrebu zemljišta;

11) prostorni razvoj saobraćaja, infrastrukturnih sistema, komunalne infrastrukture i povezivanje sa regionalnom infrastrukturnom mrežom;

12) regionalne i prekogranične aspekte i funkcionalne veze;

13) mere zaštite, uređenja i unapređenja prirodnih i kulturnih dobara;

14) odnos gradskih i seoskih naselja;

15) mere za ravnomerni teritorijalni razvoj jednice lokalne samouprave;

16) mere i instrumente za ostvarivanje prostornog plana jedinice lokalne samouprave i prioritetnih planskih rešenja i projekata;

17) mere za sprovođenje prostornog plana jedinice lokalne samouprave.

Strateška procena uticaja na životnu sredinu je sastavni deo plana.

Za administrativno područje grada Beograda, van obuhvata generalnog plana, odnosno generalnog urbanističkog plana po ovom zakonu, donose se prostorni planovi za delove administrativnog područja grada Beograda sa elementima prostornog plana jedinice lokalne samouprave.

ČLAN 20.

PROSTORNI PLAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE SADRŽI NAROČITO:

OBUHVAT GRAĐEVINSKOG PODRUČJA;

PLANIRANE NAMENE PROSTORA;

MREŽU NASELjA I DISTRIBUCIJU SLUŽBI I DELATNOSTI;

PROSTORNI RAZVOJ SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURNIH SISTEMA;

DELOVE TERITORIJE ZA KOJE JE PREDVIĐENA IZRADA URBANISTIČKOG PLANA ILI URBANISTIČKOG PROJEKTA;

POTREBNE ŠEMATSKE PRIKAZE UREĐENjA ZA NASELjA;

PLANIRANU ZAŠTITU, UREĐENjE, KORIŠĆENjE I RAZVOJ PRIRODNIH I KULTURNIH DOBARA I ŽIVOTNE SREDINE;

PRAVILA UREĐENjA I PRAVILA GRAĐENjA ZA DELOVE TERITORIJE ZA KOJE NIJE PREDVIĐENA IZRADA URBANISTIČKOG PLANA;

MERE I INSTRUMENTE ZA IMPLEMENTACIJU PLANA;

MERE ZA RAVNOMERNI TERITORIJALNI RAZVOJ JEDNICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

ZA DELOVE ADMINISTRATIVNOG PODRUČJA GRADA BEOGRADA, VAN OBUHVATA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA, DONOSE SE PROSTORNI PLANOVI GRADSKIH OPŠTINA SA ELEMENTIMA I SADRŽAJEM PROSTORNOG PLANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

Član 21.

Prostorni plan područja posebne namene donosi se za područje koje zbog prirodnih, kulturno-istorijskih ili ambijentalnih vrednosti, eksploatacije mineralnih sirovina, iskorišćenja turističkih potencijala i iskorišćenja hidropotencijala ili izgradnje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva ili nadležni organ autonomne pokrajine, zahteva poseban režim organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite prostora i koje je ILI KOJE JE kao takvo određeno Prostornim planom Republike Srbije.

Član 24.

Generalni urbanistički plan sadrži naročito:

1) granicu plana i obuhvat građevinskog područja;

2) granice obuhvata planova generalne regulacije za celo građevinsko područje;

3) generalnu namenu površina koje su pretežno planirane u građevinskom području, na nivou urbanističkih zona;

4) generalne pravce i koridore za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu.

ČLAN 24.

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SADRŽI NAROČITO:

GRANICE PLANA I OBUHVAT GRAĐEVINSKOG PODRUČJA;

2) GENERALNA URBANISTIČKA REŠENjA SA NAMENAMA POVRŠINA

KOJE SU PRETEŽNO PLANIRANE U GRAĐEVINSKOM PODRUČJU;

3) GENERALNE PRAVCE I KORIDORE ZA SAOBRAĆAJNU, ENERGETSKU, VODOPRIVREDNU, KOKMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKTURU;

4) PODELU NA CELINE ZA DALjU PLANSKU RAZRADU PLANOVIMA GENERALNE REGULACIJE ZA CELO GRAĐEVINSKO PODRUČJE;

5) DRUGE ELEMENTE KOJI SU ZNAČAJNI ZA DALjU PLANSKU RAZRADU URBANISTIČKOG PLANA.

Član 26.

Plan generalne regulacije sadrži naročito:

1) granicu plana i obuhvat građevinskog područja;

2) podelu prostora na posebne celine i zone;

3) pretežnu namenu zemljišta po zonama i celinama;

4) regulacione linije ulica, površina javne namene i građevinske linije sa elementima za obeležavanje na geodetskoj podlozi za zone za koje nije predviđena izrada plana detaljne regulacije;

5) nivelacione kote raskrsnica ulica i površina javne namene (nivelacioni plan) za zone za koje nije predviđena izrada plana detaljne regulacije;

6) trase, koridore i kapacitete za saobraćajnu, energetsku, komunalnu i drugu infrastrukturu;

7) vertikalnu regulaciju;

8) pravila uređenja i pravila građenja po zonama i celinama;

9) zone za koje se obavezno donosi plan detaljne regulacije;

10) lokacije za koje se radi urbanistički projekat;

11) rokove za izradu plana detaljne regulacije sa obavezno propisanom zabranom gradnje novih objekata i rekonstrukcije postojećih objekata (izgradnja objekata ili izvođenje radova kojima se menja stanje u prostoru), do usvajanja plana;

12) mere zaštite kulturno-istorijskih spomenika i zaštićenih prirodnih celina;

13) inženjersko-geološke uslove;

14) mere energetske efikasnosti izgradnje;

15) grafički deo.

ČLAN 26.

PLAN GENERALNE REGULACIJE SADRŽI NAROČITO:

GRANICE PLANA I OBUHVAT GRAĐEVINSKOG PODRUČJA;

PODELU PROSTORA NA POSEBNE CELINE I ZONE;

PRETEŽNU NAMENU ZEMLjIŠTA PO ZONAMA I CELINAMA;

REGULACIONE I GRAĐEVINSKE LINIJE;

POTREBNE NIVELACIONE KOTE RASKRSNICA ULICA I POVRŠINA JAVNE NAMENE;

KORIDORE I KAPACITETE ZA SAOBRAĆAJNU, ENERGETSKU, KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKTURU;

7) MERE ZAŠTITE KULTURNO-ISTORIJSKIH SPOMENIKA I ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH CELINA;

8) ZONE ZA KOJE SE OBAVEZNO DONOSI PLAN DETALjNE REGULACIJE SA PROPISANOM ZABRANOM IZGRADNjE DO NjEGOVOG DONOŠENjA;

9) LOKACIJE ZA KOJE SE OBAVEZNO IZRAĐUJE URBANISTIČKI PROJEKAT, ODNOSNO RASPISUJE KONKURS;

10) PRAVILA UREĐENjA I PRAVILA GRAĐENjA PO CELINAMA I ZONAMA ZA KOJE NIJE PREDVIĐENO DONOŠENjE PLANA DETALjNE REGULACIJE,

DRUGE ELEMENTE ZNAČAJNE ZA SPROVOĐENjE PLANA.

Član 27.

Plan detaljne regulacije se donosi za neizgrađene delove naseljenog mesta, uređenje neformalnih naselja, zone urbane obnove, infrastrukturne koridore i objekte, izgradnju objekata ili naseljenih mesta u građevinskom području izvan naseljenog mesta, kao i u zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara.

ČLAN 27.

PLAN DETALjNE REGULACIJE SE DONOSI ZA DELOVE NASELjENOG MESTA, UREĐENjE NEFORMALNIH NASELjA, ZONE URBANE OBNOVE, INFRASTRUKTURNE KORIDORE I OBJEKTE I PODRUČJA ZA KOJA JE OBAVEZA NjEGOVE IZRADE ODREĐENA PRETHODNO DONETIM PLANSKIM DOKUMENTOM.

PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU OBJEKATA KOMUNALNE I ENERGETSKE INFRASTRUKTURE MOŽE SE IZUZETNO DONETI I KADA PROSTORNIM PLANOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NjEGOVA IZRADA NIJE ODREĐENA.

Član 28.

Plan detaljne regulacije sadrži naročito:

1) granicu plana i obuhvat građevinskog područja;

2) podelu prostora na posebne celine i zone;

3) namenu zemljišta;

4) regulacione linije ulica i javnih površina i građevinske linije sa elementima za obeležavanje na geodetskoj podlozi;

5) nivelacione kote ulica i javnih površina (nivelacioni plan);

6) trase, koridore i kapacitete za saobraćajnu, energetsku, komunalnu i drugu infrastrukturu;

7) pravila uređenja i pravila građenja po celinama i zonama;

8) ekonomsku analizu i procenu ulaganja iz javnog sektora;

9) lokacije za koje je predviđena izrada urbanističkog projekta;

10) grafički deo.

Za trase, koridore i pojaseve saobraćajnica, mreža infrastrukture i tehničke regulacije vodotokova bliže se razrađuju naročito i granice parcela javnih ili komunalnih površina sa koordinatama i regulacija i nivelacija za trase, koridore i pojaseve saobraćajnica, mreža infrastrukture i tehničke regulacije vodotokova.

Za zone urbane obnove, revitalizacije i rehabilitacije, planom detaljne regulacije razrađuju se naročito i kompozicioni ili oblikovni plan i plan parternog uređenja.

ČLAN 28.

PLAN DETALjNE REGULACIJE SADRŽI NAROČITO:

GRANICE PLANA I OBUHVAT GRAĐEVINSKOG PODRUČJA, PODELU PROSTORA NA POSEBNE CELINE I ZONE;

DETALjNU NAMENU ZEMLjIŠTA;

REGULACIONE LINIJE ULICA I JAVNIH POVRŠINA I GRAĐEVINSKE LINIJE SA ELEMENTIMA ZA OBELEŽAVANjE NA GEODETSKOJ PODLOZI;

NIVELACIONE KOTE ULICA I JAVNIH POVRŠINA (NIVELACIONI PLAN);

POPIS PARCELA I OPIS LOKACIJA ZA JAVNE POVRŠINE, SADRŽAJE I OBJEKTE;

KORIDORE I KAPACITETE ZA SAOBRAĆAJNU, ENERGETSKU, KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKTURU;

MERE ZAŠTITE KULTURNO-ISTORIJSKIH SPOMENIKA I ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH CELINA;

8) LOKACIJE ZA KOJE SE OBAVEZNO IZRAĐUJE URBANISTIČKI PROJEKAT ILI RAPISUJE KONKURS;

9) PRAVILA UREĐENjA I PRAVILA GRAĐENjA PO CELINAMA I ZONAMA;

10) DRUGE ELEMENTE ZNAČAJNE ZA SPROVOĐENjE PLANA DETALjNE REGULACIJE.

ZA ZONE URBANE OBNOVE PLANOM DETALjNE REGULACIJE RAZRAĐUJU SE NAROČITO I KOMPOZICIONI ILI OBLIKOVNI PLAN I PLAN PARTERNOG UREĐENjA.

KADA SE URBANISTIČKIM PLANOM NAMENA ZEMLjIŠTA MENjA TAKO DA NOVA NAMENA ZAHTEVA BITNO DRUGAČIJU PARCELACIJU PLAN DETALjNE REGULACIJE MOŽE SADRŽATI I PLAN PARCELACIJE.”

Član 30.

Pravila uređenja, zavisno od vrste planskog dokumenta, sadrže naročito:

1) celine i zone određene planskim dokumentom;

2) urbanističke i druge uslove za uređenje i izgradnju površina i objekata javne namene i mreže saobraćajne i druge infrastrukture;

3) popis objekata za koje se pre obnove ili rekonstrukcije moraju izraditi konzervatorski ili drugi uslovi;

4) stratešku procenu uticaja planskog dokumenta na životnu sredinu;

5) opšte i posebne uslove i mere zaštite života i zdravlja ljudi i zaštite od požara, elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća i ratnih dejstava;

6) posebne uslove kojima se površine i objekti javne namene čine pristupačnim osobama sa invaliditetom, u skladu sa standardima pristupačnosti.

ČLAN 30

PRAVILA UREĐENjA SADRŽANA U PROSTORNOM PLANU PODRUČJA POSEBNE NAMENE, PROSTORNOG PLANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I PLANOVIMA GENERALNE I DETALjNE REGULACIJE SADRŽE NAROČITO:

1) KONCEPCIJU UREĐENjA KARAKTERISTIČNIH GRAĐEVINSKIH ZONA ILI KARAKTERISTIČNIH CELINA ODREĐENIH PLANOM PREMA MORFOLOŠKIM, PLANSKIM, ISTORIJSKO-AMBIJENTALNIM, OBLIKOVNIM I DRUGIM KARAKTERISTIKAMA;

2) URBANISTIČKE I DRUGE USLOVE ZA UREĐENjE I IZGRADNjU POVRŠINA I OBJEKATA JAVNE NAMENE I MREŽE SAOBRAĆAJNE I DRUGE INFRASTRUKTURE, KAO I USLOVE ZA NjIHOVO PRIKLjUČENjE;

3) STEPEN KOMUNALNE OPREMLjENOSTI GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA PO CELINAMA ILI ZONAMA IZ PLANSKOG DOKUMENTA, KOJI JE POTREBAN ZA IZDAVANjE LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE;

4) OPŠTE I POSEBNE USLOVE I MERE ZAŠTITE PRIRODNOG I KULTURNOG NASLEĐA, ŽIVOTNE SREDINE I ŽIVOTA I ZDRAVLjA LjUDI;

5) POSEBNE USLOVE KOJIMA SE POVRŠINE I OBJEKTI JAVNE NAMENE ČINE PRISTUPAČNIM OSOBAMA SA INVALIDITETOM, U SKLADU SA STANDARDIMA PRISTUPAČNOSTI;

6) POPIS OBJEKATA ZA KOJE SE PRE OBNOVE ILI REKONSTRUKCIJE MORAJU IZRADITI KONZERVATORSKI ILI DRUGI USLOVI ZA PREDUZIMANjE MERA TEHNIČKE ZAŠTITE I DRUGIH RADOVA, U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONOM;

7) MERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI IZGRADNjE;

8) DRUGE ELEMENTE ZNAČAJNE ZA SPROVOĐENjE PLANSKOG DOKUMENTA.

PRAVILA UREĐENjA ZA DELOVE U OBUHVATU PLANSKIH DOKUMENATA ZA KOJE JE ODREĐENA DALjA PLANSKA RAZRADA SU PRAVILA USMERAVAJUĆEG KARAKTERA ZA DALjU PLANSKU RAZRADU.

Član 31.

Pravila građenja sadrže naročito:

1) vrstu i namenu objekata koji se mogu graditi pod uslovima utvrđenim planskim dokumentom, odnosno vrstu i namenu objekata čija je izgradnja zabranjena u pojedinačnim zonama;

2) uslove za formiranje građevinske parcele;

3) položaj objekta u odnosu na regulaciju i u odnosu na granice građevinske parcele;

4) najveće dozvoljene indekse zauzetosti i izgrađenosti građevinske parcele;

5) najveću dozvoljenu spratnost i visinu objekata;

6) najmanju dozvoljenu međusobnu udaljenost objekata međusobno i objekata od granica parcela;

7) uslove za izgradnju drugih objekata na istoj građevinskoj parceli;

8) uslove i način obezbeđivanja pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila.

ČLAN 31.

PRAVILA GRAĐENjA U PROSTORNOM PLANU PODRUČJA POSEBNE NAMENE, PROSTORNOG PLANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I PLANOVIMA GENERALNE I DETALjNE REGULACIJE SADRŽE NAROČITO:

1) VRSTU I NAMENU OBJEKATA KOJI SE MOGU GRADITI U POJEDINAČNIM ZONAMA POD USLOVIMA UTVRĐENIM PLANSKIM DOKUMENTOM, ODNOSNO VRSTU I NAMENU OBJEKATA ČIJA JE IZGRADNjA ZABRANjENA U TIM ZONAMA;

2) USLOVE ZA PARCELACIJU, PREPARCELACIJU I FORMIRANjE GRAĐEVINSKE PARCELE, KAO I MINIMALNU I MAKSIMALNU POVRŠINU GRAĐEVINSKE PARCELE;

3) POLOŽAJ OBJEKATA U ODNOSU NA REGULACIJU I U ODNOSU NA GRANICE GRAĐEVINSKE PARCELE;

4) NAJVEĆI DOZVOLjENI INDEKS ZAUZETOSTI ILI IZGRAĐENOSTI GRAĐEVINSKE PARCELE;

5) NAJVEĆU DOZVOLjENU VISINU ILI SPRATNOST OBJEKATA;

6) USLOVE ZA IZGRADNjU DRUGIH OBJEKATA NA ISTOJ GRAĐEVINSKOJ PARCELI;

7) USLOVE I NAČIN OBEZBEĐIVANjA PRISTUPA PARCELI I PROSTORA ZA PARKIRANjE VOZILA.

PRAVILA GRAĐENjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZRAĐUJU SE ZA PRETEŽNE NAMENE, ODNOSNO ZONE U OBUVATU PLANA, A ODNOSE SE NA POJEDINAČNE GRAĐEVINSKE PARCELE U MERI DOVOLjNOJ DA BUDU OSNOV ZA IZDAVANjE LOKACIJSKE DOZVOLE NA UKUPNOM ZEMLjIŠTU OBUHVAĆENOM PLANOM, OSIM ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE OBUHVAĆENO PLANOM ZA KOJE JE ODREĐENA OBAVEZA DALjE PLANSKE RAZRADE.

PRAVILA GRAĐENjA UTVRĐUJU SE PREMA MESNIM PRILIKAMA ILI U SKLADU SA AKTOM KOJIM SE UREĐUJU OPŠTI USLOVI O PARCELACIJI I IZGRADNjI.

PRAVILA GRAĐENjA U ZAVISNOSTI OD VRSTE PLANSKOG DOKUMENTA MOGU DA SADRŽE I DRUGE USLOVE ARHITEKTONSKOG OBLIKOVANjA, MATERIJALIZACIJE, ZAVRŠNE OBRADE, KOLORITA I DRUGO.

Član 32.

Grafičkim delom prostornog plana prikazuju se: namena prostora; mreža naselja, funkcija, javnih službi i infrastrukturnih sistema; prirodni resursi, zaštita životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara.

Grafičkim delom urbanističkog plana prikazuju se: planirana namena; regulacija i nivelacija; infrastrukturni sistemi; zaštita životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara.

Grafički deo plana izrađuje se na overenom katastarsko-topografskom, odnosno overenom topografskom planu, odnosno overenom katastarskom planu. Grafički deo plana, osim plana detaljne regulacije može se izrađivati i na ažurnim georeferenciranim ortofoto podlogama.

ČLAN 32.

GRAFIČKIM DELOM PLANSKOG DOKUMENTA PRIKAZUJU SE REŠENjA U SKLADU SA SADRŽINOM PLANA.

GRAFIČKI DEO PROSTORNOG PLANA IZRAĐUJE SE NA TOPOGRAFSKIM KARTAMA, A MOGU SE KORISTITI, U ZAVISNOSTI OD RASPOLOŽIVOSTI I POTREBNOG NIVOA DETALjNOSTI I SATELITSKI SNIMCI, KARTE IZ POSTOJEĆIH GEOGRAFSKIH INFORMACIONIH SISTEMA, AŽURNE GEOREFERENCIRANE ORTOFOTO PODLOGE I OVERENI KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLANOVI.

GRAFIČKI DEO URBANISTIČKOG PLANA IZRAĐUJE SE PO PRAVILU NA OVERENOM KATASTARSKO-TOPOGRAFSKOM, ODNOSNO OVERENOM TOPOGRAFSKOM PLANU, ODNOSNO OVERENOM KATASTARSKOM PLANU.

GRAFIČKI DEO URBANISTIČKOG PLANA, OSIM PLANA DETALjNE REGULACIJE, MOŽE SE IZRAĐIVATI I NA AŽURNIM GEOREFERENCIRANIM ORTOFOTO PODLOGAMA, SATELITSKIM SNIMCIMA ILI KARTAMA IZ POSTOJEĆIH GEOGRAFSKIH INFORMACIONIH SISTEMA.

GRAFIČKI DEO PLANSKOG DOKUMENTA IZRAĐUJE SE U DIGITALNOM OBLIKU, A ZA POTREBE JAVNOG UVIDA PREZENTUJE SE I U ANALOGNOM OBLIKU.

Član 33.

Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja moraju biti usklađeni, tako da dokument užeg područja mora biti u skladu sa dokumentom šireg područja.

Planski dokumenti moraju biti u skladu sa Prostornim planom Republike Srbije.

Urbanistički planovi moraju biti u skladu sa prostornim planovima.

Na regionalni prostorni plan za područje autonomne pokrajine, regionalni prostorni plan za područje grada Beograda, prostorni plan jedinice lokalne samouprave i generalni urbanistički plan pribavlja se prethodna saglasnost pre upućivanja na javni uvid, kao i saglasnost na te planove pre objavljivanja, ministra nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma, u pogledu usklađenosti tih planova sa planskim dokumentima šireg područja, ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

Na prostorne planove jedinica lokalne samouprave i generalne urbanističke planove na teritoriji autonomne pokrajine, pribavlja se prethodna saglasnost pre upućivanja na javni uvid, kao i saglasnost na te planove pre objavljivanja, nadležnog organa autonomne pokrajine, u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

Na plan detaljne regulacije koji se izrađuje u obuhvatu prostornog plana područja posebne namene koji se donosi za nacionalni park ili zaštićeno prirodno dobro, pribavlja se saglasnost na taj plan pre objavljivanja, ministra nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine, u pogledu usklađenost sa planskim dokumentima šireg područja, ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

Ako ministar nadležan za poslove prostornog planiranja i urbanizma, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine ne odluči po zahtevu za davanje saglasnosti na plan generalne regulacije u roku od 30 dana, smatraće se da je saglasnost data.

U slučaju da ministar nadležan za poslove prostornog planiranja i urbanizma utvrdi da nema uslova za davanje prethodne saglasnosti, odnosno saglasnosti na planske dokumente iz st. 4, 5. i 6. ovog člana, nalaže nosiocu izrade planskog dokumenta izradu novog koncepta, odnosno nacrta tog planskog dokumenta u roku od 90 dana.

ČLAN 33.

DOKUMENTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANjA MORAJU BITI USKLAĐENI, TAKO DA DOKUMENT UŽEG PODRUČJA MORA BITI U SKLADU SA DOKUMENTOM ŠIREG PODRUČJA.

PLANSKI DOKUMENTI MORAJU BITI U SKLADU SA PROSTORNIM PLANOM REPUBLIKE SRBIJE.

NA REGIONALNI PROSTORNI PLAN ZA PODRUČJE AUTONOMNE POKRAJINE, REGIONALNI PROSTORNI PLAN ZA PODRUČJE GRADA BEOGRADA, PROSTORNI PLAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, GENERALNI URBANISTIČKI PLAN I PLANOVE GENERALNE REGULACIJE SEDIŠTA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, POSLE JAVNOG UVIDA, PRIBAVLjA SE SAGLASNOST MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE PROSTORNOG PLANIRANjA I URBANIZMA, U POGLEDU USKLAĐENOSTI TIH PLANOVA SA PLANSKIM DOKUMENTIMA ŠIREG PODRUČJA, OVIM ZAKONOM I PROPISIMA DONETIM NA OSNOVU OVOG ZAKONA, U ROKU KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD 45 DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA ZA DAVANjE SAGLASNSTI.

NA PROSTORNE PLANOVE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, GENERALNE URBANISTIČKE PLANOVE I PLANOVE GENERALNE REGULACIJE SEDIŠTA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE, POSLE JAVNOG UVIDA, PRIBAVLjA SE SAGLASNOST NADLEŽNOG ORGANA AUTONOMNE POKRAJINE, U POGLEDU USKLAĐENOSTI TIH PLANOVA SA PLANSKIM DOKUMENTIMA ŠIREG PODRUČJA, OVIM ZAKONOM I PROPISIMA DONETIM NA OSNOVU OVOG ZAKONA, U ROKU KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD 45 DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA ZA DAVANjE SAGLASNSTI.

NA URBANISTIČKI PLAN KOJI SE IZRAĐUJE U OBUHVATU PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE UNUTAR GRANICA PROGLAŠENOG ILI ZAŠTIĆENOG PRIRODNOG DOBRA, POSLE JAVNOG UVIDA, PRIBAVLjA SE SAGLASNOST MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE PROSTORNOG PLANIRANjA I URBANIZMA, ODNOSNO NADLEŽNOG ORGANA AUTONOMNE POKRAJINE, U POGLEDU USKLAĐENOST SA PLANSKIM DOKUMENTIMA ŠIREG PODRUČJA, OVIM ZAKONOM I PROPISIMA DONETIM NA OSNOVU OVOG ZAKONA, U ROKU KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD 45 DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA ZA DAVANjE SAGLASNSTI.

AKO MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE PROSTORNOG PLANIRANjA I URBANIZMA, ODNOSNO NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE NE ODLUČI PO ZAHTEVU ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA PLANOVE GENERALNE REGULACIJE SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U ROKU OD 45 DANA, SMATRAĆE SE DA JE SAGLASNOST DATA.

U SLUČAJU DA MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE PROSTORNOG PLANIRANjA I URBANIZMA UTVRDI DA NEMA USLOVA ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA PLAN, NALOŽIĆE NOSIOCU IZRADE PLANSKOG DOKUMENTA IZRADU NOVOG NACRTA TOG PLANSKOG DOKUMENTA U ROKU OD 90 DANA OD DANA DOSTAVLjANjA NALOGA.

U FAZI IZRADE I DONOŠENjA PLANSKOG DOKUMENTA, PRIBAVLjAJU SE SAMO SAGLASNOSTI I MIŠLjENjA, PROPISANIH OVIM ZAKONOM.

6. Obavezna sadržina planskih dokumenata

Član 34.

Planski dokumenti sadrže tekstualni i grafički deo i obavezne priloge, a izrađuju se u analognom i digitalnom obliku.

Član 35.

Prostorni plan Republike Srbije donosi Narodna skupština Republike Srbije, na predlog Vlade.

Prostorni plan područja posebne namene donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja, a za područja koja se u celini nalaze na teritoriji autonomne pokrajine skupština autonomne pokrajine.

Regionalni prostorni plan donosi se za područje prostornih jedinica nivoa 2 i 3 po nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica.

Regionalni prostorni plan područja prostornih jedinica nivoa 2 po nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica, osim regionalnog prostornog plana autonomne pokrajine i regionalnog prostornog plana za područje grada Beograda, donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja.

Regionalni prostorni plan za područje autonomne pokrajine donosi skupština autonomne pokrajine.

Regionalni prostorni plan za područje grada Beograda donosi skupština grada Beograda.

Regionalni prostorni plan – oblasni prostorni plan područja prostornih jedinica nivoa 3 po nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja.

Regionalni prostorni plan područja prostornih jedinica nivoa 3 po nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica, za područja koja se u celini nalaze na teritoriji autonomne pokrajine donosi skupština autonomne pokrajine.

Prostorni plan jedinice lokalne samouprave donosi skupština jedinice lokalne samouprave.

Urbanistički plan donosi skupština jedinice lokalne samouprave.

Član 41.

Planski dokumenti sa prilozima moraju biti dostupni na uvid javnosti u toku važenja dokumenta u sedištu donosioca, osim priloga koji se odnose na posebne mere, uslove i zahteve za prilagođavanje potrebama odbrane zemlje, kao i podacima o područjima i zonama objekata od posebnog značaja i interesa za odbranu zemlje.

PLANSKI DOKUMENTI SA PRILOZIMA MORAJU BITI DOSTUPNI NA UVID JAVNOSTI U SEDIŠTU DONOSIOCA.

Član 42.

Po donošenju, svi planski dokumenti se objavljuju u službenim glasilima Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zavisno od vrste dokumenta, a objavljuju se i u elektronskom obliku i dostupni su putem interneta.

PO DONOŠENjU, PLANSKIH DOKUMENATA, TEKSTUALNI DEO SVIH PLANSKIH DOKUMENATA SE OBJAVLjUJE U SLUŽBENOM GLASILU DONOSIOCA PLANSKIH DOKUMENATA, ODNOSNO U SLUŽBENOM GLASILU REPUBLIKE SRBIJE, SLUŽBENOM GLASILU AUTONOMNE POKRAJINE ILI SLUŽBENOM GLASILU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE. PLANSKI DOKUMENT SE U CELOSTI OBJAVLjUJE U ELEKTRONSKOM OBLIKU I DOSTUPAN JE PUTEM INTERNETA.

Član 43.

Svi planski dokumenti koji se donose u skladu sa ovim zakonom evidentiraju se u Centralnom registru planskih dokumenata (u daljem tekstu: Registar).

Registar vodi ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja i urbanizma preko Republičkog geodetskog zavoda, u okviru Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

REGISTAR VODI MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE PROSTORNOG PLANIRANjA I URBANIZMA.

Rok za uspostavljanje Registra je godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Svi planski dokumenti, evidentirani u Registru, dostupni su zainteresovanim licima i u elektronskom obliku, putem interneta.

Član 44.

Planski dokumenti se dostavljaju Republičkom geodetskom zavodu u roku od 15 dana od dana objavljivanja planskog dokumenta u službenom glasilu.

Član 46.

Odluku o izradi planskog dokumenta donosi organ nadležan za njegovo donošenje, po prethodno pribavljenom mišljenju organa nadležnog za stručnu kontrolu, odnosno komisije za planove.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

1) naziv dokumenta;

2) cilj donošenja;

3) granice planskog područja;

3) OKVIRNE GRANICE OBUHVATA PLANSKOG DOKUMENTA;

4) sadržinu plana;

5) rok izrade;

6) način finansiranja;

7) obavezu izrade ili nepristupanje izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu; .

8) mesto održavanja javnog uvida.

Odluka o izradi se objavljuje u odgovarajućem službenom glasilu.

Organi, organizacije i javna preduzeća, koji su ovlašćeni da utvrđuju posebne uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata u fazi izrade ili izmene planskih dokumenata, dužni su da po zahtevu nosioca izrade plana, u roku od 30 dana, dostave sve tražene podatke, bez naknade.

Odlukom o izmenama i dopunama planskog dokumenta definiše se deo obuhvata planskog dokumenta koji se menja.

Član 48.

Po objavljivanju odluke o izradi planskog dokumenta, nosilac izrade pristupa izradi koncepta plana.

Za potrebe izrade koncepta plana nosilac izrade prikuplja podatke, naročito o: postojećoj planskoj dokumentaciji, podlogama, posebnim uslovima za zaštitu i uređenje prostora, drugoj dokumentaciji značajnoj za izradu plana, stanju i kapacitetima infrastrukture, kao i o drugim podacima neophodnim za izradu plana.

Koncept plana sadrži: ocenu postojećeg stanja, koncepciju i propozicije razvoja, zaštite i uređenja prostora, kao i druga pitanja od značaja za izradu planskog dokumenta.

Koncept plana za potrebe izrade urbanističkog plana sadrži naročito:

1) predviđeno građevinsko područje sa predlogom određivanja površina javne namene;

2) podelu na urbanističke celine i zone prema urbanističkim pokazateljima i drugim karakteristikama;

3) planirane trase, koridore, regulaciju površina javne namene i mrežu javne komunalne infrastrukture.

Koncept plana sadrži grafički deo i tekstualno obrazloženje sa potrebnim numeričkim pokazateljima.

Koncept plana podleže stručnoj kontroli u skladu sa ovim zakonom.

KONCEPT ZA IZMENU I DOPUNU PLANSKOG DOKUMENTA MOŽE DA SADRŽI SAMO TEKSTUALNO OBRAZLOŽENjE RAZLOGA ZA PRISTUPANjE IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA.

Član 52.

Radi obavljanja stručnih poslova u postupku izrade i sprovođenja planskih dokumenata, kao i davanja stručnog mišljenja po zahtevu nadležnih organa uprave, skupština jedinice lokalne samouprave obrazuje komisiju za planove (u daljem tekstu: Komisija).

Predsednik i članovi Komisije imenuju se iz reda stručnjaka za oblast prostornog planiranja i urbanizma i drugih oblasti koje su od značaja za obavljanje stručnih poslova u oblasti planiranja, uređenja prostora i izgradnje, sa odgovarajućom licencom, u skladu sa ovim zakonom.

Jedna trećina članova imenuje se na predlog ministra nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma.

Za planove koji se donose na teritoriji autonomne pokrajine, jedna trećina članova imenuje se na predlog organa autonomne pokrajine nadležnog za poslove urbanizma i građevinarstva.

Mandat predsednika i članova Komisije traje četiri godine, s tim što isto lice ne može biti imenovano više od dva puta.

MANDAT PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE TRAJE ČETIRI GODINE.

Broj članova, način rada, sastav i druga pitanja od značaja za rad Komisije, određuje se aktom o obrazovanju Komisije.

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova za potrebe Komisije, organ nadležan za obrazovanje Komisije može angažovati druga pravna i fizička lica.

Član 54.

Lokacijska dozvola se izdaje rešenjem, ZA IZGRADNjU NOVIH I DOGRADNjU POSTOJEĆIH OBJEKATA za objekte za koje se po ovom zakonu izdaje građevinska dozvola, a sadrži sve uslove i podatke potrebne za izradu tehničke dokumentacije, u skladu sa važećim planskim dokumentom.

Lokacijskom dozvolom može se predvideti i fazna izgradnja.

LOKACIJSKOM DOZVOLOM, PO ZAHTEVU INVESTITORA, MOŽE SE PREDVIDETI I FAZNA, ODNOSNO ETAPNA IZGRADNjA.

Lokacijsku dozvolu za objekte iz člana 133. ovog zakona izdaje ministarstvo nadležno za poslove urbanizma, odnosno autonomna pokrajina.

Lokacijsku dozvolu za objekte koji nisu određeni u članu 133. ovog zakona, izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Uz zahtev za izdavanje lokacijske dozvole podnosi se:

1) kopija plana parcele;

2) izvod iz katastra podzemnih instalacija;

3) dokaz o pravu svojine u skladu sa članom 135. ovog zakona.

Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole obavezno sadrži i podatke o objektu koji će se graditi, a naročito o: planiranoj dispoziciji, vrsti i nameni objekta, tehničke karakteristike i sl.

ZAHTEV ZA IZDAVANjE LOKACIJSKE DOZVOLE OBAVEZNO SADRŽI PODATKE O VRSTI I NAMENI OBJEKTA KOJI ĆE SE GRADITI, A MOŽE DA SADRŽI I PODATKE O PLANIRANOJ DISPOZICIJI, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SLIČNO KOJE MOGU BITI PRIKAZANE I NA GRAFIČKOM PRILOGU, NA KATASTARSKO-TOPOGRAFSKOJ PODLOZI.

Kao dokaz iz stava 5. tačka 3) ovog člana za linijske infrastrukturne objekte, podnosi se akt nadležnog organa kojim je utvrđen javni interes za eksproprijaciju, u skladu sa posebnim zakonom, odnosno ugovor o ustanovljavanju prava službenosti sa vlasnikom poslužnog dobra.

UMESTO DOKAZA IZ STAVA 5. TAČKA 3) OVOG ČLANA ZA LINIJSKE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE I OBJEKTE ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLjIVIH IZVORA, MOŽE SE PODNETI AKT NADLEŽNOG ORGANA KOJIM JE UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA EKSPROPRIJACIJU U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONOM, KONAČNI UPRAVNI AKT KOJIM SE USTANOVLjAVA PRAVO ZAKUPA NA POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU ZA POTREBE IZGRADNjE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE, KONAČNI UPRAVNI AKT KOJIM SE USTANOVLjAVA PRAVO NA IZGRADNjU NA ŠUMSKOM ZEMLjIŠTU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ŠUMSKO ZEMLjIŠTE, PRAVNOSNAŽNA SUDSKA ODLUKA ILI UGOVOR O USTANOVLjAVANjU PRAVA SLUŽBENOSTI SA VLASNIKOM POSLUŽNOG DOBRA ILI PISMENA SAGLASNOST VLASNIKA PREDMETNOG ZEMLjIŠTA, A ZA OSTALE ENERGETSKE OBJEKTE IZ ČLANA 133. OVOG ZAKONA DOSTAVLjA AKT NADLEŽNOG ORGANA KOJIM JE UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA EKSPROPRIJACIJU. U SLUČAJU DA NADLEŽNI ORGAN IZDA JEDNU LOKACIJSKU DOZVOLU ZA VIŠE PARCELA, MOŽE SE PODNETI VIŠE DOKAZA, ODNOSNO ISPRAVA RAZLIČITE PRAVNE PRIRODE ZA RAZLIČITE KATASTARSKE PARCELE, AKO SVAKI OD TIH DOKAZA ISPUNjAVA USLOVE IZ OVOG ZAKONA PROPISANE ZA POJEDINAČNU KATASTARSKU PARCELU.

KADA SE KAO DOKAZ IZ STAVA 5. TAČKA 3) OVOG ČLANA PRILAŽE UGOVOR O USTANOVLjAVANjU PRAVA SLUŽBENOSTI, PRAVNOSNAŽNA SUDSKA ODLUKA ILI SAGLASNOST VLASNIKA POSLUŽNOG DOBRA IZ STAVA 7. OVOG ČLANA, ORGAN NADLEŽAN ZA POSLOVE DRŽAVNOG PREMERA I KATASTRA UPISUJE PRAVO SVOJINE SAMO NA OBJEKTU, A UGOVOR, ODNOSNO SAGLASNOST VLASNIKA SE UPISUJE U TERETNI LIST LISTA NEPOKRETNOSTI ZA PREDMETNO ZEMLjIŠTE KOJI VODI ORGAN NADLEŽAN ZA UPIS I EVIDENCIJU PRAVA NA NEPOKRETNOSTI.

Ako organ nadležan za izdavanje lokacijske dozvole utvrdi da uz zahtev za izdavanje lokacijske dozvole nije podneta propisana dokumentacija, obavestiće o tome podnosioca zahteva u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva.

AKO NADLEŽNI ORGAN UTVRDI DA UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE LOKACIJSKE DOZVOLE NIJE PODNETA DOKUMENTACIJA PROPISANA OVIM ZAKONOM, OBAVESTIĆE PODNOSIOCA ZAHTEVA NAKASNIJE U ROKU OD OSAM DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA, DA U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA OBAVEŠTENjA DOSTAVI NEDOSTAJUĆU DOKUMENTACIJU. PO DOSTAVLjANjU AKTA NADLEŽNOG ORGANA KOJIM SE OBAVEŠTAVA PODNOSILAC ZAHTEVA O NEDOSTAJUĆOJ DOKUMENTACIJI, NE MOŽE SE NAKNADNO TRAŽITI DOKUMENTACIJA KOJA NIJE NAVEDENA U IZDATOM AKTU.

Ako planski dokument ne sadrži sve uslove i podatke za izradu tehničke dokumentacije, nadležni organ ih pribavlja po službenoj dužnosti, o trošku investitora. Organi, odnosno organizacije ovlašćeni za izdavanje tih uslova i podataka dužni su da po zahtevu nadležnog organa postupe u roku od 30 dana.

AKO PLANSKI DOKUMENT NE SADRŽI USLOVE ZA PRIKLjUČENjE NA KOMUNALNU, SAOBRAĆAJNU I OSTALU INFRASTRUKTURU, NADLEŽNI ORGAN IH PRIBAVLjA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, O TROŠKU INVESTITORA. ORGANI, ODNOSNO ORGANIZACIJE OVLAŠĆENI ZA IZDAVANjE TIH USLOVA I PODATAKA DUŽNI SU DA IH PO ZAHTEVU NADLEŽNOG ORGANA DOSTAVE U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA.

Pre podnošenja zahteva za izdavanje lokacijske dozvole formira se građevinska parcela, u skladu sa ovim zakonom, osim u slučajevima predviđenim članom 69. st. 1, 3, 5. i 6. i ovog zakona.

LOKACIJSKA DOZVOLA IZDAJE SE ZA KATASTARSKU PARCELU KOJA ISPUNjAVA USLOVE ZA GRAĐEVINSKU PARCELU, ŠTO UTVRĐUJE ORGAN NADLEŽAN ZA IZDAVANjE LOKACIJSKE DOZVOLE, A MOŽE SE IZDATI I ZA VIŠE KATASTARSKIH PARCELA KOJE ČINE GRAĐEVINSKI KOMPLEKS, U SKLADU SA PLANSKIM DOKUMENTOM. DO DONOŠENjA URBANISTIČKOG PLANA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, LOKACIJSKA DOZVOLA ZA DOGRADNjU POSTOJEĆE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZDAJE SE U SKLADU SA FAKTIČKIM STANjEM U REGULACIJI POSTOJEĆE SAOBRAĆAJNICE.

Član 55.

Lokacijska dozvola sadrži sve uslove i podatke potrebne za izradu glavnog projekta, a naročito:

1) podatke o investitoru;

2) broju i površini katastarske parcele;

3) pravila građenja;

4) uslove za priključenje na saobraćajnu, komunalnu i drugu infrastrukturu;

5) podatke o postojećim objektima koje je potrebno ukloniti;

6) druge uslove u skladu sa posebnim zakonima.

LOKACIJSKA DOZVOLA SADRŽI SVE URBANISTIČKE I TEHNIČKE USLOVE I PODATKE POTREBNE ZA IZRADU IDEJNOG, ODNOSNO GLAVNOG PROJEKTA, A NAROČITO:

1) PODATKE O INVESTITORU;

2) BROJU I POVRŠINI KATASTARSKE PARCELE, OSIM ZA LINIJSKE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE I ANTENSKE STUBOVE;

3) NAZIV PLANSKOG DOKUMENTA, ODNOSNO URBANISTIČKOG PROJEKTA NA OSNOVU KOJEG SE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA I PRAVILA GRAĐENjA ZA ZONU ILI CELINU U KOJOJ SE NALAZI PREDMETNA PARCELA;

4) USLOVE ZA PRIKLjUČENjE NA KOMUNALNU, SAOBRAĆAJNU I DRUGU INFRASTRUKTURU;

5) PODATKE O POSTOJEĆIM OBJEKTIMA NA TOJ PARCELI KOJE JE POTREBNO UKLONITI;

6) DRUGE USLOVE U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONOM.

Član 58.

Program implementacije Prostornog plana Republike Srbije utvrđuje mere i aktivnosti za sprovođenje Prostornog plana Republike Srbije za razdoblje od pet godina.

Program implementacije Prostornog plana Republike Srbije donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Prostornog plana Republike Srbije.

Program implementacije regionalnog prostornog plana utvrđuje mere i aktivnosti za sprovođenje regionalnog prostornog plana za razdoblje od pet godina.

Program implementacije regionalnog prostornog plana donosi organ nadležan za donošenje plana, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu regionalnog prostornog plana.

Program implementacije prostornog plana područja posebne namene utvrđuje mere i aktivnosti za sprovođenje prostornog plana posebne namene za razdoblje od pet godina.

Program implementacije prostornog plana područja posebne namene donosi Vlada, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu prostornog plana područja posebne namene.

Organ nadležan za poslove prostornog planiranja dužan je da organu koji je doneo Program podnosi godišnje izveštaje o sprovođenju Programa. O OSTVARIVANjU PROSTORNOG PLANA.

Izmene i dopune programa iz st. 1, 3. i 5. ST. 1. I 3. ovog člana, na osnovu analize efekata primenjenih mera i stanja u prostoru mogu biti izvršene i pre isteka roka od pet godina, na predlog organa nadležnog za poslove prostornog planiranja.

Član 59.

Program iz člana 58. st. 1, 3. i 5. ST. 1. I 3. ovog zakona sadrži naročito:

1) prioritetne projekte za ostvarivanje prostornog uređenja;

2) dinamiku za uređenje pojedinih prostornih celina i prioritetnih projekata;

3) iznose i izvore sredstva za finansiranje projekata;

4) rok izvršenja projekata;

5) odgovornost za izvršenje projekata;

6) kriterijume POKAZATELjE za praćenje promena stanja u prostoru.

Član 61.

Urbanistički projekat se izrađuje za formiranu građevinsku parcelu, na overenom katastarsko-topografskom planu i sadrži:

1) uslove izgradnje na građevinskoj parceli, sa svim posebnim uslovima;

2) idejna rešenja i skupni prikaz komunalne infrastrukture sa priključcima na spoljnu mrežu;

3) opis, tehnički opis i objašnjenje rešenja iz urbanističkog projekta;

4) idejna urbanistička i arhitektonska rešenja objekata i pejzažnog uređenja.

ČLAN 61.

URBANISTIČKI PROJEKAT SE IZRAĐUJE, UKOLIKO JE NjEGOVA IZRADA PREDVIĐENA PLANSKIM DOKUMENTOM, ZA JEDNU ILI VIŠE KATASTARSKIH PARCELA NA OVERENOM KATASTARSKO-TOPOGRAFSKOM PLANU I SADRŽI:

SITUACIONO REŠENjE, KOMPOZICIONI PLAN I PARTERNO, ODNOSNO PEJZAŽNO REŠENjE;

IDEJNA URBANISTIČKA I ARHITEKTONSKA REŠENjA OBJEKATA;

PRIKAZ POSTOJEĆE SAOBRAĆAJNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SA PREDLOZIMA PRIKLjUČAKA NA SPOLjNU MREŽU;

OPIS, TEHNIČKI OPIS I OBJAŠNjENjE REŠENjA IZ URBANISTIČKOG PROJEKTA.

Član 67.

Kad je projekat preparcelacije izrađen za potrebe eksproprijacije, uz zahtev za provođenje preparcelacije podnosi se projekat preparcelacije potvrđen od strane organa nadležnog za poslove urbanizma. i rešenje kojim je utvrđen javni interes za eksproprijaciju.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra donosi rešenje o formiranju katastarskih parcela.

Na rešenje iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenjem iz stava 2. ovog člana ne menja se vlasnik na novoformiranim katastarskim parcelama.

Primerak rešenja iz stava 2. ovog člana dostavlja se vlasnicima građevinskog zemljišta i podnosiocu zahteva.

Član 68.

Na predlog vlasnika, odnosno zakupca postojeće katastarske parcele i uz saglasnost vlasnika susedne katastraske parcele, vrši se ispravka granica susednih parcela, u cilju formiranja građevinske/ih parcele/a, kao i određivanja granice površine javne namene, pod uslovom da je takva promena u skladu sa važećim urbanističkim planom.

Troškove ispravke granica susednih parcela snosi vlasnik, odnosno zakupac katastarske parcele kojoj se pripaja građevinsko zemljište.

Organ nadležan za poslove urbanizma jedinice lokalne samouprave, na zahtev vlasnika, odnosno zakupca katastarske parcele, izdaje uslove za ispravku granica susednih parcela.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na katastarskoj parceli i kopije plana parcela.

Uslovi za ispravku granica susednih parcela se izdaju u skladu sa važećim uslovima iz urbanističkog plana, u roku od 10 dana od dana podnošenja zahteva.

Prilikom utvrđivanja uslova za ispravku granica parcela mora se poštovati pravilo da katastarska parcela koja se pridodaje susednoj parceli ne ispunjava uslove za posebnu građevinsku parcelu, kao i da je manje površine od susedne parcele.

Ako nadležni organ utvrdi da nema uslova za ispravku granica susedne katastarske parcele, dužan je da u roku od osam dana obavesti podnosioca zahteva.

Vlasnik, odnosno zakupac iz stava 1. ovog člana može izjaviti prigovor u roku od pet dana opštinskom, odnosno gradskom veću jedinice lokalne samouprave.

Po dobijanju uslova za ispravku granica od nadležnog organa, vlasnik, odnosno zakupac podnosi zahtev organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra za provođenje.

Uz zahtev za provođenje ispravke granice susedne parcele nadležnom organu za poslove državnog premera i katastra, podnosi se dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, projekat ispravke granica susedne parcele, izrađen od strane privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika koje je upisano u odgovarajući registar. Izradom projekta preparcelacije, odnosno parcelacije rukovodi odgovorni urbanista arhitektonske struke. Uz zahtev se dostavlja i projekat geodetskog obeležavanja.

Po dobijanju zahteva, organ nadležan za poslove državnog premera i katastra donosi rešenje o formiranju katastarske parcele.

Primerak rešenja dostavlja se i organu koji je izdao uslove za ispravku granice.

Na rešenje iz stava 11. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Pravnosnažno rešenje, organ nadležan za poslove državnog premera i katastra dostavlja i poreskoj upravi na teritoriji na kojoj se nalazi predmetna nepokretnost.

Rešenje iz stava 11.ovog člana je osnov za davanje građevinskog zemljišta u zakup, u skladu sa članom 96. stav 9. tačka 3) ovog zakona.

ČLAN 68.

NA ZAHTEV VLASNIKA, ODNOSNO ZAKUPCA KATASTARSKE PARCELE VRŠI SE ISPRAVKA GRANICE PARCELE, PRIPAJANjEM GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI POSTOJEĆOJ PARCELI, RADI FORMIRANjA KATASTARSKE PARCELE KOJA ISPUNjAVA USLOVE GRAĐEVINSKE PARCELE, NA OSNOVU PROJEKTA PREPARCELACIJE.

UZ ZAHTEV IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DOSTAVLjA SE DOKAZ O PRAVU SVOJINE, ODNOSNO ZAKUPA NA KATASTARSKOJ PARCELI I SAGLASNOST KOJU ZA VLASNIKA KATASTARSKE PARCELE KOJA JE U JAVNOJ SVOJINI DAJE JAVNI PRAVOBRANILAC.

PRILIKOM IZRADE PROJEKTA PREPARCELACIJE MORA SE POŠTOVATI PRAVILO DA KATASTARSKA PARCELA U JAVNOJ SVOJINI KOJA SE PRIPAJA SUSEDNOJ PARCELI NE ISPUNjAVA USLOVE ZA POSEBNU GRAĐEVINSKU PARCELU, KAO I DA JE MANjE POVRŠINE OD PARCELE KOJOJ SE PRIPAJA.

NA POSTUPAK ISPRAVKE GRANICA PARCELE PRIMENjUJU SE ODREDBE ČL.65. I 66. OVOG ZAKONA.

TROŠKOVE ISPRAVKE GRANICA PARCELE SNOSI VLASNIK, ODNOSNO ZAKUPAC KATASTARSKE PARCELE KOJOJ SE PRIPAJA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE U JAVNOJ SVOJINI.

POTVRĐENI PROJEKAT PREPARCELACIJE PREDSTAVLjA OSNOV ZA OTUĐENjE ILI DAVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U ZAKUP NEPOSREDNOM POGODBOM I ZAKLjUČENjE UGOVORA IZ ČLANA 97. OVOG ZAKONA. ”

Član 69.

Za građenje, odnosno postavljanje INFRASTRUKTURNIH, elektroenergetskih i telekomunikacionih ELEKTRONSKIH objekata ili uređaja, može se formirati građevinska parcela manje ILI VEĆE površine od površine predviđene planskim dokumentom za tu zonu, pod uslovom da postoji pristup objektu, odnosno uređajima, radi održavanja i otklanjanja kvarova ili havarije.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, kao rešen pristup javnoj saobraćajnoj površini priznaje se i ugovor o pravu službenosti prolaza sa vlasnikom poslužnog dobra.

Za postavljanje stubnih transformatorskih stanica i 20/04 kV, ELEKTRODISTRIBUTIVNIH I ELEKTROPRENOSNIH STUBOVA, KAO I STUBOVA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA, ne primenjuju se odredbe o formiranju građevinske parcele propisane ovim zakonom.

Kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu, za objekte iz stava 1. ovog člana, može se priznati i ugovor o zakupu zemljišta u privatnoj svojini sa vlasnikom zemljišta, zaključen u skladu sa posebnim propisima. ZA IZGRADNjU, DOGRADNjU ILI REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, KAO DOKAZ O REŠENIM IMOVINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA NA ZEMLjIŠTU, MOŽE DA SE PODNESE I POPIS KATASTARSKIH PARCELA SA PRILOŽENIM SAGLASNOSTIMA VLASNIKA, ODNOSNO KORISNIKA ZEMLjIŠTA .

Za izgradnju nadzemnih linijskih infrastrukturnih objekata, vetroelektrana snage 10 i više MW i objekata malih hidroelektrana, građevinska parcela predstavlja zemljišni pojas nepotpune eksproprijacije dela katastarskih parcela kroz koje se prostire objekat i pojedinačnih parcela na kojima se nalaze pripadajući nadzemni objekti. Kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata, pored nepotpune ili potpune eksproprijacije, priznaju se i ugovori o ustanovljavanju prava službenosti zaključeni sa vlasnicima katastarskih parcela. ZA IZGRADNjU VETROELEKTRANA, GRAĐEVINSKA PARCELA PREDSTAVLjA KATASTARSKU PARCELU NA KOJOJ SE NALAZE VETROTURBINE SA PRIPADAJUĆIM NADZEMNIM OBJEKTIMA VETROELEKTRANA (TRANSFORMATORSKE STANICE, STUBOVI DALEKOVODA I SLIČNO), S TIM DA SE NADZEMNI VODOVI VISOKONAPONSKIH DALEKOVODA I ELISE VETROTURBINA SMATRAJU POVLASNIM DOBROM U ODNOSU NA ZEMLjIŠTE DRUGIH VLASNIKA KOJE PRELEĆU, A KOJE SE SMATRA POSLUŽNIM DOBROM, TAKO DA SE ZA KATASTARSKE PARCELE OVAKO ODREĐENOG POSLUŽNOG DOBRA NE FORMIRA GRAĐEVINSKA PARCELA, NITI SE ZAHTEVA PODNOŠENjE DOKAZA U SMISLU ČLANA 54. STAV 5. TAČKA 3) OVOG ZAKONA.

Ukoliko se nadzemni linijski infrastrukturni objekat prostire preko teritorija dve ili više katastarskih opština, pre izdavanja upotrebne dozvole, formira se jedna ili više građevinskih parcela, tako da jedna građevinska parcela predstavlja zbir delova pojedinačnih katastarskih parcela unutar granice katastarske opštine, osim u slučaju kada je kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima u postupku izdavanja lokacijske, odnosno građevinske dozvole služio ugovor o pravu službenosti, u skladu sa ovim zakonom.

Ukoliko se podzemni linijski infrastrukturni objekat ILI TRASA CEVOVODA MALIH HIDROELEKTRANA I POSTROJENjA NA BIOGAS prostire preko teritorija dve ili više katastarskih opština, građevinska parcela se formira samo za ulazna i izlazna mesta. Zemljište iznad podzemnog linijskog infrastrukturnog objekta ne predstavlja površinu javne namene. Iznad podzemnog infrastrukturnog objekta mogu se graditi objekti u skladu sa ovim zakonom, uz pribavljanje tehničkih uslova u skladu sa posebnim zakonom, zavisno od vrste infrastrukturnog objekta.

Za izgradnju malih hidroelektrana koje se grade na katastaraskim parcelama koje se graniče sa parcelama koje su u vodnom ili šumskom zemljištu, građevinska parcela se formira unutar katastarske parcele na kojoj se gradi glavni objekat, dok se za polaganje instalacija preko vodnog ili šumskog zemljišta kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima priznaje ugovor o ustanovljavanju prava službenosti sa javnim preduzećem, odnosno drugom organizacijom koje gazduje vodnim, odnosno šumskim zemljištem, u skladu sa posebnim zakonom.

ZA IZGRADNjU MALIH HIDROELEKTRANA, VETROPARKOVA I POSTROJENjA ZA BIOGAS KOJE SE GRADE NA KATASTARSKIM PARCELAMA KOJE SE GRANIČE SA PARCELAMA KOJE SU U VODNOM, POLjOPRIVREDNOM ILI ŠUMSKOM ZEMLjIŠTU, GRAĐEVINSKA PARCELA SE FORMIRA UNUTAR KATASTARSKE PARCELE NA KOJOJ SE GRADI GLAVNI NADZEMNI OBJEKAT/OBJEKTI, A KAO DOKAZ O REŠENIM IMOVINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA, UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjA LOKACIJSKE DOZVOLE, DOSTAVLjA SE DOKAZ U SKLADU SA ČLANOM 135. OVOG ZAKONA, ODNOSNO DRUGI DOKAZI PREDVIĐENI OVIM ZAKONOM. KAO DOKAZ O REŠENIM IMOVINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA ZA PODZEMNI ILI NADZEMNI DEO OVIH OBJEKATA – CEVOVODE, ODNOSNO VODOVE, UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE GRAĐEVINSKE DOZVOLE DOSTAVLjA SE UGOVOR O USTANOVLjAVANjU PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI SA JAVNIM PREDUZEĆEM, ODNOSNO DRUGOM ORGANIZACIJOM KOJA GAZDUJE VODNIM ILI ŠUMSKIM ZEMLjIŠTEM, ODNOSNO, KADA JE VLASNIK TOG ZEMLjIŠTA DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE, ZAVISNO OD NAČINA ZASNIVANjA STVARNE SLUŽBENOSTI, DOKAZ O USTANOVLjAVANjU PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI, U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONIMA.

Vetroelektrane i male hidroelektrane se mogu graditi i na poljoprivrednom zemljištu, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

INVESTITOR ZA IZGRADNjU OBJEKATA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IMA PRAVO PROLAZA I PROVOZA PREKO SUSEDNOG I OKOLNOG ZEMLjIŠTA KOJE JE U SVOJINI DRUGIH VLASNIKA, RADI IZVOĐENjA RADOVA U TOKU IZGRADNjE, KADA TO ZAHTEVA TEHNOLOŠKI POSTUPAK.

SVI VLASNICI I DRŽAOCI SUSEDNOG I OKOLNOG ZEMLjIŠTA DUŽNI SU DA OMOGUĆE NESMETANI PRISTUP GRADILIŠTU I TRPE IZVOĐENjE RADOVA ZA POTREBE IZGRADNjE OBJEKTA ILI UREĐAJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

INVESTITOR JE DUŽAN DA VLASNICIMA ILI DRŽAOCIMA SUSEDNOG ILI OKOLNOG ZEMLjIŠTA NADOKNADI ŠTETU KOJA BUDE PRIČINjENA PROLAZOM I PREVOZOM. AKO NE BUDE POSTIGNUT SPORAZUM O VISINI NAKNADE ŠTETE, ODLUKU O TOME DONOSI NADLEŽNI SUD.

Član 70.

Zemljište za redovnu upotrebu objekta jeste zemljište ispod objekta i zemljište oko objekta u površini koja je određena kao minimalna za formiranje novih parcela za tu zonu, po važećem planskom dokumentu, za taj objekat.

Po zahtevu vlasnika objekta, organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove, donosi rešenje o utvrđivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta i formiranju građevinske parcele.

Rešenje o utvrđivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta i formiranju građevinske parcele donosi se u slučaju da:

1) postojeća katastarska parcela, na kojoj je objekat izgrađen, predstavlja samo zemljište ispod objekta;

2) se radi o objektu za koji je podnet zahtev za legalizaciju i za koji je nadležni organ utvrdio da postoji mogućnost legalizacije, odnosno doneto rešenje o legalizaciji u skladu sa ranije važećim zakonom;

3) je u postupku konverzije prava korišćenja potrebno utvrditi zemljište za redovnu upotrebu postojećeg objekta, kada je vlasnik objekta fizičko ili pravno lice, a nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je taj objekat izgrađen jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina ili Republika Srbija, odnosno drugo pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina ili Republika Srbija.

Uz zahtev za donošenje rešenja o utvrđivanju zemljišta za redovnu upotrebu postojećeg objekta i formiranju građevinske parcele, vlasnik objekta dostavlja dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno dokaz da je po podnetom zahtevu za legalizaciju nadležni organ utvrdio mogućnost legalizacije, odnosno rešenje o legalizaciji i kopiju plana parcele.

Rešenje iz stava 2. ovog člana sadrži sve potrebne elemente za formiranje građevinske parcele, u skladu sa važećim planskim dokumentom, koje nadležni organ pribavlja po službenoj dužnosti.

Na rešenje iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja ministarstvu nadležnom za poslove finansija.

Pravnosnažno rešenje iz stava 3. ovog člana je osnov za provođenje promene u katastarskom operatu organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra.

ČLAN 70.

ZEMLjIŠTE ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA JESTE ZEMLjIŠTE ISPOD OBJEKTA I ZEMLjIŠTE OKO OBJEKTA, KOJE ISPUNjAVA USLOVE ZA GRAĐEVINSKU PARCELU.

ZEMLjIŠTE ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA IZGRAĐENOG U OTVORENOM STAMBENOM BLOKU JESTE ZEMLjIŠTE ISPOD OBJEKTA, A PO ZAHTEVU PODNOSIOCA ZAHTEVA U POSTUPKU LEGALIZACIJE NADLEŽNI ORGAN MOŽE ODREDITI GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE ISPOD OBJEKTA KAO ZEMLjIŠTE ZA REDOVNU UPOTREBU, UZ OBAVEZU PODNOSIOCA ZAHTEVA DA U ROKU OD PET GODINA OD DANA PRAVNOSNAŽNOSTI REŠENjA O LEGALIZACIJI POKRENE POSTUPAK ZA UTVRĐIVANjE ZEMLjIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

ZAHTEV ZA UTVRĐIVANjE ZEMLjIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA I FORMIRANjE GRAĐEVINSKE PARCELE PODNOSI SE ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NADLEŽNOM ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, AKO:

1) POSTOJEĆA KATASTARSKA PARCELA NA KOJOJ JE OBJEKAT IZGRAĐEN PREDSTAVLjA SAMO ZEMLjIŠTE ISPOD OBJEKTA, OSIM U SLUČAJU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA;

2) SE RADI O OBJEKTU ZA KOJI JE PODNET ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU I ZA KOJI JE NADLEŽNI ORGAN UTVRDIO DA POSTOJI MOGUĆNOST LEGALIZACIJE, ODNOSNO ZA KOJI JE DONETO REŠENjE O LEGALIZACIJI U SKLADU SA RANIJE VAŽEĆIM ZAKONOM, KADA JE TAKAV OBJEKAT IZGRAĐEN NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU NA KOME JE KAO NOSILAC PRAVA KORIŠĆENjA, ODNOSNO VLASNIK UPISANA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, AUTONOMNA POKRAJINA, REPUBLIKA SRBIJA, ODNOSNO LICA ČIJI SU ONI OSNIVAČI;

3) JE U POSTUPKU KONVERZIJE PRAVA KORIŠĆENjA POTREBNO UTVRDITI ZEMLjIŠTE ZA REDOVNU UPOTREBU POSTOJEĆEG OBJEKTA, KADA JE VLASNIK OBJEKTA FIZIČKO ILI PRAVNO LICE, A KAO NOSILAC PRAVA KORIŠĆENjA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU NA KOME JE OBJEKAT IZGRAĐEN UPISANA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, AUTONOMNA POKRAJINA, REPUBLIKA SRBIJA ILI PRAVNO LICE ČIJI JE OSNIVAČ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, AUTONOMNA POKRAJINA ILI REPUBLIKA SRBIJA ILI DRUGO PRAVNO, ODNOSNO FIZIČKO LICE.

UZ ZAHTEV ZA DONOŠENjE REŠENjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, VLASNIK OBJEKTA DOSTAVLjA DOKAZ O PRAVU SVOJINE NA OBJEKTU I OSNOV STICANjA, ODNOSNO DOKAZ DA JE PO PODNETOM ZAHTEVU ZA LEGALIZACIJU NADLEŽNI ORGAN UTVRDIO MOGUĆNOST LEGALIZACIJE, ODNOSNO REŠENjE O LEGALIZACIJI, KOPIJU PLANA PARCELE, KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN, UVERENjE ORGANA NADLEŽNOG ZA VOĐENjE POSLOVA DRŽAVNOG PREMERA I KATASTRA DA LI JE IZVRŠENO OBELEŽAVANjE, ODNOSNO FORMIRANjE KATASTARSKE PARCELE I PO KOM OSNOVU, KAO I ISPRAVE NA OSNOVU KOJIH SE MOŽE UTVRDITI DA LI JE PODNOSILAC LICE IZ ČLANA 103, 104, 105, 106. I 106A OVOG ZAKONA.

PO PRIJEMU ZAHTEVA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, NADLEŽNI ORGAN PRIBAVLjA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI OD ORGANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NADLEŽNOG ZA POSLOVE URBANIZMA IZVEŠTAJ DA LI POSTOJEĆA KATASTARSKA PARCELA ISPUNjAVA USLOVE DA BUDE ODREĐENA KAO ZEMLjIŠTE ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA I USLOVE ZA GRAĐEVINSKU PARCELU, ODNOSNO DA LI JE, RADI UTVRĐIVANjA ZEMLjIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA POTREBNO IZRADITI PROJEKAT PARCELACIJE, ODNOSNO PREPARCELACIJE, DA LI POSTOJE URBANISTIČKI USLOVI ZA IZRADU OVIH PROJEKATA, ODNOSNO PRIBAVLjA MIŠLjENjE, AKO JE VEĆ IZVRŠENO OBELEŽAVANjE ILI FORMIRANjE KATASTARSKE PARCELE DA IZRADA PROJEKTA NIJE POTREBNA. AKO JE POTREBNA IZRADA PROJEKTA PARCELACIJE, ODNOSNO PREPARCELACIJE, IZVEŠTAJ SADRŽI I PREDLOG ZA FORMIRANjE GRAĐEVINSKE PARCELE.

IZVEŠTAJ IZ STAVA 5. OVOG ČLANA, KAO I PROJEKAT PARCELACIJE, ODNOSNO PREPARCELACIJE, IZRAĐUJU SE UZ PRIMENU PRAVILA SADRŽANIH U VAŽEĆEM PLANSKOM DOKUMENTU, KOJA SE NAROČITO ODNOSE NA POLOŽAJ POSTOJEĆEG OBJEKTA U ODNOSU NA REGULACIJU I GRANICE KATASTARSKE PARCELE, USLOVE I NAČIN OBEZBEĐIVANjA PRISTUPA PARCELI, OPŠTI MINIMUM U POGLEDU POVRŠINE KOJI PARCELA MORA ISPUNjAVATI U ODNOSU NA NAMENU POSTOJEĆEG OBJEKTA ILI SE PRIMENjUJU OPŠTA PRAVILA ZA FORMIRANjE GRAĐEVINSKE PARCELE PROPISANA U PODZAKONSKOM AKTU KOJIM SU UTVRĐENA OPŠTA PRAVILA ZA PARCELACIJU, REGULACIJU I IZGRADNjU.

AKO IZVEŠTAJ IZ STAVA 5. OVOG ČLANA SADRŽI OBAVEZU IZRADE PROJEKTA PREPARCELACIJE, ORGAN NADLEŽAN ZA DONOŠENjE REŠENjA OBAVEŠTAVA PODNOSIOCA ZAHTEVA O POTREBI IZRADE PROJEKTA, SA PREDLOGOM ZA FORMIRANjE KATASTARSKE PARCELE.`

AKO SE NA OSNOVU IZVEŠTAJA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA UTVRDI DA NEMA URBANISTIČKIH USLOVA ZA IZRADU PROJEKTA PARCELACIJE, ODNOSNO PREPARCELACIJE, NADLEŽNI ORGAN O TOME OBAVEŠTAVA PODNOSIOCA ZAHTEVA, KOJI IMA PRAVO DA U ROKU OD PET DANA OD DANA PRIJEMA OBAVEŠTENjA PODNESE PRIGOVOR OPŠTINSKOM, ODNOSNO GRADSKOM VEĆU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

REŠENjE O UTVRĐIVANjU ZEMLjIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA I O FORMIRANjU GRAĐEVINSKE PARCELE DONOSI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NADLEŽAN ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE.

REŠENjEM IZ STAVA 9. OVOG ČLANA ODREĐUJU SE SVI ELEMENTI POTREBNI ZA FORMIRANjE KATASTARSKE PARCELE, ODNOSNO UTVRĐUJE SE DA JE POSTOJEĆA KATASTARSKA PARCELA ISTOVREMENO I GRAĐEVINSKA PARCELA, A SASTAVNI DEO REŠENjA JE POTVRĐENI PROJEKAT PARCELACIJE ILI PREPARCELACIJE KOJI SADRŽI PROJEKAT GEODETSKOG OBELEŽAVANjA, ODNOSNO KONSTATACIJU DA JE KATASTARSKA PARCELA VEĆ OBELEŽENA, ODNOSNO FORMIRANA.

U ZAVISNOSTI OD OSNOVA STICANjA PRAVA SVOJINE NA OBJEKTU I STATUSA VLASNIKA OBJEKTA U SMISLU ODREDABA OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA PRAVO NA KONVERZIJU BEZ ILI UZ NAKNADU, KAO I OD TOGA DA LI SE ZEMLjIŠTE ISPOD OBJEKTA KORISTI ILI SE KORISTILO NA OSNOVU UGOVORA O ZAKUPU ZAKLjUČENOG U SKLADU SA ZAKONOM, REŠENjEM IZ STAVA 9. OVOG ČLANA UTVRĐUJE SE PRAVO VLASNIKA OBJEKTA DA NA ZEMLjIŠTU ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA UPIŠE PRAVO SVOJINE BEZ NAKNADE, ODNOSNO UZ NAKNADU, U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA KONVERZIJU UZ NAKNADU, ODNOSNO PRAVO DA MU VLASNIK ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI TO ZEMLjIŠTE OTUĐI ILI DA U ZAKUP, PO TRŽIŠNOJ CENI, NEPOSREDNOM POGODBOM, U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

NA REŠENjE IZ STAVA 9. OVOG ČLANA MOŽE SE IZJAVITI ŽALBA MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE PROSTORNOG PLANIRANjA I URBANIZMA, U ROKU OD 15 DANA OD DANA DOSTAVLjANjA REŠENjA.

PRAVNOSNAŽNO REŠENjE IZ STAVA 9. OVOG ČLANA JE OSNOV ZA PROVOĐENjE PROMENE U KATASTARSKOM OPERATU ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE DRŽAVNOG PREMERA I KATASTRA, ODNOSNO OSNOV DA NADLEŽNI ORGAN DONESE REŠENjE KOJIM DOZVOLjAVA DEOBU, ODNOSNO SPAJANjE SVIH KATASTARSKIH PARCELA KOJE ČINE ZEMLjIŠTE ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA I KOJIM SE FORMIRA KATASTARSKA PARCELA KOJA ISPUNjAVA USLOVE ZA GRAĐEVINSKU PARCELU.

AKO JE GRAĐEVINSKA PARCELA FORMIRANA DO 11. SEPTEMBRA 2009. GODINE U SKLADU SA ZAKONOM, NADLEŽNI ORGAN TU ČINjENICU PRIHVATA KAO STEČENO PRAVO U POSTUPKU ODREĐIVANjA ZEMLjIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU.

Član 71.

Republička agencija za prostorno planiranje (u daljem tekstu: Agencija) osnovana Zakonom o planiranju i izgradnji je samostalna organizacija koja vrši javna ovlašćenja u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, u cilju obezbeđenja uslova za efikasno sprovođenje i unapređivanje politike planiranja i uređenja prostora u Republici Srbiji.

AGENCIJA JE NOSILAC IZRADE PROSTORNIH PLANOVA IZ NADLEŽNOSTI REPUBLIKE SRBIJE.

Agencija za svoj rad odgovara Vladi.

Član 75.

Agencija je nadležna da:

1) priprema, koordinira i prati izradu Prostornog plana Republike Srbije i programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije;

2) priprema, koordinira i prati izradu regionalnog prostornog plana i programa implementacije;

3) priprema, koordinira i prati izradu prostornog plana područja posebne namene i programa implementacije;

4) priprema odluku o izradi svih planskih dokumenata koje predlaže nadležno ministarstvo;

5) ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti prostornog planiranja;

6)pruža stručnu pomoć u izradi planova;

6) PRUŽA STRUČNU POMOĆ I PRIPREMA IZVODE IZ PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE, REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA I PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA POTREBE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE;

7) uspostavlja jedinstveni sistem pokazatelja za prostorno planiranje u skladu sa sistemom ESPON;

8) vodi registar prostornih planova za teritoriju Republike Srbije;

9) priprema i realizuje programe edukacije za potrebe izrade dokumenata prostornog planiranja;

9A) PRIPREMA GODIŠNjI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE NA OSNOVU ESPON POKAZATELjA;

9B) PO POTREBI IZRAĐUJE PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE KOJI SE FINANSIRA IZ DRUGIH IZVORA, U SKLADU SA ZAKONOM.

10) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Član 87.

Kad se planskim dokumentom promeni namena poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište, organ nadležan za donošenje plana je dužan da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu planskog dokumenta, organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra dostavi akt koji sadrži popis katastarskih parcela kojima je promenjena namena.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra rešenjem provodi nastalu promenu i stavlja zabeležbu o obavezi plaćanja naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta u bazu podataka katastra nepokretnosti iz koje se izdaje list nepokretnosti o obavezi plaćanja naknade za promenu namene.

Rešenje iz stava 2. ovog člana dostavlja se vlasniku zemljišta, ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede i nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja.

Vlasnik katastarske parcele kojoj je promenjena namena dužan je da plati naknadu za promenu namene poljoprivrednog zemljišta pre izdavanja lokacijske dozvole, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

AKO JE PROMENA NAMENE, ODNOSNO VRSTE ZEMLjIŠTA IZ POLjOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO IZVRŠENA NA OSNOVU ZAKONA, PLANSKOG DOKUMENTA ILI ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA DO 15. JULA 1992. GODINE, ODNOSNO DO DANA STUPANjA NA SNAGU ZAKONA O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 49/92), NE PLAĆA SE NAKNADA ZA PROMENU NAMENE ZEMLjIŠTA, BEZ OBZIRA ŠTO JE KAO NAČIN KORIŠĆENjA TOG ZEMLjIŠTA UPISANA NjIVA, LIVADA, PAŠNjAK I DRUGO.

SKUPŠTINA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA ČIJOJ TERITORIJI SE NALAZI PREDMETNO ZEMLjIŠTE DUŽNA JE DA ORGANU NADLEŽNOM ZA POSLOVE DRŽAVNOG PREMERA I KATASTRA, U ROKU OD 90 DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, DOSTAVI AKT KOJI SADRŽI OBUHVAT GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA KOME JE NAMENA PROMENjENA DO 15. JULA 1992. GODINE.

ORGAN NADLEŽAN ZA POSLOVE DRŽAVNOG PREMERA I KATASTRA DUŽAN JE DA, PO DOBIJANjU AKTA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA UPIŠE ZABELEŽBU O OBAVEZI PLAĆANjA NAKNADE ZA PROMENU NAMENE, ZA ZEMLjIŠTE KOME JE NAMENA PROMENjENA IZ POLjOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE POSLE ROKA UTVRĐENOG U STAVU 5. OVOG ČLANA.

NAKNADA ZA PROMENU NAMENE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE NE PLAĆA SE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE OBJEKATA, KAO NI U POSTUPCIMA ZA REALIZACIJU PROJEKATA ZA IZGRADNjU OBJEKATA OD ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU, U KOJIMA BI OBVEZNIK PLAĆANjA BILA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, AUTONOMNA POKRAJINA ILI REPUBLIKA SRBIJA. LISTU PROJEKATA ZA IZGRADNjU OBJEKATA OD ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU UTVRĐUJE VLADA.

Član 94.

Neizgrađeno građevinsko zemljište koje nije opremljeno u smislu ovog zakona, a nalazi se u obuhvatu plana generalne regulacije, odnosno plana detaljne regulacije, može se komunalno opremiti i sredstvima fizičkih i pravnih lica.

Lice iz stava 1. ovog člana podnosi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno privrednom društvu, javnom preduzeću odnosno drugoj organizaciji iz člana 91. ovog zakona predlog o finansiranju izgradnje komunalne infrastrukture.

Ako organ, odnosno organizacija iz stava 2. ovog člana utvrdi da je predmetna zona, odnosno lokacija u obuhvatu plana generalne regulacije, odnosno plana detaljne regulacije i da je podnosilac vlasnik, ODNOSNO ZAKUPAC građevinskog zemljišta sačiniće uslove o finansiranju izgradnje komunalne infrastrukture, koji naročito sadrži: podatke o lokaciji, odnosno zoni, podatke iz urbanističkog plana i tehničke uslove za izgradnju komunalne infrastrukture, podatke iz programa uređivanja građevinskog zemljišta, granice lokacije koja se oprema sa popisom katastarskih parcela, rok izgradnje, obavezu jedinice lokalne samouprave kao investitora za pribavljanje lokacijske, građevinske i upotrebne dozvole, kao i obavezu da obezbedi i finansira stručni nadzor u toku izvođenja radova, obavezu vlasnika zemljišta za finansiranje izrade tehničke dokumentacije, stručne kontrole tehničke dokumentacije, izvođenja radova, obavezu vlasnika građevinskog zemljišta da izvrši izbor izvođača radova, obavezu predaje izgrađenih objekata komunalne infrastrukture i dugih objekata javne namene u svojinu jedinici lokalne samouprave, stvarne troškove izgradnje komunalne infrastrukture, kao i visinu umanjenja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za investitora objekta koji će biti građen na toj lokaciji, odnosno zoni.

Za objekte koji će se graditi na lokaciji, odnosno zoni koja se komunalno oprema sredstvima vlasnika, ODNOSNO ZAKUPCA, naknada za uređivanje građevinskog zemljišta se umanjuje za stvarne troškove komunalnog opremanja, a najviše do 60% od visine naknade utvrđene prema merilima za obračun za tu lokaciju, odnosno zonu.

LICIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJA SU VLASNICI NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU NA KOME JE PO VAŽEĆEM PLANSKOM DOKUMENTU PLANIRANA IZGRADNjA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, MOŽE SE PRIZNATI TRŽIŠNA VREDNOST TOG ZEMLjIŠTA KAO STVARNI TROŠAK KOMUNALNOG OPREMANjA ZEMLjIŠTA.

Ako vlasnik građevinskog zemljišta prihvati uslove iz stava 3. ovog člana, nadležni organ predlog o finansiranju izgradnje komunalne infrastrukture sa predlogom ugovora dostavlja skuštini jedinice lokalne samouprave na odlučivanje.

Odluka skupštine jedinice lokalne samouprave o prihvatanju predloga o finansiranju izgradnje komunalne infrastrukture sredstvima vlasnika građevinskog zemljišta sadrži i ovlašćenje organu jedinice lokalne samouprave, privrednom društvu, javnom preduzeću, odnosno drugoj organizaciji iz člana 91. ovog zakona za zaključivanje ugovora kojim se bliže uređuju odnosi nastali povodom prihvatanja predloga o finansiranju izgradnje komunalne infrastrukture sredstvima vlasnika.

Nadležni organ, odnosno pravno lice iz stava 6. ovog člana, koje je odlukom skupštine opštine dobilo ovlašćenje za zaključenje ugovora sa vlasnikom građevinskog zemljišta kojim se uređuju odnosi vezani za finansiranje izgradnje komunalne infrastrukture, zaključuje ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke iz stava 6. ovog člana.

Član 96.

Otuđenje ili davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje sprovodi se javnim nadmetanjem ili prikupljanjem ponuda javnim oglasom, po tržišnim uslovima, u skladu sa zakonom.

OTUĐENjE ILI DAVANjE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KADA JE VLASNIK GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKA SRBIJA SPROVODI REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE, KADA JE VLASNIK GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNA POKRAJINA.

Postojeće i planirane površine javne namene ne mogu se otuđiti iz javne svojine.

Građevinsko zemljište u javnoj svojini ne može se otuđiti ili dati u zakup, ako nije donet planski dokument na osnovu koga se izdaje lokacijska dozvola.

Rok za podnošenje prijava za javno nadmetanje, odnosno prikupljanje ponuda iz stava 1. ovog člana, ne može biti kraći od 30 dana od dana javnog oglašavanja.

Građevinsko zemljište u javnoj svojini se otuđuje ili daje u zakup licu koje ponudi najveću cenu ili najviši iznos zakupnine za to zemljište, koja se naknadno ne može umanjivati. POD UMANjENjEM NAJVEĆE CENE ILI NAJVIŠEG IZNOSA ZAKUPNINE NE SMATRA SE POPUST KOJI ODOBRAVA VLASNIK GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA JEDNOKRATNO PLAĆANjE ODREĐENE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE, U SKLADU SA PODZAKONSKIM ILI OPŠTIM AKTOM VLASNIKA KOJIM SE UREĐUJE GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE.

Izuzetno od odredbe stava 5. STAVA 6. ovog člana, jedinica lokalne samouprave može otuđiti ili dati u zakup građevinsko zemljište po ceni odnosno zakupnini koja je manja od tržišne cene odnosno zakupnine ili otuđiti ili dati u zakup građevinsko zemljište bez naknade, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade.

Bliže uslove i način za otuđenje ili davanje u zakup građevinskog zemljišta iz stava 6. STAVA 7. ovog člana propisuje Vlada.

Neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini, može se unositi kao osnivački ulog u privredna društva i javna preduzeća, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 6. OVOG ČLANA, REPUBLIKA SRBIJA, ODNOSNO AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE MOGU OTUĐITI ILI DATI U ZAKUP GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE PO CENI, ODNOSNO ZAKUPNINI KOJA JE MANjA OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI OTUĐITI ILI DATI U ZAKUP BEZ NAKNADE KADA SE RADI O ISPUNjAVANjU UGOVORNIH OBAVEZA NASTALIH DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, PO OSNOVU UGOVORA U KOME JE REPUBLIKA SRBIJA JEDNA OD UGOVORNIH STRANA ILI KADA SE RADI O MEĐUSOBNOM RASPOLAGANjU IZMEĐU VLASNIKA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI. BLIŽE USLOVE, NAČIN I POSTUPAK OTUĐENjA ILI DAVANjA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA PROPISUJE VLADA.

Građevinsko zemljište u javnoj svojini se može otuđiti ili dati u zakup neposrednom pogodbom u slučaju:

1) izgradnje objekata za potrebe obavljanja poslova iz nadležnosti državnih organa i organizacija, organa jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i drugih objekata u javnoj svojini;

2) pribavljanja građevinske dozvole, vlasniku bespravno sagrađenog objekta, koji je zahtev podneo u rokovima propisanim ovim zakonom, ako je izgradnja tog objekta u skladu sa uslovima predviđenim ovim zakonom;

3) ispravke granica susednih katastarskih parcela;

4) formiranja građevinske parcele u skladu sa članom 102. ovog zakona;

5) otuđenja ili davanja u zakup iz stava 6. STAVA 7. ovog člana;

6) sporazumnog davanja zemljišta ranijem vlasniku nepokretnosti koja je bila predmet eksproprijacije, u skladu sa propisima o eksproprijaciji.

U SLUČAJU DAVANjA KONCESIJE ILI POVERAVANjA KOMUNALNE DELATNOSTI U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONIMA, GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE SE MOŽE DATI U ZAKUP BEZ NAKNADE, NA VREMENSKI PERIOD PREDVIĐEN UGOVOROM O KONCESIJI O DUŽINI TRAJANjA KONCESIJE, ODNOSNO NA VREMENSKI PERIOD NA KOJI JE POVERENO OBAVLjANjE KOMUNALNE DELATNOSTI.

RADI OSTVARIVANjA PRIVATNO-JAVNOG PARTNERSTVA, NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE SE UNOSITI KAO OSNIVAČKI ULOG U PRIVREDNA DRUŠTVA, A VLASNIK GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI MOŽE SA FIZIČKIM ILI PRAVNIM LICEM ZAKLjUČITI I UGOVOR O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNjI JEDNOG ILI VIŠE OBJEKATA.

VLADA BLIŽE PROPISUJE NAČIN I USLOVE ZA ULAGANjE IZ STAVA 12. OVOG ČLANA.

Član 97.

Građevinsko zemljište u javnoj svojini može se otuđiti ili dati u zakup u skladu sa ovim zakonom.

Građevinsko zemljište u javnoj svojini se daje u zakup kao neizgrađeno i uređeno.

Građevinsko zemljište u javnoj svojini može se dati u zakup i kao neizgrađeno zemljište koje nije uređeno, ako učesnik u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja ponuda javnim oglasom, prihvati propisane uslove za uređivanje zemljišta sadržane u javnom oglasu i ugovorom preuzme obavezu da o svom trošku izvrši komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

O otuđenju ili davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, po sprovedenom postupku javnog nadmetanja, prikupljanja ponuda ili neposredne pogodbe, nadležni organ donosi rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta ili rešenje o davanju građevinskog zemljišta u zakup, koje se dostavlja svim učesnicima u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja ponuda.

REŠENjE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA KONAČNO JE U UPRAVNOM POSTUPKU.

Učesnik javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja ponuda, koji smatra da mu je u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja ponuda povređeno pravo, može da pokrene upravni spor protiv rešenja iz stava 4. ovog člana, u roku od 30 dana od dana dostavljanja tog rešenja.

Rešenje o otuđenju ili o davanju u zakup građevinskog zemljišta iz stava 4. ovog člana dostavlja se i nadležnom javnom pravobranilaštvu, odnosno drugom organu koje zastupa jedinicu lokalne samouprave, autonomnu pokrajinu, odnosno Republiku Srbiju.

Organ iz stava 6. ovog člana ima pravo da, ako smatra da je rešenje doneto suprotno odredbama ovog zakona i posebnim uslovima za uređenje zemljišta sadržanim u javnom oglasu, podnese tužbu nadležnom sudu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Po pravnosnažnosti KONAČNOSTI rešenja iz stava 4. ovog člana zaključuje se ugovor između jedinice lokalne samouprave, autonomne pokrajine, odnosno Republike Srbije, odnosno privrednog društva, javnog preduzeća ili druge organizacije iz člana 91. ovog zakona i lica kome se zemljište otuđuje ili daje u zakup, u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti KONAČNOSTI rešenja o otuđenju ili davanju u zakup građevinskog zemljišta.

Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta u javnoj svojini sadrži naročito: podatke o katastarskoj parceli, nameni i veličini budućeg objekta, o visini zakupnine, roku trajanja zakupa, roku i načinu plaćanja naknade za uređenje zemljišta, posebne uslove za uređenje ako se u zakup daje neuređeno građevinsko zemljište, roku u kome zemljište mora da se privede nameni, prava i obaveze u slučaju neizvršenja obaveze, način rešavanja sporova, kao i postupku i uslovima za izmenu ugovora. Kada je ugovorom o zakupu predviđeno plaćanje na više rata, obavezno se propisuje način usklađivanja visine zakupa sa porastom cena na malo u Republici Srbiji, prema objavljenim podacima nadležne organizacije za poslove vođenja statistike.

Član 98.

Ako se promeni vlasnik objekta koji je izgrađen na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, koje se koristi po osnovu ugovora o zakupu zaključenom u skladu sa zakonom, zakupodavac će, na zahtev novog vlasnika, izmeniti ugovor o zakupu, tako što će na mesto dotadašnjeg zakupca stupiti novi vlasnik objekta.

AKO SE PROMENI VLASNIK OBJEKTA, ODNOSNO POSEBNOG (FIZIČKOG) DELA OBJEKTA KOJI JE IZGRAĐEN ILI SE GRADI NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU U JAVNOJ SVOJINI KOJE SE KORISTI PO OSNOVU UGOVORA O ZAKUPU ZAKLjUČENOM U SKLADU SA ZAKONOM, ZAKUPODAVAC ĆE, NA ZAHTEV NOVOG VLASNIKA IZMENITI UGOVOR O ZAKUPU TAKO ŠTO ĆE NA MESTO, ODNOSNO PORED DOTADAŠNjEG ZAKUPCA STUPITI NOVI VLASNIK OBJEKTA, ODNOSNO DELA OBJEKTA.

Uz zahtev za izmenu ugovora o zakupu dostavlja se ugovor o kupovini objekta ili kupovini objekta u izgradnji, odnosno drugi pravni osnov kojim se stiče pravo svojine na objektu ili objektu u izgradnji, koji je sudski overen sa potvrdom poreske uprave o izmirenju poreza po tom pravnom osnovu ili sa potvrdom poreske uprave o oslobađanju od poreske obaveze, odnosno pravnosnažno rešenje o nasleđivanju.

Zakupodavac zaključuje sa novim vlasnikom objekta ugovor o zakupu, koji po potpisivanju predstavlja osnov za promenu upisa zakupca u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima.

PO UPISU PRAVA SVOJINE NA OBJEKTU KOJI JE IZGRAĐEN ILI LEGALIZOVAN NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU KOJE SE KORISTI PO OSNOVU UGOVORA O ZAKUPU ZAKLjUČENOG U SKLADU SA ZAKONOM, NA ZAHTEV ZAKUPCA, ZAKUPODAVAC I ZAKUPAC ZAKLjUČUJU UGOVOR O RASKIDU UGOVORA O ZAKUPU I EVENTUALNO DRUGI UGOVOR U SKLADU SA PROPISIMA, KOJIM ĆE REGULISATI NAČIN I USLOVE IZMIRENjA, ODNOSNO ISPUNjENjA UGOVORNIH OBAVEZA IZ UGOVORA O ZAKUPU.

USLOVE, NAČIN I POSTUPAK ZA IZMENU, ODNOSNO RASKID UGOVORA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA (NAČIN IZMIRENjA PREOSTALOG DUGA, ODNOSNO IZMIRENjE DRUGIH OBAVEZA PREUZETIH UGOVOROM O ZAKUPU, OSLOBAĐANjE OD PLAĆANjA UGOVORENE ZAKUPNINE AKO JE PLAĆENA TRŽIŠNA VREDNOST GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA, DAVANjE SAGLASNOSTI ZA KONVERZIJU PRAVA ZAKUPA U PRAVO SVOJINE BEZ NAKNADE I SL.) UREĐUJE VLASNIK GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI.

ČLAN 99A

U POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE NEPOKRETNOSTI, NA NOSIOCE PRAVA KORIŠĆENjA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU PRIMENjUJU SE ODREDBE O ADMINISTRATIVNOM PRENOSU, SADRŽANE U ZAKONU KOJIM SE UREĐUJE EKSPROPRIJACIJA.

Član 101.

Licima koja su upisana kao nosioci prava korišćenja na izgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, prestaje pravo korišćenja na građevinskom zemljištu i prelazi u pravo svojine, bez naknade.

Vlasnicima posebnih fizičkih delova u stambenim zgradama sa više stanova, poslovnim i poslovno-stambenim zgradama izgrađenim na građevinskom zemljištu u državnoj svojini, prestaje pravo korišćenja na građevinskom zemljištu i prelazi u pravo svojine, srazmerno površini posebnih fizičkih delova čiji su vlasnici, bez naknade.

Vlasnicima objekata ili vlasnicima posebnih fizičkih delova objekta, izgrađenim na građevinskom zemljištu za koje je zaključen ugovor o zakupu radi izgradnje na rok od preko 50 godina, utvrđuje se pravo svojine na građevinskom zemljištu, odnosno pravo svojine na građevinskom zemljištu srazmerno površini posebnih fizičkih delova čiji su vlasnici, bez naknade.

Lica koja su ostvarila pravo zakupa na ostalom građevinskom neizgrađenom zemljištu u državnoj svojini, u skladu sa odredbama ranije važećeg zakona, a po završetku izgradnje objekta prodali trećim licima posebne fizičke delove objekta, ostaju obveznici plaćanja zakupnine po važećem ugovoru o zakupu.

Odredba stava 2. ovog člana, ne primenjuje se na lica koja po ovom zakonu mogu ostvariti pravo na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu.

ODREDBE ST. 1 I 2. OVOG ČLANA NE PRIMENjUJU SE NA LICA KOJA PO OVOM ZAKONU MOGU OSTVARITI PRAVO NA KONVERZIJU PRAVA KORIŠĆENjA U PRAVO SVOJINE UZ NAKNADU, KAO NI NA LICA IZ ČL. 105, 106. I 106A OVOG ZAKONA.

Upis prava svojine u korist lica iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, vrši organ nadležan za poslove vođenja evidencije nepokretnosti i pravima na njima, na osnovu izvoda iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima PO ZAHTEVU TIH LICA.

Lica uz stava 1. ovog člana dostavljaju izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima iz koga se utvrđuje da su vlasnici objekta i nosioci prava korišćenja na građevinskom zemljištu, a lica iz stava 2. ovog člana dostavljaju izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima iz koga se utvrđuje da su vlasnici na posebnim fizičkim delovima zgrade.

Lica iz stava 3. ovog člana dostavljaju izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima iz koga se utvrđuje da su vlasnici objekta, odnosno vlasnici na posebnim fizičkim delovima objekta.

ČLAN 101A

LICIMA KOJA SU UPISANA KAO NOSIOCI PRAVA KORIŠĆENjA NA NEIZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI U JAVNOJ KNjIZI O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI I PRAVIMA NA NjIMA, PRESTAJE PRAVO KORIŠĆENjA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU I PRELAZI U PRAVO SVOJINE, BEZ NAKNADE.

ODREDBA STAVA 1. OVOG ČLANA NE PRIMENjUJE SE NA LICA KOJA PO OVOM ZAKONU MOGU OSTVARITI PRAVO NA KONVERZIJU PRAVA KORIŠĆENjA U PRAVO SVOJINE UZ NAKNADU, KAO I NA LICA IZ ČL. 105, 106. I 106A OVOG ZAKONA.

UPIS PRAVA SVOJINE VRŠI ORGAN NADLEŽAN ZA POSLOVE VOĐENjA EVIDENCIJE NEPOKRETNOSTI I PRAVIMA NA NjIMA, PO ZAHTEVU TIH LICA.

Član 102.

Ako vlasnik objekta, odnosno posebnog fizičkog dela objekta iz člana 101. st. 1. i 2. ovog zakona, nije upisan kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je objekat izgrađen, već je kao nosilac prava korišćenja na zemljištu upisana jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, Republika Srbija ili neko pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, odnosno Republika Srbija, ILI NEKO DRUGO PRAVNO, ODNOSNO FIZIČKO LICE pre sticanja prava svojine utvrđuje se zemljište za redovnu upotrebu objekta u skladu sa članom 70. ovog zakona.

LICIMA IZ ČL.101. I 101A. OVOG ZAKONA, U POSTUPKU KONVERZIJE PRAVA KORIŠĆENjA U PRAVO SVOJINE BEZ NAKNADE, NE UTVRĐUJE SE ZEMLjIŠTE ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA.

Ako se u postupku utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta utvrdi da površina katastarske parcele istovremeno predstavlja i zemljište za redovnu upotrebu objekta u skladu sa ovim zakonom, vlasnik postojećeg objekta stiče pravo svojine na tom građevinskom zemljištu, bez naknade.

Ako se u postupku utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta utvrdi da je zemljište za redovnu upotrebu objekta manje od katastarske parcele na kojoj je objekat sagrađen, vlasnik zemljišta može, ako se od preostalog zemljišta ne može formirati posebna građevinska parcela, taj preostali deo zemljišta dati u zakup vlasniku objekta u skladu sa članom 96. stav 9. tačka 4) ovog zakona ili otuđiti vlasniku objekta po tržišnoj ceni, neposrednom pogodbom.

Ako se u postupku utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta utvrdi da je zemljište za redovnu upotrebu objekta manje od katastarske parcele na kojoj je objekat sagrađen, a od preostalog dela zemljišta se može formirati posebna građevinska parcela, vlasnik preostalog dela zemljišta raspolaže tim zemljištem u skladu sa ovim zakonom.

Po pravnosnažnosti rešenja kojim se utvrđuje zemljište za redovnu upotrebu objekta, odnosno okončanom postupku iz st. 3. i 4. ST.4. I 5. ovog člana vlasnik objekta u skladu sa ovim zakonom stiče pravo na upis svojine na građevinskom zemljištu, odnosno zakupa u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima.

Član 103.

Na građevinskom zemljištu u državnoj, odnosno javnoj svojini, na kome su nosioci prava korišćenja bila ili jesu privredna društva i druga pravna lica na koja su se primenjivale odredbe zakona kojima se uređuje privatizacija, stečajni i izvršni postupak, kao i njihovi pravni sledbenici, pravo korišćenja može se konvertovati u pravo svojine, uz naknadu tržišne vrednosti tog građevinskog zemljišta u momentu konverzije prava, umanjenu za troškove pribavljanja prava korišćenja na tom građevinskom zemljištu. TROŠKOVI PRIBAVLjANjA PRAVA KORIŠĆENjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA OBUHVATAJU, U SMISLU OVOG ZAKONA, UKUPNU REVALORIZOVANU CENU KAPITALA, ODNOSNO IMOVINE ISPLAĆENU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE, ODNOSNO UKUPNU REVALORIZOVANU CENU ISPLAĆENU ZA IMOVINU ILI DEO IMOVINE PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI DRUGOG PRAVNOG LICA U STEČAJNOM ILI IZVRŠNOM POSTUPKU, KAO I DRUGE STVARNE TROŠKOVE.

ODREDBE STAVA 1. OVOG ČLANA NE ODNOSE SE NA LICA KOJA SU U POSTUPKU JAVNOG OGLAŠAVANjA, PO TRŽIŠNIM USLOVIMA, STEKLA PRAVO SVOJINE NA OBJEKTU SA PRIPADAJUĆIM PRAVOM KORIŠĆENjA NA IZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONOM, A PRE ZAKLjUČENjA UGOVORA O KUPOVINI IMOVINE, ODNOSNO DELA IMOVINE PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI DRUGOG PRAVNOG LICA U STEČAJNOM ILI IZVRŠNOM POSTUPKU, DO DANA STUPANjA NA SNAGU ZAKONA O PLANIRANjU I IZGRADNjI (“SLUŽBENI GLASNIK RS,“ BROJ 72/09).

Konverzija prava korišćenja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na pojedinačnim katastarskim parcelama ILI NA VIŠE KATASTARSKIH PARCELA.

Po zahtevu za konverziju prava iz stava 1. ovog člana rešenje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove, na čijoj teritoriji se nalazi predmetno građevinsko zemljište.

Na rešenje iz stava 3. STAVA 4. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Nosilac prava korišćenja iz stava 1. ovog člana može ostvariti pravo na gradnju novih objekata, odnosno rekonstrukciju postojećih objekata u skladu sa namenom zemljišta utvrđenom planskim dokumentom, radi obavljanja pretežne delatnosti, u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim ako pre isteka tog roka izmenom planskog dokumenta nije promenjena namena tog zemljišta.

ZEMLjIŠTE KOJE JE POSEBNIM PROPISOM ODREĐENO KAO LUČKO PODRUČJE, SVE DOK IMA STATUS LUČKOG PODRUČJA, NE MOŽE BITI PREDMET KONVERZIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NITI MU SVOJINSKI STATUS MOŽE BITI PROMENjEN.

Član 104.

Pravo korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, koje je stečeno radi izgradnje, u skladu sa ranije važećim zakonima kojima je bilo uređeno građevinsko zemljište do 13. maja 2003. godine ili na osnovu odluke nadležnog organa može se konvertovati u pravo svojine uz naknadu tržišne vrednosti tog zemljišta u momentu konverzije prava, umanjene za iznos stvarnih troškova pribavljanja prava korišćenja, sa obračunatom revalorizacijom do momenta uplate po ovom osnovu. Prilikom utvrđivanja stvarnih troškova pribavljanja nepokretnosti ne obračunava se plaćena naknada za uređivanje građevinskog zemljišta.

Po zahtevu za konverziju prava iz stava 1. ovog člana rešenje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove, na čijoj teritoriji se nalazi predmetno građevinsko zemljište.

Na rešenje iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

AKO U ROKU OD 30 DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE PODNESE ZAHTEV ZA KONVERZIJU PRAVA KORIŠĆENjA U PRAVO SVOJINE, NADLEŽNI ORGAN PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI UTVRĐUJE PRESTANAK PRAVA KORIŠĆENjA U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I UTVRĐUJE PRAVO SVOJINE U KORIST JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA ČIJOJ TERITORIJI SE NALAZI PREDMETNO ZEMLjIŠTE.

LICA KOJA SU STEKLA PRAVO DUGOROČNOG ZAKUPA NA NEIZGRAĐENOM OSTALOM GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI, U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O PLANIRANjU I IZGRADNjI (“SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR.47/03, 34/06 I 39/09), A ZEMLjIŠTE NISU PRIVELA NAMENI, MOGU, NA NAČIN PROPISAN ST. 2. I 3. OVOG ČLANA OSTVARITI PRAVO SVOJINE NA TOM ZEMLjIŠTU, AKO SU ISPLATILI U CELOSTI IZNOS ZAKUPNINE ZA PERIOD NA KOJI GLASI UGOVOR O ZAKUPU.

ČLAN 106A

NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI NA KOME SU NOSIOCI PRAVA KORIŠĆENjA PRIVREDNA DRUŠTVA I DRUGA PRAVNA LICA NA KOJA SE PRIMENjUJU ODREDBE PROPISA REPUBLIKE SRBIJE I BILATERALNIH MEĐUNARODNIH UGOVORA KOJIMA SE UREĐUJE SPROVOĐENjE ANEKSA G SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE („SLUŽBENI LIST SRJ-MEĐUNARODNI UGOVORI” BROJ 6/02), PRAVO KORIŠĆENjA MOŽE SE KONVERTOVATI U PRAVO SVOJINE UZ NAKNADU, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, PO OKONČANjU PROPISANOG POSTUPKA ZA POVRAĆAJ IMOVINE.

Član 108.

Vlada bliže propisuje kriterijume i postupak za utvrđivanje visine naknade po osnovu konverzije prava za lica koja po ovom zakonu imaju pravo na konverziju uz naknadu.

ČLAN 108

VLADA PROPISUJE NAČIN ODREĐIVANjA TRŽIŠNE VREDNOSTI GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA I VISINE NAKNADE PO OSNOVU KONVERZIJE PRAVA KORIŠĆENjA U PRAVO SVOJINE UZ NAKNADU, KAO I USLOVE, KRITERIJUME I NAČIN OSTVARIVANjA PRAVA NA KONVERZIJU PRAVA KORIŠĆENjA U PRAVO SVOJINE UZ NAKNADU.

IZUZETNO, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE MOŽE SVOJIM AKTOM PREMA URBANISTIČKIM ZONAMA UTVRDITI TRŽIŠNU VREDNOST GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NA SVOJOJ TERITORIJI.

DO DONOŠENjA AKTA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, KORISNICI ZEMLjIŠTA KOJI IMAJU PRAVO NA KONVERZIJU UZ NAKNADU MOGU TO PRAVO OSTVARITI U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I PODZAKONSKOM AKTOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Član 109.

Lica kojima je, do dana stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 47/03 i 34/06), dato na korišćenje građevinsko zemljište u državnoj svojini radi izgradnje, a koja to pravo korišćenja nisu upisala u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, prestaje pravo korišćenja.

Postupak za utvrđivanje prestanka prava korišćenja pokreće po službenoj dužnosti javno pravobranilaštvo, odnosno drugi organ koji zastupa jedinicu lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi predmetno zemljište.

Rešenje kojim se utvrđuje prestanak prava korišćenja donosi organ nadležan za imovinsko-pravne poslove jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi predmetno zemljište.

Na rešenje iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Pravnosnažno rešenje kojim se utvrđuje prestanak prava korišćenja objavljuje se u službenom glasilu nadležne jedinice lokalne samouprave i predstavlja osnov za promenu upisa u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima.

URBANA KOMASACIJA

ČLAN 109A

URBANA KOMASACIJA (U DALjEM TEKSTU: KOMASACIJA) JE POSTUPAK PO KOME SE U KOMASACIONOM PODRUČJU POSTOJEĆE KATASTARSKE PARCELE, KOJE SE ZBOG SVOJE POVRŠINE, OBLIKA, POLOŽAJA, NEODGOVARAJUĆEG PRISTUPA NA POVRŠINU JAVNE NAMENE ILI IZ DRUGIH RAZLOGA NE MOGU RACIONALNO UREDITI I KORISTITI, PRETVARAJU U GRAĐEVINSKE PARCELE. U POSTUPKU KOMASACIJE, KOJI SE SPROVODI U JAVNOM INTERESU, VRŠI SE PRERASPODELA NOVOFORMIRANIH GRAĐEVINSKIH PARCELA VLASNICIMA RANIJE POSTOJEĆIH KATASTARSKIH PARCELA, UZ ISTOVREMENO REŠAVANjE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA I OBEZBEĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA IZGRADNjU OBJEKATA I POVRŠINA JAVNE NAMENE.

ČLAN 109B

ODLUKU O POKRETANjU POSTUPKA KOMASACIJE NA ODREĐENOM PODRUČJU DONOSI SKUPŠTINA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

ČLAN 109V

VLADA BLIŽE UREĐUJE SLUČAJEVE U KOJIMA SE VRŠI POSTUPAK KOMASACIJE, PREDMET, STRANKE I ORGANE U POSTUPKU URBANE KOMASACIJE, KRITERIJUME ZA PROCENU VREDNOSTI ZEMLjIŠTA I ZA DODELU ZEMLjIŠTA, TROŠKOVE I OBVEZNIKE PLAĆANjA TROŠKOVA, KAO I PRAVNA DEJSTVA URBANE KOMASACIJE.

Član 118.

Idejni projekat sadrži situaciono rešenje i podatke o: mikrolokaciji objekta; funkcionalnim, konstruktivnim i oblikovnim karakteristikama objekta; tehničko-tehnološkim i eksploatacionim karakteristikama objekta; inženjerskogeološkim-geotehničkim karakteristikama terena i tla sa preliminarnim proračunom stabilnosti i sigurnosti objekta; rešenju temeljenja objekta; tehničko-tehnološkim i organizacionim elementima građenja objekta; merama za sprečavanje ili smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu; idejnom rešenju infrastrukture; uporednoj analizi varijantnih tehničkih rešenja sa stanovišta svojstava tla, funkcionalnosti, stabilnosti, proceni uticaja na životnu sredinu, prirodnim i nepokretnim kulturnim dobrima, racionalnosti izgradnje i eksploatacije, visini troškova izgradnje, transporta, održavanja, obezbeđenja energije i drugih troškova.

Situaciono rešenje, zavisno od vrste objekta, sadrži:

1) dužine pojedinih strana građevinske parcele;

2) visinske kote postojećeg zemljišta i nivelacije;

3) regulacione i građevinske linije sa prikazom postojećih i planiranih objekata sa spoljnim merama, spratnost planiranog objekta sa prikazom završne etaže ili krovne konstrukcije sa nagibima ravni;

4) položaj i brojeve susednih katastarskih parcela i zgrada, kao i naziv ulice.

ČLAN 118.

IDEJNI PROJEKAT SADRŽI:

1) PROJEKTNI ZADATAK POTPISAN OD STRANE INVESTITORA;

2) POSTOJEĆE STANjE SA VISINSKIM KOTAMA GRAĐEVINSKE PARCELE, POLOŽAJEM SUSEDNIH KATASTARSKIH PARCELA I ZGRADA I NAZIVIMA OKOLNIH ULICA;

3) SITUACIONO REŠENjE SA PRIKAZOM REGULACIONIH I GRAĐEVINSKIH LINIJA;

4) NIVELACIONO REŠENjE SA PRIKAZOM SPOLjNIH DIMENZIJA POSTOJEĆIH I PLANIRANIH OBJEKATA;

5) TEHNIČKI IZVEŠTAJ, ODNOSNO PODATKE O MIKROLOKACIJI I FUNKCIONALNIM, KONSTRUKTIVNIM I OBLIKOVNIM KARAKTERISTIKAMA OBJEKTA, OPIS PLANIRANE INFRASTRUKTURE I NjENOG PRIKLjUČENjE NA SPOLjNU MREŽU, PROCENU INVESTICIONIH ULAGANjA, KAO I DRUGE ELEMENTE U ZAVISNOSTI OD VRSTE OBJEKTA;

6) POTPIS I OVERU ODGOVORNOG PROJEKTANTA;

7) SAGLASNOST INVESTITORA NA IDEJNI PROJEKAT.

IDEJNI PROJEKAT OBJEKTA VISOKOGRADNjE PORED ELEMENATA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SADRŽI I:

1) OSNOVE I KARAKTERISTIČNE PRESEKE OBJEKTA, SA PRIKAZANIM UKUPNIM KOTAMA I SPRATNOM VISINOM;

2) IZGLEDE OBJEKTA SA PRIKAZANIM VISINAMA VENCA I NAJVIŠE TAČKE KROVNE KONSTRUKCIJE;

3) KOMPOZICIONI PLAN SA SPRATNOSTIMA PLANIRANIH OBJEKATA I NAGIBIMA RAVNI ZAVRŠNE ETAŽE;

4) OSTALE PRIKAZE U ZAVISNOSTI OD VRSTE PROJEKTA.

IDEJNI PROJEKAT OBJEKTA NIKOGRADNjE PORED POTREBNIH ELEMENATA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SADRŽI I:

1) PODUŽNI PROFIL;

2) KARAKTERISTIČNE POPREČNE PROFILE;

3) OSTALE PRIKAZE U ZAVISNOSTI OD VRSTE PROJEKTA.

IDEJNI PROJEKAT ZA UREĐENjE SLOBODNIH I ZELENIH PROSTORA PORED POTREBNIH ELEMENATA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SADRŽI I:

1) GRAFIČKI PRIKAZ I VALORIZACIJU POSTOJEĆE VEGETACIJE;

2) PLAN UREĐENjA POVRŠINA, SADNjE I ZELENILA;

3) OSTALE PRIKAZE U ZAVISNOSTI OD VRSTE PROJEKTA.

Član 119.

Glavni projekat izrađuje se za potrebe građenja objekta i pribavljanja građevinske dozvole.

Glavni projekat sadrži naročito:

1) situaciono rešenje;

2) detaljne inženjerskogeološke-geotehničke uslove izgradnje objekta;

3) geodetske podloge;

4) podatke o funkcionalnim, konstruktivnim i oblikovnim karakteristikama objekta;

5) razradu tehničko-tehnoloških karakteristika objekta sa opremom i instalacijama;

6) proračun građevinskih konstrukcija, stabilnosti i sigurnosti objekta;

7) rešenje temeljenja objekta;

8) podatke potrebnih geodetskih radova u toku izgradnje;

9) tehničko rešenje infrastrukture sa načinom priključenja i uređenja slobodnih površina;

10) uslove zaštite objekta i susednih objekata;

11) tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za izgradnju objekta;

12) razradu mera za sprečavanje ili smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu kroz odgovarajući tehnološki proces;

13) troškove izgradnje i održavanja objekta;

14) druge projekte, elaborate i podatke zavisno od namene objekta.

Glavni projekat obavezno sadrži i izjavu odgovornog projektanta i vršioca tehničke kontrole, kojom se potvrđuje da je glavni projekat urađen u skladu sa lokacijskom dozvolom i pravilima struke.

Investitor je dužan da pribavi saglasnost na glavni projekat od organa, odnosno organizacija, kada je to predviđeno uslovima sadržanim u lokacijskoj dozvoli.

INVESTITOR JE DUŽAN DA PRIBAVI SAGLASNOST NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU OD ORGANA, ODNOSNO ORGANIZACIJA ZA PRIKLjUČENjE OBJEKTA NA INFRASTRUKTURU KADA JE TO PROPISANO POSEBNIM ZAKONOM.

ORGAN, ODNOSNO ORGANIZACIJA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA DUŽNA JE DA PRIKLjUČI OBJEKAT NA INFRASTRUKTURU, AKO JE UTVRĐENO DA JE OBJEKAT PODOBAN ZA UPOTREBU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ENERGETIKA.

Član 133.

Građevinsku dozvolu za izgradnju objekata izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo), ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Ministarstvo izdaje građevinsku dozvolu za izgradnju objekata, i to:

1) visokih brana i akumulacija napunjenih vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje;

2) nuklearnih objekata i drugih objekata koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe;

3) objekata za preradu nafte i gasa, međunarodnih i magistralnih produktovoda, gasovoda i naftovoda za transport, gasovoda nazivnog radnog natpritiska preko 16 bara, ukoliko prelaze najmanje dve opštine, skladišta nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona, magistralnih i regionalnih toplodalekovoda, objekata za proizvodnju biodizela;

4) objekata bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena, u skladu sa kapacitetima definisanim u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu;

5) stadiona za 10.000 i više gledalaca, objekata konstruktivnog raspona 50 i više metara, objekata visine 50 i više metara, silosa kapaciteta preko 10.000 m3, objekata kazneno-popravnih ustanova, OBJEKATA ZA SLUŽBENE POTREBE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH DRŽAVA, ODNOSNO KANCELARIJA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI SRBIJI, UKOLIKO JE TO PROPISANO BILATERALNIM SPORAZUMOM, KAO I STAMBENIH KOMPLEKSA VIŠEPORODIČNOG STANOVANjA KADA JE INVESTITOR REPUBLIKA SRBIJA;

6) hidroelektrane i hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 i više MW, termoelektrane snage 10 i više MW i termoelektrane-toplane električne snage 10 i više MW i dalekovoda i trafostanica napona 110 i više kV;

7) međuregionalnih i regionalnih objekata vodosnabdevanja i kanalizacije, postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 40 l/s i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima preko 15.000 stanovnika ili kapaciteta 40 l/s;

8) regulacionih radova za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha;

9)kulturnih dobara od izuzetnog značaja i njihovoj zaštićenoj okolini sa jasno određenim granicama katastarskih parcela, i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i objekata u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine), kao i objekata u granicama nacionalnog parka i objekata u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastrukture, koji se grade u selima), u skladu sa zakonom;

9) OBJEKATA U GRANICAMA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA OD IZUZETNOG ZNAČAJA I KULTURNIH DOBARA UPISANIH U LISTU SVETSKE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE, OBJEKATA U ZAŠTIĆENOJ OKOLINI KULTURNIH DOBARA OD IZUZETNOG ZNAČAJA SA ODREĐENIM GRANICAMA KATASTARSKIH PARCELA I OBJEKATA U ZAŠTIĆENOJ OKOLINI KULTURNIH DOBARA UPISANIH U LISTU SVETSKE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE, OBJEKATA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA U SKLADU SA AKTOM O ZAŠTITI KULTURNIH DOBARA (OSIM PRETVARANjA ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA U STAN, ODNOSNO POSLOVNI PROSTOR U ZAŠTIĆENOJ OKOLINI KULTURNIH DOBARA OD IZUZETNOG ZNAČAJA I KULTURNIH DOBARA UPISANIH U LISTU SVETSKE KULTURNE BAŠTINE), KAO I OBJEKATA U GRANICAMA NACIONALNOG PARKA I OBJEKATA U GRANICAMA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG PRIRODNOG DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA (OSIM PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA, POLjOPRIVREDNIH I EKONOMSKIH OBJEKATA I NjIMA POTREBNIH OBJEKATA INFRASTRUKTURE, KOJI SE GRADE U SELIMA), U SKLADU SA ZAKONOM;

10) postrojenja za tretman neopasnog otpada, spaljivanjem ili hemijskim postupcima, kapaciteta više od 70 t dnevno;

11) postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralna skladišta i/ili deponije za odlaganje opasnog otpada;

12) aerodroma;

13) putničkih pristaništa, luka, pristana i marina;

14) državnih puteva prvog i drugog reda, putnih objekata i saobraćajnih priključaka na ove puteve i graničnih prelaza;

15) javne železničke infrastrukture sa priključcima i metroa;

16) telekomunikacionih objekata, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji su međunarodnog i magistralnog značaja i oni koji se grade na teritoriji dve ili više opština;

17) hidrograđevinskih objekata na plovnim putevima;

18) plovnih kanala i brodskih prevodnica koji nisu u sastavu hidroenergetskog sistema;

19) regionalnih deponija, odnosno deponija za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika;

20) objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 i više MW, kao i za elektrane sa kombinovanom proizvodnjom.

20) OBJEKATA ZA PROIZVODNjU ENERGIJE IZ OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE, KAO I ELEKTRANA SA KOMBINOVANOM PROIZVODNjOM SNAGE 10 I VIŠE MW.

Član 135.

Uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole prilaže se:

1) lokacijska dozvola;

2) glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli;

3) dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na građevinskom zemljištu, 4) dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta;

5) dokaz o uplati administrativne takse;

Za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata, kao dokaz u smislu stava 1. tačka 3. ovog člana služi konačno rešenje o eksproprijaciji i dokaz da je krajnji korisnik eksproprijacije obezbedio novčana sredstva u visini tržišne vrednosti nepokretnosti, odnosno ugovor o ustanovljavanju prava službenosti sa vlasnikom poslužnog dobra.

Za izgradnju ili izvođenje radova na građevinskom zemljištu ili objektu koji je u vlasništvu više lica, uz zahtev iz stava 1. ovog člana, prilaže se i overena saglasnost tih lica, a ako se radovi izvode na pripajanju ili pretvaranju zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u stambenim zgradama, odnosno nadziđivanju stambene zgrade, prilaže se i ugovor zaključen u skladu sa posebnim zakonom.

Za izgradnju energetskih objekata, uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se i energetska dozvola u skladu sa posebnim zakonom.

Organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole, po prijemu zahteva proverava da li zahtev sadrži propisane dokaze i da li je glavni projekat urađen u skladu sa pravilima građenja sadržanim u lokacijskoj dozvoli.

Ako nadležni organ utvrdi da glavni projekat nije urađen u skladu sa pravilima građenja sadržanim u lokacijskoj dozvoli, obavestiće investitora o uočenom nedostatku u roku osam dana od dana prijema zahteva i naložiti mu da, u roku od 30 dana OD 15 DANA, uskladi glavni projekat sa pravilima građenja sadržanim u lokacijskoj dozvoli.

Ako investitor u propisanom roku ne dostavi glavni projekat koji je usklađen sa pravilima građenja sadržanim u lokacijskoj dozvoli, nadležni organ će rešenjem odbiti zahtev.

Nadležni organ je dužan da, kad utvrdi da dostavljeni glavni projekat nije urađen u skladu sa pravilima građenja sadržanim u lokacijskoj dozvoli, o tome obavesti Inženjersku komoru Srbije, radi pokretanja postupka pred sudom časti.

Za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, uz zahtev iz stava 1. ovog člana, podnosi se i izveštaj revizione komisije.

ČLAN 135.

UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PRILAŽE SE:

1) LOKACIJSKA DOZVOLA;

2) IDEJNI ILI GLAVNI PROJEKAT U TRI PRIMERKA, SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENOJ TEHNIČKOJ KONTROLI;

3) DOKAZ O PRAVU SVOJINE, ODNOSNO ZAKUPA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU, ODNOSNO DOKAZ O PRAVU SVOJINE NA OBJEKTU AKO SE IZVODE RADOVI NA NADZIĐIVANjU OBJEKTA;

4) DOKAZ O UREĐIVANjU ODNOSA U POGLEDU PLAĆANjA NAKNADE ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA;

5) DOKAZ O UPLATI ADMINISTRATIVNE TAKSE.

KADA SE UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PRILAŽE IDEJNI PROJEKAT, INVESTITOR JE DUŽAN DA PRE PRIJAVE RADOVA IZ ČLANA 148. OVOG ZAKONA IZRADI GLAVNI PROJEKAT U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

ZA IZGRADNjU LINIJSKIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA, KAO DOKAZ U SMISLU STAVA 1. TAČKA 3) OVOG ČLANA, MOŽE SE DOSTAVITI I KONAČNO REŠENjE O EKSPROPRIJACIJI I DOKAZ DA JE KRAJNjI KORISNIK EKSPROPRIJACIJE OBEZBEDIO NOVČANA SREDSTVA U VISINI TRŽIŠNE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI, ODNOSNO UGOVOR O USTANOVLjAVANjU PRAVA SLUŽBENOSTI SA VLASNIKOM POSLUŽNOG DOBRA, ODNOSNO SAGLASNOST VLASNIKA PREDMETNOG ZEMLjIŠTA.

ZA IZGRADNjU ILI IZVOĐENjE RADOVA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU ILI OBJEKTU KOJI JE U VLASNIŠTVU VIŠE LICA, UZ ZAHTEV IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, PRILAŽE SE I OVERENA SAGLASNOST TIH LICA, A AKO SE IZVODE RADOVI NA NADZIĐIVANjU, PRILAŽE SE I UGOVOR ZAKLjUČEN U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONOM.

ZA IZGRADNjU ILI IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI OBJEKATA ZA SLUŽBENE POTREBE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH DRŽAVA, ODNOSNO KANCELARIJA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI SRBIJI, UKOLIKO JE TO PROPISANO BILATERALNIM SPORAZUMOM, INVESTITOR NEMA OBAVEZU DA DOSTAVI DOKAZ IZ STAVA 1. TAČKA 4) OVOG ČLANA, AKO POSTOJI RECIPROCITET SA TOM STRANOM DRŽAVOM, O ČEMU POTVRDU IZDAJE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SPOLjNE POSLOVE.

PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO DRUGO PRAVNO LICE, OSIM LICA IZ ČL. 103 – 106A OVOG ZAKONA, KAO NOSILAC PRAVA KORIŠĆENjA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU, MOŽE OSTVARITI PRAVO NA GRADNjU NOVIH OBJEKATA, ODNOSNO DOGRADNjU POSTOJEĆIH OBJEKATA U SKLADU SA NAMENOM UTVRĐENOM PLANSKIM DOKUMENTOM, RADI OBAVLjANjA PRETEŽNE DELATNOSTI U ROKU OD 12 MESECI OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, AKO PRE ISTEKA TOG ROKA IZMENOM PLANSKOG DOKUMENTA NIJE PROMENjENA NAMENA TOG ZEMLjIŠTA.

ZA IZGRADNjU ENERGETSKIH OBJEKATA, UZ ZAHTEV IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRILAŽE SE I ENERGETSKA DOZVOLA U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONOM.

ORGAN NADLEŽAN ZA IZDAVANjE GRAĐEVINSKE DOZVOLE, PO PRIJEMU ZAHTEVA PROVERAVA DA LI ZAHTEV SADRŽI PROPISANE DOKAZE I DA LI JE IDEJNI, ODNOSNO GLAVNI PROJEKAT URAĐEN U SKLADU SA PRAVILIMA GRAĐENjA SADRŽANIM U LOKACIJSKOJ DOZVOLI.

AKO NADLEŽNI ORGAN UTVRDI DA UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE GRAĐEVINSKE DOZVOLE NIJE PODNETA DOKUMENTACIJA, ODNOSNO DOKAZI PROPISANI OVIM ZAKONOM, OBAVESTIĆE PODNOSIOCA ZAHTEVA U ROKU OD OSAM DANA OD DANA PODNOŠENjA ZAHTEVA, DA U ROKU OD 15 DANA OD DANA PRIJEMA OBAVEŠTENjA DOSTAVI NEDOSTAJUĆU DOKUMENTACIJU. PO DOSTAVLjANjU OBAVEŠTENjA NADLEŽNOG ORGANA KOJIM SE PODNOSILAC ZAHTEVA POZIVA DA DOSTAVI NEDOSTAJUĆU DOKUMENTACIJU, NE MOŽE SE NAKNADNO TRAŽITI DOKUMENTACIJA KOJA NIJE NAVEDENA U DOSTAVLjENOM OBAVEŠTENjU.

AKO NADLEŽNI ORGAN UTVRDI DA IDEJNI, ODNOSNO GLAVNI PROJEKAT NIJE URAĐEN U SKLADU SA PRAVILIMA GRAĐENjA SADRŽANIM U LOKACIJSKOJ DOZVOLI, OBAVESTIĆE INVESTITORA O UOČENOM NEDOSTATKU U ROKU OD OSAM DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA I NALOŽITI MU DA, U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA OBAVEŠTENjA , USKLADI IDEJNI, ODNOSNO GLAVNI PROJEKAT SA PRAVILIMA GRAĐENjA SADRŽANIM U LOKACIJSKOJ DOZVOLI.

AKO INVESTITOR U OSTAVLjENOM ROKU NE DOSTAVI IDEJNI, ODNOSNO GLAVNI PROJEKAT KOJI JE USKLAĐEN SA PRAVILIMA GRAĐENjA SADRŽANIM U LOKACIJSKOJ DOZVOLI, NADLEŽNI ORGAN ĆE REŠENjEM ODBITI ZAHTEV.

NADLEŽNI ORGAN JE DUŽAN DA, KADA UTVRDI DA IDEJNI, ODNOSNO GLAVNI PROJEKAT NIJE URAĐEN U SKLADU SA PRAVILIMA GRAĐENjA SADRŽANIM U LOKACIJSKOJ DOZVOLI, O TOME OBAVESTI INŽENjERSKU KOMORU SRBIJE, RADI POKRETANjA POSTUPKA PRED SUDOM ČASTI.

ZA OBJEKTE ZA KOJE GRAĐEVINSKU DOZVOLU IZDAJE MINISTARSTVO, ODNOSNO NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE, UZ ZAHTEV IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRILAŽE SE GLAVNI PROJEKAT I IZVEŠTAJ REVIZIONE KOMISIJE.

ČLAN 138A.

GRAĐENjU SE MOŽE PRISTUPITI NA OSNOVU PRAVNOSNAŽNOG REŠENjA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI I PRIJAVI RADOVA IZ ČLANA 148. OVOG ZAKONA.

INVESTITOR MOŽE PRISTUPITI GRAĐENjU I NA OSNOVU KONAČNOG REŠENjA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI I PRIJAVI RADOVA IZ ČLANA 148. OVOG ZAKONA, NA SOPSTVENI RIZIK I ODGOVORNOST.

AKO JE STRANKA POKRENULA UPRAVNI SPOR, A INVESTITOR IZ TOG RAZLOGA NE ZAPOČNE SA GRAĐENjEM OBJEKTA DO PRAVNOSNAŽNOSTI REŠENjA, IMA PRAVO NA NAKNADU ŠTETE I NA IZGUBLjENU DOBIT U SKLADU SA ZAKONOM, AKO SE UTVRDI DA JE TUŽBA NEOSNOVANA.

Član 139.

Po žalbi na rešenje o građevinskoj dozvoli jedinice lokalne samouprave KAO I NA PRVOSTEPENO REŠENjE O ODOBRENjU IZVOĐENjA RADOVA IZ ČLANA 145. OVOG ZAKONA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, rešava ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva.

Autonomnoj pokrajini poverava se rešavanje po žalbi protiv prvostepenog rešenja o građevinskoj dozvoli jedinice lokalne samouprave, donetoj za građenje objekata koji se grade na teritoriji autonomne pokrajine KAO I NA PRVOSTEPENO REŠENjE O ODOBRENjU IZVOĐENjA RADOVA IZ ČLANA 145. OVOG ZAKONA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI SE IZVODE NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE.

Gradu Beogradu se poverava rešavanje po žalbi protiv prvostepenog rešenje o građevinskj dozvoli donetoj za građenje ili rekonstrukciju objekata do 800 mІ bruto razvijene građevinske površine i pretvaranje zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor, na teritoriji grada Beograda.

GRADU BEOGRADU SE POVERAVA REŠAVANjE PO ŽALBI PROTIV PRVOSTEPENOG REŠENjA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI DONETOJ ZA GRAĐENjE ILI REKONSTRUKCIJU OBJEKTA DO 800M2 BRUTO RAZVIJENE GRAĐEVINSKE POVRŠINE, KAO I NA PRVOSTEPENO REŠENjE O ODOBRENjU IZVOĐENjA RADOVA IZ ČLANA 145. OVOG ZAKONA, NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA.

Član 140.

Građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova, u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska dozvola.

REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE PRESTANAK VAŽENjA GRAĐEVINSKE DOZVOLE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DONOSI ORGAN NADLEŽAN ZA IZDAVANjE GRAĐEVINSKE DOZVOLE.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA PRESTAJE DA VAŽI AKO SE U ROKU OD PET GODINA OD DANA PRAVNOSNAŽNOSTI REŠENjA KOJIM JE IZDATA GRAĐEVINSKA DOZVOLA, NE IZDA UPOTREBNA DOZVOLA, OSIM ZA OBJEKTE IZ ČLANA 133. OVOG ZAKONA.

NA ZAHTEV INVESTITORA, NADLEŽNI ORGAN MOŽE DONETI REŠENjE KOJIM SE ODOBRAVA DA PRAVNOSNAŽNA GRAĐEVINSKA DOZVOLA OSTAJE NA PRAVNOJ SNAZI JOŠ DVE GODINE OD ROKA PROPISANOG STAVOM 3. OVOG ČLANA, AKO INVESTITOR PRUŽI DOKAZ DA JE STEPEN ZAVRŠENOSTI OBJEKATA PREKO 80%, ODNOSNO AKO SE U POSTUPKU UTVRDI DA JE OBJEKAT UKROVLjEN, SA POSTAVLjENOM SPOLjNOM STOLARIJOM I IZVEDENIM RAZVODIMA UNUTRAŠNjIH INSTALACIJA KOJE OMOGUĆAVAJU NjEGOVO PRIKLjUČENjE NA SPOLjNU MREŽU INFRASTRUKTURE.

POSLE ISTEKA ROKA IZ STAVA 3. ODNOSNO STAVA 4. OVOG ČLANA, INVESTITOR PLAĆA NA RAČUN PORESKE UPRAVE NAKNADU U VISINI POREZA NA IMOVINU, KOJI BI SE PLAĆAO U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA IMOVINU ZA CEO OBJEKAT, DA JE ISTI IZGRAĐEN U SKLADU SA GRAĐEVINSKOM DOZVOLOM, SVE DOK SE ZA TU LOKACIJU NE IZDA NOVA GRAĐEVINSKA DOZVOLA.

REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE PRESTANAK VAŽENjA GRAĐEVINSKE DOZVOLE IZ STAVA 3. ODNOSNO STAVA 4. OVOG ČLANA DONOSI ORGAN NADLEŽAN ZA IZDAVANjE GRAĐEVINSKE DOZVOLE, A PO PRAVNOSNAŽNOSTI TO REŠENjE DOSTAVLjA PORESKOJ UPRAVI NA ČIJOJ TERITORIJI SE NALAZI PREDMETNI OBJEKAT.

NAKON ISTEKA ROKA VAŽENjA GRAĐEVINSKE DOZVOLE, NOVA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA ISTU LOKACIJU SE MOŽE IZDATI SAMO NA IME DRUGOG INVESTITORA, KOJI U ODNOSU NA INVESTITORA ILI NjEGOVOG KONTROLNOG ČLANA, AKO JE INVESTITOR PRIVREDNO DRUŠTVO, NE SPADA U KRUG POVEZANIH LICA U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE POLOŽAJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA.

IZUZETNO OD STAVA 7. OVOG ČLANA, NOVA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ĆE SE IZDATI NA IME LICA KOJA SU TOKOM IZGRADNjE OD INVESTITORA POD TRŽIŠNIM USLOVIMA KUPILO OBJEKAT, ODNOSNO POSEBNE DELOVE OBJEKTA, AKO TA LICA PODNESU ZAHTEV ZA IZDAVANjE GRAĐEVINSKE DOZVOLE NA NjIHOVO IME.

Član 141.

Ako se u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova promeni investitor, novi investitor je dužan da u roku od 15 dana od dana nastanka promene, podnese organu koji je izdao građevinsku dozvolu zahtev za izmenu rešenja o lokacijskoj i građevinskoj dozvoli.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na zemljištu radi izgradnje objekta, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu radi rekonstrukcije objekta i drugi pravni osnov sticanja prava svojine na objektu u izgradnji.

Ako se objekat u izgradnji nalazi na građevinskom zemljištu koje je u privatnoj svojini, investitor uz zahtev za upis prava u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima dostavlja ugovor o kupovini građevinskog zemljišta i objekta u izgradnji, odnosno drugi pravni osnov sticanja prava svojine na građevinskom zemljištu i objektu u izgradnji, koji je sudski overen i sa dokazom o plaćenom odgovarajućem porezu u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, odnosno dokazom da promet objekta u izgradnji nije predmet oporezivanja zakona kojim se uređuju porezi na imovinu.

Ako se objekat u izgradnji nalazi na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, a nosilac izdate građevinske dozvole je zakupac na tom zemljištu, kao dokaz uz zahtev za upis prava u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima podnosi se ugovor o kupovini objekta u izgradnji, odnosno drugi pravni osnov sticanja prava svojine na objektu u izgradnji, koji je sudski overen i sa dokazom o plaćenom odgovarajućem porezu u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, odnosno dokazom da promet objekta u izgradnji nije predmet oporezivanja zakona kojim se uređuju porezi na imovinu i ugovor sa jedinicom lokalne samouprave, odnosno preduzećem iz člana 91. ovog zakona o izmeni ugovora o zakupu, a kao dokaz iz stava 2. ovog člana investitor prilaže izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima sa upisanim pravom zakupa na svoje ime u teretnom listu.

Ako je predmet izdate građevinske dozvole nadziđivanje, odnosno pretvaranje zajedničkih prostorija u stan ili poslovni prostor, kao dokaz iz stava 2. ovog člana podnosi se ugovor o kupovini objekta u izgradnji, odnosno drugi pravni osnov sticanja prava svojine na objektu u izgradnji, koji je sudski overen i sa dokazom o plaćenom odgovarajućem porezu u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, odnosno dokazom da promet objekta u izgradnji nije predmet oporezivanja zakona kojim se uređuju porezi na imovinu i ugovor zaključen sa skupštinom, odnosno savetom zgrade, u skladu sa posebnim zakonom.

Ako je predmet izdate građevinske dozvole rekonstrukcija postojećeg objekta, kao dokaz iz stava 2. ovog člana podnosi se izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima sa upisanim pravom svojine na objektu za koji je izdata građevinska dozvola o rekonstrukciji.

Kao dokaz iz stava 2. ovog člana može se podneti i pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, kao i rešenje o statusnoj promeni privrednog društva iz koga se na nesporan način može utvrditi pravni kontinuitet podnosioca.

Zahtev za izmenu rešenja o lokacijskoj i građevinskoj dozvoli, može se podneti dok traje građenje objekta.

Rešenje o izmeni rešenja o lokacijskoj i građevinskoj dozvoli izdaje se u roku od osam dana od dana podnošenja urednog zahteva i sadrži podatke o izmeni u pogledu imena, odnosno naziva investitora, dok u ostalim delovima ostaje nepromenjeno.

Na osnovu rešenja iz stava 9. ovog člana, nadležni organ je dužan da na glavnom projektu upiše i pečatom organa overi nastalu promenu.

Rešenje iz stava 9. ovog člana dostavlja se ranijem i novom investitoru i građevinskoj inspekciji.

Na rešenje iz stava 9. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja, a ako je donosilac rešenja Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, tužbom se može pokrenuti upravni spor.

ODREDBA OVOG ČLANA KOJA SE ODNOSI NA IZMENU REŠENjA O LOKACIJSKOJ I GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI USLED PROMENE INVESTITORA SHODNO SE PRIMENjUJE I NA IZMENU ODOBRENjA ZA IZGRADNjU I GLAVNOG PROJEKTA POTVRĐENOG U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O PLANIRANjU I IZGRADNjI („SLUŽBENI GLASNIK RS” BR. 47/03 I 34/06), KAO I NA IZMENU REŠENjA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI IZDATOJ PO ODREDBAMA RANIJE VAŽEĆIH ZAKONA KOJIMA JE UREĐIVANA IZGRADNjA OBJEKATA, KADA JE U SKLADU SA TIM REŠENjEM ZAPOČETA IZGRADNjA OBJEKTA.

Član 142.

Ako u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova, nastanu izmene u odnosu na izdatu građevinsku dozvolu i glavni projekat, investitor je dužan da OBUSTAVI GRADNjU I podnese zahtev za izmenu građevinske dozvole.

Izmenom u smislu stava 1. ovog člana smatra se svako odstupanje od položaja, dimenzija, namena i oblika objekta utvrđenih u građevinskoj dozvoli i glavnom projektu.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se novi glavni projekat sa nastalim izmenama u toku građenja.

Ako organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole utvrdi da su nastale izmene u skladu sa važećim planskim dokumentom, doneće rešenje o izmeni građevinske dozvole u roku od 15 dana od dana prijema uredne dokumentacije.

ODREDBA OVOG ČLANA KOJA SE ODNOSI NA IZMENU REŠENjA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI USLED PROMENA U TOKU GRAĐENjA SHODNO SE PRIMENjUJE I NA IZMENU ODOBRENjA ZA IZGRADNjU I GLAVNOG PROJEKTA POTVRĐENOG U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O PLANIRANjU I IZGRADNjI ( „SLUŽBENI GLASNIK RS” BR. 47/03 I 34/06), KAO I NA IZMENU REŠENjA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI IZDATOJ PO ODREDBAMA RANIJE VAŽEĆIH ZAKONA KOJIMA JE UREĐIVANA IZGRADNjA OBJEKATA, KADA JE U SKLADU SA TIM REŠENjEM ZAPOČETA IZGRADNjA OBJEKTA.

Član 144.

Jednostavni objekti koji se grade na istoj katastarskoj parceli na kojoj je sagrađen glavni objekat (vrtna senila do 15 m2 osnove, staze, platoi, vrtni bazeni i ribnjaci povrđine do 12 m2 i dubine do 1 m, nadstređnice osnove do 10 m2, dečja igrališta, dvorišni kamini površine do 1,5 m i visine do 3 m, kolski prilazi objektima širine 2,5 – 3 m, solarni kolektori i sl.), koji se izvode tako da ne ometaju izgled zgrada, susedne objekte i pešačke staze, stočne jame do 20 m2 osnove; grobnice i spomenici na groblju; pešačke staze, ploče za obaveštavanje do 6 m2 i druga oprema u zaštićenim prirodnim dobrima (prema odluci javnih preduzeća koji upravljaju tim prirodnim dobrom); telekomunikaciona sredstva koja se postavljaju ili instaliraju na telekomunikacionim kablovima i mrežama, antenskim stubovima i nosačima (izuzev antenskih sistema zemaljskih satelitskih stanica i paraboličnih antena radio stanica svih namena čiji je prečnik veći od 2,5 m) i na postojećim zgradama, putevima, prostorijama, telekomunikacionoj infrastrukturi i kontejnerima, tipski kabineti baznih stanica na odgovarajućim nosačima, kontejneri za smeštaj telekomunikacione opreme i uređaja, tipski ormani za unutrašnju i spoljašnju montažu za smeštaj telekomunikacione opreme i sl.; stubići katodne zaštite za čelične cevovode i stanice katodne zaštite, oznake kilometraže, oznake skretanja i zaštitne lule na ukrštanjima sa putevima i prugama na linijskim infrastrukturnim objektima tipa gasovoda, naftovoda i produktovoda, ne smatraju se objektima ili pomoćnim objektima u smislu ovog zakona i na njih se ne primenjuju odredbe ovog zakona.

ČLAN 144.

POSEBNA VRSTA OBJEKATA, ODNOSNO RADOVA ZA KOJE NIJE POTREBNO PRIBAVLjATI AKT NADLEŽNOG ORGANA ZA GRADNjU, ODNOSNO AKT ZA IZVOĐENjE RADOVA JESU: RADOVI NA TEKUĆEM ODRAŽAVANjU OBJEKTA ILI STANA; POSTAVLjANjE ŽIČANE ILI DRVENE OGRADE; GRAĐENjE OBJEKATA PROTIVGRADNE ODBRANE; GRAĐENjE JEDNOSTAVNIH OBJEKATA KOJI SE GRADE NA ISTOJ KATASTARSKOJ PARCELI NA KOJOJ JE SAGRAĐEN GLAVNI OBJEKAT, A KOJI SE IZVODE NA NAČIN DA NE OMETAJU REDOVNO KORIŠĆENjE SUSEDNIH OBJEKATA (VRTNA SENILA DO 15M² OSNOVE, STAZE, PLATOI, VRTNI BAZENI I RIBNjACI POVRŠINE DO 12M² I DUBINE DO 1M, NADSTREŠNICE OSNOVE DO 10M², DEČJA IGRALIŠTA, DVORIŠNI KAMINI POVRŠINE DO 2M I VISINE DO 3M, KOLSKI PRILAZI OBJEKTIMA ŠIRINE 2,5-3M, SOLARNI KOLEKTORI I SL.); STOČNE JAME DO 20M² U OSNOVI; GROBNICE I SPOMENICI NA GROBLjU; PEŠAČKE STAZE, PLOČE ZA OBAVEŠTAVANjE POVRŠINE DO 6M² I DRUGA OPREMA U ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM DOBRIMA (PREMA ODLUCI PRIVREDNOG DRUŠTVA, JAVNOG PREDUZEĆA, ODNOSNO DRUGOG PRAVNOG LICA KOJI UPRAVLjA TIM PRIRODNIM DOBROM); NOSAČI ANTENA SA ANTENAMA NA POSTOJEĆIM ZGRADAMA, PUTEVIMA, INFRASTRUKTURI I KONTEJNERIMA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA, KAO I TIPSKI KABINETI BAZNIH STANICA NA ODGOVARAJUĆIM NOSAČIMA, SREDSTVA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA KOJA SE POSTAVLjAJU ILI INSTALIRAJU NA KABLOVIMA I MREŽAMA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I KABLOVI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA KOJI SE POSTAVLjAJU ILI INSTALIRAJU U POSTOJEĆU LINIJSKU INFRASTRUKTURU ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – KABLOVSKU KANALIZACIJU; KONTEJNERI ZA SMEŠTAJ ELEKTRONSKO KOMUNIKACIONE I ELEKTROENERGETSKE OPREME I UREĐAJA, MIKROROVOVI ZA OPTIČKE I DRUGE KABLOVE, TIPSKI ORMANI ZA UNUTRAŠNjU I SPOLjŠNjU MONTAŽU ZA SMEŠTAJ OPREME ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I SL.; STUBIĆI KATODNE ZAŠTITE ZA ČELIČNE CEVOVODE I STANICE KATODNE ZAŠTITE, OZNAKE KILOMETRAŽE, OZNAKE SKRETANjA I ZAŠTITNE LULE NA UKRŠTANjIMA SA PUTEVIMA I PRUGAMA NA LINIJSKIM INFRASTRUKTURNIM OBJEKTIMA TIPA GASOVODA, NAFTOVODA I PRODUKTOVODA.

Član 145.

Građenje objekata iz člana 2. stav 1. tač. 24) i 25) ovog zakona, izvođenje radova na investicionom održavanju objekta i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, adaptacija, sanacija i promena namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, odnosno promena namene objekta, vrše se na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova, odnosno promena namene objekta, koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole.

Uz zahtev za izdavanje rešenja iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) dokaz o pravu svojine u skladu sa članom 135. ovog zakona;

2) idejni projekat, odnosno glavni projekat za radove na sanaciji i adaptaciji objekta;

3) informacija o lokaciji za izgradnju pomoćnih objekata, garaža i trafo stanica 10/04 kV ili 20/04 kV;

4) dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za izgradnju tipskih trafo stanica 10/04 kV i 20/04 kV (osim stubnih trafo stanica), garaža, ostava i drugih sličnih objekata, kao i za promenu namene objekta bez izvođenja radova.

Za radove iz stava 1. ovog člana na objektima od kulturno-istorijskog značaja i objektima za koje se pre obnove (restauracije, konzervacije, revitalizacije) ili adaptacije, moraju izdati konzervatorski uslovi, podnosi se i saglasnost organa, odnosno organizacije nadležne za poslove zaštite kulturih dobara, na idejni odnosno glavni projekat.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, po zahtevima za izdavanje rešenja o odobrenju izvođenja radova na građenju, odnosno izvođenju radova na građenju objekata iz člana 2. tačka 24) ovog zakona kao i za adaptaciju i sanaciju objekata u granicama nacionalnog parka i objekata u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja, kao i za izvođenje radova na investicionom održavanju, adaptaciji i sanaciji u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine, rešava nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi predmetni objekat.

Nadležni organ odbaciće zaključkom zahtev kao nepotpun, ako investitor ni u naknadno ostavljenom roku od tri dana ne izvrši dopunu zahteva dostavljanjem propisanih dokaza. Protiv ovog zaključka može se izjaviti žalba u roku od tri dana od dana dostavljanja.

Nadležni organ odbiće rešenjem zahtev ako je izvođenje radova, odnosno promena namene objekta iz stava 1. ovog člana u suprotnosti sa planskim dokumentom ili je za radove navedene u zahtevu potrebno izdavanje građevinske dozvole, u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva.

Nadležni organ donosi rešenje kojim se odobrava izvođenje radova u roku od osam dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Na rešenja iz st. 6. i 7. može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Po završetku izgradnje, odnosno izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas, energetskim i telekomunikacionim objektima iz člana 2. tačka 25) ovog zakona, može se izdati upotrebna dozvola u skladu sa ovim zakonom, po zahtevu investitora.

Pravnosnažno rešenje iz stava 7. ovog člana kojim se odobrava izgradnja garaža, trafo stanica 10/04 kV ili 20/04 kV, promena namene objekta, odnosno dela objekta bez izvođenja građevinskih radova, predstavlja osnov za upis u odgovarajuću javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, a ako je za objekat, odnosno izvođenje radova izdata upotrebna dozvola, osnov za upis u odgovarajuću javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima jesu pravnosnažno rešenje iz stava 7. ovog člana i pravnosnažno rešenje o upotrebnoj dozvoli.

ČLAN 145.

GRAĐENjE OBJEKATA IZ ČLANA 2. TAČ. 24) I 24A) OVOG ZAKONA, IZVOĐENjE RADOVA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANjU OBJEKTA I UKLANjANjU PREPREKA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, IZGRADNjA SEKUNDARNIH, ODNOSNO DISTRIBUTIVNIH MREŽA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICA, KAO I UREĐENjE SAOBRAĆAJNICA U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA, SANACIJA, PROMENA NAMENE OBJEKTA BEZ IZVOĐENjA GRAĐEVINSKIH RADOVA, UGRADNjA UNUTRAŠNjIH INSTALACIJA (GAS, STRUJA, VODA, TOPLOTNA ENERGIJA I SL.) U POSTOJEĆI OBJEKAT, POSTAVLjANjE ANTENSKIH STUBOVA I SEKUNDARNIH, ODNOSNO DISTRIBUTIVNIH DELOVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE, POJEDINAČNI ELEKTRODISTRIBUTIVNI I ELEKTROPRENOSNI STUBOVI, DEO NISKONAPONSKE ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE KOJI OBUHVATA 10 KV ILI 20 KV VOD, TIPSKE TRANSFORMATORSKE STANICE 10/04 KV ILI 20/04 KV I DEO ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE OD TRANSFORMATORSKE STANICE 10/04 KV ILI 20/04 KV DO MESTA PRIKLjUČKA NA OBJEKTU KUPCA (1 KV), 10 KV I 20 KV RAZVODNA POSTROJENjA, MANjE CRPNE STANICE I MANjI SKI LIFTOVI, PRIKLjUČCI NA IZGRAĐENU VODOVODNU, KANALIZACIONU, GASNU I SL. MREŽU; KOMPRESORSKE JEDINICE ZA GAS, UREĐAJI ZA ISPORUKU GASA, SOLARNI KOLEKTORI I SOLARNE ĆELIJE, TIPSKI TOPLOVODNI PRIKLjUČCI, GRAĐENjE ZIDANIH OGRADA, VRŠE SE NA OSNOVU REŠENjA KOJIM SE ODOBRAVA IZVOĐENjE TIH RADOVA, ODNOSNO PROMENA NAMENE OBJEKTA, KOJE IZDAJE ORGAN NADLEŽAN ZA IZDAVANjE GRAĐEVINSKE DOZVOLE.

UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE REŠENjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PODNOSI SE:

1) DOKAZ O PRAVU SVOJINE U SKLADU SA ČLANOM 135. OVOG ZAKONA;

2) IDEJNI PROJEKAT, ODNOSNO GLAVNI PROJEKAT, ODNOSNO TEHNIČKI OPIS I POPIS RADOVA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANjU;

3) INFORMACIJA O LOKACIJI ZA IZGRADNjU POMOĆNIH OBJEKATA, GARAŽA, EKONOMSKIH OBJEKATA, ZIDANIH OGRADA, TRAFO STANICA 10/04 KV ILI 20/04 KV, ANTENSKIH STUBOVA I SEKUNDARNIH, ODNOSNO DISTRIBUTIVNIH DELOVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE;

4) DOKAZ O UREĐENjU ODNOSA U POGLEDU PLAĆANjA NAKNADE ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA IZGRADNjU GARAŽA, OSTAVA I DRUGIH SLIČNIH OBJEKATA, KAO I ZA PROMENU NAMENE BEZ IZVOĐENjA RADOVA.

NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU IZ STAVA 2. TAČKA 2) OVOG ČLANA ZA IZGRADNjU VODOVA I PRIKLjUČAKA DO IZGRAĐENE MREŽE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PRIBAVLjA SE SAGLASNOST JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA, ODNOSNO PRIVREDNOG DRUŠTVA KOME JE POVERENO OBAVLjANjE KOMUNALNE DELATNOSTI.

ZA RADOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NA OBJEKTIMA OD KULTURNO-ISTORIJSKOG ZNAČAJA I OBJEKTIMA ZA KOJE SE PRE OBNOVE (RESTAURACIJE, KONZERVACIJE, REVITALIZACIJE) ILI ADAPTACIJE, MORAJU IZDATI KONZERVATORSKI USLOVI U SKLADU SA ODREDBAMA POSEBNOG ZAKONA, PODNOSI SE I SAGLASNOST ORGANA, ODNOSNO ORGANIZACIJE NADLEŽNE ZA POSLOVE ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA NA IDEJNI, ODNOSNO GLAVNI PROJEKAT.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 1. OVOG ČLANA, PO ZAHTEVIMA ZA IZDAVANjE REŠENjA KOJIM SE ODOBRAVA IZVOĐENjE RADOVA NA OBJEKTIMA IZ ČLANA 2. TAČ. 24) I 24A) OVOG ZAKONA, KAO I ZA REKONSTRUKCIJU, ADAPTACIJU I SANACIJU OBJEKATA U GRANICAMA NACIONALNOG PARKA I OBJEKATA U GRANICAMA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG PRIRODNOG DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA, KAO I ZA IZVOĐENjE RADOVA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANjU, ADAPTACIJI I SANACIJI U ZAŠTIĆENOJ OKOLINI KULTURNIH DOBARA OD IZUZETNOG ZNAČAJA I KULTURNIH DOBARA UPISANIH U LISTU SVETSKE KULTURNE BAŠTINE, REŠAVA NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA ČIJOJ TERITORIJI SE NALAZI PREDMETNI OBJEKAT.

NADLEŽNI ORGAN ODBIĆE REŠENjEM ZAHTEV AKO JE ZA RADOVE NAVEDENE U ZAHTEVU POTREBNO IZDAVANjE GRAĐEVINSKE DOZVOLE, U ROKU OD OSAM DANA OD DANA PODNOŠENjA ZAHTEVA.

NADLEŽNI ORGAN DONOSI REŠENjE KOJIM SE ODOBRAVA IZVOĐENjE RADOVA, ODNOSNO PROMENA NAMENE U ROKU OD OSAM DANA OD DANA PODNOŠENjA UREDNOG ZAHTEVA.

NA REŠENjA IZ ST. 5. I 6. OVOG ČLANA MOŽE SE IZJAVITI ŽALBA U ROKU OD OSAM DANA OD DANA DOSTAVLjANjA REŠENjA.

PO ZAVRŠETKU IZGRADNjE, ODNOSNO IZVOĐENjU RADOVA, ZA OBJEKTE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, PO ZAHTEVU INVESTITORA, NADLEŽNI ORGAN MOŽE IZDATI UPOTREBNU DOZVOLU.

PRAVNOSNAŽNO REŠENjE IZ STAVA 6. OVOG ČLANA, ZA OBJEKTE KOJI SE U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE UPIS U JAVNU KNjIGU O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI I PRAVIMA NA NjIMA MOGU UPISATI U JAVNU EVIDENCIJU, KAO I ZA PROMENU NAMENE OBJEKTA, ODNOSNO DELA OBJEKTA BEZ IZVOĐENjA RADOVA, PREDSTAVALjA OSNOV ZA UPIS U JAVNU KNjIGU O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI I PRAVIMA NA NjIMA, A AKO JE ZA PREDMETNI OBJEKAT, ODNOSNO IZVOĐENjE RADOVA IZDATA I UPOTREBNA DOZVOLA PO ZAHTEVU INVESTITORA, OSNOV ZA UPIS U JAVNU KNjIGU PREDSTAVLjA PRAVNOSNAŽNO REŠENjE IZ STAVA 6. OVOG ČLANA I PRAVNOSNAŽNO REŠENjE O UPOTREBNOJ DOZVOLI.

Član 147.

Privremena građevinska dozvola se izdaje za izgradnju: asfaltne baze, separacije agregata, fabrike betona; samostojećih, ankerisanih meteoroloških anamometarskih stubova visine do 60 metara, prečnika do 300 m ,KAO I STUBOVA ZA DRUGE NAMENE SA PRATEĆOM MERNOM OPREMOM; privremene saobraćajnice, I PRIKLjUČCI kao i za izvođenje istražnih radova na lokaciji, u cilju utvrđivanja posebnih uslova za izradu glavnog projekta i za izmeštanje postojećih instalacija.

Na postupak izdavanja privremene građevinske dozvole i njenu sadržinu primenjuju se odredbe čl. 121, 135 i 136. ovog zakona. UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE PRIVREMENE GRAĐEVINSKE DOZVOLE NE PRILAŽE SE LOKACIJSKA DOZVOLA.

Zavisno od vrste objekta, odnosno radova, privremena građevinska dozvola se donosi za tačno određeni period u kome se objekat može koristiti, odnosno izvoditi radovi, a koji ne može biti duži od tri godine od dana donošenja privremene građevinske dozvole.

U slučaju da investitor sam ne ukloni privremeni objekat u određenom roku, organ koji je doneo privremenu građevinsku dozvolu, po službenoj dužnosti dostavlja zahtev građevinskoj inspekciji za uklanjanje.

Žalba na rešenje građevinskog inspektora ne zadržava izvršenje rešenja.

Član 148.

Investitor je dužan da organu kojio je izdao građevinsku dozvolu i nadležnom građevinskom inspektoru prijavi početak građenja objekta, osam dana pre početka izvođenja radova.

Ako je građevinsku dozvolu izdalo Ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, prijava se podnosi i građevinskoj inspekciji na čijoj teritoriji se nalazi objekat za koji se podnosi prijava početka izvođenja radova.

Prijava sadrži datum početka i rok završetka građenja, odnosno izvođenja radova.

PRIJAVA SADRŽI DATUM POČETKA I ROK ZAVRŠETKA GRAĐENjA, ODNOSNO IZVOĐENjA RADOVA, A AKO JE GRAĐEVINSKA DOZVOLA IZDATA NA OSNOVU IDEJNOG PROJEKTA, DOSTAVLjA SE I KOPIJA IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ TEHNIČKOJ KONTROLI GLAVNOG PROJEKTA.

Za linijske infrastrukturne objekte, pored dokaza i podataka iz stava 3. ovog člana, dostavlja se i akt ministarstva nadležnog za poslove finansija o uvođenju u posed nepokretnosti, u skladu sa posebnim zakonom, odnosno zaključen ugovor o pravu službenosti u skladu sa ovim zakonom.

Rok za završetak građenja počinje da teče od dana podošenja prijave iz stava 1. ovog člana.

Član 151.

Izvođač radova određuje odgovornog izvođača radova koji rukovodi građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova.

Odgovorni izvođač radova može biti lice sa stečenim visokim obrazovanjem odgovarajuće struke, odnosno smera, na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina ili sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine za objekte iz stava 5. ovog člana odgovarajuće struke, odnosno smera i odgovarajućom licencom za izvođenje radova.

Licencu za odgovornog izvođača radova može da stekne lice sa stečenim visokim obrazovanjem odgovarajuće struke, odnosno smera, na studijama drugog stepena ili sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena odgovarajuće struke, odnosno smera, položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva sa visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena, odnosno pet godina radnog iskustva sa visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena, sa stručnim rezultatima na građenju objekata.

Stručnim rezultatima na građenju objekta u smislu stava 3. ovog člana smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju građenjem ili saradnji na građenju najmanje dva objekta.

GRAĐENjEM OBJEKATA ZA KOJE GRAĐEVINSKU DOZVOLU IZDAJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE MOŽE RUKOVODITI I LICE KOJE IMA ZAVRŠENE SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE, ODGOVARAJUĆE STRUKE, ODNOSNO SMERA, POLOŽEN STRUČNI ISPIT, NAJMANjE PET GODINA RADNOG ISKUSTVA I SA VAŽEĆOM LICENCOM.

Građenjem objekata za koje odobrenje za izgradnju GRAĐEVINSKU DOZVOLU izdaje jedinica lokalne samouprave, spratnosti PO+P+4+PK čija ukupna površina ne prelazi 2.000 m2 bruto površine, objekata manje složenih građevinskih konstrukcija raspona do 12 metara, lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, grejanja i klimatizacije, i elektroinstalacije, unutrašnjih gasnih instalacija, kao i izvođenje pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena, može rukovoditi i lice koje ima visoko obrazovanje na studijama prvog stepena, odgovarajuće struke, odnosno smera, položen stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva i sa važećom licencom.

Građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva, kao i izvođenjem pojedinih građevinskih zanatskih i instalacijskih radova i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena, može da rukovodi lice sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena odgovarajuće struke, odnosno smera ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke i položenim stručnim ispitom.

Član 155.

Tehnički pregled objekata za koje je građevinsku dozvolu donelo Ministarstvo, vrši komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva ili privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kome se poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova.

Tehnički pregled objekta za koje je građevinsku dozvolu izdao nadležni organ autonomne pokrajine, vrši komisija koju obrazuje taj organ ili privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kome se poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova.

Tehnički pregled objekta za koje je građevinsku dozvolu izdala jedinica lokalne samouprave, vrši komisija koju obrazuje organ nadležan za poslove građevinarstva jedinice lokalne samouprave ili privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kome se poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova.

Tehnički pregled objekta obezbeđuje investitor, u skladu sa ovim zakonom.

TROŠKOVE TEHNIČKOG PREGLEDA SNOSI INVESTITOR.

Član 156.

U vršenju tehničkog pregleda može da učestvuje lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom za odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvođača radova za tu vrstu objekata.

U vršenju tehničkog pregleda, za objekte za koje je rađena studija uticaja na životnu sredinu, mora da učestvuje lice koje je stručno iz oblasti koja je predmet studija, a koje ima stečeno visoko obrazovanje odgovarajuće struke, odnosno smera, na studijama drugog stepena diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina.

U vršenju tehničkog pregleda ne mogu da učestvuju lica koja su zaposlena u preduzeću, odnosno drugom pravnom licu koje je izradilo tehničku dokumentaciju ili je bilo izvođač radova kod investitora, lica koja su učestvovala u izradi tehničke dokumentacije i studije uticaja na životnu sredinu, ili u izvođenju radova kod investitora, lica koja su vršila stručni nadzor, lica koja vrše inspekcijski nadzor kao i lica koja rade na poslovima izdavanja odobrenja za izgradnju u organu nadležnom za izdavanje odobrenja za izgradnju IZDAVANjA GRAĐEVINSKE DOZVOLE U ORGANU NADLEŽNOM ZA IZDAVANjE GRAĐEVINSKE DOZVOLE.

Ne može se vršiti tehnički pregled objekta ili njegovog dela, ni odobriti upotreba ako je objekat, odnosno njegov deo, izgrađen bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

Član 158.

Objekat se može koristiti po prethodno pribavljenoj upotrebnoj dozvoli.

Organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole izdaje rešenjem upotrebnu dozvolu, u roku od sedam dana od dana prijema nalaza komisije za tehnički pregled kojim je utvrđeno da je objekat podoban za upotrebu.

Upotrebna dozvola izdaje se za ceo objekat ili za deo objekta koji predstavlja tehničko-tehnološku celinu i može se kao takav samostalno koristiti ili je za građenje tog dela objekta doneta posebna građevinska dozvola.

Upotrebna dozvola se izdaje kada se utvrdi da je objekat, odnosno deo objekta podoban za upotrebu. Pre izdavanja upotrebne dozvole nadležni organ proverava da li je investitor izvršio sve uplate.

OBJEKAT JE PODOBAN ZA UPOTREBU AKO JE: IZGRAĐEN U SKLADU SA GRAĐEVINSKOM DOZVOLOM I TEHNIČKOM DOKUMENTACIJOM NA OSNOVU KOJE SE OBJEKAT GRADIO; OBEZBEĐEN DOKAZ O KVALITETU IZVEDENIH RADOVA, ODNOSNO UGRAĐENOG MATERIJALA, INSTALACIJA I OPREME, IZDAT OD STRANE OVLAŠĆENIH ORGANIZACIJA; IZVRŠENO GEODETSKO SNIMANjE OBJEKTA I AKO SU ISPUNjENI DRUGI PROPISANI USLOVI.

Upotrebna dozvola sadrži i garantni rok za objekat i pojedine vrste radova utvrđene posebnim propisom.

Organ iz stava 2. ovog člana odbiće rešenjem zahtev za izdavanje upotrebne dozvole ako investitor nije uklonio objekte izgrađene u okviru pripremnih radova.

Upotrebna dozvola se dostavlja investitoru i nadležnom građevinskom inspektoru.

Na rešenje iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

Na rešenje iz stava 2. ovog člana, kada je donosilac rešenja ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja.

IZUZETNO, OBJEKAT SE MOŽE KORISTITI I BEZ IZDATE UPOTREBNE DOZVOLE, AKO U ROKU OD 90 DANA OD DANA FORMIRANjA KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED OBJEKTA, NADLEŽNI ORGAN NIJE IZDAO UPOTREBNU DOZVOLU, NITI JE REŠENjEM ODBIO IZDAVANjE UPOTREBNE DOZVOLE.

Član 162.

Licencu za odgovornog urbanistu, projektanta i izvođača radova, kao i za odgovornog planera izdaje Inženjerska komora Srbije u skladu sa zakonom.

Troškove izdavanja licence iz stava 1. ovog člana, snosi podnosilac zahteva za izdanje licence.

Izdatu licencu Inženjerska komora Srbije može rešenjem oduzeti ĆE REŠENjEM ODUZETI, ako utvrdi da ovlašćeno lice nesavesno i nestručno obavlja poslove za koje mu je licenca izdata.

Protiv rešenja iz st. 1. i 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove urbanizma i građevinarstva.

Član 164.

Komora obavlja sledeće poslove:

1) utvrđuje profesionalna prava i dužnosti i etičke norme ponašanja članova u obavljanju poslova izrade planskih dokumenata, projektovanja i izvođenja radova;

2) utvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje licence za odgovornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova u skladu sa odredbama ovog zakona;

3) proverava usklađenost izdatih licenci po propisima drugih zemalja;

4) vodi evidenciju lica iz tačke 2. ovog člana;

5) organizuje sudove časti za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera za te povrede;

6) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Organizacija i način obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana bliže se uređuje statutom i opštim aktima Komore.

SASTAV, NAČIN IZBORA I RAZREŠENjA SUDIJA SUDA ČASTI, POSTUPAK I NAČIN RADA BLIŽE PROPISUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE GRAĐEVINARSTVA.

Na statut i opšte akte Komore saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove urbanizma i građevinarstva, uz pribavljeno mišljenje pokrajinskog sekretarijata nadležnog za poslove urbanizma i građevinarstva.

Član 168.

Uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela, osim u slučaju izvršenja inspekcijskog rešenja, može se pristupiti samo na osnovu dozvole o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela.

Uz zahtev za izdavanje dozvole o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela podnosi se:

1) glavni projekat rušenja u tri primerka;

2) dokaz o svojini na objektu;

3) posebni uslovi, ako se radi o objektu čijim rušenjem bi bio ugrožen javni interes (zaštita postojeće komunalne i druge infrastrukture, zaštita kulturnog dobra, zaštita životne sredine i sl.).

Dozvola o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela izdaje se rešenjem u roku od 15 dana od dana dostavljanja uredne dokumentacije.

Na rešenje iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Na rešenje iz stava 3. ovog člana, kada je donosilac rešenja ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, ne može se izjaviti žalba, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Stranka u postupku izdavanja dozvole za uklanjanje objekta, odnosno njegovog dela, pored vlasnika objekta, jeste i vlasnik susednog objekta, ako se njegov objekat neposredno graniči sa objektom čije uklanjanje se traži.

Član 174.

U vršenju inspekcijskog nadzora urbanistički inspektor je ovlašćen da preduzima sledeće mere:

1) da zabrani rešenjem dalju izradu planskog dokumenta, ako utvrdi da privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje izrađuje planski dokument ne ispunjava uslove propisane zakonom;

2) da naloži rešenjem organu nadležnom za poslove urbanizma jedinice lokalne samouprave, poništavanje lokacijske dozvole i urbanističkog projekta, u roku koji ne može biti duži od 15 dana, ako utvrdi da ti akti nisu u skladu sa zakonom, odnosno planskim dokumentom;

3) da naloži rešenjem ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja, odnosno organu nadležnom za poslove prostornog planiranja autonomne pokrajine poništavanje lokacijske dozvole, u roku koji ne može biti duži od 15 dana, ako utvrdi da lokacijska dozvola nije izdata u skladu sa zakonom, odnosno planskim dokumentom;

4) da podnosi inicijativu pred drugostepenim organom za poništaj građevinske dozvole;

5) da obavesti nadležni organ, odnosno nadležnog inspektora i da preduzme druge mere na koje je ovlašćen, ako utvrdi da se promene stanja u prostoru ne vrše u skladu sa ovim zakonom i propisom donetim na osnovu zakona;

6) da obavesti organ nadležan za donošenje planskog dokumenta i da predloži ministru nadležnom za poslove prostornog planiranja i urbanizma pokretanje postupka za ocenu zakonitosti planskog dokumenta, ako utvrdi da planski dokument nije donet u skladu sa zakonom ili da postupak po kojem je donet nije sproveden na način propisan zakonom;

7) da bez odlaganja obavesti ministra nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma, ako utvrdi da organ nadležan za donošenje planskog dokumenta nije u propisanom roku doneo planski dokument;

8) da preduzme mere protiv privrednog društva ili drugog pravnog lica, ako u propisanom roku ne dostave potrebne podatke neophodne za priključak na tehničku i drugu infrastrukturu;

9) da preduzima i druge mere, u skladu sa zakonom.

U slučaju iz stava 1. tačka 1. ovog člana, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik može da nastavi sa izradom planskog dokumenta kad otkloni utvrđene nepravilnosti i o tome pismeno obavesti inspektora koji je doneo rešenje o zabrani izrade tog planskog dokumenta, a inspektor utvrdi da su nepravilnosti otklonjene.

Kad urbanistički inspektor utvrdi da je planski dokument donet suprotno odredbama ovog zakona, predložiće ministru nadležnom za poslove prostornog planiranja i urbanizma da donese rešenje o zabrani primene planskog dokumenta do njegovog usklađivanja sa zakonom i o tome obavestiti organ nadležan za njegovo donošenje.

Ministar nadležan za poslove prostornog planiranja i urbanizma doneće rešenje iz stava 3. ovog člana u roku od 15 dana od dana podnošenja predloga urbanističkog inspektora.

Član 176.

U vršenju inspekcijskog nadzora građevinski inspektor je ovlašćen da:

1) naredi rešenjem uklanjanje objekta ili njegovog dela, ako se objekat gradi ili je njegovo građenje završeno bez građevinske dozvole;

1A) NALOŽI REŠENjEM UKLANjANjE OBJEKTA, ODNOSNO VRAĆANjE U PRVOBITNO STANjE, AKO SE OBJEKAT GRADI, ODNOSNO IZVODE RADOVI BEZ REŠENjA IZ ČLANA 145. OVOG ZAKONA;

2) naloži rešenjem obustavu radova i odredi rok koji ne može biti duži od 30 dana za pribavljanje, odnosno izmenu građevinske dozvole, ako se objekat ne gradi prema građevinskoj dozvoli, odnosno glavnom projektu, a ako investitor u ostavljenom roku ne pribavi, odnosno izmeni građevinsku dozvolu, da naloži rešenjem uklanjanje objekta, odnosno njegovog dela;

3) naloži rešenjem obustavu radova, ako investitor nije zaključio ugovor o građenju, u skladu sa ovim zakonom;

4) naloži rešenjem obustavu radova i odredi rok koji ne može biti duži od 30 dana za pribavljanje građevinske dozvole, ako utvrdi da je za radove koji se izvode na osnovu rešenja iz člana 145. ovog zakona potrebno pribaviti građevinsku dozvolu, a ako investitor u ostavljenom roku ne pribavi građevinsku dozvolu, da naloži rešenjem uklanjanje objekta, odnosno njegovog dela;

5) naloži rešenjem obustavu radova i odredi rok koji ne može biti duži od 30 dana za pribavljanje, odnosno izmenu građevinske dozvole, ako izgrađeni temelji nisu usklađeni sa glavnim projektom, a ako investitor u ostavljenom roku ne pribavi građevinsku dozvolu, da naloži rešenjem uklanjanje izgrađenih temelja;

6) naloži rešenjem uklanjanje objekta, odnosno njegovog dela ako je nastavljeno građenje, odnosno izvođenje radova i posle donošenja rešenja o obustavi radova;

7) naloži rešenjem uklanjanje privremenog objekta iz člana 147. ovog zakona protekom propisanog roka;

8) naloži rešenjem investitoru, odnosno vlasniku objekta zabranu daljeg uklanjanja objekta, odnosno njegovog dela, ako se objekat ili njegov deo uklanja bez rešenja o dozvoli uklanjanja objekta, odnosno njegovog dela;

9) naloži rešenjem obustavu radova, ako investitor nije rešenjem odredio stručni nadzor, u skladu sa ovim zakonom;

10) naredi sprovođenje drugih mera, u skladu sa ovim zakonom.

Rešenje o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela odnosi se i na delove objekta koji nisu opisani u rešenju o rušenju, a nastali su nakon sastavljanja zabeležbe i čine jednu građevinsku celinu.

Član 182.

Kad građevinski inspektor, u vršenju inspekcijskog nadzora, utvrdi da je investitor nepoznat, rešenje, odnosno zaključak o dozvoli izvršenja dostavlja se pribijanjem na oglasnu tablu nadležnog organa i pribijanjem na objekat koji se gradi, odnosno upotrebljava, ŠTO SE KONSTATUJE ZABELEŠKOM INSPEKTORA O VREMENU I MESTU DOSTAVE NA REŠENjU, ODNOSNO ZAKLjUČKU O DOZVOLI IZVRŠENjA.

ZABELEŠKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SADRŽI SVE RELEVANTNE PODATKE O DANU, MESTU I VRSTI OBJEKTA KAO I O IMENU INVESTITORA ILI IZVOĐAČA RADOVA UKOLIKO JE ONO POZNATO, A UKOLIKO NIJE POSTUPAK ĆE SE VODITI PROTIV NEPOZNATOG LICA. NAKNADNIM IDENTIFIKOVANjEM INVESTITORA ILI IZVOĐAČA RADOVA ILI PROMENOM INVESTITORA ILI IZVOĐAČA RADOVA, POSTUPAK IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SE NE PREKIDA NITI SE PRODUŽAVAJU ROKOVI ODREĐENI U TOM POSTUPKU.

Rešenje i zaključak iz stava 1. ovog člana smatra se dostavljenim danom pribijanja na oglasnu tablu i objekat koji se gradi, odnosno upotrebljava, o čemu se na originalnom arhivskom primerku rešenja, odnosno zaključka sačinjava službena beleška, koja naročito sadrži vreme i mesto dostave.

REŠENjE, ODNOSNO ZAKLjUČAK IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRA SE UREDNO DOSTAVLjENIM DANOM PRIBIJANjA NA OGLASNU TABLU NADLEŽNOG ORGANA I PRIBIJANjEM NA OBJEKAT KOJI SE GRADI, ODNOSNO UPOTREBLjAVA.

Član 184.

Na rešenje urbanističkog, odnosno građevinskog inspektora može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Na rešenje urbanističkog, odnosno građevinskog inspektora žalba se izjavljuje Vladi, preko ministarstva nadležnog za poslove urbanizma.

Na rešenje urbanističkog inspektora autonomne pokrajine žalba se izjavljuje nadležnom izvršnom organu autonomne pokrajine, preko organa nadležnog za poslove urbanizma autonomne pokrajine.

Na rešenje urbanističkog inspektora grada Beograda žalba se izjavljuje nadležnom izvršnom organu grada Beograda.

NA REŠENjE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DONETO U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI IZGRADNjE OBJEKATA ŽALBA SE IZJAVLjUJE MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE GRAĐEVINARSTVA.

Autonomnoj pokrajini poverava se rešavanje po žalbi protiv prvostepenog rešenja donetog u postupku inspekcijskog nadzora u oblasti izgradnje objekata koji se grade na teritoriji autonomne pokrajine.

Gradu Beogradu poverava se rešavanje po žalbi protiv prvostepenog rešenja gradske opštine, donetog u postupku inspekcijskog nadzora u oblasti izgradnje objekata koji se grade na teritoriji grada Beograda, u skladu sa ovim zakonom.

Žalba izjavljena na rešenje iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

Član 185.

Legalizacija, u smislu ovog zakona, jeste naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno delove objekta izgrađene ili rekonstruisane bez građevinske dozvole.

Građevinska dozvola iz stava 1. ovog člana izdaće se za sve objekte izgrađene, odnosno rekonstruisane ili dograđene bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Građevinska dozvola može se izdati, u smislu ovog člana, i za objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta na kojima je prilikom izvođenja radova odstupljeno od izdate građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta.

Upotrebna dozvola izdaće se i za objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, kod kojih postoji odstupanje od tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, odnosno od odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, ako ispunjavaju i druge uslove za korišćenje, a koriste se bez upotrebne dozvole.

Kad organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole utvrdi da objekat koji se koristi, odnosno objekat čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole, odnosno bez odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta ispunjava propisane uslove za građenje i korišćenje, građevinsku i upotrebnu dozvolu može izdati jednim rešenjem.

Kriterijume za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupcima legalizacije, za porodične stambene objekte do 100 m2 , objekte izgrađene iz sredstva budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, odnosno sredstava pravnih lica čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, utvrdiće ministar nadležan za poslove građevinarstva u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

NAKNADA ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE ZA PORODIČNE STAMBENE OBJEKTE I STANOVE U STAMBENIM ZGRADAMA ČIJA JE NETO KORISNA POVRŠINA DO 100M2 UMANjUJE SE ZA 99% ZA SVAKIH 25M2 PO ČLANU PORODIČNOG DOMAĆINSTVA, A ZA SLEDEĆIH 100M2 NETO KORISNE POVRŠINE U ISTOM OBJEKTU, NAKNADA SE UMANjUJE ZA 60%, OSIM ZA OBJEKTE IZGRAĐENE U EKSTRA I PRVOJ URBANISTIČKOJ ZONI U SKLADU SA OPŠTIM AKTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE. ”

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA ČIJOJ TERITORIJI SE NALAZI OBJEKAT KOJI JE PREDMET LEGALIZACIJE UREĐUJE IZNOS NAKNADE IZ STAVA 6. OVOG ČLANA.

PRAVO NA UMANjENjE IZ STAVA 6. OVOG ČLANA IMA LICE KOJE JE IZGRADNjOM ILI KUPOVINOM PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA ILI STANA U STAMBENOJ ZGRADI TRAJNO REŠAVALO SVOJE STAMBENO PITANjE, ODNOSNO AKO ON ILI ČLANOVI NjEGOVOG PORODIČNOG DOMAĆINSTVA NEMAJU DRUGU NEPOKRETNOST NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA KOJOJ SE NALAZI OBJEKAT KOJI JE PREDMET LEGALIZACIJE, KAO I DA IMAJU PREBIVALIŠTE U NEPREKIDNOM TRAJANjU OD JEDNE GODINE NA ADRESI NA KOJOJ SE OBJEKAT NALAZI, A ZA KOJI JE PODNET ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

NAKNADA ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA SA UMANjENjEM IZ STAVA 6. OVOG ČLANA MOŽE SE PLATITI U JEDNAKIM MESEČNIM RATAMA NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD 20 GODINA.

PRAVO NA UMANjENjE NAKNADE ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA IMAJU VLASNICI PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA I STANOVA U STAMBENIM ZGRADAMA U IZNOSU OD 60% NA PRVIH 100M2 OBJEKTA KOJI JE PREDMET LEGALIZACIJE, OSIM ZA OBJEKTE IZGRAĐENE U EKSTRA I PRVOJ ZONI IZGRAĐENOSTI U SKLADU SA OPŠTIM AKTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

PRAVO NA UMANjENjE PROPISANO ST. 6 I 10. OVOG ČLANA MOGU OSTVARITI LICA KOJA SA JEDINICOM LOKALNE SAMOUPRAVE ZAKLjUČE UGOVOR O UREĐIVANjU MEĐUSOBNIH ODNOSA U POGLEDU NAKNADE ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ILI UGOVOR O UREĐIVANjU MEĐUSOBNIH ODNOSA U POGLEDU PRIBAVLjANjA PROPISANE DOKUMENTACIJE DO 31. JUNA 2012. GODINE.

DOKUMENTACIJU PROPISANU OVIM ZAKONOM U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE, NA OSNOVU PISMENOG OVLAŠĆENjA VLASNIKA MOŽE OBEZBEDITI I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE. UGOVOR O UREĐIVANjU MEĐUSOBNIH ODNOSA U POGLEDU PRIBAVLjANjA PROPISANE DOKUMENTACIJE ZAKLjUČUJE SE IZMEĐU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I VLASNIKA, A BLIŽE USLOVE U VEZI SADRŽINE UGOVORA, TROŠKOVA I NAČINA PLAĆANjA UREĐUJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTIM AKTOM KOJI DONOSI U ROKU OD 60 DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

KRITERIJUME ZA UMANjENjE NAKNADE ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE, POSEBNO ZA OBJEKTE IZGRAĐENE IZ SREDSTAVA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO SREDSTAVA PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA, ODNOSNO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, KAO I USLOVE I NAČIN LEGALIZACIJE UTVRĐUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE GRAĐEVINARSTVA U ROKU OD 30 DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

Član 187.

Za objekte izgrađene, odnosno rekonstruisane ili dograđene bez građevinske dozvole ne može se naknadno izdati građevinska dozvola ako je objekat:

1) izgrađen, odnosno rekonstruisan na zemljištu nepovoljnom za građenje (klizišta, močvarno tlo i sl.);

2) izgrađen, odnosno rekonstruisan od materijala koji ne obezbeđuje trajnost i sigurnost objekta;

3) izgrađen na površinama javne namene, odnosno zemljištu planiranom za uređenje ili izgradnju javnih objekata ili javnih površina za koje se utvrđuje opšti interes, u skladu sa posebnim zakonom;

4)izgrađen, odnosno rekonstruisan u zoni zaštite prirodnog ili kulturnog dobra;

3) IZGRAĐEN NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE, ODNOSNO NA ZEMLjIŠTU PLANIRANOM ZA UREĐENjE ILI IZGRADNjU OBJEKATA JAVNE NAMENE ILI POVRŠINA JAVNE NAMENE ZA KOJE SE, U SKLADU SA ODREDBAMA POSEBNOG ZAKONA, UTVRĐUJE JAVNI INTERES;

4) IZGRAĐEN, ODNOSNO REKONSTRUISAN U I STEPENU ZAŠTITE PRIRODNOG DOBRA, ODNOSNO IZGRAĐEN, REKONSTRUISAN ILI DOGRAĐEN U ZONI ZAŠTITE KULTURNOG DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA I ZONI ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA UPISANIH U LISTU SVETSKE KULTURNE BAŠTINE, ODNOSNO AKO SU IZVEDENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI ILI DOGRADNjI KULTURNOG DOBRA, BEZ PRETHODNO PRIBAVLjENOG MIŠLjENjA ORGANA, ODNOSNO ORGANIZACIJE KOJA SE BAVI POSLOVIMA ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA;

5) izgrađen, odnosno rekonstruisan sa namenom koja je u suprotnosti sa pretežnom namenom u toj zoni;

6) izgrađen, odnosno rekonstruisan na udaljenosti od susednog objekta koja je manja od udaljenosti propisane odredbama Pravilnika o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini, uslovima i postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje opštinska, odnosno gradska uprava („Službeni glasnik RS“, broj 75/03) koje se odnose na međusobnu udaljenost objekata.

7) izgrađen, odnosno rekonstruisan tako da je visina objekta veća od visine propisane odredbama Pravilnika o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini, uslovima i postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje opštinska, odnosno gradska uprava („Službeni glasnik RS“, broj 75/03) koje se odnose na visinu objekata.

Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 3) ovog člana nadležni organ će naknadno izdati građevinsku i upotrebnu dozvolu za izgrađen ili rekonstruisan objekat javne namene, ako je taj objekat u funkciji javne namene.

Izuzetno od odredbe stava 1. tač. 6) i 7) ovog člana nadležni organ će naknadno izdati građevinsku i upotrebnu dozvolu, ako podnosilac zahteva za legalizaciju priloži overenu saglasnost vlasnika susednog objekta.

Za objekte iz stava 1. tač. 6) i 7) ovog člana, može se naknadno izdati građevinska dozvola ako jedinica lokalne samouprave u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donese odluku kojom može na drugačiji način utvrditi uslove u pogledu udaljenosti od susednog objekta i visine objekta.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 1. TAČKA 3) OVOG ČLANA NADLEŽNI ORGAN ĆE NAKNADNO IZDATI GRAĐEVINSKU I UPOTREBNU DOZVOLU AKO JE OBJEKAT IZGRAĐEN NA ZELENOJ POVRŠINI (OSIM OBJEKATA IZGRAĐENIH NA POSTOJEĆIM, ODNOSNO PLANIRANIM PARKOVSKIM POVRŠINAMA) ILI AKO JE OBJEKAT IZGRAĐEN U ZAŠTITNOM POJASU MAGISTRALNOG ILI REGIONALNOG PUTA, AKO ORGAN, POSEBNA ORGANIZACIJA, JAVNO PREDUZEĆE ILI NEKO DRUGO PRAVNO LICE KAO UPRAVLjAČ JAVNOG DOBRA, U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONOM, DA SAGLASNOST ZA LEGALIZACIJU PREDMETNOG OBJEKTA, OSIM ZA LINIJSKE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE ZA KOJE GRAĐEVINSKU DOZVOLU IZDAJE NADLEŽNO MINISTARSTVO, ODNOSNO NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE ILI AKO JE TAJ OBJEKAT U FUNKCIJI JAVNE NAMENE.

OBJEKTI IZGRAĐENI, ODNOSNO REKONSTRUISANI ILI DOGRAĐENI BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE U II STEPENU ZAŠTITE PRIRODNOG DOBRA, MOGU BITI PREDMET LEGALIZACIJE AKO SU IZGRAĐENI PRE DONOŠENjA AKTA O STAVLjANjU TOG PRIRODNOG DOBRA POD ZAŠTITU ILI SU IZGRAĐENI IZ SREDSTAVA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO SREDSTAVA PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA, ODNOSNO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE.

OBJEKTI IZGRAĐENI, ODNOSNO REKONSTRUISANI ILI DOGRAĐENI BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE U III STEPENU ZAŠTITE PRIRODNOG DOBRA, MOGU BITI PREDMET LEGALIZACIJE AKO SU IZGRAĐENI PRE DONOŠENjA AKTA O STAVLjANjU TOG PRIRODNOG DOBRA POD ZAŠTITU ILI SU IZGRAĐENI U SKLADU SA VREDNOSTIMA, POTENCIJALIMA I KAPACITETIMA ZAŠTIĆENOG PROSTORA, U SKLADU SA PRINCIPIMA ODRŽIVOG RAZVOJA, O ČEMU DOKAZ OD NADLEŽNOG ORGANA, ODNOSNO ORGANIZACIJE KOJA SE BAVI POSLOVIMA ZAŠTITE PRIRODNOG DOBRA PRIBAVLjA ORGAN NADLEŽAN ZA IZDAVANjE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U POSTUPKU LEGALIZACIJE.

Ako jedinica lokalne samouprave ne donese odluku iz stava 4. ovog člana u propisanom roku primenjuju se odredbe stava 1. tač. 6) i 7) ovog člana.

Član 188.

Uz zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole za porodične stambene objekte do 100 m2 i stambene objekte preko 100 m2 sa jednim stanom, podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, fotografije objekta i tehnički izveštaj o stanju objekta, instalacija, infrastrukturne mreže i spoljnjeg uređenja koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta i dokaz o uplati administrativne takse.

ČLAN 188.

UZ ZAHTEV ZA NAKNADNO IZDAVANjE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA PORODIČNE STAMBENE OBJEKTE DO 300M2 BRUTO RAZVIJENE GRAĐEVINSKE POVRŠINE, PODNOSI SE DOKAZ O PRAVU SVOJINE, ZAKUPA ILI KORIŠĆENjA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU, ODNOSNO DOKAZ O PRAVU SVOJINE NA OBJEKTU ILI STANU, FOTOGRAFIJE OBJEKTA I TEHNIČKI IZVEŠTAJ O STANjU OBJEKTA SA GEODETSKIM SNIMKOM KOJI SADRŽI SNIMAK OBJEKTA KOJI JE PREDMET LEGALIZACIJE, BRUTO RAZVIJENU GRAĐEVINSKU POVRŠINU U OSNOVI OBJEKTA, SPRATNOST (PO POTREBI I SPECIFIKACIJU POSEBNIH FIZIČKIH DELOVA PO ETAŽAMA), KAO I DOKAZ O UPLATI ADMINISTRATIVNE TAKSE.

TEHNIČKI IZVEŠTAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA IZRAĐUJE I PREDUZETNIK KOJI ISPUNjAVA USLOVE ZA ODGOVORNOG PROJEKTANTA ILI ODGOVORNOG IZVOĐAČA RADOVA, U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

DOKUMENTACIJU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE, NA OSNOVU PISMENOG OVLAŠĆENjA VLASNIKA OBEZBEDITI I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, U SKLADU SA ČLANOM 185. OVOG ZAKONA.

Član 190.

Uz zahtev za izdavanje naknadnog rešenja o prijavi radova za izgradnju pomoćnih objekata podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu i fotografije pomoćnog objekta.

ČLAN 190.

UZ ZAHTEV ZA NAKNADNO IZDAVANjE REŠENjA O PRIJAVI RADOVA ZA IZGRADNjU POMOĆNOG OBJEKTA PODNOSI SE DOKAZ O PRAVU SVOJINE, ZAKUPA, ODNOSNO KORIŠĆENjA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU, ODNOSNO PRAVU SVOJINE NA OBJEKTU, FOTOGRAFIJE I SKICA OBJEKTA, SA NAZNAKOM POVRŠINE I PODACIMA O MATERIJALU OD KOGA JE IZGRAĐEN.

Član 191.

Uz zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole za objekte izgrađene iz sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, odnosno sredstava pravnih lica čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave podnosi se zapisnik o izvršenom veštačenju o tehničkoj ispravnosti i ispunjenosti uslova za upotrebu objekta, sa specifikacijom posebnih fizičkih delova, koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta, izrađen od strane privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica upisanog u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova.

AKO SE OBJEKTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE KORISTE ZA POTREBE, ILI NISU U FUNKCIJI OSTVARIVANjA NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA I ORGANIZACIJA I ORGANA TERITORIJALNE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO DELATNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA, ODNOSNO DRUGOG PRAVNOG LICA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, PORED DOKAZA NAVEDENIH U STAVU 1. OVOG ČLANA, PODNOSI SE I DOKAZ O REŠENIM IMOVINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA POSTUPAK LEGALIZACIJE OBJEKATA, KAO I DOKAZ O UREĐIVANjU MEĐUSOBNIH ODNOSA SA ORGANOM, ODNOSNO ORGANIZACIJOM KOJA UREĐUJE GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE.

Građevinsku dozvolu iz stava 1. ovog člana izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole. Izdata građevinska dozvola objavljuje se na oglasnoj tabli nadležnog organa.

Na rešenje kojim se izdaje građevinska dozvola iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od sedam dana od dana javnog oglašavanja, a ako je rešenje izdalo nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, može se tužbom pokrenuti upravni spor.

Član 193.

Pored dokaza koji su propisani u čl. 188. i 189. ovog zakona, kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima na građevinskom zemljištu smatra se i:

1) za objekat izgrađen na građevinskom zemljištu u svojini drugog lica – pravnosnažna sudska odluka kojom je utvrđeno pravo svojine na zemljištu, koju vlasnik pribavi u skladu sa propisima o svojinskim odnosima;

2) za objekat izgrađen na građevinskom zemljištu – ugovor o prenosu prava korišćenja, odnosno kupovini zemljišta, koji je zaključen do 13. maja 2003. godine između tadašnjeg korisnika zemljišta i podnosioca zahteva i koji je overen kod nadležnog suda; ugovor o kupovini objekta ili objekta u izgradnji između vlasnika, odnosno korisnika zemljišta i podnosioca zahteva, koji je overen kod nadležnog suda; ugovor o suinvestiranju izgradnje objekta zaključen između vlasnika, odnosno korisnika zemljišta i podnosioca zahteva, koji je overen kod nadležnog suda; pravnosnažno rešenje o nasleđivanju; pravnosnažno rešenje o statusnoj promeni privrednog društva iz koga se na nesporan način može utvrditi pravni kontinuitet podnosioca zahteva.

2) ZA OBJEKAT IZGRAĐEN NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU – UGOVOR O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENjA, ODNOSNO KUPOVINI ZEMLjIŠTA, KOJI JE ZAKLjUČEN IZMEĐU TADAŠNjEG KORISNIKA ZEMLjIŠTA I PODNOSIOCA ZAHTEVA I KOJI JE OVEREN KOD NADLEŽNOG SUDA, KAO I SVI DRUGI PRAVNI POSLOVI NA OSNOVU KOJIH JE PODNOSILAC STEKAO PRAVO DRŽAVINE NA ZEMLjIŠTU; UGOVOR O KUPOVINI OBJEKTA ILI KUPOVINI OBJEKTA U IZGRADNjI IZMEĐU VLASNIKA, ODNOSNO KORISNIKA ZEMLjIŠTA I PODNOSIOCA ZAHTEVA, KOJI JE OVEREN KOD NADLEŽNOG SUDA; UGOVOR O SUINVESTIRANjU IZGRADNjE OBJEKTA ZAKLjUČEN IZMEĐU VLASNIKA, ODNOSNO KORISNIKA ZEMLjIŠTA I PODNOSIOCA ZAHTEVA, KOJI JE OVEREN KOD NADLEŽNOG SUDA; UGOVOR O OTKUPU STANA U OBJEKTU KOJI JE IZGRAĐEN NA ZEMLjIŠTU KOJE JE U JAVNOJ SVOJINI, KAO I SVI DRUGI PRAVNI POSLOVI NA OSNOVU KOJIH SE NA NESUMNjIV NAČIN MOŽE UTVRDITI PRAVNI KONTINUITET PROMETA ZEMLjIŠTA, OBJEKTA, ODNOSNO POSEBNOG DELA OBJEKTA; PRAVNOSNAŽNO REŠENjE O NASLEĐIVANjU; PRAVNOSNAŽNO REŠENjE O STATUSNOJ PROMENI PRIVREDNOG DRUŠTVA IZ KOGA SE NA NESPORAN NAČIN MOŽE UTVRDITI PRAVNI KONTINUITET PODNOSIOCA ZAHTEVA.

AKO SE KAO DOKAZ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRILAŽE UGOVOR O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENjA KOJI JE ZAKLjUČEN IZMEĐU TADAŠNjEG KORISNIKA ZEMLjIŠTA I PODNOSIOCA ZAHTEVA KOJI NIJE SUDSKI OVEREN, PO ZAHTEVU PODNOSIOCA ZAHTEVA, ORGAN NADLEŽAN ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE NA ČIJOJ TERITORIJI SE NALAZI PREDMETNO ZEMLjIŠTE DONOSI REŠENjE O PRESTANKU PRAVA KORIŠĆENjA DOTADAŠNjEG KORISNIKA I UTVRĐUJE PRAVO KORIŠĆENjA U KORIST PODNOSIOCA ZAHTEVA, A PO PRAVNOSNAŽNOSTI TOG REŠENjA, ORGAN NADLEŽAN ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA GA PRIHVATA KAO DOKAZ O REŠENIM IMOVINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA NA ZEMLjIŠTU.

KADA JE PREDMET LEGALIZACIJE OBJEKAT SAGRAĐEN NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU KOJE JE U SUSVOJINI, ODNOSNO SUKORIŠĆENjU VIŠE LICA, PORED DOKAZA O REŠENOM IMOVINSKO-PRAVNOM OSNOVU PODNOSIOCA ZAHTEVA, DOSTAVLjA SE I PISMENA SAGLASNOST SVIH SUVLASNIKA, ODNOSNO SUKORISNIKA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU, KOJA JE SUDSKI OVERENA. SMATRAĆE SE DA JE SUVLASNIK, ODNOSNO SUKORISNIK NA PREDMETNOM ZEMLjIŠTU DAO SAGLASNOST ZA LEGALIZACIJU, AKO JE ZNAO ILI MOGAO ZNATI ZA IZGRADNjU PREDMETNOG OBJEKTA, ODNOSNO ZA IZVOĐENjE RADOVA, ALI SE U VREME IZGRADNjE TOME NIJE PROTIVIO.

Član 199.

Objekat koji se koristi za stanovanje, osim objekata iz člana 187. ovog zakona, a za koji je podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ovim zakonom, može biti privremeno, do pravnosnažnog okončanja postupka legalizacije, priključen na elektroenergetsku, gasnu, telekomunikacionu ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju.

ČLAN 199.

OBJEKAT ZA KOJI JE PODNET ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA, A KOJI JE IZGRAĐEN DO 11. SEPTEMBRA 2009. GODINE, MOŽE PRIVREMENO DO PRAVNOSNAŽNO OKONČANOG POSTUPKA LEGALIZACIJE, BITI PRIKLjUČEN NA ELEKTROENERGETSKU, GASNU I MREŽU ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA ILI MREŽU DALjINSKOG GREJANjA, VODOVOD I KANALIZACIJU.

AKO OBJEKAT IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE BUDE LEGALIZOVAN U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, GRAĐEVINSKI INSPEKTOR JE DUŽAN DA BEZ ODLAGANjA, PO DOBIJANjU AKTA IZ ČLANA 198. STAV 1. OVOG ZAKONA, PRIMERAK TOG AKTA DOSTAVI JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU ILI PRIVREDNOM DRUŠTVU KOJE JE PRIVREMENO PRIKLjUČILO OBJEKAT NA SVOJU MREŽU, ODNOSNO INFRASTRUKTURU.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ILI PRIVREDNO DRUŠTVO DUŽNO JE DA PO PRIJEMU AKTA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, BEZ ODLAGANjA, ISKLjUČI OBJEKAT SA MREŽE ODNOSNO INFRASTRUKTURE NA KOJU JE PRIVREMENO PRIKLjUČEN U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA.

Član 201.

Ministar propisuje bliže:

1) energetska svojstva i način izračunavanja toplotnih svojstava objekata visokogradnje, energetske zahteve za nove i postojeće objekte, kao i uslove, sadržinu i način izdavanja sertifikata (član 4);

2) tehničke standarde pristupačnosti (član 5);

3) tehničke propise o kvalitetu građevinskih proizvoda (član 6);

4) uslove, način vođenja i pristupa, kao i sadržinu registra investitora (član 8);

5) sadržinu, način i postupak izrade planskih dokumenata (čl. 34, 46, 49. i 50);

6) uslove i kriterijume za su/finansiranje izrade planskih dokumenata (član 39);

7) sadržinu i način vođenja i održavanja Centralnog registra planskih dokumenata i lokalnog informacionog sistema planskih dokumenata (čl. 43. i 45);

8) sadržinu informacije o lokaciji i lokacijske dozvole (čl. 53. i 55);

9) način javne prezentacije urbanističkog projekta (član 63);

10) sadržinu i način donošenja programa uređivanja građevinskog zemljišta, kao i kriterijume za određivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (čl. 90. i 93);

11) sadržinu i način izdavanja građevinske dozvole (čl. 136. i 137);

12) način, postupak i sadržinu podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, kao i uslove za oduzimanje tih licenci (čl. 126. i 150);

13) sadržinu i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije (čl. 129. i 131);

14) sadržinu i obim prethodnih radova, prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti, sadržinu i način pripreme tehničke dokumentacije (čl. 111. i 116);

15) metodologiju i proceduru realizacije projekata od značaja za Republiku Srbiju (čl. 111-115);

16) izgled, sadržinu i mesto postavljanja gradilišne table (član 149);

17) sadržinu i način vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige (član 152);

18) sadržinu i način vođenja stručnog nadzora (član 153);

19) sadržinu i način vršenja tehničkog pregleda, izdavanja upotrebne dozvole, osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalne garantne rokove za pojedine vrste objekata, odnosno radova (čl. 154. i 158);

20) uslove, program i način polaganja stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije i građenja (član 161);

21) uslove i postupak izdavanja i oduzimanja licence za odgovornog urbanistu, projektanta i izvođača radova, kao i za odgovornog planera (član 162);

22) sadržinu projekta rušenja (član 168);

23) obrazac i sadržinu legitimacije urbanističkog i građevinskog inspektora, kao i vrstu opreme koju koristi inspektor;

24) postupak donošenja i sadržinu programa uklanjanja objekata (član 171);

25) izgled i sadržinu službenog znaka, kao i postupak zatvaranja gradilišta (član 181).

26) OPŠTA PRAVILA ZA PARCELACIJU, REGULACIJU I IZGRADNjU (ČLAN 31.);

27) USLOVI I NORMATIVI ZA PROJEKTOVANjE STAMBENIH ZGRADA I STANOVA (ČLAN 120)

28) NAČIN I POSTUPAK ZA RASPISIVANjE I SPROVOĐENjE URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG KONKURSA (ČLAN 64.).

ČLAN 204a.

NOVČANOM KAZNOM OD 1.500.000 DO 3.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PRIVREDNI PRESTUP PRIVREDNO DRUŠTVO ILI DRUGO PRAVNO LICE KADA TRAŽI SAGLASNOST NA GLAVNI PROJEKAT AKO TO NIJE PREDVIĐENO POSEBNIM ZAKONOM, ODNOSNO KADA NE PRIKLjUČI OBJEKAT NA INFRASTRUKTURU, AKO JE UTVRĐENO DA JE OBJEKAT PODOBAN ZA UPOTREBU, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM ( ČL. 119 ST. 4 I 5).

ZA PRIVREDNI PRESTUP IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE I ODGOVORNO LICE U PRIVREDNOM ILI DRUGOM PRAVNOM LICU, NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 100.000 DINARA.

PRIJAVU ZA PRIVREDNI PRESTUP IZ ST.1. I 2. OVOG ČLANA PODNOSI NADLEŽNI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR.”

Član 219.

Raniji sopstvenik, zakonski naslednik kao i lica na koja je raniji sopstvenik preneo pravo korišćenja u skladu sa zakonom, kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona utvrđeno pravo korišćenja na neizgrađenom ostalom građevinskom zemljištu u državnoj svojini u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 47/03 i 34/06), ostaju nosioci prava korišćenja na tom zemljištu, do donošenja zakona kojim će se urediti vraćanje oduzete imovine.

Rešenje kojim je utvrđeno pravo korišćenja iz stava 1. ovog člana predstavlja osnov za podnošenje zahteva za izdavanje građevinske dozvole u skladu sa ovim zakonom.

Pravo korišćenja iz stava 1. ovog člana ostaje u prometu.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa-Vlada

Obrađivač-Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

3.Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnosi na normativnu saržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ne postoje odredbe primarnih izvora prava EU koje se odnose na Predlog zakona

b) navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ne postoje odredbe sekundarnih izvora prava EU koje se odnose na Predlog zakona

v) navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nisu uzimani u obzir ostali izvori prava EU

g) razlozi za delimičnu usklađenost odnosno neusklađenost

Potpuno usklađen

d) rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost konstatovati tu činjenicu.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost

6. Da li su gore navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar